Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
Decizia nr. 743/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare derulat de mai multe state membre, destinat să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare (Text cu relevanță pentru SEE)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 201/58


DECIZIA NR. 743/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 iulie 2008

privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare derulat de mai multe state membre, destinat să sprijine întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 169 și articolul 172 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (denumit în continuare „al șaptelea program-cadru”) (3) prevede participarea Comunității la programele de cercetare și dezvoltare derulate de mai multe state membre, inclusiv participarea la structurile create pentru realizarea acestor programe, în sensul articolului 169 din tratat.

(2)

Cel de-al șaptelea program-cadru a definit o serie de criterii pentru identificarea domeniilor în care pot fi lansate inițiative în temeiul articolului 169: relevanța pentru obiectivele comunitare, definirea clară a obiectivului de urmat și relevanța acestuia pentru obiectivele celui de-al șaptelea program-cadru, prezența unei baze preexistente (programe naționale de cercetare existente sau avute în vedere), valoarea adăugată europeană, o masă critică în ceea ce privește dimensiunea și numărul programelor participante și similaritatea activităților pe care le acoperă, precum și eficiența articolului 169 din tratat drept cel mai potrivit mijloc pentru atingerea obiectivelor.

(3)

Decizia 2006/974/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Capacități” de punere în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (4) (denumit în continuare „programul specific «Capacități»”) identifică o inițiativă întemeiată pe articolul 169 în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care desfășoară activități de cercetare drept unul dintre domeniile adaptate unei participări a Comunității în cadrul programelor naționale de cercetare puse în aplicare în comun în temeiul articolului 169 din tratat.

(4)

În concluziile sale din 24 septembrie 2004, Consiliul a recunoscut rolul important deținut de al șaptelea program-cadru în stimularea dezvoltării Spațiului European de Cercetare (SEC) și, în acest context, a subliniat importanța consolidării legăturilor între SEC și organizațiile interguvernamentale europene, precum Eureka.

(5)

În concluziile sale din 25 și 26 noiembrie 2004, Consiliul a subliniat importanța IMM-urilor pentru dezvoltarea creșterii și competitivității în Europa și, în consecință, necesitatea ca statele membre și Comisia să sporească eficiența și complementaritatea programelor de sprijin naționale și europene destinate IMM-urilor. Acesta a încurajat Comisia să studieze posibilitatea realizării unui plan de tip „bottom-up” pentru IMM-urile care desfășoară activități de cercetare. De asemenea, Consiliul a reamintit importanța coordonării programelor naționale pentru dezvoltarea SEC. Consiliul a invitat statele membre și Comisia să coopereze îndeaproape la identificarea unui număr restrâns de domenii în care s-ar putea aplica articolul 169 din tratat. În egală măsură, acesta a adresat Comisiei invitația de a intensifica cooperarea și coordonarea între Comunități și activitățile desfășurate în cadrul structurilor interguvernamentale, în special cu Eureka, reamintind conferința ministerială Eureka din 18 iunie 2004.

(6)

În Rezoluția sa din 10 martie 2005 privind știința și tehnologia – Orientări pentru politica viitoare a Uniunii Europene în vederea sprijinirii cercetării (5), Parlamentul European a încurajat statele membre să adopte măsuri fiscale și alte măsuri stimulative care să promoveze inovarea în sectorul industrial, inclusiv prin legături cu Eureka, destinate în special IMM-urilor și a subliniat totodată faptul că existența SEC este posibilă numai în cazul în care Uniunea alocă cercetării o finanțare sporită în vederea unei mai bune coordonări a politicilor europene, naționale și regionale în materie de cercetare, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al finanțării, și în cazul în care această finanțare completează politica în materie de cercetare din statele membre și între acestea. Parlamentul European a considerat că alte mecanisme de finanțare și de sprijin ar trebui utilizate într-un mod mai eficient și coordonat în beneficiul cercetării și dezvoltării (C&D), precum și al inovării, referindu-se, printre altele, la Eureka. De asemenea, acesta a solicitat intensificarea cooperării între programele naționale de cercetare și a invitat Comisia să ia inițiative în temeiul articolului 169 din tratat.

(7)

În comunicarea din 4 iunie 2003 intitulată „Investiție în cercetare: un plan de acțiune pentru Europa”, Comisia a subliniat importanța participării IMM-urilor la măsuri directe de sprijinire a cercetării și inovării, esențiale pentru impulsionarea capacității inovatoare a unor sectoare extinse ale economiei.

