EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0029

Directiva 2007/29/CE a Comisiei din 30 mai 2007 de modificare a Directivei 96/8/CE în ceea ce privește etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor alimentare destinate utilizării în diete hipocalorice pentru scăderea în greutate (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 139, 31.5.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; abrogat prin 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/29/oj

31.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/22


DIRECTIVA 2007/29/CE A COMISIEI

din 30 mai 2007

de modificare a Directivei 96/8/CE în ceea ce privește etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor alimentare destinate utilizării în diete hipocalorice pentru scăderea în greutate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind specificațiile nutriționale și de sănătate referitoare la produsele alimentare (2) se aplică de la 1 iulie 2007. Acesta se aplică produselor alimentare destinate utilizării în diete hipocalorice pentru scăderea în greutate, fără a aduce prejudicii reglementărilor specifice din Directiva 96/8/CE a Comisiei din 26 februarie 1996 privind produsele alimentare utilizate în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate (3).

(2)

Directiva 96/8/CE prevede ca etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor alimentare care intră sub incidența directivei să nu facă nicio referire la ritmul sau la cantitatea de greutate pierdută determinate de utilizarea lor și nici la reducerea senzației de foame sau la creșterea senzației de sațietate care se pot manifesta.

(3)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 permite, în anumite condiții specificate, utilizarea pe produsele alimentare a specificațiilor privind sănătatea care descriu sau menționează în mod special reducerea senzației de foame sau creșterea senzației de sațietate.

(4)

Autorizarea folosirii specificațiilor privind reducerea senzației de foame sau creșterea senzației de sațietate cu condiția ca acestea să se bazeze pe dovezi de natură științifică general acceptate și să fie bine înțelese de către consumatorul mediu, reflectă evoluția în ceea ce privește categoriile și proprietățile produselor.

(5)

Acest raționament este și mai pertinent pentru produsele destinate utilizării în diete hipocalorice pentru scăderea în greutate. Prin urmare, ar trebui ridicată interdicția de utilizare a unor astfel de specificații, sub rezerva respectării condițiilor prevăzute de articolul 13 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 5 din Directiva 96/8/CE, alineatul (3) se înlocuiește cu următoarele:

„3.   Etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor în cauză nu trebuie să facă nicio referire la ritmul sau la cantitatea de greutate pierdută determinate de utilizarea lor.”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 noiembrie 2007 cel mai târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la textele acestor acte și la tabelul de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică dispozițiile acestor acte începând cu 1 iulie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 186, 30.6.1989, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9. Regulament, astfel cum a fost corectat în JO L 12, 8.1.2007, p. 3.

(3)  JO L 55, 6.3.1996, p. 22.


Top