Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/CE: Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE [notificată cu numărul C(2007) 5357]
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

23.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/30


DECIZIA COMISIEI

din 9 noiembrie 2007

de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE

[notificată cu numărul C(2007) 5357]

(2007/756/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (1), în special articolul 14 alineatele (4) și (5),

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional (2), în special articolul 14 alineatele (4) și (5),

întrucât:

(1)

Atunci când statele membre autorizează punerea în funcțiune a unui material rulant, acestea trebuie să se asigure că se atribuie un cod de identificare fiecărui vehicul în parte. Acest cod trebuie apoi înregistrat într-un registru național al vehiculelor (denumit în continuare „RNV”). Acest registru trebuie să fie accesibil pentru consultare din partea reprezentanților autorizați ai autorităților competente și ai părților interesate. Diversele registre naționale trebuie să fie uniforme în ceea ce privește datele conținute, precum și formatarea acestora. Aceasta înseamnă că aceste date trebuie create pe baza unor specificații operaționale și tehnice comune.

(2)

Specificațiile comune privind RNV trebuie să fie adoptate pe baza proiectului de specificații realizat de către Agenția Feroviară Europeană (denumită în continuare „agenția”). Aceste proiecte de specificații trebuie să cuprindă, în special, definiția: conținutului, a arhitecturii funcționale și tehnice, a formatului datelor, a modurilor de operare, inclusiv a regulilor privind introducerea și consultarea datelor.

(3)

Prezenta decizie a fost pregătită pe baza Recomandării nr. ERA/REC/INT/01-2006 a agenției din 28 iulie 2006.

RNV-ul unui stat membru trebuie să conțină toate vehiculele autorizate în statul membru respectiv. Cu toate acestea, vagoanele de marfă și autoturismele nu trebuie să fie înregistrate decât în RNV-ul statului membru în care sunt puse în funcțiune pentru prima dată.

(4)

Trebuie să se folosească un formular standard pentru înregistrarea vehiculelor, confirmarea înregistrării, modificarea unor date din înregistrare, precum și confirmarea acestor modificări.

(5)

Fiecare stat membru trebuie să creeze un RNV informatizat. Toate RNV-urile trebuie să fie legate la un registru virtual central al vehiculelor (denumit în continuare „RVV”) administrat de către agenție în scopul creării unui registru al documentelor privind interoperabilitatea, prevăzut la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3). RVV-ul trebuie să permită utilizatorilor efectuarea de căutări în toate RNV-urile printr-un singur portal, precum și să faciliteze schimbul de date între RNV-urile naționale. Cu toate acestea, din motive tehnice, legătura spre RVV nu poate fi configurată imediat. În consecință, statele membre nu trebuie să-și conecteze RNV-urile la RVV-ul central decât în momentul în care buna funcționare a RVV-ului a fost demonstrată. În acest scop, agenția va realiza un proiect-pilot.

(6)

În conformitate cu punctul 8 din procesul-verbal al ședinței nr. 40 a comitetului de reglementare instituit în conformitate cu articolul 21 din Directiva 2001/16/CE, toate vehiculele existente trebuie să fie înregistrate în RNV-ul statului membru în care au fost înregistrate în prealabil. Transferul datelor trebuie să ia în considerare o perioadă de tranziție adecvată, precum și disponibilitatea datelor.

(7)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 96/48/CE și cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2001/16/CE, RNV-ul trebuie ținut și actualizat de către un organism independent de orice societate feroviară. Statele membre trebuie să informeze Comisia și celelalte state membre cu privire la organismul pe care l-au desemnat în acest scop, printre altele pentru a facilita schimbul de informații între aceste organisme.

(8)

În unele state membre există un parc de vagoane exploatate pe o vastă rețea cu ecartament de 1 520 mm, un lucru obișnuit în țările din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Aceasta a avut drept rezultat un sistem de înregistrare comun care reprezintă un element important al interoperabilității și siguranței acestei rețele cu ecartament de 1 520 mm. Această situație specifică trebuie luată în considerare și trebuie să se stabilească reguli specifice pentru a evita lipsa uniformității între obligațiile pentru același vehicul care provin din normele UE și CSI.

(9)

Regulile stabilite în anexa P la STI privind exploatarea și gestionarea traficului se aplică sistemului de numerotare a vehiculelor în scopul înregistrării în RNV. Agenția va realiza un ghid pentru aplicarea armonizată a acestor reguli.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 96/48/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Specificațiile comune ale registrului național al vehiculelor în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Directiva 96/48/CE și articolul 14 alineatul (5) din Directiva 2001/16/CE, conform prevederilor din anexă, se adoptă prin prezenta.

Articolul 2

După intrarea în vigoare a prezentei decizii, statele membre înregistrează vehiculele utilizând specificațiile comune stabilite în anexă.

Articolul 3

Statele membre înregistrează vehiculele existente în conformitate cu cele stabile în secțiunea 4 din anexă.

Articolul 4

(1)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 96/48/CE și cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2001/16/CE, statele membre trebuie să desemneze un organism național care va fi responsabil pentru ținerea și actualizarea registrului național al vehiculelor. Acest organism poate să fie autoritatea națională de securitate a statului membru în cauză. Statele membre trebuie să se asigure că aceste organisme cooperează și fac schimb de informații pentru a garanta comunicarea în timp util a oricărei modificări a datelor.