(8)

În prezent, o serie de programe sau activități de cercetare și dezvoltare derulate de fiecare stat membru la nivel național pentru a sprijini activitățile de C&D desfășurate de IMM-uri nu sunt suficient coordonate la nivel european și nu permit o abordare coerentă la nivel european pentru a permite desfășurarea unui program eficient de cercetare și dezvoltare tehnologică.

(9)

Din dorința de a avea o abordare coerentă la nivel european în ceea ce privește IMM-urile care derulează activități de C&D și de a acționa eficient, mai multe state membre au avut inițiativa de a institui, în cadrul Eureka, un program comun de cercetare și dezvoltare denumit „Eurostars” (denumit în continuare „programul comun Eurostars”) în beneficiul IMM-urilor care desfășoară activități de C&D, cu scopul de a obține o masă critică în materie de gestiune și resurse financiare, precum și o combinație între cunoștințe de specialitate suplimentare și resurse disponibile în diferite țări din Europa.

(10)

Programul comun Eurostars urmărește să sprijine IMM-urile care desfășoară activități de C&D, furnizând cadrul juridic și organizațional necesar cooperării pe scară largă la nivel european între statele membre în materie de cercetare aplicată și inovare, în toate sectoarele tehnologice sau industriale, în beneficiul acestor IMM-uri. Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit (denumite în continuare „statele membre participante”) și Islanda, Israel, Norvegia, Elveția și Turcia (denumite în continuare „celelalte state participante”) au convenit să coordoneze și să întreprindă împreună activități care contribuie la realizarea programului comun Eurostars. Valoarea totală a participării acestora este estimată la minimum 300 de milioane EUR pe durata propusă de șase ani. Contribuția financiară comunitară ar trebui să reprezinte maximum 25 % din contribuția publică totală la programul comun Eurostars, care este estimată la 400 de milioane EUR.

(11)

Pentru a spori impactul programului comun Eurostars, statele membre participante și celelalte state participante au convenit asupra participării Comunității la programul comun Eurostars. Comunitatea ar trebui să participe la acesta printr-o contribuție financiară de până la 100 de milioane EUR pe durata programului comun Eurostars. Deoarece obiectivele programului comun Eurostars corespund obiectivelor științifice ale celui de-al șaptelea program-cadru, iar domeniul de cercetare din programul comun Eurostars face parte din domeniul „Cercetare în beneficiul IMM-urilor” al programului specific „Capacități”, contribuția financiară comunitară ar trebui să provină din creditul bugetar alocat pentru acea parte a programului. Posibilități de finanțare suplimentare pot proveni, printre altele, de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în special prin Mecanismul de finanțare cu partajarea riscului, dezvoltat în comun cu BEI și cu Comisia în temeiul anexei III la Decizia 2006/974/CE.

(12)

Contribuția financiară comunitară ar trebui acordată cu condiția elaborării unui plan de finanțare bazat pe angajamente formale, din partea autorităților naționale competente, pentru a pune în aplicare în comun programe și activități de cercetare și dezvoltare întreprinse la nivel național și pentru a contribui la finanțarea aplicării în comun a programului comun Eurostars.

(13)

Aplicarea în comun a programelor naționale de cercetare necesită înființarea sau existența unei structuri specifice de punere în aplicare, astfel cum este prevăzut în programul specific „Capacități”.

(14)

Statele membre participante au convenit asupra acestei structuri specifice de punere în aplicare pentru derularea programului comun Eurostars.

(15)

Structura specifică de punere în aplicare ar trebui să fie beneficiarul contribuției financiare comunitare și ar trebui să asigure realizarea eficientă a programului comun Eurostars.

(16)

Contribuția comunitară ar trebui să fie condiționată de alocarea de resurse de către statele membre participante și de către celelalte state participante, precum și de plata efectivă a contribuțiilor financiare ale acestora.

(17)

Plata contribuției comunitare ar trebui să fie condiționată de încheierea unui acord general între Comisie, în numele Comunității Europene, și structura specifică de punere în aplicare, care să conțină dispoziții detaliate privind utilizarea contribuției comunitare. Acest acord general ar trebui să conțină dispozițiile necesare care să garanteze protejarea intereselor financiare ale Comunității.

(18)

Dobânda generată de contribuția financiară comunitară ar trebui să fie considerată venit alocat, în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). Contribuția comunitară maximă indicată de prezenta decizie poate fi mărită de Comisie în consecință.

