EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1828

Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională

JO L 371, 27.12.2006, p. 1–183 (EL)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–155 (SK)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–172 (NL, PT)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–162 (HU)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–168 (IT)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–159 (ET, LT)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–157 (FI)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–169 (FR, MT, PL)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–158 (SL)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–173 (DE)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–165 (LV, SV)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–163 (DA, EN)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–164 (CS)
JO L 371, 27.12.2006, p. 1–171 (ES)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1828/oj

14/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

17


32006R1828


L 371/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1828/2006 AL COMISIEI

din 8 decembrie 2006

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (1), în special articolul 37 alineatul (1) litera (d), articolul 44 paragraful al treilea, articolul 59 alineatul (6), articolul 60 litera (b), articolul 66 alineatul (3), articolul 67 alineatul (2) litera (c), articolul 69 alineatul (1), articolul 70 alineatul (3), articolul 71 alineatul (5), articolul 72 alineatul (2), articolul 74 alineatul (2), articolul 76 alineatul (4) și articolul 99 alineatul (5) paragraful al doilea,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională (2), în special articolul 7 alineatul (2) paragraful al doilea și articolul 13 paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la fondurile structurale (3) și Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1783/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iulie 1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regională (4), ambele regulamente luând în considerare ultimele evoluții din domeniul fondurilor structurale. Prin urmare, este oportun să se stabilească norme noi de punere în aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 1080/2006 și (CE) nr. 1083/2006.

(2)

Experiența a arătat că cetățenii Uniunii Europene nu sunt suficient de conștienți de rolul Comunității în finanțarea programelor destinate creșterii competitivității economice, creării de locuri de muncă și consolidării coeziunii interne. Este astfel oportun să se prevadă elaborarea unui plan de comunicare care să definească în detaliu acțiunile de informare și de publicitate necesare remedierii acestei lipse de comunicare și de informare. În acest scop, este necesar, de asemenea, să se definească responsabilitățile și rolurile fiecărei părți implicate.

(3)

În scopul garantării unei ample diseminări a informațiilor referitoare la posibilitățile de finanțare la nivelul tuturor părților interesate și din motive de transparență, ar trebui definit conținutul minim al acțiunilor de informare necesare pentru a informa potențialii beneficiari cu privire la posibilitățile de finanțare oferite în comun de Comunitate și de statele membre prin intermediul fondurilor. În acest cadru, este necesar, în special, să se dispună publicarea procedurilor pe care potențialii beneficiari trebuie să le urmeze în vederea depunerii unei cereri de finanțare, precum și a criteriilor de selecție aplicate.

(4)

Pentru a mări transparența utilizării fondurilor, ar trebui să se publice, în format electronic sau sub altă formă, lista beneficiarilor, denumirea operațiunilor și suma finanțării publice alocate operațiunilor.

(5)

Pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a acțiunilor de informare convenite și pentru a permite un schimb de informații mai bun între statele membre și Comisie în ceea ce privește strategiile de informare și de publicitate și rezultatele acestora, este necesar să se desemneze persoane de contact responsabile cu acțiunile de informare și de publicitate, care să facă parte din rețelele comunitare adecvate.

(6)

În sensul articolelor 37 și 67 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, este necesar să se stabilească norme și categorii detaliate care să permită statelor membre să prezinte Comisiei informații uniforme cu privire la utilizarea programată a fondurilor, precum și la alocarea cumulativă a fondurilor, pe categorii, pe întreaga durată a unui program și pentru a permite Comisiei să informeze în mod adecvat celelalte instituții și cetățenii Uniunii Europene cu privire la utilizarea fondurilor, inclusiv realizarea obiectivelor stabilite la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(7)

În ceea ce privește articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și luând în considerare experiența dobândită, este necesar să se stabilească obligațiile impuse autorităților de gestionare în legătură cu beneficiarii în cursul fazei premergătoare selecției și aprobării operațiunilor care urmează să primească finanțare, cu privire la aspectele care trebuie urmărite în cadrul verificărilor cheltuielilor declarate de către beneficiari, inclusiv verificările administrative ale cererilor de rambursare și verificările la fața locului și cu privire la condițiile care trebuie respectate în cazul în care verificările la fața locului sunt realizate prin eșantionare.

(8)

De asemenea, este necesar să se stabilească în detaliu informațiile care trebuie incluse în înregistrările contabile ale operațiunilor, precum și cele care trebuie păstrate ca date privind punerea în aplicare, pe care autoritățile de gestionare trebuie să le înregistreze, să le stocheze și să le transmită Comisiei la cererea acesteia.

(9)

Pentru a permite un control adecvat al cheltuielilor efectuate în cadrul programelor operaționale, este necesar să se stabilească criteriile pe care o pistă de audit trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată suficientă.

(10)

Controlul operațiunilor este efectuat sub responsabilitatea autorității de audit. În vederea asigurării unor controale cu o sferă și o eficiență adecvate, care să fie efectuate în conformitate cu aceleași norme în toate statele membre, este necesar să se stabilească condițiile pe care aceste controale trebuie să le respecte.

(11)

În ceea ce privește eșantionarea operațiunilor care urmează să fie controlate, experiența a demonstrat că este necesar să se stabilească, în detaliu, regulile pe care autoritatea de audit trebuie să le respecte pentru a stabili ori a aproba metoda de eșantionare, inclusiv anumite criterii tehnice care trebuie aplicate în cazul unui eșantion statistic aleatoriu și factorii care trebuie luați în considerare în cazul unui eșantion suplimentar.

(12)

În scopul simplificării și armonizării normelor privind elaborarea și prezentarea strategiei de audit, raportului anual de control și declarațiilor de încheiere, care intră în sfera de competență a autorității de audit în temeiul articolului 62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, este oportun să se stabilească în detaliu conținutul acestor documente și să se precizeze natura și calitatea informațiilor pe care acestea se bazează.

(13)

Pentru a garanta o aplicare optimă a articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 cu privire la disponibilitatea documentelor și la dreptul de acces al Curții de Conturi și al Comisiei la ansamblul de documente justificative privind cheltuielile, auditurile și controalele, autoritățile de gestionare trebuie să asigure că informațiile privind identitatea și localizarea organismelor care dețin documentele justificative sunt ușor accesibile și că documentele respective sunt furnizate imediat unei liste minime de persoane și organisme. Este necesar să se stabilească, în acest scop, care suporturi de date pot fi considerate ca general acceptate pentru păstrarea acestor documente. În acest sens, autoritățile naționale trebuie să stabilească procedurile necesare pentru garantarea conformității documentelor păstrate cu originalele, după caz, și fiabilitatea acestora în procesele de audit și de control.

(14)

Pentru armonizarea normelor cu privire la certificarea cheltuielilor și la pregătirea cererilor de plată, este necesar să se definească conținutul certificatelor respective și al cererilor și să se specifice natura și calitatea informațiilor pe care acestea se bazează. Este necesar să se stabilească proceduri detaliate pentru păstrarea, în conformitate cu articolul 61 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, a unei contabilități a sumelor care trebuie recuperate și a sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției la o operațiune și pentru informarea Comisiei.

(15)

În conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, statele membre transmit Comisiei, înainte de prezentarea primei cereri de plată intermediară sau la doisprezece luni de la adoptarea fiecărui program operațional, o descriere a sistemelor de gestionare și control, un raport care prezintă rezultatele unei evaluări a punerii în aplicare a sistemelor și un aviz privind conformitatea acestora cu dispozițiile referitoare la sistemele de gestionare și de control ale respectivului regulament. Dat fiind că aceste documente sunt printre principalele elemente pe care se bazează Comisia, în contextul gestionării în comun a bugetului comunitar, pentru a se asigura că statele membre folosesc ajutorul financiar respectiv în conformitate cu normele și principiile aplicabile care sunt necesare pentru protejarea intereselor financiare ale Comunității, este necesar să se precizeze în detaliu informațiile pe care documentele în cauză trebuie să le cuprindă, precum și elementele care stau la baza evaluării și a avizului.

(16)

Programele operaționale care beneficiază de o finanțare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt prezentate de către două sau mai multe state membre și au caracteristici care sunt definite de Regulamentul (CE) nr. 1080/2006. Prin urmare, este oportun să se stabilească informațiile specifice pe care trebuie să le conțină descrierea sistemului de gestionare și de control al acestor programe.

(17)

Articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede, printre altele, că, pentru programele operaționale pentru care totalul cheltuielilor publice eligibile nu depășește 750 milioane EUR și pentru care nivelul de cofinanțare comunitară nu depășește 40 % din totalul cheltuielilor publice, un stat membru poate alege să se bazeze în mai mare măsură pe organismele și normele naționale pentru îndeplinirea anumitor funcții legate de cerințele în materie de control și audit. Prin urmare, este necesar să se stabilească verificările și controalele operațiunilor care pot fi efectuate și obligațiile care pot fi executate în conformitate cu normele naționale și de către organismele naționale.

(18)

În cadrul responsabilităților de gestionare și control care le revin, statele membre au obligația de a comunica neregularitățile și de a asigura monitorizarea acestora. Modalitățile de executare a acestei obligații au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1681/94 al Comisiei din 11 iulie 1994 privind neregularitățile și recuperarea sumelor plătite în mod necorespunzător în cadrul finanțării politicilor structurale, precum și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu (5) și de Regulamentul (CE) nr. 1831/94 al Comisiei din 26 iulie 1994 privind neregularitățile și recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanțărilor prin Fondul de coeziune, precum și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu (6). Din motive de claritate și în scopul simplificării, este oportun să se integreze aceste modalități de executare în prezentul regulament.

(19)

Este oportun să se prevadă rambursarea de către Comisie a cheltuielilor judiciare, în cazul în care aceasta îi solicită unui stat membru să inițieze sau să continue o acțiune în justiție în scopul recuperării sumelor plătite în mod necuvenit în urma unei neregularități, și furnizarea către Comisie a informațiilor necesare care să îi permită să stabilească imputarea pierderii aferente sumelor care nu pot fi recuperate în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. De asemenea, este oportun să se prevadă contacte regulate între Comisie și statele membre în ceea ce privește neregularitățile, utilizarea informațiilor furnizate în vederea realizării analizelor de risc și a elaborării de rapoarte, precum și transmiterea informațiilor către comitetele competente.

(20)

În vederea limitării obligației administrative impuse de sistemul de notificare și garantând în același timp nivelul necesar de informare, statele membre, fără a aduce atingere obligațiilor care decurg direct din articolul 61 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, nu trebuie să aibă obligația de a semnala neregularitățile privind sume care nu depășesc un anumit prag, cu excepția cazului în care Comisia solicită acest lucru în mod expres.

(21)

În temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (7) și al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (8), este necesar să se prevadă, în ceea ce privește acțiunile de informare și de publicitate și auditurile și controalele efectuate în conformitate cu prezentul regulament, obligația Comisiei și a statelor membre de a preveni orice divulgare neautorizată a datelor personale și de a bloca orice formă de acces neautorizat la astfel de date, precum și să se stabilească scopul în care Comisia și statele membre pot prelucra astfel de date.

(22)

Din motive de siguranță juridică și de egalitate de tratament al tuturor statelor membre, este oportun să se stabilească rata aplicabilă corecției financiare pe care Comisia o poate efectua în cazul în care un stat membru nu își îndeplinește obligația de a menține, în toate regiunile în cauză, nivelul țintă convenit al cheltuielilor structurale publice sau asimilabile în perioada de programare. Din motive de simplificare și de proporționalitate, nu trebuie să se aplice nicio corecție financiară în cazul în care diferența între nivelul țintă convenit și nivelul atins este mai mică sau egală cu 3 % din nivelul țintă convenit (pragul de minimis); din aceleași motive, în cazul în care diferența între cele două niveluri este mai mare de 3 % din nivelul țintă convenit, rata trebuie calculată prin scăderea pragului de minimis.

(23)

Utilizarea unor mijloace electronice pentru schimbul de informații și de date financiare duce la o simplificare, o mai mare eficiență și transparență, precum și la o economie de timp. Pentru a exploata din plin aceste avantaje, protejând în același timp siguranța schimburilor, este necesar să se instituie un sistem informatic comun, precum și o listă a documentelor de interes comun pentru Comisie și pentru statele membre. Prin urmare, este necesar să se stabilească formatul fiecărui document și să se prevadă o descriere detaliată a informațiilor pe care aceste documente trebuie să le conțină. Din aceleași motive, ar trebui să se determine funcționarea respectivului sistem informatic în ceea ce privește partea responsabilă cu transferul documentelor către sistem și eventuala actualizare a acestora.

(24)

În conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (9), luând în considerare nivelul de siguranță și de confidențialitate necesar pentru gestiunea financiară a utilizării fondurilor, nivelul actual al cunoștințelor și o analiză a raportului costuri-beneficii, este necesar să se impună utilizarea unei semnături electronice.

(25)

Pentru a garanta dezvoltarea rapidă și buna funcționare a sistemului informatic comun, costurile de dezvoltare trebuie finanțate din bugetul Comunităților Europene în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, iar costurile pentru interfața cu sistemele informatice naționale, regionale și locale trebuie să fie eligibile pentru o contribuție financiară din cadrul fondurilor în temeiul articolului 46 din respectivul regulament.

(26)

Pe baza experienței dobândite în perioada de programare 2000-2006, este necesar să se stabilească în detaliu condițiile pe care instrumentele de inginerie financiară trebuie să le respecte pentru a beneficia de o finanțare în cadrul unui program operațional, fiind înțeles faptul că toate contribuțiile destinate programului operațional și celelalte contribuții publice la instrumentele de inginerie financiară, precum și investițiile efectuate de instrumentele de inginerie financiară în diferite întreprinderi sunt supuse normelor în materie de ajutoare de stat, inclusiv orientările privind ajutoarele de stat destinate să promoveze investițiile în capital de risc în întreprinderi mici și mijlocii (10).

(27)

Este necesar să se adopte lista criteriilor care se aplică pentru determinarea zonelor în care cheltuielile pentru locuințe pot fi eligibile pentru o contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regională în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, precum și lista intervențiilor eligibile. Având în vedere diversitatea situațiilor care caracterizează statele membre respective, este oportun să se întocmească o listă a criteriilor destinate identificării zonelor afectate sau în pericol de deteriorare fizică și de excludere socială, în care investițiile în materie de locuințe pot fi eligibile pentru o cofinanțare. De asemenea, este oportun să se precizeze că, în ceea ce privește locuințele multifamiliale sau locuințele destinate gospodăriilor cu venituri mici sau persoanelor cu nevoi speciale, intervențiile eligibile pentru o cofinanțare trebuie să aibă ca obiectiv renovarea părților comune ale clădirilor rezidențiale multifamiliale sau asigurarea unor locuințe sociale moderne, de calitate, prin investiții în renovarea și schimbarea utilizării clădirilor existente care aparțin autorităților publice sau unor organizații fără scop lucrativ.

(28)

Articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că normele de eligibilitate a cheltuielilor sunt stabilite la nivel național, sub rezerva excepțiilor prevăzute de regulamentele specifice fiecărui fond. În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, ar trebui să se stabilească norme comune de eligibilitate a cheltuielilor care să se aplice programelor operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană în vederea garantării uniformității normelor aplicabile proiectelor realizate în mai multe state membre. Este oportun să se stabilească, pe baza experienței dobândite în cadrul unor programe similare în perioada de programare 2000-2006, norme comune aferente categoriilor de cheltuieli pentru care este foarte probabil ca normele naționale să difere. În vederea reducerii obligației administrative care le revine beneficiarilor și autorităților responsabile de programe, ratele forfetare aferente cheltuielilor generale ar trebui să fie eligibile în anumite condiții.

(29)

Ar trebui abrogate Regulamentele (CE) nr. 1681/94 și (CE) nr. 1831/94, precum și Regulamentele (CE) nr. 1159/2000 al Comisiei din 30 mai 2000 privind acțiunile de informare și publicitate pe care trebuie să le întreprindă statele membre în legătură cu intervențiile fondurilor structurale (11), (CE) nr. 1685/2000 al Comisiei din 28 iulie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul operațiunilor cofinanțate de fondurile structurale (12), (CE) nr. 438/2001 al Comisiei din 2 martie 2001 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului privind sistemele de gestionare și control pentru asistența acordată prin fondurile structurale (13), (CE) nr. 448/2001 al Comisiei din 2 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului privind procedura de efectuare a corecțiilor financiare cu privire la ajutorul acordat în cadrul fondurilor structurale (14), (CE) nr. 1386/2002 al Comisiei din 29 iulie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului privind sistemele de gestionare și de control pentru asistența acordată din Fondul de coeziune și procedura de efectuare a corecțiilor financiare (15), (CE) nr. 16/2003 al Comisiei din 6 ianuarie 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul acțiunilor cofinanțate din Fondul de coeziune (16) și (CE) nr. 621/2004 al Comisiei din 1 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de informare și publicitate referitoare la activitățile Fondului de coeziune (17).

(30)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de coordonare a fondurilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CUPRINS

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Articolul 1

Obiect

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1083/2006

SECȚIUNEA 1

INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Articolul 2

Elaborarea planului de comunicare

Articolul 3

Examinarea conformității planului de comunicare

Articolul 4

Punerea în aplicare și monitorizarea planului de comunicare

Articolul 5

Acțiuni de informare destinate potențialilor beneficiari

Articolul 6

Acțiuni de informare destinate beneficiarilor

Articolul 7

Responsabilitățile autorității de gestionare cu privire la acțiunile de informare și de publicitate destinate publicului

Articolul 8

Responsabilitățile beneficiarilor cu privire la acțiunile de informare și de publicitate destinate publicului

Articolul 9

Caracteristici tehnice ale acțiunilor de informare și de publicitate privind operațiunea

Articolul 10

Rețea și schimb de experiență

SECȚIUNEA 2

INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR

Articolul 11

Defalcarea indicativă a utilizării fondurilor

SECȚIUNEA 3

SISTEME DE GESTIONARE ȘI DE CONTROL

Articolul 12

Organisme intermediare

Articolul 13

Autoritatea de gestionare

Articolul 14

Contabilitate

Articolul 15

Pistă de audit

Articolul 16

Controale ale operațiunilor

Articolul 17

Eșantionare

Articolul 18

Documente prezentate de autoritatea de audit

Articolul 19

Disponibilitatea documentelor

Articolul 20

Documente prezentate de autoritatea de certificare

Articolul 21

Descrierea sistemelor de gestionare și de control

Articolul 22

Informații privind autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare și organismele intermediare

Articolul 23

Informații privind autoritatea de audit și organismele care realizează audituri și controale

Articolul 24

Descrierea sistemelor de gestionare și de control care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană

Articolul 25

Evaluarea sistemelor de gestionare și de control

Articolul 26

Derogări privind programele operaționale prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

SECȚIUNEA 4

NEREGULARITĂȚI

Articolul 27

Definiții

Articolul 28

Notificare inițială – Derogări

Articolul 29

Situații de urgență

Articolul 30

Notificarea procedurii de urmărire – Nerecuperare

Articolul 31

Transmiterea pe cale electronică

Articolul 32

Rambursarea cheltuielilor judiciare

Articolul 33

Contacte cu statele membre

Articolul 34

Utilizarea informațiilor

Articolul 35

Transmiterea de informații comitetelor

Articolul 36

Neregularități sub pragul de notificare

SECȚIUNEA 5

DATE CU CARACTER PERSONAL

Articolul 37

Protecția datelor cu caracter personal

SECȚIUNEA 6

CORECȚIA FINANCIARĂ PENTRU NERESPECTAREA PRINCIPIULUI ADIȚIONALITĂȚII

Articolul 38

Nivelul corecției financiare

SECȚIUNEA 7

SCHIMBUL ELECTRONIC DE DATE

Articolul 39

Sistemul informatic pentru schimbul de date

Articolul 40

Conținutul sistemului informatic pentru schimbul de date

Articolul 41

Funcționarea sistemului informatic pentru schimbul de date

Articolul 42

Transmiterea datelor prin sistemul informatic pentru schimbul de date

SECȚIUNEA 8

INSTRUMENTE DE INGINERIE FINANCIARĂ

Articolul 43

Dispoziții generale aplicabile tuturor instrumentelor de inginerie financiară

Articolul 44

Dispoziții suplimentare aplicabile fondurilor de participare

Articolul 45

Dispoziții suplimentare aplicabile instrumentelor de inginerie financiară altele decât fondurile de participare și fondurile de dezvoltare urbană

Articolul 46

Dispoziții suplimentare aplicabile fondurilor de dezvoltare urbană

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1080/2006

SECȚIUNEA 1

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR PENTRU LOCUINȚE

Articolul 47

Intervenții în domeniul locuințelor

SECȚIUNEA 2

NORME DE ELIGIBILITATE APLICABILE PROGRAMELOR OPERAȚIONALE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA OBIECTIVULUI DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ

Articolul 48

Norme de eligibilitate a cheltuielilor

Articolul 49

Cheltuieli financiare și costuri de garanție

Articolul 50

Cheltuieli ale autorităților publice în legătură cu punerea în aplicare a operațiunilor

Articolul 51

Contribuții în natură

Articolul 52

Cheltuieli generale

Articolul 53

Amortizări

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 54

Abrogare

Articolul 55

Intrare în vigoare

LISTA ANEXELOR

Anexa I:

Reguli de bază pentru crearea emblemei și indicarea culorilor standard

Anexa II:

Clasificarea intervențiilor fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013

Partea A:

Coduri pe dimensiune

Partea B:

Defalcare orientativă a contribuției comunitare pe categorii în cadrul programului operațional

Partea C:

Defalcare cumulată a sumelor alocate din contribuția comunitară pe categorii (rapoarte de execuție anuale și finale)

Anexa III:

Lista datelor privind operațiunile care trebuie comunicate la cerere Comisiei, în scopul controalelor documentare și la fața locului în temeiul articolului 14

Anexa IV:

Parametri tehnici pentru eșantionarea statistică aleatorie care trebuie realizată în temeiul articolului 17 (Eșantionare) din prezentul regulament

Anexa V:

Model de strategie de audit în temeiul articolului 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Anexa VI:

Model de raport anual de control în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament

Anexa VII:

Model de aviz anual în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament

Anexa VIII:

Model de raport de control final și de declarație de încheiere privind programele operaționale în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și articolul 18 alineatul (3) din prezentul regulament

Partea A:

Model de raport de control final

Partea B:

Declarație de încheiere

Anexa IX:

Model de declarație referitoare la încheierea parțială a unui program operațional în conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din prezentul regulament

Anexa X:

Certificat și declarație de cheltuieli și cerere de plată

Anexa XI:

Declarație anuală privind sumele retrase și recuperate și privind recuperările în curs, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din prezentul regulament

Anexa XII:

Descrierea sistemelor de gestionare și de control

Anexa XIII:

Model de aviz emis în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și cu articolul 25 din prezentul regulament referitor la conformitatea sistemelor de gestionare și de control

Anexa XIV:

Model de declarație de cheltuieli în vederea unei încheieri parțiale

Anexa XV:

Tabel financiar privind cadrul strategic național de referință (CSNR) – alocație anuală indicativă per fond și per program operațional (PO)

Anexa XVI:

Planuri de finanțare a programului operațional

Anexa XVII:

Previziuni ale posibilelor cereri de plată

Anexa XVIII:

Rapoarte anuale și finale

Anexa XIX:

Verificarea adiționalității obiectivului de convergență pentru 2007-2013 – verificare ex ante

Anexa XX:

Date structurale privind proiectele majore care trebuie codificate

Anexa XXI:

Proiect major – Cerere de confirmare a finanțării în temeiul articolelor 39-41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 – Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de coeziune – Investiții în infrastructură

Anexa XXII:

Proiect major – Cerere de confirmare a finanțării în temeiul articolelor 39-41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 – Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de coeziune – Investiție productivă

Anexa XXIII:

Date privind participanții la operațiunile FSE pe priorități

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 și a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 în ceea ce privește:

(a)

informarea și publicitatea;

(b)

informațiile privind utilizarea fondurilor;

(c)

sistemele de gestionare și de control;

(d)

neregularitățile;

(e)

datele personale;

(f)

corecțiile financiare pentru nerespectarea principiului adiționalității;

(g)

schimbul de date pe cale electronică;

(h)

instrumentele de inginerie financiară;

(i)

eligibilitatea cheltuielilor pentru locuințe;

(j)

eligibilitatea programelor operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1083/2006

Secțiunea 1

Informare și publicitate

Articolul 2

Elaborarea planului de comunicare

(1)   Se stabilește un plan de comunicare, precum și orice modificare semnificativă a acestuia, de către autoritatea de gestionare, pentru programul operațional pentru care este responsabilă, sau de către statul membru, pentru toate sau mai multe programe operaționale cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) sau Fondul de coeziune.

