Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0045

Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului, și de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului

OJ L 247, 21.9.2007, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 195 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/45/oj

21.9.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 247/17


DIRECTIVA 2007/45/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din 5 septembrie 2007

de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului, și de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 75/106/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de volum, a unor lichide preambalate (3) și Directiva 80/232/CEE a Consiliului din 15 ianuarie 1980 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la gama cantităților nominale și a capacităților nominale permise pentru anumite produse preambalate (4) prevăd cantitățile nominale ale unor produse preambalate lichide sau nonlichide, cu scopul de a asigura libera circulație a produselor care se conformează cerințelor acestor directive. Pentru majoritatea produselor, se permite existența unor cantități nominale naționale în paralel cu cantitățile nominale comunitare. Cu toate acestea, pentru anumite produse se stabilesc cantități nominale comunitare care înlocuiesc toate cantitățile nominale naționale.

(2)

Evoluția preferințelor consumatorilor și inovațiile în materie de preambalare și vânzare cu amănuntul la nivel comunitar și național au dus la necesitatea de a evalua dacă legislația existentă este încă adecvată.

(3)

Curtea de Justiție a statuat în hotărârea sa din 12 octombrie 2000, în cauza C-3/99 Cidrerie Ruwet (5), că statele membre nu sunt autorizate să interzică comercializarea unui preambalat cu un volum nominal neinclus în gama comunitară, produs și comercializat legal într-un alt stat membru, cu excepția cazului în care o astfel de interdicție urmărește satisfacerea unei exigențe imperative legate de protecția consumatorilor, se aplică fără discriminare produselor naționale și celor importate, este necesară pentru a satisface cerința în cauză și este proporțională cu obiectivul urmărit, iar acel obiectiv nu poate fi atins prin măsuri mai puțin restrictive pentru comerțul intracomunitar.

(4)

Protecția consumatorilor este facilitată de legislația adoptată ulterior adoptării Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE, în special de Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor (6). Statele membre care nu au făcut încă acest lucru ar trebui să decidă cu privire la punerea în aplicare a Directivei 98/6/CE pentru anumiți mici comercianți cu amănuntul.

(5)

Un studiu de impact, incluzând o largă consultare a tuturor părților interesate, a indicat că, în multe sectoare, cantitățile nominale libere sporesc libertatea producătorilor de a furniza bunuri adecvate gusturilor consumatorilor și stimulează concurența în ceea ce privește calitatea și prețul pe piața internă. În schimb, în alte sectoare este mai indicat să se mențină pentru moment cantități nominale obligatorii, în interesul consumatorilor și al operatorilor economici din domeniu.

(6)

Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie însoțită de mai multe informații pentru consumatori și operatorii economici din domeniu pentru a facilita înțelegerea prețului pe unitate de măsură.

(7)

Prin urmare, cantitățile nominale nu ar trebui, în general, să facă obiectul reglementării la nivel comunitar sau național și ar trebui să fie posibil să se introducă pe piață mărfuri preambalate cu orice cantitate nominală.

(8)

Cu toate acestea, o astfel de dereglementare în anumite sectoare ar putea avea drept rezultat costuri suplimentare disproporționate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Pentru acele sectoare, legislația comunitară ar trebui așadar adaptată, ținând cont de experiența dobândită, în special pentru a asigura fixarea cantităților nominale comunitare cel puțin în cazul produselor vândute cel mai des consumatorilor.

(9)

Deoarece menținerea unor cantități nominale obligatorii ar trebui privită ca o derogare, cu excepția sectorului vinurilor și băuturilor alcoolice care prezintă particularități, aceasta ar trebui reevaluată periodic, ținând cont de experiența dobândită și pentru a satisface nevoile consumatorilor și ale producătorilor. Pentru sectoarele în care cantitățile nominale ar putea fi menținute, în situația în care Comisia constată o denaturare a condițiilor pieței sau o destabilizare a comportamentului consumatorilor, în special cel al consumatorilor celor mai vulnerabili, aceasta ar putea evalua dacă statele membre ar trebui să fie autorizate să mențină perioadele tranzitorii și, în special, să mențină dimensiunile gamei obligatorii cele mai vândute.

