Help Print this page 

Document 32007R0614

Title and reference
Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+) - Declarația Comisiei
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1293
OJ L 149, 9.6.2007, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 170 - 185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/614/oj
Multilingual display
Text

9.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 614/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 23 mai 2007

privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3), cu respectarea textului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 8 mai 2007,

întrucât:

(1)

Protecţia mediului constituie una dintre dimensiunile fundamentale ale dezvoltării durabile a Uniunii Europene. Aceasta reprezintă o prioritate pentru cofinanţarea comunitară şi ar trebui finanţată, în principal, prin intermediul instrumentelor financiare orizontale ale Comunităţii, inclusiv Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul agricol european pentru dezvoltare rurală, Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie, Fondul european pentru pescuit şi cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative.

(2)

Aceste instrumente financiare comunitare nu acoperă toate priorităţile de mediu. În consecinţă, este nevoie de un instrument financiar pentru mediu (LIFE+), care să ofere asistenţă specifică pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii şi a legislaţiei comunitare în materie de mediu, în special a obiectivelor celui de-al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu (PAM 6) instituit prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 (4).

(3)

Asistenţa ar trebui să fie acordată prin intermediul unor acorduri de subvenţionare şi contracte de achiziţii publice, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (5).

(4)

Proiectele finanţate prin intermediul LIFE+ ar trebui să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate, pentru a asigura cea mai bună utilizare posibilă a fondurilor comunitare, pentru a asigura valoarea adăugată europeană şi a evita finanţarea unor activităţi recurente, precum operaţiunile zilnice. Aceasta nu ar trebui să împiedice finanţarea proiectelor inovatoare sau demonstrative.

(5)

În domeniul naturii şi biodiversităţii, punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare furnizează un cadru pentru valoarea adăugata europeană. Proiectele privind cele mai bune practici sau cele demonstrative, inclusiv cele referitoare la gestionarea şi desemnarea siturilor Natura 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (6) şi cu Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (7), ar trebui să poată beneficia de finanţare comunitară prin intermediul LIFE+, cu excepţia cazului în care sunt eligibile pentru finanţare prin intermediul altor instrumente financiare comunitare.

(6)

Ar trebui să se prevadă modalităţi detaliate în vederea asigurării unei finanţări adecvate pentru reţeaua Natura 2000, inclusiv în ceea ce priveşte cofinanţarea comunitară. Deoarece obiectivul prezentului regulament este acela de a finanţa numai proiecte privind cele mai bune practici sau proiecte demonstrative care au legătură cu gestionarea siturilor Natura 2000, Comisia şi statele membre ar trebui să asigure faptul că, pentru gestionarea reţelei, sunt puse la dispoziţie suficiente fonduri prin intermediul altor instrumente, costul anual al gestionării reţelei fiind estimat în 2004 ca fiind de aproximativ 6 100 milioane EUR.

(7)

Proiectele inovatoare sau demonstrative privind obiectivele comunitare de mediu, inclusiv dezvoltarea sau difuzarea unor tehnici, know-how sau tehnologii ilustrând cele mai bune practici, precum şi proiectele de campanii de sensibilizare şi formare specială a agenţilor participanţi la inițiative de prevenire a incendiilor forestiere, ar trebui să poată beneficia de finanţare comunitară prin intermediul LIFE+, cu excepţia cazului în care sunt eligibile pentru finanţare prin intermediul altor instrumente financiare comunitare.

(8)

Proiectele destinate dezvoltării şi punerii în aplicare a obiectivelor comunitare referitoare la monitorizarea pe scară largă, armonizată, completă şi pe termen lung a pădurilor şi interacţiunilor ecologice ar trebui să poată beneficia de finanţare comunitară prin intermediul LIFE+, cu excepţia cazului în care sunt eligibile pentru finanţare prin intermediul altor instrumente financiare comunitare.

(9)

Provocarea prezentată de dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor politici eficiente în cadrul PAM 6 poate fi abordată numai prin sprijinirea proiectelor privind cele mai bune practici sau a proiectelor demonstrative destinate dezvoltării sau punerii în aplicare a politicii comunitare în materie de mediu; demonstrarea unor politici, tehnologii, metode şi instrumente inovatoare; consolidarea bazei de cunoştinţe; dezvoltarea capacităţilor de punere în aplicare; încurajarea bunei guvernări, promovarea constituirii unei reţele de contact, a învăţării reciproce şi a schimbului de bune practici; şi îmbunătăţirea difuzării informaţiilor, a sensibilizării şi comunicării. În consecinţă, asistenţa financiară acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la dezvoltarea, punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea politicii şi legislaţiei în materie de mediu, precum şi a comunicării şi difuzării acestora în întreaga Comunitate.

(10)

LIFE+ ar trebui să conţină trei componente: LIFE+ Natură şi biodiversitate, LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu şi LIFE+ Informare şi comunicare. Proiectele finanţate prin intermediul LIFE+ ar trebui să poată contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice ale mai multora dintre aceste trei componente şi să vizeze participarea mai multor state membre, şi să contribuie, de asemenea, la dezvoltarea abordărilor strategice pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu.

(11)

În vederea îndeplinirii rolului său în iniţierea procesului de dezvoltare şi punere în aplicare a politicii de mediu, Comisia ar trebui să folosească resurse din cadrul LIFE+ pentru a realiza studii şi evaluări, a presta servicii în vederea punerii în aplicare şi integrării politicii şi legislaţiei în materie de mediu, a organiza reuniuni, seminarii şi ateliere cu experţi şi factori interesaţi, a dezvolta şi menţine reţelele şi sistemele informatice. De asemenea, Comisia ar trebui să folosească o parte a bugetului LIFE+ pentru a desfăşura activităţi de informare, publicare şi difuzare, inclusiv evenimente, expoziţii şi măsuri de sensibilizare similare, pentru costurile de pregătire şi producţie a materialelor audio-vizuale şi pentru a obţine asistenţă tehnică şi/sau administrativă privind identificarea, pregătirea, gestionarea, monitorizarea şi supervizarea programelor şi proiectelor.

(12)

Organizaţiile neguvernamentale (ONG-urile) contribuie la dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare de mediu. În consecinţă, este oportun ca o parte a bugetului LIFE+ să sprijine acţiunile unui anumit număr de ONG-uri cu calificare corespunzătoare în domeniul mediului prin acordarea competitivă şi transparentă a unor subvenţii de funcţionare anuale. Aceste ONG-uri trebuie să fie independente, să aibă caracter non-profit şi să desfăşoare activităţi în cel puţin trei ţări europene, fie singure, fie sub forma unei asociaţii.

