Help Print this page 

Document 32008D0742

Title and reference
Decizia nr. 742/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare derulat de mai multe state membre, destinat îmbunătățirii calității vieții persoanelor în vârstă prin utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor (Text cu relevanță pentru SEE)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 282 - 290

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/742(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 201/49


DECIZIA NR. 742/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 9 iulie 2008

privind participarea Comunității la un program de cercetare și dezvoltare derulat de mai multe state membre, destinat îmbunătățirii calității vieții persoanelor în vârstă prin utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 169 și articolul 172 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind cel de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (2) (denumit în continuare „al șaptelea program-cadru”) prevede participarea Comunității la programele de cercetare și dezvoltare derulate de mai multe state membre, inclusiv participarea la structurile create pentru realizarea acestor programe, în sensul articolului 169 din tratat.

(2)

Cel de-al șaptelea program-cadru a definit o serie de criterii pentru identificarea domeniilor în care pot fi lansate inițiative în temeiul articolului 169: relevanța pentru obiectivele comunitare, definirea clară a obiectivului de urmat și relevanța acestuia pentru obiectivele celui de-al șaptelea program-cadru, prezența unei baze preexistente (programe naționale de cercetare existente sau avute în vedere), valoarea adăugată europeană, o masă critică în ceea ce privește dimensiunea și numărul programelor participante și similaritatea activităților pe care le cuprind, precum și eficiența articolului 169 drept cel mai potrivit mijloc pentru atingerea obiectivelor.

(3)

Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (3) (denumit în continuare „programul specific «Cooperare»”) identifică o inițiativă întreprinsă în temeiul articolului 169 în domeniul asistenței pentru autonomie la domiciliu drept unul dintre domeniile în care Comunitatea poate participa în cadrul programelor naționale de cercetare puse în aplicare în comun în temeiul articolului 169 din tratat.

(4)

În comunicarea sa din 1 iunie 2005 intitulată „i2010 – O societate informațională europeană pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”, Comisia a propus lansarea unei inițiative pilot pentru îngrijirea persoanelor într-o societate în curs de îmbătrânire.

(5)

În comunicarea sa din 12 octombrie 2006 intitulată „Viitorul demografic al Europei – de la provocare la oportunitate”, Comisia a subliniat faptul că îmbătrânirea populației este una dintre provocările majore cu care se confruntă toate țările Uniunii Europene și că folosirea în mai mare măsură a noilor tehnologii poate contribui la controlarea costurilor, la creșterea bunăstării și la promovarea participării active în societate a persoanelor în vârstă, precum și la îmbunătățirea competitivității economiei europene, în sprijinul Strategiei de la Lisabona revizuite pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.

(6)

În special în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) se poate considera că populația în vârstă reprezintă o oportunitate pentru piețele emergente de bunuri și mărfuri noi care răspund nevoilor persoanelor în vârstă. Cu toate acestea, dezvoltarea rapidă și utilizarea TIC nu ar trebui să aibă ca efecte excluderea socială și adâncirea decalajului digital; cu toate acestea, o condiție prealabilă pentru integrare și participare la societatea informațională o reprezintă îmbunătățirea competențelor în domeniul digital.

(7)

Actuala inițiativă în domeniul asistenței pentru autonomie la domiciliu ar trebui să ia în considerare realitatea unei societăți în curs de îmbătrânire în Europa, unde proporția femeilor, datorită unei speranțe de viață mai lungă, este mai mare decât cea a bărbaților.

(8)

Prelungirea vieții active este un element fundamental al orientărilor reînnoite privind ocuparea forței de muncă. Abordarea UE față de fenomenul îmbătrânirii are drept scop mobilizarea întregului potențial al persoanelor de toate vârstele (abordarea bazată pe ciclul de viață) și subliniază nevoia de transfer de la strategii fragmentate la strategii complete privind îmbătrânirea.

(9)

În prezent, o parte din programele de cercetare și dezvoltare sau din activitățile întreprinse de statele membre separat la nivel național în domeniul TIC pentru a îmbătrâni frumos nu sunt coordonate suficient la nivel european și nu permit o abordare coerentă la nivel european a cercetării și a dezvoltării de produse și servicii inovatoare bazate pe TIC pentru a îmbătrâni frumos.

