Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0319

Regulamentul (CE) nr. 319/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

OJ L 58, 28.2.2006, p. 32–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 1–28 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogare implicită prin 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/319/oj

03/Volumul 70

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

108


32006R0319


L 058/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 319/2006 AL CONSILIULUI

din 20 februarie 2006

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității europene, în special articolul 37 alineatul (2) paragraful al treilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (3) prevede o reformă importantă a organizării comune a piețelor din sectorul zahărului. Măsurile introduse de regulamentul în cauză includ o reducere semnificativă, în trei etape, a prețului de sprijin instituțional al zahărului comunitar.

(2)

Ca urmare a reducerii susținerii pieței zahărului, trebuie mărit sprijinul pe venit acordat agricultorilor. Nivelul global al plății ar trebui să evolueze în paralel cu reducerea progresivă a măsurilor de susținere a pieței.

(3)

Decuplarea sprijinului direct acordat producătorilor și introducerea unei scheme de plăți unice constituie elementele cheie ale procesului de reformă a politicii agricole comune, care urmărește trecerea de la o politică de susținere a prețurilor și a producției la o politică de sprijin pe venit acordat agricultorilor. Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (4) a introdus aceste elemente pentru diverse produse agricole.

(4)

Pentru a îndeplini obiectivele care definesc reforma politicii agricole comune, sprijinul acordat pentru sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare utilizat pentru producția de zahăr sau de sirop de inulină trebuie decuplat și integrat într-o schemă de plăți unice.

(5)

În consecință, trebuie adaptate normele cu privire la schemele de sprijin direct stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(6)

Pentru a amortiza impactul procesului de restructurare în statele membre care au acordat ajutorul de restructurare prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană (5) pentru cel puțin 50 % din cota stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 318/2006, trebuie acordat un ajutor producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr pentru o perioadă maximă de cinci ani consecutivi.

(7)

Nivelul sprijinului pe venit individual trebuie calculat pe baza sprijinului de care a beneficiat agricultorul în contextul organizării comune a pieței zahărului în decursul unuia sau mai multor ani de comercializare care urmează să fie stabiliți de statele membre.

(8)

Pentru a asigura aplicarea corectă a regimului de sprijin și din motive de control bugetar, sprijinul global pe venit ar trebui menținut în limitele pachetelor financiare naționale, calculate pe baza unui an de referință istoric și ținând seama, în decursul primilor patru ani, de sumele suplimentare rezultate din prețurile derivate.

(9)

Plantatorii de sfeclă de zahăr și de cicoare din noile state membre au beneficiat, de la aderare, de o susținere a prețurilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (6). În consecință, plata pentru zahăr și pentru componentele zahăr și cicoare din schema de plăți unice nu ar trebui să facă obiectul aplicării majorărilor stabilite în calendarul prevăzut la articolul 143a din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Din aceleași motive, statele membre care aplică schema de plăți unice pe suprafață ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a acorda sprijinul rezultat din reforma în sectorul zahărului sub forma unei plăți directe și distincte în afara regimului în cauză.

(10)

În vederea asigurării unei aplicări corecte a schemei de plăți unice în noile state membre, trebuie să se țină seama de problemele specifice generate de trecerea de la schema de plăți unice pe suprafață la schema de plăți unice.

(11)

Statele membre care au optat sau care vor opta să aplice schema de plăți unice de la 1 ianuarie 2007 ar trebui să fie autorizate să acorde producătorilor de sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, utilizate pentru producția de zahăr și sirop de inulină în 2006, un sprijin pe venit sub forma unei plăți acordate în funcție de numărul de hectare destinate culturii de sfeclă de zahăr, trestie de zahăr sau de cicoare destinate livrării. În ceea ce privește calculul componentei „sfeclă de zahăr și cicoare” în cadrul schemei de plăți unice, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a stabili anii de comercializare care urmează să fie luați în considerare pe o bază reprezentativă.

(12)

Pentru a rezolva, după caz, problemele legate de trecerea de la regimul în vigoare la schema de plăți unice, Comisiei trebuie să i se acorde competența de a adopta normele tranzitorii necesare, prin modificarea actualului articolul 155 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(13)

Pentru ca anumite plăți recent introduse să poată fi acordate sub formă de plăți directe, trebuie modificată în consecință anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(14)

Pentru a se ține seama de valoarea sprijinului pe venit prevăzut în ceea ce privește plata pentru zahăr, trebuie adaptate plafoanele naționale prevăzute de anexele II, VIII și VIIIa la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(15)

Au fost întâmpinate dificultăți la punerea în aplicare a ajutorului pentru culturile energetice. Prin urmare, articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 trebuie modificat în consecință.