(13)

Experienţa obţinută cu instrumentele actuale şi cu cele vechi a subliniat nevoia planificării şi programării pe o bază multianuală, precum şi a concentrării eforturilor de promovare a protecţiei mediului prin stabilirea unor priorităţi şi identificarea domeniilor de activitate care pot beneficia de cofinanţare comunitară.

(14)

Statele membre ar trebui să poată prezenta priorităţi naţionale anuale, diferite atât de planurile şi programele care sunt elaborate pentru anumite sectoare şi care stabilesc un cadru pentru autorizarea viitoare a dezvoltării, cât şi de planurile şi programele în cazul cărora s-a hotărât necesitatea unei evaluări în conformitate cu Directiva 92/43/CEE; aceste priorităţi nu ar trebui să fie considerate drept planuri sau programe reglementate de Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (8).

(15)

Cerinţele de protecţia mediului ar trebui să fie integrate în definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi activităţilor comunitare, inclusiv a instrumentelor financiare. În consecinţă, LIFE+ ar trebui să fie complementar celorlalte instrumente financiare comunitare, iar Comisia şi statele membre ar trebui să asigure această complementaritate la nivel comunitar, naţional, regional şi local.

(16)

În conformitate cu concluziile Consiliului European de la Luxemburg (decembrie 1997) şi ale Consiliului European de la Salonic (iunie 2003), ţările candidate şi ţările din Balcanii de Vest care participă la Procesul de Stabilizare şi Asociere ar trebui să poată participa la programele comunitare, în conformitate cu condiţiile stabilite în acordurile bilaterale relevante încheiate cu aceste ţări.

(17)

Este necesar să se consolideze un anumit număr de instrumente de mediu existente şi să se simplifice programarea şi gestionarea prin instituirea unui instrument financiar unic şi special conceput pentru mediu.

(18)

De asemenea, este necesar să se asigure o tranziţie treptată şi să se continue monitorizarea, auditul şi evaluarea calitativă a activităţilor finanţate în cadrul programelor actuale şi după încheierea acestora.

(19)

Prezentul regulament stabileşte, pentru întreaga durată a programului, un pachet financiar care să constituie valoarea de referinţă pentru autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 37 din Acordul Interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (9).

(20)

Obiectivul general al LIFE+ este acela de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi legislaţiei comunitare de mediu şi, în special, la sprijinirea punerii în aplicare a PAM 6. Colaborând prin intermediul instrumentelor comunitare pentru îmbunătăţirea rezultatelor la nivel naţional sau local, atingerea obiectivelor comunitare sau stabilirea schimburilor de informaţie la nivel comunitar, statele membre pot produce o valoare adăugata europeană. Întrucât acest obiectiv al instrumentului financiar LIFE+ nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre şi poate fi, în consecinţă, realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii astfel cum este prevăzut în respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(21)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei (10).

(22)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să suplimenteze măsurile cuprinse în anexa I şi să modifice anexa II la prezentul regulament. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, sau să-l completeze prin adăugarea unor noi elemente, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din decizia 1999/468/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectivul

(1)   Prezentul regulament instituie un instrument financiar pentru mediu („LIFE+”).

(2)   Obiectivul general al LIFE+ este acela de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi legislaţiei de mediu comunitare, inclusiv la integrarea mediului în alte politici, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă. LIFE+ sprijină în special punerea în aplicare a celui de-al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu, inclusiv a strategiilor tematice şi finanţează măsuri şi proiecte cu valoare adăugată europeană în statele membre.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament:

(1)

„PAM 6” înseamnă cel de-al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu instituit prin Decizia nr. 1600/2002/CE;

(2)

„Regulament financiar” înseamnă Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Articolul 3

Criteriile de eligibilitate

(1)   Proiectele finanţate prin intermediul LIFE+ respectă următoarele criterii:

(a)

să fie de interes comunitar, respectiv să aducă o contribuţie importantă la realizarea obiectivului general al LIFE+ enunţat la articolul 1 alineatul (2);

(b)

să fie coerente şi fezabile din punct de vedere tehnic şi financiar, iar fondurile să fie utilizate în mod optim.

Acolo unde este posibil, proiectele finanţate prin intermediul LIFE+ promovează sinergiile dintre diferitele priorităţi din cadrul PAM 6, precum şi integrarea.

(2)   De asemenea, pentru a asigura valoarea adăugată europeană şi pentru a evita finanţarea unor activităţi recurente, proiectele trebuie să îndeplinească cel puţin unul din criteriile următoare:

(a)

să fie proiecte care promovează cele mai bune practici sau proiecte demonstrative pentru punerea în aplicare a Directivei 79/409/CEE sau a Directivei 92/43/CEE;

(b)

să fie proiecte inovatoare sau proiecte demonstrative, legate de obiectivele comunitare în materie de mediu, inclusiv dezvoltarea şi difuzarea de tehnici, know-how şi tehnologii de bună practică;

(c)

să fie campanii de sensibilizare şi formare specială a agenţilor participanţi la intervenţii de prevenire a incendiilor forestiere;

(d)

să fie proiecte pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a obiectivelor comunitare referitoare la monitorizarea pe scară largă, armonizată, completă şi pe termen lung a pădurilor şi interacţiunilor ecologice.

Articolul 4

Obiectivele specifice

(1)   LIFE+ este format din trei componente:

LIFE+ Natură şi biodiversitate,

LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu,

LIFE+ Informare şi comunicare.

(2)   LIFE+ Natură şi biodiversitate are următoarele obiective specifice:

(a)

să contribuie la punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare privind natura şi biodiversitatea, în special a Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE, atât la nivel local cât şi regional şi să susţină dezvoltarea ulterioară şi punerea în aplicare a reţelei Natura 2000, cuprinzând habitatele şi speciile din zona de coastă şi marină;

(b)

să contribuie la consolidarea bazei de cunoştinţe pentru dezvoltarea, evaluarea preliminară, monitorizarea şi evaluarea finală a politicii şi legislaţiei comunitare privind natura şi biodiversitatea;

(c)

să susţină elaborarea şi aplicarea politicilor şi instrumentelor de monitorizare şi evaluare a naturii şi biodiversităţii, precum şi a factorilor, presiunilor şi reacţiilor care le influenţează, în special în ceea ce priveşte realizarea obiectivului de a opri pierderea biodiversităţii în cadrul Comunităţii până în 2010 şi ameninţarea pe care o reprezintă schimbările climatice pentru natură şi biodiversitate;

(d)

susţinerea unei mai bune guvernări în materie de mediu, prin sporirea participării părţilor interesate, inclusiv a ONG-urilor, în consultările privind politica şi legislaţia în materie de natură şi biodiversitate, precum şi în punerea în aplicare a acestora.