(10)

Din dorința de a avea o abordare coerentă la nivel european în domeniul TIC pentru a îmbătrâni frumos și pentru a acționa eficient, mai multe state membre au luat inițiativa de a crea un program comun de cercetare și dezvoltare intitulat „Asistență pentru autonomie la domiciliu” (denumit în continuare „programul comun AAD”) în domeniul TIC pentru a îmbătrâni frumos în societatea informațională, pentru a obține sinergiile de management și resursele financiare prin garantarea unui mecanism unic și comun de evaluare, beneficiind de asistența unor experți independenți, pe baza practicii definite prin Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) (4) și pentru a combina competențele și resursele suplimentare disponibile în diverse țări din întreaga Europă.

(11)

Programul comun AAD vizează abordarea provocării reprezentate de îmbătrânirea demografică oferind cadrul juridic și organizațional necesar pentru cooperarea europeană la scară largă între statele membre în ceea ce privește cercetarea aplicată și inovația în domeniul TIC pentru a îmbătrâni frumos într-o societate în curs de îmbătrânire. Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit (denumite în continuare „statele membre participante”) și Elveția, Israel și Norvegia au convenit să coordoneze și să întreprindă împreună activități care contribuie la realizarea programului comun AAD. Valoarea generală a participării acestora este estimată la minimum 150 de milioane EUR pe durata celui de-al șaptelea program-cadru. Participarea fiecăreia dintre aceste țări la programul comun AAD ar trebui să fie condiționată de o contribuție financiară minimă, în conformitate cu cererea potențială din partea comunităților științifice naționale proprii, și care ar trebui să se ridice, în mod normal, la cel puțin 0,2 milioane EUR în cazul participării la programul de lucru anual.

(12)

De asemenea, programul comun AAD ar trebui să promoveze participarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) la activitățile sale, în conformitate cu obiectivele celui de-al șaptelea program-cadru.

(13)

Pentru a spori impactul programului comun AAD, statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia au convenit asupra participării Comunității la acesta. Comunitatea trebuie să participe la program printr-o contribuție financiară de până la 150 de milioane EUR. Datorită faptului că programul comun AAD îndeplinește obiectivele științifice ale celui de-al șaptelea Program-cadru și că domeniul cercetării din programul comun AAD face parte din tema TIC din programul specific „Cooperare” din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru, contribuția financiară comunitară trebuie preluată din creditul bugetar alocat pentru această temă. Alte opțiuni financiare ar putea fi puse la dispoziție, între altele, de către Banca Europeană de Investiții (BEI), în special prin intermediul Mecanismului de finanțare cu împărțirea riscului elaborat BEI împreună cu Comisia, în conformitate cu anexa III la Decizia 2006/971/CE.

(14)

Contribuția financiară comunitară trebuie acordată numai dacă face obiectul definirii unui plan financiar bazat pe angajamente formale din partea autorităților naționale competente pentru a pune în aplicare împreună programe de cercetare și dezvoltare și activități întreprinse la nivel național și pentru a contribui la finanțarea realizării în comun a programului comun AAD.

(15)

Aplicarea în comun a programelor naționale de cercetare necesită înființarea sau existența unei structuri specifice de punere în aplicare, astfel cum este prevăzut în programul specific „Cooperare”.

(16)

Statele membre participante au convenit asupra acestei structuri specifice de punere în aplicare pentru realizarea programului comun AAD.

(17)

Structura specifică de punere în aplicare trebuie să fie beneficiarul contribuției financiare comunitare și trebuie să asigure realizarea eficientă a programului comun AAD.

(18)

Pentru a aplica eficient programul comun AAD, structura specifică de punere în aplicare ar trebui să acorde sprijin financiar terților participanți la programul comun AAD, care au fost selectați în urma cererilor de propuneri.

(19)

Contribuția comunitară ar trebui să fie condiționată de angajarea de resurse de către statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia și de plata efectivă a contribuțiilor financiare ale acestora.