(19)

Comunitatea ar trebui să aibă dreptul de a reduce, suspenda sau înceta acordarea contribuției sale financiare în cazul în care programul comun Eurostars este aplicat în mod necorespunzător, parțial sau cu întârziere sau în cazul în care statele membre participante și celelalte state participante nu contribuie, contribuie parțial sau cu întârziere la finanțarea programului comun Eurostars, în conformitate cu clauzele prevăzute în acordul încheiat între Comunitate și structura specifică de punere în aplicare.

(20)

Pentru a pune în aplicare în mod eficient programul comun Eurostars, ar trebui să se acorde sprijin financiar participanților la proiecte în cadrul programului comun Eurostars (denumite în continuare „proiectele Eurostars”) selectați la nivel central în urma unor cereri de propuneri. Acest sprijin financiar, precum și acordarea acestuia, ar trebui să fie transparente și eficiente. Plățile ar trebui efectuate în termenul stabilit într-un acord încheiat între organismele de finanțare naționale și structura specifică de punere în aplicare. Structura specifică de punere în aplicare ar trebui să invite statele membre participante și celelalte state participante să faciliteze plățile către participanții la proiectele Eurostars selectate, inclusiv, acolo unde este cazul, finanțarea cu sume forfetare.

(21)

Evaluarea propunerilor ar trebui efectuată la nivel central, de către experți independenți. O listă de clasificare ar trebui aprobată la nivel central și aceasta ar trebui să fie obligatorie în procesul de alocare a fondurilor din contribuția comunitară și din bugetele naționale alocate proiectelor Eurostars.

(22)

Contribuția comunitară ar trebui gestionată în cadrul gestiunii indirecte centralizate, în conformitate cu Regulamentul financiar și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (7) (denumite în continuare „normele de aplicare”).

(23)

În cadrul fiecărui proiect selectat Eurostars, IMM-urile care desfășoară activități de C&D ar trebui să contribuie colectiv cu cea mai mare parte a costurilor totale legate de activitățile de C&D ale tuturor participanților

(24)

Orice stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la programul comun Eurostars.

(25)

Respectând obiectivele celui de-al șaptelea program-cadru, participarea la programul comun Eurostars a țărilor asociate la cel de-al șaptelea program-cadru sau a altor țări ar trebui să fie posibilă cu condiția ca această participare să fie prevăzută în acordul internațional corespunzător și aprobată de Comisie, de statele membre participante și de celelalte state participante.

(26)

În conformitate cu cel de-al șaptelea program-cadru, Comunitatea ar trebui să aibă dreptul de a aproba condițiile privind contribuția sa financiară la programul comun Eurostars în ceea ce privește participarea la acest program a oricărei țări asociate la cel de-al șaptelea program-cadru sau, în cazul în care aceasta este esențială pentru punerea în aplicare a programului comun Eurostars, a oricărui alt stat care se alătură pe durata aplicării acestuia, în conformitate cu normele și condițiile prevăzute de prezenta decizie.

(27)

Ar trebui luate măsuri corespunzătoare pentru prevenirea neregulilor și a fraudelor și pentru recuperarea fondurilor pierdute, plătite eronat sau utilizate incorect, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (8), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (9), precum și cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (10).

(28)

Este esențial ca activitățile de cercetare întreprinse în cadrul programului comun Eurostars să fie conforme principiilor etice de bază, inclusiv celor reflectate în articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și să respecte principiile egalității de gen și ale abordării integratoare a acesteia.

(29)

Comisia ar trebui să realizeze atât o evaluare intermediară, care să aprecieze în special capacitatea IMM-urilor care desfășoară activități de C&D de a avea acces la programul comun Eurostars, precum și calitatea și eficiența punerii în aplicare a acestuia și progresul înregistrat în atingerea obiectivelor stabilite, cât și o evaluare finală.

(30)

Monitorizarea aplicării programului comun Eurostars ar trebui să fie eficientă și să nu impună sarcini inutile participanților în cadrul acestui program, și în special IMM-urilor.

(31)

Structura specifică de punere în aplicare ar trebui să încurajeze participanții la proiectele Eurostars selectate să comunice și să împărtășească rezultatele obținute și să pună aceste informații la dispoziția publicului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Pentru punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru, Comunitatea acordă o contribuție financiară pentru „programul comun Eurostars” derulat în comun de Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit („statele membre participante”) și de Elveția, Islanda, Israel, Norvegia, și Turcia („celelalte state participante”).

(2)   Comunitatea plătește o contribuție financiară a cărei valoare este egală cu maximum o treime din contribuțiile efective ale statelor membre participante și ale celorlalte state participante, cu un plafon de 100 de milioane EUR pe durata celui de-al șaptelea program-cadru, în conformitate cu principiile stabilite în anexa I.