(2)   Statele membre trebuie să informeze Comisia și celelalte state membre, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, cu privire la organismul desemnat în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 5

(1)   Materialul rulant pus în funcțiune pentru prima dată în Estonia, Letonia sau Lituania și care este destinat utilizării în afara Uniunii Europene în cadrul parcului de vagoane al sistemului feroviar cu ecartament de 1 520 mm trebuie să fie înregistrat în RNV și în baza de date de informații a Consiliului transportului feroviar din Comunitatea Statelor Independente. În acest caz, sistemul de numerotare cu 8 cifre va putea înlocui sistemul de numerotare specificat în anexă.

(2)   Materialul rulant pus în funcțiune pentru prima dată într-o țară terță și care este destinat utilizării în interiorul Uniunii Europene în cadrul parcului de vagoane al sistemului feroviar cu ecartament de 1 520 mm nu trebuie să fie înregistrat în RNV. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din Directiva 2001/16/CE, trebuie să fie posibilă recuperarea informațiilor enumerate la articolul 14 alineatul (5) literele (c), (d) și (e) din baza de date de informații a Consiliului transportului feroviar al CSI.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/32/CE a Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 63).

(2)  JO L 110, 20.4.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/32/CE.

(3)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

1.   DATE

Lista următoare prezintă formatul propus pentru datele din RNV.

Numerotarea rubricilor urmează logica formularului de înregistrare standard propus la apendicele 4.

Pe lângă acestea, se pot adăuga câmpuri cu comentarii, precum identificarea vehiculelor care fac obiectul unei anchete (a se vedea secțiunea 3.4).

1.

Numărul european al vehiculului

Obligatoriu

Sumar

Cod de identificare numeric conform celor stabilite în anexa P la STI privind „exploatarea și gestionarea traficului” (denumit în continuare „OPE TSI”) (1).

 

Format

1.1.

Număr

12 cifre (2)

1.2.

Numărul anterior (dacă este cazul, pentru un vehicul reînmatriculat)

12 cifre (2)

2.

Statul membru și Autoritatea Națională de Securitate (ANS)

Obligatoriu

Sumar

Identificarea statului membru și a ANS în care vehiculul a fost autorizat. În cazul vehiculelor care provin din țări terțe, identificarea statului membru în care a fost autorizat.

 

Format

2.1.

Codul numeric al statului membru conform celor stabilite în anexa P a OPE TSI

Un cod din 2 cifre

2.2.

Denumirea ANS

Text

3.

An de fabricație

Obligatoriu

Sumar

Anul în care vehiculul a ieșit din uzină.

 

Format

3.

An de fabricație

AAAA

4.

Referință CE

Obligatoriu

Sumar

Referințe la declarația „CE” de verificare și la organul emitent (entitatea contractantă).

 

Format

4.1.

Data declarației

Data

4.2.

Referința CE

Text

4.3.

Numele organului emițător (entitatea contractantă)

Text

4.4.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

4.5.

Adresa organizației, strada și numărul

Text

4.6.

Oraș

Text

4.7.

Cod de țară

ISO

4.8.

Cod poștal

Cod alfanumeric

5.

Referință la registrul materialului rulant

Obligatoriu

Sumar

Referință la entitatea responsabilă cu registrul materialului rulant (MR) (3)

 

Format

5.1.

Entitatea responsabilă cu registrul

Text

5.2.

Adresa entității, strada și numărul

Text

5.3.

Oraș

Text

5.4.

Cod de țară

ISO

5.5.

Cod poștal

Cod alfanumeric

5.6.

Adresa de e-mail

E-mail

5.7.

Referință care permite recuperarea datelor tehnice pertinente din registrul materialului rulant

Cod alfanumeric

6.

Restricții

Obligatoriu

Sumar

Toate restricțiile privind utilizarea vehiculului

 

Format

6.1.

Restricții codificate

(a se vedea apendicele 1)

Cod

6.2.

Restricții necodificate

Text

7.

Proprietar

Facultativ

Sumar

Identificarea proprietarului vehiculului

 

Format

7.1.

Denumirea organizației

Text

7.2.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

7.3.

Adresa organizației, strada și numărul

Text

7.4.

Oraș

Text

7.5.

Cod de țară

ISO

7.6.

Cod poștal

Cod alfanumeric

8.

Posesorul

Obligatoriu

Sumar

Identificarea posesorului vehiculului

 

Format

8.1.

Denumirea organizației

Text

8.2.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului

Text

8.3.

Adresa organizației, strada și numărul

Text

8.4.

Oraș

Text

8.5.

Cod de țară

ISO

8.6.

Cod poștal

Cod alfanumeric

8.7.

MPV – opțional

Cod alfanumeric

9.

Entitate responsabilă cu mentenanța

Obligatoriu

Sumar

Referință la entitatea responsabilă cu mentenanța (4)

 

Format

9.1.

Entitatea responsabilă cu mentenanța

Text

9.2.

Adresa entității, strada și numărul

Text

9.3.

Oraș

Text

9.4.

Cod de țară

ISO

9.5.

Cod poștal

Cod alfanumeric

9.6.

Adresă de e-mail

E-mail

10.

Retragere de pe piață

Obligatoriu, atunci când este cazul

Sumar

Data scoaterii din funcțiune și/sau a unei alte dispoziții de eliminare oficiale și codul modalității de retragere de pe piață

 

Format

10.1.

Modalitate de eliminare

(a se vedea apendicele 3)

Cod din 2 cifre

10.2.

Data retragerii de pe piață

Data

11.