(2)   Planul de comunicare cuprinde cel puțin elementele următoare:

(a)

obiectivele și grupurile țintă;

(b)

strategia și conținutul acțiunilor de informare și de publicitate destinate potențialilor beneficiari, beneficiarilor și publicului, care trebuie întreprinse de statul membru sau de autoritatea de gestionare, având în vedere valoarea adăugată a sprijinului comunitar la nivel național, regional și local;

(c)

bugetul orientativ necesar punerii în aplicare a planului;

(d)

serviciile administrative sau organismele responsabile cu realizarea acțiunilor de informare și de publicitate;

(e)

modalitățile de evaluare a acțiunilor de informare și de publicitate cu privire la vizibilitatea și notorietatea programelor operaționale și ale rolului Comunității.

Articolul 3

Examinarea conformității planului de comunicare

Statul membru sau autoritatea de gestionare prezintă Comisiei planul de comunicare, în termen de patru luni de la data adoptării programului operațional sau, în cazul în care planul de comunicare vizează două sau mai multe programe operaționale, de la data adoptării celui mai recent program operațional.

În cazul în care Comisia nu formulează observații în termen de două luni de la primirea planului de comunicare, se consideră că planul este conform cu dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

În cazul în care Comisia formulează observații în termen de două luni de la primirea planului de comunicare, statul membru sau autoritatea de gestionare transmite Comisiei un plan de comunicare revizuit în termen de două luni.

În cazul în care Comisia nu formulează alte observații în termen de două luni de la prezentarea planului de comunicare revizuit, se consideră că planul poate fi pus în aplicare.

După caz, statul membru sau autoritatea de gestionare inițiază activitățile de informare și de publicitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, chiar dacă versiunea finală a planului de comunicare nu este disponibilă încă.

Articolul 4

Punerea în aplicare și monitorizarea planului de comunicare

(1)   Autoritatea de gestionare informează comitetul de monitorizare al fiecărui program operațional cu privire la următoarele elemente:

(a)

planul de comunicare și evoluția punerii sale în aplicare;

(b)

acțiunile de informare și de publicitate realizate;

(c)

mijloacele de comunicare utilizate.

Autoritatea de gestionare prezintă comitetului de monitorizare exemple de astfel de acțiuni.

(2)   Rapoartele anuale și raportul final de execuție a programului operațional, prevăzute la articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, conțin:

(a)

exemple de acțiuni de informare și de publicitate cu privire la programul operațional realizate în cadrul punerii în aplicare a planului de comunicare;

(b)

dispozițiile privind anumite acțiuni de informare și de publicitate, prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (d), inclusiv, după caz, adresa electronică la care datele sunt disponibile;

(c)

conținutul principalelor modificări aduse planului de comunicare.

Raportul anual de execuție pentru anul 2010 și raportul final de execuție conțin un capitol consacrat evaluării rezultatelor acțiunilor de informare și de publicitate cu privire la vizibilitatea și notorietatea programelor operaționale și a rolului Comunității, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (2) litera (e).

(3)   Mijloacele utilizate pentru punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea planului de comunicare sunt proporționale cu acțiunile de informare și de publicitate definite în planul de comunicare.

Articolul 5

Acțiuni de informare destinate potențialilor beneficiari

(1)   Autoritatea de gestionare asigură, în conformitate cu planul de comunicare, că programul operațional este difuzat la scară largă, specificându-se contribuțiile financiare din fondurile respective și că acest program este accesibil tuturor părților interesate.

În afară de aceasta, autoritatea de gestionare se asigură că informațiile privind posibilitățile de finanțare oferite de intervenția în comun a Comunității și a statului membru în cadrul programului operațional sunt difuzate la scară cât mai largă.

(2)   Autoritatea de gestionare furnizează potențialilor beneficiari informații clare și detaliate privind cel puțin:

(a)

condițiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de o finanțare în cadrul unui program operațional;

(b)

o descriere a procedurilor de examinare a cererilor de finanțare și a termenelor aferente;

(c)

criteriile de selecție a operațiunilor care urmează să fie finanțate;

(d)

persoanele de contact care, la nivel național, regional sau local, pot furniza informații cu privire la programele operaționale.

De asemenea, autoritatea de gestionare informează potențialii beneficiari cu privire la publicarea prevăzută la articolul 7 alineatul (2) litera (d).

(3)   Autoritatea de gestionare asociază acțiunilor de informare și de publicitate, în conformitate cu legislația și practicile naționale, cel puțin unul dintre următoarele organisme, care pot asigura o difuzare la scară largă a informațiilor enumerate la alineatul (2):

(a)

autoritățile naționale, regionale și locale, precum și agențiile de dezvoltare;

(b)

asociațiile profesionale;

(c)

partenerii economici și sociali;

(d)

organizațiile neguvernamentale;

(e)

organizațiile care reprezintă mediile de afaceri;

(f)

centrele de informare cu privire la Europa și reprezentanțele Comisiei în statele membre;

(g)

instituțiile de învățământ.

Articolul 6

Acțiuni de informare destinate beneficiarilor

Autoritatea de gestionare informează beneficiarii cu privire la faptul că acceptarea unei finanțări este sinonimă cu acceptarea includerii lor în lista beneficiarilor publicată în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (d).

Articolul 7

Responsabilitățile autorității de gestionare cu privire la acțiunile de informare și de publicitate destinate publicului

(1)   Autoritatea de gestionare asigură că acțiunile de informare și de publicitate sunt realizate în conformitate cu planul de comunicare și au ca obiectiv o acoperire mediatică cât mai largă, prin diferite forme și metode de comunicare la nivelul teritorial adecvat.

(2)   Autoritatea de gestionare este responsabilă cel puțin cu organizarea următoarelor acțiuni de informare și de publicitate:

(a)

o acțiune amplă de informare, care să facă publică lansarea unui program operațional, chiar dacă versiunea finală a planului de comunicare nu este disponibilă încă;

(b)

cel puțin o acțiune amplă de informare pe an, astfel cum se specifică în planul de comunicare, care să prezinte realizările programului (programelor) operațional(e), inclusiv, după caz, proiectele mari;

(c)

arborarea steagului Uniunii Europene timp de o săptămână, de la data de 9 mai, în fața sediului fiecărei autorități de gestionare;

(d)

publicarea, pe cale electronică sau de alt tip, a listei beneficiarilor, a denumirii operațiunilor și a sumei finanțării publice alocate operațiunilor.

Nu se menționează numele participanților la operațiunile FSE.

Articolul 8

Responsabilitățile beneficiarilor cu privire la acțiunile de informare și de publicitate destinate publicului

(1)   Beneficiarul are obligația de a informa publicul cu privire la asistența financiară care îi este alocată din fonduri, în conformitate cu măsurile prevăzute la alineatele (2)-(4).

(2)   Beneficiarul afișează o placă explicativă permanentă, vizibilă și de mari dimensiuni, în termen de cel mult șase luni de la finalizarea oricărei operațiuni care respectă următoarele condiții:

(a)

participarea publică totală la operațiune depășește 500 000 EUR;

(b)

operațiunea constă în achiziționarea unui obiect fizic sau în finanțarea unor lucrări de infrastructură sau de construcții.

Pe placă se indică tipul și denumirea operațiunii, precum și informațiile menționate la articolul 9. Aceste informații ocupă cel puțin 25 % din suprafața plăcii.

(3)   Pe durata realizării operațiunilor, beneficiarul montează un panou informativ la locul desfășurării operațiunilor care îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

participarea publică totală la operațiune depășește 500 000 EUR;

(b)

operațiunea constă în finanțarea unor lucrări de infrastructură sau de construcții.

Elementele prevăzute la articolul 9 ocupă cel puțin 25 % din suprafața panoului.

După finalizarea operațiunii, panoul este înlocuit cu placa explicativă permanentă prevăzută la alineatul (2).

(4)   În cazul în care o operațiune beneficiază de o finanțare în cadrul unui program operațional cofinanțat din FSE și, după caz, dacă o operațiune beneficiază de o finanțare din FEDR sau din Fondul de coeziune, beneficiarul se asigură că participanții la operațiune au fost informați cu privire la finanțarea respectivă.

Beneficiarul arată în mod clar faptul că operațiunea pe care o realizează a fost selectată în cadrul unui program operațional cofinanțat din FSE, din FEDR sau din Fondul de coeziune.

Orice document privind o astfel de operațiune, inclusiv orice certificat de participare sau alt tip de certificat, cuprinde o mențiune a faptului că programul operațional a fost cofinanțat din FSE sau, după caz, din FEDR sau din Fondul de coeziune.

Articolul 9

Caracteristici tehnice ale acțiunilor de informare și de publicitate privind operațiunea

Toate acțiunile de informare și de publicitate destinate beneficiarilor, potențialilor beneficiari și publicului cuprind următoarele elemente:

(a)

emblema Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice din anexa I, și o trimitere la Uniunea Europeană;

(b)

indicarea fondului în cauză:

(i)

pentru FEDR: Fondul European de Dezvoltare Regională;

(ii)

pentru Fondul de coeziune: Fondul de coeziune;

(iii)

pentru FSE: Fondul Social European;

(c)

o mențiune, aleasă de autoritatea de gestionare, prin care se subliniază valoarea adăugată a intervenției comunitare, de preferință „Investim în viitorul dumneavoastră”.

Dispozițiile literelor (b) și (c) nu se aplică în cazul obiectelor promoționale de mici dimensiuni.

Articolul 10

Rețea și schimb de experiență

(1)   Fiecare autoritate de gestionare desemnează persoanele de contact responsabile cu informarea și publicitatea și informează Comisia cu privire la aceasta. De asemenea, statele membre pot desemna o singură persoană de contact pentru toate programele operaționale.

(2)   Pot fi instituite rețele comunitare alcătuite din persoane desemnate în conformitate cu alineatul (1) pentru a asigura schimbul de bune practici, inclusiv de rezultate ale punerii în aplicare a planului de comunicare, și schimbul de experiență în ceea ce privește realizarea acțiunilor de informare și de publicitate prevăzute la prezenta secțiune.

(3)   Schimburile de experiență în materie de informare și publicitate pot beneficia de o finanțare în cadrul asistenței tehnice prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Secțiunea 2

Informații privind utilizarea fondurilor

Articolul 11

Defalcarea indicativă a utilizării fondurilor

(1)   Statele membre prezintă Comisiei defalcarea indicativă, pe categorii, a utilizării programate a fondurilor la nivelul programului operațional, prevăzută la articolul 37 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, în conformitate cu părțile A și B din anexa II la prezentul regulament.

(2)   Rapoartele anuale și finale de punere în aplicare, prevăzute la articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, conțin informații actualizate, la nivelul programului operațional, privind contribuția cumulată a fondurilor, pe categorii, la operațiunile selectate în cadrul programului operațional, de la începutul programului operațional și prezentate pentru fiecare combinație de coduri, în conformitate cu părțile A și C din anexa II la prezentul regulament.

(3)   Comisia utilizează datele furnizate de statele membre în conformitate cu alineatele (1) și (2) exclusiv în scop informativ.

Secțiunea 3

Sisteme de gestionare și de control

Articolul 12

Organisme intermediare

În cazul în care un organism intermediar îndeplinește una sau mai multe din sarcinile care îi revin autorității de gestionare sau autorității de certificare, modalitățile convenite sunt consemnate formal, în scris.

Dispozițiile prezentului regulament cu privire la autoritatea de gestionare și autoritatea de certificare se aplică organismului intermediar.

Articolul 13

Autoritatea de gestionare

(1)   În sensul selectării și aprobării operațiunilor în conformitate cu articolul 60 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, autoritatea de gestionare se asigură că beneficiarii sunt informați cu privire la condițiile specifice privind produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate în cadrul operațiunii, la planul de finanțare, la termenul de execuție, precum și la datele financiare și alte informații care urmează să fie păstrate și transmise.

Înainte de a lua o decizie de aprobare, autoritatea de gestionare verifică dacă beneficiarul are capacitatea de a îndeplini aceste condiții.

(2)   Verificările pe care autoritatea de gestionare trebuie să le efectueze în conformitate cu articolul 60 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 vizează aspectele administrative, financiare, tehnice și fizice ale operațiunilor, după caz.

Verificările stabilesc veridicitatea cheltuielilor declarate, furnizarea produselor sau serviciilor în cauză în conformitate cu decizia de aprobare (verificarea serviciului furnizat), exactitatea cererilor de rambursare prezentate de către beneficiar și conformitatea operațiunilor și a cheltuielilor cu normele comunitare și naționale. Acestea cuprind proceduri destinate evitării dublei finanțări a cheltuielilor prin alte programe comunitare sau naționale și pentru alte perioade de programare.

Verificările cuprind următoarele proceduri:

(a)

verificări administrative privind fiecare cerere de rambursare prezentată de beneficiari;

(b)

verificări la fața locului ale operațiunilor.

(3)   În cazul în care verificările la fața locului prevăzute la alineatul (2) litera (b) sunt efectuate prin eșantionare pentru un program operațional, autoritatea de gestionare păstrează un registru care descrie și justifică metoda de eșantionare și indică operațiunile și tranzacțiile selectate în scopul verificărilor.

Autoritatea de gestionare stabilește dimensiunea eșantionului astfel încât să obțină o garanție satisfăcătoare cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente, luând în considerare nivelul de risc identificat pentru tipul de beneficiari și de operațiuni în cauză. Autoritatea reexaminează metoda de eșantionare anual.

(4)   Autoritatea de gestionare stabilește standarde și proceduri scrise în scopul verificărilor efectuate în conformitate cu alineatul (2) și, pentru fiecare verificare, consemnează activitățile efectuate, data și rezultatele verificării și măsurile luate cu privire la neregularitățile constatate.

(5)   În cazul în care autoritatea de gestionare are, de asemenea, calitatea de beneficiar în cadrul programului operațional, dispozițiile privind verificările de la alineatele (2), (3) și (4) garantează o separare adecvată a funcțiilor în conformitate cu articolul 58 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Articolul 14

Contabilitate

(1)   Documentele contabile aferente operațiunilor și datele privind punerea în aplicare prevăzute la articolul 60 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 cuprind informațiile enumerate în anexa III la prezentul regulament.

Autoritățile de gestionare, de certificare și de audit și organismele prevăzute la articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 au acces la aceste informații.

(2)   La cererea scrisă a Comisiei, statul membru îi comunică acesteia informațiile prevăzute la alineatul (1) în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primirea cererii sau în orice alt termen convenit, în scopul realizării controalelor documentare și a controalelor la fața locului.

Articolul 15

Pistă de audit

În sensul articolului 60 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, o pistă de audit este considerată adecvată în cazul în care, pentru programul operațional în cauză, aceasta îndeplinește următoarele criterii:

(a)

permite stabilirea unei apropieri între, pe de o parte, sumele globale certificate Comisiei și, pe de altă parte, documentele contabile și justificative detaliate de care dispun autoritatea de certificare, autoritatea de gestionare, organismele intermediare și beneficiarii în ceea ce privește operațiunile cofinanțate în cadrul programului operațional;

(b)

permite verificarea plății participării publice către beneficiar;

(c)

permite verificarea aplicării criteriilor de selecție stabilite de comitetul de monitorizare a programului operațional;

(d)

conține, pentru fiecare operațiune, după caz, caietul de sarcini și planul de finanțare, documentele privind acordarea ajutorului, documentele privind procedurile de achiziții publice, rapoartele de activitate și rapoartele privind verificările, auditurile și controalele realizate.

Articolul 16

Controale ale operațiunilor

(1)   Controalele prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se efectuează pentru fiecare perioadă de douăsprezece luni începând de la 1 iulie 2008 pe un eșantion de operațiuni selectate printr-o metodă stabilită sau aprobată de autoritatea de audit în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament.

Controalele sunt efectuate la fața locului, pe baza documentelor și a datelor păstrate de beneficiar.

(2)   Controalele permit verificarea îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

operațiunea îndeplinește criteriile de selecție ale programului operațional, a fost realizată în conformitate cu decizia de aprobare și îndeplinește toate condițiile care se aplică în ceea ce privește funcționalitatea și utilitatea acesteia sau obiectivele care trebuie realizate;

(b)

cheltuielile declarate corespund documentelor contabile și justificative păstrate de beneficiar;

(c)

cheltuielile declarate de beneficiar sunt conforme cu normele comunitare și naționale;

(d)

participarea publică a fost plătită beneficiarului în conformitate cu articolul 80 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(3)   În cazul în care problemele identificate par să aibă un caracter sistemic și, astfel, implică riscuri pentru alte operațiuni din programul operațional, autoritatea de audit asigură că se efectuează o examinare ulterioară, inclusiv alte controale, după caz, pentru a stabili amploarea acestor probleme. Autoritățile responsabile iau măsurile preventive și corective necesare.

(4)   În sensul prezentării datelor în tabelele din anexa VI punctul 9 și anexa VIII punctul 9, numai cheltuielile care fac obiectul unui control în conformitate cu alineatul (1) sunt incluse în suma cheltuielilor controlate.

Articolul 17

Eșantionare

(1)   Eșantionul de operațiuni care trebuie controlate în fiecare an are la bază, în primul rând, o metodă de eșantionare statistică aleatorie, astfel cum este definită la alineatele (2)-(4). Se pot selecta operațiuni ulterioare pentru a forma un eșantion suplimentar în conformitate cu alineatele (5) și (6).

(2)   Metoda utilizată pentru selectarea eșantionului și stabilirea unor concluzii pe baza rezultatelor ia în considerare standardele de audit recunoscute la nivel internațional și este documentată. Autoritatea de audit stabilește metoda de eșantionare statistică ce trebuie aplicată luând în considerare volumul cheltuielilor, numărul și tipul de operațiuni și alte elemente pertinente. Parametrii tehnici ai eșantionului se stabilesc în conformitate cu anexa IV.

(3)   Eșantionul care trebuie controlat la fiecare douăsprezece luni este selectat dintre operațiunile pentru care, în cursul anului anterior celui în care s-a transmis Comisiei raportul de control anual prevăzut la articolul 18 alineatul (2), au fost declarate cheltuieli Comisiei pentru programul operațional sau, după caz, pentru programele operaționale care intră sub incidența unui sistem de gestionare și de control comun. Pentru prima perioadă de douăsprezece luni, autoritatea de audit poate decide să regrupeze operațiunile pentru care au fost declarate cheltuieli Comisiei în 2007 și 2008 în vederea utilizării acestora ca bază pentru selecția operațiunilor care urmează să fie controlate.

(4)   Autoritatea de audit elaborează concluzii pe baza rezultatelor controalelor cu privire la cheltuielile declarate Comisiei în cursul anului prevăzut la alineatul (3) și le transmite Comisiei în raportul de control anual.

În cazul în care, pentru un program operațional, rata de eroare prevăzută depășește nivelul de materialitate, autoritatea de audit analizează materialitatea și adoptă măsurile necesare, în special prin formularea recomandărilor adecvate pe care le consemnează în raportul anual de control.

(5)   Autoritatea de audit reexaminează regulat gradul de acoperire al eșantionului aleatoriu, având în vedere, în special, necesitatea obținerii unui garanții suficiente a declarațiilor care trebuie furnizate la încheierea parțială și finală a fiecărui program operațional.

Autoritatea de audit decide, pe baza unei evaluări competente, dacă este necesar controlul unui eșantion suplimentar al operațiunilor ulterioare pentru a lua în considerare anumiți factori de risc specifici care au fost identificați sau pentru a garanta, pentru fiecare program, un grad de acoperire satisfăcător al diverselor tipuri de operațiuni, de beneficiari, de organisme intermediare și de axe prioritare.

(6)   Autoritatea de audit elaborează concluzii pe baza rezultatelor controalelor eșantionului suplimentar și le transmite Comisiei în raportul anual de control.

În cazul în care numărul neregularităților sesizate este ridicat sau au fost sesizate neregularități sistemice, autoritatea de audit analizează semnificația acestora și ia măsurile necesare, în special prin formularea recomandărilor adecvate pe care le consemnează în raportul anual de control.

