EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0456

Regulamentul (CE) nr. 456/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1786/2003 privind organizarea comună a pieței în sectorul furajelor uscate

OJ L 82, 21.3.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 94–97 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; abrogare implicită prin 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/456/oj

03/Volumul 70

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

207


32006R0456


L 082/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 456/2006 AL CONSILIULUI

din 20 martie 2006

de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1786/2003 privind organizarea comună a pieței în sectorul furajelor uscate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 36 și articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

În textul Regulamentului (CE) nr. 1786/2003 (2) s-au strecurat anumite erori.

(2)

La articolul 1 din regulamentul menționat, ar trebui înlocuite codurile NC ex 1214 90 91 și ex 1214 90 99 prin codul NC ex 1214 90 90 ca urmare a unei modificări în Nomenclatura Combinată.

(3)

La articolul 5 alineatul (1) din regulamentul menționat, ar trebui înlocuită cantitatea maximă garantată de 4 855 900 de tone cu cantitatea maximă garantată de 4 960 723 de tone, cantitate corespunzătoare sumei cantităților naționale garantate enumerate la alineatul (2) din articolul menționat.

(4)

La articolul 6 din regulamentul menționat, primul paragraf ar trebui reformulat astfel încât să descrie în mod corect metoda de calcul al reducerii ajutorului în cazul depășirii cantității maxime garantate. La al doilea paragraf din același articol, toate versiunile lingvistice trebuie armonizate astfel încât să folosească o terminologie uniformă pentru a indica că nu pot exista derogări de la principiul statu-quo bugetar, în cazul depășirii cantității maxime garantate.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1786/2003 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Dat fiind faptul că aceste rectificări nu au impact negativ asupra operatorilor economici, ar trebui să se prevadă că prezentul regulament se aplică de la data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1786/2003,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1786/2003 se rectifică după cum urmează:

1.

La prima coloană a tabelului de la articolul 1, la litera (a), codurile NC „ex 1214 90 91 și ex 1214 90 99” se înlocuiesc cu codul NC „ex 1214 90 90”.

2.

La articolul 5 alineatul (1), cantitatea maximă garantată de 4 855 900 de tone se înlocuiește cu cantitatea maximă garantată de 4 960 723 de tone.

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

În cazul în care, în cursul unui an de comercializare, cantitatea de furaje uscate pentru care se solicită ajutorul prevăzut la articolul 4 alineatul (2) depășește cantitatea maximă garantată menționată la articolul 5 alineatul (1), ajutorul se va reduce în fiecare stat membru în care producția depășește cantitatea națională garantată, prin reducerea cheltuielilor în funcție de procentul depășirii de către statul membru în totalul depășirilor.

Reducerea este stabilită, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2), la un nivel care să garanteze că acele cheltuieli bugetare exprimate în euro nu depășesc pe cele care ar fi fost atinse în cazul în care cantitatea maximă garantată nu ar fi fost depășită.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 martie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PRÖLL


(1)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 114. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 583/2004 (JO L 91, 30.3.2004, p. 1).


Top