Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0883

Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR

OJ L 171, 23.6.2006, p. 1–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 615–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 54 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; abrogat prin 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/883/oj

14/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32006R0883


L 171/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2006 AL COMISIEI

din 21 iunie 2006

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 1290/2005/CE al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 42,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 a creat un Fond European de Garantare Agricolă (FEGA) și un Fond European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care intervin în cadrul gestionării comune a cheltuielilor și veniturilor repartizate de la bugetul comunitar. Acesta stabilește condițiile și normele generale aplicabile evidenței conturilor și declarațiilor de cheltuieli și venituri în sarcina agențiilor de plăți, precum și rambursarea acestor cheltuieli de către Comisie. Aceste norme și condiții trebuie precizate, făcându-se distincție între normele de aplicare comune celor două Fonduri și cele specifice fiecăruia dintre acestea.

(2)

În scopul asigurării unei bune gestionări a alocărilor deschise de la bugetul Comunităților Europene pentru cele două Fonduri, este esențial ca fiecare agenție de plată să țină o contabilitate consacrată exclusiv cheltuielilor care trebuie finanțate de FEGA, pe de o parte, și de FEADR, pe de altă parte. În acest scop, contabilitatea ținută de agențiile de plăți trebuie să consemneze clar, pentru fiecare dintre cele două Fonduri, cheltuielile și veniturile efectuate respectiv în temeiul articolului 3 alineatul (1) și al articolelor 4 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și să permită ca aceste cheltuieli și venituri să fie corelate mijloacelor financiare puse la dispoziția acestora de bugetul comunitar.

(3)

Finanțarea politicii agricole comune se realizează în euro, permițând statelor membre care nu aparțin zonei euro să efectueze plățile către beneficiari în moneda națională a acestora. Pentru a permite consolidarea tuturor cheltuielilor și veniturilor este, prin urmare, necesar să se prevadă că agențiile de plăți în cauză trebuie să fie în măsură să furnizeze datele privind cheltuielile și veniturile, atât în euro, cât și în moneda în care acestea au fost plătite sau încasate.

(4)

Pentru a asigura o bună gestionare a fluxurilor financiare, în special având în vedere faptul că statele membre mobilizează mijloacele financiare pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 sau beneficiază de un avans pentru cele prevăzute la articolul 4 din regulamentul menționat, înainte ca aceste cheltuieli să fie finanțate de Comisie sub formă de rambursări lunare ale cheltuielilor efectuate, este necesar să se prevadă ca statele membre să strângă informațiile necesare pentru aceste rambursări și să le pună la dispoziția Comisiei pe măsură ce se efectuează cheltuielile și veniturile sau să le transmită periodic la aceasta din urmă. În acest scop trebuie respectate metodele de gestionare specifice FEGA și statele membre ar trebui să organizeze punerea la dispoziție și transmiterea de informații către către Comisie, conform unei periodicități adaptate modului de gestionare al fiecărui Fond, fără a aduce atingere obligației statelor membre de a pune la dispoziția Comisiei informațiile stabilite în scopul unei monitorizări corespunzătoare a evoluției cheltuielilor.

(5)

Obligațiile generale privind ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți au ca obiect date detaliate solicitate pentru gestionarea și controlul fondurilor comunitare, ale căror detalii nu sunt necesare pentru rambursarea cheltuielilor. Prin urmare, este necesar să se precizeze informațiile și datele privind cheltuielile care trebuie finanțate din FEGA și FEADR și care trebuie transmise periodic Comisiei.

(6)

Comunicările informațiilor efectuate de statele membre Comisiei trebuie să permită acesteia din urmă să utilizeze direct și în modul cel mai eficient posibil informațiile care îi sunt transmise pentru gestionarea conturilor FEGA și FEADR, precum și plățile aferente acestora. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se prevadă ca toate punerile la dispoziție și comunicările de informații între statele membre și Comisie să fie efectuate pe cale electronică sau în formă digitală. Cu toate acestea, dat fiind că transmiterea prin alte mijloace poate fi considerată necesară, ar trebui să se prevadă în ce cazuri se justifică această obligație.

(7)

Articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 prevede că, pentru măsurile aferente operațiunilor finanțate de FEGA și FEADR, trebuie comunicate Comisiei declarațiile de cheltuieli, care sunt considerate de asemenea cereri de plată, însoțite de informațiile solicitate. Pentru a permite statelor membre și agențiilor de plăți să întocmească aceste declarații de cheltuieli în conformitate cu normele armonizate și să permită Comisiei să ia în considerare cererile de plată, este necesar să se stabilească în ce condiții aceste cheltuieli pot fi înscrise în evidența contabilă în temeiul bugetelor respective ale FEGA și FEADR și care sunt normele care se aplică contabilizării cheltuielilor și veniturilor, în special veniturile repartizate și eventualele modificări care se operează, precum și declarării materiale a acestora.

(8)

Articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1883/78 al Consiliului din 2 august 1978 privind normele generale de finanțare a intervențiilor de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare (2), prevede că suma care trebuie finanțată în temeiul unei măsuri de intervenție se stabilește pe baza conturilor anuale întocmite de către agențiile de plăți. Acest regulament stabilește, de asemenea, normele și condițiile care reglementează conturile menționate. Ca urmare a abrogării Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și a înlocuirii acestuia cu FEGA în ceea ce privește aceste măsuri, este necesar să se precizeze modalitățile conform cărora finanțarea măsurilor menționate de către FEGA se încadrează în sistemul declarațiilor de cheltuieli și plăți lunare.

(9)

Articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 prevede că cheltuielile din luna octombrie se consemnează în luna octombrie în cazul în care acestea s-au efectuat între 1 și 15 din această lună și în luna noiembrie în cazul în care s-au efectuat între 16 și 31 octombrie. Cu toate acestea, în ceea ce privește cheltuielile legate de depozitarea publică, cele contabilizate în luna octombrie sunt în totalitate înscrise în evidența contabilă în temeiul exercițiului financiar din anul N + 1. Prin urmare, este necesar să se prevadă contabilizarea cheltuielilor finanțate de FEGA rezultând din operațiunile de depozitare publică realizate în septembrie până la 15 octombrie.

(10)

Cursurile de schimb aplicabile trebuie să fie prevăzute în funcție de existența sau lipsa faptului generator definit în legislația agricolă. Pentru a evita aplicarea de către statele membre care nu aparțin zonei euro, a unor cursuri de schimb diferite, pe de o parte în momentul contabilizării, într-o monedă alta decât euro, a veniturilor realizate sau a ajutoarelor plătite către beneficiari și, pe de altă parte, în momentul întocmirii declarației de cheltuieli de către agenția de plată, statele membre în cauză ar trebui să aplice, în declarațiile lor de cheltuieli privind FEGA, același curs de schimb ca și cel utilizat la încasarea acestor venituri sau la efectuarea plăților către beneficiari. Pe de altă parte, pentru a simplifica formalitățile administrative privind recuperările pentru mai multe operațiuni, este necesar să se prevadă un singur curs de schimb în momentul contabilizării acestor recuperări. Această măsură trebuie cu toate acestea limitată la operațiunile care au avut loc înainte de data aplicării prezentului regulament.

(11)

Comisia efectuează în beneficiul statelor membre plăți lunare sau periodice pe baza declarațiilor de cheltuieli transmise de către acestea din urmă. Aceasta trebuie, totuși, să ia în considerare veniturile încasate de agențiile de plăți în contul bugetului comunitar. În consecință, este necesar să se stabilească condițiile în care se efectuează compensarea anumitor cheltuieli și venituri efectuate în cadrul FEGA și FEADR.

(12)

Comisia, după ce a decis efectuarea unor plăți lunare, pune la dispoziția statelor membre mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor care trebuie finanțate de FEGA și FEADR, conform unor proceduri practice și condiții pe care ar trebui să le stabilească pe baza informațiilor comunicate Comisiei de către statele membre și a sistemelor informatice puse în funcțiune de către Comisie.

(13)

Atunci când bugetul comunitar nu este adoptat la începutul exercițiului financiar, articolul 13 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3) prevede că operațiunile de plată pot fi efectuate lunar pe capitol, în limita celei de-a douăsprezecea părți din alocările autorizate la capitolul în cauză pentru exercițiul financiar precedent. În scopul stabilirii unei împărțiri echitabile a alocărilor disponibile între statele membre, ar trebui să se prevadă ca, în acest caz, plățile lunare în cadrul FEGA și plățile periodice în cadrul FEADR să fie efectuate până la concurența unui procentaj, stabilit pe capitole, din declarațiile de cheltuieli transmise de către fiecare stat membru și soldul neplătit în cursul unei luni să fie redistribuit în momentul adoptării de către Comisie a deciziilor privind plățile lunare sau periodice ulterioare.

(14)

Atunci când, pe baza declarațiilor de cheltuieli primite de la statele membre în cadrul FEGA, suma globală a angajamentelor anticipate care ar putea fi autorizate, în conformitate cu articolul 150 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 depășește jumătate din totalul alocărilor corespunzătoare exercițiului financiar în curs, Comisia este obligată să efectueze o reducere a acestor sume. Pentru o bună gestionare, această reducere trebuie împărțită în mod proporțional între toate statele membre, pe baza declarațiilor de cheltuieli primite de la acestea din urmă. În scopul stabilirii echitabile a distribuirii alocărilor disponibile între statele membre, ar trebui să se prevadă ca, în acest caz, plățile lunare în cadrul FEGA să fie efectuate până la concurența unui procentaj, stabilit pe capitole, al declarațiilor de cheltuieli transmise de fiecare stat membru și ca, soldul neplătit în cursul unei luni să fie redistribuit în momentul adoptării de către Comisie a deciziilor privind plățile lunare ulterioare.