Rezultatele controalelor eșantionului suplimentar sunt analizate separat de rezultatele eșantionului aleatoriu. În mod deosebit, neregularitățile sesizate în eșantionul suplimentar nu sunt luate în considerare pentru calculul ratei de eroare aferente eșantionului aleatoriu.

Articolul 18

Documente prezentate de autoritatea de audit

(1)   Strategia de audit prevăzută la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 este definită în conformitate cu modelul din anexa V la prezentul regulament. Strategia este actualizată și revizuită anual și, după caz, în cursul anului.

(2)   Raportul de control și avizul, prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, se bazează pe auditurile sistemelor și controalele operațiunilor realizate în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) literele (a) și (b) din respectivul regulament, în conformitate cu strategia de audit și sunt întocmite în conformitate cu modelele prevăzute în anexele VI și VII la prezentul regulament.

În ceea ce privește programele operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană, raportul anual de control și avizul vizează toate statele membre care participă la program.

(3)   Declarația de încheiere prevăzută la articolul 62 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se bazează pe ansamblul activităților de audit și de control efectuate de autoritatea de audit sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu strategia de audit. Declarația de încheiere și raportul de control final se întocmesc în conformitate cu modelul prevăzut în anexa VIII la prezentul regulament.

În ceea ce privește programele operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană, declarația de încheiere și raportul de control final vizează toate statele membre care participă la program.

(4)   În cazul în care sfera de aplicare a examinării a fost limitată sau nivelul cheltuielilor nejustificate nu permite emiterea unui aviz fără rezerve, fie în cadrul avizului anual prevăzut la articolul 62 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, fie în cadrul declarației de încheiere prevăzute la litera (e) de la articolul respectiv, autoritatea de audit expune motivele și evaluează amploarea problemei, precum și consecințele financiare ale acesteia.

(5)   În caz de încheiere parțială a unui program operațional, declarația privind legalitatea și regularitatea tranzacțiilor cuprinse în declarația de cheltuieli prevăzută la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 este întocmită de către autoritatea de audit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa IX la prezentul regulament și prezentată împreună cu avizul prevăzut la articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Articolul 19

Disponibilitatea documentelor

(1)   În sensul articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, autoritatea de gestionare asigură punerea la dispoziție a unui registru în care sunt consemnate identitatea și localizarea organismelor care dețin documentele justificative privind cheltuielile, auditurile și controalele și care conține toate documentele necesare pentru stabilirea unei piste de audit adecvate.

(2)   Autoritatea de gestionare se asigură că documentele prevăzute la alineatul (1) sunt puse la dispoziția părților interesate și că extrasele sau copiile acestor documente sunt furnizate, în vederea inspecției, de persoanele și organismele abilitate în acest sens, inclusiv, cel puțin, personalul autorizat al autorității de gestionare, al autorității de certificare, al organismelor intermediare, al autorității de audit și al organismelor prevăzute la articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, precum și funcționarii autorizați ai Comunității și reprezentanții autorizați ai acestora.

(3)   Autoritatea de gestionare păstrează informațiile necesare pentru evaluarea și elaborarea de rapoarte, inclusiv informațiile prevăzute la articolul 14, în ceea ce privește operațiunile prevăzute la articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 în perioada prevăzută la alineatul (1) litera (a) de la articolul respectiv.

(4)   Se consideră că cel puțin următoarele suporturi de date sunt general acceptate în sensul articolului 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006:

(a)

fotocopii ale documentelor originale;

(b)

microfișe ale documentelor originale;

(c)

versiuni electronice ale documentelor originale;

(d)

documente care nu există decât în format electronic.

(5)   Procedura de certificare a conformității documentelor păstrate pe suporturi de date general acceptate cu originalele se stabilește de autoritățile naționale și garantează conformitatea versiunilor păstrate cu prevederile legale naționale, precum și fiabilitatea acestora pentru audit și control.

(6)   În cazul în care documentele există numai în format electronic, sistemele informatice utilizate trebuie să fie conforme cu standardele de siguranță recunoscute, care garantează conformitatea documentelor păstrate cu prevederile legale naționale, precum și fiabilitatea acestora pentru audit și control.

Articolul 20

Documente prezentate de autoritatea de certificare

(1)   Declarațiile certificate de cheltuieli și cererile de plată prevăzute la articolul 61 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se întocmesc în formatul prevăzut în anexa X la prezentul regulament și se transmit Comisiei.

(2)   Începând din 2008, autoritatea de certificare transmite anual Comisiei, până la 31 martie, o declarație în formatul prevăzut în anexa XI, care precizează, pentru fiecare axă prioritară a programului operațional:

(a)

sumele retrase din declarațiile de cheltuieli prezentate în anul anterior în urma anulării totale sau parțiale a contribuției publice la o operațiune;

(b)

sumele recuperate care au fost deduse din respectivele declarații de cheltuieli;

(c)

sumele de recuperat la data de 31 decembrie a anului anterior, clasificate în funcție de anul de emitere a ordinelor de recuperare.

(3)   În scopul de a proceda la încheierea parțială a unui program operațional, autoritatea de certificare transmite Comisiei declarația de cheltuieli prevăzută la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, întocmită în formatul din anexa XIV la prezentul regulament.

Articolul 21

Descrierea sistemelor de gestionare și de control

(1)   Descrierea sistemelor de gestionare și de control ale programelor operaționale, prevăzută la articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, cuprinde informații privind aspectele prevăzute la articolul 58 din regulamentul respectiv pentru fiecare program operațional, precum și informațiile enumerate la articolele 22 și 23 și, după caz, la articolul 24 din prezentul regulament.

Aceste informații se transmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa XII.

(2)   În ceea ce privește programele operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană, descrierea sistemelor de gestionare și de control este furnizată de statul membru pe al cărui teritoriu se află autoritatea de gestionare.

Articolul 22

Informații privind autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare și organismele intermediare

Statul membru furnizează Comisiei următoarele informații cu privire la autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare și fiecare organism intermediar:

(a)

o descriere a sarcinilor care le revin;

(b)

organigrama fiecărei autorități, repartizarea sarcinilor la nivelul diferitelor servicii sau în cadrul acestora și numărul orientativ de posturi alocate;

(c)

procedurile de selecție și de aprobare a operațiunilor;

(d)

procedurile de primire, verificare și validare a cererilor de rambursare prezentate de beneficiari, în special normele și procedurile instituite în scopul verificărilor prevăzute la articolul 13, precum și procedurile legate de ordonanțarea, execuția și contabilizarea plăților către beneficiari;

(e)

procedurile privind întocmirea și certificarea declarațiilor de cheltuieli, precum și comunicarea acestora către Comisie;

(f)

menționarea procedurilor scrise stabilite în sensul literelor (c), (d) și (e);

(g)

normele de eligibilitate stabilite de statul membru pentru a fi aplicate programului operațional;

(h)

sistemul de păstrare a documentelor contabile detaliate aferente operațiunilor și a datelor privind punerea în aplicare, prevăzute la articolul 14 alineatul (1), în cadrul programului operațional.

Articolul 23

Informații privind autoritatea de audit și organismele care realizează audituri și controale

Statul membru furnizează Comisiei următoarele informații cu privire la autoritatea de audit și organismele prevăzute la articolul 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006:

(a)

o descriere a sarcinilor care le revin și a raporturilor dintre acestea, inclusiv, după caz, a raporturilor cu organismul de coordonare prevăzut la articolul 73 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006;

(b)

organigrama autorității de audit și a fiecărui organism care participă la realizarea auditurilor și a controalelor referitoare la programul operațional, care să ilustreze modul în care se garantează independența acestora, numărul aproximativ de posturi alocate, precum și calificările sau experiența necesară;

(c)

procedurile de monitorizare a punerii în aplicare a recomandărilor și a măsurilor corective care rezultă din rapoartele de audit și de control;

(d)

după caz, procedurile prin care autoritatea de audit supraveghează activitățile organismelor care participă la realizarea auditurilor și controalelor referitoare la programul operațional;

(e)

procedurile de întocmire a raportului de control anual și a declarațiilor de încheiere.

Articolul 24

Descrierea sistemelor de gestionare și de control care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană

Pe lângă informațiile de la articolele 21, 22 și 23, descrierea sistemului de gestionare și de control include modalitățile convenite de statele membre cu scopul de a:

(a)

oferi acces autorității de gestionare la toate informațiile care îi sunt necesare pentru a-și exercita atribuțiile care îi revin în temeiul articolului 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și al articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006;

(b)

oferi acces autorității de certificare la toate informațiile care îi sunt necesare pentru a-și exercita atribuțiile care îi revin în temeiul articolului 61 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006;

(c)

oferi acces autorității de audit la toate informațiile care îi sunt necesare pentru a-și exercita atribuțiile care îi revin în temeiul articolului 62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și al articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006;

(d)

asigura respectarea de către statele membre a obligațiilor care le revin în ceea ce privește recuperarea sumelor plătite necorespunzător, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006;

(e)

asigura legalitatea și regularitatea cheltuielilor efectuate în afara Comunității și care figurează în declarația de cheltuieli, în cazul în care statele membre care participă la un program fac uz de flexibilitatea prevăzută la articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 pentru a permite autorității de gestionare, autorității de certificare și autorității de audit să își exercite atribuțiile în ceea ce privește cheltuielile efectuate în țările terțe și modalitățile de recuperare a sumelor plătite necorespunzător în caz de neregularitate.

Articolul 25

Evaluarea sistemelor de gestionare și de control

Raportul prevăzut la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se bazează pe o examinare a descrierii sistemelor, a documentelor relevante referitoare la sisteme și a sistemului de păstrare a documentelor contabile și a datelor privind punerea în aplicare a operațiunilor, precum și pe interviurile realizate cu personalul principalelor organisme, pe care autoritatea de audit sau orice alt organism responsabil cu întocmirea raportului le consideră importante pentru completarea, clarificarea sau verificarea informațiilor.

Avizul prevăzut la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se întocmește în conformitate cu modelul din anexa XIII la prezentul regulament.

În cazul în care sistemele de gestionare și de control în cauză sunt în mod esențial identice cu cele instituite pentru o intervenție aprobată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, se pot lua în considerare rezultatele auditurilor realizate de către auditorii naționali și comunitari cu privire la aceste sisteme în vederea întocmirii raportului și a avizului prevăzute la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Articolul 26

Derogări privind programele operaționale prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

(1)   Alineatele (2)-(5) din prezentul articol se aplică programelor operaționale pentru care un stat membru a exercitat opțiunea prevăzută la articolul 74 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(2)   Organismul național prevăzut la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 efectuează verificările prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)   Controalele operațiunilor prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se realizează în conformitate cu procedurile naționale. Articolele 16 și 17 din prezentul regulament nu se aplică în cazul acestor controale.

(4)   Articolul 18 alineatele (2)-(5) din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis întocmirii documentelor eliberate de organismul național prevăzut la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(5)   Raportul anual de control și avizul anual se întocmesc în conformitate cu modelele din anexele VI și VII la prezentul regulament.

Organismul național prevăzut la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 execută obligațiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) din prezentul regulament.

Declarația de cheltuieli se întocmește în conformitate cu modelele din anexele X și XIV la prezentul regulament.

(6)   Informațiile care trebuie să se regăsească în descrierea sistemelor de gestionare și de control prevăzute la articolul 21 alineatul (1), la articolele 22 și 23 din prezentul regulament cuprind, după caz, informațiile privind organismele naționale prevăzute la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Secțiunea 4

Neregularități

Articolul 27

Definiții

În sensul prezentei secțiuni, se înțelege prin:

(a)

„agent economic”, orice persoană fizică sau juridică, precum și celelalte entități care participă la realizarea intervenției din fonduri, cu excepția unui stat membru în exercițiul prerogativelor sale de autoritate publică;

(b)

„prima constatare administrativă sau judiciară”, o primă evaluare scrisă a unei autorități competente, administrativă sau judiciară, care confirmă, pe baza unor fapte concrete, existența unei neregularități, fără a aduce atingere posibilității ca această concluzie să fie revizuită sau retrasă ulterior, în urma unor evoluții în cursul procedurii administrative sau judiciare;

(c)

„suspiciune de fraudă”, o neregularitate care determină inițierea unei proceduri administrative sau judiciare la nivel național pentru a stabili existența unei intenții, în special de fraudă, astfel cum este prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (18), instituită în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană;

(d)

„faliment”, o procedură de insolvabilitate în sensul articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului (19).

Articolul 28

Notificare inițială – Derogări

(1)   Fără a aduce atingere altor obligații prevăzute la articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, în cele două luni ulterioare sfârșitului fiecărui trimestru, statele membre prezintă Comisiei o situație a neregularităților care au făcut obiectul unui prim act de constatare administrativă sau judiciară.

În acest sens, statele membre furnizează, în toate cazurile, informații cu privire la următoarele elemente:

(a)

Fondul, obiectivul, programul operațional, axa prioritară și operațiunea în cauză, precum și codul comun de identificare (CCI);

(b)

dispoziția care a fost încălcată;

(c)

data și sursa primei informații care a ridicat suspiciuni cu privire la existența unei neregularități;

(d)

practicile utilizate pentru comiterea neregularității;

(e)

după caz, dacă aceste practici ridică suspiciuni de fraudă;

(f)

modul în care s-a descoperit neregularitatea;

(g)

după caz, statele membre și țările terțe implicate;

(h)

momentul sau perioada în care s-a comis neregularitatea;

(i)

autoritățile sau organismele naționale care au constatat neregularitatea și autoritățile responsabile cu urmărirea administrativă sau judiciară;

(j)

data primei constatări administrative sau judiciare a neregularității;

(k)

identitatea persoanelor fizice sau juridice implicate sau a oricărei alte entități participante, cu excepția cazurilor în care această informație nu poate fi utilă în combaterea neregularităților, luând în considerare tipul de neregularitate în cauză;

(l)

bugetul total și participarea publică aprobate pentru operațiune, precum și repartizarea cofinanțării acesteia din urmă între contribuția comunitară și contribuția națională;

(m)

suma participării publice afectate de neregularitate și suma contribuției comunitare aferente care ar putea fi afectată de neregularitate;

(n)

în cazul în care nu s-a efectuat nicio plată din participarea publică, către persoane sau alte entități identificate în conformitate cu litera (k), sumele care ar fi fost plătite necorespunzător dacă nu s-ar fi constatat neregularitatea;

(o)

eventuala suspendare a plăților și posibilitățile de recuperare;

(p)

natura cheltuielii cu privire la care s-a constatat neregularitatea.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), nu se comunică următoarele cazuri:

(a)

cazurile în care neregularitatea constă numai în neexecutarea, totală sau parțială, a unei operațiuni din cadrul programului operațional cofinanțat în urma falimentului beneficiarului;

(b)

cazurile semnalate autorității de gestionare sau autorității de certificare în mod voluntar de către beneficiar, înainte de a fi descoperite de una dintre aceste autorități, fie anterior, fie ulterior plății din contribuția publică;

(c)

cazurile descoperite și remediate de autoritatea de gestionare sau de autoritatea de certificare anterior efectuării oricărei plăți din contribuția publică și anterior includerii cheltuielilor respective în declarația de cheltuieli prezentată Comisiei.

Cu toate acestea, trebuie comunicate neregularitățile care precedă falimentul, precum și orice suspiciune de fraudă.

(3)   În cazul în care anumite informații prevăzute la alineatul (1) nu sunt disponibile, în special cele cu privire la practicile utilizate pentru comiterea neregularității, precum și modul în care a fost constatată, statele membre furnizează Comisiei, în măsura în care este posibil, informațiile lipsă în momentul transmiterii rapoartelor trimestriale ulterioare.

(4)   Neregularitățile în legătură cu programele operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană se comunică de către statul membru în care beneficiarul a suportat cheltuielile de realizare a operațiunii. Statul membru informează în paralel autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare a programului și autoritatea de audit.

(5)   În cazul în care dispozițiile naționale prevăd confidențialitatea acțiunii de cercetare penală, comunicarea acestor informații este condiționată de autorizarea din partea autorității judiciare competente.

(6)   În cazul în care nu există neregularități pe care să le comunice în sensul alineatului (1), statul membru informează Comisia în termenul prevăzut la respectivul alineat.

Articolul 29

Situații de urgență

Fiecare stat membru comunică de îndată Comisiei și, după caz, celorlalte state membre interesate neregularitățile constatate sau presupuse, cu privire la care există temeri că vor avea repercusiuni imediate în afara teritoriului său sau care denotă recurgerea la o nouă practică ilegală.

Articolul 30

Notificarea procedurii de urmărire – Nerecuperare

(1)   În termen de două luni de la sfârșitul fiecărui trimestru, statele membre informează Comisia, făcând trimitere la orice comunicare anterioară realizată în temeiul articolului 28, cu privire la procedurile inițiate în legătură cu neregularitățile comunicate anterior, precum și la modificările semnificative care rezultă din aceste proceduri. Aceste informații cuprind cel puțin următoarele elemente:

(a)

sumele recuperate sau care se așteaptă să fie recuperate;

(b)

orice măsură provizorie luată de statele membre pentru a garanta recuperarea sumelor plătite necorespunzător;

(c)

procedurile administrative și judiciare inițiate în vederea recuperării sumelor plătite în mod necorespunzător și a aplicării de sancțiuni;

(d)

motivele eventualei încetări a procedurilor de recuperare;

(e)

eventuala încetare a cercetărilor penale.

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre deciziile administrative sau judiciare sau elementele esențiale ale acestora cu privire la încheierea acestor proceduri, arătându-se, în special, dacă elementele constatate ridică suspiciuni cu privire la existența unei fraude. În cazul prevăzut la litera (d), statele membre informează Comisia, pe cât posibil, înainte de a lua o decizie.

(2)   În cazul în care estimează că o sumă nu poate fi recuperată sau nu se așteaptă a fi recuperată, statul membru informează Comisia, printr-o comunicare specială, cu privire la suma nerecuperată și motivele care justifică decizia de imputare a pierderii în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Aceste informații trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite Comisiei să ia această decizie în cel mai scurt termen, după consultarea autorităților statului membru în cauză. Informațiile trebuie să cuprindă cel puțin:

(a)

o copie a deciziei de acordare a asistenței;

(b)

data ultimei plăți efectuate către beneficiar;

(c)

o copie a ordinului de recuperare;

(d)

în cazurile de faliment care trebuie semnalate în temeiul articolului 28 alineatul (2), o copie a documentului care atestă insolvabilitatea beneficiarului;

(e)

o descriere sumară a măsurilor luate de statul membru pentru recuperarea sumei în cauză, cu menționarea datelor aferente.

(3)   În cazul prevăzut la alineatul (2), Comisia poate adresa statului membru o cerere expresă de continuare a procedurii de recuperare.

Articolul 31

Transmiterea pe cale electronică

Informațiile prevăzute la articolele 28, 29 și la articolul 30 alineatul (1) se transmit, pe cât posibil, pe cale electronică, prin intermediul modulului prevăzut de Comisie în acest sens, printr-o conexiune securizată.

Articolul 32

Rambursarea cheltuielilor judiciare

În cazul în care, la cererea expresă a Comisiei, autoritățile competente ale unui stat membru decid inițierea sau continuarea unei acțiuni în justiție în vederea recuperării sumelor plătite în mod necorespunzător, Comisia poate să își ia angajamentul de a rambursa statului membru, în întregime sau parțial, cheltuielile judiciare și cele care au legătură directă cu procedura judiciară, prin prezentarea unor documente justificative, chiar dacă această procedură nu are rezultate.

Articolul 33

Contacte cu statele membre

(1)   Comisia menține contacte adecvate cu statele membre interesate în vederea completării informațiilor furnizate cu privire la neregularitățile prevăzute la articolul 28 și procedurile prevăzute la articolul 30, în special cu privire la posibilitățile de recuperare.

(2)   Independent de contactele prevăzute la alineatul (1), Comisia informează statele membre în cazul în care, având în vedere natura neregularității, se poate presupune că ar putea exista practici identice sau similare în alte state membre.

(3)   Comisia organizează, la nivel comunitar, reuniuni de informare destinate reprezentanților statelor membre pentru a examina, împreună cu aceștia, informațiile obținute în temeiul articolelor 28, 29 și 30, precum și al alineatului (1) din prezentul articol. Această examinare vizează concluziile care pot fi trase pe baza informațiilor cu privire la neregularități, la măsurile preventive și la acțiunile judiciare.

(4)   În cazul în care aplicarea unor dispoziții în vigoare conduce la apariția unei lacune care aduce atingere intereselor Comunității, statele membre și Comisia se consultă, la cererea Comisiei sau a unuia din aceste state membre, pentru a remedia această lacună.

Articolul 34

Utilizarea informațiilor

Comisia poate utiliza toate informațiile cu caracter general sau operațional pe care statele membre le comunică în conformitate cu prezentul regulament pentru a efectua analize de risc și pentru a elabora, pe baza informațiilor obținute, rapoarte și a crea sisteme de alarmă care să permită o identificare mai eficientă a riscurilor.

Articolul 35

Transmiterea de informații comitetelor

Comisia informează statele membre în mod regulat, în cadrul Comitetului consultativ pentru coordonarea în domeniul combaterii fraudei, instituit prin Decizia 94/140/CE a Comisiei (20), cu privire la ordinul de mărime al sumelor legate de neregularitățile descoperite și al diverselor categorii de neregularități, defalcate în funcție de natura și numărul acestora. De asemenea, sunt informate și comitetele prevăzute la articolele 103 și 104 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Articolul 36

Neregularități sub pragul de notificare

(1)   În cazul în care neregularitățile sunt legate de sume mai mici de 10 000 EUR suportate din bugetul general al Comunităților Europene, statele membre nu transmit Comisiei informațiile prevăzute la articolele 28 și 30 decât la cererea expresă a Comisiei.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 61 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, statele membre țin o contabilitate a sumelor aflate sub acest prag și care trebuie recuperate, precum și a sumelor recuperate sau retrase ca urmare a anulării contribuției la o operațiune și restituie sumele recuperate bugetului general al Comunităților Europene. Fără a aduce atingere obligațiilor care decurg direct din dispozițiile articolului 70 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, statul membru și Comunitatea împart pierderile legate de sumele aflate sub acest prag, care nu pot fi recuperate, în conformitate cu rata de cofinanțare aplicabilă operațiunii în cauză. Procedura prevăzută la articolul 30 alineatul (2) din prezentul regulament nu se aplică, cu excepția cazului în care Comisia decide altfel.