(3)   LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu are următoarele obiective specifice corelate cu obiectivele PAM 6, inclusiv pentru domenii prioritare, precum schimbările climatice, mediul, sănătatea şi calitatea vieţii, precum şi resursele naturale şi deşeurile:

(a)

contribuţia la dezvoltarea şi demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor şi instrumentelor inovatoare;

(b)

contribuţia la consolidarea bazei de cunoştinţe pentru dezvoltarea, evaluarea preliminară, monitorizarea şi evaluarea finală a politicii şi legislaţiei în materie de mediu;

(c)

susţinerea elaborării şi punerii în aplicare a politicilor de monitorizare şi evaluare preliminară a situaţiei mediului şi a factorilor, presiunilor şi reacţiilor care au un impact asupra mediului;

(d)

facilitarea punerii în aplicare a politicii comunitare de mediu, cu accent deosebit pe punerea în aplicare la nivel local şi regional;

(e)

susţinerea unei mai bune guvernări de mediu prin sporirea participării părţilor interesate, inclusiv a ONG-urilor, în procesul consultării politice şi punerii în aplicare.

(4)   LIFE+ Informare şi comunicare are următoarele obiective specifice:

(a)

difuzarea informaţiei şi sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu, inclusiv în cazul prevenirii incendiilor forestiere;

(b)

susţinerea măsurilor complementare, precum acţiunile şi campaniile de informare şi comunicare, conferinţele şi formarea, inclusiv formarea în materie de prevenire a incendiilor forestiere.

(5)   Anexa I conţine lista măsurilor eligibile.

Articolul 5

Forme de intervenţie

(1)   Finanţarea comunitară poate lua următoarele forme juridice:

(a)

acorduri de subvenţionare;

(b)

contracte de achiziţii publice.

(2)   Subvenţiile comunitare pot fi acordate sub forme specifice, precum acorduri-cadru de parteneriat, participarea la fonduri şi mecanisme financiare, sau cofinanţarea subvenţiilor de funcţionare sau celor de acţiune. Subvenţiile de funcţionare acordate organismelor care urmăresc obiective de interes european general nu intră sub incidenţa dispoziţiilor de degresiune prevăzute în Regulamentul financiar.

(3)   În cazul subvenţiilor de acţiune, rata maximă de cofinanţare este de 50 % din costurile eligibile. Cu toate acestea, ca o excepţie, rata maximă de cofinanţare pentru componenta LIFE+ Natură şi biodiversitate poate să crească până la 75 % din costurile eligibile în cazul proiectelor privind habitatele şi speciile prioritare pentru punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE ori al speciilor de păsări care sunt considerate prioritare pentru finanţare de către comitetul înfiinţat în conformitate cu articolul 16 din Directiva 79/409/CEE, atunci când este necesar să se atingă obiectivul urmărit în materie de conservare.

(4)   În cazul contractelor de achiziţii publice, fondurile comunitare pot acoperi costurile achiziţiei de servicii şi de bunuri. Aceste costuri pot include cheltuielile de informare şi comunicare, pregătire, punere în aplicare, monitorizare, verificare şi evaluare a proiectelor, politicilor, programelor şi legislaţiei.

(5)   Costurile aferente salariilor funcţionarilor pot să fie finanţate numai în măsura în care se referă la costurile activităţilor de punere în aplicare a proiectelor, pe care autoritatea publică respectivă nu le-ar fi avut, dacă proiectul în discuţie nu s-ar fi derulat. Personalul respectiv trebuie să fie responsabil în mod special pentru un proiect şi să reprezinte un cost suplimentar faţă de personalul permanent deja existent.

(6)   Comisia pune în aplicare prezentul regulament în conformitate cu Regulamentul financiar.

Articolul 6

Programarea şi selecţia proiectelor

(1)   Cel puţin 78 % din resursele bugetare destinate LIFE+ se utilizează pentru subvenţiile de acțiune pentru proiecte.

(2)   Comisia asigură repartizarea proporţională a proiectelor prin stabilirea unor alocări orientative naţionale anuale pentru perioadele 2007-2010 şi 2011-2013, pe următoarele criterii:

(a)

populaţie:

(i)

populaţia totală a fiecărui stat membru. Acestui criteriu i se aplică o pondere de 50 %;

şi

(ii)

densitatea populaţiei fiecărui stat membru, până la o limită care corespunde dublului densităţii medii a populaţiei Uniunii Europene. Acestui criteriu i se aplică o pondere de 5 %;

(b)

natură şi biodiversitate:

(i)

suprafaţa totală a siturilor de importanţă comunitară pentru fiecare stat membru, exprimată ca proporţie a suprafeţei totale a siturilor de importanţă comunitară. Acestui criteriu i se aplică o pondere de 25 %;

şi

(ii)

procentul din teritoriul unui stat membru acoperit de situri de importanţă comunitară raportat la procentul din teritoriul comunitar acoperit de situri de importanţă comunitară. Acestui criteriu i se aplică o pondere de 20 %.

De îndată ce datele relevante privind toate statele membre devin disponibile, Comisia procedează la calculul privind natura şi biodiversitatea, atât pe baza siturilor de importanţă comunitară cât şi a zonelor de protecţie specială, evitând dubla contabilizare.

De asemenea, Comisia poate aloca fonduri suplimentare unor state membre fără ieşire la mare. Valoarea totală a acestor alocări nu depăşeşte 3 % din totalul resurselor bugetare destinate pentru subvenţiile de acțiune pentru proiecte.

Cu toate acestea, Comisia se asigură că suma alocată fiecărui stat membru nu este inferioară unei sume minime corespunzătoare cuprinse între 1 şi 3 milioane EUR pe an, ţinând seama de densitatea populaţiei, cheltuielile de mediu, nevoile de mediu şi capacitatea de absorbţie.

(3)   Programele strategice multianuale prevăzute în anexa II precizează domeniile prioritare de acţiune ale finanţării comunitare în raport cu obiectivele şi criteriile stabilite la articolele 1, 3 şi 4.

Statele membre pot să prezinte Comisiei, pentru acea parte a bugetului care va fi utilizată pentru subvenţiile de acțiune pentru proiecte, priorităţi naţionale anuale selectate din anexa II care, după caz:

(a)

determină domenii prioritare şi tipuri de proiecte, ţinând seama de nevoile pe termen lung care au fost identificate;

(b)

enunţă obiectivele naţionale specifice;

Dacă un stat membru decide să prezinte Comisiei priorităţi naţionale anuale, poate include priorităţi transnaţionale.