(3)   Contribuția financiară comunitară se plătește din creditul alocat din bugetul general al Uniunii Europene domeniului „Cercetare în beneficiul IMM-urilor” din cadrul programului specific „Capacități”.

Articolul 2

Contribuția financiară comunitară este condiționată de:

(a)

demonstrarea, de către statele membre participante și de către celelalte state participante, a faptului că programul comun Eurostars, astfel cum este descris în anexa I, a fost efectiv instituit;

(b)

înființarea sau desemnarea oficială, de către statele membre participante și de către celelalte state participante sau de către organizațiile desemnate de statele membre participante și de către celelalte state participante, a unei structuri specifice de punere în aplicare, cu personalitate juridică, care să fie responsabilă de punerea în aplicare a programului comun Eurostars și de primirea, alocarea și monitorizarea contribuției financiare comunitare în cadrul gestiunii indirecte centralizate, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) și cu articolul 56 din Regulamentul financiar și cu articolul 35, articolul 38 alineatul (2) și articolul 41 din normele de aplicare;

(c)

stabilirea unui model corespunzător și eficient de gestionare a programului comun Eurostars în conformitate cu anexa II;

(d)

desfășurarea eficientă a activităților din cadrul programului comun Eurostars, descrise în anexa I, de către structura specifică de punere în aplicare, ceea ce presupune lansarea unor cereri de propuneri pentru acordarea de subvenții;

(e)

angajamentele asumate de statele membre participante și de celelalte state participante de a contribui la finanțarea programului comun Eurostars și plata efectivă a contribuțiilor lor financiare, în special finanțarea participanților la proiectele Eurostars selectate în urma cererilor de propuneri lansate în cadrul programului comun Eurostars;

(f)

respectarea normelor comunitare privind ajutorul de stat, în special a normelor prevăzute în cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (11);

(g)

asigurarea unui nivel ridicat al standardelor de excelență științifică și respectarea principiilor etice în conformitate cu principiile generale ale celui de-al șaptelea program-cadru, principiile egalității de gen și ale abordării integratoare a acesteia, precum și cele referitoare la dezvoltarea durabilă; și

(h)

formularea de dispoziții privind drepturile de proprietate intelectuală rezultate din activitățile desfășurate în cadrul programului comun Eurostars și din punerea în aplicare și coordonarea programelor și activităților de cercetare și dezvoltare întreprinse la nivel național de statele membre participante și de celelalte state participante astfel încât să promoveze crearea de astfel de cunoștințe și să sprijine utilizarea și diseminarea pe scară largă a cunoștințelor create.

Articolul 3

La punerea în aplicare a programului comun Eurostars, acordarea de sprijin financiar participanților la proiectele Eurostars selectate la nivel central, în conformitate cu anexa II, în urma cererilor de propuneri în vederea acordării de subvenții, trebuie să respecte principiile egalității de tratament și transparenței. Sprijinul financiar se acordă pe baza excelenței științifice și, având în vedere caracterul specific al grupului vizat al IMM-urilor, pe baza impactului socioeconomic la nivel european și a relevanței față de obiectivele globale ale programului, în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute în anexa I.

Articolul 4

Dispozițiile privind contribuția financiară comunitară și normele privind răspunderea financiară și drepturile de proprietate intelectuală, precum și normele detaliate privind acordarea către terți de sprijin financiar de către structura specifică de punere în aplicare sunt stabilite printr-un acord general încheiat între Comisie, în numele Comunității, și structura specifică de punere în aplicare, precum și prin acorduri anuale de finanțare.

Articolul 5

În conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul financiar, dobânda generată de contribuția financiară comunitară alocată programului comun Eurostars este considerată venit alocat. Contribuția comunitară maximă indicată la articolul 1 din prezenta decizie poate fi mărită de Comisie în consecință.

Articolul 6

În cazul în care programul comun Eurostars nu este pus în aplicare sau este pus în aplicare în mod necorespunzător, parțial sau cu întârziere sau în cazul în care statele membre participante și celelalte state participante nu contribuie, contribuie parțial sau cu întârziere la finanțarea programului comun Eurostars, Comunitatea poate reduce, suspenda sau înceta acordarea contribuției sale financiare în funcție de situația punerii în aplicare efective a programului comun Eurostars și de valoarea fondurilor publice alocate de statele membre participante și de celelalte state participante pentru punerea în aplicare a programului comun Eurostars, în condițiile prevăzute de acordul încheiat între Comisie și structura specifică de punere în aplicare.