Paragraful al treilea se aplică, de asemenea, în cazurile de faliment pentru care nu se aplică obligația de notificare prevăzută la articolul 28 alineatul (1).

(2)   Statele membre care nu au adoptat euro ca monedă națională la data constatării neregularității convertesc în euro suma cheltuielilor efectuate în moneda națională în conformitate cu articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. În cazul în care cheltuielile nu au fost înregistrate în conturile autorității de certificare, se utilizează cel mai recent curs de schimb contabil publicat de Comisie pe cale electronică.

Secțiunea 5

Date cu caracter personal

Articolul 37

Protecția datelor cu caracter personal

(1)   Statele membre și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a împiedica divulgarea neautorizată a informațiilor prevăzute la articolul 14 alineatul (1), a informațiilor colectate de Comisie în cursul auditurilor și a informațiilor prevăzute în secțiunea 4, precum și accesul neautorizat la aceste informații.

(2)   Informațiile prevăzute la articolul 14 alineatul (1), precum și informațiile colectate de Comisie în cadrul auditurilor pe care le-a realizat nu sunt utilizate de Comisie decât în scopul exercitării responsabilităților care îi revin în temeiul articolului 72 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. Curtea de Conturi Europeană și Oficiul European de Luptă Antifraudă au acces la aceste informații.

(3)   Informațiile prevăzute în secțiunea 4 nu pot fi transmise unor persoane, altele decât cele din statele membre sau din cadrul instituțiilor comunitare care trebuie să aibă acces la ele prin natura funcției lor, cu excepția cazului în care statul membru care le-a transmis și-a exprimat, în mod expres, acordul în acest sens.

(4)   Datele cu caracter personal care se regăsesc în informațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (d) sunt prelucrate exclusiv în scopurile prevăzute la prezentul articol.

Secțiunea 6

Corecția financiară pentru nerespectarea principiului adiționalității

Articolul 38

Nivelul corecției financiare

(1)   În cazul în care Comisia efectuează o corecție financiară în temeiul articolului 99 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, corecția se calculează în conformitate cu alineatul (2) din respectivul articol.

(2)   Nivelul corecției financiare se obține prin scăderea a trei puncte procentuale din diferența între nivelul țintă convenit și nivelul atins, exprimată ca procent din nivelul țintă convenit, și prin împărțirea la zece a rezultatului.

Corecția financiară se determină prin aplicarea acestui nivel al corecției financiare la contribuția din fondurile structurale în favoarea statului membru în cauză în cadrul obiectivului de convergență pentru întreaga perioadă de programare.

(3)   În cazul în care diferența între nivelul țintă convenit și nivelul realizat, exprimată ca procent din nivelul țintă convenit, prevăzută la alineatul (2), este mai mică sau egală cu 3 %, nu se va efectua nicio corecție financiară.

(4)   Corecția financiară nu depășește 5 % din suma alocată statului membru în cauză din fondurile structurale în cadrul obiectivului de convergență pentru întreaga perioadă de programare.

Secțiunea 7

Schimbul electronic de date

Articolul 39

Sistemul informatic pentru schimbul de date

În sensul articolelor 66 și 76 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, se instituie un sistem informatic destinat schimbului tuturor datelor referitoare la programul operațional.

Schimbul de date între fiecare stat membru și Comisie se efectuează printr-un sistem informatic instituit de Comisie, care permite un schimb securizat de date între Comisie și fiecare stat membru.

Statele membre participă la dezvoltarea ulterioară a sistemului informatic pentru schimbul de date.

Articolul 40

Conținutul sistemului informatic pentru schimbul de date

(1)   Sistemul informatic pentru schimbul de date cuprinde informații de interes atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre, precum și, cel puțin, următoarele date, necesare pentru efectuarea tranzacțiilor financiare:

(a)

alocația anuală orientativă din fiecare fond pentru fiecare program operațional, astfel cum este prevăzută în cadrul strategic național de referință, în conformitate cu modelul din anexa XV;

(b)

planurile de finanțare a programelor operaționale, în conformitate cu modelul din anexa XVI;

(c)

declarațiile de cheltuieli și cererile de plată, în conformitate cu modelul din anexa X;

(d)

previziunile anuale ale posibilelor plăți ale cheltuielilor, în conformitate cu modelul din anexa XVII;

(e)

secțiunea financiară a rapoartelor anuale și a raportului final de execuție, în conformitate cu modelul din anexa XVIII punctul 2.1.

(2)   Pe lângă datele prevăzute la alineatul (1), sistemul informatic pentru schimbul de date conține cel puțin următoarele documente și date de interes comun, care să permită efectuarea unei monitorizări:

(a)

cadrul strategic național de referință prevăzut la articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006;

(b)

datele care dovedesc respectarea principiului adiționalității, în conformitate cu modelul din anexa XIX;

(c)

programele operaționale, inclusiv datele privind clasificarea, în conformitate cu modelul din anexa II partea B și cu tabelele din anexa II partea A;

(d)

deciziile Comisiei privind participarea din fonduri;

(e)

cererile de intervenție pentru proiectele majore prevăzute la articolele 39, 40 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, în conformitate cu anexele XXI și XXII la prezentul regulament, precum și datele din aceste anexe indicate în anexa XX;

(f)

rapoartele de execuție, în conformitate cu anexa XVIII, inclusiv datele privind împărțirea pe categorii, în conformitate cu modelul care figurează în anexa II partea C și cu tabelele care figurează în anexa II partea A;

(g)

datele cu privire la participanții la operațiunile FSE în ordinea priorității, în conformitate cu modelul din anexa XXIII;

(h)

descrierea sistemelor de gestionare și de control, în conformitate cu modelul din anexa XII;

(i)

strategia de audit, în conformitate cu modelul din anexa V;

(j)

rapoartele și avizele cu privire la audituri și controale, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele VI, VII, VIII, IX și XIII, și schimbul de corespondență între Comisie și fiecare stat membru;

(k)

declarația de cheltuieli privind încheierea parțială, în conformitate cu modelul din anexa XIV;

(l)

declarația anuală privind sumele retrase și recuperate și recuperările în curs, în conformitate cu anexa XI;

(m)

planul de comunicare prevăzut la articolul 2.

(3)   Informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2) se transmit, după caz, în formatul indicat în anexe.

Articolul 41

Funcționarea sistemului informatic pentru schimbul de date

(1)   Comisia și autoritățile desemnate de statul membru în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, precum și organismele cărora le-a fost delegată această sarcină introduc și actualizează în sistemul informatic pentru schimbul de date documentele care intră în sfera lor de competență, în formatul cerut.

(2)   Statele membre centralizează și trimit Comisiei cererile de acordare a dreptului de acces la sistemul informatic pentru schimbul de date.

(3)   Schimburile de date și tranzacțiile poartă o semnătură electronică în sensul Directivei 1999/93/CE. Statele membre și Comisia recunosc validitatea juridică și admisibilitatea semnăturii electronice utilizate în sistemul informatic pentru schimbul de date ca dovadă în justiție.

(4)   Costurile dezvoltării sistemului informatic pentru schimbul de date sunt finanțate din bugetul general al Comunităților Europene în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Eventualele costuri ale unei interfețe între sistemul informatic comun pentru schimbul de date și sistemele informatice naționale, regionale și locale, precum și eventualele costuri de adaptare a sistemelor naționale, regionale și locale la cerințele Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 sunt eligibile în temeiul articolului 46 din regulamentul respectiv.

Articolul 42

Transmiterea datelor prin sistemul informatic pentru schimbul de date

(1)   Sistemul informatic pentru schimbul de date este accesibil statelor membre și Comisiei fie direct, fie prin intermediul unei interfețe care asigură înregistrarea și sincronizarea automată a datelor în sistemele informatice de gestionare naționale, regionale și locale.

(2)   Data luată în considerare pentru trimiterea documentelor la Comisie este data la care statul membru înregistrează documentele în sistemul informatic pentru schimbul de date.

(3)   În caz de forță majoră, în special în cazul unei probleme de funcționare a sistemului informatic pentru schimbul de date sau al întreruperii conexiunii, statul membru în cauză poate prezenta Comisiei, pe suport de hârtie, documentele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, prin utilizarea formularelor din anexele II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII și XXIII la prezentul regulament. După încetarea cauzei de forță majoră, statul membru introduce documentele corespunzătoare în sistemul informatic pentru schimbul de date.

Prin derogare de la alineatul (2), data luată în considerare pentru prezentarea documentelor este data la care se trimit documentele pe suport de hârtie.

Secțiunea 8

Instrumente de inginerie financiară

Articolul 43

Dispoziții generale aplicabile tuturor instrumentelor de inginerie financiară

(1)   Articolele 43-46 se aplică instrumentelor de inginerie financiară sub forma unor acțiuni care au ca rezultat investiții rambursabile și/sau oferă garanții pentru investițiile rambursabile în:

(a)

întreprinderi, în special mici și mijlocii (IMM), inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite de Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (21), de la 1 ianuarie 2005, în cazul instrumentelor de inginerie financiară altele decât fondurile de dezvoltare urbană;

(b)

parteneriatele public-privat sau alte proiecte urbane care fac parte dintr-un program integrat pentru dezvoltarea urbană durabilă, în ceea ce privește fondurile de dezvoltare urbană.

(2)   În cazul în care fondurile structurale finanțează operațiuni care cuprind instrumente de inginerie financiară, în special cele organizate prin intermediul fondurilor de participare, partenerii de cofinanțare sau acționarii sau reprezentantul acestora, autorizat în mod corespunzător, prezintă un plan de activitate.

Planul de activitate conține cel puțin următoarele elemente:

(a)

piața țintă a întreprinderilor sau a proiectelor urbane, precum și criteriile, termenii și condițiile de finanțare;

(b)

bugetul operațional al instrumentului de inginerie financiară;

(c)

proprietatea instrumentului de inginerie financiară;

(d)

partenerii de cofinanțare sau acționarii;

(e)

statutul instrumentului de inginerie financiară;

(f)

dispozițiile în materie de profesionalism, competență și independență a gestionării;

(g)

justificarea și utilizarea prevăzută a contribuției din fondurile structurale;

(h)

politica instrumentului de inginerie financiară privind retragerea investițiilor în întreprinderi sau în proiectele urbane;

(i)

normele de lichidare a instrumentului de inginerie financiară, inclusiv reutilizarea resurselor alocate contribuției programului operațional, care sunt returnate instrumentului de inginerie financiară în urma investițiilor sau care constituie rest de plată după achitarea tuturor garanțiilor.

Planul de activitate este evaluat, iar punerea sa în aplicare este monitorizată de sau sub supravegherea statului membru sau a autorității de gestionare.

Evaluarea viabilității economice a activităților de investiții ale instrumentelor de inginerie financiară ia în considerare toate sursele de venit ale întreprinderilor în cauză.

(3)   Instrumentele de inginerie financiară, inclusiv fondurile de participare, sunt constituite ca entități juridice independente, reglementate de acordurile între partenerii de cofinanțare sau acționari ori ca un ansamblu distinct de fonduri în cadrul unei instituții financiare existente.

În cazul în care instrumentul de inginerie financiară este instituit în cadrul unei instituții financiare, acesta este constituit ca un ansamblu de fonduri distinct, care face obiectul unor norme de punere în aplicare specifice în interiorul instituției financiare, care prevăd în special ținerea unei contabilități separate pentru diferențierea fondurilor recent investite în instrumentul de inginerie financiară, inclusiv cele din programul operațional, de fondurile inițiale existente la constituirea instrumentului.

Comisia nu poate deveni partener de cofinanțare sau acționar al instrumentelor de inginerie financiară.

(4)   Cheltuielile de gestionare nu pot depăși, pe o medie anuală și pe durata acordării ajutorului, niciunul dintre pragurile următoare, cu excepția cazului în care se dovedește necesar un procentaj mai ridicat în urma unei cereri de oferte:

(a)

2 % din capitalul vărsat din programul operațional pentru fondurile de participare sau din capitalul vărsat din programul operațional sau din fondul de participare la fondurile de garanție;

(b)

3 % din capitalul vărsat din programul operațional sau din fondul de participare la instrumentul de inginerie financiară în toate celelalte cazuri, cu excepția instrumentelor de microcredit destinate microîntreprinderilor;

(c)

4 % din capitalul vărsat din programul operațional sau din fondul de participare la instrumentele de microcredit destinate microîntreprinderilor.

(5)   Modalitățile de contribuție din programele operaționale la instrumentele de inginerie financiară se stabilesc în cadrul unei convenții de finanțare între reprezentantul autorizat al instrumentului de inginerie financiară și statul membru sau autoritatea de gestionare.

(6)   Convenția de finanțare prevăzută la alineatul (5) cuprinde cel puțin:

(a)

strategia și planul de investiții;

(b)

monitorizarea punerii în aplicare în conformitate cu normele aplicabile;

(c)

o politică de ieșire a instrumentului de inginerie financiară pentru contribuția din programul operațional;

(d)

normele de lichidare a instrumentului de inginerie financiară, inclusiv reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuției din programul operațional, restituite instrumentului de inginerie financiară în urma investițiilor sau încă disponibile în urma plății tuturor garanțiilor.

(7)   Autoritățile de gestionare trebuie să ia măsuri de precauție pentru a minimiza denaturarea concurenței pe piețele de capital de risc sau de împrumut.

Resursele care provin din investițiile în fonduri proprii și din împrumuturi (mai puțin o cotă procentuală din cheltuielile de gestionare și primele obținute pentru performanțe) pot fi alocate, de preferință, investitorilor care respectă principiul investitorului în economia de piață până la pragul de remunerare stabilit în statutul instrumentelor de inginerie financiară și sunt repartizate ulterior, în mod proporțional, tuturor partenerilor de cofinanțare sau acționarilor.

Articolul 44

Dispoziții suplimentare aplicabile fondurilor de participare

(1)   În cazul în care fondurile structurale finanțează instrumente de inginerie financiară organizate prin intermediul fondurilor de participare, statul membru sau autoritatea de gestionare încheie cu fondul de participare un acord de finanțare care stabilește modalitățile de finanțare și rezultatele preconizate.

Acordul de finanțare ia în considerare, după caz, următoarele elemente:

(a)

în ceea ce privește instrumentele de inginerie financiară, altele decât fondurile de dezvoltare urbană, concluziile unei evaluări a discrepanței dintre cererea și oferta de astfel de instrumente de către IMM-uri;

(b)

în ceea ce privește fondurile de dezvoltare urbană, studiile sau evaluările cu privire la dezvoltarea urbană și planurile integrate de dezvoltare urbană care fac parte din programele operaționale.

(2)   Acordul de finanțare prevăzut la alineatul (1) prevede în special:

(a)

modalitățile de contribuție din programul operațional la fondul de participare;

(b)

o invitație de manifestare a interesului adresată intermediarilor financiari sau fondurilor de dezvoltare urbană;

(c)

evaluarea, selecția și acreditarea intermediarilor financiari sau a fondurilor de dezvoltare urbană de către fondul de participare;

(d)

definirea și monitorizarea politicii de investiții sau a planurilor și măsurilor de dezvoltare urbană prevăzute;

(e)

transmiterea de rapoarte din partea fondului de participare către statele membre sau autoritățile de gestionare;

(f)

monitorizarea punerii în aplicare a investițiilor în conformitate cu normele care se aplică;

(g)

cerințele în materie de audit;

(h)

politica de ieșire din fondul de participare a fondurilor de capital de risc, a fondurilor de garanție, a fondurilor de împrumut sau a fondurilor de dezvoltare urbană;

(i)

normele de lichidare a fondului de participare, inclusiv reutilizarea resurselor care pot fi atribuite contribuției din programul operațional restituite instrumentului de inginerie financiară în urma investițiilor sau încă disponibile în urma plății tuturor garanțiilor.

Politica de investiții prevăzută la litera (d) indică cel puțin întreprinderile țintă și produsele de inginerie financiară care urmează să primească sprijin.

(3)   Modalitățile de contribuție din fondurile de participare sprijinite prin programe operaționale la fondurile de capital de risc, fondurile de garanții, fondurile de împrumut și fondurile de dezvoltare urbană sunt definite într-un acord de finanțare între fondul de capital de risc, fondul de garanții, fondul de împrumut sau fondul de dezvoltare urbană, pe de o parte, și fondul de participare, pe de altă parte.

Acordul de finanțare conține cel puțin elementele enumerate la articolul 43 alineatul (6).

Articolul 45

Dispoziții suplimentare aplicabile instrumentelor de inginerie financiară altele decât fondurile de participare și fondurile de dezvoltare urbană

Instrumentele de inginerie financiară altele decât fondurile de participare și fondurile de dezvoltare urbană investesc în întreprinderi, în special în IMM-uri. Investițiile în aceste întreprinderi nu pot fi realizate decât în momentul înființării întreprinderii, în fazele inițiale, inclusiv prin constituirea capitalului de risc sau de dezvoltare și doar în activitățile pe care administratorii instrumentelor de inginerie financiară le consideră viabile din punct de vedere economic.

Instrumentele respective nu pot investi în întreprinderi aflate în dificultate, în sensul orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat, în vederea salvării și restructurării întreprinderilor aflate în dificultate (22) de la 10 octombrie 2004.

Articolul 46

Dispoziții suplimentare aplicabile fondurilor de dezvoltare urbană

(1)   În cazul în care fondurile structurale finanțează fonduri de dezvoltare urbană, aceste fonduri investesc în parteneriate public-privat sau în alte proiecte care fac parte dintr-un program integrat pentru dezvoltarea urbană durabilă. Parteneriatele public-privat sau alte proiecte nu cuprind nici crearea, nici dezvoltarea unor instrumente financiare, cum ar fi capitalul de risc, fondurile de împrumut sau fondurile de garanție.

(2)   În sensul alineatului (1), fondurile de dezvoltare urbană investesc prin intermediul instrumentelor de capital, al împrumuturilor sau al garanțiilor.

Proiectele urbane care beneficiază de susținerea financiară a unui program operațional pot fi susținute, de asemenea, din fondurile de dezvoltare urbană.

(3)   În cazul în care fondurile structurale finanțează fonduri de dezvoltare urbană, fondurile respective nu pot fi alocate pentru refinanțarea unor achiziții sau participări în cadrul unor proiecte care sunt deja încheiate.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1080/2006

Secțiunea 1

Eligibilitatea cheltuielilor pentru locuințe

Articolul 47

Intervenții în domeniul locuințelor

(1)   Regiunile selectate pentru operațiunile în domeniul locuințelor, prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, îndeplinesc cel puțin trei dintre următoarele criterii, din care două se regăsesc în criteriile menționate la literele (a)-(h):

(a)

un nivel ridicat de sărăcie și excluziune socială;

(b)

un nivel ridicat de șomaj de lungă durată;

(c)

o evoluție demografică deficitară;

(d)

un nivel redus de școlarizare, un nivel redus de calificare profesională și o rată considerabilă a abandonului școlar;

(e)

o rată ridicată a criminalității și a delincvenței;

(f)

un mediu deosebit de degradat;

(g)

un nivel redus de activitate economică;

(h)

un număr ridicat de imigranți, de grupuri etnice și minoritare sau de refugiați;

(i)

spații locative de o calitate redusă;

(j)

un nivel redus de performanță energetică a spațiilor locative.

Valorile aferente criteriilor enumerate la alineatul (1) se înregistrează la nivel național de către fiecare stat membru.

Valorile de referință pentru fiecare criteriu se stabilesc de comun acord de către Comisie și fiecare stat membru.

(2)   În temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 sunt eligibile exclusiv următoarele intervenții:

(a)

renovarea părților comune ale clădirilor de locuințe rezidențiale multifamiliale, și anume:

(i)

modernizarea structurii principale a clădirii, și anume acoperișul, fațada, ferestrele și ușile fațadei, scările, culoarele interioare și exterioare, intrarea și structurile exterioare ale intrării, ascensorul;

(ii)

instalațiile tehnice ale clădirii;

(iii)

măsurile de eficiență energetică;

(b)

predarea la cheie a unor clădiri de locuințe sociale moderne, de calitate, prin renovarea și reconversia clădirilor existente care aparțin autorităților publice sau unor organizații fără scop lucrativ.

Secțiunea 2

Norme de eligibilitate aplicabile programelor operaționale care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană

Articolul 48

Norme de eligibilitate a cheltuielilor

Fără a aduce atingere listei de cheltuieli neeligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, articolele 49-53 din prezentul regulament se aplică în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor în legătură cu operațiuni selectate în cadrul unui program operațional care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Articolul 49

Cheltuieli financiare și costurile de garanție

Următoarele cheltuieli și costuri sunt eligibile pentru o contribuție din FEDR:

(a)

costurile aferente tranzacțiilor financiare transnaționale;

(b)

în cazul în care punerea în aplicare a unei operațiuni necesită deschiderea unuia sau a mai multor conturi individuale, cheltuielile bancare pentru deschiderea și gestionarea contului sau conturilor;

(c)

costurile de expertiză juridică, cheltuielile notariale, costurile de expertiză tehnică și financiară și cheltuielile contabile și de audit, în cazul în care sunt în legătură directă cu operațiunea cofinanțată și sunt necesare pentru pregătirea sau punerea în aplicare a acesteia sau, în cazul cheltuielilor de contabilitate și de audit, dacă au legătură cu cerințele autorității de gestionare;

(d)

costul garanțiilor oferite de o bancă sau de orice altă instituție financiară în măsura în care aceste garanții sunt impuse de legislația națională sau comunitară.

Amenzile, penalitățile financiare și cheltuielile judiciare nu sunt eligibile.

Articolul 50

Cheltuieli ale autorităților publice în legătură cu punerea în aplicare a operațiunilor

(1)   Pe lângă cheltuielile cu asistența tehnică furnizată în cadrul unui program operațional în temeiul articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt eligibile următoarele cheltuieli suportate de autoritățile publice în cadrul pregătirii sau punerii în aplicare a unei operațiuni:

(a)

costurile aferente serviciilor profesionale furnizate de o autoritate publică, alta decât beneficiarul, în cadrul pregătirii sau punerii în aplicare a unei operațiuni;

(b)

costurile aferente serviciilor furnizate în legătură cu pregătirea și punerea în aplicare a unei operațiuni de către o autoritate publică ce are calitatea de beneficiar și care desfășoară o operațiune pe cont propriu, fără a apela la furnizori externi.