Statul membru în care vehiculul este autorizat

Obligatoriu

Sumar

Lista statelor membre în care vehiculul este autorizat

 

Format

11.

Codul numeric al statului membru conform celor stabilite în anexa P.4 la OPE TSI

Listă

12.

Numărul autorizației

Obligatoriu

Sumar

Număr de autorizare armonizat pentru punerea în funcțiune, generat de ANS

 

Format

12.

Număr de autorizare

Cod alfanumeric bazat pe NIE (a se vedea apendicele 2)

13.

Autorizare de punere în funcțiune

Obligatoriu

Sumar

Data autorizării de punere în funcțiune (5) a vehiculului și valabilitatea acesteia

 

Format

13.1.

Data autorizării

Data an/lună/zi

13.2.

Autorizație valabilă până la

Data (inclusiv)

13.3.

Suspendarea autorizării

Da/Nu

2.   ARHITECTURĂ

2.1.   Legături cu alte registre

Ca o consecință a noului regim de reglementare european, numeroase registre sunt pe cale de înființare. Tabelul de mai jos ilustrează care registre și baze de date ar putea avea legături cu RNV, odată create.

Registru sau baze de date

Entitatea responsabilă

Alte entități care pot avea acces

RNV

(directivele de interoperabilitate)

EI (6)/ANS

Alte ANS/EI/IF/SF/MI/OA/OR/Posesorul/Proprietarul/AFE/OTIF

RMR

(directivele de interoperabilitate)

A se decide de către statele membre

SF/MI/ANS/AFE/OTIF/Posesorul/Ateliere

BDRMR

(ATTM STI & PEDS)

Posesorul

SF/MI/ANS/AFE/Posesorul/Ateliere

BDOVUI

(ATTM STI & PEDS)

Încă nu s-a decis

SF/MI/ANS/AFE/Posesorul/Ateliere/Utilizatorul

Registrul materialului rulant feroviar (7)

(Convenția de la Cape Town)

Grefier

Public

Registrul OTIF

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Autorități competente/SF/MI/OA/OR/Posesorul/Proprietarul/AFE/OTIF Sec.

Implementarea RNV-ului nu poate aștepta dezvoltarea tuturor registrelor. În consecință, specificația RNV-ului trebuie să permită crearea ulterioară a unei interfețe cu celelalte registre. În acest scop:

RMR: se face referire la aceasta în RNV, prin menționarea entității responsabile cu RMR. Cheia pentru legătura acestor două registre va fi punctul nr. 5.7.

BDRMR: aceasta cuprinde anumite elemente „administrative” ale RNV. Specificat în cadrul PEDS al STI TAF. PEDS trebuie să ia în considerare specificația RNV-ului.

BDOVUI: aceasta cuprinde date de la BDRMR, precum și date de mentenanță. Nu se preconizează nicio legătură cu RNV.

RMPV: acesta ar trebui să fie gestionat de AFE și OTIF în colaborare (AFE pentru UE și OTIF pentru toate statele membre ale OTIF care nu sunt state membre ale UE). Posesorul este înregistrat în RNV. STI OPE specifică alte registre centrale globale (precum codurile de tipuri de vehicule, codurile de țară etc.) care ar trebui să fie gestionate de un „organism central” creat în colaborare de AFE și OTIF.

Registrul materialului rulant feroviar (Convenția de la Cape Town): acesta constă într-o înregistrare a informațiilor financiare care privesc echipamentul mobil. Acest registru poate fi dezvoltat ca urmare a conferinței diplomatice organizate în februarie 2007. Există o legătură posibilă, deoarece registrul UNIDROIT trebuie să conțină informații privind numărul și proprietarul vehiculului. Cheia pentru legătura acestor două registre va fi NEV.

Registrul OTIF: registrul OTIF va fi specificat luând în considerare prezenta decizie, precum și celelalte registre UE.

Definiția arhitecturii întregului sistem, precum și legăturile între RNV și celelalte registre vor fi specificate în așa măsură, încât să permită recuperarea informațiilor solicitate atunci când este nevoie.

2.2.   Arhitectura globală a RNV-ului european

Registrele RNV vor fi implementate prin intermediul unei soluții descentralizate. Obiectivul constă în implementarea unui motor de căutare asupra datelor distribuite, prin folosirea unei aplicații software comune, care permite utilizatorilor să recupereze datele din toate registrele locale (RL) din statele membre.

Datele RNV sunt stocate la nivel național și vor fi accesibile prin utilizarea unei aplicații web (care va dispune de o adresă de internet proprie).

Registrul virtual centralizat european al vehiculelor (RVCEV) este format din două subsisteme:

Registrul virtual al vehiculelor (RVV), care este motorul de căutare central în AFE;

Registrele naționale ale vehiculelor (RNV), și anume Registrele locale (RL) din statele membre.

Figura 1

Arhitectura RVCEV

Image

Această arhitectură se bazează pe două subsisteme complementare care permit realizarea de căutări asupra datelor stocate la nivel local în toate statele membre și constă în:

crearea de registre informatizate la nivel național și deschiderea acestora la consultarea încrucișată;

înlocuirea registrelor pe suport de hârtie prin registrele informatizate; aceasta va permite statelor membre să gestioneze și să schimbe informații cu alte state membre;

permiterea conexiunilor între RNV-uri și RVV-uri prin folosirea unor standarde și a unei terminologii comune.

