EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0074

Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe

OJ L 346, 29.12.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 150 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/74/oj

29.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/6


DIRECTIVA 2007/74/CE A CONSILIULUI

din 20 decembrie 2007

privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1)

Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea dispozițiilor stabilite prin acte cu putere de lege și acte administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accizele percepute la importuri în contextul traficului internațional de pasageri (1) a instituit un sistem comunitar de scutiri de taxe. Deși necesitatea acestui sistem se menține pentru a preveni dubla taxare, precum și în cazurile în care, având în vedere condițiile în care sunt importate bunurile, nu există nici o necesitate firească de a proteja economia, el trebuie să se limiteze numai la importurile cu caracter necomercial de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor din țările terțe.

(2)

Cu toate acestea, se justifică revizuirea completă și înlocuirea Directivei 69/169/CEE, dat fiind numărul modificărilor necesare și necesitatea de a adapta Directiva 69/169/CEE la procesul de extindere și la noile frontiere externe ale Comunității, precum și de a restructura și simplifica anumite dispoziții din motive de claritate.

(3)

Limitele cantitative și pragurile financiare care se aplică în cazul scutirilor trebuie să fie în conformitate cu necesitățile actuale ale statelor membre.

(4)

Pragul financiar trebuie să țină seama de evoluțiile valorii reale a banilor de la ultima majorare din 1994 și, de asemenea, trebuie să reflecte eliminarea limitelor cantitative impuse bunurilor pentru care se percep accize în unele state membre care vor intra acum în limitele pragului general de TVA.

(5)

Posibilitatea de a achiziționa cu ușurință bunuri din străinătate ar putea cauza probleme statelor membre care au o graniță terestră comună cu țări terțe în care prețurile sunt considerabil mai mici. Prin urmare, este justificată stabilirea unui prag financiar redus în cazul altor forme de călătorie decât transportul aerian sau maritim.

(6)

Din experiența Comisiei, cantitățile pentru produsele din tutun și băuturile alcoolice s-au dovedit, în general, a fi adecvate și trebuie, în consecință, menținute.

(7)

Limitele cantitative pentru scutirea de care beneficiază bunurile pentru care se percep accize trebuie să reflecte regimul de impozitare actual al acestor bunuri în statele membre. În consecință, este oportun să se prevadă o limită pentru bere, în timp ce limitele pentru parfum, cafea și ceai trebuie să fie eliminate.

(8)

Este necesar să li se permită statelor membre să fixeze limite inferioare în cazul pragului financiar valabil pentru copii și să excludă persoanele minore de la scutirile pentru produsele din tutun și băuturile alcoolice, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății.

(9)

Dată fiind necesitatea de a promova un nivel înalt de protecție a sănătății cetățenilor din Comunitate, este oportun să li se permită statelor membre să aplice limite cantitative reduse în cazul scutirii de care beneficiază produsele din tutun.

(10)

De asemenea, pentru a ține seama de situația specială a anumitor persoane în ceea ce privește locul de reședință sau mediul de lucru al acestora, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a restrânge scutirile în cazul lucrătorilor frontalieri, persoanelor cu reședință în apropierea frontierelor comunitare și personalului mijloacelor de transport utilizate în traficul internațional de călători.

(11)

Se reamintește faptul că Austria are o frontieră terestră comună cu Samnauntal, o enclavă a Elveției în care se aplică un sistem fiscal specific, conform căruia taxele sunt semnificativ mai mici decât cele aplicabile în conformitate cu normele care se aplică în restul Elveției și în cantonul Graubünden din care face parte Samnauntal. Având în vedere această situație specială, care a determinat Austria să aplice limite cantitative mai reduse pentru produsele din tutun în cazul respectivei enclave, în conformitate cu articolul 5 alineatul (8) din Directiva 69/169/CEE, este oportun ca statele membre să aibă dreptul de a aplica limita mai redusă prevăzută de către prezenta directivă pentru produse din tutun numai în cazul Samnauntal.

(12)

În cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, ar trebui să se instituie un mecanism care să permită conversia în euro a sumelor exprimate în monedele naționale, asigurând astfel egalitatea de tratament în statele membre.