(16)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 33 alineatul (1) litera (a) se modifică după cum urmează:

„(a)

în cazul în care au primit o plată în cursul perioadei de referință prevăzută la articolul 38, în temeiul a cel puțin uneia dintre schemele de sprijin prevăzute de anexa VI sau, în cazul uleiului de măsline, în cursul anilor de comercializare prevăzuți la articolul 37 alineatul (1) paragraful al doilea sau, în cazul sfeclei de zahăr, al trestiei de zahăr și al cicoarei, în cazul în care au beneficiat de o susținere a pieței în cursul perioadei reprezentative prevăzute la punctul K din anexa VII.”

2.

La articolul 37 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Pentru sfecla de zahăr, trestia de zahăr și cicoarea utilizate pentru producția de zahăr sau a siropului de inulină, suma de referință se calculează și se adaptează în conformitate cu punctul K din anexa VII.”

3.

Articolul 40 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care întreaga perioadă de referință a fost afectată de un caz de forță majoră sau de circumstanțe excepționale, statul membru calculează suma de referință pe baza perioadei 1997-1999 sau, în cazul sfeclei de zahăr, al trestiei de zahăr și cicoarei, pe baza celui mai recent an de comercializare care precedă perioada reprezentativă aleasă în conformitate cu punctul K din anexa VII. În acest caz, alineatul (1) se aplică mutatis mutandis.”

4.

Articolul 41 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„În ceea ce privește cicoarea, având în vedere cele mai recente date furnizate de statele membre până la 31 martie 2006, Comisia poate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 144 alineatul (2), să realoce sumele naționale stabilite la punctul K alineatul (2) din anexa VII și să adapteze în consecință plafoanele naționale stabilite de anexa VIII, fără a modifica totuși sumele globale sau, respectiv, plafoanele în cauză.”;

(b)

se inserează următorul alineat:

„(1a)   În cazul în care anumite cantități incluse în cota pentru zahăr sau pentru sirop de inulină au fost produse, într-un stat membru, din sfeclă de zahăr, trestie de zahăr sau cicoare cultivate într-un alt stat membru, în oricare dintre anii de comercializare 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 sau 2005/2006, plafoanele stabilite la punctul K din anexa VII și plafoanele naționale stabilite de anexele VIII și VIIIa pentru statele membre în cauză se adaptează prin transferarea sumelor corespunzătoare cantităților în cauză din plafoanele naționale ale statelor membre, în cazul în care zahărul sau siropul de inulină în cauză a fost produs spre cele din statul membru în care cantitățile corespunzătoare de sfeclă de zahăr, trestie de zahăr sau de cicoare au fost cultivate.

Statele membre în cauză informează Comisia cu privire la cantitățile în cauză până la 31 martie 2006.

Transferul este decis de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 144 alineatul (2).”

5.

Articolul 43 alineatul (2) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în cazul ajutoarelor pentru fecule de cartofi, furaje uscate, semințe, plantații de măslini și tutun enumerate de anexa VII, numărul de hectare a căror producție a beneficiat de un ajutor în perioada de referință, astfel cum este calculat în anexa VII punctele B, D, F, H și I și, în cazul sfeclei de zahăr, al trestiei de zahăr și al cicoarei, numărul de hectare astfel cum este calculat la punctul K alineatul (4) din anexa în cauză;”.

6.

La articolul 63 alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, în ceea ce privește includerea în schema de plăți unice a plăților cu privire la sfecla de zahăr, trestia de zahăr și cicoarea, statele membre pot decide, până la 30 aprilie 2006, să aplice derogarea prevăzută la primul paragraf.”

7.

La articolul 71a se adaugă următorul alineat:

„(3)   Orice nou stat membru care a aplicat schema de plăți unice pe suprafață poate dispune ca, în afara condițiilor de eligibilitate stabilite la articolul 44 alineatul (2), prin «hectar eligibil» să se înțeleagă orice suprafață agricolă din cadrul exploatației, conservată în bune condiții agronomice la data de 30 iunie 2003, exploatată sau nu la acea dată.

Orice nou stat membru care a aplicat schema de plăți unice pe suprafață poate, de asemenea, să dispună ca suprafața minimă eligibilă pe exploatație, pentru care se stabilește dreptul la plată și se acordă plăți, să fie suprafața minimă eligibilă pe exploatație stabilită în conformitate cu articolul 143b alineatul (5) paragraful al doilea.”

8.

Articolul 71c se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 71c

Plafon

Plafoanele naționale ale noilor state membre sunt cele enumerate în anexa VIIIa. Cu excepția componentei furaje uscate, zahăr și cicoare, plafoanele se calculează ținând seama de majorările definite în calendarul prevăzut la articolul143a și, în consecință, nu trebuie reduse.

Articolul 41 alineatul (1a) se aplică mutatis mutandis.”

9.