(10)

În statele membre în care pâinea preambalată reprezintă o proporție ridicată a consumului obișnuit, există o corelație strânsă între dimensiunea ambalajului și masa pâinii. Ca și în cazul altor produse preambalate, dimensiunile existente ale ambalajelor pentru pâinea preambalată utilizate în mod tradițional nu vor fi afectate de prezenta directivă și vor putea fi utilizate în continuare.

(11)

Pentru promovarea transparenței, toate cantitățile nominale ale produselor preambalate ar trebui stabilite într-un text legislativ unic și, în consecință, Directivele 75/106/CEE și 80/232/CEE ar trebui abrogate.

(12)

Pentru a îmbunătăți protecția consumatorilor, în special a consumatorilor vulnerabili, cum ar fi persoanele cu handicap și cele în vârstă, trebuie să se acorde o atenție sporită pentru ca indicațiile de masă și de volum în etichetarea produselor de consum să fie mai lizibile și mai vizibile pe preambalate în condiții normale de prezentare.

(13)

Pentru anumite produse lichide, Directiva 75/106/CEE prevede condiții de control metrologic identice cu cele prevăzute în Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor produse preambalate (7). Directiva 76/211/CEE ar trebui așadar modificată, pentru a include în domeniul său de aplicare produsele aflate în prezent sub incidența Directivei 75/106/CEE.

(14)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (8), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele care să ilustreze, pe cât posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice.

(15)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere anularea gamelor comunitare și introducerea cantităților nominale comunitare uniforme, dacă este cazul, aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă stabilește norme cu privire la cantitățile nominale ale produselor preambalate. Aceasta se aplică produselor preambalate și ambalajelor, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 76/211/CEE.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică produselor enumerate în anexă care sunt vândute în magazinele duty-free pentru a fi consumate în afara Uniunii Europene.

Articolul 2

Libera circulație a mărfurilor

(1)   În absența unor dispoziții contrare în articolele 3 și 4, statele membre nu pot să refuze, să interzică sau să restricționeze introducerea pe piață a unor produse preambalate pentru motive legate de cantitățile nominale ale ambalajelor.

(2)   Cu respectarea principiilor din tratat, în special libera circulație a mărfurilor, statele membre care prevăd în prezent cantități nominale obligatorii pentru lapte, unt, paste alimentare uscate și cafea pot continua să o facă până la 11 octombrie 2012.

Statele membre care prevăd în prezent cantități nominale obligatorii pentru zahărul alb pot continua să o facă până la 11 octombrie 2013.

CAPITOLUL II

DISPOZIŢII SPECIALE

Articolul 3

Introducerea pe piață și libera circulație a anumitor produse

Statele membre se asigură că produsele enumerate la punctul 2 din anexă și prezentate în ambalaje în intervalele enumerate la punctul 1 din anexă sunt introduse pe piață numai în cazul în care sunt preambalate în cantitățile nominale enumerate la punctul 1 din anexă.

Articolul 4

Generatoare de aerosoli

(1)   Generatoarele de aerosoli au marcată capacitatea totală nominală a containerului. Marcarea trebuie făcută în așa fel încât să evite orice confuzie cu volumul nominal al conținutului.

(2)   Prin derogare de la articolul 8 alineatul (1) litera (e) din Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli (9), produsele vândute în recipiente de aerosoli pot să nu fie marcate cu masa nominală a conținutului lor.

Articolul 5

Ambalaje multiple și preambalate compuse din ambalaje individuale care nu sunt destinate vânzării individuale

(1)   În sensul articolului 3, în cazul în care două sau mai multe preambalate individuale formează un ambalaj multiplu, cantitățile nominale enumerate la punctul 1 din anexă se aplică fiecărui preambalat individual.

(2)   În cazul în care un preambalat este format din două sau mai multe ambalaje individuale care nu sunt destinate a fi vândute individual, valorile nominale enumerate la punctul 1 din anexă se aplică preambalatului.

CAPITOLUL III

ABROGĂRI, MODIFICARE ŞI DISPOZIŢII FINALE

Articolul 6

Abrogări

Directivele 75/106/CEE și 80/232/CEE se abrogă.

