EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1524

Regulamentul (CE) nr. 1524/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european

JO L 343, 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; abrogat prin 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 343/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1524/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 18 decembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 191,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (2) prevede că Parlamentul European publică un raport privind aplicarea regulamentului respectiv, inclusiv, dacă este cazul, privind modificările care pot fi aduse sistemului de finanţare.

(2)

În rezoluţia sa din 23 martie 2006 privind partidele politice europene (3), Parlamentul European a considerat că, din perspectiva experienţei acumulate de la intrarea sa în vigoare în 2004, Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 ar trebui îmbunătăţit sub mai multe aspecte, toate acestea având ca principal obiectiv îmbunătăţirea situaţiei finanţării respectivelor partide politice şi a fundaţiilor afiliate la acestea.

(3)

Ar trebui introduse dispoziţii prin care să se asigure sprijin financiar fundaţiilor politice la nivel european, având în vedere că aceste fundaţii, afiliate partidelor politice la nivel european, pot, prin activităţile lor, să sprijine obiectivele partidelor politice la nivel european, contribuind în special la dezbaterile privind chestiunile de politică publică europeană şi integrarea europeană, acţionând inclusiv ca şi catalizatori de idei noi, analize şi opţiuni politice. Acest sprijin financiar ar trebui prevăzut în cadrul rubricii „Parlament” a bugetului general al Uniunii Europene, ca şi în cazul partidelor politice la nivel european.

(4)

Asigurarea unei participări cât mai mari posibil din partea cetăţenilor la viaţa democratică a Uniunii Europene rămâne un obiectiv important. În acest context, organizaţiile politice de tineret pot juca un rol special în stimularea interesului tinerilor pentru sistemul politic al Uniunii Europene şi în îmbogăţirea cunoştinţelor acestora în domeniu, încurajând activ participarea tinerilor la activităţile democratice la nivel european.

(5)

În vederea ameliorării condiţiilor de finanţare a partidelor politice la nivel european, încurajându-le totodată să îşi asigure o planificare financiară pe termen lung adecvată, ar trebui adaptat nivelul minim de cofinanţare necesară. Ar trebui să se stabilească acelaşi nivel de cofinanţare şi pentru fundaţiile politice la nivel european.

(6)

Pentru a consolida şi promova în continuare caracterul european al alegerilor pentru Parlamentul European, ar trebui să se prevadă în mod clar că creditele primite de la bugetul general al Uniunii Europene pot fi, de asemenea, utilizate pentru a finanţa campaniile conduse de partidele politice la nivel european în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, cu condiţia ca acest lucru să nu constituie o finanţare directă sau indirectă a partidelor politice naţionale sau a candidaţilor. Partidele politice la nivel european acţionează, în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, în special pentru a sublinia caracterul european al alegerilor respective. În conformitate cu articolul 8 din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului (4), finanţarea şi limitarea costurilor electorale ocazionate de alegerile pentru Parlamentul European sunt reglementate, în fiecare stat membru, de legislaţia naţională. De asemenea, legislaţia naţională se aplică în cazul cheltuielilor electorale efectuate în cadrul alegerilor şi al referendumurilor naţionale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2004/2003

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 se adaugă următoarele puncte:

„4.

«fundaţie politică la nivel european» înseamnă o entitate sau o reţea de entităţi care are personalitate juridică într-un stat membru, este afiliată unui partid politic la nivel european şi care, prin activităţile sale, în cadrul obiectivelor şi al valorilor fundamentale urmărite de Uniunea Europeană, sprijină şi completează obiectivele partidului politic la nivel european, îndeplinind, în special, următoarele sarcini:

observarea, analiza şi contribuţia la dezbaterile privind chestiunile de politică publică europeană şi procesul de integrare europeană;

iniţierea de activităţi legate de chestiunile de politică publică europeană, precum organizarea şi sprijinirea seminariilor, a activităţilor de formare, a conferinţelor şi a studiilor privind astfel de subiecte, prin implicarea părţilor interesate, inclusiv a organizaţiilor de tineret şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile;

dezvoltarea cooperării cu entităţile de acelaşi tip, în vederea promovării democraţiei;

furnizarea unui cadru pentru cooperarea, la nivel european, a fundaţiilor politice naţionale, a cadrelor universitare şi a altor părţi interesate;

5.

«finanţarea din bugetul general al Uniunii Europene» înseamnă o subvenţie în sensul articolului 108 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 (5) (denumit în continuare «Regulamentul financiar»).

2.

La articolul 3, unicul paragraf devine alineatul (1) şi se adaugă următoarele alineate:

„(2)   O fundaţie politică la nivel european îndeplineşte următoarele condiţii:

(a)

trebuie să fie afiliată unuia dintre partidele politice la nivel european recunoscute în conformitate cu alineatul (1), conform atestării partidului respectiv;

(b)

trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care îşi are sediul. Această personalitate juridică este separată de personalitatea juridică a partidului politic la nivel european la care este afiliată;

(c)

trebuie să respecte, în special în programul său şi în cadrul activităţilor sale, principiile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, şi anume principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi principiul statului de drept;

(d)

nu are scopuri lucrative;

(e)

componenţa organului său de conducere să fie echilibrată din punct de vedere geografic.