(13)

Suma pentru care statele membre au libertatea de a nu percepe taxe la importul de bunuri ar trebui să fie majorată astfel încât să reflecte valorile monetare actuale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezenta directivă stabilește norme referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adăugată (TVA) și de accize în cazul bunurilor importate în bagajele personale ale persoanelor care călătoresc dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu în care nu se aplică dispozițiile comunitare privind TVA sau accizele, ori ambele, astfel cum au fost definite la articolul 3.

Articolul 2

În cazul în care o călătorie implică tranzitarea teritoriului unei țări terțe, sau începe într-un teritoriu menționat la articolul 1, prezenta directivă se aplică în cazul în care pasagerul nu poate să precizeze dacă bunurile transportate în bagajul său au fost dobândite în conformitate cu normele generale privind taxarea de pe piața internă a unuia dintre statele membre și dacă nu sunt eligibile pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată sau a accizelor.

Survolarea fără aterizare nu va fi considerată ca tranzit.

Articolul 3

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„Țară terță” înseamnă orice țară care nu este stat membru al Uniunii Europene.

În baza Acordului fiscal dintre Franța și Principatul Monaco din 18 mai 1963 și a Acordului de prietenie și bună vecinătate dintre Italia și Republica San Marino din 31 martie 1939, Monaco nu este considerat țară terță, iar San Marino nu este considerat țară terță în ceea ce privește accizele;

2.

„Teritoriul în care nu se aplică dispozițiile comunitare privind TVA sau accizele, ori ambele” înseamnă orice teritoriu, altul decât teritoriul unei țări terțe, în care nu se aplică Directiva 2006/112/CE (2) sau Directiva 92/12/CEE sau niciuna dintre ele;

În baza Acordului dintre guvernul Regatului Unit și cel al Insulei Man privind taxele vamale, accizele și alte aspecte conexe din 15 octombrie 1979, Insula Man nu este considerată teritoriu în care nu se aplică dispozițiile comunitare privind TVA sau accizele sau niciuna dintre ele.

3.

„Pasageri care folosesc transportul aerian” și „pasageri care folosesc transportul maritim” înseamnă orice pasageri care efectuează călătorii aeriene sau maritime diferite de călătoriile turistice private de agrement cu avionul sau de călătoriile turistice private de agrement pe mare;

4.

„Călătorie turistică privată de agrement cu avionul” și „călătorie turistică privată de agrement pe mare” înseamnă folosirea unui avion sau a unei nave maritime de către proprietarul acestuia (acesteia) sau de către persona fizică sau juridică, beneficiară a acestuia (acesteia) în temeiul unui contract sau al oricărei alte modalități, pentru scopuri altele decât cele comerciale și, în special, altele decât cele de transport de pasageri sau bunuri, sau prestare de servicii contra cost sau altele decât scopurile publice;

5.

„Zonă de frontieră” înseamnă o zonă care, în zborul păsării, nu depășește 15 kilometri de la frontiera unui stat membru și care include circumscripțiile administrative locale din teritoriul cuprins în interiorul zonei respective; statele membre pot acorda scutiri pentru astfel de zone;

6.

„Lucrător din zona de frontieră” înseamnă orice persoană ale cărei activități normale necesită deplasarea sa dincolo de frontieră în zilele de lucru.

CAPITOLUL II

SCUTIRI

SECȚIUNEA 1

Dispoziții comune

Articolul 4

Statele membre acordă scutiri de la plata TVA sau a accizelor pentru bunurile importate în bagajele personale ale pasagerilor, fie pe baza unor praguri financiare, fie pe baza unor limite cantitative, cu condiția ca importurile să aibă un caracter necomercial.

Articolul 5

În sensul aplicării scutirilor, bagajele personale reprezintă toate bagajele pe care călătorul le poate prezenta la sosire autorităților vamale, precum și bagajele pe care acesta le prezintă mai târziu acelorași autorități, sub rezerva dovezii că aceste bagaje au fost înregistrate la compania responsabilă pentru transport ca bagaje însoțite, în momentul plecării călătorului. Combustibilul diferit de cel menționat la articolul 11 nu se consideră bagaj personal.

Articolul 6

În sensul aplicării scutirilor, sunt considerate ca importuri cu caracter necomercial importurile care îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

au loc în mod ocazional;

(b)

constau exclusiv din bunuri pentru uzul personal sau familial al călătorului sau din bunuri cu destinația de cadouri.

