Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2012

Regulamentul (CE) nr. 2012/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare și corectare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

OJ L 384, 29.12.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 536–540 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogare implicită prin 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2012/oj

03/Volumul 81

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

47


32006R2012


L 384/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2012/2006 AL CONSILIULUI

din 19 decembrie 2006

de modificare și corectare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 36 și articolul 37 alineatul (2) paragraful al treilea,

având în vedere Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României (denumit în continuare „actul de aderare din 2005”) în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (1) a stabilit norme comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune, precum și anumite scheme de sprijin în favoarea agricultorilor.

(2)

Articolul 42 alineatul (8) și articolul 71d alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 interzic transferul drepturilor stabilite prin utilizarea rezervei naționale, cu excepția cazurilor de moștenire. În cazul fuziunilor sau scindărilor este necesar ca agricultorii să fie autorizați să-și transfere drepturile de plată alocate din rezerva națională către noua (noile) exploatație (exploatații) rezultată (rezultate) în urma fuziunii sau scindării.

(3)

Experiența a demonstrat că, pentru un sprijin decuplat pe venit, normele care reglementează eligibilitatea suprafețelor agricole pot fi simple. În mod special, este necesar să se simplifice normele aplicabile schemei de plăți unice pentru suprafețele agricole plantate cu măslini.

(4)

În Malta, majoritatea agricultorilor din sectorul cărnii de vită și mânzat nu dispun de terenuri. În aceste circumstanțe, condițiile speciale stabilite la articolul 71m din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar putea să creeze dificultăți mari în privința dezvoltării durabile a sectorului cărnii de vită și mânzat și să antreneze cheltuieli administrative excesive. Este necesar să se prevadă condiții simplificate în ceea ce privește plățile efectuate în temeiul schemei de plăți unice către agricultorii în cauză din Malta.

(5)

În prezent, anumite state membre, și anume Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (denumite în continuare „noile state membre”), care aplică schema de plăți unice pe suprafață, sunt excluse de la acordarea ajutorului comunitar pentru culturile energetice. Revizuirea regimului pentru culturile energetice în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a demonstrat că este necesar să se extindă ajutorul pentru culturile energetice către toate statele membre, începând cu 2007 și în aceleași condiții. Prin urmare, este necesar ca suprafața maximă garantată să crească proporțional, ca respectivele creșteri prevăzute în calendarul de introducere a schemelor de sprijin în noile state membre să nu se aplice regimului pentru culturile energetice și ca normele care reglementează schema de plăți unice pe suprafață să fie modificate.

(6)

În scopul consolidării rolului culturilor energetice permanente și de a încuraja creșterea producției acestor culturi, este necesar ca statele membre să aibă dreptul de a acorda un ajutor național de până la 50 % din costul de înființare a culturilor permanente pentru suprafețele care au făcut obiectul unei cereri de ajutor pentru culturi energetice.

(7)

Producătorii de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr din noile state membre au beneficiat, după aderare, de sprijinirea prețurilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (2). Prin urmare, este necesar ca ajutorul comunitar în favoarea producătorilor de sfeclă de zahăr și trestie de zahăr prevăzut în capitolul 10f din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 să nu fie supus aplicării creșterilor prevăzute în calendarul prevăzut la articolul 143a din regulamentul menționat anterior, cu efect de la data de punere în aplicare a ajutorului în favoarea producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr. De asemenea, este necesar să se precizeze condițiile de aplicare a acestui ajutor și modul de calculare a plății care trebuie acordată agricultorilor în cauză.

(8)

Experiența a demonstrat că schema de plăți unice pe suprafață este un sistem eficient și simplu de a acorda agricultorilor un ajutor decuplat pe venit. În scopul simplificării, este necesar ca noile state membre să fie autorizate să continue aplicarea schemei respective până la sfârșitul anului 2010. Cu toate acestea, nu pare a fi oportună prelungirea după 2008 a scutirii acordate statelor membre care aplică schema de plăți unice pe suprafață de la obligația introducerii în eco-condiționalitate a unor cerințe de reglementare în materie de gestiune. În scopul garantării coerenței anumitor măsuri de dezvoltare rurală cu neprelungirea menționată anterior, este necesar ca dispozițiile articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 (3) să țină seama de aceste elemente.

