Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1359

Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat dezosată (versiune codificată)

OJ L 304, 22.11.2007, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 153 - 163

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1359/oj

22.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 1359/2007 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2007

de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat dezosată

(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), în special articolul 33 alineatul (12) și articolul 41,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 al Comisiei din 20 iulie 1982 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat (2) a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial (3). Este necesar, din motive de claritate și raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 a stabilit regulile generale de acordare a restituirilor la export și criteriile de stabilire a nivelului acestora.

(3)

Date fiind situația pieței, situația economică din sectorul cărnii de vită și mânzat și domeniul reprezentat de vânzarea unor produse din acest sector, ar trebui stabilite condițiile care reglementează plata restituirilor speciale privind exportul acestor produse. Ar trebui stabilite în special condițiile pentru anumite tranșe de carne obținute prin dezosarea sferturilor bovinelor.

(4)

Pentru a asigura respectarea acestor obiective, ar trebui introdusă o procedură specială de supraveghere. Proveniența produsului poate fi autentificată printr-un certificat stabilit în conformitate cu modelul celui din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei din 20 aprilie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru carnea de vită și mânzat (4).

(5)

Pentru asigurarea respectării condițiilor cerute pentru acordarea restituirilor, ar trebui să se prevadă ca formalitățile de export, precum și, după caz, operațiile de tranșare și de dezosare să fie efectuate în statul membru unde au fost sacrificate animalele.

(6)

Ar trebui să se specifice că restituirea specială se acordă cu condiția să se fi exportat toate tranșele de carne obținute prin dezosarea sferturilor aflate sub supraveghere. În ceea ce privește sferturile posterioare, în vederea obținerii de prețuri mai bune în cadrul Comunității, ar trebui să se prevadă anumite excepții de la această regulă generală, fără a periclita prin aceasta obiectivul degajării pieței comunitare. Ar trebui să se stabilească circumstanțele în care cerințele pentru exportul cărnii obținute nu pot fi îndeplinite pe deplin fără pierderea dreptului la restituire. Această posibilitate ar trebui, cu toate acestea, să fie limitată și supusă restricțiilor pentru a preveni utilizarea abuzivă.

(7)

În ceea ce privește termenele și dovada exportului, ar trebui să se facă trimitere la dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole (5).

(8)

Aplicarea sistemului privind antrepozitele de produse alimentare prevăzute la articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 este incompatibilă cu scopul prezentului regulament. Prin urmare, nu este necesară o dispoziție de aplicare a sistemului prevăzut la articolul 40 din regulamentul menționat la produsele în cauză.

(9)

Având în vedere natura specială a restituirii, nu ar trebui permisă nicio substituire și ar trebui prevăzute mijloacele de identificare a produselor respective.

(10)

Ar trebui stabilită metoda prin care statele membre notifică Comisia cu privire la cantitățile de produse pentru care s-au acordat restituiri speciale la export.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune pentru carnea de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Bucățile dezosate care provin din sferturi anterioare sau din sferturi posterioare proaspete sau refrigerate de masculi adulți din specia bovină, ambalate individual și cu un conținut mediu de carne de vită macră de minimum 55 %, pot, în condițiile menționate în prezentul regulament, să beneficieze de restituiri speciale la export.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

(a)

„sferturi anterioare”: sferturile anterioare separate sau neseparate, astfel cum sunt definite în notele complementare 1A literele (d) și (e) din capitolul 2 din Nomenclatura Combinată, tranșate drept sau „pistola”;

(b)

„sferturi posterioare”: sferturile posterioare separate sau neseparate, astfel cum sunt definite în notele complementare 1A literele (f) și (g) din capitolul 2 din Nomenclatura Combinată, cu maximum opt coaste sau opt perechi de coaste, tranșate drept sau „pistola”.

Articolul 3

(1)   Operatorul prezintă autorităților competente desemnate de statul membru o declarație în care își manifestă intenția de a dezosa fie sferturile anterioare, fie sferturile posterioare menționate la articolul 1, în condițiile prezentului regulament, precum și de a exporta, sub rezerva dispozițiilor articolului 7, cantitatea totală de bucăți dezosate obținute, fiecare bucată fiind ambalată individual.

(2)   Declarația descrie și menționează cantitatea de produse care vor fi dezosate.

Declarația trebuie să fie însoțită de un certificat întocmit în conformitate cu modelul care figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 433/2007, emis în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul menționat. Cu toate acestea, notele B și C și rubrica 11 din certificat nu se aplică. Dispozițiile din articolul 3 din regulament se aplică, mutatis mutandis, până când produsele sunt plasate sub supravegherea menționată la alineatul (3) al prezentului articol.