(2)   Autoritatea publică în cauză eliberează o factură pentru costurile prevăzute la alineatul (1) litera (a) și o înmânează beneficiarului sau certifică aceste costuri pe baza unor documente contabile cu valoare echivalentă, care permit identificarea costurilor reale pe care le-a suportat pentru operațiunea respectivă.

(3)   Costurile prevăzute la alineatul (1) litera (b) sunt eligibile în cazul în care sunt costuri suplimentare și au legătură cu cheltuieli plătite efectiv și direct pentru operațiunea cofinanțată sau cu contribuții în natură, astfel cum au fost prevăzute la articolul 51.

Aceste costuri sunt certificate pe baza unor documente care permit identificarea costurilor reale suportate sau contribuțiilor în natură pe care autoritatea publică le-a acordat pentru operațiunea respectivă.

Articolul 51

Contribuții în natură

(1)   Contribuțiile în natură ale unui beneficiar din domeniul public sau privat sunt cheltuieli eligibile, în cazul în care îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

corespund contribuției sub formă de terenuri sau bunuri imobile, echipamente sau materii prime, sub forma unei activități profesionale sau de cercetare sau a unei activități benevole;

(b)

valoarea lor poate face obiectul unei evaluări și al unui control independent.

(2)   În cazul contribuției sub formă de terenuri sau bunuri imobile, valoarea se certifică de către un expert independent calificat sau un organism oficial autorizat în mod corespunzător.

(3)   În cazul unei activități de voluntariat, valoarea activității se stabilește luând în considerare timpul consacrat și tariful orar și zilnic perceput pentru o activitate echivalentă.

Articolul 52

Cheltuieli generale

Cheltuielile generale sunt eligibile cu condiția să se bazeze pe costuri reale imputabile punerii în aplicare a operațiunii în cauză sau pe costuri medii reale imputabile unor operațiuni de același tip.

Tarifele forfetare stabilite pe baza costurilor medii nu pot depăși 25 % din costurile directe ale unei operațiuni care pot influența nivelul cheltuielilor generale. Calculul tarifelor forfetare este documentat în mod corespunzător și verificat în mod regulat.

Articolul 53

Amortizări

Cheltuielile de amortizare a activelor amortizabile utilizate direct în cadrul unei operațiuni, care au fost efectuate în perioada de cofinanțare, sunt eligibile cu condiția ca achiziția activelor să nu fie declarată cheltuială eligibilă.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 54

Abrogare

(1)   Regulamentele (CE) nr. 1681/94, (CE) nr. 1159/2000, (CE) nr. 1685/2000, (CE) nr. 438/2001 și (CE) nr. 448/2001 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Dispozițiile regulamentelor abrogate continuă să se aplice intervențiilor aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.

(2)   Regulamentele (CE) nr. 1831/94, (CE) nr. 1386/2002, (CE) nr. 16/2003 și (CE) nr. 621/2004 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Dispozițiile regulamentelor abrogate continuă să se aplice deciziilor adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1164/94.

Articolul 55

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Danuta HÜBNER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 210, 31.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 161, 26.6.1999, p. 1. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 173/2005 (JO L 29, 2.2.2005, p. 3).

(4)  JO L 213, 13.8.1999, p. 1.

(5)  JO L 178, 12.7.1994, p. 43. Regulament, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2035/2005 (JO L 328, 15.12.2005, p. 8).

(6)  JO L 191, 27.7.1994, p. 9. Regulament, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2168/2005 (JO L 345, 28.12.2005, p. 15).

(7)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(9)  JO L 13, 19.1.2000, p. 12.

(10)  JO C 194, 18.8.2006, p. 2.

(11)  JO L 130, 31.5.2000, p. 30.

(12)  JO L 193, 29.7.2000, p. 39. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 448/2004 (JO L 72, 11.3.2004, p. 66).

(13)  JO L 63, 3.3.2001, p. 21. Regulament, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2355/2002 (JO L 351, 28.12.2002, p. 42).

(14)  JO L 64, 6.3.2001, p. 13.

(15)  JO L 201, 31.7.2002, p. 5.

(16)  JO L 2, 7.1.2003, p. 7.

(17)  JO L 98, 2.4.2004, p. 22.

(18)  JO C 316, 27.11.1995, p. 49.

(19)  JO L 160, 30.6.2000, p. 1.

(20)  JO L 61, 4.3.1994, p. 27.

(21)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(22)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.


ANEXA I

REGULI DE BAZĂ PENTRU CREAREA EMBLEMEI ȘI INDICAREA CULORILOR STANDARD

DESCRIERE SIMBOLICĂ

Pe un fundal de cer albastru, douăsprezece stele aurii formează un cerc care reprezintă uniunea popoarelor Europei. Numărul stelelor este invariabil, doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și unității.

DESCRIERE HERALDICĂ

Pe fond albastru, un cerc format din douăsprezece stele aurii cu cinci raze, ale căror vârfuri nu se ating.

DESCRIERE GEOMETRICĂ

Image

Emblema reprezintă un drapel sub forma unui dreptunghi albastru, cu lungimea de 1,5 ori cât lățimea. Douăsprezece stele aurii situate la intervale egale formează un cerc invizibil, al cărui centru este punctul de intersecție al diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu o treime din lățime. Fiecare stea are cinci colțuri situate pe circumferința unui cerc invizibil a cărui rază este egală cu a optsprezecea parte din lățime. Toate stelele sunt poziționate vertical, adică au un colț îndreptat în sus și două colțuri poziționate pe o linie imaginară, perpendicular pe ax. Stelele sunt poziționate asemenea orelor pe cadranul unui ceas. Numărul lor este invariabil.

CULORI REGULAMENTARE

Culorile emblemei sunt următoarele:

PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului;

PANTONE YELLOW pentru stele.

TETRACROMIA

În cazul în care se utilizează procedeul de imprimare prin tetracromie, se recreează cele două culori standard prin utilizarea celor patru culori din tetracromie.

PANTONE YELLOW se obține utilizând „Process Yellow” 100 %.

PANTONE REFLEX BLUE se obține prin amestecarea culorii „Process Cyan” 100 % cu „Process Magenta” 80 %.

INTERNET

Pe paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB:0/0/153 (cod hexazecimal 000099), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB:255/204/0 (cod hexazecimal FFCC00).

PROCESUL DE REPRODUCERE MONOCROM

Cu negru: se trasează chenarul dreptunghiului cu negru și se tipăresc stelele cu negru pe alb.

Image

Cu albastru (Reflex Blue): se utilizează această culoare 100 % pentru fond, iar stelele sunt reproduse în alb negativ.

Image

REPRODUCEREA PE FOND COLORAT

În cazul în care este imposibil să se evite un fond colorat, se trasează un chenar alb în jurul dreptunghiului, cu lățimea egală cu a douăzeci și cincea parte din înălțimea dreptunghiului.

Image


ANEXA II

CLASIFICAREA INTERVENȚIILOR FONDURILOR STRUCTURALE (1) PENTRU PERIOADA 2007-2013

Partea A:   Coduri pe dimensiune

TABELUL 1:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „TEME PRIORITARE”

Cod

Temă prioritară

Cercetare și dezvoltare tehnologică (CDT), inovație și spirit întreprinzător

01

Activități de CDT în centre de cercetare

02

Infrastructuri în materie de CDT (inclusiv echipament, aparate și rețele informatice de mare viteză care leagă centrele de cercetare) și centre de competență în tehnologii specifice

03

Transfer de tehnologii și îmbunătățirea rețelelor de cooperare între micile întreprinderi (IMM), între acestea și alte întreprinderi, universități, instituții de învățământ superior de toate tipurile, autorități regionale, centre de cercetare și poli științifici și tehnologici (parcuri științifice și tehnologice, tehnopoli etc.)

04

Susținerea CDT, mai ales în IMM-uri (inclusiv acces la serviciile de CDT în centrele de cercetare)

05

Servicii de susținere avansată a societăților și grupurilor de societăți

06

Asistență acordată IMM-urilor pentru promovarea produselor și a proceselor de producție nepoluante (punerea în aplicare a sistemelor eficiente de gestiune de mediu, adoptare și utilizare a tehnologiilor de prevenire a poluării, integrarea tehnologiilor proprii în producția societăților)

07

Investiții în societăți ale căror activități sunt direct legate de cercetare și inovație (tehnologia inovației, crearea de noi societăți de către universități, centre și societăți existente de CDT etc.)

08

Alte investiții în societăți

09

Alte măsuri care urmăresc stimularea cercetării, a inovației și a spiritului întreprinzător în IMM-uri

Societatea informațională

10

Infrastructuri telefonice (inclusiv rețele în bandă largă)

11

Tehnologii ale informației și comunicațiilor (acces, securitate, interoperabilitate, prevenirea riscurilor, cercetare, inovație, conținut numeric etc.)

12

Tehnologii ale informației și comunicațiilor (TEN-TIC)

13

Servicii și aplicații pentru uzul cetățenilor (sănătate online, administrație online, formare online, integrare prin tehnologiile societății informaționale etc.)

14

Servicii și aplicații destinate IMM-urilor (comerț electronic, educație și formare, rețelistică etc.)

15

Alte măsuri care urmăresc îmbunătățirea accesului și utilizării eficiente a TIC de către IMM-uri

Transporturi

16

Căi ferate

17

Căi ferate (RTE-T)

18

Active feroviare mobile

19

Active feroviare mobile (RTE-T)

20

Autostrăzi

21

Autostrăzi (RTE-T)

22

Drumuri naționale

23

Drumuri regionale/locale

24

Piste pentru cicliști

25

Transporturi urbane

26

Transporturi multimodale

27

Transporturi multimodale (RTE-T)

28

Sisteme inteligente de transport

29

Aeroporturi

30

Porturi

31

Căi navigabile interne (regionale și locale)

32

Căi navigabile interne (RTE-T)

Energie

33

Electricitate

34

Electricitate (RTE-T)

35

Gaze naturale

36

Gaze naturale (RTE-T)

37

Produse petroliere

38

Produse petroliere (RTE-T)

39

Energii regenerabile: energie eoliană

40

Energii regenerabile: energie solară

41

Energii regenerabile: energie de biomasă

42

Energii regenerabile: energie hidroelectrică, geotermică și altele

43

Eficiență energetică, cogenerare, gestionare a energiei

Protecția mediului și prevenirea riscurilor

44

Gestionarea deșeurilor menajere și industriale

45

Gestionarea și distribuția apei (apă potabilă)

46

Tratarea apei (ape uzate)

47

Calitatea aerului

48

Prevenirea și controlul integrat al poluării

49

Adaptarea la schimbarea climatică și atenuarea efectelor acesteia

50

Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate

51

Promovarea biodiversității și protecția naturii (inclusiv NATURA 2000)

52

Promovarea transportului urban curat

53

Prevenirea riscurilor (inclusiv elaborarea și punerea în aplicare a unor planuri și acțiuni pentru prevenirea și gestionarea riscurilor naturale și tehnologice)

54

Alte acțiuni în vederea protecției mediului înconjurător și prevenirii riscurilor

Turism

55

Promovarea resurselor naturale

56

Protecția și valorificarea patrimoniului natural

57

Alte măsuri de sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor turistice

Cultură

58

Protecția și conservarea patrimoniului cultural

59

Dezvoltarea de infrastructuri culturale

60

Alte măsuri de sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor culturale

Reabilitare urbană/rurală

61

Proiecte integrate de reabilitare urbană/rurală

Creșterea capacității de adaptare a lucrătorilor, întreprinderilor și întreprinzătorilor

62

Dezvoltarea sistemelor și strategiilor de educare și de formare continuă în cadrul întreprinderilor; formare și servicii pentru angajați în vederea îmbunătățirii capacității lor de adaptare la schimbare; promovarea spiritului întreprinzător și inovator

63

Conceperea și difuzarea formelor inovatoare și mai productive de organizare a muncii

64

Dezvoltarea serviciilor specifice pentru angajare, formare și susținere în contextul restructurării sectoarelor și a întreprinderilor și punerea la punct a sistemelor care permit anticiparea schimbărilor economice și a cerințelor viitoare privind ocuparea forței de muncă și competențele

Îmbunătățirea accesului la ocuparea forței de muncă și integrarea durabilă

65

Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței forței de muncă

66

Punerea în aplicare a măsurilor active și preventive pe piața forței de muncă

67

Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și a prelungirii vieții profesionale

68

Susținerea angajărilor independente și a creării de întreprinderi

69

Măsuri de creștere a participării durabile a femeilor la ocuparea forței de muncă și a promovării profesionale a acestora pentru reducerea segregării bazate pe sexe pe piața forței de muncă și pentru concilierea vieții profesionale cu cea privată, în special prin facilitarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor și de ajutorare a persoanelor dependente

70

Acțiuni specifice pentru creșterea participării lucrătorilor migranți la ocuparea forței de muncă și consolidarea integrării sociale a acestora

Îmbunătățirea integrării sociale a persoanelor celor mai puțin favorizate

71

Modalități de integrare în muncă și de reinserție pe piața forței de muncă pentru persoanele defavorizate; lupta contra discriminării în inserția și promovarea pe piața muncii și măsuri de încurajare a acceptării diversității la locul de muncă

Îmbunătățirea capitalului uman

72

Conceperea, adoptarea și punerea în aplicare a reformelor sistemelor de educație și de formare în scopul creșterii potențialului de ocupare a forței de muncă, îmbunătățirii utilității educației și a formării inițiale și profesionale pentru piața forței de muncă și al actualizării în permanență a aptitudinilor personalului de formare în scopul favorizării inovației și a unei economii fondate pe cunoaștere

73

Măsuri de încurajare a participării crescute la educație și la formare pe parcursul vieții, inclusiv prin măsuri de reducere a abandonului școlar precoce și a segregării persoanelor în funcție de sex, precum și îmbunătățirea accesului la educația și formarea inițială, profesională și superioară de calitate

74

Dezvoltarea potențialului uman în domeniul cercetării și al inovației, în special prin intermediul studiilor postuniversitare și al formării cercetătorilor, precum și prin activități în rețea între universități, centre de cercetare și întreprinderi

Investiții în infrastructuri sociale

75

Infrastructuri pentru educație

76

Infrastructuri pentru sănătate

77

Infrastructuri pentru îngrijirea copilului

78

Infrastructură pentru locuințe

79

Alte infrastructuri sociale

Mobilizarea pentru reformele în domeniul ocupării forței de muncă și al incluziunii sociale

80

Promovarea de parteneriate, acorduri și inițiative prin conectarea la rețea a părților interesate

Consolidarea capacității instituționale la nivel național, regional și local

81

Mecanisme care să permită îmbunătățirea conceperii, monitorizării și evaluării politicilor și programelor la nivel național, regional și local și consolidarea capacităților de punere în aplicare a politicilor și programelor

Reducerea costurilor suplimentare pe care le implică dezvoltarea regiunilor ultraperiferice

82

Compensarea costurilor suplimentare legate de problemele de accesibilitate și fragmentare teritorială

83

Acțiuni specifice destinate compensării costurilor suplimentare legate de dimensiunea pieței

84

Sprijin destinat compensării costurilor suplimentare datorate condițiilor climatice și dificultăților legate de relief

Asistență tehnică

85

Pregătire, punere în aplicare, monitorizare și control

86

Evaluare și studii; informare și comunicare


TABELUL 2:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „FORME DE FINANȚARE”

Cod

Formă de finanțare

01

Ajutor nerambursabil

02

Ajutor (împrumut, subvenție la dobândă, garanție)

03

Capital de risc (participare la capital, fond de capital de risc)

04

Altă formă de finanțare


TABELUL 3:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „TERITORIU”

Cod

Tip de teritoriu

01

Aglomerare urbană

02

Zonă de munte

03

Insule

04

Zone cu o densitate a populației redusă și foarte redusă

05

Zone rurale (altele decât zonele de munte, insulele sau zonele cu o densitate a populației redusă și foarte redusă)

06

Foste granițe externe ale Uniunii Europene (după 30 aprilie 2004)

07

Regiune ultraperiferică

08

Zonă de cooperare transfrontalieră

09

Zonă de cooperare transnațională

10

Zonă de cooperare interregională

00

Fără obiect


TABELUL 4:   CODURI PENTRU DIMENSIUNEA „ACTIVITATE ECONOMICĂ”

Cod

Activitate economică  (2)

01

Agricultură, vânătoare, silvicultură

02

Pescuit

03

Industrii alimentare

04

Industria textilă și de confecții

05

Fabricarea de materiale de transport

06

Industrii manufacturiere nespecificate

07

Extracția de produse energetice

08

Producția și distribuția de energie electrică, gaz și agent termic

09

Captarea, tratarea și distribuirea apei

10

Poștă și telecomunicații

11

Transporturi

12

Construcții

13

Comerț cu ridicata și cu amănuntul

14

Hoteluri și restaurante

15

Servicii de intermediere financiară

16

Activități imobiliare, de închiriere și servicii prestate întreprinderilor

17

Administrație publică

18

Educație

19

Activități sanitare

20

Asistență socială, servicii publice, sociale și personale

21

Activități legate de mediu

22

Alte servicii nespecificate

00

Fără obiect


TABELUL 5:   CODURI PENTRU DIMENSIUNE ÎN FUNCȚIE DE LOCALIZARE

Cod

Localizare  (3)

 

Codul regiunii sau al zonei în care este localizată/se desfășoară operațiunea (nivel NUTS (4) sau altele, după caz, de exemplu, transfrontalier, transnațional sau interregional)

Partea B:   Defalcare orientativă a contribuției comunitare pe categorii în cadrul programului operațional:

Nr. de referință al Comisiei:

Denumirea programului:

Data ultimei decizii a Comisiei pentru programul operațional respectiv:

…/…/…

în EUR

în EUR

în EUR

Dimensiunea 1

Temă prioritară

Dimensiunea 2

Formă de finanțare

Dimensiunea 3

Teritoriu

Cod (5)

Sumă (6)

Cod (5)

Sumă (6)

Cod (5)

Sumă (6)

 

 

 

 

 

 

Total

 

Total

 

Total

 

Partea C:   Defalcare cumulată a sumelor alocate din contribuția comunitară pe categorii (rapoarte de execuție anuale și finale)

Nr. de referință al Comisiei:

Denumirea programului:

Data ultimei decizii a Comisiei pentru programul operațional respectiv:

…/…/…

Codurile combinate pentru dimensiunile 1-5

Cod (7)

Dimensiunea 1

Cod (7)

Dimensiunea 2

Cod (7)

Dimensiunea 3

Cod (7)

Dimensiunea 4

Cod (7)

Dimensiunea 5

Sumă (8)

Temă prioritară

Formă de finanțare

Teritoriu

Activitate economică

Localizare

 

 

 

 

 

 

Total

 


(1)  Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de coeziune și Fondul Social European.

(2)  Pe baza nomenclatorului statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1); Regulamentul (CE) nr. 29/2002 din 19 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990.

(3)  Domeniul 4 din anexa III secțiunea A.

(4)  Codificarea acestei dimensiuni este reluată în Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS), care figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 din 26 mai 2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1888/2005 din 26 octombrie 2005.

(5)  Categoriile trebuie codificate pentru fiecare dimensiune prin intermediul clasificării standard.

(6)  Suma estimată a contribuției comunitare pentru fiecare categorie.

(7)  Categoriile trebuie codificate pentru fiecare dimensiune prin intermediul clasificării standard.

(8)  Suma alocată a contribuției comunitare pentru fiecare combinație de categorii.


ANEXA III

LISTA DATELOR PRIVIND OPERAȚIUNILE CARE TREBUIE COMUNICATE LA CERERE COMISIEI ÎN SCOPUL CONTROALELOR DOCUMENTARE ȘI LA FAȚA LOCULUI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 14

A.   Date privind operațiunile (în conformitate cu decizia de acordare, modificată după caz)

Domeniul 1.

Codul CCI al programului operațional

Domeniul 2.

Numărul priorității

Domeniul 3.

Denumirea fondului structural

Domeniul 4.

Codul regiunii sau al zonei în care este localizată/se desfășoară operațiunea (nivel NUTS sau altul, după caz)

Domeniul 5.

Autoritatea de certificare

Domeniul 6.

Autoritatea de gestionare

Domeniul 7.

Organismul intermediar care declară cheltuielile autorității de certificare, după caz

Domeniul 8.

Numărul de cod unic al operațiunii

Domeniul 9.

Scurtă descriere a operațiunii

Domeniul 10.

Data de începere a operațiunii

Domeniul 11.

Data terminării operațiunii

Domeniul 12.

Organismul care adoptă decizia de acordare

Domeniul 13.

Data deciziei de acordare

Domeniul 14.

Numărul de referință al beneficiarului

Domeniul 15.

Monedă (alta decât euro, dacă e cazul)

Domeniul 16.

Costul total al operațiunii (1)

Domeniul 17.

Totalul cheltuielilor eligibile (2)

Domeniul 18.

Totalul cheltuielilor publice eligibile

Domeniul 19.

Finanțare din partea Băncii Europene de Investiții (BEI)


B.   Cheltuieli declarate pentru operațiune

Domeniul 20.

Numărul intern de referință al ultimei cereri de rambursare din cadrul operațiunii

Domeniul 21.

Data la care a fost introdusă în sistemul de monitorizare ultima cerere de rambursare din cadrul operațiunii

Domeniul 22.

Suma cheltuielilor eligibile declarate în ultima cerere de rambursare din cadrul operațiunii înregistrate în sistemul de monitorizare

Domeniul 23.

Totalul cheltuielilor eligibile pentru care s-a prezentat o cerere de rambursare

Domeniul 24.

Localizarea documentelor justificative detaliate în sprijinul cererii în cauză, în cazul în care nu se află la sediul beneficiarului

Domeniul 25.

Cheltuielile din FEDR pentru PO cofinanțate din FSE (3)

Domeniul 26.

Cheltuieli din FSE pentru PO cofinanțate din FEDR (4)

Domeniul 27.

Cheltuieli efectuate într-o zonă adiacentă zonei eligibile (cooperare transfrontalieră) (5)

Domeniul 28.

Cheltuieli efectuate de parteneri din exteriorul zonei (cooperare transnațională) (6)

Domeniul 29.

Cheltuieli efectuate în afara Comunității (cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională) (7)

Domeniul 30.

Cheltuieli efectuate pentru achiziționarea de terenuri (8)

Domeniul 31.

Cheltuieli pentru locuință (9)

Domeniul 32.

Cheltuieli aferente costurilor indirecte/cheltuieli generale forfetare (10)

Domeniul 33.

Venituri deduse din cererile de rambursare, dacă este cazul

Domeniul 34.