(9)

Ca regulă generală, agricultorii pot conveni între ei cu privire la condițiile în care se transferă exploatația (sau partea din exploatație) care a beneficiat de plata separată pentru zahăr. Cu toate acestea, în cazul moștenirii, este necesar să se prevadă ca moștenitorului să i se acorde plata separată pentru zahăr.

(10)

Atât actul de aderare din 2005, cât și prezentul regulament modifică Regulamentul (CE) nr. 1782/2003; modificările introduse prin aceste instrumente ar trebui să intre în vigoare în aceeași zi. În scopul securității juridice, este necesar să se precizeze ordinea în care trebuie aplicate aceste modificări.

(11)

Este necesară modificarea în consecință a Regulamentelor (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 1698/2005.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (4) a modificat anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Din cauza unei erori, intrările privind uleiul de măsline și hameiul nu au ținut seama de modificările aduse anexei respective prin Regulamentul (CE) nr. 2183/2005 al Comisiei din 22 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plăți unice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului. Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, cu efect de la data de aplicare a Regulamentul (CE) nr. 2183/2005,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, astfel cum a fost modificat, inclusiv prin actul de aderare din 2005, se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru statele membre care aplică ajutorul pentru plantațiile de măslini prevăzut în titlul IV capitolul 10b, sistemul de identificare cuprinde un sistem de informații geografice pentru plantațiile de măslini, care se compune dintr-o bază de date alfanumerică informatizată și o bază de referință grafică informatizată privind măslinii și suprafețele în cauză.”;

(b)

Se adaugă următorul alineat:

„(3)   Statele membre care nu aplică ajutorul pentru plantațiile de măslini prevăzut în titlul IV capitolul 10b pot decide să includă sistemul de informații geografice privind plantațiile de măslini, menționat la alineatul (2), în sistemul de identificare a parcelelor agricole.”.

2.

La articolul 22 alineatul (1), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

în cazul unei cereri de ajutor pentru plantații de măslini în temeiul titlului IV capitolul 10b sau în cazul în care statul membru aplică opțiunea prevăzută la articolul 20 alineatul (3), numărul de măslini și dispunerea lor pe parcelă,”.

3.

La articolul 42 alineatul (8), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția cazului de transfer prin moștenire sau moștenire anticipată, fuziune sau scindare și prin derogare de la articolul 46, drepturile stabilite prin utilizarea rezervei naționale nu se transferă pe o perioadă de cinci ani de la data atribuirii acestora. În cazul fuziunii sau scindării, agricultorul (agricultorii) care gestionează noua (noile) exploatație (exploatații) își păstrează drepturile alocate inițial din rezerva națională, până la sfârșitul perioadei de cinci ani.”.

4.

La articolul 44 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Prin «hectar eligibil pentru ajutor» se înțelege, de asemenea, orice suprafață plantată cu hamei sau supusă unei obligații de retragere temporară din circuitul agricol sau orice suprafață plantată cu măslini.”

5.

La articolul 51, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

culturi permanente, cu excepția măslinilor și a hameiului;”.

6.

La articolul 56, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Statele membre sunt autorizate să plătească un ajutor național de până la 50 % din costurile de înființare a culturilor permanente destinate producției de biomasă pe terenurile retrase temporar din circuitul agricol.”

7.

La articolul 60, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când un stat membru utilizează posibilitatea prevăzută la articolul 59, agricultorii pot, prin derogare de la articolul 51 literele (b) și (c) și în conformitate cu prezentul articol, să utilizeze, de asemenea, parcelele declarate în conformitate cu articolul 44 alineatul (3), pentru producția produselor menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 și la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, precum și cartofi, alții decât cei destinați fabricării de fecule, pentru care ajutorul se acordă în temeiul articolului 93 din prezentul regulament, cu excepția culturilor menționate la articolul 51 litera (a).”

8.