(3)   După acceptarea declarației de către autoritățile competente, care trebuie să introducă data acceptării, sferturile care urmează să fie dezosate se plasează sub supravegherea autorităților de resort, care stabilesc greutatea netă a produselor și o înscriu la rubrica 7 din certificatul menționat la alineatul (2).

Articolul 4

Cu excepția situațiilor de forță majoră, perioada în care sferturile posterioare trebuie dezosate este de 10 zile lucrătoare de la data acceptării declarației menționate la articolul 3.

Articolul 5

(1)   După dezosare, operatorul prezintă spre avizare autorității competente unul sau mai multe „certificate de carne dezosată” conform modelului care figurează în anexele I și II și în care apare, în căsuța 7, numărul certificatului menționat la articolul 3 alineatul (2).

(2)   Numerele „certificatelor de carne dezosată” se înscriu la rubrica 9 din certificatul menționat la articolul 3 alineatul (2). Acest certificat, completat în mod corespunzător, se transmite pe cale administrativă organismului responsabil de plata restituirilor la export după aprobarea „certificatelor de carne dezosată” corespunzătoare cantității totale de carne dezosată obținută din sferturile luate sub supraveghere, în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol.

(3)   „Certificatele de carne dezosată” se prezintă la încheierea formalităților vamale menționate la articolul 6.

(4)   Operațiunile de dezosare și îndeplinirea formalităților vamale de export se efectuează în statul membru în care au fost sacrificate animalele.

Articolul 6

(1)   Formalitățile vamale privind exportul din Comunitate, pentru cantitățile menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 sau pentru produsele puse sub regim de antrepozit vamal înainte de exportul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei (6) se derulează în statul membru în care se acceptă declarația menționată la articolul 3.

(2)   La rubrica 11 a „certificatului pentru carne dezosată”, autoritățile vamale înscriu numerele de referință și datele declarațiilor menționate la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999.

(3)   După încheierea formalităților vamale care vizează tranșele pentru export, „certificatul pentru carne dezosată” se transmite pe cale administrativă la agenția responsabilă cu plata restituirilor la export.

Articolul 7

(1)   Cu excepția cazurilor de forță majoră, se acordă restituiri speciale sub rezerva exportării întregii cantități de tranșe obținute prin dezosare efectuată sub supraveghere în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), care sunt specificate în certificatul sau certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (1).

(2)   Cu toate acestea, operatorii sunt autorizați să nu exporte întreaga cantitate de tranșe obținute prin dezosarea sferturilor posterioare.

În cazul în care cantitatea care urmează a fi exportată se ridică la cel puțin 95 % din greutatea totală a tranșelor obținute prin dezosare efectuată sub supraveghere în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), restituirea specială se aplică.

În cazul în care cantitatea care urmează a fi exportată se ridică la mai puțin de 95 %, dar nu mai puțin de 85 % din greutatea totală a tranșelor obținute prin dezosare, suma restituirii speciale se reduce.

Valoarea acestei reduceri se decide în momentul stabilirii sau al modificării ratei de restituire în cauză. Acesta se stabilește, în special, ținând seama de valoarea diferitelor tranșe care pot rămâne pe piața comunitară.

(3)   Oase, tendoane mari, cartilaje, bucăți de grăsime și alte resturi rămase în urma dezosării se pot comercializa în interiorul Comunității.

(4)   Operatorii care doresc să facă uz de una dintre opțiunile prevăzute la alineatul (2) trebuie să menționeze aceasta în declarațiile lor, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1).

În afară de aceasta, certificatul sau certificatele menționate la articolul 5 alineatul (1) trebuie să cuprindă:

(a)

la rubrica 4, greutatea netă totală a tranșelor obținute prin dezosare și, după caz, mențiunea:

„aplicarea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 – condiție 95 %”; sau

„aplicarea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 – condiție 85 %”;

(b)

la rubrica 6, greutatea netă care urmează să fie exportată.

(5)   Statele membre pot limita numărul tipurilor de tranșe pe care operatorii pot decide să nu le exporte la două pe operațiune de dezosare.

(6)   În cazul în care cantitatea exportată este mai mică decât greutatea înscrisă la rubrica 6 din certificatul sau certificatele menționate la articolul 5 alineatul (1), suma restituirii speciale se reduce. Procentul acestei reduceri este:

(a)

în cazul în care se constată că diferența dintre greutatea exportată și cea înscrisă la rubrica 6 din certificatul sau certificatele menționate la articolul 5 alineatul (1) nu depășește 10 %, de cinci ori procentul diferenței în greutate constatate;

(b)

în alte cazuri, 80 % din rata restituirii pentru produsele înregistrate, după caz, sub codul NC 0201 30 00 9100 sau codul NC 0201 30 00 9120, aplicabil la data înscrisă la rubrica 21 a licenței de export pe baza căreia au fost încheiate formalitățile menționate la articolul 5 alineatul (1) sau la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999.