Corecții financiare deduse din cererile de rambursare, dacă este cazul

Domeniul 35.

Cheltuieli totale eligibile declarate pentru operațiune și cuprinse în declarația de cheltuieli transmisă Comisiei de către autoritatea de certificare (în euro)

Domeniul 36.

Cheltuieli totale eligibile declarate pentru operațiune și cuprinse în declarația de cheltuieli transmisă Comisiei de către autoritatea de certificare (în monedă națională)

Domeniul 37.

Data celei mai recente declarații de cheltuieli a autorității de certificare, care conține cheltuielile din cadrul operațiunii

Domeniul 38.

Data verificărilor efectuate în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (b)

Domeniul 39.

Data auditurilor în conformitate cu articolul 16 alineatul (1)

Domeniul 40.

Organismul care efectuează auditul sau verificarea

Domeniul 41.

Gradul de îndeplinire a obiectivului operațiunii, în cazul în care aceasta este finalizată (în %)


(1)  Adică inclusiv finanțare privată, dar netă a cheltuielilor neeligibile și alte finanțări.

(2)  Suma va corespunde sumei de la domeniul 16 sau de la domeniul 18, în funcție de baza contribuției din fonduri în temeiul articolului 53 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(3)  Domeniul 25: se comunică pentru programele operaționale cofinanțate de FSE, în cazul în care se utilizează opțiunea prevăzută la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 sau opțiunea prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(4)  Domeniul 26: se comunică pentru programele operaționale cofinanțate de FEDR, în cazul în care se utilizează opțiunea prevăzută la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 sau opțiunea prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(5)  Articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(6)  Articolul 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(7)  Articolul 21 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

(8)  Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(9)  Articolul 7 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(10)  În limitele prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 sau la articolul 52 din prezentul regulament.


ANEXA IV

PARAMETRI TEHNICI PENTRU EȘANTIONAREA STATISTICĂ ALEATORIE CARE TREBUIE REALIZATĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 17 (EȘANTIONARE) DIN PREZENTUL REGULAMENT

1.

O metodă de eșantionare statistică aleatorie permite elaborarea unor concluzii pe baza rezultatelor auditului eșantionului privind ansamblul cheltuielilor din care eșantionul a fost extras și, prin urmare, furnizează dovezi care confirmă funcționarea sistemelor de gestionare și control.

2.

Confirmarea privind funcționarea sistemelor este dată de nivelul de încredere care rezultă din concluziile auditului sistemelor și ale controalelor operațiunilor din eșantionul selectat printr-o metodă de eșantionare statistică aleatorie. Pentru a obține o confirmare cât mai solidă, ceea ce înseamnă un risc de audit redus, autoritatea de audit trebuie să combine rezultatele auditului sistemelor cu rezultatele controalelor operațiunilor. Autoritatea de audit evaluează în primul rând fiabilitatea sistemelor (ridicată, medie sau redusă) luând în considerare rezultatele auditului sistemelor, în scopul stabilirii parametrilor tehnici ai eșantionării, în special rata de încredere și rata de eroare prevăzută. De asemenea, statele membre pot utiliza rezultatele raportului privind evaluarea conformității sistemelor, prevăzut la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. Nivelul combinat de confirmare, rezultat din auditul sistemelor și controlul operațiunilor, trebuie să fie ridicat. Nivelul de încredere utilizat pentru eșantionarea operațiunilor nu trebuie să fie mai mic de 60 %, cu un nivel de materialitate de maximum 2 %. În cazul unui sistem a cărui fiabilitate a fost estimată ca fiind redusă, nivelul de încredere utilizat pentru operațiunile de eșantionare nu trebuie să fie mai mic de 90 %. Autoritatea de audit descrie, în raportul de control anual, modul în care s-a obținut confirmarea.

3.

Autoritatea de audit stabilește criteriile utilizate pentru auditul sistemelor în scopul determinării fiabilității sistemelor de gestionare și control. Aceste criterii trebuie să cuprindă o evaluare cuantificată a tuturor elementelor-cheie ale sistemului și să acopere principalele autorități și organisme intermediare care participă la gestionarea și controlul programului operațional. În dosarul de audit se păstrează copii ale evaluărilor efectuate.

4.

În cazul în care sistemul de gestionare și control este comun mai multor programe operaționale de același tip (de exemplu, pentru același fond), în conformitate cu articolul 71 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, se poate selecta un singur eșantion care să garanteze aceiași parametri tehnici ai gradului de încredere și ai nivelului de materialitate și care să ia în considerare aceeași rată de eroare prevăzută, astfel cum se indică mai sus, pentru toate programele vizate.


ANEXA V

MODEL DE STRATEGIE DE AUDIT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 62 ALINEATUL (1) LITERA (c) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006

1.   INTRODUCERE

Se precizează autoritatea de audit responsabilă cu elaborarea strategiei de audit, precum și orice alt organism care a contribuit la stabilirea strategiei. Se explică procedura utilizată pentru elaborarea strategiei.

Se precizează obiectivele generale ale strategiei de audit.

Se explică funcțiile și responsabilitatea autorității de audit și ale altor organisme care efectuează audituri sub responsabilitatea acesteia.

Se arată independența autorității de audit în raport cu autoritatea de gestionare și autoritatea de certificare.

Autoritatea de audit trebuie să confirme că organismele responsabile cu efectuarea auditurilor în temeiul articolului 62 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 au independența funcțională necesară.

2.   BAZĂ LEGALĂ ȘI DOMENIU DE APLICARE

Se indică orice cadru național de reglementare care influențează autoritatea de audit și funcțiile acesteia.

Se indică perioada pentru care se aplică strategia.

Se indică fondurile, programele și regiunile avute în vedere în cadrul strategiei.

3.   METODOLOGIE

Se indică metoda de audit care se va utiliza, pe baza standardelor de audit recunoscute la nivel internațional (inclusiv, dar fără a se limita la INTOSAI, IFAC, IIA etc.), a manualelor de audit sau a altor documente specifice.

4.   STRATEGIE ȘI PRIORITĂȚI ÎN MATERIE DE AUDIT

Se stabilesc pragurile de materialitate pentru scopuri de planificare și în vederea notificării deficiențelor.

Se indică tipurile de audit care urmează să fie efectuate (auditul sistemelor, controlul operațiunilor).

Pentru auditul sistemelor:

(a)

se specifică organismul/organismele responsabil(e) pentru activitățile de control;

(b)

se menționează organismele care urmează să fie auditate;

(c)

se menționează orice probleme orizontale care trebuie urmărite de auditul sistemelor, cum ar fi achizițiile publice, sistemele informatice, ajutorul de stat, cerințele de mediu, egalitatea de șanse și sistemele informatice.

Pentru controlul operațiunilor:

(a)

se specifică organismul/organismele responsabil(e) pentru activitățile de audit;

(b)

se menționează criteriile care permit să se stabilească nivelul de siguranță obținut prin auditul sistemelor și se face trimitere la documentele folosite pentru aplicarea metodei de eșantionare prevăzute la articolul 17;

(c)

se specifică procedura care permite să se determine etapele care trebuie urmate în cazul în care se descoperă erori materiale.

Se arată și se motivează, pentru întreaga perioadă de programare, prioritățile stabilite și obiectivele controalelor.

Se explică legătura între evaluarea riscurilor și activitățile de control prevăzute.

Se stabilește calendarul misiunilor de audit pentru anul următor, sub forma unui tabel.

5.   EVALUAREA RISCURILOR

Se indică procedurile aplicate, inclusiv în ce măsură au fost luate în considerare rezultatele auditurilor anterioare ale organismelor și sistemelor (spre exemplu, auditurile în perioada 2000-2006 și activitățile de audit cu privire la evaluarea conformității).

Se indică autoritatea de gestionare, autoritatea de certificare și organismele intermediare implicate.

Se indică factorii de risc luați în considerare, inclusiv orice probleme orizontale care sunt considerate factori de risc.

Se indică rezultatele prin identificarea și stabilirea unei ordini de prioritate a organismelor, proceselor, controalelor și programelor esențiale și ale axelor prioritare care urmează să facă obiectul unui audit.

6.   RECURSUL LA ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE TERȚI

Se arată în ce măsură anumite componente sunt controlate de alți auditori și gradul de fiabilitate potențială a acestor activități.

Se explică modul în care autoritatea de audit va asigura calitatea activităților desfășurate de celelalte organisme de audit recunoscute la nivel internațional.

7.   RESURSE

Se menționează resursele planificate să fie alocate, cel puțin pentru anul următor.

8.   RAPOARTE

Se menționează procedurile interne în materie de rapoarte, în special elaborarea unor rapoarte provizorii și finale de audit și dreptul organismului auditat de a fi audiat și de a prezenta o explicație înainte de adoptarea unei poziții definitive.


ANEXA VI

MODEL DE RAPORT ANUAL DE CONTROL ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1) LITERA (d) PUNCTUL (i) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI ȘI ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2) DIN PREZENTUL REGULAMENT

1.   INTRODUCERE

Se indică autoritatea de audit responsabilă și alte organisme care au participat la elaborarea raportului.

Se indică perioada de douăsprezece luni (perioadă de referință) din care a fost extras eșantionul aleatoriu.

Se identifică programul (programele) operațional(e) la care se referă raportul și autoritatea (autoritățile) de gestionare și de certificare a(le) acestui/acestor program(e). În cazul în care raportul se referă la mai multe programe sau fonduri, informațiile sunt prezentate pentru fiecare program sau fond în parte.

Se descriu pașii urmați în elaborarea raportului.

2.   MODIFICAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE ȘI CONTROL

Se indică toate modificările semnificative survenite în cadrul sistemelor de gestionare și de control în comparație cu descrierea prezentată în temeiul articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, notificate autorității de audit, cu menționarea datelor de la care se aplică modificările respective.

3.   MODIFICĂRI ALE STRATEGIEI DE AUDIT

Se indică, se explică și se motivează toate modificările prevăzute sau efectuate în cadrul strategiei de audit.

4.   AUDITUL SISTEMELOR

Se indică organismele care au auditat sistemele, inclusiv autoritatea de audit propriu-zisă.

Se atașează o listă recapitulativă a auditurilor efectuate (organisme auditate).

Se descrie baza de selecție a auditurilor în contextul strategiei de audit.

Se descriu principalele constatări și concluzii desprinse în urma auditului privind sistemele de gestionare și de control și funcționarea acestora, inclusiv în ceea ce privește oportunitatea controalelor privind gestionarea, a procedurilor de certificare și a pistei de audit, separarea adecvată a funcțiilor și conformitatea cu cerințele și politicile comunitare.

Se indică dacă eventualele probleme aveau un caracter sistemic, se menționează măsurile luate prin cuantificarea cheltuielilor neconforme cu normele legale și a sumei eventualelor corecții financiare efectuate.

5.   CONTROALE ALE EȘANTIOANELOR DE OPERAȚIUNI

Se indică organismele care au efectuat controlul eșantioanelor, inclusiv autoritatea de audit propriu-zisă.

Se descrie baza de selecție a eșantionului sau a eșantioanelor.

Se indică nivelul de materialitate și, în cazul eșantionării statistice, nivelul de încredere aplicat, precum și intervalul de încredere, după caz.

Se atașează o listă recapitulativă (a se vedea mai jos), pe program și pe fond, care arată cheltuielile eligibile declarate Comisiei în anul calendaristic (an de referință) care s-a încheiat în timpul perioadei de audit, suma cheltuielilor auditate și procentul cheltuielilor auditate din totalul cheltuielilor eligibile declarate Comisiei (atât pentru ultimul an calendaristic, cât și cumulat). Ar trebui să se separe informațiile privind eșantionul aleatoriu de informațiile privind alte eșantioane.

Se descriu principalele rezultate ale auditului, indicând în special suma cheltuielilor cu privire la care s-au constatat nereguli, precum și rata de eroare aferentă eșantionului aleatoriu auditat.

Se indică concluziile desprinse pe baza rezultatelor auditului în ceea ce privește eficacitatea sistemului de gestionare și control.

Se prezintă informații cu privire la monitorizarea neregulilor, inclusiv revizuirea ratelor de eroare raportate anterior.

Se indică dacă eventualele probleme aveau un caracter sistemic, se menționează măsurile luate prin cuantificarea cheltuielilor neconforme și a sumei eventualelor corecții financiare efectuate.

6.   COORDONAREA ÎNTRE ORGANISMELE DE AUDIT ȘI ACTIVITATEA DE MONITORIZARE A AUTORITĂȚII DE AUDIT

Se descrie, după caz, procedura de coordonare între diferitele organisme de audit naționale și autoritatea de audit propriu-zisă.

Se descrie, după caz, procedura de monitorizare aplicată de autoritatea de audit celorlalte organisme de audit.

7.   MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT DIN ANII ANTERIORI

Se arată modul în care s-a dat curs recomandărilor în materie de audit și rezultatelor obținute prin auditul sistemelor și controalele operațiunilor din anii anteriori.

8.   ALTE INFORMAȚII (DUPĂ CAZ)

9.   TABEL CU CHELTUIELILE DECLARATE ȘI CONTROALELE EȘANTIOANELOR

Fond

Referință

(nr. CCI)

Program

Cheltuieli declarate în anul de referință

Cheltuieli în anul de referință, auditate pentru eșantionul aleatoriu

Suma și procentul (rata de eroare) cheltuielilor neconforme în eșantionul aleatoriu (3)

Alte cheltuieli auditate (4)

Suma cheltuielilor neconforme în alte eșantioane de cheltuieli

Totalul cheltuielilor declarate cumulat

Totalul cheltuielilor auditate cumulat, ca procent din totalul cheltuielilor declarate cumulat

 

 

 

 

 (1)

 (2)

Sumă

%

 (1)

 

 

 

 


(1)  Suma cheltuielilor auditate.

(2)  Procentul cheltuielilor auditate comparativ cu cheltuielile eligibile declarate Comisiei pentru anul de referință.

(3)  În cazul în care eșantionul aleatoriu se referă la mai multe fonduri sau programe, datele sunt furnizate pentru întregul eșantion.

(4)  Cheltuielile eșantionului complementar și cheltuielile eșantionului aleatoriu care nu au fost efectuate în anul de referință.


ANEXA VII

MODEL DE AVIZ ANUAL ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1) LITERA (d) PUNCTUL (ii) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI ȘI ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2) DIN PREZENTUL REGULAMENT

În atenția Comisiei Europene, Direcția Generală …

INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentant al … (denumirea organismului desemnat de statul membru), am examinat funcționarea sistemelor de gestionare și control din cadrul programului operațional … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) în scopul emiterii unui aviz care să confirme dacă sistemele au funcționat în mod eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la exactitatea declarațiilor de cheltuieli prezentate Comisiei, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente.

SFERA DE APLICARE A EXAMINĂRII

Examinarea a avut loc în conformitate cu strategia de audit privind programul respectiv în perioada cuprinsă între 1 iulie și 30 iunie … (anul) și a fost prezentată în raportul anual de control atașat, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Fie:

Nu au existat limite cu privire la sfera de aplicare a examinării.

Fie:

Sfera de aplicare a examinării a fost limitată de următorii factori:

(a)

(b)

(c)

etc.

(Se indică orice limitare a sferei de aplicare, de exemplu, eventualele probleme sistemice, punctele slabe ale sistemelor de gestionare și control, lipsa unor documente justificative, dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare etc. și se estimează suma cheltuielilor și a contribuției comunitare alocate. În cazul în care autoritatea de audit nu consideră că limitările respective au un impact asupra cheltuielilor finale declarate, este necesar să se menționeze acest lucru.)

AVIZ

Fie:

(Aviz fără rezerve)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că, în perioada susmenționată , sistemele de gestionare și control instituite pentru programul … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) au fost conforme cu cerințele aplicabile ale articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum și cu cerințele prevăzute în secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei și că au funcționat eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la exactitatea declarațiilor de cheltuieli prezentate Comisiei și, de asemenea, cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente.

Fie:

(Aviz cu rezerve)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că, în perioada susmenționată , sistemele de gestionare și control instituite pentru programul … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) au fost conforme cu cerințele aplicabile ale articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum și cu cerințele prevăzute în secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei și că au funcționat eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la exactitatea declarațiilor de cheltuieli prezentate Comisiei și, de asemenea, cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente, cu excepția aspectelor menționate în continuare: … (1)

Motivele pentru care consider că acest aspect sau aceste aspecte ale sistemelor nu au fost conforme cu cerințele și/sau nu au funcționat eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la declarațiile de cheltuieli prezentate Comisiei, sunt următoarele:… (2)

Subsemnatul estimez că această limită/aceste limite afectează … din cheltuielile totale declarate. Suma contribuției comunitare alocate este de ….

Fie:

(Aviz negativ)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că, în perioada susmenționată , sistemele de gestionare și control instituite pentru programul … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioadă) nu au fost conforme cu cerințele aplicabile ale articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și cu cerințele secțiunii 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei și că nu au funcționat eficient, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la exactitatea declarațiilor de cheltuieli prezentate Comisiei și, de asemenea, cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente.

Prezentul aviz negativ se bazează pe… (3)

Data:

Semnătura:


(1)  Se indică organismul/organismele și aspectul/aspectele sistemelor care nu sunt conforme cu cerințele și/sau care nu au funcționat în mod eficient.

(2)  Se indică, pentru fiecare organism și pentru fiecare aspect al sistemelor, motivele rezervei.

(3)  Se indică, pentru fiecare organism și pentru fiecare aspect al sistemelor, motivele avizului negativ.


ANEXA VIII

MODEL DE RAPORT DE CONTROL FINAL ȘI DE DECLARAȚIE DE ÎNCHEIERE PRIVIND PROGRAMELE OPERAȚIONALE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1) LITERA (e) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI ȘI ARTICOLUL 18 ALINEATUL (3) DIN PREZENTUL REGULAMENT

Partea A:   Model de raport de control final

1.   INTRODUCERE

Se indică autoritatea de audit responsabilă și celelalte organisme care au participat la elaborarea raportului.

Se indică ultima perioadă de referință din care a fost selectat eșantionul aleatoriu.

Se identifică programul (programele) operațional(e) la care se referă raportul și autoritatea/autoritățile de gestionare și de certificare, după caz, defalcat (defalcate) pe fond și pe program.

Se descriu pașii urmați pentru pregătirea raportului.

2.   MODIFICAREA SISTEMELOR DE GESTIONARE ȘI DE CONTROL ȘI A STRATEGIEI DE AUDIT (1)

Se indică toate modificările semnificative ale sistemelor de gestionare și de control comparativ cu descrierea prezentată în temeiul articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, notificate autorității de audit, cu menționarea datelor de la care se aplică modificările respective.

Se indică și se motivează modificările operate în cadrul strategiei de audit.

3.   REZUMAT AL AUDITURILOR EFECTUATE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 62 ALINEATUL (1) LITERELE (a) ȘI (b) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 ȘI AL ARTICOLULUI 17 DIN PREZENTUL REGULAMENT

Pentru auditurile sistemelor:

Se indică organismele care au auditat sistemele, inclusiv autoritatea de audit propriu-zisă.

Se atașează o listă recapitulativă a auditurilor efectuate: organisme auditate și anul auditării.

Se descrie baza de selecție a auditurilor în contextul strategiei de audit (2).

Se descriu principalele constatări și concluzii elaborate în urma auditurilor cu privire la sistemele de gestionare și de control și funcționarea acestora, inclusiv în ceea ce privește oportunitatea controalelor gestionării, a procedurilor de certificare și a pistei de audit, separarea adecvată a funcțiilor și conformitatea cu cerințele și politicile comunitare (2).

Se indică dacă eventualele probleme aveau un caracter sistemic, se menționează măsurile luate prin cuantificarea cheltuielilor neconforme cu normele legale și suma eventualelor corecții financiare operate (2).

Pentru controalele operațiunilor:

Se indică organismele care au controlat eșantioanele, inclusiv autoritatea de audit propriu-zisă.

Se descrie baza de selecție a eșantionului (eșantioanelor).

Se indică nivelul de materialitate și, în cazul eșantionării statistice, nivelul de încredere aplicat, precum și intervalul de încredere, după caz.

Se descriu principalele rezultate ale controalelor, indicând în special suma cheltuielilor cu privire la care s-au constatat nereguli, precum și rata de eroare aferentă eșantionului aleatoriu auditat (2).

Se menționează concluziile elaborate pe baza rezultatelor controalelor în ceea ce privește eficacitatea sistemului de gestionare și control.

Se prezintă informații cu privire la monitorizarea neregulilor, inclusiv revizuirea ratelor de eroare raportate anterior.

Se indică dacă eventualele probleme aveau un caracter sistemic, se menționează măsurile luate prin cuantificarea cheltuielilor neconforme și suma eventualelor corecții financiare operate (2).

4.   MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT

Informații cu privire la monitorizarea rezultatelor obținute în urma auditurilor sistemelor și a controalelor operațiunilor.

5.   LUCRĂRI SUPLIMENTARE PE CARE AUTORITATEA DE AUDIT LE ÎNTREPRINDE ÎN CAZUL ÎN CARE ELABOREAZĂ DECLARAȚIA DE ÎNCHEIERE

Rezumatul auditurilor procedurii de încheiere a autorităților de gestionare și de certificare și a organismelor intermediare.

Rezumatul rezultatelor examinării registrului cu debitorii actualizat în temeiul articolului 61 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Rezumatul rezultatelor obținute prin repetarea controalelor privind exactitatea sumelor declarate pe baza documentelor justificative.

Rezumatul rezultatelor obținute după examinarea rapoartelor altor organisme de audit naționale sau comunitare (se precizează, pe categorii, ce rapoarte au fost primite și examinate).

Rezumatul rezultatelor obținute după examinarea informațiilor privind monitorizarea rezultatelor auditului și a neregularităților semnalate.

Rezumatul rezultatelor obținute prin examinarea lucrărilor suplimentare realizate de autoritățile de gestionare și de certificare pentru a obține un aviz fără rezerve.

Altele.

6.   LIMITE ALE SFEREI DE APLICARE A EXAMINĂRII EFECTUATE DE AUTORITATEA DE AUDIT

Trebuie să se descrie, în mod amănunțit, orice element care a limitat sfera de aplicare a examinării efectuate de autoritatea de audit (3).

Trebuie să se menționeze sumele estimate ale cheltuielilor și suma participării comunitare în cauză.