(15)

Legislația agricolă comunitară include, în cadrul FEGA, date limită pentru plata ajutoarelor către beneficiari, care trebuie respectate de către statele membre. Orice plată efectuată după aceste termene, a căror întârziere nu este justificată, trebuie considerată cheltuială nejustificată și prin urmare nu ar trebui să facă obiectul rambursărilor efectuate de către Comisie. Cu toate acestea, pentru a modula impactul financiar proporțional cu întârzierea plății, ar trebui prevăzute dipsoziții pentru aplicarea eșalonată a reducerii plăților de către Comisie, în funcție de importanța întârzierii constatate. Mai mult, trebuie prevăzută o marjă forfetară, astfel încât reducerile să nu se aplice atunci când întârzierile de plată se datorează unor proceduri contencioase.

(16)

În cadrul reformei politicii agricole comune și al punerii în aplicare a regimului plății unice, respectarea de către statele membre a termenelor de plată este primordială pentru o bună aplicare a normelor de disciplină financiară. Prin urmare, ar trebui să se stabilească norme specifice care să permită evitarea, pe cât posibil, a riscurilor de depășire a alocărilor anuale disponibile la bugetul comunitar.

(17)

Comisia, în conformitate cu articolele 17 și 27 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, poate reduce sau suspenda plățile către statele membre, în cazul în care statele membre nu respectă termenele stabilite pentru efectuarea plăților sau în cazul în care nu comunică datele privind cheltuielile sau informațiile prevăzute de regulamentul menționat, pentru a verifica coerența acestor date. Similar, se aplică aceleași măsuri în ceea ce privește FEADR în cazul în care statele membre nu comunică informațiile solicitate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005, privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (4) și normele de punere în aplicare a acestora, inclusiv raportul de evaluare al programelor de la jumătatea termenului. În acest context, ar trebui stabilite normele de punere în aplicare a acestor reduceri și suspendări, în ceea ce privește cheltuielile FEGA și respectiv FEADR.

(18)

Articolul 180 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 prevede că, cheltuielile agricole negative se înlocuiesc de la 1 ianuarie 2007 prin venituri repartizate, după origine, alocărilor FEGA sau FEADR. Articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 prevede că sumele recuperate de către agențiile de plăți ca urmare a unor nereguli sau neglijențe se înregistrează de către acestea drept venituri repartizate. O parte din sumele stabilite ca urmare a unor nereguli sau reduceri aplicate în cazul neîndeplinirii condițiilor aplicabile în materie de respectare a mediului sunt comparabile cu veniturile aflate în legătură cu neregulile sau neglijențele prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și trebuie, prin urmare, tratate în mod similar cu acestea. Prin urmare, este necesar să se prevadă contabilizarea sumelor corespunzătoare în aceleași condiții ca și veniturile repartizate care provin direct din nereguli sau neglijențe, prevăzute la articolul 32.

(19)

Cheltuielile cofinanțate de la bugetul comunitar și de la bugetele naționale, pentru sprijinirea dezvoltării rurale în cadrul FEADR se bazează pe programe detaliate pe măsuri. Prin urmare, acestea trebuie monitorizate și contabilizate, pe această bază, pentru a permite identificarea tuturor operațiunilor după program și după măsură și să verifice conformitatea între cheltuielile efectuate și mijloacele financiare disponibile. În acest context, ar trebui precizate elementele care trebuie luate în considerare de către agențiile de plăți și în special ar trebui să se prevadă ca originea fondurilor publice și comunitare să fie menționată clar în contabilitate în legătură cu finanțările efectuate și ca sumele care trebuie recuperate de la beneficiari precum și sumele recuperate să fie precizate și identificate în legătură cu operațiunile de origine.

(20)

Atunci când o operațiune de plată sau de recuperare este efectuată în moneda națională, alta decât euro, în cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate de FEADR, este necesară convertirea sumelor echivalente în euro. Prin urmare, ar trebui să se prevadă aplicarea unui singur curs de schimb pentru toate operațiunile contabilizate în cursul unei anumite luni, care trebuie utilizată pentru declarațiile de cheltuieli.

(21)

Previziunile privind sumele ce urmează a fi finanțate de FEADR în cursul unui an calendaristic și estimările solicitărilor de finanțare pentru anul calendaristic următor sunt necesare Comisiei pentru gestiunea sa bugetară și financiară. Pentru a permite Comisiei să își îndeplinească obligațiile, informațiile corespunzătoare trebuie să îi fie comunicate în timp suficient și, în orice caz, de două ori pe an, până la 31 ianuarie și 31 iulie din fiecare an.

(22)

Pentru a permite Comisiei să valideze planul de finanțare pentru fiecare program de dezvoltare rurală, să prevadă posibile adaptări ale acestuia și să efectueze controalele necesare, ar trebui să i se aducă la cunoștință anumite informații. În acest scop, este necesar ca fiecare autoritate de gestionare a programelor să introducă informațiile solicitate în sistemul informatic comun al FEADR, pentru a permite Comisiei să determine, în special, suma maximă a contribuției FEADR, defalcarea anuală a acesteia, defalcarea pe priorități și pe măsuri precum și ratele de cofinanțare aplicabile fiecărei priorități. De asemenea, este necesar să se stabilească condițiile în care se efectuează înregistrările sumelor cumulate în sistemul informatic comun.

(23)

Periodicitatea întocmirii declarațiilor de cheltuieli referitoare la operațiunile efectuate în cadrul FEADR trebuie stabilită de către Comisie în conformitate cu articolul 26 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. Luând în considerare caracteristicile specifice ale normelor contabile aplicate pentru FEADR, utilizarea prefinanțării și a finanțării măsurilor pe an calendaristic, este necesar să se prevadă ca aceste cheltuieli să fie declarate conform unei periodicități adaptate acestor condiții specifice.

(24)

Schimburile de informații și documente dintre Comisie și statele membre, precum și furnizările și comunicările de informații de către statele membre către Comisie se efectuează, în general, pe cale electronică sau în format digital. În scopul unei mai bune cunoașteri a acestor schimburi de informații în cadrul FEGA și FEADR și pentru a extinde folosirea acestora, este necesară adaptarea sistemelor informatice existente sau punerea în aplicare a unor noi sisteme informatice. Ar trebui să se prevadă ca aceste acțiuni să fie realizate de către Comisie și să fie puse în aplicare după informarea statelor membre prin intermediul Comitetului pentru Fonduri Agricole.

(25)

Condițiile de tratare a informațiilor de către aceste sisteme informatice, precum și forma și conținutul documentelor a căror comunicare este solicitată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 necesită adaptări frecvente ca urmare a evoluției legislației aplicabile sau a nevoilor legate de gestionare. De asemenea, este necesară prezentarea uniformă a documentelor care trebuie furnizate de statele membre. Pentru atingerea acestor obiective, pentru simplificarea procedurilor și pentru ca sistemele informatice în cauză să devină imediat operaționale, este necesar să se definească forma și conținutul documentelor pe baza unor modele și să se prevadă ca adaptările și actualizările acestora să fie efectuate de către Comisie după informarea Comitetului pentru Fonduri Agricole.

(26)

Gestionarea și controlul legalității cheltuielilor FEGA și FEADR țin de competența agențiilor de plăți. Datele referitoare la tranzacțiile financiare trebuie prin urmare comunicate sau introduse în sistemele informatice și actualizate sub răspunderea agenției de plată, de către agenția de plată sau de către organismul căruia i-a fost delegată această funcție, după caz, prin intermediul organismelor de coordonare autorizate.

(27)

Anumite documente sau proceduri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și normele sale de aplicare necesită semnătura unei persoane autorizate sau acordul unei persoane într-una sau mai multe etape ale procedurii în cauză. Sistemele informatice puse în funcțiune pentru comunicarea acestor documente trebuie în astfel de cazuri să permită identificarea fără echivoc a fiecărei persoane și să ofere garanții rezonabile că nu se modifică conținutul documentelor, inclusiv în etapele procedurii. Aceasta trebuie să se aplice, în special, în ceea ce privește declarațiile de cheltuieli și declarația de asigurare anexată conturilor anuale prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctele (i) și (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și documentele comunicate pe cale electronică în cadrul acestor proceduri.

(28)

Normele aplicabile comunicării documentelor electronice și digitale au fost definite la nivel comunitar, în ceea ce privește modalitățile lor de transmitere, condițiile lor de valabilitate față de Comisie și condițiile lor de conservare, de integritate și de lizibilitate în timp. În măsura în care gestionarea comună a bugetului comunitar în cadrul FEGA sau FEADR privește documentele întocmite sau primite de Comisie sau de agențiile de plăți precum și procedurile puse în funcțiune pentru finanțarea politicii agricole comune, este necesar să se prevadă aplicarea legislației comunitare pentru comunicările documentelor electronice și digitale efectuate în sensul prezentului regulament și să se stabilească termenele de conservare a documentelor electronice și digitale.