(20)

Comunitatea ar trebui să aibă dreptul de a-și reduce, menține sau suspenda contribuția financiară, în cazul în care programul comun AAD este aplicat în mod necorespunzător, parțial sau cu întârziere, în termenii prevăzuți într-un acord care urmează a fi semnat între Comunitate și structura specifică de punere în aplicare în care sunt prevăzute măsurile detaliate privind contribuția comunitară.

(21)

Orice stat membru trebuie să aibă posibilitatea de a participa la programul comun AAD.

(22)

În conformitate cu cel de-al șaptelea program-cadru, Comunitatea ar trebui să aibă dreptul de a conveni asupra condițiilor referitoare la contribuția sa financiară la programul comun AAD privind participarea la acest program a oricărei țări asociate la cel de-al șaptelea program-cadru sau, în cazul în care aceasta este esențială pentru punerea în aplicare a programului comun AAD, a oricărei alte țări, care se alătură la program pe parcursul aplicării acestuia, în conformitate cu prezenta decizie.

(23)

Pentru prevenirea abaterilor și a fraudelor ar trebui întreprinse măsuri corespunzătoare, iar pentru recuperarea fondurilor pierdute, plătite eronat sau utilizate incorect ar trebui întreprinși pașii necesari în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (5), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudelor și a altor abateri (6) și cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF) (7).

(24)

În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (8) (denumit în continuare „regulamentul financiar”) și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9) (denumit în continuare „norme de aplicare”), contribuția Comunității ar trebui să fie administrată printr-o gestionare centralizată indirectă în conformitate cu dispozițiile articolului 54 alineatul (2) litera (c) și ale articolului 56 din regulamentul financiar și ale articolului 35, articolului 38 alineatul (2) și articolului 41 din normele de aplicare.

(25)

Este esențial ca activitățile de cercetare întreprinse în cadrul programului comun AAD să corespundă principiilor etice de bază, inclusiv celor reflectate în articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și să respecte principiile egalității de gen și ale integrării acestuia. Punerea în aplicare a programului AAD ar trebui să ia în considerare și promovarea rolului femeilor în domeniul științei și cercetării.

(26)

Programul comun AAD ar trebui de asemenea să aibă ca obiectiv promovarea accesului echitabil și simplificat în toate statele membre la produse și servicii corespunzătoare, bazate pe TCI.

(27)

Comisia ar trebui să realizeze, până în 2010, o evaluare intermediară care să analizeze calitatea și eficiența punerii în aplicare a programului comun AAD și progresul înregistrat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. Această evaluare ar trebui să analizeze și necesitatea realizării unor evaluări intermediare suplimentare înainte de evaluarea finală de la sfârșitul anului 2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Pentru punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru, Comunitatea va acorda o contribuție financiară pentru programul comun de cercetare și dezvoltare „Asistență pentru autonomie la domiciliu” („programul comun AAD”) derulat în comun de Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit (statele membre participante), precum și Elveția, Israel și Norvegia.

(2)   Comunitatea va plăti o contribuție financiară în valoare de maximum 150 de milioane EUR pe durata celui de-al șaptelea program-cadru pentru punerea în aplicare a programului comun AAD, în conformitate cu principiile prevăzute în anexa I, care constituie parte integrală a prezentei decizii.

(3)   Contribuția financiară comunitară va fi plătită din creditul alocat din bugetul general al Uniunii Europene pentru tema „Tehnologiile informației și comunicațiilor” (TIC) din programul specific „Cooperare”.

Articolul 2

Contribuția financiară comunitară este condiționată de:

(a)

demonstrarea de către statele membre participante, de către Elveția, Israel și Norvegia a faptului că programul comun AAD descris în anexa I a fost creat în mod eficient;

(b)

înființarea sau desemnarea oficială de către statele membre participante, de către Elveția, Israel și Norvegia sau de către organizațiile desemnate de statele membre participante și de Elveția, Israel și Norvegia a unei structuri specifice de punere în aplicare cu personalitate juridică, responsabilă de punerea în aplicare a programului comun AAD și de primirea, alocarea și monitorizarea contribuției financiare comunitare în cadrul gestiunii centralizate indirecte, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) și articolul 56 din regulamentul financiar și cu articolul 35, articolul 38 alineatul (2) și articolul 41 din normele de aplicare;