Articolul 7

Pentru punerea în aplicare a programului comun Eurostars, statele membre participante și celelalte state participante adoptă toate măsurile legislative, de reglementare, administrative sau de altă natură care sunt necesare pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităților. În special, statele membre participante și celelalte state participante adoptă măsurile necesare pentru a asigura recuperarea integrală a tuturor sumelor datorate Comunității, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar și cu articolul 38 alineatul (2) din normele de aplicare.

Articolul 8

Comisia și Curtea de Conturi pot efectua, prin intermediul funcționarilor sau al agenților lor, toate verificările și inspecțiile necesare pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare și pentru a proteja interesele financiare ale Comunității împotriva oricăror fraude sau nereguli. În acest scop, statele membre participante și celelalte state participante și structura specifică de punere în aplicare pun la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi toate documentele relevante.

Articolul 9

Comisia comunică toate informațiile relevante Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi. Statele membre participante și celelalte state participante sunt invitate să prezinte Comisiei, prin intermediul structurii specifice de punere în aplicare, toate informațiile suplimentare solicitate de Parlamentul European, de Consiliu și de Curtea de Conturi cu privire la gestiunea financiară a structurii specifice de punere în aplicare.

Articolul 10

Orice stat membru poate participa la programul comun Eurostars, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 2 literele (e)-(h).

Articolul 11

Orice țară terță poate participa la programul comun Eurostars, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 2 literele (e)-(h), cu condiția ca această participare să fie prevăzută în acordul internațional relevant și să fie aprobată atât de Comisie, cât și de statele membre participante și de celelalte state participante.

Articolul 12

Condițiile privind contribuția financiară comunitară în ceea ce privește participarea la programul comun Eurostars a oricărei țări asociate la cel de-al șaptelea program-cadru sau, în cazul în care aceasta este esențială pentru punerea în aplicare a programului comun Eurostars, a oricărei alte țări, pot fi aprobate de Comunitate pe baza regulilor stabilite în prezenta decizie și în alte norme și modalități de aplicare.

Articolul 13

(1)   Raportul anual privind cel de-al șaptelea program-cadru prezentat Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu articolul 173 din tratat include un rezumat al activităților din cadrul programului comun Eurostars, pe baza raportului anual care trebuie prezentat Comisiei de structura specifică de punere în aplicare.

(2)   După doi ani de la începerea programului comun Eurostars, Comisia efectuează o evaluare intermediară a acestuia care are în vedere și progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor stabilite în anexa I. Această evaluare include, de asemenea, recomandări privind cele mai potrivite modalități de îmbunătățire a gestionării științifice și a integrării financiare și de evaluare în special a capacității IMM-urilor care desfășoară activități de C&D de a avea acces la programul comun Eurostars, precum și calitatea și eficiența punerii în aplicare a acestuia. Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului concluziile evaluării, împreună cu observațiile sale și, după caz, propunerile pentru modificarea prezentei decizii.

(3)   La terminarea programului comun Eurostars, Comisia realizează o evaluare finală a programului. Rezultatele evaluării finale sunt prezentate Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 14

Prezenta decizie intră în vigoare a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 15

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 9 iulie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET


(1)  Avizul din 29 mai 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 10 aprilie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 23 iunie 2008.

(3)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400, 30.12.2006, p. 299.

(5)  JO C 320 E, 15.12.2005, p. 259.

(6)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

(7)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 (JO L 111, 28.4.2007, p. 13).

(8)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1233/2007 al Comisiei (JO L 279, 23.10.2007, p. 10).

(9)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(10)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(11)  JO C 323, 30.12.2006, p. 1.


ANEXA I

DESCRIEREA OBIECTIVELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR PROGRAMULUI COMUN EUROSTARS

I.   Obiective

Obiectivul acestei inițiative prezentate de țările membre Eureka este de a stabili programul comun Eurostars destinat IMM-urilor care desfășoară activități de C & D. Aceste IMM-uri sunt societăți bazate pe utilizarea intensivă de cunoștințe, pe tehnologie/inovare, având un rol deosebit de important în procesul de inovare. Sunt caracterizate printr-o puternică orientare către client sau piață, având drept scop atingerea unei puternice poziții internaționale prin desfășurarea unor proiecte extrem de inovatoare și orientate spre piață. Acestea sunt capabile, utilizând propria capacitate de C & D, să dezvolte produse, procese sau servicii care prezintă în mod clar avantaje inovative sau tehnologice. Societățile pot varia în ceea ce privește dimensiunea și sfera activităților, putând fi, de exemplu, societăți cu vechime, având un istoric în domeniul activităților de C & D eficace și orientate spre aplicație sau societăți recent înființate cu potențial ridicat. C & D constituie un element esențial al strategiei lor corporatiste și al planurilor lor de afaceri. Aceste societăți ar trebui să fie IMM-uri în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (1) și să dedice o parte însemnată din activitatea lor cercetării și dezvoltării. Limitele acestei activități sunt stabilite în detaliu în conformitate cu anexa II.