(29)

Comunicarea informațiilor pe cale electronică se poate dovedi imposibilă în anumite situații. Pentru rezolvarea eventualelor disfuncții ale unui sistem informatic sau în absența unei conexiuni durabile, statele membre trebuie să poată trimite documentele într-o altă formă, în condiții care ar trebui să fie stabilite.

(30)

În conformitate cu articolul 39 alineatul (1) literele (d) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, resursele financiare disponibile într-un stat membru la 1 ianuarie 2007, după reduceri sau anulări ale sumelor plăților pe care acesta le-a efectuat în mod voluntar, în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 al Comisiei din 22 septembrie 2004 de stabilire a normelor aplicabile tranziției de la sistemul de modulare facultativă stabilit în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului și sistemul de modulare obligatorie stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (5) sau în cadrul unor sancțiuni, în conformitate cu articolele 3, 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 de stabilire a unor norme comune pentru programele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune (6) trebuie utilizate de acest stat membru pentru finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală. În cazul în care statele membre nu utilizează aceste resurse financiare într-un anumit termen, sumele corespunzătoare sunt returnate la bugetul FEGA. Pentru a stabili condițiile de aplicare a acestor măsuri, este necesar să se stabilească procedurile de contabilizare și de gestionare a sumelor în cauză de către agențiile de plăți, precum și pentru luarea lor în considerare în temeiul dispozițiilor de plată ale Comisiei.

(31)

În conformitate cu articolul 39 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre care făceau parte din Uniunea Europeană înainte de 1 mai 2004 pot fi autorizate de către Comisie, în cazul în care aceasta se justifică și în anumite condiții prevăzute la punctul menționat să continue până la 31 decembrie 2006 plățile referitoare la programele de dezvoltare rurală pentru perioada 2000-2006. Pentru a permite aplicarea unei asemenea derogări, este necesar să se definească procedura care trebuie urmată, și termenele care trebuie respectate de statele membre, precum și condițiile punerii în aplicare a acesteia.

(32)

Prin urmare, este necesar să se abroge Regulamentul (CE) nr. 296/96 al Comisiei din 16 februarie 1996 privind datele care urmează să fie transmise de către statele membre și contabilizarea lunară a cheltuielilor finanțate în cadrul secțiunii Garantare a Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2776/88 (7) și Decizia C/2004/1723 a Comisiei din 26 aprilie 2004 de stabilire a formei documentelor care trebuie transmise de către statele membre pentru a contabiliza cheltuielile finanțate prin Secțiunea Garantare a FEOGA (8).

(33)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru Fonduri Agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE COMUNE PENTRU FEGA ȘI FEADR

Articolul 1

Obiect

Prezentul Regulament stabilește anumite condiții și norme specifice aplicabile gestionării comune a cheltuielilor și veniturilor din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru ținerea evidenței contabile și a declarațiilor de venituri și cheltuieli de către agențiile de plăți precum și pentru rambursarea cheltuielilor de către Comisie, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 2

Contabilitatea agențiilor de plăți

(1)   Fiecare agenție de plăți ține o contabilitate dedicată exclusiv evidenței contabile a cheltuielilor și veniturilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și la articolele 4 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și utilizării mijloacelor financiare puse la dispoziția sa pentru plata cheltuielilor corespunzătoare. Această contabilitate trebuie să permită distingerea și furnizarea separată a datelor financiare ale FEGA și FEADR.

(2)   Agențiile de plăți ale statelor membre care nu aparțin zonei euro țin o contabilitate ale cărei sume sunt exprimate în moneda în care cheltuielile au fost efectuate și veniturile au fost încasate. Cu toate acestea, pentru a permite consolidarea tuturor cheltuielilor și veniturilor, acestea sunt în măsură să furnizeze datele corespunzătoare în moneda națională și în euro. Cu toate acestea, pentru cheltuielile și veniturile FEGA, altele decât cele prevăzute la articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre care nu sunt în măsură să pună în aplicare până la 16 octombrie 2006 o contabilitate care să îndeplinească aceste criterii pot, după ce au informat în prealabil Comisia până la 15 septembrie 2006, să amâne acest termen până la 16 octombrie 2007.

CAPITOLUL 2

CONTABILITATEA FEGA

Articolul 3

Punerea la dispoziție a informațiilor de către statele membre

Statele membre colectează și pun la dispoziția Comisiei informațiile privind suma totală a cheltuielilor efectuate și a veniturilor alocate și încasate în fiecare săptămână, în următoarele condiții:

(a)

până în a treia zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, informațiile privind suma totală a cheltuielilor efectuate și a veniturilor alocate și încasate de la începutul lunii până la sfârșitul săptămânii precedente;

(b)

până în a treia zi lucrătoare a lunii, atunci când săptămâna se întinde pe două luni, informațiile privind suma totală a cheltuielilor efectuate și a veniturilor alocate și încasate în cursul lunii precedente.

Articolul 4

Comunicarea informațiilor de către statele membre

(1)   Statele membre transmit Comisiei, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, pe cale electronică, următoarele informații și documente, în condițiile definite la articolele 5 și 6 din prezentul regulament:

(a)

până în a treia zi lucrătoare a fiecărei luni, informații privind suma totală a cheltuielilor efectuate și a veniturilor alocate și încasate în cursul lunii precedente, pe baza modelului de la anexa I și toate informațiile care ar putea explica diferențele substanțiale dintre estimările elaborate în conformitate cu alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din prezentul articol și cheltuielile efectuate sau veniturile alocate și încasate;

(b)

până la data de 10 a fiecărei luni, declarația de cheltuieli prevăzută la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, în care se indică suma totală a cheltuielilor efectuate și a veniturilor alocate și încasate în cursul lunii precedente, precum și cele referitoare la depozitarea publică, pe baza modelului de la anexa II din prezentul regulament. Cu toate acestea, comunicarea cheltuielilor efectuate și a veniturilor alocate încasate între 1 și 15 octombrie este transmisă până la data de 25 a aceleași luni.

Declarația de cheltuieli cuprinde defalcarea cheltuielilor efectuate și a veniturilor alocate pe articole din nomenclatorul bugetului Comunităților Europene și, pentru capitolele referitoare la auditul cheltuielilor agricole și la veniturile alocate, defalcarea suplimentară pe puncte. Cu toate acestea, în condiții speciale ale monitorizării bugetare, Comisia poate solicita o defalcare mai detaliată;

(c)

până la data de 20 a fiecărei luni, un dosar destinat înscrierii în evidența contabilă în bugetul comunitar a cheltuielilor efectuate și a veniturilor alocate și încasate de către agenția de plăți în cursul lunii precedente, cu excepția dosarului destinat înscrierii în evidența contabilă a cheltuielilor efectuate și veniturilor alocate și încasate între 1 și 15 octombrie, care trebuie transmis până la 10 noiembrie;

(d)

până la datele de 20 mai și 10 noiembrie ale fiecărui an, ca supliment la dosarul menționat la litera (c), sumele reținute și utilizate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 și cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004.

(2)   Dosarul menționat la alineatul (1) litera (c) se compune din:

(a)

o declarație (T104, inclusă la anexa V), întocmită de fiecare agenție de plăți, privind satele defalcate în conformitate cu nomenclatorul bugetului Comunităților Europene, pe tip de cheltuieli și de venituri, pe baza unui nomenclator detaliat, pus la dispoziția statelor membre, referitor la:

(i)

cheltuielile efectuate și veniturile alocate și încasate în cursul lunii precedente,

(ii)

cheltuielile efectuate și totalul veniturilor alocate și încasate de la începutul exercițiului financiar, până la sfârșitul lunii precedente,

(iii)

estimările cheltuielilor efectuate și veniturilor atribuite, referitoare la, după caz:

numai luna curentă și următoarele două luni;

luna curentă, următoarele două luni și cele până la sfârșitul exercițiului financiar;

(b)

un rezumat (T103, prevăzut la anexa IV) al datelor prevăzute la litera (a), pe stat membru, pentru toate agențiile de plăți ale acestuia din urmă;

(c)

o declarație a posibilei diferențe (T101, prevăzută la anexa III) între cheltuielile declarate, în conformitate cu alineatul (1) litera (b) și cheltuielile declarate în conformitate cu litera (a) din prezentul paragraf, împreună cu o justificare a acestei diferențe, după caz;

(d)

conturi justificative ale cheltuielilor și veniturilor privind depozitarea publică, prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei (9), prezentate sub formă de tabele (Tabele e.FAUDIT) în conformitate cu anexa III din regulamentul menționat;

(e)

tabele (T106 până la T109, prevăzute la anexele VI, VII, VIII și IX) complementare celor prevăzute la literele (a) și (b), pentru comunicările din 20 mai și 10 noiembrie, menționate la alineatul (1) litera (d), care arată situația conturilor la sfârșitul lunii aprilie și la sfârșitul exercițiului financiar, cuprinzând:

comunicarea sumelor reținute de fiecare agenție de plăți, în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 sau cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004, inclusiv posibilele dobânzi (T106 și T107);

gradul de utilizare de către fiecare agenție de plăți a sumelor corespunzătoare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 sau cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 (T108);

rezumatul global, la nivelul fiecărui stat membru, al datelor prevăzute la prima și a doua liniuță de la această literă și al dobânzilor generate de către fondurile neutilizate (T109).

