EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2007 de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acesteia și a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE ale Consiliului în vederea simplificării și a raționalizării rapoartelor privind punerea în aplicare (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/21


DIRECTIVA 2007/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 iunie 2007

de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale ale acesteia și a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE ale Consiliului în vederea simplificării și a raționalizării rapoartelor privind punerea în aplicare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 137 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Elaborarea de către statele membre a unor rapoarte privind punerea în aplicare, drept bază pentru rapoartele periodice ale Comisiei privind punerea în aplicare a normelor comunitare în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, este prevăzută de Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății lucrătorilor la locul de muncă (3), precum și de directivele speciale în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din aceasta, și anume: Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă (4), Directiva 89/655/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de lucru la locul de muncă (5), Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (6), Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare (7), Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor (8), Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile (9), Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (10), Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează (11), Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a protecției securității și a sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj (12), Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și a protecției sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață și în subteran (13), Directiva 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit (14), Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și a securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (15), Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și a securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (16), Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenți fizici (vibrații) (17), Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot) (18), Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) (19) și Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) (20).

(2)

Un raport de punere în aplicare este prevăzut, de asemenea, de Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară (21), Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor (22) și Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă (23).

(3)

Dispozițiile privind elaborarea rapoartelor în directivele speciale, în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, precum și în Directivele 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE sunt inconsecvente atât în ceea ce privește periodicitatea, cât și conținutul lor.

(4)

Obligațiile statelor membre de a elabora un raport privind punerea în aplicare, precum și obligația Comisiei de a elabora un raport pe baza rapoartelor naționale reprezintă o parte importantă din ciclul legislativ, permițând efectuarea unui bilanț și o evaluare a diferitelor aspecte ale punerii în practică a dispozițiilor directivelor; prin urmare, este necesară extinderea acestei obligații și în cazul directivelor care nu conțin dispoziții referitoare la elaborarea de rapoarte, și anume: Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (24), Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (25) și Directiva 83/477/CEE a Consiliului din 19 septembrie 1983 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 8 din Directiva 80/1107/CEE) (26).

(5)

Prin urmare, este necesară uniformizarea dispozițiilor Directivei 89/391/CEE, ale directivelor speciale în înțelesul articolului 16 alineatul (1) și ale Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE.

(6)

Comunicarea Comisiei „Adaptarea la schimbările de la locul de muncă și din societate: o nouă strategie comunitară privind securitatea și sănătatea 2002-2006” prevede elaborarea de propuneri legislative în vederea simplificării și a raționalizării rapoartelor de punere în aplicare. Această chestiune a fost identificată și ca una din prioritățile simplificării legislației comunitare în contextul inițiativei pentru o mai bună legiferare.

(7)

Exercițiul ar trebui simplificat prin armonizarea periodicității pentru prezentarea rapoartelor privind punerea în aplicare care trebuie transmise Comisiei, precum și prin prevederea unui singur raport privind punerea în aplicare care să cuprindă o parte generală, aplicabilă tuturor directivelor și capitolelor specifice referitoare la aspectele particulare ale fiecărei directive. Aceste dispoziții și, în special, introducerea noului articol 17a în Directiva 89/391/CEE vor permite și includerea în acest exercițiu de raportare a punerii în aplicare a directivelor speciale în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, care nu impune elaborarea de rapoarte, și anume: Directivele 2000/54/CE și 2004/37/CE, și orice altă viitoare directivă specială în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE.

(8)

Frecvența adecvată de elaborare și de transmitere a acestor rapoarte la Comisie ar trebui să fie de cinci ani; în mod excepțional, primul raport ar trebui să acopere o perioadă mai lungă; rapoartele ar trebui să aibă o structură unitară care să faciliteze utilizarea lor; acestea ar trebui să fie elaborate pe baza unui chestionar alcătuit de către Comisie, după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, și să includă informații relevante privind eforturile preventive depuse în statele membre, care să permită Comisiei să evalueze în mod adecvat modul în care se aplică în practică legislația, ținând seama de orice observații utile ale Agenției Europene pentru Siguranță și Sănătate în Muncă și ale Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă.

(9)

În conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat, Comisia a consultat partenerii sociali la nivel comunitar în ceea ce privește direcția posibilă a unei acțiuni comunitare în domeniu.

(10)

În urma consultării, Comisia a considerat că o acțiune comunitară ar fi de dorit și a consultat, din nou, partenerii sociali la nivel comunitar cu privire la conținutul propunerii prevăzute, în conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din tratat.

(11)

La încheierea acestei a doua etape a consultării, partenerii sociali la nivel comunitar nu au informat Comisia cu privire la intenția lor de a lansa procesul care ar putea duce la încheierea unui acord, astfel cum este prevăzut la articolul 138 alineatul (4) din tratat.

(12)

Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a transpune modificările prevăzute în prezenta directivă, măsuri care, ținându-se seama de natura specifică a prezentei directive și după caz, ar putea lua forma unor măsuri administrative,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări la Directiva 89/391/CEE

În Directiva 89/391/CEE se inserează următorul articol:

„Articolul 17a

Rapoartele privind punerea în aplicare

(1)   Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport unic privind punerea în aplicare a prezentei directive și a directivelor speciale în înțelesul articolului 16 alineatul (1), menționând punctul de vedere al partenerilor sociali. Raportul evaluează diversele aspecte privind punerea în practică a diferitelor directive și furnizează, dacă este necesar și dacă sunt disponibile, informații detaliate pe genuri.