Principiile fundamentale ale acestei arhitecturi sunt următoarele:

toate RNV-urile vor deveni parte integrantă a sistemului informatizat în rețea;

în momentul accesării sistemului, toate statele membre vor vizualiza datele comune;

înregistrarea dublă a datelor și posibilele erori aferente vor fi evitate odată ce RVV-ul va fi operațional;

date actualizate.

Această arhitectură va fi implementată prin următoarele etape:

adoptarea prezentei decizii;

implementarea unui proiect-pilot de către agenție, inclusiv RVV cu RNV-uri conectate la acesta a cel puțin trei state membre, inclusiv o conectare operațională a unui RNV existent prin utilizarea unui motor de traducere;

evaluarea proiectului-pilot și, dacă este cazul, actualizarea prezentei decizii;

publicarea de către agenție a specificațiilor care trebuie folosite de către statele membre pentru a-și conecta RNV-urile la RVV-ul central;

ca ultimă etapă, printr-o decizie separată și ca urmare a unei evaluării a proiectului-pilot, conectarea tuturor RNV-urilor naționale la RVV-ul central.

3.   MOD DE FUNCȚIONARE

3.1.   Utilizarea RNV-ului

RNV-ul va fi utilizat în următoarele scopuri:

înregistrarea autorizării;

înregistrarea NEV-ului atribuit vehiculelor;

căutarea de informații succinte asupra unui anumit vehicul la scară europeană;

urmărirea aspectelor juridice, precum obligațiile și informațiile juridice;

furnizarea de informații în scopul inspecțiilor, referitoare, în special, la securitate și mentenanță;

stabilirea unui contact între proprietar și posesor;

verificarea încrucișată a anumitor obligații în materie de securitate înainte de emiterea certificatului de securitate;

urmărirea unui anumit vehicul.

3.2.   Formulare de cerere

3.2.1.   Cerere de înregistrare

Formularul care trebuie folosit se găsește în apendicele 4.

Entitatea care solicită înregistrarea unui vehicul bifează căsuța intitulată „Nouă înregistrare”. Apoi completează toate informațiile necesare în prima parte a formularului, de la punctul 2 la punctul 9 și la punctul 11, după care transmite cererea la:

entitatea de înregistrare a statului membru în care vehiculul trebuie să fie înregistrat;

entitatea de înregistrare a primului stat membru în care solicitantul intenționează să utilizeze vehiculul care provine dintr-o țară terță.

3.2.2.   Înregistrarea unui vehicul și eliberarea unui număr european de vehicul

În cazul primei înregistrări, entitatea de înregistrare în cauză eliberează numărul european de vehicul.

Se poate obține un formular de înregistrare unică pentru fiecare vehicul sau un singur formular pentru un grup de vehicule din aceeași serie sau din aceeași comandă, însoțite de o listă a numerelor de vehicul.

Entitatea de înregistrare ia măsurile necesare pentru a garanta exactitudinea datelor pe care le introduce în RNV. În acest scop, entitatea de înregistrare poate solicita informații de la alte entități de înregistrare, în special atunci când entitatea care este la originea cererii de înregistrare într-un stat membru nu este stabilită în acest stat membru.

3.2.3.   Modificarea unuia sau a mai multor puncte din înregistrare

Entitatea care solicită o modificare a anumitor puncte din formularul de înregistrare al vehiculului său:

bifează căsuța intitulată „Modificare”;

completează numărul european al vehiculului real (punctul nr. 1);

bifează căsuța privind punctele modificate;

indică noul conținut al punctelor modificate, iar apoi trimite formularul la entitatea de înregistrare a oricărui stat membru în care vehiculul este înregistrat.

Utilizarea formularului standard ar putea să nu fie suficientă pentru anumite cazuri. Dacă este cazul, entitatea de înregistrare în cauză va putea utiliza documente suplimentare pe suport de hârtie sau în format electronic.

În cazul în care se schimbă posesorul, este responsabilitatea posesorului înregistrat în prezent să notifice entitatea de înregistrare, iar aceasta trebuie să notifice noului posesor modificarea înregistrării. Fostul posesor este șters din RNV și eliberat de responsabilitățile sale numai în momentul în care noul posesor a confirmat acceptarea statutului său de posesor.

În cazul schimbării proprietarului, este de responsabilitatea proprietarului înregistrat în prezent să notifice entitatea de înregistrare. Apoi, fostul proprietar va fi șters din RNV. Noul proprietar poate solicita înregistrarea coordonatelor sale în RNV.

Ca urmare a înregistrării modificărilor, ANS poate elibera un nou număr de autorizare și, în anumite cazuri, un nou NEV.

3.2.4.   Retragerea înregistrării

Entitatea care solicită retragerea înregistrării bifează căsuța intitulată „Retragere”. Apoi completează punctul nr. 10 și transmite formularul la entitatea de înregistrare a oricărui stat membru în care vehiculul este înregistrat.

Entitatea de înregistrare validează înregistrarea retragerii prin completarea datei retragerii și prin informarea entității în cauză cu privire la retragere.

3.2.5.   Autorizație în mai multe state membre

Atunci când un vehicul deja autorizat și înregistrat într-un stat membru este autorizat într-un alt stat membru, este nevoie să fie înregistrat în RNV-ul ultimului stat membru. Cu toate acestea, în acest caz, trebuie înregistrate numai datele de la punctele 1, 2, 6, 11, 12 și 13, dat fiind că numai aceste date privesc ultimele state membre.