(3)   În cadrul prezentului regulament, fiecărui partid politic şi fiecărei fundaţii politice la nivel european îi revine sarcina de a defini modalităţile specifice ale relaţiilor lor, în conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv un grad adecvat de separare între gestionarea curentă şi structurile de conducere ale fundaţiei politice la nivel european, pe de o parte, şi cele ale partidului politic la nivel european căreia aceasta îi este afiliată, de cealaltă parte.”

3.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

„(a)

documente care dovedesc îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor prevăzute la articolele 2 şi 3;”;

(b)

se adaugă următoarele alineate:

„(4)   O fundaţie politică la nivel european poate solicita o finanţare de la bugetul general al Uniunii Europene numai prin intermediul partidului politic la nivel european căruia îi este afiliată.

(5)   Finanţarea unei fundaţii politice la nivel european se alocă pe baza afilierii acesteia din urmă la un partid politic la nivel european, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1). Articolele 9 şi 9a se aplică fondurilor astfel alocate.

(6)   Fondurile alocate unei fundaţii politice la nivel european sunt utilizate numai în scopul finanţării activităţilor acesteia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4). În nici un caz fondurile nu pot fi folosite pentru finanţarea campaniilor electorale sau a campaniilor pentru referendumuri.

(7)   Alineatele (1) şi (3) se aplică mutatis mutandis fundaţiilor politice la nivel european cu ocazia examinării cererilor de finanţare din bugetul general al Uniunii Europene.”

4.

La articolul 5 se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis fundaţiilor politice la nivel european.

(5)   În cazul în care partidul politic la nivel european căruia îi este afiliată o fundaţie politică la nivel european îşi pierde acest statut, fundaţia politică la nivel european în cauză este exclusă de la finanţare în temeiul prezentului regulament.

(6)   În cazul în care Parlamentul European constată că una dintre condiţiile menţionate la articolul 3 alineatul (2) litera (c) nu mai este îndeplinită, fundaţia politică la nivel european respectivă este exclusă de la finanţare în temeiul prezentului regulament.”

5.

Articolele 6, 7 şi 8 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 6

Obligaţii legate de finanţare

(1)   Un partid politic la nivel european, precum şi o fundaţie politică la nivel european:

(a)

publică anual un raport privind veniturile şi cheltuielile lor şi un raport privind activele şi pasivele pe care le deţin;

(b)

îşi declară sursele de finanţare prin prezentarea unei liste cu donatorii şi donaţiile primite de la fiecare donator, cu excepţia donaţiilor care nu depăşesc 500 EUR pe an şi pe donator.

(2)   Un partid politic la nivel european, precum şi o fundaţie politică la nivel european nu acceptă:

(a)

donaţii anonime;

(b)

donaţii din bugetele grupurilor politice din Parlamentul European;

(c)

donaţii de la o întreprindere asupra căreia autorităţile publice pot exercita direct sau indirect o influenţă hotărâtoare în virtutea dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la aceasta sau a normelor care îi reglementează activitatea;

(d)

donaţii de peste 12 000 EUR pe an şi pe donator din partea oricărei persoane fizice sau juridice, alta decât întreprinderile menţionate la litera (c) şi fără a aduce atingere alineatelor (3) şi (4);

(e)

donaţii din partea unei autorităţi publice dintr-o ţară terţă, inclusiv din partea unei întreprinderi asupra căreia autorităţile publice pot exercita direct sau indirect o influenţă dominantă în virtutea dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării lor financiare la aceasta sau a normelor care îi reglementează activitatea.

(3)   Sunt admisibile contribuţiile la un partid politic la nivel european din partea partidelor politice naţionale care sunt membre ale unui astfel de partid sau din partea unei persoane fizice care este membru al unui partid politic la nivel european. Contribuţiile la un partid politic la nivel european din partea partidelor politice naţionale sau din partea unei persoane fizice nu pot depăşi 40 % din bugetul anual al partidului politic la nivel european în cauză.

(4)   Sunt admisibile contribuţiile la o fundaţie politică la nivel european din partea fundaţiilor politice naţionale care sunt membre ale unei fundaţii politice la nivel european, precum şi din partea partidelor politice la nivel european. Aceste contribuţii nu pot depăşi 40 % din bugetul anual al fundaţiei politice la nivel european în cauză şi nu pot să provină din fondurile primite de la bugetul general al Uniunii Europene de un partid politic la nivel european în temeiul prezentului regulament.

Sarcina probei revine partidului politic la nivel european în cauză.

Articolul 7

Interzicerea finanţării

(1)   Finanţarea partidelor politice la nivel european din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanţarea directă sau indirectă a altor partide politice şi în special a partidelor naţionale sau a candidaţilor. Respectivelor partide politice naţionale şi candidaţi li se aplică în continuare dispoziţiile naţionale.