(2)   Structura raportului, împreună cu un chestionar în care să se specifice conținutul său, este stabilită de către Comisie, în colaborare cu Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă.

Raportul cuprinde o parte generală privind dispozițiile prezentei directive referitoare la principiile și aspectele comune aplicabile tuturor directivelor menționate la alineatul (1).

Partea generală se completează cu capitole specifice privind punerea în aplicare a aspectelor particulare ale fiecărei directive, incluzând și indicatori specifici, dacă sunt disponibili.

(3)   Cu cel puțin șase luni înainte de încheierea perioadei cuprinse în raport, Comisia prezintă statelor membre structura acestuia, împreună cu chestionarul menționat mai sus. Raportul este transmis Comisiei în termen de douăsprezece luni de la încheierea perioadei de cinci ani la care se referă.

(4)   Pe baza acestor rapoarte, Comisia evaluează punerea în aplicare a directivelor în cauză din perspectiva relevanței lor, a cercetărilor și a noilor cunoștințe științifice în domeniile respective. În termen de 36 de luni de la sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă cu privire la rezultatele acestei evaluări și, dacă este necesar, la inițiativele de îmbunătățire a funcționării cadrului reglementar.

(5)   Primul raport cuprinde perioada 2007-2012.”

Articolul 2

Modificări la Directivele 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE și 94/33/CE

(1)   În Directiva 83/477/CEE se inserează următorul articol:

„Articolul 17a

Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, menționat la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.”

(2)   În Directiva 91/383/CEE se inserează următorul articol:

„Articolul 10a

Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, menționat la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.”

(3)   În Directiva 92/29/CEE se inserează următorul articol:

„Articolul 9a

Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, menționat la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.”

(4)   În Directiva 94/33/CE se inserează următorul articol:

„Articolul 17a

Raportul privind punerea în aplicare

Statele membre transmit Comisiei, din cinci în cinci ani, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive sub forma unui capitol specific din raportul unic, menționat la articolul 17a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 89/391/CEE, care a stat la baza evaluării Comisiei, în conformitate cu articolul 17a alineatul (4) din directiva respectivă.”

Articolul 3

Abrogare

Următoarele dispoziții se abrogă de la 27 iunie 2007:

1.

articolul 18 alineatele (3) și (4) din Directiva 89/391/CEE;

2.

articolul 10 alineatele (3) și (4) din Directiva 89/654/CEE;

3.

articolul 10 alineatele (3) și (4) din Directiva 89/655/CEE;

4.

articolul 10 alineatele (3) și (4) din Directiva 89/656/CEE;

5.

articolul 9 alineatele (3) și (4) din Directiva 90/269/CEE;

6.

articolul 11 alineatele (3) și (4) din Directiva 90/270/CEE;

7.

articolul 10 alineatele (3) și (4) din Directiva 91/383/CEE;

8.

articolul 9 alineatele (3) și (4) din Directiva 92/29/CEE;

9.

articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directiva 92/57/CEE;

10.

articolul 11 alineatele (4) și (5) din Directiva 92/58/CEE;

11.

articolul 14 alineatele (4), (5) și (6) din Directiva 92/85/CEE;

12.

articolul 12 alineatul (4) din Directiva 92/91/CEE;

13.

articolul 13 alineatul (4) din Directiva 92/104/CEE;

14.

articolul 13 alineatele (3) și (4) din Directiva 93/103/CE;

15.

articolul 17 alineatele (4) și (5) din Directiva 94/33/CE;

16.

articolul 15 din Directiva 98/24/CE;

17.

articolul 13 alineatul (3) din Directiva 1999/92/CE;

18.

articolul 13 din Directiva 2002/44/CE;

19.

articolul 16 din Directiva 2003/10/CE;

20.

articolul 12 din Directiva 2004/40/CE;

21.

articolul 12 din Directiva 2006/25/CE.

Articolul 4

Punerea în aplicare

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive până la 31 decembrie 2012.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 20 iunie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

G. GLOSER


(1)  Aviz emis la 17 ianuarie 2006.

(2)  Avizul Parlamentului European din 26 aprilie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 mai 2007.

(3)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 393, 30.12.1989, p. 1.

(5)  JO L 393, 30.12.1989, p. 13. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 195, 19.7.2001, p. 46).

(6)  JO L 393, 30.12.1989, p. 18.

(7)  JO L 156, 21.6.1990, p. 9.

(8)  JO L 156, 21.6.1990, p. 14.

(9)  JO L 245, 26.8.1992, p. 6.

(10)  JO L 245, 26.8.1992, p. 23.

(11)  JO L 348, 28.11.1992, p. 1.

(12)  JO L 348, 28.11.1992, p. 9.

(13)  JO L 404, 31.12.1992, p. 10.

(14)  JO L 307, 13.12.1993, p. 1.

(15)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.

(16)  JO L 23, 28.1.2000, p. 57.

(17)  JO L 177, 6.7.2002, p. 13.

(18)  JO L 42, 15.2.2003, p. 38.

(19)  JO L 159, 30.4.2004, p. 1.

(20)  JO L 114, 27.4.2006, p. 38.

(21)  JO L 206, 29.7.1991, p. 19.

(22)  JO L 113, 30.4.1992, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(23)  JO L 216, 20.8.1994, p. 12.

(24)  JO L 262, 17.10.2000, p. 21.

(25)  JO L 158, 30.4.2004, p. 50.

(26)  JO L 263, 24.9.1983, p. 25. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 97, 15.4.2003, p. 48).


Top