7.   NEREGULARITĂȚI SEMNALATE

Confirmarea faptului că procedura de notificare și de monitorizare a neregularităților, dintre care face parte remedierea problemelor cu caracter sistemic, a fost monitorizată în conformitate cu cerințele reglementării.

Confirmarea exactității informațiilor furnizate în raportul final de execuție privind neregularitățile semnalate în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

O listă cu neregularitățile care sunt considerate sistemice și sumele cheltuielilor respective.

8.   ALTE INFORMAȚII (DUPĂ CAZ)

9.   TABEL CU CHELTUIELILE DECLARATE ȘI CONTROALELE EȘANTIOANELOR

Fond

Referință (nr. CCI)

Program

Cheltuieli declarate în anul de referință

Cheltuieli în anul de referință, auditate pentru eșantionul aleatoriu

Suma și procentul (rata de eroare) cheltuielilor neconforme în eșantionul aleatoriu (6)

Alte cheltuieli auditate (7)

Suma cheltuielilor neconforme în alte eșantioane de cheltuieli

Totalul cheltuielilor declarate cumulat

Totalul cheltuielilor auditate cumulat, ca procent din totalul cheltuielilor declarate cumulat

 

 

 

 

 (4)

 (5)

Sumă

%

 (4)

 

 

 

 

Partea B:   Declarație de încheiere

În atenția Comisiei Europene, Direcția Generală …

1.   INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentant al … (denumirea organismului desemnat de statul membru), am examinat rezultatele activităților de audit privind programul operațional … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioadă) efectuate de autoritatea de audit sau sub supravegherea acesteia în conformitate cu strategia de audit (și am efectuat lucrările suplimentare pe care le-am considerat necesare). Rezultatele obținute în urma examinării și a lucrărilor suplimentare pe care le-am efectuat sunt prezentate în raportul de control final prevăzut în anexă (care conține și informațiile necesare pentru rapoartele de control anuale pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2016). Declar că am organizat și efectuat aceste lucrări pentru a mă asigura cu privire la exactitatea și validitatea cererii de plată a soldului participării comunitare la programul operațional, precum și legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente acoperite de situația cheltuielilor.

2.   SFERA DE APLICARE A EXAMINĂRII

Examinarea a fost efectuată în conformitate cu strategia de audit cu privire la acest program și a fost prezentată în raportul de control final prevăzut în anexă în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Fie:

Nu există limite ale sferei de aplicare a examinării.

Fie:

Sfera de aplicare a examinării a fost limitată de următorii factori:

(a)

(b)

(c)

etc.

(Se indică orice limitare a sferei de aplicare, de exemplu, eventualele probleme sistemice, punctele slabe ale sistemelor de gestionare și control, lipsa unor documente justificative, dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare etc. și se estimează suma cheltuielilor și a contribuției comunitare alocate. În cazul în care autoritatea de audit nu consideră că limitările respective au un impact asupra cheltuielilor finale declarate, este necesar să se menționeze acest lucru.)

3.   NEREGULARITĂȚI ȘI RATE DE EROARE

Fie:

Rata de eroare și cazurile de neregularitate descoperite pe parcursul lucrărilor de audit nu exclud un aviz fără rezerve, luând în considerare prelucrarea satisfăcătoare de către autoritatea de gestionare și evoluția ratei respective în timp.

Fie:

Rata de eroare și cazurile de neregularitate descoperite pe parcursul lucrărilor de audit și modul în care au fost prelucrate de autoritatea de gestionare exclud un aviz fără rezerve. Raportul de control final conține o listă cu aceste cazuri, precum și o mențiune cu privire la eventualul caracter sistemic al acestora și amploarea problemei. Sumele cheltuielilor totale declarate și suma participării publice care pot fi alocate sunt de …. Prin urmare, participarea comunitară corespunzătoare care poate fi afectată este de ….

4.   AVIZ

Fie:

(Aviz fără rezerve)

În cazul în care nu a existat o limitare a sferei de aplicare a examinării și rata de eroare și cazurile de neregularitate, precum și prelucrarea de către autoritatea de gestionare nu exclud un aviz fără rezerve:

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că situația finală a cheltuielilor reflectă întocmai, în toate aspectele importante, cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional, că cererea de plată a soldului participării comunitare în cadrul programului este justificată și că tranzacțiile subiacente acoperite de situația finală a cheltuielilor sunt legale și reglementare.

Fie:

(Aviz cu rezerve)

În cazul în care au existat limitări ale sferei de aplicare a examinării și/sau rata de eroare și cazurile de neregularități, precum și prelucrarea de către autoritatea de gestionare necesită un aviz fără rezerve, dar nu justifică un aviz negativ pentru toate cheltuielile vizate:

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că situația finală a cheltuielilor reflectă întocmai, în toate aspectele importante, cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional, că cererea de plată a soldului participării comunitare la program este justificată și că tranzacțiile subiacente acoperite de situația finală a cheltuielilor sunt legale și reglementare, cu excepția elementelor prevăzute la punctul 2 în cele ce urmează și/sau observațiilor de la punctul 3 privind rata de eroare și cazurile de neregularități, precum și prelucrarea de către autoritatea de gestionare, ale căror efecte sunt exprimate în cifre în cele ce urmează. Estimez că efectul acestei limite/acestor limite este în valoare de… din cheltuielile totale declarate. Suma participării comunitare afectate este de …

Fie:

(Aviz negativ)

În cazul în care au existat limitări majore ale sferei de aplicare și/sau rata de eroare și cazurile de neregularități, precum și prelucrarea de către autoritatea de gestionare au o asemenea amploare încât situația finală a cheltuielilor nu poate fi luată în considerare fără a efectua lucrări suplimentare considerabile:

Pe baza examinării menționate anterior, în special pe baza elementelor prevăzute la punctul 2 și/sau a ratei de eroare și a cazurilor de neregularități, precum și pe baza prelucrării nesatisfăcătoare de către autoritatea de gestionare prevăzută la punctul 3, subsemnatul declar că situația finală a cheltuielilor nu reflectă întocmai, în toate aspectele importante, cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional și, prin urmare, cererea de plată a soldului participării comunitare la programul respectiv nu este valabilă și tranzacțiile subiacente acoperite de situația finală a cheltuielilor nu sunt legale și reglementare.

Data

Semnătura


(1)  Modificări care nu au fost menționate în rapoarte de control anuale anterioare.

(2)  Audituri care nu sunt acoperite de rapoarte de control anuale anterioare.

(3)  Aceste elemente pot fi, de exemplu, probleme cu caracter sistemic, imperfecțiuni ale sistemelor de gestionare și de control, absența documentelor justificative sau dosarele care fac obiectul unor proceduri judiciare.

(4)  Suma cheltuielilor auditate.

(5)  Procentul cheltuielilor auditate comparativ cu cheltuielile eligibile declarate Comisiei pentru anul de referință.

(6)  În cazul în care eșantionul aleatoriu se referă la mai multe fonduri sau programe, datele sunt furnizate pentru întregul eșantion.

(7)  Cheltuielile eșantionului complementar și cheltuielile eșantionului aleatoriu care nu au fost efectuate în anul de referință.


ANEXA IX

MODEL DE DECLARAȚIE REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA PARȚIALĂ A UNUI PROGRAM OPERAȚIONAL ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (5) DIN PREZENTUL REGULAMENT

În atenția Comisiei Europene, Direcția Generală …

Autoritatea de gestionare a programului … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) a transmis o situație a cheltuielilor privind operațiunile [finalizate înainte de … (data finalizării operațiunilor)/finalizate între … și … (datele între care s-au finalizat operațiunile)] și solicită încheierea parțială a programului în sensul articolului 88 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 pentru operațiunile respective.

Subsemnatul, reprezentant al … (denumirea organismului desemnat de statul membru), am examinat rezultatele activităților de audit privind programul operațional în conformitate cu rapoartele de control anuale și avizele anuale formulate în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului pentru anul/anii …

Declar că am organizat și efectuat aceste lucrări pentru a mă asigura cu privire la exactitatea și validitatea declarațiilor de cheltuieli în cauză, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente acoperite de situația cheltuielilor.

Aviz

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar următoarele: declarația de cheltuieli privind operațiunile finalizate, transmisă de autoritatea de gestionare a programului … (denumirea programului operațional, numărul de cod CCI, perioada) în vederea încheierii parțiale a programului în ceea ce privește operațiunile (finalizate înainte de …/finalizate între … și …) reflectă întocmai, în toate aspectele esențiale, cheltuielile efectuate, iar tranzacțiile subiacente acoperite de situația finală a cheltuielilor sunt legale și reglementare.

Data

Semnătura


ANEXA X

CERTIFICAT ȘI DECLARAȚIE DE CHELTUIELI ȘI CERERE DE PLATĂ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XI

DECLARAȚIE ANUALĂ PRIVIND SUMELE RETRASE ȘI RECUPERATE ȘI PRIVIND RECUPERĂRILE ÎN CURS, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 20 ALINEATUL (2) DIN PREZENTUL REGULAMENT

1.   SUME RETRASE ȘI RECUPERATE PE ANUL 20.. DEDUSE DIN SITUAȚIA CHELTUIELILOR

Axă prioritară

Sume retrase

Sume recuperate

Cheltuieli totale ale beneficiarilor

Participare publică

Rată de cofinanțare (1)

Participarea UE

Cheltuieli totale ale beneficiarilor

Participare publică

Rată de cofinanțare (1)

Participarea UE

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   RECUPERĂRI ÎN CURS LA 31 DECEMBRIE 20..

Axă prioritară

Anul lansării procedurii de recuperare

Suma participării publice de recuperat

Rată de cofinanțare (2)

Suma participării UE de recuperat

1

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

Subtotaluri

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 


(1)  Această rată de cofinanțare și metoda care permite calcularea ei sunt prezentate în tabelul financiar al programului operațional pentru axa prioritară în cauză.

(2)  Această rată de cofinanțare și metoda care permite calcularea ei sunt prezentate în tabelul financiar al programului operațional pentru axa prioritară în cauză.


ANEXA XII

DESCRIEREA SISTEMELOR DE GESTIONARE ȘI DE CONTROL

Model de descriere a sistemelor de gestionare și de control în temeiul articolului 21

1.   GENERALITĂȚI

1.1.   Informații transmise de:

numele statului membru:

titlul programului și numărul codului CCI:

numele, adresa de e-mail și numărul de fax ale principalului punct de contact (organism de coordonare a descrierilor).

1.2.   Informațiile furnizate descriu situația la data de: (zz/ll/aaaa)

Structura sistemului (informații generale și diagramă prezentând rapoartele de organizare care există între organismele participante la sistemul de gestionare și de control)

1.3.1.   Autoritate de gestionare (nume, adresă și punct de contact)

1.3.2.   Organisme intermediare (nume, adresă și puncte de contact)

1.3.3.   Autoritate de certificare (nume, adresă și punct de contact)

1.3.4.   Autoritate de audit și organisme care efectuează audituri și controale (nume, adrese și puncte de contact)

1.4.   Orientări furnizate autorităților de gestionare și de certificare și organismelor intermediare pentru a garanta buna gestionare a fondurilor structurale (dată și referință).

2.   AUTORITATE DE GESTIONARE

NB: Prezenta secțiune trebuie completată separat pentru fiecare autoritate de gestionare.

2.1.   Autoritatea de gestionare și principalele sale funcții

2.1.1.   Data și forma desemnării oficiale care abilitează autoritatea de gestionare să-și îndeplinească funcțiile

2.1.2.   Specificarea funcțiilor/sarcinilor îndeplinite direct de autoritatea de gestionare

2.1.3.   Funcții delegate în mod oficial de autoritatea de gestionare (funcții, organisme intermediare, formă de delegare)

2.2.   Organizarea autorității de gestionare

2.2.1.   Organigrama și specificarea funcțiilor unităților (inclusiv numărul orientativ de posturi alocate)

2.2.2.   Proceduri scrise care trebuie utilizate de către personalul autorității de gestionare/organismului intermediar (dată și referință)

2.2.3.   Descrierea procedurilor de selecție și de aprobare a operațiunilor și de verificare a conformității lor cu normele naționale și comunitare aplicabile, pe toată durata execuției lor [articolul 60 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]

2.2.4.   Verificarea operațiunilor [articolul 60 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]:

Descrierea procedurilor de verificare

Organisme care efectuează verificările în cauză

Proceduri scrise (trimitere la manuale) stabilite pentru această sarcină

2.2.5.   Prelucrarea cererilor de rambursare:

Descrierea procedurilor privind recepția, verificarea și validarea cererilor de rambursare și a procedurilor privind ordonanțarea, executarea și contabilizarea plăților către beneficiari (inclusiv o diagramă care să indice toate organismele participante)

Organisme participante la fiecare etapă a prelucrării situației cheltuielilor

Proceduri scrise stabilite pentru această sarcină (trimitere la manuale)

2.2.6.   Descrierea modului în care informațiile vor fi transmise autorității de certificare de către autoritatea de gestionare

2.2.7.   Norme de eligibilitate stabilite de statul membru și aplicabile programului operațional

2.3.   În cazul în care autoritatea de gestionare și autoritatea de certificare sunt unul și același organism, a se descrie modul în care este asigurată separarea funcțiilor

2.4.   Norme privind achizițiile publice, ajutoarele de stat, egalitatea șanselor și protecția mediului

2.4.1.   Instrucțiuni și orientări publicate privind normele aplicabile (dată și referință)

2.4.2.   Măsuri prevăzute pentru a garanta respectarea normelor aplicabile, de exemplu, prin controale de gestionare, controale, audituri

2.5.   Pistă de audit

2.5.1.   Descrierea modului în care cerințele articolului 15 vor fi aplicate programului și/sau priorităților individuale

2.5.2.   Instrucțiuni furnizate privind păstrarea documentelor justificative de către beneficiari (dată și referință):

Precizarea perioadei de păstrare

Formatul în care trebuie păstrate documentele

2.6.   Nereguli și recuperări

2.6.1.   Instrucțiuni stabilite privind comunicarea și corectarea neregulilor, înregistrarea datoriilor și recuperarea plăților nedatorate (dată și referință)

2.6.2.   Descrierea procedurii aplicate (cu diagramă) pentru respectarea obligației de notificare către Comisie a neregulilor în temeiul articolului 28

3.   ORGANISME INTERMEDIARE

NB: Prezenta secțiune trebuie completată separat pentru fiecare organism intermediar. A se preciza autoritatea care a delegat funcția organismului intermediar.

3.1.   Organismul intermediar și principalele sale funcții

3.1.1.   Specificarea funcțiilor/sarcinilor principale ale organismelor intermediare

3.2.   Organizarea fiecărui organism intermediar

3.2.1.   Organigrama și specificarea funcțiilor unităților (inclusiv numărul orientativ de posturi alocate)

3.2.2.   Proceduri scrise care trebuie utilizate de către personalul organismului intermediar (dată și referință)

3.2.3.   Descrierea procedurilor de selecție și de aprobare a operațiunilor (în afara cazului în care sunt deja descrise la punctul 2.2.3)

3.2.4.   Verificarea operațiunilor [articolul 60 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006] (în afara cazului în care sunt deja descrise la punctul 2.2.4)

3.2.5.   Descrierea procedurilor de prelucrare a cererilor de rambursare (în afara cazului în care sunt deja descrise la punctul 2.2.5)

4.   AUTORITATE DE CERTIFICARE

4.1.   Autoritatea de certificare și principalele sale funcții

4.1.1.   Data și forma desemnării oficiale care împuternicește autoritatea de certificare să-și îndeplinească funcțiile

4.1.2.   Specificarea funcțiilor îndeplinite de autoritatea de certificare

4.1.3.   Funcții delegate în mod oficial de autoritatea de certificare (funcții, organisme intermediare, formă de delegare)

4.2.   Organizarea autorității de certificare

4.2.1.   Organigrama și specificarea funcțiilor unităților (inclusiv numărul orientativ de posturi alocate)

4.2.2.   Proceduri scrise care trebuie utilizate de către personalul autorității de certificare (dată și referință)

4.3.   Certificarea situațiilor cheltuielilor

4.3.1.   Descrierea procedurii prin care situațiile cheltuielilor sunt stabilite, certificate și transmise Comisiei

4.3.2.   Descrierea măsurilor adoptate de autoritatea de certificare pentru a garanta respectarea cerințelor articolului 61 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

4.3.3.   Modalitățile de acces al autorității de certificare la informațiile detaliate privind operațiunile și controalele efectuate de autoritatea de gestionare, organismele intermediare și autoritatea de audit

4.4.   Sistem de contabilitate

4.4.1.   Descrierea sistemului de contabilitate care trebuie instituit și utilizat pentru certificarea cheltuielilor la Comisie:

Modalitățile de transmitere a datelor agregate autorității de certificare în cazul unui sistem descentralizat

Legătura care trebuie realizată între sistemul de contabilitate și sistemul informatic (punctul 6)

Identificarea operațiunilor fondurilor structurale în cazul unui sistem comun cu alte fonduri

4.4.2.   Nivelul de precizie al sistemului de contabilitate:

Totalul cheltuielilor pe priorități și pentru fiecare fond

4.5.   Recuperări

4.5.1.   Descrierea sistemului care garantează recuperarea rapidă a contribuției financiare comunitare

4.5.2.   Modalități prevăzute pentru păstrarea unui registru Cartea mare a debitorilor și pentru deducerea sumelor recuperate din cheltuielile care trebuie declarate

5.   AUTORITATE DE AUDIT ȘI ORGANISME CARE EFECTUEAZĂ AUDITURI ȘI CONTROALE

5.1.   Descrierea principalelor sarcini ale autorității de audit și ale organismelor care realizează audituri și controale sub responsabilitatea autorității de audit și a rapoartelor care există între acestea

5.2.   Organizarea autorității de audit și a organismelor care realizează audituri și controale sub responsabilitatea autorității de audit

5.2.1.   Organigrame (inclusiv numărul de posturi alocate)

5.2.2.   Măsuri care garantează independența

5.2.3.   Calificare sau experiență necesară

5.2.4.   Descrierea procedurii de monitorizare a aplicării recomandărilor și măsurilor corective care rezultă din rapoartele de audit

5.2.5.   Descrierea, după caz, a procedurilor aplicate de autoritatea de audit pentru monitorizarea activităților altor organisme care realizează audituri și controale sub responsabilitatea autorității de audit

5.3.   Raport anual de control și declarație de încheiere

5.3.1.   Descrierea procedurilor de pregătire a raportului anual de control, a avizului anual de audit și a declarației de încheiere

5.4.   Desemnarea organismului de coordonare

5.4.1.   Descrierea rolului organismului de coordonare, după caz

6.   SISTEM INFORMATIC [articolul 60 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]

6.1.   Descrierea sistemului informatic, cu diagramă (sistem în rețea centrală sau comună sau sistem descentralizat cu legături între sisteme)

A se preciza dacă sistemul este deja operațional pentru colectarea de informații financiare și statistice fiabile privind aplicarea programelor 2007-2013.

În caz contrar, a se preciza data la care acest sistem va fi operațional.


ANEXA XIII

MODEL DE AVIZ EMIS ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 71 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI ȘI CU ARTICOLUL 25 DIN PREZENTUL REGULAMENT REFERITOR LA CONFORMITATEA SISTEMELOR DE GESTIONARE ȘI DE CONTROL

În atenția Comisiei Europene, Direcția Generală …

INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentând … [numele autorității de audit sau al organismului independent din punct de vedere funcțional desemnat de statul membru în temeiul articolului 71 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului], desemnat pentru întocmirea unui raport prezentând rezultatele unei evaluări a sistemelor de gestionare și de control instituite pentru programul … (numele programului operațional, numărul codului CCI, perioada (1) și pentru emiterea unui aviz privind conformitatea lor cu articolele 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, am realizat o examinare în temeiul articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei.

SFERA DE APLICARE A EXAMINĂRII

Examinarea se bazează pe descrierea sistemelor de gestionare și de control primită la zz/ll/aaaa de la (numele organismului/organismelor care a/au transmis descrierea). De asemenea, am examinat informații suplimentare privind … (subiecte) și am audiat personalul … (organisme al căror personal a fost audiat).

Examinarea a avut în vedere autoritățile de gestionare, de certificare și de audit, organismul desemnat pentru încasarea plăților efectuate de Comisie și pentru efectuarea plăților către beneficiari, precum și organismele intermediare următoare (listă …).

AVIZ (2)

Fie

(Aviz fără rezervă)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că sistemele de gestionare și de control instituite pentru programul (programele) … [numele programului (programelor) operațional (operaționale), numărul (numerele) codului CCI, perioada] sunt conforme cu cerințele articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum și cu secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei.

Fie

(Aviz cu rezervă)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că sistemele de gestionare și de control instituite pentru programul (programele) … [numele programului (programelor) operațional (operaționale), numărul (numerele) codului CCI, perioada] sunt conforme cu cerințele articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum și cu secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei, cu excepția următoarelor aspecte … (3).

Motivele pentru care consider că acest aspect sau aceste aspecte ale sistemelor nu sunt conforme cu cerințele și evaluarea mea a gravității sunt următoarele (4):

Fie

(Aviz negativ)

Pe baza examinării menționate anterior, subsemnatul declar că sistemele de gestionare și de control instituite pentru programul (programele) … [numele programului (programelor) operațional (operaționale), numărul (numerele) codului CCI, perioada] nu sunt conforme cu cerințele articolelor 58-62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului și cu secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei.

Prezentul aviz negativ se bazează pe … (5):

Data

Semnătura


(1)  În cazul în care cel puțin două programe operaționale sunt supuse unui sistem comun, descrierea sistemului în cauză poate fi însoțită de un singur raport sau aviz.

(2)  În cazul în care avizul este emis de autoritatea de audit, organismul respectiv trebuie să furnizeze o „declarație de competență și de independență operațională” distinctă privind propriile funcții în temeiul articolului 62 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

(3)  A se indica organismul (organismele) și aspectele sistemelor lor care s-au dovedit a fi neconforme cu cerințele.

(4)  A se indica pentru fiecare organism și pentru fiecare aspect motivul sau motivele rezervei.

(5)  A se indica pentru fiecare organism și pentru fiecare aspect motivul sau motivele avizului negativ.