(3)   Rezumatul datelor (T103) prevăzut la alineatul (2) litera (b) trebuie, de asemenea, comunicat Comisiei pe suport de hârtie.

(4)   Toate informațiile financiare solicitate în conformitate cu prezentul articol, se comunică în euro.

Cu toate acestea:

pentru tabelele menționate la alineatul (2) litera (e), statele membre utilizează aceeași monedă ca și cea utilizată pentru exercițiul financiar în care a fost efectuată reținerea;

pentru declarațiile de cheltuieli și deduceri menționate la articolul 39 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre utilizează moneda națională.

Pe de altă parte, în ceea ce privește informațiile financiare referitoare la exercițiul financiar 2007, altele decât cele menționate la articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre menționate la articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament, efectuează comunicările în moneda națională.

Articolul 5

Norme generale aplicabile declarației de cheltuieli și veniturilor alocate

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice referitoare la declarațiile de cheltuieli și venituri privind depozitarea publică menționate la articolul 6, cheltuielile și veniturile atribuite și declarate de către agențiile de plăți pentru o anumită lună trebuie să corespundă plăților și încasărilor efectiv efectuate în acea lună.

Aceste cheltuieli și venituri sunt înscrise în evidența contabilă în bugetul FEGA pentru exercițiul financiar „N” care începe la 16 octombrie a anului „N-1” și se sfârșește la data de 15 octombrie a anului „N”.

Cu toate acestea:

(a)

cheltuielile care pot fi plătite înainte de punerea în aplicare a dispoziției care prevede asumarea totală sau parțială a acestora de către FEGA pot fi declarate numai:

pentru luna în care dispoziția menționată a fost pusă în aplicare

sau

pentru luna care urmează celei în care dispoziția menționată a fost pusă în aplicare;

(b)

veniturile alocate pe care statul membru le datorează Comisiei sunt declarate pentru luna în care expiră termenul de plată a sumelor corespunzătoare, prevăzut în legislația comunitară;

(c)

rectificările decise de către Comisie, în cadrul lichidării conturilor și al lichidării de conformitate sunt deduse sau adăugate direct de către Comisie la plățile lunare menționate, după caz, la articolul 10 alineatul (2) sau la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei (10). Cu toate acestea, statele membre includ sumele corespunzătoare acestor rectificări în declarația întocmită pentru luna pentru care s-au efectuat rectificările.

(2)   Cheltuielile și veniturile alocate sunt luate în considerare la data la care contul agenției de plată a fost debitat sau creditat. Cu toate acestea, pentru plăți, data care trebuie luată în considerare poate fi cea la care agenția în cauză a emis documentul de plată și l-a trimis instituției financiare sau beneficiarului. Fiecare agenție de plată utilizează aceeași metodă pe durata întregului exercițiu financiar.

(3)   Cheltuielile care trebuie declarate nu iau în considerare reducerile operate în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004.

(4)   Cheltuielile și veniturile alocate și declarate în conformitate cu alineatul (1) pot să cuprindă rectificări ale datelor declarate pentru lunile precedente din același exercițiu financiar.

Atunci când rectificările veniturilor alocate conduc, la nivelul unei agenții de plăți, la declararea negativă a veniturilor alocate pentru o linie bugetară, rectificările excedentare se reportează în luna următoare. După caz, acestea se regularizează în momentul lichidării contabile pentru anul în cauză.

(5)   Ordinele de plată neexecutate precum și plățile debitate din cont și apoi recreditate se contabilizează ca deduceri din cheltuielile pentru luna în care neexecutarea sau anularea este semnalată agenției de plăți.

(6)   În cazul în care plățile datorate din FEGA sunt grevate de creanțe, acestea sunt considerate ca fiind efectuate în întregime în sensul aplicării alineatului (1):

(a)

la data plății sumei datorate beneficiarului, în cazul în care creanța este mai mică decât cheltuiala lichidată;

(b)

la data compensării, în cazul în care cheltuiala este mai mică sau egală cu creanța.

(7)   Datele cumulate referitoare la cheltuielile și la veniturile alocate care pot fi atribuite unui exercițiu financiar, care trebuie transmise Comisiei până la 10 noiembrie, pot fi rectificate numai în cadrul conturilor anuale care trebuie transmise Comisiei în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 6

Norme speciale privind declarațiile de cheltuieli referitoare la depozitarea publică

Operațiunile care trebuie luate în considerare pentru întocmirea declarațiile de cheltuieli referitoare la depozitarea publică sunt acelea consemnate la sfârșitul unei anumite luni în conturile agenției de plată, care au fost efectuate de la începutul exercițiului contabil, definit la articolul 2 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, până la sfârșitul lunii respective.

Aemenea declarații de cheltuieli cuprind valorile și sumele determinate în conformitate cu articolele 6, 7 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, care au fost înscrise în evidența contabilă de către agențiile de plăți în cursul lunii care urmează celei la care se referă operațiunile.

Cu toate acestea:

(a)

în cazul operațiunilor efectuate în cursul lunii septembrie, valorile și sumele se înregistrează în evidența contabilă până la 15 octombrie;

(b)

în cazul sumelor globale provenite din deprecierea prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 884/2006, sumele se înregistrează în evidența contabilă la data stabilită prin decizia care le menționează.

Articolul 7

Cursul de schimb aplicabil pentru întocmirea declarațiilor de cheltuieli

(1)   Pentru întocmirea declarațiilor de cheltuieli, statele membre care nu aparțin zonei euro aplică același curs de schimb cu cel utilizat atunci când au efectuat plățile către beneficiari sau când au încasat venituri, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2808/98 al Comisiei (11) și cu legislația agricolă sectorială.

(2)   În alte cazuri decât cele menționate la alineatul (1), în special pentru operațiunile pentru care nu a fost stabilit un fapt generator prin legislația agricolă sectorială, cursul de schimb aplicat este penultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de luna în care este declarată cheltuiala sau venitul alocat.

(3)   Cursul de schimb menționat la alineatul (2) se aplică de asemenea recuperărilor efectuate global pentru mai multe operațiuni efectuate înainte de 16 octombrie 2006 sau 16 octombrie 2007, în cazul în care se aplică articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf.

Articolul 8

Decizia de plată a Comisiei

(1)   Pe baza datelor transmise în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b), Comisia decide și efectuează plățile lunare, fără a aduce atingere rectificărilor care trebuie înscrise în evidența contabilă în deciziile ulterioare și aplicării articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(2)   În cazul în care bugetul comunitar nu este adoptat până la începutul exercițiului financiar, plățile lunare se acordă până la un procent din declarațiile de cheltuieli primite de la statele membre, întocmit pe capitol de cheltuieli și în conformitate cu limitele stabilite la articolul 13 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Comisia ia în considerare soldul nerambursat către statele membre în deciziile privind rambursările ulterioare.

(3)   În cazul în care angajamentele anticipate prevăzute la articolul 150 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Eurotom) nr. 1605/2002 depășesc jumătate din totalul alocărilor corespunzătoare pentru exercițiul financiar curent, plățile lunare se acordă până la un procent din declarațiile de cheltuieli primite de la statele membre. Comisia ia în considerare soldul nerambursat către statele membre în deciziile referitoare la rambursările ulterioare.

Articolul 9

Reducerea plăților efectuate de către Comisie

(1)   Toate cheltuielile efectuate după termenele stabilite, fac obiectul unei înscrieri în evidența contabilă redusă în cadrul plăților lunare în conformitate cu următoarele norme:

(a)

atunci când cheltuielile efectuate cu întârziere reprezintă până la 4 % din cheltuielile efectuate cu respectarea termenelor stabilite, nu se efectuează nici o reducere;

(b)

după utilizarea marjei de 4 %, toate cheltuielile suplimentare efectuate cu întârzieri se reduc conform următoarelor proceduri:

pentru o întârziere de până la o lună, cheltuielile se reduc cu 10 %;

pentru o întârziere de până la două luni, cheltuielile se reduc cu 25 %;

pentru o întârziere de până la trei luni, cheltuielile se reduc cu 45 %;

pentru o întârziere de până la patru luni, cheltuielile se reduc cu 70 %;

pentru o întârziere de mai mult de patru luni, cheltuielile se reduc cu 100 %.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul plăților directe menționate la articolul 12 titlul III sau, după caz, la titlul IVa din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (12), efectuate pentru anul N, a căror plată după termenele stabilite s-ar efectua după 15 octombrie din anul N + 1, se aplică următoarele condiții:

(a)

atunci când marja de 4 % menționată la alineatul (1) litera (a) nu a fost utilizată în întregime pentru plățile efectuate până la 15 octombrie din anul N + 1 și când partea rămasă din această marjă depășește 2 %, aceasta din urmă este redusă la 2 %;

(b)

în orice caz, plățile efectuate în cursul exercițiilor financiare N + 2 și în anii următori sunt eligibile pentru statul membru în cauză numai în limita plafonului său național prevăzut la anexele VIII sau VIIIa din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau în pachetul financiar anual stabilit în conformitate cu articolul 143b alineatul (3) din regulamentul menționat pentru anul precedent celui al exercițiului financiar în cursul căruia se efectuează plata și, după caz, plus sumele referitoare la prima pentru produsele lactate și plățile suplimentare prevăzute la articolele 95 și 96 din regulamentul menționat și suma suplimentară a ajutorului prevăzut la articolul 12 din regulamentul menționat, mai puțin procentajul prevăzut la articolul 10 din regulamentul menționat și corectat prin ajustarea prevăzută la articolul 11 din regulamentul menționat, luându-se în considerare articolul 12a din regulamentul menționat și sumele stabilite la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 188/2005 al Comisiei (13);

(c)

după utilizarea marjelor prevăzute la litera (a), cheltuielile referitoare la prezentul alineat se redusc cu 100 %.