(c)

înființarea unui model corespunzător de gestionare eficientă a programului comun AAD în conformitate cu anexa II, care constituie parte integrală a prezentei decizii;

(d)

desfășurarea eficientă a activităților din cadrul programului comun AAD descrise în anexa I prin intermediul structurii specifice de punere în aplicare, ceea ce presupune lansarea unor cereri de propuneri pentru acordarea de subvenții;

(e)

angajamentele asumate de statele membre participante, de Elveția, Israel și Norvegia de a contribui la finanțarea programului comun AAD și plata efectivă a contribuției financiare, în special finanțarea participanților la proiectele selectate în urma cererilor de propuneri lansate în cadrul programului;

(f)

respectarea normelor comunitare privind ajutorul de stat, în special a normelor prevăzute în cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (10);

(g)

asigurarea unui înalt nivel de excelență științifică și respectarea principiilor etice în conformitate cu principiile generale ale celui de-al șaptelea program-cadru, principiile referitoare la egalitatea de gen și integrarea acesteia, precum și cele referitoare la dezvoltarea durabilă; și

(h)

formularea dispozițiilor privind drepturile de proprietate intelectuală rezultate din activitățile desfășurate în cadrul programului comun AAD, punerea în aplicare și coordonarea programelor și activităților de cercetare și dezvoltare întreprinse la nivel național de statele membre participante, de Elveția, Israel și Norvegia, astfel încât să promoveze crearea acestor cunoștințe și să sprijine utilizarea și difuzarea pe scară largă a cunoștințelor create.

Articolul 3

În cadrul punerii în aplicare a programului comun AAD, sprijinul financiar acordat terților de structura specifică de punere în aplicare și, în special, sprijinul financiar acordat participanților la proiectele selectate în urma cererilor de propuneri pentru acordarea subvențiilor vor face obiectul principiilor egalității de tratament, transparenței, previzibilității pentru candidați și evaluării independente. Sprijinul financiar acordat terților se acordă pe baza excelenței științifice, a impactului socioeconomic la nivel european și a importanței acestuia în ceea ce privește ansamblul de obiective ale programului comun AAD, în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute în anexa I.

Articolul 4

Modalitățile de acordare a contribuției financiare comunitare și normele privind răspunderea financiară și drepturile de proprietate intelectuală, precum și normele detaliate de acordare către terți a unui sprijin financiar de către structura specifică de punere în aplicare sunt stabilite printr-un acord general încheiat între Comisie, în numele Comunității, și structura specifică de punere în aplicare și prin acorduri anuale de finanțare.

Articolul 5

În cazul în care programul comun AAD nu este pus în aplicare sau este pus în aplicare în mod necorespunzător, parțial sau cu întârziere, Comunitatea își poate reduce, menține sau suspenda contribuția financiară în funcție de punerea în aplicare reală a programului comun AAD.

În cazul în care statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia nu contribuie sau contribuie doar parțial sau cu întârziere la finanțarea programului comun AAD, Comunitatea își poate reduce contribuția financiară în funcție de cuantumul fondurilor publice alocate efectiv de către statele membre participante, de către Elveția, Israel și Norvegia, conform condițiilor stabilite în acordul care urmează a fi încheiat între Comisie și structura specifică de aplicare.

Articolul 6

Pentru punerea în aplicare a programului comun AAD, statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia iau toate măsurile legislative, de reglementare, administrative sau de altă natură care sunt necesare pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităților. În special, statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia iau măsurile necesare pentru a garanta recuperarea integrală a tuturor sumelor datorate Comunității, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) din regulamentul financiar și cu articolul 38 alineatul (2) din normele de aplicare.

Articolul 7

Comisia și Curtea de Conturi pot efectua, prin intermediul funcționarilor sau al agenților, toate verificările și inspecțiile necesare pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare și pentru a proteja interesele financiare ale Comunității împotriva oricăror fraude sau abateri. În acest scop, statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia și structura specifică de punere în aplicare pun la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi toate documentele relevante.