Atât timp cât RVV-ul și legătura cu toate RNV-urile nu sunt complet operaționale, entitățile de înregistrare în cauză vor face schimb de informații pentru a verifica exactitudinea datelor privind același vehicul.

Vagoanele de marfă și autoturismele sunt înregistrate numai în RNV-ul statului membru în care sunt puse în funcțiune pentru prima dată.

3.3.   Drepturi de acces

Drepturile de acces la datele unui RNV dintr-un anumit stat membru „XX” sunt enumerate în tabelul de mai jos, în care codurile de acces sunt definite după cum urmează:

Cod de acces

Tip de acces

0

Acces interzis

1

Consultare limitată (conform condițiilor din coloana „Drepturi de consultare”)

2

Consultare nelimitată

3

Consultare și actualizare limitată

4

Consultare și actualizare nelimitată

Fiecare EI beneficiază de drepturi de acces și de actualizare complete în ceea ce privește datele din propria sa bază de date. În consecință, codul de acces utilizat este 3.

Entitate

Definiție

Drepturi de consultare

Drepturi de actualizare

Punct nr. 7

Toate celelalte puncte

EI/ANS „XX”

Entitatea de înregistrare/ANS în statul membru „XX”

Toate datele

Toate datele

4

4

Alte ANS/EI

Alte ANS și/sau entități de înregistrare

Toate datele

Niciuna

2

2

AFE

Agenția Europeană Feroviară

Toate datele

Niciuna

2

2

Posesori

Posesorul vehiculului

Toate datele vehiculelor al căror posesor este

Niciuna

1

1

Administratori de parcuri

Administrarea vehiculelor încredințate de posesor

Vehicule pentru care a fost desemnat de către posesor

Niciuna

1

1

Proprietari

Proprietarul vehiculului

Toate datele vehiculelor al căror proprietar este

Niciuna

1

1

SF

Operator feroviar

Toate datele care au la bază numărul vehiculului

Niciuna

0

1

MI

Manageri de infrastructură

Toate datele care au la bază numărul vehiculului

Niciuna

0

1

OA și OR

Organisme de verificare și audit desemnate de statele membre

Toate datele pentru vehiculele care fac obiectul unei verificări sau al unui audit

Niciuna

2

2

Alți utilizatori legitimi

Toți utilizatorii ocazionali recunoscuți de către ANS sau AFE

Durata ar putea fi limitată pentru a reflecta caracterul ocazional

Niciuna

0

1

3.4.   Arhive istorice

Toate datele din RNV trebuie păstrate timp de 10 ani de la data retragerii și anulării înregistrării unui vehicul. Datele trebuie să fie accesibile online cel puțin în primii trei ani. După trei ani, datele pot fi păstrate fie în format electronic, fie pe suport de hârtie, fie în orice alt sistem de arhivare. În cazul deschiderii unei anchete privind unul sau mai multe vehicule, în orice moment din această perioadă de 10 ani, datele privind aceste vehicule trebuie să fie păstrate după expirarea perioadei de 10 ani, dacă este cazul.

Orice modificare în RNV trebuie să fie înregistrată. Gestionarea modificărilor istorice va putea fi rezolvată prin funcții tehnice TI.

4.   VEHICULE EXISTENTE

4.1.   Conținutul datelor examinate

Toate cele 13 puncte reținute au fost examinate pentru a determina care dintre ele sunt obligatorii și care nu.

4.1.1.   Punctul nr. 1 – Numărul european al vehiculului (obligatoriu)

(a)   Vehicule care posedă deja un număr de identificare cu 12 cifre

Țări în care există un cod de țară unic: vehiculele trebuie să-și păstreze numărul actual. Numărul cu 12 cifre trebuie înregistrat ca atare, fără nicio modificare.

Țări în care există și un cod de țară principal, și un cod specific atribuit oficial:

Germania, cu codul de țară principal 80 și cu codul specific 68 pentru AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn);

Elveția, cu codul de țară principal 85 și cu codul specific 63 pentru BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn);

Italia, cu codul de țară principal 83 și cu codul specific 64 pentru FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio);

Ungaria, cu codul de țară principal 55 și cu codul specific 43 pentru GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Vehiculele trebuie să-și păstreze numărul actual. Numărul cu 12 cifre trebuie înregistrat ca atare, fără nicio modificare (8).

Sistemul informatic trebuie să ia în considerare ambele coduri (codul de țară principal și codul specific), deoarece se referă la aceeași țară.

(b)   Vehicule utilizate în traficul internațional fără număr de identificare cu 12 cifre

Trebuie să se aplice o procedură în două etape:

alocarea în RNV a unui număr cu 12 cifre (conform STI OPE) care va fi definit în funcție de caracteristicile vehiculului. Sistemul informatic trebuie să asocieze acest număr înregistrat cu numărul actual al vehiculului;

aplicarea fizică a numărului cu 12 cifre la vehicul în termen de 6 ani.

(c)   Vehicule utilizate în traficul național fără număr de identificare cu 12 cifre

Procedura menționată anterior poate fi aplicată, în mod voluntar, vehiculelor utilizate exclusiv în traficul național.

4.1.2.   Punctul nr. 2 – Statul membru și ANS (obligatoriu)

Punctul „Statul membru” trebuie să se refere întotdeauna la statul membru în care vehiculul este înregistrat în RNV-ul său. Punctul „ANS” se referă la entitatea care a emis autorizația de punere în funcțiune a vehiculului.