(4)   Dacă un stat membru decide să prezinte Comisiei priorităţi naţionale anuale, acesta trebuie să realizeze aceasta cât mai curând posibil şi nu mai târziu de data precizată în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (a). Asemenea priorităţi nu trebuie prezentate cu privire la solicitarea anuală de propuneri pentru bugetul anului 2007.

(5)   Comisia formulează o solicitare anuală de propuneri pentru elementele enumerate la articolul 4 alineatul (1), luând în considerare, în special, programul strategic multianual prevăzut în anexa II şi orice priorităţi naţionale anuale în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol.

(6)   Statele membre transmit Comisiei toate propunerile de proiecte spre finanţare. În cazul proiectelor transnaţionale, statul membru în care este înregistrat beneficiarul înaintează propunerea. Proiectul va fi luat în considerare în mod proporţional în scopul alocărilor naţionale orientative ale statelor membre implicate.

Statele membre pot furniza observaţii scrise cu privire la propunerile de proiecte individuale. În special, acestea pot să formuleze observaţii cu privire la aspectul dacă o propunere corespunde priorităţilor naţionale anuale selectate din anexa II.

(7)   Comisia selectează proiectele pe baza obiectivelor şi criteriilor prevăzute la articolele 1, 3 şi 4, precum şi în anexele I şi II.

La întocmirea listei proiectelor reţinute în vederea acordării asistenţei financiare în conformitate ci alocările naţionale orientative stabilite în conformitate cu alineatul (2), Comisia acordă prioritate acelor proiecte care aduc cea mai mare contribuţie la atingerea obiectivelor comunitare, cu respectarea:

(a)

priorităţilor naţionale prezentate în conformitate cu alineatul (4);

(b)

observaţiilor statelor membre cu privire la propunerile de proiecte individuale în conformitate cu alineatul (6).

Comisia acordă atenţie deosebită proiectelor transnaţionale atunci când cooperarea transnaţională este determinantă pentru a garanta protecţia mediului, în special conservarea speciilor, şi se străduieşte să asigure faptul că cel puţin 15 % din resursele bugetare destinate subvenţiile de acțiune pentru proiecte sunt alocate proiectelor transnaţionale.

(8)   Dacă valoarea cofinanţării necesare proiectelor de pe lista întocmită în conformitate cu alineatul (7) cu privire la un anume stat membru este mai mică decât alocarea orientativă pentru acel stat membru bazată pe criteriile prevăzute la alineatul (2), Comisia utilizează soldul pentru a cofinanţa acele proiecte prezentate de alt stat membru care aduc cea mai mare contribuţie la atingerea obiectivelor comunitare stabilite la articolele 1,3 şi 4, precum şi în anexele I şi II.

(9)   Atunci când propune lista proiectelor destinate cofinanţării comitetului menţionat la articolul 13 alineatul (1), Comisia explică în scris asupra modului în care a aplicat criteriile de alocare în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol şi a luat în considerare priorităţile naţionale anuale şi observaţiile prezentate în conformitate cu alineatele (4) şi (6) din prezentul articol, cu respectarea obiectivelor şi a criteriilor stabilite la articolele 1, 3 şi 4.

(10)   Comisia publică, în mod regulat, lista proiectelor finanţate prin intermediul LIFE+, inclusiv o scurtă descriere a obiectivelor şi rezultatelor obţinute şi un rezumat al fondurilor cheltuite. Pentru aceasta, foloseşte mijloacele de comunicare în masă şi tehnologiile corespunzătoare, inclusiv internetul.

Articolul 7

Beneficiarii

Pot beneficia de finanţare prin LIFE+ organisme, actori şi instituţii publice şi/sau private.

Articolul 8

Participarea ţărilor terţe

Cu condiţia obţinerii unor credite suplimentare la programele finanţate prin intermediul LIFE+ pot participa următoarele ţări:

(a)

statele AELS care au devenit membre ale Agenţiei Europene de Mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 933/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1210/90 privind înfiinţarea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei Europene de informare şi observare pentru mediu (11).

(b)

ţările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană;

(c)

ţările din Balcanii de Vest care participă la Procesul de Stabilizare şi Asociere.

Articolul 9

Complementaritatea dintre instrumentele financiare

Prezentul regulament nu finanţează măsurile care intră sub incidenţa criteriilor de eligibilitate şi ale domeniului de aplicare principal ale altor instrumente financiare comunitare, printre care Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Programul Cadru pentru competitivitate şi inovaţie, Fondul european pentru pescuit şi cel de-al Şaptelea Program cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative, sau care primesc fonduri în acelaşi scop de la aceste instrumente financiare. Beneficiarii în temeiul prezentului regulament furnizează Comisiei informaţii în legătură cu finanţarea primită din bugetul comunitar, precum şi informaţii despre cererile de finanţare în curs. Comisia şi statele membre adoptă măsuri pentru a asigura coordonarea şi complementaritatea cu alte instrumente comunitare. Comisia raportează în aceste domenii în contextul revizuirii intermediare şi a evaluării finale prevăzute la articolul 15.

Articolul 10

Durata şi resursele bugetare

(1)   Prezentul regulament este pus în aplicare în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013.

(2)   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului financiar LIFE+ este stabilit la 2 143 409 000 EUR pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013.

(3)   Resursele bugetare alocate acţiunilor prevăzute de prezentul regulament se înregistrează în creditele care se alocă anual din bugetul general al Uniunii Europene.

Autoritatea bugetară autorizează creditele anuale disponibile în limitele cadrului financiar.

(4)   Cel puţin 50 % din resursele bugetare pentru instrumentul financiar LIFE+ destinate subvenţiile de acțiune pentru proiecte se alocă măsurilor de susţinere a conservării naturii şi biodiversităţii.

Articolul 11

Monitorizarea

(1)   Pentru proiecte finanţate prin intermediul LIFE+, beneficiarii prezintă Comisiei rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul lucrărilor. De asemenea, se prezintă un raport final în termen de trei luni de la încheierea fiecărui proiect.

(2)   Fără a aduce atingere auditurilor efectuate în conformitate cu articolul 248 din tratat de către Curtea de Conturi, în cooperare cu organismele sau serviciile naţionale competente de control financiar, sau inspecţiilor efectuate în conformitate cu articolul 279 alineatul (1) litera (b) din tratat, funcţionarii sau alţi angajaţi ai Comisiei pot să efectueze controale la faţa locului, inclusiv prin sondaj, asupra proiectelor finanţate prin intermediul LIFE+, în special pentru a verifica respectarea criteriilor de eligibilitate menţionate la articolul 3.