(3)   Comisia aplică o eșalonare diferită de cele prevăzute la alineatele (1) și (2) și/sau rate de reducere mai mici sau nule, în cazul în care se întrunesc condiții speciale de gestionare pentru anumite măsuri sau în cazul în care sunt aduse justificări întemeiate de către statele membre.

Cu toate acestea, în cazul plăților menționate la alineatul (2), primul paragraf din prezentul alineat se aplică în limitele plafoanelor menționate la litera (b) din alineatul (2).

(4)   Controlul respectării termenelor în cadrul plăților lunare privind înscrierea în evidența contabilă a cheltuielilor se efectuează de două ori în fiecare exercițiu financiar:

privind cheltuielile efectuate până la data de 31 martie;

privind cheltuielile efectuate până la data de 31 iulie.

Eventualele depășiri intervenite în cursul lunilor august, septembrie și octombrie sunt luate în considerare în decizia de lichidare a conturilor, menționată la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(5)   Comisia, după ce a informat statele membre în cauză, poate amâna plățile lunare către statele membre, după cum este prevăzut la articolul 15 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 în cazul în care comunicările menționate la articolul 4 din prezentul regulament sosesc cu întârziere sau conțin discrepanțe care necesită verificări suplimentare.

(6)   Reducerile menționate la prezentul articol și alte reduceri posibile efectuate în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 se efectuează fără a aduce atingere deciziei ulterioare de lichidare de conformitate, menționată la articolul 31 din regulamentul menționat.

Articolul 10

Contabilizarea și încasarea veniturilor alocate

(1)   Articolele 150 și 151 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 se aplică mutatis mutandis contabilizării veniturilor alocate, prevăzute de prezentul regulament.

(2)   În decizia sa privind plățile lunare în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia efectuează plata soldului cheltuielilor declarate de fiecare stat membru, mai puțin suma veniturilor alocate pe care statul membru în cauză le-a inclus în aceeași declarație de cheltuieli. Această compensație se consideră echivalentă cu încasarea veniturilor corespunzătoare.

(3)   Alocările de angajament și alocările de plată generate de veniturile alocate se deschid de la repartizarea acestor venituri către liniile bugetare. Alocarea se efectuează în momentul contabilizării veniturilor repartizate în cele două luni de la primirea declarațiilor transmise de statele membre în conformitate cu normele menționate la alineatul (1).

Articolul 11

Punerea mijloacelor financiare la dispoziția statelor membre

(1)   După aprobarea plăților lunare, Comisia pune la dispoziția statelor membre, în cadrul unor alocări bugetare, mijloacele financiare necesare acoperirii cheltuielilor care trebuie finanțate de către FEGA, mai puțin suma corespunzătoare veniturilor repartizate, în contul deschis de fiecare stat membru.

Atunci când plățile care trebuie efectuate de către Comisie, minus veniturile alocate, conduc la nivelul unui stat membru la o sumă negativă, deducerile excedentare sunt raportate în lunile următoare.

(2)   Statele membre comunică Comisiei denumirea și numărul contului menționat la alineatul (1) conform formatului pus la dispoziția acestora de către Comisie.

(3)   Atunci când un stat membru menționat la articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf continuă să întocmească declarații de cheltuieli în moneda națională pentru exercițiul financiar 2007, cursul de schimb aplicat de către Comisie pentru plățile corespunzătoare este cel din data de 10 a lunii ce urmează celei pentru care s-a întocmit declarația sau, în cazul în care nu există o cotație generală la acea dată, aceea din prima zi care precede data menționată pentru care există o asemenea cotație.

Articolul 12

Sume considerate ca venituri alocate

(1)   Se consideră venituri alocate în mod similar sumelor recuperate ca urmare a existenței unor nereguli sau neglijențe prevăzute la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, următoarele:

(a)

sumele plătibile la bugetul comunitar, care au fost încasate ca efect al sancțiunilor în conformitate cu norme speciale prevăzute de legislația agricolă sectorială;

(b)

sumele corespunzătoare reducerilor sau excluderilor de la plățile aplicate în conformitate cu normele privind eco-condiționalitatea prevăzute la titlul II capitolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)   Normele prevăzute pentru veniturile alocate, altele decât cele menționate la alineatul (1) se aplică mutatis mutandis. Cu toate acestea, în cazul în care sumele menționate la alineatul (1) litera (a) au fost retrase înainte de plata ajutorului în cauză, datorită neregulilor sau neglijenței, acestea se deduc din cheltuielile corespunzătoare.

CAPITOLUL 3

CONTABILITATEA FEADR

Articolul 13

Contabilitatea programelor de dezvoltare rurală

(1)   Fiecare agenție de plată desemnată pentru un program de dezvoltare rurală ține o contabilitate care să permită identificarea tuturor operațiunilor pe programe și măsuri. Această contabilitate include în special:

(a)

suma cheltuielii publice și suma contribuției comunitare plătite pentru fiecare operațiune;

(b)

sumele care trebuie recuperate de la beneficiari pentru neregulile sau neglijențele constatate;

(c)

sumele recuperate, indicând operațiunea de origine.

(2)   Pentru întocmirea declarațiilor de cheltuieli în euro, agențiile de plăți ale statelor membre care nu aparțin zonei euro aplică, pentru fiecare operațiune de plată sau de recuperare, penultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de luna în care operațiunile sunt înregistrate în conturile agenției de plată.

Articolul 14

Previziunea necesităților de finanțare

Pentru fiecare program de dezvoltare rurală, statele membre transmit Comisiei, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, conform modelului de la anexa X din prezentul regulament, de două ori pe an, împreună cu declarațiile cheltuielilor care trebuie trimise până la 31 ianuarie și 31 iulie, previziunile acestora pentru sumele care trebuie finanțate de către FEADR, pentru anul în curs, precum și o estimare actualizată a cererilor de finanțare pentru anul următor.

Articolul 15

Planul de finanțare al programelor de dezvoltare rurală

Planul de finanțare al fiecărui program de dezvoltare rurală stabilește în special suma maximă a contribuției FEADR, defalcarea anuală a acesteia, o defalcare pe priorități și măsuri precum și rata de cofinanțare aplicabilă pentru fiecare prioritate.

Planul de finanțare intră în vigoare după adoptarea programului de dezvoltare rurală de către Comisie. Adaptările ulterioare ale planului de finanțare, care nu necesită adoptarea unei decizii noi de către Comisie, intră în vigoare după validarea adaptărilor în cauză, prin intermediul sistemului securizat de schimb de informații și documente între Comisie și statele membre, introdus în sensul aplicării Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. Adaptările planului de finanțare care necesită adoptarea unei decizii noi de către Comisie intră în vigoare după adoptarea noii decizii.

Planul de finanțare al fiecărui program de dezvoltare rurală și orice adaptare a acestuia sunt incluse de către autoritatea de gestionare a programului menționat în sistemul securizat de schimb de informații, menționat la al doilea paragraf.

Articolul 16

Declarații de cheltuieli

(1)   Declarațiile de cheltuieli ale agențiilor de plăți se efectuează pentru fiecare program de dezvoltare rurală. Aceste declarații se referă, pentru fiecare măsură de dezvoltare rurală, la suma cheltuielilor publice eligibile pentru care agenția de plată a plătit efectiv contribuția corespunzătoare FEGA în timpul perioadei de referință.

(2)   Odată ce programul a fost aprobat, statele membre transmit Comisiei, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, declarațiile de cheltuieli pe cale electronică, în condițiile definite la articolul 18 din prezentul regulament, conform periodicității și termenelor următoare:

(a)

până la data de 30 aprilie, în cazul cheltuielilor din perioada 1 ianuarie – 31 martie;

(b)

până la data de 31 iulie, în cazul cheltuielilor din perioada 1 aprilie – 30 iunie;

(c)

până la data de 10 noiembrie, în cazul cheltuielilor din perioada 1 iulie – 15 octombrie;

(d)

până la data de 31 ianuarie, în cazul cheltuielilor din perioada 16 octombrie – 31 decembrie.

Cheltuielile declarate pentru o anumită perioadă pot conține rectificări ale datelor declarate pentru perioadele anterioare de declarare ale aceluiași exercițiu financiar.

Cu toate acestea, în cazul în care un program de dezvoltare rurală nu a fost aprobat de către Comisie până la 31 martie 2007, cheltuielile efectuate anticipat de către agenția de plată, pe proprie răspundere, în perioadele care preced adoptarea acestui program, sunt declarate Comisiei global, în prima declarație de cheltuieli care urmează adoptării programului.