4.1.3.   Punctul nr. 3 – Anul de fabricație

Atunci când nu se cunoaște cu exactitate anul de fabricație trebuie să se introducă un an aproximativ.

4.1.4.   Punctul nr. 4 – Referința CE

În mod normal, nu există o astfel de referință pentru vehiculele existente, cu excepția câtorva materiale rulante de mare viteză. Se înregistrează numai dacă sunt disponibile.

4.1.5.   Punctul nr. 5 – Referință la RMR

Se înregistrează numai dacă sunt disponibile.

4.1.6.   Punctul nr. 6 – Restricții

Se înregistrează numai dacă sunt disponibile.

4.1.7.   Punctul nr. 7 – Proprietarul

Se înregistrează numai dacă sunt disponibile și/sau cerute.

4.1.8.   Punctul nr. 8 – Posesorul (obligatoriu)

În mod normal, disponibil și obligatoriu.

4.1.9.   Punctul nr. 9 – Entitatea responsabilă cu mentenanța

Acest punct este obligatoriu.

4.1.10.   Punctul nr. 10 – Retragerea de pe piață

Se aplică dacă este cazul.

4.1.11.   Punctul nr. 11 – Statul membru în care vehiculul este autorizat

În mod normal, vagoanele RIV, autovehiculele RIC și vehiculele care fac obiectul unor acorduri bilaterale sau multilaterale sunt înregistrate ca atare. Dacă aceste informații sunt disponibile, ele trebuie să fie înregistrate.

4.1.12.   Punctul nr. 12 – Număr de autorizare

Se înregistrează numai dacă sunt disponibile.

4.1.13.   Punctul nr. 13 – Punerea în funcțiune (obligatoriu)

Atunci când nu se cunoaște cu exactitate data punerii în funcțiune, trebuie să se introducă un an aproximativ.

4.2.   Procedură

Entitatea care a fost anterior responsabilă cu înregistrarea vehiculului trebuie să transmită toate informațiile pe care le deține la ANS sau la EI a țării în care este stabilită.

Vagoanele de marfă și autoturismele existente nu trebuie înregistrate decât în RNV-ul statului membru în care s-a aflat entitatea de înregistrare anterioară.

Dacă un vehicul existent a fost autorizat în mai multe state membre, EI care înregistrează acest vehicul trimite datele relevante la EI din celelalte state membre vizate.

ANS sau EI introduce informațiile în RNV-ul său.

NSA sau EI informează toate părțile interesate în momentul în care transferul de informații s-a încheiat. Trebuie informate cel puțin următoarele entități:

entitatea care a fost anterior responsabilă cu înregistrarea vehiculului;

posesorul;

AFE.

4.3.   Perioada de tranziție

4.3.1.   Punerea informațiilor de înregistrare la dispoziția ANS

Entitatea de înregistrare anterior responsabilă cu înregistrarea vehiculului trebuie să facă disponibile toate informațiile cerute, în conformitate cu un acord încheiat între aceasta și EI. Transferul de date trebuie efectuat cel târziu în termen de 12 luni de la decizia Comisiei. Dacă este posibil, trebuie să se efectueze pe cale electronică.

4.3.2.   Vehiculele utilizate în traficul internațional

EI al fiecărui stat membru trebuie să introducă aceste vehicule în propriul său RNV în termen de cel târziu 2 ani de la decizia Comisiei.

A se vedea, de asemenea, punctul 4.1.1 litera (b).

4.3.3.   Vehiculele utilizate în traficul național

EI al fiecărui stat membru trebuie să introducă aceste vehicule în propriul său RNV în termen de cel târziu 3 ani de la decizia Comisiei.


(1)  La 11 august 2006, Comisia a adoptat Decizia 2006/920/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul „Exploatarea și gestionarea traficului” a sistemului feroviar transeuropean convențional (notificată la 14 august 2006). STI coresponzătoare pentru sistemul de mare viteză ar trebui să fie adoptat în 2007 și va utiliza același sistem de numerotare.

(2)  În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din prezenta decizie, se poate aplica, de asemenea, sistemul de numerotare cu 8 cifre al Consiliului transportului feroviar din Comunitatea Statelor Independente.

(3)  Registrele prevăzute la articolul 22a din Directiva 96/48/CE și articolul 24 din Directiva 2001/16/CE.

(4)  Această entitate poate fi societatea feroviară care utilizează vehiculul, un subcontractant sau posesorul.

(5)  Autorizație eliberată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 96/48/CE sau din Directiva 2001/16/CE.

(6)  Entitatea de înregistrare (denumită în continuare „EI”) este entitatea desemnată de fiecare stat membru, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 96/48/CE și cu articolul 14 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2001/16/CE, pentru păstrarea și actualizarea RNV-ului.

(7)  În conformitate cu cele prevăzute în proiectul de protocol al convenției asupra intereselor internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice materialului rulant feroviar.

(8)  Cu toate acestea, toate noile vehicule puse în funcțiune pentru AAE, BLS, FNME și GySEV/ROeEE trebuie să primească codul de țară standard.

Apendicele 1

CODIFICAREA RESTRICȚIILOR

1.   PRINCIPII

Restricțiile (caracteristicile tehnice) deja înregistrate în alte registre la care ANS-urile au acces nu trebuie să fie reluate în RNV.

Acceptarea în traficul transfrontalier se bazează pe:

informațiile codificate în numărul vehiculului;

codificarea alfabetică;

marcajul vehiculului.

În consecință, astfel de informații nu trebuie să fie reluate în RNV.