(3)   Contractele şi acordurile care rezultă din prezentul regulament prevăd, în special, supervizarea şi controlul financiar de către Comisie, sau oricare reprezentant autorizat de Comisie, precum şi audituri ale Curţii de Conturi, dacă este nevoie, la faţa locului.

(4)   Beneficiarii asistenţei financiare păstrează la dispoziţia Comisiei, pentru o perioadă de cinci ani de la efectuarea ultimei plăţi aferente oricărui proiect, toate documentele justificative privind cheltuielile pentru acel proiect.

(5)   Pe baza rezultatelor rapoartelor şi controalelor prin sondaj prevăzute la alineatele (1) şi (2), Comisia modifică, dacă este necesar, dimensiunea sau condiţiile acordării asistenţei financiare aprobate iniţial, precum şi calendarul plăţilor.

(6)   Comisia ia toate celelalte măsuri necesare pentru a verifica dacă măsurile şi proiectele finanţate se desfăşoară corect şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament şi ale Regulamentului financiar.

Articolul 12

Protejarea intereselor financiare comunitare

(1)   La punerea în aplicare a proiectelor finanţate în temeiul prezentului regulament, Comisia se asigură că interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate prin aplicarea unor măsuri preventive împotriva fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale, prin controale eficace şi prin recuperarea sumelor plătite în mod ilicit, iar în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea de sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (12), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi altor abateri (13), precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (14).

(2)   În ceea ce priveşte proiectele finanţate prin intermediul LIFE+, prin „abatere”, în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, se înţelege orice încălcare a unei dispoziţii de drept comunitar sau a unei obligaţii contractuale, ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele gestionate de către Comunități, prin articole de cheltuieli nejustificate.

(3)   Comisia reduce, suspendă sau recuperează valoarea asistenţei financiare acordate pentru un proiect, în cazul în care se constată abateri, inclusiv rezultate din nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament sau a deciziei speciale, a contractului sau acordului de acordare a asistenţei financiare respective, sau în cazul în care reiese că, fără a se solicita aprobarea Comisiei, proiectul a suferit o schimbare majoră, care vine în conflict cu natura sau condiţiile de punere în aplicare a proiectului.

(4)   În cazul nerespectării termenelor sau dacă stadiul atins în punerea în aplicare a proiectului justifică doar o parte a asistenţei financiare acordate, Comisia solicită beneficiarului să-şi prezinte observaţiile într-o perioadă de timp determinată. Dacă beneficiarul nu răspunde satisfăcător solicitării, Comisia poate anula restul asistenţei financiare şi poate solicita restituirea sumelor deja plătite.

(5)   Orice plată nedatorată se restituie Comisiei. Oricăror sume nerestituite la scadenţă li se adaugă dobânzi conform condiţiilor stabilite prin Regulamentul financiar

Articolul 13

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile de la articolul 8 din aceasta.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile de la articolul 8 din aceasta.

Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din Decizia 1999/468/CE se fixează la trei luni.

Articolul 14

Deciziile de punere în aplicare

(1)   Se adoptă următoarele decizii, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 13 alineatul (2):

(a)

de suplimentare a măsurilor cuprinse în anexa I;

(b)

de modificare a anexei II;

(2)   Se adoptă următoarele decizii de punere în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 alineatul (3):

(a)

de precizare a formatului, conţinutului şi datelor de depunere a priorităţilor naţionale anuale în sensul articolului 6 alineatul (4);

(b)

de stabilire a metodologiei pentru procedura de selecţie a proiectului pentru 2008-2013 în conformitate cu articolul 6;

(c)

de stabilire a listei de proiecte acceptate spre cofinanţare în conformitate cu articolul 6 alineatele (7) şi (8);

(d)

de determinare a formei, şi conţinutului rapoartelor menţionate la articolul 11 alineatul (1);

şi

(e)

de stabilire a indicatorilor care facilitează monitorizarea măsurilor finanţate prin intermediul LIFE+.

Articolul 15

Evaluarea

(1)   Comisia se asigură că programele multianuale sunt monitorizate în mod regulat în vederea evaluării impactului acestora.

(2)   Până la 30 septembrie 2010, Comisia prezintă Parlamentului European şi comitetului menţionat la articolul 13 alineatul (1) un raport la jumătatea perioadei asupra instrumentului financiar LIFE+. Raportul la jumătatea perioadei evaluează punerea în aplicare a prezentului regulament în cursul perioadei 2007-2009. Dacă este necesar, Comisia propune modificări ale deciziilor de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 14.

(3)   Comisia organizează o evaluare finală a punerii în aplicare a prezentului regulament, stabilind contribuţia, atât specifică cât şi generală, a acestor acţiuni şi proiecte finanţate în temeiul prezentului regulament, la punerea în aplicare, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi legislaţiei comunitare de mediu şi a utilizării fondurilor. Comisia prezintă această evaluare Parlamentului European şi Consiliului până la 31 decembrie 2012, însoţită, dacă este cazul, de o propunere pentru elaborarea ulterioară a unui instrument financiar exclusiv în domeniul mediului, care se aplică începând cu anul 2014.

Articolul 16

Abrogarea şi dispoziţiile tranzitorii

(1)   Următoarele instrumente se abrogă în vederea simplificării şi consolidării:

(a)

Regulamentul (CE) nr. 1655/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE) (15);

(b)

Decizia nr. 1411/2001/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind cadrul comun de cooperare al Comunităţii pentru promovarea dezvoltării urbane durabile (16);

(c)

Decizia nr. 466/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 1 martie 2002 de stabilire a unui program de acţiune comunitară pentru promovarea organizaţiilor non-guvernamentale active în principal în domeniul protecţiei mediului (17);

(d)

Regulamentul (CE) nr. 2152/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea pădurilor şi interacţiunilor ecologice în cadrul Comunităţii (Forest Focus) (18).

(2)   Măsurile a căror derulare a început înainte de 31 decembrie 2006 în temeiul actelor menţionate la alineatul (1) rămân, până la încheierea lor, sub incidenţa actelor respective. Comitetul menţionat la articolul 13 alineatul (1) înlocuieşte comitetele prevăzute în actele respective. Prezentul regulament se foloseşte pentru finanţarea oricărei monitorizări şi evaluări obligatorii, necesare în conformitate cu aceste acte, chiar şi după încheierea acestora. Până la încheierea lor, măsurile respectă dispoziţiile tehnice definite în actele menţionate la alineatul (1).