Natura sau cantitatea acestor bunuri nu trebuie să indice faptul că sunt importate în scopuri comerciale.

SECȚIUNEA 2

Praguri financiare

Articolul 7

(1)   Statele membre scutesc de TVA și accize importurile de bunuri, altele decât cele menționate în secțiunea 3, a căror valoare totală nu depășește 300 EUR pe persoană.

În cazul pasagerilor care folosesc transportul aerian și a celor care folosesc transportul maritim, pragul financiar prevăzut la primul paragraf este de 430 EUR.

(2)   Statele membre pot reduce pragul financiar pentru călătorii cu vârsta sub 15 ani, oricare ar fi mijloacele de transport folosite. Cu toate acestea, pragul financiar nu poate fi mai mic de 150 EUR.

(3)   În scopul aplicării pragurilor financiare, valoarea unui articol individual nu poate fi defalcată.

(4)   Valoarea bagajelor personale ale călătorului, care sunt importate temporar sau sunt reimportate ca urmare a exportului lor temporar, precum și valoarea produselor medicinale pe care călătorul le necesită pentru nevoile sale personale nu sunt luate în considerare în sensul aplicării scutirilor prevăzute la alineatele (1) și (2).

SECȚIUNEA 3

Limite cantitative

Articolul 8

(1)   Statele membre scutesc de TVA și accize importurile următoarelor tipuri de produse din tutun, care fac obiectul următoarelor limite cantitative, fie superioare, fie inferioare:

(a)

200 de țigarete sau 40 de țigarete;

(b)

100 de cigarillos (țigări de foi) sau 20 de cigarillos (țigări de foi);

(c)

50 de trabucuri sau 10 trabucuri;

(d)

250 g de tutun de fumat sau 50 g de tutun de fumat.

Fiecare dintre cantitățile menționate la literele (a) și (d) reprezintă, în sensul alineatului (4), 100 % din totalul admis pentru produsele din tutun.

Cigarillos (țigările de foi) sunt trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare.

(2)   Statele membre pot opta să facă distincția între pasagerii care folosesc transportul aerian și ceilalți pasageri, aplicând limitele cantitative mai mici prevăzute la alineatul (1) numai pentru călătorii care nu folosesc transportul aerian.

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), atâta timp cât sistemul fiscal din enclava elvețiană Samnauntal diferă de cel care se aplică în restul cantonului Graubünden, Austria poate limita aplicarea limitelor cantitative mai mici la acele produse din tutun care au fost aduse pe teritoriul acestui stat membru de către călători care au intrat pe teritoriul său direct din enclava elvețiană Samnauntal.

(4)   În cazul celorlalți călători, scutirea poate fi aplicată pentru oricare combinație de produse din tutun, cu condiția ca cuantumul total utilizat din cantitățile individuale permise să nu depășească 100 %.

Articolul 9

(1)   Statele membre scutesc de TVA și de accize alcoolul și băuturile alcoolice, altele decât vinul plat și berea, care fac obiectul următoarelor limitări cantitative:

(a)

un total de 1 litru de alcool sau băuturi alcoolice cu o tărie alcoolică care depășește 22 % vol, sau alcool etilic nedenaturat de 80 % vol sau mai mare;

(b)

un total de 2 litri de alcool sau băuturi alcoolice cu o tărie alcoolică de până la 22 % vol.

Fiecare din cantitățile menționate la literele (a) și (b) reprezintă, în sensul alineatului (2), 100 % din totalul admis pentru alcool și băuturi alcoolice.

(2)   În cazul celorlalți călători, scutirea poate fi aplicată pentru oricare combinație de tipuri de alcool și băuturi alcoolice menționate la alineatul (1), cu condiția ca totalul procentelor utilizate din cantitățile individuale permise să nu depășească 100 %.

(3)   Statele membre scutesc de TVA și de accize un total de 4 litri de vin plat și 16 litri de bere.

Articolul 10

Scutirile prevăzute la articolele 8 și 9 nu se aplică în cazul pasagerilor cu vârsta sub 17 ani.

Articolul 11

Statele membre scutesc de TVA și de accize, în cazul oricărui mijloc de transport cu motor, carburantul din rezervorul standard și o cantitate de carburant de până la 10 litri conținută într-un rezervor portabil.