(3)   Declarațiile de cheltuieli se elaborează pe baza modelului de la anexa XI. În cazul programelor de dezvoltare rurală care acoperă regiuni ce beneficiază de rate de cofinanțare diferite, în conformitate cu articolul 70 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cererea va include un tabel separat de cheltuieli pentru fiecare tip de regiune.

(4)   În cazul în care se constată neînțelegeri, diferențe de interpretare sau incoerențe referitoare la declarațiile de cheltuieli dintr-o perioadă de referință, care rezultă în special din absența comunicării informațiilor solicitate în teneiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 și a normelor de aplicare a acestora, și în cazul în care acestea necesită verificări suplimentare, se solicită statului membru în cauză să furnizeze informații suplimentare. Aceste informații se transmit prin intermediul sistemului securizat de schimb de informații menționat la articolul 15 al doilea paragraf din prezentul Regulament.

Termenul de plată prevăzut la articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 poate, în acest caz, să fie întrerupt pentru o parte sau pentru toată suma care face obiectul solicitării de plată, de la data transmiterii solicitării de informații, până la data primirii informațiilor solicitate și cel târziu până la data declarației de cheltuieli pentru perioada următoare.

În absența unei soluții în această perioadă, Comisia poate suspenda sau reduce plățile în conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(5)   Datele cumulate privind cheltuielile și veniturile alocate, care pot fi atribuite unui exercițiu financiar, care trebuie transmise Comisiei până la 10 noiembrie, pot fi corectate numai în cadrul conturilor anuale care trebuie transmise Comisiei în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 17

Calculul sumei de plătit

(1)   Contribuția comunitară care trebuie plătită pentru cheltuielile publice eligibile declarate pentru fiecare prioritate referitoare la fiecare perioadă de referință se calculează pe baza planului de finanțare în vigoare în prima zi a perioadei respective.

(2)   Sumele contribuțiilor FEADR, recuperate de la beneficiari, în cadrul programului de dezvoltare rurală în cauză, în timpul fiecărei perioade de referință, se deduc din suma care trebuie plătită de către FEADR în declarația de cheltuieli a perioadei în cauză.

(3)   Sume care rezultă în plus sau în minus, după caz, din lichidarea conturilor efectuată în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul nr. 885/2006 și care pot fi reutilizate pentru programul de dezvoltare rurală, se adaugă sau se deduc din suma contribuției FEADR în momentul elaborării primei declarații după decizia de lichidare.

(4)   Fără a aduce atingere plafonului menționat la articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, atunci când cumulul declarațiilor de cheltuieli depășește totalul programat pentru o prioritate a programului de dezvoltare rurală, suma care trebuie plătită este limitată la suma programată pentru acea prioritate. În consecință, cheltuielile publice excluse pot fi luate în considerare într-o declarație de cheltuieli ulterioară, cu condiția ca statul membru să fi prezentat un plan de finanțare adaptat și acesta să fi fost acceptat de către Comisie.

(5)   Plata contribuției comunitare se efectuează de către Comisie, sub rezerva disponibilităților bugetare, în contul sau conturile deschise de fiecare stat membru.

Statele membre comunică Comisiei denumirea și numărul sau numerele de cont, conform formatului pus la dispoziție de către Comisie.

CAPITOLUL 4

DISPOZIȚII COMUNE PENTRU FEGA ȘI FEADR

Articolul 18

Schimbul electronic de informații și documente

(1)   Comisia pune în funcțiune sisteme informatice care să permită schimburi de documente și informații pe cale electronică între aceasta și statele membre, în ceea ce privește comunicările și consultările de informații prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și normele sale de aplicare. Aceasta informează statele membre de condițiile generale pentru punerea în aplicare a acestor sisteme prin intermediul Comitetului fondurilor agricole.

(2)   Sistemele informatice prevăzute la alineatul (1) pot trata în special:

(a)

datele necesare tranzacțiilor financiare, în special cele privind conturile lunare și anuale ale agențiilor de plăți, declarațiile de cheltuieli și venituri și transmiterea informațiilor și a documentelor menționate la articolele 5, 11, 15 și 17 din prezentul Regulament, la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 și la articolele 2, 10 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 884/2006;

(b)

documentele de interes comun care permit monitorizarea conturilor și consultarea informațiilor și a documentelor pe care agenția de plată trebuie să le pună la dispoziția Comisiei;

(c)

textele comunitare și orientările Comisiei în materie de finanțare a politicii agricole comune de către autoritățile autorizate și desemnate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, precum și orientările privind aplicarea armonizată a legislațiilor în cauză.

(3)   Forma și conținutul documentelor menționate la articolele 4, 14 și 17 din prezentul regulament, la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 și la articolele 10 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 884/2006 se stabilesc de Comisie pe baza modelelor de la anexele II-XI din prezentul regulament, la anexele II și III din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 și la anexa III din Regulamentul (CE) nr. 884/2006.

Aceste modele se adaptează și actualizează de către Comisie, după informarea Comitetului fondurilor agricole.

(4)   Sistemele informatice prevăzute la alineatul (1) pot conține instrumentele necesare pentru colectarea datelor și pentru gestionarea conturilor FEGA și FEADR de către Comisie, precum și acelea necesare pentru calcularea cheltuielilor forfetare sau a celor care necesită utilizarea unor metode uniforme, în special în ceea ce privește cheltuielile financiare și deprecierile.

(5)   Datele referitoare la tranzacțiile financiare sunt comunicate, introduse și actualizate în sistemele informatice prevăzute la alineatul (1), sub responsabilitatea agenției de plată, de către însăși agenția de plată sau de către organismul căruia i s-a delegat această funcție, după caz, prin intermediul organismelor de coordonare autorizate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(6)   Atunci când un document sau o procedură, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 sau normele de aplicare ale acestuia, necesită semnătura unei persoane abilitate sau acordul unei persoane într-una sau mai multe etape ale procedurii menționate, sistemele informatice puse în funcțiune pentru comunicarea acestor documente trebuie să permită identificarea fiecărei persoane fără echivoc și să ofere garanții rezonabile de nu se va modifica conținutul documentelor, inclusiv în etapele procedurii, în conformitate cu legislația comunitară. În ceea ce privește declarațiile de cheltuieli și declarația de asigurare anexată conturilor anuale, menționată la articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, documentele comunicate pe cale electronică se păstrează de asemenea în forma lor originală de către organismele de coordonare autorizate în conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (3) din Regulamentul menționat.

(7)   Documentele electronice și digitale trebuie păstrate pe toată perioada solicitată în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006

(8)   În caz de disfuncție a unui sistem informatic sau în absența unei conexiuni durabile, statul membru poate, cu acordul prealabil al Comisiei, să trimită documentele în altă formă, în condițiile stabilite de aceasta.

CAPITOLUL 5

MĂSURI TRANZITORII ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19

Contabilizarea fondurilor provenite din modulare sau din respectarea condițiilor privind mediul

(1)   Sumele reținute în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 sau în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 sunt creditate de către statul membru într-un cont special deschis pentru fiecare agenție de plată sau într-un cont special deschis la nivelul statului membru. Contabilizarea trebuie să permită identificarea originii creditului în raport cu plata către beneficiar a ajutorului în cauză.

(2)   Statele membre pot redistribui agențiilor de plăți, la alegerea lor, sumele colectate prevăzute la alineatul (1), în scopul utilizării lor. Aceste sume sunt creditate în contul sau conturile menționate la alineatul (1) și sunt utilizate exclusiv pentru finanțarea sprijinului comunitar suplimentar menționat la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 sau pentru măsurile aferente menționate la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004.

În cazul în care rezultă dobânzi din fondurile neutilizate, acestea se adaugă la soldul disponibil la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și se utilizează pentru finanțarea acelorași măsuri.

(3)   În ceea ce privește cheltuielile referitoare la măsurile menționate la alineatul (2), contabilitatea agențiilor de plăți este ținută separat de celelalte cheltuieli privind dezvoltarea rurală și pentru fiecare plată aceasta conține o distincție contabilă între fondurile naționale și fondurile provenite din aplicarea articolelor 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 sau a articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004.

(4)   Sumele reținute în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 sau în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 și dobânzile pe care le-ar putea genera, care nu au fost plătite în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 963/2001 al Comisiei (14) sau în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 sunt deduse din plățile lunare în momentul adoptării deciziei de către Comisie, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 privind cheltuielile lunii octombrie pentru exercițiul financiar în cauză. După caz, cursul de schimb care trebuie utilizat este cel menționat la articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 20

Cheltuieli de dezvoltare rurală ale FEOGA secțiunea „garantare” între 16 octombrie și 31 decembrie 2006

Atunci când, în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) litera (a) a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, un stat membru planifică plați până la 31 decembrie 2006 din Fondul European pentru Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) secțiunea „garantare” în cadrul programelor de dezvoltare rurală pentru perioada 2000-2006, statul membru în cauză înaintează o cerere Comisiei prezentând justificările corespunzătoare, până la 1 iulie 2006. Această cerere trebuie să precizeze programul sau programele și măsurile în cauză.

În cazul aplicării primului paragraf statele membre comunică Comisiei până la 31 ianuarie 2007, pentru fiecare program și pentru fiecare măsură, data la care au fost efectuate plățile din FEOGA secțiunea „garantare”.