(3)   Pentru subvenţiile acordate în 2007 în temeiul literei (a) din anexa I, perioada de eligibilitate a cheltuielilor poate să înceapă la 1 ianuarie 2007, cu condiţia ca cheltuielile să nu fie anterioare datei începerii anului financiar al beneficiarului. Pentru aceste subvenţii, în mod excepţional, acordurile menţionate la articolul 112 alineatul (2) din regulamentul financiar pot fi semnate până la 31 octombrie 2007.

(4)   Suma, în cadrul pachetului financiar, necesară pentru măsurile de supraveghere şi auditare în perioada de după 31 decembrie 2013 este considerată confirmată numai dacă corespunde noului cadru financiar aplicabil începând cu 2014.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 mai 2007.

Pentru Parlamentul European

Preşedintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Preşedintele

G. GLOSER


(1)  JO C 255, 14.10.2005, p. 52.

(2)  JO C 231, 20.9.2005, p. 72.

(3)  Avizul Parlamentului European din 7 iulie 2005 (JO C 157 E, 6.7.2006, p. 451), Poziţia comună a Consiliului din 27 iunie 2006 (JO C 238 E, 3.10.2006, p. 1) şi Poziţia Parlamentului European din 24 octombrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 mai 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 mai 2007.

(4)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/105/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 368).

(7)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/105/CE.

(8)  JO L 197, 21.7.2001, p. 30.

(9)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(11)  JO L 117, 5.5.1999, p. 1.

(12)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(13)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(14)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(15)  JO L 192, 28.7.2000, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1682/2004 (JO L 308, 5.10.2004, p. 1).

(16)  JO L 191, 13.7.2001, p. 1. Decizie astfel cum a fost modificată de Decizia nr. 786/2004/CE (JO L 138, 30.4.2004, p. 7).

(17)  JO L 75, 16.3.2002, p. 1. Decizie astfel cum a fost modificată de Decizia nr. 786/2004/CE.

(18)  JO L 324, 11.12.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 788/2004 (JO L 138, 30.4.2004, p. 17).


ANEXA I

MĂSURILE ELIGIBILE PENTRU FINANŢARE

Fără a aduce atingere articolului 9, următoarele măsuri pot fi finanţate prin intermediul LIFE+, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 3:

(a)

activităţile operaţionale ale ONG-urilor care sunt active în principal în domeniul protecţiei şi reabilitării mediului la nivel european şi se implică în dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare;

(b)

dezvoltarea şi menţinerea reţelelor, bazelor de date şi a sistemelor informatice care au legătură directă cu punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare în materie de mediu, în special atunci când îmbunătăţesc accesul publicului la informaţiile despre mediu;

(c)

studii, anchete, modelare şi elaborare de scenarii;

(d)

monitorizare, inclusiv a pădurilor;

(e)

acordarea asistenţei pentru consolidarea capacităţilor;

(f)

formare, ateliere şi reuniuni, inclusiv formarea agenţilor participanţi la iniţiative de prevenire a incendiilor forestiere;

(g)

constituirea de reţele şi platforme pentru cele mai bune practici;

(h)

acţiuni de informare şi comunicare, inclusiv campanii de sensibilizare şi, în special, campanii de sensibilizare a publicului asupra incendiilor forestiere;

(i)

demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor şi instrumentelor inovatoare;

(j)

în special pentru componenta Natură şi biodiversitate:

gestionarea siturilor şi speciilor, precum şi amenajarea siturilor, inclusiv îmbunătăţirea coerenţei ecologice a reţelei Natura 2000;

monitorizarea stadiului de conservare, inclusiv elaborarea de proceduri şi structuri în acest scop;

elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de acţiune privind conservarea speciilor şi habitatelor;

extinderea reţelei Natura 2000 în zonele marine;

achiziţionarea de terenuri, cu condiţia ca:

achiziţionarea să contribuie la menţinerea sau restaurarea integrităţii unui sit Natura 2000,

achiziţionarea să fie singura modalitate sau modalitatea cea mai eficientă de a atinge rezultatul dorit în materie de conservare,

terenurile achiziţionate să fie rezervate pe termen îndelungat utilizării în conformitate cu obiectivele menţionate la articolul 4 alineatul (2),

şi

statele membre implicate să asigure, prin transfer sau printr-un alt mijloc, rezervarea pe termen lung a terenului în cauză în scopul conservării naturii.


ANEXA II

PROGRAMUL STRATEGIC MULTIANUAL

NATURĂ ŞI BIODIVERSITATE

1.   Obiectivul principal

Protecţia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea şi facilitarea funcţionării sistemelor naturale, habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice cu scopul de a opri pierderea biodiversităţii, inclusiv diversitatea resurselor genetice, în cadrul Uniunii Europene, până în 2010.

1.1.   Domenii prioritare de acţiune:

contribuţia la punerea în aplicare a politicii şi legislaţiei comunitare privind natura şi biodiversitatea, în special a Directivelor 79/409/CEE şi 92/43/CEE, şi promovarea integrării acestora cu alte domenii de politici;

susţinerea dezvoltării în continuare şi a punerii în practică a reţelei Natura 2000, inclusiv a habitatelor şi speciilor de coastă şi marine;

susţinerea conturării şi aplicării abordărilor şi instrumentelor politicii în vederea monitorizării şi evaluării naturii şi biodiversităţii, dar şi ale factorilor, presiunilor şi reacţiilor care au impact asupra acestora, în special sub aspectul îndeplinirii obiectivului de a opri pierderea biodiversităţii în cadrul Comunităţii, până în 2010;

şi

ameliorarea cunoaşterii impactului asupra ecosistemelor şi biodiversităţii al organismelor modificate genetic: metodologii de evaluare a riscurilor.

POLITICA DE MEDIU ŞI GUVERNANŢA

2.   Obiectivul principal „schimbările climatice”

Stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră la un nivel care să împiedice încălzirea globală cu mai mult de 2 °C.

2.1.   Domenii prioritare de acţiune:

asigurarea aplicării angajamentelor UE în cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi elaborarea unei strategii şi a unui program de aplicare post-2012;

asigurarea adaptării economiei şi societăţii Uniunii Europene, a naturii şi biodiversităţii, a resurselor de apă şi a sănătăţii umane la impactul negativ al schimbării climatice (la o eventuală creştere a temperaturii cu 2 °C, ca urmare a concentraţiilor crescute de gaze cu efect de seră) şi reducerea impactului acesteia;

asigurarea aplicării şi utilizării instrumentelor de piaţă, în special a schimbului de emisii de gaze cu efect de seră, în vederea atingerii unei reduceri a emisiilor în condiţii eficiente de cost într-un cadru aplicabil perioadei post-2012.

