Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0447

Regulamentul (CE) nr. 447/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

OJ L 106, 24.4.2007, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 323–325 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/447/oj

24.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/31


REGULAMENTUL (CE) NR. 447/2007 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole (1), în special articolul 8 alineatul (3) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (2) a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (3). Pentru a ține seama de această evoluție, ar trebui modificate mai multe dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 (4) care mai conțin trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 1260/2001.

(2)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 prevede produsele de bază cărora le sunt asimilate anumite produse agricole și produse rezultate din prelucrarea produselor de bază, cu scopul de a acorda restituiri la export în conformitate cu regulamentul menționat.

(3)

Produsele care sunt asimilate laptelui praf integral (grupul de produse nr. 3) sunt prevăzute în articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf permite autorității competente, la cererea părții interesate, să asimileze, în momentul stabilirii restituirilor de acordat, produsele prevăzute în alineatul menționat unei combinații de lapte praf degresat (grupul de produse nr. 2), în ceea ce privește partea negrasă a conținutului de substanță uscată al acestora, sau untului (grupul de produse nr. 6), în ceea ce privește conținutul de grăsimi lactate al acestora.

(4)

Scăderea rapidă a cuantumurilor restituirilor pentru laptele praf integral și laptele praf degresat în raport cu cuantumul restituirilor aplicabile pentru unt dă naștere unor perspective conform cărora agenții economici vor apela tot mai mult la dispozițiile articolului 3 alineatul (4) al doilea paragraf pentru a solicita restituiri în ceea ce privește conținutul de grăsimi lactate al produselor care, în mod normal, ar fi fost asimilate laptelui praf integral. Această perspectivă riscă să determine plata unei restituiri mai mari în cazul produselor agricole exportate sub formă de mărfuri neincluse în anexa I decât cele care s-ar aplica în cazul unor astfel de produse exportate fără a fi prelucrate ulterior și, prin urmare, nu este în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate (5), în special articolul 31 alineatul (1) al doilea paragraf.

(5)

Prin urmare, ar trebui eliminat articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, fără a aduce atingere posibilei introduceri a unei măsuri similare în cazul în care riscul în cauză încetează să mai existe. Cu toate acestea, în condițiile în care Regulamentul (CE) nr. 61/2007 al Comisiei din 25 ianuarie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru lapte și produse lactate (6) a redus la zero, începând cu data de 26 ianuarie 2007, cuantumul restituirilor la export pentru laptele praf integral, anumite state membre ar fi putut deja considera neadecvat să accepte de la agenții economici noi cereri de a beneficia de derogarea prevăzută la articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005. În vederea armonizării răspunsurilor statelor membre la cererile primite după 26 ianuarie 2007, ar trebui stabilită o dată precisă după care statele membre nu ar trebui să mai accepte noi cereri de asimilare în conformitate cu dispoziția respectivă.

(6)

Articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 prevede că cererile de restituire la export, cu excepția operațiunilor de ajutor alimentar, sunt valabile numai dacă se constituie o garanție egală cu 25 % din suma solicitată. Garanția respectivă se constituie cu scopul de a asigura că titularul certificatului de restituire solicită restituiri pentru exporturi efectuate pe durata de valabilitate a certificatului de restituire, pentru o sumă egală cu suma pentru care s-a eliberat certificatul. Cuantumul garanției a fost stabilit într-un moment în care numărul cererilor de certificate era mult mai mare decât suma care putea fi acordată. În urma reducerii actuale a cuantumurilor restituirilor acordate pentru produsele agricole exportate sub formă de mărfuri neincluse în anexa I, numărul cererilor de certificate a scăzut considerabil. În aceste condiții, a scăzut probabilitatea ca agenții economici să depună cereri din motive speculative. Ar trebui redus cuantumul garanției în mod corespunzător.

(7)

Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 conține mențiuni în douăzeci și una din cele douăzeci și trei de limbi ale Comunității. Anexa respectivă ar trebui să conțină aceleași mențiuni în celelalte două limbi, și anume în irlandeză și malteză.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Comitetul de gestionare a problemelor orizontale privind schimburile de produse agricole transformate neincluse în anexa I nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, textul „Regulamentul (CE) nr. 1260/2001” se înlocuiește cu:

„Regulamentul (CE) nr. 318/2006 (7)

(b)

la al doilea paragraf, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006;”.

2.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (4), se elimină al doilea paragraf.

(b)

alineatul (8) se modifică după cum urmează:

(i)

în teza introductivă, textul „Regulamentul (CE) nr. 1260/2001” se înlocuiește cu „Regulamentul (CE) nr. 318/2006”;

(ii)

literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, cu excepția amestecurilor obținute în parte din produsele reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1784/2003;

(d)

produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (d) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, cu excepția amestecurilor obținute în parte din produsele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1784/2003.”.

3.

La articolul 43 primul paragraf, „25 %” se înlocuiește cu „15 %”.

4.

La articolul 44 alineatul (4) primul paragraf, „25 %” se înlocuiește cu „15 %”.

5.

La anexa II, nota de subsol 4 privind coloana 6, „Zahăr, melasă sau izoglucoză”, se înlocuiește cu următorul text:

„(4)

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).”.

6.

La anexa III, la descrierea codului NC 2905 43 00 Manitol, primul alineat se înlocuiește cu următorul text:

„Obținut din zaharoză care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 318/2006”.

7.

Anexa VIII se modifică după cum urmează:

(a)

după mențiunea în limba franceză, se inserează următoarea liniuță:

„—

în limba irlandeză: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]”;

(b)

după mențiunea în limba maghiară, se inserează următoarea liniuță:

„—

în malteză: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [informații]”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 se aplică în continuare produselor care au obținut, cu acordul autorității competente corespunzătoare, asimilarea menționată în dispoziția respectivă înainte de 17 februarie 2007 și care au fost exportate pe baza certificatelor de restituire pentru care s-a solicitat fixare în avans, în conformitate cu articolul 29 din regulamentul menționat, înainte de 1 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 318, 20.12.1993, p. 18. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2580/2000 (JO L 298, 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 178, 30.6.2001, p. 1.

(3)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei (JO L 69, 9.3.2007, p. 3).

(4)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

(5)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(6)  JO L 19, 26.1.2007, p. 8.

(7)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1”;


Top