Articolul 21

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 296/96 și Decizia C/2004/1723 din 26 aprilie 2004 se abrogă de la 16 octombrie 2006.

Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 296/96, cu excepția articolului 3 alineatul (6a) litera (a) și Decizia C/2004/1723 rămân aplicabile pentru toate cheltuielile efectuate de statele membre în cadrul FEOGA, secțiunea „garantare”, până la 15 octombrie 2006.

Trimiterile la regulamentul și la decizia abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se vor citi conform tabelului de corespondență de la anexa XII.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în cea de a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Acesta se aplică de la 16 octombrie 2006 în privința veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate de către statele membre în cadrul FEGA și FEADR pentru exercițiul financiar 2007 și următoarele. Cu toate acestea, articolul 20 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 iunie 2006.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 320/2006 (JO L 58, 28.2.2006, p. 42).

(2)  JO L 216, 5.8.1978, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 695/2005 (JO L 114, 4.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 227, 21.10.2005, p. 1.

(5)  JO L 298, 23.9.2004, p. 3.

(6)  JO L 160, 26.6.1999, p. 113. Regulament astfel cum a fost abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 39, 17.2.1996, p. 5. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1607/2005 (JO L 256, 1.10.2005, p. 12).

(8)  Notificată la 26 aprilie 2004, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia C/2005/3741, notificată la 30 septembrie 2005.

(9)  JO L 171, 23.6.2006, p. 35.

(10)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.

(11)  JO L 349, 24.12.1998, p. 36.

(12)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1.

(13)  JO L 31, 4.2.2005, p. 6.

(14)  JO L 136, 18.5.2001, p. 4.


TABEL DE ANEXE

ANEXA I

SUMA GLOBALĂ A CHELTUIELILOR EFECTUATE ȘI A VENITURILOR REPARTIZATE ȘI ÎNCASATE ÎN CURSUL UNEI LUNI [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) LITERA (a)]

ANEXA II

DECLARAȚIA LUNARĂ A CHELTUIELILOR FEGA [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) LITERA (b)]

ANEXA III

T101 – DECLARAȚIA DE DIFERENȚE [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) LITERA (c)]

ANEXA IV

T103 – REZUMAT [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) LITERA (b)]

ANEXA V

T104 – DATE DEFALCATE CONFORM NOMENCLATORULUI BUGETULUI COMUNITĂȚILOR EUROPENE ȘI PE TIP DE CHELTUIELI ȘI VENITURI [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) LITERA (a)]

ANEXA VI

T106 - SUME REȚINUTE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 3 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1259/1999 [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) LITERA (e)]

ANEXA VII

T107 – SUME REȚINUTE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 4 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1259/1999 SAU AL ARTICOLULUI 1 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1655/2004 [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) LITERA (e)]

ANEXA VIII

T108 – UTILIZAREA SUMELOR REȚINUTE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 3 ȘI 4 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1259/99 SAU AL ARTICOLULUI 1 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1655/2004 [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) LITERA (e)]

ANEXA IX

T109 – REZUMATUL UTILIZĂRII SUMELOR REȚINUTE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 3 ȘI 4 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1259/99 SAU AL ARTICOLULUI 1 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1655/2004 [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) LITERA (e)]

ANEXA X

PREVIZIUNI ALE CHELTUIELILOR FEADR (ARTICOLUL 14)

ANEXA XI

DECLARAȚIA DE CHELTUIELI A FEADR (ARTICOLUL 17)

ANEXA XII

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

ANEXA I

SUMA GLOBALĂ A CHELTUIELILOR EFECTUATE ȘI A VENITURILOR REPARTIZATE ȘI ÎNCASATE ÎN CURSUL UNEI LUNI [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) LITERA (a)]

IDES

Conținutul declarației

Antetul declarației

Antetul declarației cuprinde următoarele elemente:

un element de identificare a tipului de mesaj și a statului membru care transmite informația. Acest element de identificare vă va fi comunicat de către Comisie;

perioada prevăzută în declarație;

detalii privind cheltuielile și veniturile perioadei în cauză:

suma globală înainte de lichidare;

previziunile înainte de lichidare;

lichidarea;

informațiile privind depozitarea publică;

Conținutul declarației

Conținutul declarației cuprinde următoarele elemente:

elementul de identificare a poziției sau articolului;

sumele declarate și previziunile;

explicarea diferențelor în raport cu previziunile;

Secțiunea finală

Secțiunea finală a declarației precizează o sumă de control care reprezintă totalul tuturor sumelor declarate în antet și în conținutul declarației.

Sintaxa mesajului

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Descrierea rubricilor

Nume

Format

Descriere

Antetul declarației: frecvența datelor este 1

[IDENTIFICATION]*

 

Cod de identificare atribuit de Comisie

[BEGINDATE]*

Data (ZZLLAAAA)

Data de începere a declarației

[ENDDATE]*

Data (ZZLLAAAA)

Data de încheiere a declarației

[EXPENDITURE]*

Număr (30,2)

Suma globală a lunii, înainte de lichidare

[FORECAST]*

Număr (30,2)

Previziuni

[CLEARANCE]*

Număr (30,2)

Lichidare

[PUBLIC STORAGE]*

Număr (30,2)

Cheltuieli pentru depozitare publică

Conținutul declarației: frecvența datelor este de 1 până la n

[ITEM]

Număr (8)

Linia bugetară (poziție sau articol)

[AMOUNT]

Număr (30,2)

Suma cheltuielilor/veniturilor

[FORECAST]

Număr (30,2)

Suma previziunilor

[DIFF1]

Număr (30,2)

Diferența în raport cu lunile anterioare

[DIFF2]

Număr (30,2)

Previziunea diferenței raportată la lunile următoare

[DIFF3]

Număr (30,2)

Diferența în raport cu lunile următoare

[DIFF4]

Număr (30,2)

Erori de previziune

Secțiunea finală: frecvența datelor este 1

[CHECKSUM]*

Număr (30,2)

Valoarea de control: suma tuturor cuantumurilor mesajului

Rubricile marcate cu * sunt rubrici obligatorii.

Exemplu

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Image

ANEXA II

DECLARAȚIA LUNARĂ A CHELTUIELILOR FEGA [ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) LITERA (b)]

Conținutul unei declarații

Antetul declarației

Antetul declarației cuprinde următoarele elemente:

un element de identificare a tipului de mesaj și a statului membru care transmite informația. Acesta este un cod recunoscut de Comisie care permite recunoașterea tipului de declarație trimis și statul membru în cauză. (Notă: acesta va fi utilizat în special pentru a garanta că utilizatorul care transferă o declarație este abilitat să declare pentru statul membru în cauză). Acest element de identificare vă va fi comunicat de către Comisie. Perioada de cheltuieli la care se referă declarația;

exemplu: 1105 pentru perioada de cheltuieli 11-2005 și declarația din 10.12.2005;

numele, telefonul, faxul și adresa de e-mail a persoanei responsabile de declarație.

Conținutul declarației

Conținutul declarației include următoarele elemente pentru fiecare articol din nomenclatorul FEOGA:

elementul de identificare a articolului (de exemplu, 050201) sau a poziției;

suma declarată în euro.

Secțiunea finală

O secțiune recapitulativă care conține următoarele informații:

totalul declarat în euro.

Secțiunea rezervată comentariilor

Mesajul se încheie cu un spațiu pentru comentariu liber care constă în zero până la o sută de rânduri de text. Acest spațiu este utilizat pentru a aduce informațiile suplimentare solicitate în mod expres de către Comisie.

Sintaxa mesajului

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Descrierea rubricilor

Nume

Format

Descriere

Antetul declarației: frecvența datelor este 1

[IDENTIFICATION]*

 

Cod de identificare atribuit de DG AGRI

[PERIOD]*

Data (LLAA)

Perioada la care se referă faxul

[RESPNAME]*

Text liber (250 caractere)

Numele și prenumele persoanei responsabile de declarație

[RESPPHONE]

Text liber (50 caractere)

Telefonul persoanei responsabile de declarație

[RESPFAX]

Text liber (50 caractere)

Faxul persoanei responsabile de declarație

[RESPEMAIL]

Text liber (50 caractere)

Adresa poștei electronice a persoanei responsabile de declarație

Conținutul declarației: frecvența datelor este de 1 până la n

[ITEM]

Text (8 caractere)

Poziție sau capitol pentru care se face declarația

[AMOUNT]

Număr (15,2)

Suma în euro

Secțiunea finală: frecvența datelor este 1

[TOT AMOUNT]

Număr (15,2)

Suma totală a declarației în euro

Secțiunea rezervată comentariilor: frecvența datelor este de 1 până la n

[COMENT]

Text liber (200 caractere)

Comentariu liber

Rubricile marcate cu * sunt rubrici obligatorii.

Exemplu

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Acesta este un comentariu – Primul rând

<C>999<V>Acesta este un comentariu - Al doilea rând

Print format

Image

ANEXA III

Image

ANEXA IV

Image

Image

ANEXA V

T104 – DATE DEFALCATE CONFORM NOMENCLATORULUI BUGETULUI COMUNITĂȚILOR EUROPENE ȘI PE TIP DE CHELTUIELI ȘI VENITURI

Conținutul declarației

Antetul declarației

Antetul declarației cuprinde următoarele elemente:

un element de identificare a tipului de mesaj și a agenției de plată care transmite informația. (Notă: acesta va fi utilizat în special pentru a garanta că utilizatorul care transferă o declarație este abilitat să declare pentru statul membru în cauză). Acest element de identificare vă va fi comunicat de către Comisie. Perioada de cheltuieli la care se referă declarația;

Exemplu: 200511 pentru perioada de cheltuieli 11-2005 și T 104 din 20.12.2005;

Limba folosită în declarație.