3.   Obiectivul principal „apa”

Contribuţia la îmbunătăţirea calităţii apei prin elaborarea unor măsuri eficiente sub aspectul costurilor pentru obţinerea unei situaţii ecologice bune în vederea întocmirii până în 2009 a primului plan de gospodărire a bazinului hidrografic în temeiul Directivei 2000/60/CE (1).

3.1.   Domenii prioritare de acţiune:

schimbul de informaţii privind politica relevantă şi cele mai bune practici;

consolidarea integrării ştiinţă - politică şi transferul rezultatelor în sprijinul statelor membre pentru a pregăti planurile de gospodărire a bazinului hidrografic, inclusiv a pregăti programele de măsuri în temeiul Directivei 2000/60/CE şi integrarea unor măsuri din cadrul directivelor-mamă precum Directiva 91/271/CEE (2), Directiva 91/414/CEE (3), Directiva 91/676/CEE (4), Directiva 96/61/CE (5), Directiva 98/83/CE (6) şi Directiva 2006/7/CE (7);

contribuţia la aplicarea eficace a Strategiei tematice privind protecţia şi conservarea mediului marin;

caracteristicile hidro-morfologice precum drenarea solurilor inundate şi alte măsuri în sprijinul directivei privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii.

4.   Obiectivul principal „aerul”

Atingerea nivelurilor de calitate a aerului care nu duc la un impact negativ semnificativ şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu.

4.1.   Domenii prioritare de acţiune:

aplicarea Strategiei tematice privind poluarea aerului.

5.   Obiectivul principal „solul”

Protejarea şi asigurarea utilizării durabile a solului prin menţinerea funcţiilor solului, prevenirea ameninţărilor la adresa solului, reducerea efectelor acestora şi reabilitarea solurilor degradate.

5.1.   Domenii prioritare de acţiune:

aplicarea Strategiei Tematice privind protecţia solului;

şi

asigurarea protecţiei şi restaurării biodiversităţii solului.

6.   Obiectivul principal „mediul urban”

Contribuţia la ameliorarea performanţei ecologice a zonelor urbane ale Europei.

6.1.   Domenii prioritare de acţiune:

contribuţia la o mai bună punere în aplicare la nivel local a politicii şi legislaţiei de mediu comunitare în vigoare, prin susţinerea şi încurajarea autorităţilor locale să adopte o abordare mai integrată a administrării urbane, inclusiv în domeniile transporturilor şi al energiei.

7.   Obiectivul principal „zgomotul”

Contribuţia la elaborarea şi aplicarea politicii privind zgomotul ambiental.

7.1.   Domenii prioritare de acţiune:

prevenirea şi reducerea efectelor dăunătoare produse de expunerea la zgomot ambiental.

8.   Obiectivul principal „substanţe chimice”

Îmbunătăţirea protecţiei mediului şi a sănătăţii faţă de riscurile reprezentate de substanţele chimice, până în 2020, prin aplicarea legislaţiei privind substanţele chimice, în special a Regulamentului nr. 1907/2006 (8) (REACH) şi strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

8.1.   Domenii prioritare de acţiune:

schimbul de informaţii relevante pentru politica respectivă şi cele mai bune practici;

consolidarea integrării ştiinţă-politică şi transferul rezultatelor pentru a furniza o bază tehnică solidă pentru susţinerea REACH;

aplicarea strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

9.   Obiectivul principal „mediu şi sănătate”

Crearea bazei de informaţii pentru politica privind mediul şi sănătatea (Planul de acţiune privind mediul şi sănătatea pentru perioada 2004-2010).

9.1.   Domenii prioritare de acţiune:

biomonitorizarea umană şi conexiunea informaţională privind mediul şi sănătatea;

protecţia stratului de ozon pentru a reduce impactul negativ asupra sănătăţii şi mediului.

10.   Obiectivul principal „resursele naturale și deşeurile”

Elaborarea şi punerea în aplicare a unor politici menite să asigure administrarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a deşeurilor, îmbunătăţirea performanţelor ecologice ale produselor, producţia durabilă şi modelele de consum, prevenirea, recuperarea şi reciclarea deşeurilor.

Contribuţia la aplicarea eficace a Strategiei tematice privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor.

10.1.   Domenii prioritare de acţiune:

elaborarea şi aplicarea de politici de consum şi producţie durabile, inclusiv Politica integrată a produsului.

promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, cu o abordare tip ciclu de viaţă, inclusiv a aspectelor de mediu, sociale şi economice, în vederea decuplării impactului de mediu de creşterea economică;

promovarea prevenirii, recuperării şi reciclării deşeurilor cu accent pe perspectiva axată pe ciclul de viaţă, eco-design şi dezvoltarea pieţelor de reciclare;

contribuţia la aplicarea politicii şi legislaţiei comunitare privind deşeurile, în special Directiva 75/439/CEE (9), Directiva 91/689/CE (10), Directiva 96/59/CE (11), Directiva 1999/31/CE (12), Directiva 2000/53/CE (13), Directiva 2002/95/CE (14), Directiva 2002/96/CE (15), Regulamentul (CE) nr. 850/2004 (16), Directiva 2006/12/CE (17), Directiva 2006/21/CE (18) şi Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 (19).

11.   Obiectivul principal „pădurile”

Furnizarea, în special printr-o reţea coordonată de UE, a unei baze concise şi cuprinzătoare pentru informaţii relevante pentru politica privind pădurile în legătură cu schimbările climatice (impactul asupra ecosistemelor forestiere, efectele de reducere şi substituire), biodiversitatea (date de referinţă şi suprafeţe împădurite protejate), incendii de pădure, starea pădurii şi funcţiile protectoare ale pădurii (apă, sol şi infrastructură) precum şi contribuţia la protecţia pădurilor împotriva incendiilor.

11.1.   Domenii prioritare de acţiune:

promovarea colectării, analizei şi difuzării de informaţii relevante pentru politica respectivă privind pădurile şi interacţiunile din mediu;

promovarea armonizării şi eficacităţii activităţilor de monitorizare a pădurii şi a sistemelor de colectare a datelor şi utilizarea sinergiilor prin crearea de legături între mecanisme de monitorizare create la nivel regional, naţional, comunitar şi mondial;

stimularea sinergiilor între anumite subiecte referitoare la păduri şi iniţiativele şi legislaţia de mediu (ex. Strategia Tematică privind protecţia solului, Natura 2000, Directiva 2000/60/CE);

contribuţia la gestionarea durabilă a pădurii, în special, prin colectarea datelor referitoare la indicatorii paneuropeni îmbunătăţiţi pentru gestiunea durabilă a pădurii, astfel cum au fost adoptaţi la nivelul reuniunii de experţi ai Conferinţei ministeriale privind protecţia pădurilor în Europa (MCPFE) din 7-8 octombrie 2002 de la Viena în Austria;

crearea de capacităţi la nivel naţional şi comunitar pentru a înlesni coordonarea şi îndrumarea monitorizării pădurii.