Articolul 8

Comisia comunică toate informațiile relevante Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi. Statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia sunt invitate să depună la Comisie, prin intermediul structurii specifice de punere în aplicare, toate informațiile suplimentare solicitate de Parlamentul European, Consiliu sau de Curtea de Conturi cu privire la gestionarea financiară a structurii specifice de punere în aplicare în conformitate cu cerințele generale de raportare prevăzute la articolul 12 alineatul (1).

Articolul 9

Orice stat membru poate participa la programul comun AAD, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 2 literele (e)-(h).

Articolul 10

Orice țară terță poate adera la programul comun AAD, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 2 literele (e)-(h) și cu condiția ca această participare să facă obiectul unui acord internațional relevant și să fie aprobată atât de Comisie, cât și de statele membre participante, de Elveția, Israel și Norvegia.

Articolul 11

Condițiile referitoare la contribuția financiară comunitară privind participarea la programul comun AAD a oricărei țări asociate la cel de-al șaptelea program-cadru sau, în cazul în care aceasta este esențială pentru punerea în aplicare a programului comun AAD, a oricărei alte țări, pot fi convenite de Comunitate pe baza normelor prevăzute în prezenta decizie și a oricăror norme și modalități de aplicare.

Articolul 12

(1)   Raportul anual privind cel de-al șaptelea program-cadru prezentat Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu articolul 173 din tratat include un raport privind activitățile din programul comun AAD.

(2)   După doi ani de la începerea programului comun AAD, Comisia efectuează o evaluare intermediară a acestuia, însă nu mai târziu de anul 2010. Dacă se dovedește a fi necesar după realizarea primei evaluări intermediare, pot fi efectuate evaluări intermediare suplimentare.

O astfel de evaluare are în vedere progresul înregistrat pentru îndeplinirea obiectivelor programului comun AAD, stabilite în anexa I, inclusiv recomandări privind cele mai potrivite modalități de îmbunătățire a integrării, calitatea și eficiența punerii în aplicare, inclusiv integrarea științifică, administrativă și financiară a programului comun AAD și dacă nivelul contribuției financiare a statelor membre participante, ale Elveției, Israelului și Norvegiei este corespunzător, având în vedere eventualele cereri din partea diferitelor comunități naționale de cercetare. Se ia în considerare, de asemenea, experiența câștigată în cadrul altor programe comune realizate în conformitate cu articolul 169 din tratat.

Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului concluziile evaluării intermediare, împreună cu observațiile efectuate, și, dacă este cazul, propunerile pentru adaptarea prezentei decizii.

(3)   La sfârșitul anului 2013, Comisia va realiza o evaluare finală a programului comun AAD. Rezultatele evaluării finale vor fi prezentate Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 13

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 9 iulie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET


(1)  Avizul Parlamentului European din 13 martie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 23 iunie 2008.

(2)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 400, 30.12.2006, p. 86.

(4)  JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1233/2007 al Comisiei (JO L 279, 23.10.2007, p. 10).

(6)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(7)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(8)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 al Consiliului (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 al Comisiei (JO L 111, 28.4.2007, p. 13).

(10)  JO C 323, 30.12.2006, p. 1.


ANEXA I

DESCRIEREA OBIECTIVELOR, A ACTIVITĂȚILOR ȘI A PUNERII ÎN APLICARE A PROGRAMULUI COMUN AAD

I.   Obiective specifice

Programul comun AAD are următoarele obiective specifice:

Promovarea dezvoltării de produse, servicii și sisteme inovatoare bazate pe TIC pentru a îmbătrâni frumos acasă, în comunitate și la locul de muncă, îmbunătățind astfel calitatea vieții, autonomia, participarea la viața socială, competențele și potențialul de angajare al persoanelor în vârstă și reducând costurile serviciilor de sănătate și sociale. Aceasta se poate baza, de exemplu, pe utilizarea inovatoare a TIC, pe noi modalități de interacțiune cu clienții sau pe noi tipuri de lanțuri de valori pentru serviciile care oferă o viață independentă. Rezultatele programului comun AAD ar putea fi folosite și de alte grupe de persoane, și anume de persoanele cu handicap.

Crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare și inovare la nivel european în domeniile tehnologiilor și al serviciilor pentru a îmbătrâni frumos în societatea informațională, inclusiv crearea unui mediu favorabil participării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la program.

Îmbunătățirea condițiilor de exploatare a rezultatelor cercetării de către întreprinderi prin instituirea unui cadru european coerent pentru dezvoltarea unor metode de abordare comune, inclusiv a unor standarde minime comune și facilitarea localizării și a adaptării de soluții comune, compatibile cu diversele preferințe sociale și aspecte normative de la nivel național sau regional din întreaga Europă.

Concentrându-se pe cercetarea aplicată, programul comun AAD va completa activitățile de cercetare pe termen lung din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru, precum și activitățile demonstrative care fac parte din Programul-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) stabilit prin Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), care se concentrează pe lansarea la scară largă a soluțiilor existente.

Programul comun AAD contribuie, prin activitățile sale, la realizarea obiectivelor Strategiei reînnoite de la Lisabona și la societatea bazată pe cunoaștere, încercându-se, totodată, să se asigure că utilizarea noilor tehnologii nu conduce la excludere. Programul promovează de asemenea dezvoltarea de soluții rentabile, care să contribuie la garantarea accesului echitabil și simplificat la produsele și serviciile TIC, inclusiv a accesului la servicii prin alegerea diferitelor canale, care respectă viața privată și demnitatea persoanelor în vârstă în toate regiunile Europei, printre care și zonele rurale și periferice.

În plus, programul comun AAD trebuie să promoveze inovația și cofinanțarea din partea sectorului privat, în special a IMM-urilor, pentru proiectele legate de piață, adaptarea tehnologiei și a soluțiilor dezvoltate în cadrul proiectelor la nevoile persoanelor în vârstă, în perspectiva unei participări sociale sporite a acestora.

Ori de câte ori este posibil, trebuie garantate complementaritatea și sinergiile dintre programul comun AAD și alte programe de la nivel comunitar, național și regional.

Vor fi luate în considerare toate aspectele posibile de etică și viață privată în conformitate cu orientările internaționale.

II.   Activități

Activitatea principală din cadrul programului comun AAD constă în activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Acestea urmează a fi aplicate prin proiecte transnaționale cu costuri împărțite în care sunt implicați parteneri din cel puțin trei țări diferite dintre statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia sau din alte state participante și care cuprind proiecte de cercetare, dezvoltare tehnologică, activități demonstrative și de difuzare. Aceste proiecte trebuie avute în vedere de cercetarea orientată către piață, trebuie să se deruleze pe termen mediu și să demonstreze capacitatea de exploatare a rezultatelor proiectului într-un orizont de timp realist.

În plus, pot fi puse în aplicare activități de brokeraj, de promovare a programului și de relaționare, prin evenimente specifice sau împreună cu evenimente existente. Acestea vor include organizarea de ateliere și stabilirea de contacte cu alte părți interesate din lanțul de valori.

Programul comun AAD presupune consultarea părților interesate din Europa (precum factorii de decizie din ministere și autorități din sectorul public, furnizori de servicii și asigurători din sectorul privat, precum și reprezentanți ai întreprinderilor, ai IMM-urilor și ai consumatorilor) cu privire la prioritățile de cercetare avute în vedere și punerea în aplicare a programului.

Programul comun AAD trebuie să ia, de asemenea, în considerare tendințele și cercetarea în domeniul demografiei în diferitele state din Europa, pentru a oferi soluții care să reflecte situația socială și economică din Uniune.

III.   Punerea în aplicare a programului

Programe de lucru anuale și cereri de propuneri.

Programul comun AAD va fi pus în aplicare pe baza programelor de lucru anuale care vor identifica temele cererilor de propuneri convenite împreună cu Comisia ca bază pentru contribuția financiară a Comunității.

Programul comun AAD va iniția cereri de propuneri periodice în conformitate cu programul de lucru convenit. Propunerile sunt depuse centralizat de către solicitanți la structura specifică de punere în aplicare (punct unic de acces).

