Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1565

Regulamentul (CE) nr. 1565/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

OJ L 340, 22.12.2007, p. 37–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1565/oj

22.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 340/37


REGULAMENTUL (CE) NR. 1565/2007 AL COMISIEI

din 21 decembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 26 alineatul (3) litera (a) și articolul 29 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (2), aprobat prin Decizia 2002/309/CE, Euratom a Consiliului și a Comisiei (3) prevede liberalizarea completă a comerțului bilateral cu brânzeturi începând cu 1 iunie 2007, după o perioadă de tranziție de cinci ani.

(2)

În consecință, Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare (4), modificat prin Regulamentul (CE) nr. 487/2007 (5), nu mai prevedea contingente de import și taxe vamale la importul de brânzeturi originare din Elveția. În acest context și având în vedere flexibilitatea cerinței privind prezentarea unei licențe de import, introdusă prin articolul 26 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1152/2007 (6), se impune eliminarea obligației de prezentare a unei licențe de import pentru toate brânzeturile importate din Elveția.

(3)

Articolul 19a din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 prevede ca importurile de produse lactate să fie gestionate după principiul „primul venit, primul servit”, în conformitate cu articolele 308a-308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (7). Datorită sistemului de gestionare menționat și procedurilor aferente acestuia, utilizarea licențelor de import devine inutilă și, prin urmare, obligativitatea prezentării acestora trebuie eliminată.

(4)

Anumite licențe pentru brânzeturile originare din Elveția și pentru importurile de produse lactate în cadrul contingentelor gestionate după principiul „primul venit, primul servit” în conformitate cu dispozițiile capitolului Ia din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 vor fi în continuare valabile după 1 ianuarie 2008. Angajamentele asumate în legătură cu aceste licențe trebuie îndeplinite, în caz contrar garanția depusă urmând a fi reținută. Întrucât, începând cu data menționată anterior, importurile în cauză pot fi efectuate fără licențe și fără sarcinile financiare aferente acestora, importatorii titulari ai unor astfel de licențe trebuie să poată solicita și obține eliberarea garanțiilor depuse, cu condiția ca licențele deținute să nu fie utilizate pe deplin la data respectivă.

(5)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă, încheiat în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994, privind modificarea contingentului tarifar OMC pentru untul originar din Noua Zeelandă stabilit în lista CXL anexată la GATT 1994 (8), aprobat prin Decizia 2007/867/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 (9), prevede modificări ale contingentului tarifar aplicabil untului inclus în lista CXL/Comunitățile Europene și încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay. Prin urmare, anexa III.A la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 trebuie modificată în consecință.

(6)

Anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 prevăd un mecanism foarte complex și o procedură laborioasă de verificare a respectării cerinței privind conținutul de grăsimi, atât în Noua Zeelandă, cât și în Comunitate. Descrierea nou-adoptată a contingentului, care extinde limitele în care se poate situa conținutul de grăsimi, de la 80-82 % la 80-85 %, permite simplificarea procedurilor de control, în special prin eliminarea interpretării rezultatelor controlului conținutului de grăsimi pe baza deviației standard în aceleași condiții de producție. În plus, această simplificare constă într-o reducere considerabilă a sarcinii și a costurilor administrative suportate de ambele părți și facilitează accesul la contingent, atât pentru exportatori, cât și pentru importatori.

(7)

Articolul 33 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 prevede ca organismul emitent din Noua Zeelandă să elibereze certificatul IMA 1 înainte ca produsul prevăzut de certificat să părăsească teritoriul țării care îl eliberează. Untul corespunzător anului contingentar 2008 poate fi expediat în Noua Zeelandă începând cu noiembrie 2007. Întrucât, în cazul acestor expediții, nu este posibilă aplicarea noilor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 2535/2001, modificat prin prezentul regulament, iar punerea în aplicare corespunzătoare a noilor dispoziții necesită timp, se impune ca articolul 33 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 să nu se aplice în perioada 1 noiembrie 2007-31 ianuarie 2008.

(8)

În același timp, trebuie actualizate anumite date prevăzute în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, referitoare la organismul emitent din Noua Zeelandă.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 trebuie modificat în consecință.

(10)

Decizia 2001/651/CE a Comisiei (10) a stabilit deviația standard în aceleași condiții de producție a conținutului de grăsimi al untului importat din Noua Zeelandă, în scopul facilitării controalelor efectuate în temeiul anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001. În temeiul noului sistem, care prevede o extindere a descrierii contingentului pentru a include untul nesărat, este posibilă eliminarea interpretării rezultatelor controlului și, în consecință, a procedurii complicate privind deviația standard în aceleași condiții de producție. Prin urmare, Decizia 2001/651/CE a devenit caducă și trebuie abrogată.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Fără a aduce atingere titlului II din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 și sub rezerva unor dispoziții contrare prevăzute în prezentul regulament, toate importurile de produse lactate sunt condiționate de prezentarea unei licențe de import.”

2.

Articolul 19a se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Importurile efectuate în cadrul contingentelor prevăzute la alineatul (1) nu sunt condiționate de prezentarea unei licențe de import.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

3.

Articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Anexa 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Elveția privind comerțul cu produse agricole.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

4.

După articolul 22 se inserează următorul capitol:

„CAPITOLUL IIa

IMPORTURI ÎN AFARA CONTINGENTELOR FĂRĂ PREZENTAREA UNEI LICENȚE DE IMPORT

Articolul 22a

(1)   Prezentul articol se aplică în cazul importurilor preferențiale menționate la articolul 3 din Acordul dintre Comunitatea Europeană și Elveția privind comerțul cu produse agricole.

(2)   Toate produsele având codul CN 0406, originare din Elveția, sunt scutite de taxa la import și de prezentarea unei licențe de import.

(3)   Scutirea de taxă se aplică numai pe baza prezentării declarației de punere în liberă circulație, însoțită de dovada originii eliberată în temeiul Protocolului 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, semnat la Bruxelles la 22 iulie 1972.”

5.

Articolul 38 se elimină.

6.

La articolul 40 alineatul (1), se elimină al doilea, al treilea și al patrulea paragraf.

7.

Partea D a anexei II se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

8.

Anexa III.A se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

9.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

10.

Anexa V se înlocuiește cu textul din anexa IV la prezentul regulament.

11.

În anexa VIII, primul paragraf de la punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Organismul emitent al certificatelor IMA 1 poate anula, total sau parțial, un certificat IMA 1 în ceea ce privește o cantitate prevăzută de acest certificat care a fost distrusă sau a devenit improprie pentru vânzare în condiții independente de voința exportatorului. În cazul în care o parte din cantitatea prevăzută de un certificat IMA 1 este distrusă sau a devenit improprie pentru vânzare, poate fi emis un certificat de înlocuire pentru cantitatea rămasă. În cazul untului originar din Noua Zeelandă menționat în anexa III.A, se utilizează în acest scop lista de identificare a produsului original. Certificatul de înlocuire are aceeași durată de valabilitate ca și originalul. În acest caz, se înscrie la rubrica 17 a certificatului IMA 1 de înlocuire mențiunea «valabil până la 00.00.0000».”

12.

Anexa X se modifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.

13.

În anexa XII, datele referitoare la Noua Zeelandă se înlocuiesc cu următorul text:

„Noua Zeelandă

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Unt

Unt

Unt

Brânzeturi destinate prelucrării

Cheddar

Autoritatea neozeelandeză pentru securitatea alimentară

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

Noua Zeelandă

Tel: (64-4) 894 25 00

Fax: (64-4) 894 25 01”

Articolul 2

La solicitarea părților interesate, garanțiile depuse pentru eliberarea licențelor de import și export se restituie cu condiția ca:

(a)

licențele să fie eliberate pentru importuri efectuate în cadrul contingentelor menționate la capitolul Ia sau pentru importul de produse având codul CN 0406, originare din Elveția;

(b)

valabilitatea licențelor să nu fi expirat înainte de 1 ianuarie 2008;

(c)

licențele să fi fost utilizate numai parțial sau să nu fi fost utilizate deloc până la 1 ianuarie 2008.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 33 alineatul (1) litera (d) din respectivul regulament nu se aplică în perioada 1 noiembrie 2007-31 ianuarie 2008 în cazul importurilor aferente anului contingentar 2008.

Articolul 4

Decizia 2001/651/CE se abrogă.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2008. Cu toate acestea, articolul 3 se aplică de la 1 noiembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 114, 30.4.2002, p. 132.

(3)  JO L 114, 30.4.2002, p. 1.

(4)  JO L 341, 22.12.2001, p. 29. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1324/2007 (JO L 294, 13.11.2007, p. 14).

(5)  JO L 114, 1.5.2007, p. 8.

(6)  JO L 258, 4.10.2007, p. 3.

(7)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).

(8)  A se vedea pagina 95 din prezentul Jurnal Oficial.

(9)  A se vedea pagina 95 din prezentul Jurnal Oficial.

(10)  JO L 229, 25.8.2001, p. 24. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2004/584/CE (JO L 255, 31.7.2004, p. 41).


ANEXA I

„II.D

Taxă redusă în temeiul anexei 2 la Acordul dintre Comunitate și Elveția privind comerțul cu produse agricole

Cod NC

Descriere

Taxă vamală

(EUR/100 kg greutate netă)

de la 1 iunie 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Lapte special numit «pentru sugari» (1), în recipiente închise ermetic, cu un conținut net mai mic sau egal cu 500 g și cu un conținut de grăsimi mai mare decât 10 % din greutate

43,80


(1)  «Lapte special pentru sugari» desemnează produsele fără germeni patogeni, cu mai puțin de 10 000 de bacterii aerobe și mai puțin de două bacterii coliforme pe gram.”