12.   Obiectivul principal „inovaţia”

Contribuţia la elaborarea şi demonstrarea abordărilor, tehnologiilor, metodelor şi instrumentelor aferente unei politici inovatoare cu scopul de a sprijini aplicarea Planului de acţiune privind tehnologiile de mediu (PATM).

12.1.   Domenii prioritare de acţiune:

definirea în continuare şi optimizarea îndeplinirii PATM printr-o planificare şi o coordonare îmbunătăţite, monitorizarea eficace a progreselor înregistrate, identificarea la timp şi reducerea lacunelor şi utilizarea eficace a informaţiilor ştiinţifice, economice şi de alt fel care sunt relevante pentru aplicarea politicii;

promovarea identificării, demonstrării şi difuzării tehnologiilor şi practicilor inovatoare prin acţiuni complementare celor din cadrul Programului cadru pentru competitivitate şi inovaţie;

schimbul de informaţii şi cele mai bune practici între actorii din UE privind comerţul internaţional cu tehnologii de mediu, investiţii responsabile în ţările în curs de dezvoltare, aplicarea acţiunilor referitoare la tehnologiile de mediu de la Reuniunea mondială la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă (WSSD).

13.   Obiectivul principal „abordări strategice”

promovarea aplicării şi executării eficace a legislaţiei de mediu comunitare şi îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe pentru politica de mediu.

asigurarea de politici mai eficiente şi mai coerente.

ameliorarea performanţelor de mediu ale IMM-urilor.

furnizarea instrumentelor de elaborare a politicii şi a legislaţiei de mediu.

asigurarea supravegherii adecvate a proiectelor de către Comisie.

13.1.   Domenii prioritare de acţiune:

ameliorarea evaluării măsurilor în cadrul noii politici, în special în etapa formulării lor iniţiale sau a revizuirii lor ulterioare;

consolidarea bazei de cunoştinţe pentru elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor prin crearea unui sistem partajat de informaţii referitoare la mediu (SPIM) şi sprijinirea aplicării iniţiativei globale de monitorizare pentru mediu şi securitate (GMMS);

îmbunătăţirea evaluării aplicării şi a evaluării ex-post;

identificarea şi eliminarea treptată a subvenţiilor dăunătoare mediului;

sporirea utilizării instrumentelor de piaţă pentru a obţine mai bune combinaţii de politici;

furnizarea instrumentelor pentru concretizarea politicilor de dezvoltare durabilă, în special a indicatorilor;

aplicarea programului de asistenţă pentru conformitatea ecologică destinat IMM-urilor;

asumarea paşilor adecvaţi pentru angajarea de asistenţă externă în vederea elaborării şi aplicării politicii de mediu;

furnizarea unor instrumente pentru obţinerea asistenţei tehnice şi/sau administrative referitoare la identificarea, pregătirea, administrarea, monitorizarea, auditul şi supravegherea proiectelor, inclusiv a ambelor proiecte LIFE III şi LIFE+.

14.   Obiectivul principal „guvernanţa”

Atingerea unei guvernanţe de mediu superioare, inclusiv o conştientizare superioară a problemelor de mediu şi participarea cetăţenilor europeni la luarea deciziilor de mediu.

14.1.   Domenii prioritare de acţiune:

lărgirea implicării părţilor interesate, inclusiv, dar fără a se limita la grupuri de consumatori şi organizaţii neguvernamentale, în elaborarea şi aplicarea politicii şi legislaţiei de mediu.

15.   Obiectivul principal „ONG-urile”

Promovarea ONG-urilor care sunt active în principal în domeniul protecţiei mediului la nivel european.

15.1.   Domenii prioritare de acţiune:

consolidarea participării ONG-urilor la procesul de dialog în cursul elaborării de politici şi în cursul aplicării acestora;

consolidarea participării ONG-urilor la procesul european de standardizare pentru a asigura reprezentarea echilibrată a părţilor interesate şi integrarea sistematică a aspectelor de mediu.

INFOMARE ŞI COMUNICARE

16.   Obiectivul principal

Asigurarea circuitului periodic şi eficace al informaţiilor pentru a furniza temeiul pentru luarea deciziilor de politică în domeniul mediului, precum şi pentru a aduce la cetăţenilor informaţii privind stadiul şi tendinţele mediului.

16.1.   Domenii prioritare de acţiune:

difuzarea informaţiilor, etichetarea ecologică, sensibilizarea publicului şi dobândirea anumitor aptitudini specifice privind problemele mediului, inclusiv prevenirea incendiilor forestiere.


(1)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1). Directivă astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

(2)  Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40). Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1). Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/21/CE a Comisiei (JO L 97, 12.4.2007, p. 42).

(4)  Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1). Directiva astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(5)  Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (JO L 257, 10.10.1996, p. 26). Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

(6)  Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32). Directivă astfel cum a fost modificată prin regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(7)  Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat (JO L 64, 4.3.2006, p. 37).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(9)  Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate (JO L 194, 25.7.1975, p. 23). Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 332, 28.12.2000, p. 91).

(10)  Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase (JO L 377, 31.12.1991, p. 20). Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

(11)  Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a terfenililor policloruraţi (PCB/TPC) (JO L 243, 24.9.1996, p. 31).

(12)  Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1). Directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(13)  Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34). Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/673/CE a Consiliului (JO L 254, 30.9.2005, p. 69).

(14)  Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (JO L 37, 13.2.2003, p. 19). Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/692/CE a Comisiei (JO L 283, 14.10.2006, p. 50).

(15)  Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (JO L 37, 13.2.2003, p. 24). Directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/108/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 106).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi (JO L 158, 30.4.2004, p. 7). Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 323/2007 al Comisiei (JO L 85, 27.3.2007, p. 3).

(17)  Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile (JO L 114, 27.4.2006, p. 9).

(18)  Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive (JO L 102, 11.4.2006, p. 15).

(19)  Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).


DECLARAŢIA COMISIEI

Pe baza informaţiilor care îi vor fi transmise de către statele membre, Comisia va face bilanţul cheltuielilor efectuate sau prevăzute pentru gestionarea reţelelor Natura 2000, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Uniunii Europene şi în timp util pentru revizuirea cadrului financiar 2008–2009, în vederea adaptării instrumentelor comunitare, în special a programului LIFE+, şi în vederea asigurării unui nivel ridicat de cofinanţare comunitară.


Top