Conținutul declarației

Conținutul declarației cuprinde următoarele elemente pentru fiecare subpoziție din nomenclatorul FEOGA:

elementul de identificare al subpoziției (de exemplu, 050201043010001 și în cazul în care subpoziția este necunoscută 050201049999999);

formularea subpoziției în limba aleasă în antetul declarației;

suma declarată pentru perioada în cauză (N), suma cumulativă declarată de la începutul exercițiului financiar, previziuni pentru perioadele N + 1, N + 2… N + 3 și N + 4… sfârșitul exercițiului financiar. Toate sumele trebuie declarate în euro.

Secțiunea finală

Următoarele apar după lista tuturor subpozițiilor:

totalul declarat pentru perioada în cauză (N), totalul sumei cumulative declarate de la începutul exercițiului financiar, totalul previziunilor pentru perioadele N + 1, N + 2… N + 3 și N + 4… sfârșitul exercițiului financiar;

explicația utilizării subpozițiilor „9999999”;

un spațiu pentru comentariu liber.

Sintaxa mesajului

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Descrierea rubricilor

Nume

Format

Descriere

Antetul declarației: frecvența datelor este 1

[IDENTIFICATION]*

 

Codul de identificare atribuit de DG AGRI

[PERIOD]*

Data (AAAALL)

Perioada de cheltuieli

[LANGUAGE]*

2 caractere

Codul ISO al limbii

Conținutul declarației: frecvența datelor este de 1 până la n

[SUBITEM]*

Număr (15)

Subpoziție

[DESCRIPTION]*

Text liber (600)

Formularea subpoziției

[AMOUNT]*

Număr (15,2)

Suma declarată

[AMOUNT CUMUL]*

Număr (15,2)

Suma cumulată

[PRE1]*

Număr (15,2)

Suma previziunilor pentru perioada următoare

[PRE2]*

Număr (15,2)

Suma previziunilor pentru perioada N + 2… N + 3

[PRE3]*

Număr (15,2)

Suma previziunilor pentru perioada N + 4… sfârșitul exercițiului financiar

Secțiunea finală: frecvența datelor este 1

[AMOUNT TOT]*

Număr (15,2)

Suma totală declarată

[AMOUNT CUMUL TOT]*

Număr (15,2)

Suma totală cumulată

[PRE1 TOT]*

Număr (15,2)

Suma totală a previziunilor pentru perioada următoare

[PRE2 TOT]*

Număr (15,2)

Suma totală a previziunilor pentru perioada N + 2… N + 3

[PRE3 TOT]*

Număr (15,2)

Suma totală a previziunilor pentru perioada N + 4… sfârșitul exercițiului financiar

[EXPLANATION]

Text liber (80)

Explicarea subpozițiilor 9999999

[COMMENT]

Text liber (80)

Comentarii

Rubricile marcate cu * sunt obligatorii.

Exemplu

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

ANEXA VI

TABELUL 106

SUMELE REȚINUTE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 3 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1295/99

(de la 16/10/N-1 până la …)

Image

ANEXA VII

TABELUL 107

SUMELE REȚINUTE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 4 DIN REGULAMENTUL (CE) NR.1295/1999 SAU AL ARTICOLULUI 1 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1655/2004

(de la 16/10/N-1 până la …)

Image

ANEXA VIII

TABELUL 108

UTILIZAREA SUMELOR REȚINUTE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 3 ȘI 4 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1259/1999 SAU AL ARTICOLULUI 1 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1655/2004

(de la 16/10/N-1 până la …)

Image

ANEXA IX

TABELUL 109

TABEL REZUMATIV AL UTILIZĂRII SUMELOR REȚINUTE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 3 ȘI 4 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1259/1999 SAU AL ARTICOLULUI 1 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1655/2004

(de la 16/10/N-1 până la …)

Image

ANEXA X

(A)   PREVIZIUNI ALE SUMEI CARE TREBUIE PLĂTITĂ DE FEADR ȘI CARE TREBUIE PREZENTATE PÂNĂ LA 31 IANUARIE

Estimarea în euro a sumelor care trebuie plătite de FEADR în anul „N” pentru:

Nr. programului

Ianuarie - Martie

Aprilie - Iunie

Iulie - Octombrie

 

 

 

 

Estimarea în euro a sumei care trebuie plătită de FEADR în anul „N + 1” pentru:

Octombrie - Decembrie

Ianuarie - Martie

Aprilie - Iunie

Iulie - Octombrie

 

 

 

 

(B)   PREVIZIUNI ALE SUMEI CARE TREBUIE PLĂTITĂ DE FEADR ȘI CARE TREBUIE PREZENTATE PÂNĂ LA 31 IULIE

Estimarea în euro a sumelor care trebuie plătite de FEADR în anul „N” pentru:

Nr. programului

Ianuarie - Martie

Aprilie - Iunie

Iulie - Octombrie

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Estimarea în euro a sumei care trebuie plătită de FEADR în anul „N + 1” pentru:

Octombrie - Decembrie

Ianuarie - Martie

Aprilie - Iunie

Iulie - Octombrie

 

 

 

 

ANEXA XI

(A)   DECLARAȚIA DE CHELTUIELI

Programul de dezvoltare rurală … Nr. CCI …

Declarația operațiunilor pentru care agenția de plată a plătit contribuția comunitară între …/…/… și …/…/…

Prioritate/Măsură

Cheltuieli publice la originea cofinanțării comunitare

Măsura 111

(suma în euro)

Măsura 112

(suma în euro)

 

Măsura 1xy

(suma în euro)

Total prioritate 1

(calcul automat)

Măsura 211

(suma în euro)

Măsura 212

(suma în euro)

 

Măsura 2xy

(suma în euro)

Total prioritate II

(calcul automat)

Măsura 311

(suma în euro)

Măsura 312

(suma în euro)

 

Măsura 3xy

(suma în euro)

Total prioritate III

(calcul automat)

Acțiuni Leader, Prioritate tip I (411)

(suma în euro)

Acțiuni Leader, Prioritate tip II (412)

(suma în euro)

Acțiuni Leader, Prioritate tip III (413)

(suma în euro)

Proiecte de cooperare (421)

(suma în euro)

Grupuri de activitate locale în desfășurare (431)

(suma în euro)

Total Prioritate Leader

(calcul automat)

Total Măsuri

(calcul automat)

Asistență Tehnică

(suma în euro)

TOTAL

(calcul automat)

(B)   REZUMAT AL CHELTUIELII PUBLICE

Prioritate

Total cheltuieli publice

Rata de cofinanțare

Contribuția publică

Națională

Comunitară

Prioritate I

(calcul automat)

(stabilită în program)

(calcul automat)

(calcul automat)

Prioritate II

(calcul automat)

(stabilită în program)

(calcul automat)

(calcul automat)

Prioritate III

(calcul automat)

(stabilită în program)

(calcul automat)

(calcul automat)

Leader

(calcul automat)

(stabilită în program)

(calcul automat)

(calcul automat)

Asistență tehnică

(calcul automat)

(stabilită în program)

(calcul automat)

(calcul automat)

TOTAL

(calcul automat)

 

(calcul automat)

(calcul automat)

(C)   CEREREA DE PLATĂ

Total contribuție FEADR corespunzătoare cheltuielilor declarate

(calcul automat)

Recuperări efectuate în perioada de declarație (-)

EUR

Regularizarea plafonului sau reducerea declarației anterioare (+)

EUR

Soldul (posibil +/-) deciziei de lichidare din anul x

EUR

Suma solicitată de la FEADR

EUR

Pentru agenția de plată, data, numele și funcția persoanei care întocmește declarația.

Pentru organismul coordonator, data, numele și funcția persoanei care autorizează transmisia către Comisie.

ANEXA XII

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 296/96

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 19 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 alineatul (3a)

Articolul 18 alineatul (8)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 3 alineatul (6) litera (a)

Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

Articolul 3 alineatul (6) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2) litera (b)

Articolul 3 alineatul (6) litera (c)

Articolul 4 alineatul (2) litera (c)

Articolul 3 alineatul (6) litera (d)

Articolul 4 alineatul (2) litera (d)

Articolul 3 alineatul (6a) litera (a)

Eliminat

Articolul 3 alineatul (6a) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2) litera (e)

Articolul 3 alineatul (7)

Eliminat

Articolul 3 alineatul (8)

Eliminat

Articolul 3 alineatul (9)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (10)

Eliminat

Articolul 3 alineatul (11)

Articolul 7

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 8

Articolul 4 alineatul (2) literele (a) si (b)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2) litera (c)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2) litera (d)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (2) litera (e)

Eliminat

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 9 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (6)

Eliminat

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 19 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 alineatele (1), (3) și (4)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (6)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 7 alineatul (6)

Eliminat

Articolul 8

Articolul 18

Articolul 9

Articolul 21

Articolul 10

Articolul 22


Top