Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0209

Regulamentul (CE) nr. 209/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

OJ L 61, 28.2.2007, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 98–99 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/209/oj

28.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 61/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 209/2007 AL COMISIEI

din 27 februarie 2007

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului din 10 decembrie 1987 de stabilire a normelor generale aplicabile operațiunilor de furnizare către anumite organizații a unor produse alimentare provenind din stocurile de intervenție și destinate distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

La extinderile Comunității de la 1 ianuarie 1995 și 1 mai 2004, Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 al Comisiei (2) nu a fost adaptat pentru a include mențiunile în limbile noilor state membre care au aderat la Comunitate la datele menționate. Este necesară completarea acestor mențiuni în limbile respective.

(2)

Pentru asigurarea coerenței cu Regulamentul (CE) nr. 208/2007 (3), care adaptează Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 ca urmare a aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană, s-a convenit ca prezentul regulament sa fie aplicabil de la 1 ianuarie 2007.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 alineatul (5) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Declarația de expediție emisă de către organismul de intervenție de plecare cuprinde una dintre mențiunile din anexă.”

2.

Textul anexat la prezentul regulament se adaugă ca anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 februarie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 352, 15.12.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2535/95 (JO L 260, 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 313, 30.10.1992, p. 50. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 133/2006 (JO L 23, 27.1.2006, p. 11).

(3)  A se vedea pagina 19 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Mențiuni prevăzute la articolul 7 alineatul (5) paragraful al treilea

În bulgară

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

În spaniolă

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

În cehă

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

În daneză

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

În germană

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

În estonă

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

În greacă

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

În engleză

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

În franceză

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

În italiană

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

În letonă

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

În lituaniană

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

În maghiară

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

În malteză

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

În neerlandeză

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

În poloneză

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

În portugheză

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

În română

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

În slovacă

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

În slovenă

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

În finlandeză

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

În suedeză

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


Top