Articolul 12

Valoarea bunurilor menționate la articolul 8, 9 sau 11 nu este luată în considerare în scopul aplicării scutirii prevăzute la articolul 7 alineatul (1).

CAPITOLUL III

CAZURI SPECIALE

Articolul 13

(1)   Statele membre pot reduce pragurile financiare sau limitele cantitative, sau ambele, în cazul călătorilor din următoarele categorii:

(a)

persoane cu domiciliul într-o zonă de frontieră;

(b)

lucrători din zona de frontieră;

(c)

echipajul mijloacelor de transport utilizate pentru călătorii cu punctul de plecare într-o țară terță sau teritoriu în care dispozițiile comunitare privind TVA sau accizele sau niciuna nu se aplică.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care călătorul care se încadrează în una din categoriile enumerate face dovada faptului că merge dincolo de zona de frontieră a statului membru sau că nu se întoarce din zona de frontieră a țării terțe vecine.

Cu toate acestea, alineatul menționat se aplică în cazul în care lucrătorii din zona de frontieră sau echipajul mijloacelor de transport utilizate în traficul internațional importă bunuri în timpul călătoriilor în interes de serviciu.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 14

Rămâne la latitudinea statelor membre să nu perceapă TVA sau accize la importul bunurilor de către un călător, dacă suma impozitului care trebuie aplicat este mai mică sau egală cu 10 EUR.

Articolul 15

(1)   Echivalentul euro în moneda națională care se aplică în scopul punerii în aplicare a prezentei directive se stabilește anual. Cursurile aplicabile sunt cele obținute în prima zi lucrătoare din octombrie. Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la data de 1 ianuarie a anului următor.

(2)   Statele membre pot rotunji sumele în monedă națională rezultate în urma conversiei sumelor exprimate în euro prevăzute la articolul 7, cu condiția ca rotunjirea să nu depășească 5 EUR.

(3)   Statele membre pot menține pragurile financiare în vigoare la momentul reajustării anuale prevăzute la alineatul (1) dacă, anterior rotunjirii prevăzute la alineatul (2), conversia sumelor respective exprimate în euro ar avea ca rezultat o schimbare de cel mult 5 % a scutirii de impozit exprimate în moneda națională sau o reducere a acestei scutiri.

Articolul 16

Începând cu anul 2012, la fiecare patru ani, Comisia transmite Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, însoțit, după caz, de o propunere de modificare a acesteia.

Articolul 17

La articolul 5 alineatul (9) din Directiva 69/169/CEE, data 31 decembrie 2007 se înlocuiește cu 30 noiembrie 2008.

Articolul 18

Directiva 69/169/CEE se abrogă și este înlocuită de prezenta directivă cu începere de la 1 decembrie 2008.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexă.

Articolul 19

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 1-15 din prezenta directivă cu începere de la 1 decembrie 2008. Acestea transmit de îndată Comisiei textele respectivelor măsuri.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre trebuie să transmită Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 20

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aceasta se aplică de la 1 decembrie 2008.

Cu toate acestea, articolul 17 se aplică cu începere de la 1 ianuarie 2008.

Articolul 21

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 133, 4.6.1969, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2005/93/CE (JO L 346, 29.12.2005, p. 16).

(2)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă modificată prin Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).


ANEXĂ

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 69/169/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 2

Articolul 3 punctul 1

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 3 punctul 2

Articolul 6

Articolul 3 punctul 3 primul paragraf

Articolul 5

Articolul 3 punctul 3 al doilea paragraf

Articolele 5 și 11

Articolul 4 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 8 alineatul (1) teza introductivă, articolul 9 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 4 alineatul (1) a doua coloană

Articolul 4 alineatul (1) litera (a) prima coloană

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b) prima coloană

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) literele (c), (d) și (e) prima coloană

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 10

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 12

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 2

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (6), teza introductivă, prima liniuță

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (6), teza introductivă, a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 5 alineatul (8)

Articolul 5 alineatul (9)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 7a alineatul (1)

Articolul 7a alineatul (2)

Articolul 14

Articolul 7b

Articolul 7c

Articolul 7d

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 19 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 9

Articolul 21


Top