Programul comun Eurostars vizează sprijinirea acelor IMM-uri care desfășoară activități de C & D prin:

1.

crearea unui mecanism ușor accesibil și durabil de sprijin a C & D europene pentru acestea;

2.

încurajarea acestor IMM-uri să creeze noi activități economice pe baza rezultatelor de C & D obținute și să aducă noi produse, procese și servicii pe piață, mai repede decât ar fi posibil în alt mod;

3.

promovarea dezvoltării tehnologice și a afacerilor și a internaționalizării acestora.

Programul comun Eurostars completează programele naționale și europene existente destinate să sprijine IMM-urile care desfășoară activități de C & D în procesul de inovare al acestora.

Aceasta contribuie la competitivitate, inovare, ocuparea forței de muncă, schimbare economică, dezvoltare durabilă și protecția mediului la nivel european, precum și la atingerea obiectivelor stabilite la Lisabona și Barcelona. Programul sprijină, prin abordarea sa ascendentă, activitățile de cercetare, dezvoltare și demonstrație desfășurate de consorții transnaționale la inițiativa IMM-urilor care desfășoară activități de C & D, precum și cooperarea, după caz, cu organizații de cercetare și/sau mari întreprinderi.

Programul comun Eurostars are drept obiectiv alinierea și sincronizarea programelor naționale de cercetare și inovare relevante pentru a stabili un program comun, care să vizeze integrarea științifică, administrativă și financiară, constituind o contribuție importantă la realizarea SEC. Integrarea științifică se realizează prin definirea și punerea în aplicare în comun a activităților în cadrul programului comun Eurostars. Integrarea administrativă se realizează prin utilizarea secretariatului Eureka ca structură specifică de punere în aplicare. Rolul acestuia este să administreze programul comun Eurostars și să monitorizeze execuția acestuia, conform celor descrise în anexa II. Prin integrarea financiară se înțelege că statele membre participante și celelalte state participante contribuie în mod efectiv la finanțarea programului comun Eurostars, ceea ce presupune, în special, angajamentul de a finanța din bugetele naționale alocate programului comun Eurostars participanții la proiectele Eurostars selectate.

Pe termen mai lung, această inițiativă ar trebui să facă tot posibilul pentru a dezvolta forme de integrare științifică, administrativă și financiară mai strânse. Statele membre participante și celelalte state participante ar trebui, în cadrul acestei inițiative, să continue consolidarea integrării și să elimine barierele juridice și administrative naționale existente care stau în calea cooperării internaționale.

II.   Activități

Principala activitate în cadrul programului comun Eurostars constă în activități de C & D realizate de una sau mai multe IMM-uri care desfășoară activități de C & D, stabilite în statele membre participante sau în celelalte state participante. Organizațiile de cercetare, universitățile, alte IMM-uri și marile societăți pot participa, de asemenea, la program. Activitățile de C & D pot fi desfășurate în întregul domeniu al științei și tehnologiei și sunt:

1.

puse în aplicare prin proiecte transnaționale de pluriparteneriat care implică cel puțin doi participanți independenți din state membre și celelalte state participante diferite, cuprinzând activități de cercetare, dezvoltare tehnologică, demonstrație, formare și diseminare;

2.

realizate, în mare parte, de IMM-urile care desfășoară activități de C & D. În cadrul fiecărui proiect Eurostars selectat, IMM-urile care desfășoară activități de C & D ar trebui să contribuie colectiv la acoperirea celei mai mari părți a costurilor totale legate de activitățile de C & D ale tuturor participanților. În cazul în care este necesară pentru proiect, subcontractarea este permisă într-o mică măsură;

3.

destinate C & D orientate către piață, ar trebui să se deruleze pe termen scurt sau mediu și să abordeze proiecte de C & D ambițioase; IMM-urile ar trebui să-și demonstreze capacitatea de exploatare a rezultatelor proiectului într-un interval de timp realist;

4.

conduse și coordonate de o IMM participantă care desfășoară activități de C & D, așa-numita „IMM conducătoare”.