Articolul 7

Modificare la Directiva 76/211/CEE

La articolul 1 din Directiva 76/211/CEE, cuvintele „cu excepția celor menționate în Directiva 75/106/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la ambalarea în funcție de volum a anumitor lichide preambalate” se elimină.

Articolul 8

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 11 octombrie 2008. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 11 aprilie 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Raportare, comunicare a derogărilor și monitorizare

(1)   Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea și efectele prezentei directive până la 11 octombrie 2015 și, ulterior, la fiecare zece ani. Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere de modificare a prezentei directive.

(2)   Statele membre menționate la articolul 2 alineatul (2) transmit Comisiei până la 11 aprilie 2009 sectoarele pentru care se aplică derogarea menționată la alineatul respectiv, perioada de derogare, gama cantităților nominale obligatorii aplicate și intervalul respectiv.

(3)   Comisia monitorizează aplicarea articolului 2 alineatul (2) pe baza propriilor constatări și pe baza rapoartelor statelor membre respective. În special, Comisia examinează evoluțiile pieței după transpunere și, în lumina rezultatelor acestor examinări, evaluează aplicarea unor măsuri de monitorizare a prezentei directive, menținând cantitățile nominale obligatorii pentru produsele menționate la articolul 2 alineatul (2).

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolele 2, 6 și 7 se aplică de la 11 aprilie 2009.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 5 septembrie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 255, 14.10.2005, p. 36.

(2)  Avizul Parlamentului European din 2 februarie 2006 (JO C 288 E, 25.11.2006, p. 52), Poziția comună a Consiliului din 4 decembrie 2006 (JO C 311 E, 19.12.2006, p. 21), Poziția Parlamentului European din 10 mai 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 iulie 2007.

(3)  JO L 42, 15.2.1975, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(4)  JO L 51, 25.2.1980, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 87/356/CEE (JO L 192, 11.7.1987, p. 48).

(5)  Culegere 2000, p. I-8749.

(6)  JO L 80, 18.3.1998, p. 27.

(7)  JO L 46, 21.2.1976, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 78/891/CEE a Comisiei (JO L 311, 4.11.1978, p. 21).

(8)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(9)  JO L 147, 9.6.1975, p. 40. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).


ANEXĂ

GAMA CANTITĂȚILOR NOMINALE A CONȚINUTULUI PREAMBALATELOR

1.   Produse vândute în funcţie de volum (cantitatea în ml)

Vin liniștit

În intervalul de la 100 ml până la 1 500 ml, numai următoarele 8 cantități nominale:

ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Vin jaune

În intervalul de la 100 ml până la 1 500 ml, numai următoarea cantitate nominală:

ml: 620

Vin spumant

În intervalul de la 125 ml până la 1 500 ml, numai următoarele 5 cantități nominale:

ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500

Vin licoros

În intervalul de la 100 ml până la 1 500 ml, numai următoarele 7 cantități nominale:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Vin aromatizat

În intervalul de la 100 ml până la 1 500 ml, numai următoarele 7 cantități nominale:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Băuturi spirtoase

În intervalul de la 100 ml până la 2 000 ml, numai următoarele 9 cantități nominale:

ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 500 – 1 750 – 2 000

2.   Definiţii ale produselor

Vin liniștit

Vinul astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (1) (cod NC ex 2204)

Vin jaune

Vinul astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (cod NC ex 2204) cu denumirea de origine: „Côtes du Jura”, „Arbois”, „L'Etoile” și „Château-Chalon” în sticle astfel cum sunt definite în anexa I, punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al Comisiei din 29 aprilie 2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește descrierea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole (2)

Vin spumant

Vinul astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) litera (b) și în anexa I punctele 15, 16, 17 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (cod NC 2204 10)

Vin licoros

Vinul astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (2) litera (b) și în anexa I punctul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 (cod NC 2204 21 – 2204 29)

Vin aromatizat

Vin aromatizat, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (3) (cod NC 2205)

Băuturi spirtoase

Băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, desemnarea și prezentarea băuturilor spirtoase (4) (cod NC 2208)


(1)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 118, 4.5.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 382/2007 (JO L 95, 5.4.2007, p. 12).

(3)  JO L 149, 14.6.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.

(4)  JO L 160, 12.6.1989, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.


Top