2.   STRUCTURĂ

Codurile sunt structurate pe trei niveluri:

nivelul 1: categorie de restricție

nivelul 2: tipul restricției

nivelul 3: valoarea sau specificația.

Codificarea restricțiilor

Cat.

Tip

Valoare

Nume

1

 

 

Restricție tehnică referitoare la construcție

 

1

Numeric (3)

Rază minimă de curbură în metri

 

2

Restricții privind circuitul de cale

 

3

Numeric (3)

Restricții de viteză în km/h (marcate pe vagoane și autoturisme, dar nu și pe locomotive)

2

 

 

Restricție geografică

 

1

Alfanumeric (3)

Ecartament cinematic (codificare STI WAG anexa C)

 

2

Listă codificată

Ecartamentul osiei montate

 

 

1

Ecartament variabil 1435/1520

 

 

2

Ecartament variabil 1435/1668

 

3

Fără SCC la bord

 

4

STMFE A la bord

 

5

Numeric (3)

Sistem B la bord (1)

3

 

 

Restricții legate de mediu

 

1

Listă codificată

Zona climatică EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restricții de utilizare stipulate în certificatul de autorizare

 

1

În funcție de timp

 

2

În funcție de condiții (distanța parcursă, uzură etc.)


(1)  Dacă vehiculul este echipat cu mai multe sisteme B, se indică un cod individual pentru fiecare sistem.

Codul numeric este compus din trei caractere, și anume:

1xx se folosește pentru un vehicul dotat cu un sistem de semnalare

2xx se folosește pentru un vehicul dotat cu radio

x corespunde codificării numerice din anexa B la STI SCC.

Apendicele 2

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL NIE

Codul pentru sistemul de numerotare armonizat, numit număr de identificare european (NIE), pentru certificatele de securitate și alte documente

Exemplu:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Cod de țară

(2 litere)

Tip de document

(2 cifre)

An de emisie

(4 cifre)

Contor

(4 cifre)

Câmp 1

Câmp 2

Câmp 3

Câmp 4

CÂMP 1 –   COD DE ȚARĂ (2 LITERE)

Sunt acele coduri publicate oficial și actualizate pe site-ul european în Ghidul stilistic interinstituțional (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm).

Stat

Cod

Austria

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Cipru

CY

Republica Cehă

CZ

Danemarca

DK

Estonia

EE

Finlanda

FI

Franța

FR

Germania

DE

Grecia

EL

Ungaria

HU

Islanda

IS

Irlanda

IE

Italia

IT

Letonia

LV

Liechtenstein

LI

Lituania

LT

Luxemburg

LU

Norvegia

NO

Malta

MT

Țările de Jos

NL

Polonia

PL

Portugalia

PT

România

RO

Republica Slovacă

SK

Slovenia

SI

Spania

ES

Suedia

SE

Elveția

CH

Regatul Unit

UK

Codul atribuit autorităților multinaționale pentru siguranță trebuie să fie compus în același fel. În momentul de față există doar o singură autoritate: autoritatea pentru siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii. Se propune folosirea codului următor:

Autoritatea pentru siguranță multinațională

Cod

Autoritatea pentru siguranță a tunelului de sub Canalul Mânecii

CT

CÂMP 2 –   Tip de document (număr cu 2 cifre)

Cele două cifre permit identificarea tipului de document:

prima cifră indică clasificarea generală a documentului;

a doua cifră specifică subtipul de document.

Acest sistem de numerotare va putea fi extins dacă vor fi necesare și alte coduri. Următoarea propunere de listă cuprinde combinațiile posibile cunoscute de numere cu două cifre cărora li s-a adăugat propunerea de autorizare pentru punerea în funcțiune a vehiculelor:

Combinația numerică pentru câmpul 2

Tipul documentului

Subtipul documentului

[0 1]

Licențe

Licențe pentru SF-uri

[0 x]

Licențe

Altele

[1 1]

Certificat de siguranță

Partea A

[1 2]

Certificat de siguranță

Partea B

[1 x]

Certificat de siguranță

Altele

[2 1]

Autorizație de siguranță

Partea A

[2 2]

Autorizație de siguranță

Partea B

[2 x]

Autorizație de siguranță

Altele

[3 x]

Rezervat, de exemplu, pentru mentenanța materialului rulant, a infrastructurii etc.

 

[4 x]

Rezervat pentru organismele notificate

De exemplu, diverse tipuri de organisme notificate

[5 1] et [5 5] (1)

Autorizare de punere în funcțiune

Material rulant de tracțiune

[5 2] et [5 6] (1)

Autorizare de punere în funcțiune

Vehicule cu pasageri remorcate

[5 3] et [5 7] (1)

Autorizare de punere în funcțiune

Vagoane

[5 4] et [5 8] (1)

Autorizare de punere în funcțiune

Vehicule speciale

[6 x] … [9 x]

Rezervat (4 tipuri de documente)

Rezervat (10 subtipuri fiecare)

CÂMP 3 –   An de emisie (număr cu 4 cifre)

Acest câmp indică anul (în formatul specificat aaaa, și anume 4 cifre) în care a fost emisă autorizarea.

CÂMP 4 –   Contor

Contorul este un număr progresiv care crește cu o unitate de fiecare dată când se emite un document, indiferent dacă este vorba despre o autorizație nouă, reînnoită sau actualizată/modificată. Chiar și în cazul în care un certificat este revocat sau o autorizație este suspendată, numărul care îi corespunde nu poate fi refolosit.