După încheierea unei proceduri de cerere de propuneri, se efectuează un control de eligibilitate de către structura de execuție competentă, în colaborare cu agențiile naționale de gestionare a programului. Controlul se efectuează pe baza criteriilor comune de eligibilitate pentru programul comun AAD, care se publică o dată cu programul de lucru anual și printre care se numără cel puțin următoarele:

depunerea promptă, completă și în format electronic a propunerii; și

respectarea obligațiilor privind componența consorțiilor.

În plus, structura specifică de punere în aplicare efectuează, cu asistența agențiilor naționale de gestionare a programului, un control al îndeplinirii criteriilor naționale de eligibilitate publicate o dată cu programul de lucru anual și menționate în cererile de propuneri. Criteriile naționale de eligibilitate se referă doar la statutul juridic și situația financiară ale fiecărui participant, și nu la conținutul propunerii, și privesc:

tipul de participant, cum ar fi statutul juridic și obiectul de activitate;

răspunderea și viabilitatea, inclusiv soliditatea financiară, îndeplinirea obligațiilor fiscale/sociale etc.

Propunerile de proiecte eligibile vor fi evaluate și selectate la nivel central cu asistența experților independenți, pe baza unor criterii transparente și comune de evaluare, astfel cum sunt descrise în programul de lucru. Această selecție, odată adoptată de Adunarea generală, este obligatorie pentru statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia.

Structura specifică de punere în aplicare va fi responsabilă de monitorizarea proiectelor, iar pentru administrarea întregului ciclu al proiectului vor fi puse în funcțiune proceduri operaționale comune.

Întrucât aspectele administrative privind partenerii naționali de proiect din cadrul proiectelor selecționate vor fi soluționate de fiecare agenție națională de gestionare a programului, se vor aplica criterii naționale de eligibilitate strict legate de statutul juridic și situația financiară ale fiecărui participant, astfel cum se precizează mai sus, precum și principiile naționale administrative.

În cazul în care, în momentul încheierii contractului, un participant nu îndeplinește unul dintre criteriile naționale de eligibilitate, programul comun AAD protejează excelența științifică. În acest scop, Consiliului director poate decide că ar trebui efectuată o evaluare centrală și independentă suplimentară a propunerii, cu asistența experților independenți, în vederea evaluării propunerii fără participarea respectivului participant sau, la sugestia consorțiului de proiect, cu un participant de înlocuire.

Fiecare țară își va finanța participanții naționali ale căror propuneri au fost declarate câștigătoare de către agențiile naționale care, în plus, își vor canaliza fondurile centralizate de la structura specifică de punere în aplicare, pe baza unui contract care va fi încheiat între agențiile naționale respective și participanții naționali ai acestora la fiecare proiect.

Asigurarea integrării științifice, administrative și financiare

Programul comun AAD va asigura integrarea științifică a programelor naționale participante prin elaborarea unor programe de lucru comune și a unor teme de cereri comune tuturor programelor naționale.

Integrarea administrativă a programelor naționale va fi asigurată de o persoană juridică înființată de statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia. Gestionarea programului comun AAD va cuprinde:

organizarea centralizată a cererilor de propuneri;

evaluarea centralizată, independentă și transparentă a propunerilor de către experți europeni pe baza unor norme și criterii comune de evaluare și selecție, în funcție de excelența științifică;

primirea propunerilor la o adresă unică (se are în vedere depunerea prin mijloace electronice).

Programul comun AAD va consolida integrarea financiară:

asigurând angajamentele naționale generale de finanțare pe durata inițiativei, precum și angajamentele anuale pentru fiecare program de lucru propus;

asigurând obligativitatea pentru statele membre participante și Elveția, Israel și Norvegia a clasificării finale a propunerilor convenite în urma evaluării, astfel cum este descris anterior, inclusiv în etapa încheierii contractului;

promovând flexibilitatea în alocarea bugetară națională cât mai mult posibil pentru a soluționa excepțiile; de exemplu, pentru a crește contribuțiile naționale sau finanțarea încrucișată.

Statele membre participante vor depune toate eforturile pentru a consolida integrarea și a înlătura obstacolele juridice și administrative naționale existente pentru cooperarea internațională ca parte a inițiativei.