La articolul 71d alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Cu excepția cazurilor de transfer prin moștenire sau moștenire anticipată, fuziune sau scindare și de aplicare a dispozițiilor alineatului (3) și prin derogare de la articolul 46, drepturile stabilite prin utilizarea rezervei naționale nu se transferă pe o perioadă de cinci ani de la data atribuirii acestora. În cazul fuziunii sau scindării, agricultorul (agricultorii) care gestionează noua (noile) exploatație (exploatații) își păstrează drepturile alocate inițial din rezerva națională, până la sfârșitul perioadei de cinci ani.”

9.

La articolul 71g, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Agricultorii pot, prin derogare de la articolul 51 literele (b) și (c) și în conformitate cu prezentul articol, să utilizeze, de asemenea, parcelele declarate în conformitate cu articolul 44 alineatul (3), pentru producția produselor menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 și la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, precum și pentru producția de cartofi, alții decât cei destinați fabricării de fecule, pentru care ajutorul se acordă în temeiul articolului 93 din prezentul regulament, cu excepția culturilor menționate la articolul 51 litera (a).”

10.

La articolul 71m se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, pentru Malta, paragraful al doilea nu se aplică, iar derogarea prevăzută la primul paragraf se aplică fără condiția menținerii de către agricultor a cel puțin 50 % din activitatea agricolă exercitată înaintea trecerii la schema de plăți unice și exprimată în unități de vită mare.”

11.

La articolul 88 se adaugă următorul paragraf:

„Articolele 143a și 143c nu se aplică ajutorului pentru culturile energetice în Comunitate, în componența sa de la 1 ianuarie 2007.”

12.

La articolul 89, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Astfel, se stabilește o suprafață maximă garantată de 2 000 000 ha eligibilă pentru ajutor.”

13.

Se adaugă următorul articol:

„Articolul 90a

Ajutoare naționale

Statele membre sunt autorizate să acorde un ajutor național de până la 50 % din costurile de înființare a culturilor permanente pentru suprafețele care au făcut obiectul unei cereri de ajutor pentru culturi energetice.”

14.

La articolul 110q, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În statele membre care au acordat ajutorul pentru restructurare prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 pentru cel puțin 50 % din cota de zahăr stabilită la 20 februarie 2006 în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006, se acordă un ajutor comunitar producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.”

15.

Articolul 110s se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 110s

Cuantumul ajutorului

Ajutorul se exprimă în tone de zahăr alb de calitate standard. Cuantumul ajutorului este egal cu jumătatea valorii obținute prin divizarea valorii plafonului menționat în anexa VII litera K punctul 2 pentru statul membru în cauză și pe anul corespunzător la totalul cotelor de zahăr și de sirop de inulină stabilite la 20 februarie 2006 în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

Articolele 143a și 143c nu se aplică în cazul ajutorului pentru producătorii de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.”

16.

Articolul 143b se modifică după cum urmează:

„(a)

Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

«(1)   Pe parcursul perioadei de aplicare menționate la alineatul (9), noile state membre pot decide, până la data aderării, să înlocuiască plățile directe, cu excepția ajutorului pentru culturile energetice, prevăzut în titlul IV capitolul 5, cu o plată unică pe suprafață, calculată în conformitate cu alineatul (2).»;

(b)

La alineatul (5), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

«Pentru acordarea plăților în temeiul schemei de plăți unice pe suprafață sunt eligibile toate parcelele agricole care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (4), precum și parcelele agricole plantate cu crâng (cod NC ex 0602 90 41) care au fost menținute în bune condiții agronomice la 30 iunie 2003 și care au făcut obiectul unei cereri de ajutor pentru culturile energetice prevăzute la articolul 88. Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România, sunt eligibile toate parcelele agricole care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (4), precum și parcelele agricole plantate cu crâng (cod NC ex 0602 90 41) care au făcut obiectul unei cereri de ajutor pentru culturile energetice prevăzute la articolul 88.»;

(c)