(2)   Finanţarea fundaţiilor politice la nivel european din bugetul general al Uniunii Europene sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată pentru finanţarea directă sau indirectă a partidelor politice sau a candidaţilor la nivel european sau naţional, sau a fundaţiilor la nivel naţional."

Articolul 8

Natura cheltuielilor

Fără a aduce atingere finanţării fundaţiilor politice, creditele alocate din bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu prezentul regulament pot fi utilizate numai pentru a acoperi cheltuielile care sunt legate direct de obiectivele prevăzute în programul politic menţionat la articolul 4 alineatul (2) litera (b).

Astfel de cheltuieli cuprind cheltuielile administrative, precum şi cheltuielile pentru asistenţă tehnică, reuniuni, cercetare, evenimente transfrontaliere, studii, informare şi publicaţii.

Cheltuielile partidelor politice la nivel european pot include, de asemenea, finanţarea campaniilor desfăşurate de partidele politice la nivel european în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, la care acestea participă în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d). În conformitate cu articolul 7, aceste credite nu trebuie utilizate pentru finanţarea directă sau indirectă a partidelor politice naţionale sau a candidaţilor.

Aceste cheltuieli nu sunt utilizate pentru finanţarea campaniilor pentru referendumuri.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 8 din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal direct, finanţarea şi limitările aplicabile cheltuielilor electorale pentru toate partidele şi candidaţii la alegerile pentru Parlamentul European sunt reglementate, în fiecare stat membru, de legislaţia naţională.”

6.

La articolul 9, alineatele (1), (2) şi (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Creditele pentru finanţarea partidelor politice la nivel european şi a fundaţiilor politice la nivel european se stabilesc în cadrul procedurii bugetare anuale şi se execută în conformitate cu Regulamentul financiar şi cu normele de punere în aplicare a acestuia.

Normele de punere în aplicare a prezentului regulament sunt stabilite de ordonatorul de credite.

(2)   Evaluarea bunurilor mobile şi imobile şi amortizarea acestora se efectuează în conformitate cu dispoziţiile aplicabile instituţiilor, astfel cum este prevăzut la articolul 133 din Regulamentul financiar.

(3)   Controlul finanţării acordate în temeiul prezentului regulament se exercită în conformitate cu Regulamentul financiar şi cu normele de punere în aplicare a acestuia.

Controlul se exercită, de asemenea, pe baza unei certificări anuale efectuate printr-un audit extern şi independent. Certificarea menţionată se transmite Parlamentului European în termen de şase luni de la încheierea exerciţiului financiar respectiv.”

7.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 9a

Transparenţa

Parlamentul European publică, într-o secţiune a paginii sale de internet creată special în acest scop, următoarele documente:

un raport anual care cuprinde un tabel cu sumele plătite fiecărui partid politic şi fiecărei fundaţii politice la nivel european, pentru fiecare an financiar pentru care s-au plătit subvenţii;

raportul Parlamentului European privind aplicarea prezentului regulament şi activităţile finanţate, astfel cum este menţionat la articolul 12;

normele de punere în aplicare a prezentului regulament.”

8.

La articolul 10, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

„(2)   Finanţarea de la bugetul general al Uniunii Europene nu depăşeşte 85 % din acele costuri ale unui partid politic sau ale unei fundaţii politice la nivel european care sunt eligibile pentru finanţare. Sarcina probei revine partidului politic la nivel european în cauză.”

9.

Articolul 12 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 12

Evaluarea

Până la 15 februarie 2011, Parlamentul European publică un raport privind aplicarea prezentului regulament şi activităţile finanţate. După caz, raportul indică eventualele modificări care ar trebui aduse sistemului de finanţare.”

Articolul 2

Dispoziţii tranzitorii

Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament se aplică subvenţiilor acordate partidelor politice la nivel european începând cu exerciţiul financiar 2008.

Pentru exerciţiul financiar 2008, toate cererile de finanţare ale fundaţiilor politice la nivel european în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 se referă exclusiv la costurile eligibile ocazionate după 1 septembrie 2008.

Partidele politice la nivel european care au depus cereri de subvenţionare pentru 2008 în mod corespunzător pot depune o cerere suplimentară de finanţare până la 28 martie 2008, pe baza modificărilor introduse de prezentul regulament, şi, dacă este cazul, o cerere de subvenţionare pentru fundaţia politică la nivel european afiliată la partidul politic respectiv. Parlamentul European adoptă măsuri de punere în aplicare corespunzătoare.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Parlamentul European

Preşedintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Preşedintele

M. LOBO ANTUNES


(1)  Avizul Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 17 decembrie 2007.

(2)  JO L 297, 15.11.2003, p. 1.

(3)  JO C 292 E, 1.12.2006, p. 127.

(4)  JO L 278, 8.10.1976, p. 1. Decizie modificată prin Decizia 2002/772/CE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343 27.12.2007, p. 9).”


Top