În fiecare an, contorul va începe din nou de la zero.


(1)  Dacă cele 4 cifre prevăzute pentru câmpul 4 „Contor” sunt utilizate în totalitate în cursul unui an, primele două cifre ale câmpului 2 vor trece, respectiv, de la:

[5 1] la [5 5] pentru materialul rulant de tracțiune;

[5 2] la [5 6] pentru vehiculele cu pasageri remorcate;

[5 3] la [5 7] pentru vagoane;

[5 4] la [5 8] pentru vehiculele speciale.

Apendicele 3

CODIFICAREA RETRAGERILOR DE PE PIAȚĂ

Cod

Mod de retragere

Descriere

00

Niciunul

Înregistrarea vehiculului este validă.

10

Înregistrare suspendată

Niciun motiv specificat

Înregistrarea vehiculului este suspendată la cererea proprietarului sau a posesorului sau printr-o decizie a ANS sau EI.

11

Înregistrare suspendată

Vehiculul este destinat să fie stocat în stare de funcțiune ca rezervă inactivă sau strategică.

20

Înregistrare transferată

Se știe că vehiculul este reînregistrat cu un număr diferit sau de către un RNV diferit în vederea utilizării continue (complete sau parțiale) pe o rețea feroviară europeană.

30

Înregistrare anulată

Niciun motiv specificat

Înregistrarea vehiculului în vederea exploatării pe rețeaua feroviară europeană s-a încheiat fără să se fi realizat o nouă înregistrare.

31

Înregistrare anulată

Vehiculul este destinat unei utilizări continue ca vehicul feroviar în afara rețelei feroviare europene.

32

Înregistrare anulată

Vehiculul este destinat recuperării de componente/module/piese de schimb interoperabile importante sau unei reconstrucții majore.

33

Înregistrare anulată

Vehiculul este destinat scoaterii din funcțiune și eliminării materialelor (inclusiv a pieselor de schimb importante) în vederea reciclării.

34

Înregistrare anulată

Vehiculul este destinat să servească ca „material rulant istoric conservat” în vederea exploatării pe o rețea separată sau a unei expuneri statice, în afara rețelei feroviare europene.

Utilizarea codurilor

Dacă motivul retragerii de pe piață nu este specificat, codurile 10, 20 și 30 sunt utilizate pentru a indica schimbarea statutului de înregistrare.

Dacă motivul retragerii este cunoscut: codurile 11, 31, 32, 33 și 34 sunt opțiuni disponibile în baza de date a RNV-ului. Aceste coduri se bazează exclusiv pe informațiile furnizate de către posesor sau proprietar la EI.

Probleme de înregistrare

Un vehicul cu o înregistrare suspendată sau anulată nu poate fi exploatat pe rețeaua feroviară europeană cu această înregistrare.

O reactivare a înregistrării necesită o reautorizare din partea ANS, în funcție de cauza sau condițiile care au dus la suspendare și la anulare.

Un transfer de înregistrare are loc în cadrul stabilit de directivele europene în materie de aprobare a vehiculelor și de autorizare a punerii în funcțiune.

Apendicele 4

FORMULAR STANDARD PENTRU ÎNREGISTARE

Image

Image

Image

Apendicele 5

GLOSAR

Abreviere

Definiție

SCC

Sistem de control-comandă

CSI

Comunitatea statelor independente

CTIF

Convenție privind transporturile internaționale feroviare

FC

(Sistem) feroviar convențional

BD

Bază de date

CE

Comisia Europeană

RVCEV

Registrul virtual centralizat european al vehiculelor

NIE

Număr european de identificare

NE

Standard european (Euro Norm)

NEV

Numărul european al vehiculului

AFE

Agenția feroviară europeană, denumită și „agenția”

SMTFE

Sistemul de management al traficului feroviar european (European Rail Traffic Management System)

UE

Uniunea Europeană

MV

(Sistem de) mare viteză

OA

Organ de anchetă

ISO

Organizația Internațională pentru Standardizare

MI

Manager de infrastructură

INF

Infrastructură

TI

Tehnologia informației

RL

Registrul local

SM

Stat membru al Uniunii Europene

ON

Organism notificat

ANS

Autoritatea națională de securitate

RNV

Registrul național al vehiculelor

OPE (TSI)

Operarea și gestionarea traficului (TSI)

OTIF

Organizație interguvernamentală pentru transporturile internaționale feroviare

EI

Entitate de înregistrare, de exemplu, entitatea responsabilă de păstrarea și actualizarea RNV-ului

OR

Organism de reglementare

RIC

Regulamentele care guvernează utilizarea reciprocă a autovehiculelor și a furgoanelor în traficul internațional

RIV

Reglementările privind utilizarea reciprocă a vagoanelor în traficul internațional

MR sau MRT

Material rulant

BDRMR (TAF)

Baza de date de referință a materialului rulant (TAF)

SF

Societate feroviară

PEDS (TAF)

Plan european de desfășurare strategică (TAF)

ATTM (STI)

Aplicații telematice pentru transportul de mărfuri (STI)

STI

Specificații tehnice pentru interoperabilitate (STI)

MPV

Marcajul posesorului vehiculului

RMPV

Registrul marcajelor posesorului vehiculului

RVV

Registrul virtual al vehiculelor

WAG (STI)

Vagon (STI)

BDOVUI (TAF)

Baza de date operațională de vagoane și unități intermodale (TAF)


Top