Sancțiunea prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 nu se aplică în cazurile vizate la prezentul alineat.

Articolul 8

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2), statele membre pot dispune următoarele:

(a)

împreună cu certificatul menționat la articolul 3 alineatul (2), să fie emis un singur „certificat de carne dezosată” care să se refere la întreaga cantitate de carne obținută prin dezosare;

(b)

cele două certificate menționate la litera (a) să fie prezentate simultan în momentul derulării formalităților vamale;

(c)

cele două certificate menționate la litera (a) să fie transmise simultan în condițiile stabilite la articolul 6 alineatul (3).

Articolul 9

(1)   Statele membre stabilesc condițiile de supraveghere și informează Comisia în consecință. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a face imposibilă substituirea produselor în cauză, în special prin identificarea fiecărei tranșe de carne.

(2)   Cu excepția cărnii de porc, nicio altă carne în afară de cea vizată de prezentul regulament nu este admisă în sala de dezosare în momentul dezosării, al fasonării sau al ambalării cărnii respective.

(3)   Nu este permisă dezosarea simultană a sferturilor anterioare și a sferturilor posterioare în aceeași sală de dezosare.

(4)   Pungile, cartoanele și alte materiale de ambalare în care se așează bucățile dezosate se sigilează în mod oficial de către autoritățile competente și poartă marcaje speciale care permit identificarea cărnii dezosate, în special greutatea netă, tipul și numărul de tranșe de carne, precum și numărul de serie.

Articolul 10

În cazul certificatelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1), vizate de autoritățile competente în fiecare trimestru și privind tranșele dezosate obținute de la sferturile posterioare, statele membre notifică următoarele în cea de-a doua lună ulterioară fiecărui trimestru:

(a)

greutatea netă totală înscrisă în certificatele privind cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (1);

(b)

greutatea netă totală înscrisă în certificatele privind cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) – condiție 95 %;

(c)

greutatea netă totală înscrisă în certificatele privind cazurile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) – condiție 85 %.

Articolul 11

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 212, 21.7.1982, p. 48. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 (JO L 321, 21.11.2006, p. 11).

(3)  A se vedea anexa III.

(4)  JO L 104, 21.4.2007, p. 3.

(5)  JO L 102, 17.4.1999, p. 11. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1001/2007 (JO L 226, 30.8.2007, p. 9).

(6)  JO L 329, 25.11.2006, p. 7.


ANEXA I

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Image

Image


ANEXA II

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Image

Image


ANEXA III

Regulamentul abrogat cu modificările ulterioare

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82 al Comisiei

(JO L 212, 21.7.1982, p. 48)

 

Regulamentul (CEE) nr. 3169/87 al Comisiei

(JO L 301, 24.10.1987, p. 21)

numai articolul 1 alineatul (2)

Regulamentul (CE) nr. 2469/97 al Comisiei

(JO L 341, 12.12.1997, p. 8)

numai articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1452/1999 al Comisiei

(JO L 167, 2.7.1999, p. 17)

 

Regulamentul (CE) nr. 1470/2000 al Comisiei

(JO L 165, 6.7.2000, p. 16)

 

Regulamentul (CE) nr. 2772/2000 al Comisiei

(JO L 321, 19.12.2000, p. 35)

 

Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 al Comisiei

(JO L 321, 21.11.2006, p. 11)

numai articolul 2


ANEXA IV

Tabel de corespondență

Regulamentul (CEE) nr. 1964/82

Prezentul regulament

Articolul 1 primul paragraf

Articolul 1

Articolul 1 al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 2 litera (a)

Articolul 1 al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 7 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 6 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf litera (b)

Articolul 6 alineatul (4) al treilea paragraf

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (5) primul paragraf prima liniuță

Articolul 7 alineatul (6) primul paragraf litera (a)

Articolul 6 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 7 alineatul (6) primul paragraf litera (b)

Articolul 6 alineatul (5) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (6) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 8 litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 8 litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 8 litera (c)

Articolul 8 primul paragraf

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 8 al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 8 al treilea paragraf

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 8 al patrulea paragraf

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 9 prima liniuță

Articolul 10 litera (a)

Articolul 9 a doua liniuță

Articolul 10 litera (b)

Articolul 9 a treia liniuță

Articolul 10 litera (c)

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV


Top