ANEXA II

„ANEXA III.A

Contingent tarifar în temeiul acordurilor GATT/OMC specificate în funcție de țara de origine: untul din Noua Zeelandă

Cod NC

Descriere

Țara de origine

Contingent anual de la 1 ianuarie la 31 decembrie

(în tone)

Contingent semestrial maxim

(cantități în tone)

Contingent

Partea A

Număr de contingent

09,4195

Contingent

Partea B

Număr de contingent

09,4182

Taxe la import

(EUR/100 kg greutate netă)

Reguli de completare a certificatelor IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Unt de cel puțin șase săptămâni, cu un conținut de grăsimi mai mare sau egal cu 80 %, dar mai mic decât 85 % din greutate, obținut direct din lapte sau smântână, fără a se utiliza materiale stocate, printr-un proces unic, autonom și neîntrerupt

Noua Zeelandă

74 693 tone

Contingent semestrial începând cu ianuarie 2008

37 346,5 tone

20 540,5 tone

16 806 tone

70,00

A se vedea anexa IV”

ex 0405 10 30

Unt de cel puțin șase săptămâni, cu un conținut de grăsimi mai mare sau egal cu 80 %, dar mai mic decât 82 % din greutate, obținut direct din lapte sau smântână, fără a se utiliza materiale stocate, printr-un proces unic, autonom și neîntrerupt care ar putea implica trecerea smântânii printr-un stadiu de concentrare a grăsimilor butirice și/sau de fracționare a acestora (procedeele denumite «Ammix» și «Tartinabil»)


ANEXA III

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„CONTROLUL GREUTĂȚII ȘI AL CONȚINUTULUI DE GRĂSIME AL UNTULUI ORIGINAR DIN NOUA ZEELANDĂ, IMPORTAT ÎN TEMEIUL CAPITOLULUI III SECȚIUNEA 2 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 2535/2001”;

2.

În partea 1, se elimină punctul (e).

3.

Partea 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2.2 se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul (e), a treia liniuță se elimină;

(ii)

punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

la rubrica 13, nu mai puțin de 80 %, dar mai puțin de 85 % grăsime;”;

(b)

punctul 2.3 se elimină.

4.

Partea 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 4.1 se adaugă următoarele paragrafe:

„Autoritățile competente prelevează eșantioane duplicate, dintre care unul este păstrat într-un loc sigur, în caz de litigiu.

Laboratorul însărcinat cu realizarea testelor este autorizat de un stat membru să efectueze analize oficiale și este recunoscut de acest stat membru ca fiind competent pentru a aplica metoda prevăzută anterior, ca urmare a analizei unor eșantioane duplicate oarbe care a demonstrat că laboratorul respectă criteriile de repetabilitate și ca urmare a unei participări cu succes la testele de aptitudine.”;

(b)

punctul 4.2 se elimină;

(c)

punctul 4.3 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.   Interpretarea rezultatelor controlului – Medie aritmetică

(a)

Dispozițiile privind conținutul de grăsimi se consideră respectate în cazul în care media aritmetică a rezultatelor eșantionului nu depășește 84,4 %.

Autoritățile competente notifică imediat Comisiei toate cazurile de neconformitate.

(b)

În cazul nerespectării cerinței de conformitate prevăzute la litera (a), lotul acoperit de declarația de import relevantă și de certificatul IMA 1 este importat în conformitate cu articolul 36, cu excepția cazului în care rezultatele analizei eșantioanelor duplicate menționate la punctul 4.5 corespund cerințelor.”;

(d)

punctul 4.4 se elimină;

(e)

punctul 4.5 se înlocuiește cu următorul text:

„4.5.   Rezultate contestate

Importatorul implicat poate contesta rezultatele analizei obținute de un laborator al autorităților competente în termen de șapte zile lucrătoare de la data la care le primește, angajându-se să suporte costurile analizei eșantioanelor duplicate. În acest caz, autoritățile competente transmit unui al doilea laborator duplicate sigilate ale eșantioanelor analizate de laboratorul lor. Acest al doilea laborator este autorizat de statul membru să efectueze analize oficiale și este recunoscut de acest stat membru ca fiind competent pentru a aplica metoda prevăzută la punctul 4.1, ca urmare a analizei unor eșantioane duplicate oarbe care a demonstrat că laboratorul respectă criteriile de repetabilitate și ca urmare a unei participări cu succes la testele de aptitudine.

Acest al doilea laborator comunică rapid rezultatele analizei sale autorităților competente.

Concluziile celui de-al doilea laborator sunt finale.”;

(f)

punctul 4.6 se elimină.


ANEXA IV

„ANEXA V

Image


ANEXA V

Anexa X la Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 se modifică după cum urmează:

(a)

Rubrica 7 se înlocuiește cu următorul text:

7.   Mărcile, numerele, numărul și tipul coletelor, descrierea detaliată a NC, codul NC din 8 cifre al produsului, precedat de „ex” și de detalii privind forma de prezentare a acestuia.

A se vedea lista de identificare a produsului anexată, ref.:

cod NC ex 0405 10 – Unt de cel puțin șase săptămâni, cu un conținut de grăsimi mai mare sau egal cu 80 %, dar mai mic de 85 %, obținut direct din lapte sau din smântână

Nr. de înregistrare a fabricii

Data fabricației

Media aritmetică a greutății proprii a ambalajului de plastic

(b)

Rubrica 13 se înlocuiește cu următorul text:

13.   Conținutul de grăsimi în greutate (%)


Top