Pe lângă acestea, activitățile de facilitare de parteneriate, de promovare a programului și de interrelaționare sunt sprijinite într-o măsură limitată pentru a promova programul comun Eurostars și pentru a mări impactul acestuia. Acestea includ organizarea de ateliere de lucru și stabilirea de contacte cu alte părți interesate precum investitori și furnizori de servicii de gestiune a cunoștințelor.

III.   Rezultatele preconizate ca urmare a punerii în aplicare a programului

Rezultatul principal al programului comun Eurostars constă într-un nou program european comun de cercetare și dezvoltare pentru IMM-urile care desfășoară activități de C & D, care are o abordare „bottom-up”, se bazează pe Eureka și este cofinanțat prin intermediul contribuțiilor din cadrul programelor naționale de C & D și de Comunitate.

Structura specifică de punere în aplicare elaborează un raport anual care prezintă în detaliu procesul de punere în aplicare a programului (procesul de evaluare și selecție, statistici privind compoziția grupului evaluator, numărul de proiecte depuse și selectate pentru finanțare, utilizarea fondurilor comunitare, repartizarea fondurilor naționale, tipul participanților, statistici pentru fiecare țară, întâlniri de facilitare de parteneriate și activități de diseminare etc.), precum și progresul înregistrat în materie de integrare. La sfârșitul programului comun Eurostars, structura specifică de punere în aplicare realizează o evaluare ex post a impactului programului.

IV.   Punerea în aplicare a programului

Programul comun Eurostars este administrat de o structură specifică de punere în aplicare. Propunerile se depun la nivel central la structura specifică de punere în aplicare de către solicitanți (punct unic de acces), ca urmare a unei cereri de propuneri comune lansate anual la nivel central, stabilind mai multe termene-limită. Propunerile de proiect sunt evaluate și selectate la nivel central pe baza unor criterii de evaluare și eligibilitate comune și transparente, în urma unei proceduri în două etape. În prima etapă, propunerile sunt evaluate de cel puțin doi experți independenți, care examinează aspectele tehnice și cele care privesc piața ale propunerii. Acești experți își pot desfășura activitatea de la distanță. Clasificarea propunerilor se face în a doua etapă, de către o comisie de evaluare internațională, formată din experți independenți. Lista de clasificare, aprobată la nivel central, este obligatorie în ceea ce privește alocarea fondurilor din contribuția comunitară și din bugetele naționale alocate proiectelor Eurostars. Structura specifică de punere în aplicare este responsabilă de monitorizarea proiectelor, iar pentru administrarea întregului ciclu al proiectului sunt puse în funcțiune proceduri operaționale comune. Structura specifică de punere în aplicare ia măsurile necesare pentru a încuraja recunoașterea contribuției comunitare la programul comun Eurostars, atât în general în cadrul programului, cât și în cadrul proiectelor individuale. Aceasta ar trebui să promoveze o vizibilitate adecvată acestei contribuții, prin folosirea siglei comunitare pe toate materialele publicate, inclusiv publicațiile tipărite și cele electronice, în legătură cu programul comun Eurostars. Participanții la proiect în cadrul proiectelor Eurostars selectate sunt gestionați administrativ de către programele naționale respective ale acestora.

V.   Mecanismul de finanțare

Programul comun Eurostars este cofinanțat de către statele membre participante, de celelalte state participante și de Comunitate. Statele membre participante și celelalte state participante definesc un plan de finanțare multianual pentru a participa la programul comun Eurostars și a contribui la cofinanțarea activităților acestuia. Contribuțiile naționale pot proveni din programe naționale existente sau recent create, atât timp cât respectă caracterul „bottom-up” al programului comun Eurostars. Orice stat membru participant sau orice alt stat participant este liber să-și mărească finanțarea națională alocată programului comun Eurostars, în orice moment în timpul programului.

Finanțarea la nivel de program

Contribuția comunitară la programul comun Eurostars, care este administrată de structura specifică de punere în aplicare, se calculează ca un maxim de o treime din contribuțiile financiare efective ale statelor membre participante și ale celorlalte state participante, cu un plafon de 100 de milioane EUR.

Un maxim de 4,5 % din contribuția financiară comunitară se utilizează de către structura specifică de punere în aplicare drept contribuție la acoperirea costurilor operaționale totale ale programului comun Eurostars.

Contribuția financiară comunitară la proiectele Eurostars selectate este transferată de structura specială de punere în aplicare către organismele de finanțare naționale desemnate de statele membre participante și de celelalte state participante, pe baza unui acord încheiat între organismele de finanțare naționale și structura specială de punere în aplicare. Organismele naționale de finanțare finanțează participanții naționali ale căror propuneri sunt selectate la nivel central și, de asemenea, direcționează contribuția financiară comunitară primită prin structura specifică de punere în aplicare.

