EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0026

Directiva 2007/26/CE a Comisiei din 7 mai 2007 de modificare a Directivei 2004/6/CE în vederea prelungirii perioadei de aplicare a acesteia (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 118, 8.5.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; abrogare implicită prin 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/26/oj

8.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/5


DIRECTIVA 2007/26/CE A COMISIEI

din 7 mai 2007

de modificare a Directivei 2004/6/CE în vederea prelungirii perioadei de aplicare a acesteia

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2001/15/CE a Comisiei din 15 februarie 2001 privind substanțele care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutritive în alimentele destinate unei alimentații speciale (2) specifică anumite categorii de substanțe și menționează, pentru fiecare dintre acestea, substanțele chimice care pot fi utilizate la fabricarea produselor alimentare pentru scopuri nutritive speciale.

(2)

În momentul adoptării Directivei 2001/15/CE, unele substanțe chimice care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutriționale în unele alimente destinate unei utilizări nutriționale speciale, comercializate în unele state membre, nu au putut fi incluse în anexa la această directivă pentru că nu fuseseră evaluate de Comitetul științific pentru alimentația umană.

(3)

Până la finalizarea procedurii de evaluare a acestor substanțe de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA), Directiva 2004/6/CE a Comisiei (3) prevede că statele membre pot continua să permită pe teritoriul lor comerțul cu produse care conțin substanțele respective până la 31 decembrie 2006, în măsura în care anumite condiții cu privire la siguranța acestora sunt îndeplinite.

(4)

Finalizarea evaluărilor și a acțiunilor administrative asociate nu a fost posibilă înainte de 31 decembrie 2006. În consecință, pentru a se evita perturbarea inutilă a comerțului cu produsele alimentare în cauză, trebuie prelungită aplicarea Directivei 2004/6/CE.

(5)

Pentru a se avea în vedere perioada necesară pentru finalizarea evaluării substanțelor de către AESA și pentru transpunerea măsurilor asociate în legislația națională este adecvat să se prevadă o prelungire a perioadei de aplicare a Directivei 2004/6/CE până la 31 decembrie 2009.

(6)

Data de 31 decembrie 2006 prevăzută la articolul 1 din Directiva 2004/6/CE impune transpunerea prezentei directive în cel mai scurt timp. Pentru a se evita dificultățile legate de comerțul cu produse care conțin substanțele enumerate în Directiva 2004/6/CE este adecvat ca prezenta directivă să se aplice începând cu 1 ianuarie 2007.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 1 din Directiva 2004/6/CE, data de „31 decembrie 2006” se înlocuiește cu „31 decembrie 2009”.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 8 iulie 2007 cel mai târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la textele acestor acte și la tabelul de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 ianuarie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării oficiale. Statele membre decid care va fi procedura pentru o astfel de trimitere.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții ale legislației naționale pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 186, 30.6.1989, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 52, 22.2.2001, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/34/CE (JO L 83, 22.3.2006, p. 14).

(3)  JO L 15, 22.1.2004, p. 31.


Top