ANEXA XIV

MODEL DE DECLARAȚIE DE CHELTUIELI ÎN VEDEREA UNEI ÎNCHEIERI PARȚIALE

Image


ANEXA XV

TABEL FINANCIAR PRIVIND CADRUL STRATEGIC NAȚIONAL DE REFERINȚĂ (CSNR) – ALOCAȚIE ANUALĂ INDICATIVĂ PER FOND ȘI PER PROGRAM OPERAȚIONAL (PO)

NB: Articolul 27 alineatul (4) litera (e) și articolul 28 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (în EUR)

Convergență

Participare comunitară

PO

Fond

Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FEDR și FC

PO1

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO2

FEDR + FC

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDR

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

PO3

FEDR + FC

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDR

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

PO…

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE

PO4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO5

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO6

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO…

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Total toate fondurile

CSNR 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEADR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Competitivitate/Ocuparea forței de muncă

Participare comunitară

PO

Fond

Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FEDR

PO1

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO2

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO3

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

PO…

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE

PO4

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO5

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO6

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

PO …

FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Total toate fondurile

CSNR 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA XVI

PLANURI DE FINANȚARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

1.   PLAN DE FINANȚARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INDICÂND CONTRIBUȚIA ANUALĂ A FIECĂRUI FOND

Referința programului operațional (număr CCI):

An pe sursă pentru program, în EUR  (1):

 

Fond structural (FEDR sau FSE)

(1)

Fond de coeziune

(2)

Total

(3) = (1) + (2)

2007

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2007

 

 

 

2008

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2008

 

 

 

2009

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2009

 

 

 

2010

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2010

 

 

 

2011

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2011

 

 

 

2012

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2012

 

 

 

2013

Regiuni fără sprijin tranzitoriu

 

 

 

Regiuni cu sprijin tranzitoriu

 

 

 

Total 2013

 

 

 

Total regiuni fără sprijin tranzitoriu (2007-2013)

 

 

 

Total regiuni cu sprijin tranzitoriu (2007-2013)

 

 

 

Total general 2007-2013

 

 

 

2.   PLAN DE FINANȚARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INDICÂND, PENTRU ÎNTREAGA PERIOADĂ DE PROGRAMARE, SUMA TOTALĂ A ALOCAȚIEI FINANCIARE DIN FIECARE FOND ÎN PROGRAMUL OPERAȚIONAL, CONTRAPARTIDA NAȚIONALĂ ȘI RATA DE RAMBURSARE PE AXE PRIORITARE

Referința programului operațional (număr CCI):

Axe prioritare pe sursă de finanțare (în EUR):

 

Finanțare comunitară

Contrapartidă națională

Defalcare indicativă a contrapartidei naționale

Finanțare totală

Rată de cofinanțare

Pentru informare

(a)

(b) [=(c)+(d)]

Finanțare națională publică (c)

Finanțare națională privată (2) (d)

(e) = (a)+(b)

(f) (3) = (a)/(e)

Participare BEI

Alte surse de finanțare (4)

Axă prioritară 1

A se preciza fondul și baza de calcul a participării comunitare (totală sau publică) (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Axă prioritară 2

A se preciza fondul și baza de calcul a participării comunitare (totală sau publică)

 

 

 

 

 

 

 

 

Axă prioritară …

A se preciza fondul și baza de calcul a participării comunitare (totală sau publică)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  În cazul unui program operațional cu mai multe obiective, planul de finanțare anuală trebuie defalcat, de asemenea, pe obiective.

(2)  A se completa numai în cazul în care axele prioritare sunt exprimate în costuri totale.

(3)  Această rată poate fi rotunjită în tabel. Rata exactă utilizată pentru rambursarea cheltuielilor este raportul (f).

(4)  Inclusiv finanțarea națională privată în cazul în care axele prioritare sunt exprimate în costuri publice.

(5)  În caz unui PO cu mai multe obiective, a se indica, de asemenea, obiectivul.


ANEXA XVII

PREVIZIUNI ALE POSIBILELOR CERERI DE PLATĂ

Estimare provizorie a posibilelor cereri de plată defalcate pe fonduri și pe programe  (1) , pentru anul în curs și anul următor (în EUR):

 

Cofinanțare comunitară (2)

Anul în curs

Anul următor

Total program operațional 1 (nr. codului CCI)

 

 

FEDR

 

 

FSE

 

 

Fond de coeziune

 

 

Total program operațional 2 (nr. codului CCI)

 

 

FEDR

 

 

FSE

 

 

Fond de coeziune

 

 

Total general

 

 


(1)  În cazul unor programe operaționale aferente mai multor fonduri sau având mai multe obiective, previziunile sunt menționate, de asemenea, defalcate pe fonduri și pe obiective.

(2)  În tabel trebuie indicate doar previziunile posibilelor cereri privind participarea comunitară, și nu previziunile de cheltuieli totale. În aceste estimări provizorii, este necesar a preciza participarea comunitară pentru anul în cauză și a nu cumula sumele acesteia de la începutul perioadei de programare.


ANEXA XVIII

RAPOARTE ANUALE ȘI FINALE

1.   IDENTIFICARE

PROGRAM OPERAȚIONAL

Obiectiv în cauză

Zonă eligibilă în cauză

Perioadă de programare

Referința programului (numărul codului CCI)

Titlul programului

RAPORT ANUAL DE EXECUȚIE

Anul care face obiectul raportului

Data de aprobare a raportului anual de către comitetul de monitorizare

2.   VEDERE DE ANSAMBLU A APLICĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL

2.1.   Realizare și analiza progreselor înregistrate

Informații privind evoluția fizică a programului operațional

Pentru fiecare dintre indicatorii cuantificabili prezentați în programul operațional și, în special, pentru indicatorii cheie privind obiectivele și rezultatele scontate (pentru anul n, pentru anii următori, precum și în mod cumulat):

Indicatori

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Indicator 1:

Realizări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situație de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator n:

Realizări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situație de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, informațiile pot fi prezentate și grafic.

În măsura posibilului, toți indicatorii trebuie defalcați în funcție de sex. În cazul în care datele nu sunt încă disponibile, raportul indică data la care ele vor fi disponibile și data la care autoritatea de gestionare le va transmite Comisiei.

Informații financiare (toate datele financiare trebuie exprimate în euro)

Axe prioritare pe surse de finanțare (în EUR)

 

Cheltuieli plătite de beneficiarii incluși în cererile de plată adresate autorității de gestionare

Participări publice corespunzătoare

Cheltuieli private (2)

Cheltuieli plătite de organismul responsabil cu execuția plăților către beneficiari

Plăți totale încasate de la Comisie

Axă prioritară 1

A se preciza fondul în cauză

din care cheltuieli aferente câmpului de intervenție al FSE

din care cheltuieli aferente câmpului de intervenție al FEDR

 

 

 

 

 

Axă prioritară 2

A se preciza fondul în cauză

din care cheltuieli aferente câmpului de intervenție al FSE

din care cheltuieli aferente câmpului de intervenție al FEDR

 

 

 

 

 

Axă prioritară …

A se preciza fondul în cauză

din care cheltuieli aferente câmpului de intervenție al FSE

din care cheltuieli aferente câmpului de intervenție al FEDR

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

Total pentru regiunile care beneficiază de sprijin tranzitoriu din totalul general

 

 

 

 

 

Total pentru regiunile care nu beneficiază de sprijin tranzitoriu din totalul general

 

 

 

 

 

Totalul cheltuielilor aferente câmpului de intervenție al FSE în cazul în care programul operațional este cofinanțat de FEDR, din totalul general (3)

 

 

 

 

 

Totalul cheltuielilor aferente câmpului de intervenție al FEDR în cazul în care programul operațional este cofinanțat de FSE, din totalul general

 

 

 

 

 

De asemenea, informațiile pot fi prezentate și grafic.

Informații privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii

Informații furnizate în conformitate cu dispozițiile anexei II partea C.

Participare pe grupuri țintă

Pentru programele operaționale cofinanțate de FSE: informații pe grupuri țintă în conformitate cu anexa XXIII.

Pentru programele operaționale cofinanțate de FEDR: după caz, informații pertinente privind orice grup, sector sau zonă țintă.

Participare rambursată sau reutilizată

Informații privind utilizarea participării rambursate sau reutilizate în urma anulării unei participări în temeiul articolului 57 și articolului 98 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Analiză calitativă

Analiza rezultatelor prin intermediul unor indicatori fizici și financiari, inclusiv o analiză calitativă a progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele definite inițial. O atenție specială este acordată contribuției programului la procesul de la Lisabona, inclusiv în ceea ce privește realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Demonstrarea, după caz, a efectelor execuției programului operațional asupra promovării șanselor egale pentru femei și bărbați și descrierea acordurilor de parteneriat.

Pentru programele operaționale cofinanțate de FSE: informații necesare în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006.

2.2.   Informații privind conformitatea cu dreptul comunitar

Probleme importante de respectare a dreptului comunitar întâlnite cu ocazia punerii în aplicare a programului operațional și măsuri adoptate pentru remedierea lor.

2.3.   Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor

Probleme importante întâlnite în punerea în aplicare a programului operațional, inclusiv, după caz, o sinteză a problemelor grave apărute în aplicarea procedurii prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, precum și măsurile adoptate de autoritatea de gestionare sau de comitetul de monitorizare pentru rezolvarea lor.

Pentru programele finanțate de FSE: probleme importante întâlnite în punerea în aplicare a acțiunilor și activităților prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006.

2.4.   Modificarea contextului punerii în aplicare a programului operațional (după caz)

Descrierea oricărui element care, fără să provină direct din contribuția financiară a programului operațional, are o incidență directă asupra execuției sale (modificări legislative sau evoluție socioeconomică neașteptată).

2.5.   Modificări importante în sensul articolului 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (după caz)

Cazul în care a fost identificată o modificare importantă în sensul articolului 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

2.6.   Complementaritate cu alte instrumente

Sinteza aplicării dispozițiilor adoptate pentru a asigura demarcarea și coordonarea între intervențiile FEDR, FSE, Fondului de coeziune, FEADR, FEP, intervențiile BEI și ale altor instrumente financiare existente [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006].

2.7.   Modalități de monitorizare

Măsuri de monitorizare și de evaluare adoptate de autoritatea de gestionare sau de comitetul de monitorizare, inclusiv modalitățile de colectare a datelor, dificultățile întâlnite și măsurile adoptate pentru remedierea lor.

2.8.   Rezervă națională de performanță (după caz și numai pentru raportul anual de execuție prezentat pentru anul 2010)

Informațiile descrise la articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

3.   PUNERE ÎN APLICARE PE PRIORITĂȚI

3.1.   Prioritate 1

3.1.1.   Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate

Informații privind evoluția fizică și financiară a priorității

Pentru fiecare indicator cuantificabil (financiar și fizic, în special indicatorii cheie privind obiectivele și rezultatele scontate) informații privind evoluția fizică și financiară a priorității (furnizate pentru anul n, pentru anii următori, precum și în mod cumulat).

Indicatori

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Indicator 1:

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situație de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator n:

Indicator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situație de referință

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, informațiile necesare pot fi prezentate și grafic.

În măsura posibilului, toți indicatorii trebuie defalcați în funcție de sex. În cazul în care datele nu sunt încă disponibile, raportul indică data la care ele vor fi disponibile și data la care autoritatea de gestionare le va transmite Comisiei.

Pentru programele operaționale cofinanțate de FSE: informații pe grupuri țintă în conformitate cu anexa XXIII.

Pentru programele operaționale cofinanțate de FEDR care beneficiază de o finanțare din FEDR în cadrul alocației specifice pentru regiuni ultraperiferice: defalcarea cheltuielilor între cheltuieli de funcționare și investiții în infrastructură.

Analiză calitativă

Analiza rezultatelor măsurate prin indicatori fizici și financiari, inclusiv o analiză calitativă a progreselor înregistrate în raport cu obiectivele fixate inițial.

Demonstrarea, după caz, a efectelor promovării șanselor egale pentru femei și bărbați.

Indicarea părții din creditele alocate fiecărei priorități care este utilizată în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. Pentru programele FSE: informațiile necesare în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006.

Indicarea operațiunilor neîncheiate și a calendarului încheierii lor (numai în raportul final).

3.1.2.   Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor

Probleme importante întâlnite în punerea în aplicare a programului operațional, inclusiv, după caz, o sinteză a problemelor grave apărute în aplicarea procedurii prevăzute la articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, precum și măsurile adoptate de autoritatea de gestionare sau de comitetul de monitorizare pentru rezolvarea lor.

3.2.   Prioritate 2

Idem.

3.3.   Prioritate 3

Idem.

4.   PROGRAME FSE: CONFORMITATE ȘI CONCENTRARE

Pentru programele FSE:

o descriere a modului în care acțiunile susținute de FSE respectă și contribuie la acțiunile întreprinse în temeiul strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă în cadrul programelor naționale de reformă și al planurilor de acțiune pentru includere socială;

o descriere a modului în care acțiunile FSE contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor în materie de ocupare a forței de muncă și a obiectivelor legate de ocuparea forței de muncă stabilite de Comunitate în materie de includere socială, educație și formare profesională [articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006].

5.   PROGRAME FEDR/FOND DE COEZIUNE: PROIECTE MAJORE (DUPĂ CAZ)

Evoluția realizării proiectelor majore.

Evoluția finanțării lor.

Orice modificare a listei orientative a proiectelor majore din programul operațional.

6.   ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Explicații privind utilizarea asistenței tehnice.

Procentul din suma participării financiare a fondurilor structurale alocate programului operațional cheltuit pentru asistență tehnică.

7.   INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Măsuri adoptate pentru a asigura informarea și publicitatea în ceea ce privește programul operațional, inclusiv exemple de bună practică și subliniind evenimentele importante.

Indicatori, inclusiv sub formă de tabele, în conformitate cu capitolul 3 din prezenta anexă.


(1)  Obiectivul poate fi anual sau total pe întreaga perioadă de programare.

(2)  Aplicabil numai programelor operaționale exprimate în costuri totale.

(3)  A se completa acest câmp în cazul în care programul operațional este cofinanțat de FEDR sau de FSE în cazul în care este utilizată posibilitatea prevăzută la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.


ANEXA XIX

VERIFICAREA ADIȚIONALITĂȚII OBIECTIVULUI DE CONVERGENȚĂ PENTRU 2007-2013 – VERIFICARE EX ANTE

Tabel financiar recapitulativ al cheltuielilor structurale publice sau similare în regiunile obiectivului de convergență (în milioane EUR, prețuri din 2006) (1)

 

Previziune medie anuală a CSNR 2007-2013 (ex ante)

Medie anuală reală 2000-2005 (2)

Total

Din care întreprinderi publice

Cadru strategic național de referință (CSNR)

În afara CSNR

Total

Total

Din care întreprinderi publice

Cadru comunitar de sprijin (CCS)/Document unic de programare (DOCUP)

În afara CCS/DOCUP

Total

Naț.+UE

Naț.+UE

UE

Naț.

Naț.

Naț.

Naț.+UE

Naț.+UE

UE

Naț.

Naț.

Naț.

(1)

(2) = (4) + (5) + (6)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) + (6) = (2) - (4)

(8) = (10) + (11) + (12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13) = (11) + (12) = (8)-(10)

Infrastructuri de bază

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telecomunicații și societate informațională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu și apă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educație

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formare profesională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu productiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pentru statele membre care nu fac parte din zona euro, a se utiliza cursul de schimb anual mediu din 2005.

(2)  2004-2005 pentru cele zece state membre care au aderat în 2004, plus România și Bulgaria.


ANEXA XX

DATE STRUCTURALE PRIVIND PROIECTELE MAJORE CARE TREBUIE CODIFICATE

Informații cheie privind proiectul major

Formular infrastructură

Formular investiție productivă

Tip de date

Numele proiectului

B.1.1

B.1.1

Text

Numele societății

n.d.

B.1.2

Text

IMM

n.d.

B.1.3

Da/Nu

Cifră de afaceri

n.d.

B.1.4

EUR

Număr total de salariați

n.d.

B.1.5

Număr

Structura grupului (acționariat)

n.d.

B.1.6

Da/Nu

Dimensiune teme prioritare

B.2.1

B.2.1

Cod(uri)

Dimensiune formă de finanțare

B.2.2

B.2.2

Cod

Dimensiune teritorială

B.2.3

B.2.3

Cod

Dimensiune activitate economică

B.2.4

B.2.4

Cod(uri)

Cod NACE

B.2.4.1

B.2.4.1

Cod(uri)

Natura investiției

n.d.

B.2.4.2

Cod

Produs în cauză

n.d.

B.2.4.3

Cod(uri)

Dimensiune localizare

B.2.5

B.2.5

Cod(uri)

Fond

B.3.4

B.3.4

FEDR/FC

Axă prioritară

B.3.5

B.3.5

Text

PPP

B.4.2.d

n.d.

Da/Nu

Fază de construcție – data începerii

D.1.8A

D.1.5A

Dată

Fază de construcție – data încheierii

D.1.8B

D.1.5B

Dată

Perioadă de referință

E.1.2.1

E.1.2.1

Ani

Rată financiară de actualizare

E.1.2.2

E.1.2.2

%

Costul total al investiției

E.1.2.3

E.1.2.3

EUR

Costul total al investiției (valoare actuală)

E.1.2.4

n.d.

EUR

Valoare reziduală

E.1.2.5

n.d.

EUR

Valoare reziduală (valoare actuală)

E.1.2.6

n.d.

EUR

Venituri (valoare actuală)

E.1.2.7

n.d.

EUR

Costuri de exploatare (valoare actuală)

E.1.2.8

n.d.

EUR

Venituri nete (valoare actuală)

E.1.2.9

n.d.

EUR

Cheltuieli eligibile (valoare actuală)

E.1.2.10

n.d.

EUR

Rată estimată de utilizare a capacităților

n.d.

E.1.2.4

%

Rată estimată de utilizare a capacităților care permite atingerea echilibrului financiar

n.d.

E.1.2.5

%

Creștere estimată a cifrei de afaceri anuale

n.d.

E.1.2.6

EUR

Cifră de afaceri pe persoană angajată (în EUR)

n.d.

E.1.2.7

EUR

% de variație a cifrei de afaceri pe persoană angajată

n.d.

E.1.2.8

%

Rată financiară de randament (fără subvenție comunitară)

E.1.3.1A

E.1.3.1A

%

Rată financiară de randament (cu subvenție comunitară)

E.1.3.1B

E.1.3.1B

%

Valoare financiară actuală netă (fără subvenție comunitară)

E.1.3.2A

E.1.3.2A

EUR

Valoare financiară actuală netă (cu subvenție comunitară)

E.1.3.2B

E.1.3.2B

EUR

Costuri eligibile

H.1.12C

H.1.10C

EUR

Suma prevăzută de decizie

H.2.3

H.2.1

EUR

Subvenție comunitară

H.2.5

H.2.3

EUR

Costuri și avantaje economice

E.2.2

E.2.2

Text/EUR

Rată socială de actualizare

E.2.3.1

E.2.3.1

%

Rată economică de randament

E.2.3.2

E.2.3.2

%

Valoare economică actuală netă

E.2.3.3

E.2.3.3

EUR

Raport cost/avantaje

E.2.3.4

E.2.3.4

Număr

Număr de locuri de muncă create direct în timpul fazei de punere în aplicare

E.2.4.1A

E.2.4 a) 1A

Număr

Durata medie a locurilor de muncă create direct în timpul fazei de punere în aplicare

E.2.4.1B

E.2.4 a) 1B

Luni

Număr de locuri de muncă create direct în timpul fazei operaționale

E.2.4.2A

E.2.4 a) 2A

Număr

Durata medie a locurilor de muncă create direct în timpul fazei operaționale

E.2.4.2B

E.2.4 a) 2B

Luni

Număr de locuri de muncă create indirect în timpul fazei de punere în aplicare

n.d.

E.2.4 a) 3A

Număr

Durata medie a locurilor de muncă create indirect în timpul fazei de punere în aplicare

n.d.

E.2.4 a) 3B

Luni

Număr de locuri de muncă create indirect în timpul fazei operaționale

n.d.

E.2.4 a) 4A

Număr

Durata medie a locurilor de muncă create indirect în timpul fazei operaționale

n.d.

E.2.4 a) 4B

Luni

Număr de locuri de muncă menținute

n.d.

E.2.4 b)

Număr

Impactul interregional asupra ocupării forței de muncă

n.d.

E.2.4 c)

Neg/Neut/Poz

Variabile critice

E.3.2

E.3.2

Text

Clasă de dezvoltare EIM

F.3.2.1

F.3.2.1

I/II/neacoperită

EIM efectuată în cazul clasei II

F.3.2.3

F.3.2.3

Da/Nu

Impact negativ asupra siturilor NATURA 2000

F.4.1

F.4.1

Da/Nu

% din costul măsurilor destinate remedierii impactului negativ asupra mediului

F.6

F.6

%

Alte surse comunitare (BEI/FEI)

I.1.3

I.1.3

Da/Nu

Procedură juridică de respectare a legislației comunitare

I.2

I.2

Da/Nu

Participare Jaspers

I.4.1

I.4.1

Da/Nu

Antecedente în materie de recuperări

n.d.

I.5

Da/Nu


ANEXA XXI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XXIII

DATE PRIVIND PARTICIPANȚII LA OPERAȚIUNILE FSE PE PRIORITĂȚI

NUMĂR DE PARTICIPANȚI PE AN

(persoane care intră, persoane care ies, reporturi de la un an la altul)

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR ÎN FUNCȚIE DE SEX

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR ÎN FUNCȚIE DE STATUTUL LOR PE PIAȚA MUNCII

Activi (totalul participanților activi, inclusiv cei independenți)

Independenți

Șomeri (totalul șomerilor, inclusiv șomerii de lungă durată)

Șomeri de lungă durată

Inactivi (totalul inactivilor, inclusiv persoanele în curs de formare profesională, pensionarii, persoanele în încetare de activitate, persoanele care suferă de un handicap permanent, persoanele casnice sau altele)

Inactivii în curs de formare profesională

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ

Tineri (15-24 ani)

Lucrători în vârstă (55-64 ani)

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR PE GRUPE VULNERABILE, ÎN CONFORMITATE CU NORMELE NAȚIONALE

Minorități

Migranți

Persoane cu handicap

Alte persoane defavorizate

REPARTIZAREA PARTICIPANȚILOR ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE INSTRUIRE

Învățământ primar sau învățământ secundar inferior (niveluri ISCED 1 și 2)

Învățământ secundar superior (nivel ISCED 3)

Învățământ postsecundar (exceptând învățământul superior) (nivel ISCED 4)

Învățământ superior (niveluri ISCED 5 și 6)


Top