Finanțarea proiectelor Eurostars

Alocarea fondurilor din contribuția Comunității și din bugetele naționale afectate proiectelor Eurostars selectate are loc în ordinea listei de clasificare. Contribuția financiară acordată participanților la aceste proiecte se calculează conform regulilor de finanțare ale programelor naționale participante.

În cazul împrumuturilor, se aplică un calcul standard pentru echivalarea finanțării brute, luând în considerare intensitatea dobânzii ajutorului și rata medie de eșec a programului național subiacent.

VI.   Drepturile de proprietate intelectuală

Structura specifică de punere în aplicare adoptă politica în materie de proprietate intelectuală a programului comun Eurostars, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din prezenta decizie. Obiectivul unei astfel de politici în materie de proprietate intelectuală a programului comun Eurostars este de a promova crearea de cunoștințe, împreună cu exploatarea și diseminarea rezultatelor proiectului în favoarea grupului vizat al IMM-urilor care desfășoară activități de C & D. În acest context, abordarea adoptată în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de-al șaptelea Program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) (2) ar trebui să servească drept model.


(1)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(2)  JO L 391, 30.12.2006, p. 1.


ANEXA II

GESTIONAREA PROGRAMULUI COMUN EUROSTARS

Sistemul de guvernare a programului comun Eurostars implică patru organisme principale:

1.

„Grupul la nivel înalt Eureka” (GNI Eureka) este format din persoanele numite de statele care sunt membre ale Eureka, în calitate de reprezentanți la nivel înalt, și un reprezentant din partea Comisiei. GNI Eureka este responsabil de admiterea de state membre neparticipante sau de alte state neparticipante la programul comun Eurostars, în conformitate cu condițiile stabilite în articolele 10 și 11 din prezenta decizie.

2.

„Grupul la nivel înalt Eurostars” (GNI Eurostars) este format din reprezentanții la nivel înalt Eureka ai statelor membre participante și ai celorlalte state participante. Comisia și statele membre ale UE care nu participă la programul comun Eurostars își rezervă opțiunea de a trimite reprezentanți la întrunirile acestui grup în calitate de observatori. În competența acestuia intră supervizarea punerii în aplicare a programului comun Eurostars și, în special: numirea membrilor grupului consultativ Eurostars, aprobarea procedurilor operaționale pentru derularea programului comun Eurostars, aprobarea planificării cererilor de propuneri și a bugetului acestora, precum și aprobarea listei de clasificare a proiectelor Eurostars care urmează să fie finanțate.

3.

„Grupul consultativ Eurostars” este format din coordonatori de proiect naționali Eureka din statele membre participante și din celelalte state participante și este prezidat de către șeful secretariatului Eureka. Grupul consultativ Eurostars oferă consultanță secretariatului Eureka cu privire la execuția programului comun Eurostars și oferă consultanță cu privire la modalitățile de punere în aplicare a acestui program, precum procedurile privind finanțarea, procesul de evaluare și selecție, sincronizarea între procedurile centrale și naționale, precum și monitorizarea proiectelor. De asemenea, oferă consultanță cu privire progresul înregistrat în execuția programului comun, inclusiv progresul spre o integrare mai aprofundată.

4.

Secretariatul Eureka acționează în calitate de structură specifică de punere în aplicare pentru programul comun Eurostars. Șeful acestui secretariat acționează în calitate de reprezentant legal al programului Eurostars. Secretariatul Eureka este responsabil de execuția programului comun Eurostars și, în special, de:

stabilirea bugetului anual pentru cererile de propuneri, organizarea la nivel central a cererilor comune de propuneri și primirea propunerilor de proiect (punct unic de acces);

organizarea la nivel central a eligibilității și a evaluării propunerilor de proiect, conform criteriilor comune de eligibilitate și evaluare, organizarea la nivel central a selecției propunerilor de proiect pentru finanțare, precum și monitorizarea proiectului;

primirea, alocarea și monitorizarea contribuției comunitare;

colectarea conturilor în vederea distribuirii finanțării de către organismele de finanțare în statele membre participante și în celelalte state participante către participanții la proiectele Eurostars;

promovarea programului comun Eurostars;

activitatea de raportare către GNI Eureka, GNI Eurostars și Comisie cu privire la programul comun Eurostars, inclusiv în ceea ce privește progresul spre o integrare mai aprofundată;

informarea rețelei Eureka cu privire la activitățile din cadrul programului comun Eurostars.


Top