La alineatul (6), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

«De la 1 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2008, aplicarea articolelor 3, 4, 6, 7 și 9 este facultativă pentru noile state membre în măsura în care dispozițiile în cauză se referă la cerințe de reglementare în materie de gestiune. Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România, aplicarea articolelor 3, 4, 6, 7 și 9 este facultativă până la 31 decembrie 2011.»;

(d)

Alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

«(9)   Sub rezerva alineatului (11), orice nou stat membru poate pune în aplicare schema de plăți unice pe suprafață până la sfârșitul anului 2010. Cu toate acestea, Bulgaria și România pot pune în aplicare schema de plăți unice pe suprafață până la sfârșitul anului 2011. Noile state membre adresează o notificare Comisiei cu privire la intenția acestora de a încheia aplicarea schemei respective, până la data de 1 august a ultimului an de aplicare.»;

(e)

La alineatul (11), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

«Până la sfârșitul perioadei de aplicare a schemei de plăți unice pe suprafață prevăzute la alineatul (9), se aplică procentul stabilit la articolul 143a. În cazul în care aplicarea schemei de plăți unice pe suprafață se prelungește după încheierea anului 2010 în conformitate cu o decizie adoptată în temeiul prezentului alineat primul paragraf litera (b), procentul stabilit la articolul 143a pentru 2010 se aplică până la încheierea ultimului an de aplicare a schemei de plăți unice pe suprafață.»;”.

17.

Articolul 143ba se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (1) primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la articolul 143b, noile state membre care aplică schema de plăți unice pe suprafață pot decide, până la 30 aprilie 2006, să acorde, pentru anii 2006-2010, o plată separată pentru zahăr agricultorilor eligibili în temeiul schemei de plăți unice pe suprafață.”;

(b)

Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (2), fiecare nou stat membru interesat poate decide, până la data de 31 martie a anului pentru care se acordă plata separată pentru zahăr și pe baza unor criterii obiective, să aplice, în cazul plății separate pentru zahăr, un plafon inferior celui prevăzut în anexa VII litera K. În cazul în care suma valorilor stabilite în conformitate cu alineatul (1) depășește plafonul stabilit de către noul stat membru în cauză, suma anuală care se acordă agricultorilor se reduce proporțional.”;

(c)

Se adaugă următorul alineat:

„(6)   În caz de moștenire sau de moștenire anticipată, plata separată pentru zahăr se acordă agricultorilor care au moștenit exploatația, cu condiția ca aceștia să beneficieze de schema de plăți unice pe suprafață.”

18.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

Intrarea pentru „ulei de măsline” se înlocuiește cu următorul text:

„Ulei de măsline

Titlul IV capitolul 10b din prezentul regulament

Ajutor pe suprafață

Articolul 48a alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 795/2004 al Comisiei (JO L 141, 30.4.2004, p. 1)

Pentru Malta și Slovenia în 2006”

(b)

Intrarea pentru „hamei” se înlocuiește cu următorul text:

„Hamei

Titlul IV capitolul 10d din prezentul regulament (***) (*****)

Ajutor pe suprafață

Articolul 48a alineatul (12) din Regulamentul (CE) nr. 795/2004

Pentru Slovenia în 2006”

Articolul 2

La articolul 51 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se adaugă următorul paragraf:

„Derogarea prevăzută la primul paragraf se aplică până la 31 decembrie 2008. Cu toate acestea, pentru Bulgaria și România, aceasta se aplică până la 31 decembrie 2011.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, sub rezerva intrării în vigoare a Tratatului din 2005 privind aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană, în măsura în care dispozițiile prezentului regulament sunt întemeiate pe tratatul menționat anterior.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007. Cu toate acestea, dispozițiile articolului 1 punctul (6) se aplică cu efect de la 1 ianuarie 2005, iar cele ale articolului 1 punctele (14), (15), (17) și (18), cu efect de la 1 ianuarie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 (JO L 265, 26.9.2006, p. 1).

(2)  JO L 178, 30.6.2001, p. 1. Regulament, abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 318/2006 (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(3)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 (JO L 277, 9.10.2006, p. 1).

(4)  JO L 42, 14.2.2006, p. 1.


Top