IV.   Principii de finanțare

Contribuția comunitară va reprezenta un procent fix din totalul fondurilor publice provenite de la programele naționale participante, însă nu va depăși în niciun caz 50 % din totalul fondurilor publice ale unui participant la un proiect selectat în urma unei cereri de propuneri în cadrul programului comun AAD. Acest procent fix va fi definit în acordul dintre structura specifică de punere în aplicare și Comisie și se va baza pe angajamentul multianual al statelor membre participante, al Elveției, Israelului și Norvegiei și pe contribuția comunitară.

Contribuția la cheltuielile de funcționare totale din cadrul programului comun AAD va reprezenta un procentaj de maximum 6 % din participarea financiară comunitară.

Statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia contribuie, de asemenea, la garantarea funcționării eficiente a programului comun AAD.

Proiectele vor fi cofinanțate de participanții la proiect.

V.   Rezultatele preconizate ale punerii în aplicare a programului comun AAD

Structura specifică de punere în aplicare va emite un raport anual care va prezenta în detaliu aplicarea programului comun AAD (numărul de proiecte depuse și selectate pentru finanțare, utilizarea fondurilor comunitare, repartizarea fondurilor naționale, tipul de participanți, statistici pentru fiecare țară, evenimente de brokeraj și activități de difuzare etc.), precum și progresul înregistrat în domeniul integrării.

Rezultatele preconizate vor fi detaliate în acordul care urmează a fi încheiat între Comisie, în numele Comunității, și structura specifică de punere în aplicare.


(1)  JO L 310, 9.11.2006, p. 15.


ANEXA II

ORIENTĂRI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI COMUN AAD

Structura organizațională a programului comun AAD este după cum urmează:

 

Asociația AAD, o asociație internațională nonprofit înființată în conformitate cu dreptul belgian, reprezintă structura specifică de punere în aplicare creată de statele membre participante, de Elveția, Israel și Norvegia.

 

Asociația AAD este responsabilă pentru toate activitățile programului comun AAD. Sarcinile Asociației AAD includ managementul de contracte și de buget, dezvoltarea de programe de lucru anuale, organizarea de cereri de propuneri, realizarea evaluării și clasificarea proiectelor. În plus, aceasta supraveghează monitorizarea proiectelor și transferă plățile aferente contribuțiilor comunitare către agențiile naționale de gestionare a programelor nominalizate. De asemenea, organizează activități de difuzare.

 

Asociația AAD este condusă de Adunarea generală. Adunarea generală, organismul de decizie al programului comun AAD, numește membrii Consiliului director și supraveghează punerea în aplicare a programului comun AAD, inclusiv aprobarea programelor de lucru anuale, alocarea fondurilor naționale pentru proiecte și cererile de participare. Va funcționa pe baza principiului „o țară, un vot”. Deciziile sunt luate prin majoritate simplă, cu excepția deciziilor privind succesiunea, admiterea sau excluderea membrilor sau dizolvarea asociației, pentru care condițiile de vot pot fi prevăzute în statutul acesteia. Comisia are statut de observator în cadrul reuniunilor Adunării generale.

 

Consiliul director al AAD – format din cel puțin un președinte, un vicepreședinte și un trezorier – este ales de Adunarea generală pentru a-și asuma responsabilități precum planificarea bugetară, angajarea de personal și contractarea. Acesta este reprezentantul legal al asociației și raportează Adunării generale.

 

Agențiile naționale de gestionare a programului sunt autorizate de statele membre participante, de Elveția, Israel și Norvegia să întreprindă activități specifice gestionării de proiecte și aspecte administrative și juridice pentru partenerii naționali ai proiectului, precum și să ofere sprijin pentru evaluarea și negocierea propunerilor de proiecte. Acestea lucrează sub supravegherea Asociației AAD.

 

Un consiliu consultativ format din reprezentanți ai industriei și alte părți interesate, printre care reprezentanți ai persoanelor de diferite generații vor face recomandări cu privire la prioritățile și temele abordate în cadrul cererilor de propuneri ale programului comun AAD.


Top