La articolul 71d alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fiecare nou stat membru aplică plafonului său național un procent de reducere lineară în vederea constituirii unei rezerve naționale. Reducerea în cauză nu este mai mare de 3 %, fără a aduce atingere aplicării articolului 71b alineatul (3). Cu toate acestea, reducerea în cauză poate depăși 3 % cu condiția ca o reducere mai mare să fie necesară pentru punerea în aplicare a alineatului (3) din prezentul articol.”

10.

Articolul 71d alineatul (6) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Cu excepția cazului de transfer prin moștenire sau de moștenire anticipată și de aplicare a alineatului (3) și prin derogare de la articolul 46, drepturile stabilite prin recurgerea la rezerva națională nu se transferă pe o perioadă de cinci ani de la data atribuirii acestora.”

11.

La articolul 71d se adaugă următorul alineat:

„(7)   Noile state membre pot utiliza rezerva națională pentru a stabili, după criterii obiective și astfel încât să se asigure tratamentul egal între agricultori și să se evite distorsiunile de piață și concurență, sumele de referință pentru agricultori în zonele care fac obiectul unor programe de restructurare și/sau de dezvoltare cu privire la o formă sau alta de intervenție publică pentru a se evita ca terenurile agricole să fie abandonate și/sau pentru a compensa dezavantajele specifice de care suferă agricultorii din zonele în cauză.”

12.

La articolul 71e alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, noile state membre care au aplicat schema de plăți unice pe suprafață pot fi considerate o singură regiune.”

13.

La titlul III capitolul VI se adaugă următorul articol:

„Articolul 71m

Agricultori care nu dețin nici un hectar eligibil pentru ajutor

Prin derogare de la articolul 36 și de la articolul 44 alineatul (2), un agricultor căruia i s-au acordat plățile prevăzute la articolul 47 sau care își desfășura activitatea într-un sector prevăzut la articolul 47 și căruia i-au fost acordate drepturi la plată în conformitate cu articolul 71d pentru care nu deține hectare eligibile pentru ajutor în sensul articolului 44 alineatul (2) în decursul primului an de aplicare a schemei de plăți unice este scutit de statul membru în cauză de la obligația de a furniza un număr de hectare eligibile pentru ajutor echivalent cu numărul drepturilor, cu condiția ca agricultorul să mențină cel puțin 50 % din activitatea agricolă desfășurată înainte de trecerea la schema de plăți unice și exprimată în unități «vită mare» (UVM).

În caz de transfer de drepturi la plată, beneficiarul poate recurge la prezenta derogare numai în cazul în care toate drepturile la plată care fac obiectul derogării sunt transferate.”

14.

La articolul 90, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Ajutorul nu se acordă decât pentru suprafețele a căror producție este acoperită printr-un contract între agricultor și întreprinderea de procesare sau printr-un contract între agricultor și agentul care colectează produsele, cu excepția cazului în care transformarea este realizată de agricultor în exploatația sa.”

15.

La titlul IV se inserează următoarele capitole:

„CAPITOLUL 10e

PLATA PENTRU ZAHĂR

Articolul 110p

Plata cu caracter tranzitoriu pentru zahăr

(1)   În cazul aplicării articolului 71, agricultorii pot beneficia de o plată cu caracter tranzitoriu pentru zahăr, în ceea ce privește anul 2006. Plata se acordă în limitele sumelor stabilite la punctul K din anexa VII.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 71 alineatul (2), valoarea plății cu caracter tranzitoriu pentru zahăr acordată agricultorilor este stabilită de statele membre pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, precum:

cantitățile de sfeclă de zahăr, de trestie de zahăr sau de cicoare care fac obiectul contractelor de livrare încheiate în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr.1260/2001;

cantitățile de zahăr sau de sirop de inulină produse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1260/2001;

numărul mediu de hectare destinate culturii de sfeclă de zahăr, trestie de zahăr sau cicoare utilizate pentru producția de zahăr sau de sirop de inulină și care fac obiectul contractelor de livrare încheiate în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001

și pentru o perioadă reprezentativă, care ar putea fi diferită pentru fiecare produs, din unul sau mai mulți ani de comercializare 2004/2005, 2005/2006 și 2006/2007, care urmează să fie stabiliți de statele membre înainte de 30 aprilie 2006.

Cu toate acestea, în cazul în care perioada reprezentativă include anul de comercializare 2006/2007, acest an se înlocuiește cu anul de comercializare 2005/2006 pentru agricultorii afectați de o renunțare la cotă în timpul anului de comercializare 2006/2007, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană (7)

În cazul în care este ales anul de comercializare 2006/2007, trimiterile la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 din primul alineat se înlocuiesc cu trimiterile la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (8)

(3)   Articolele 143a și 143c nu se aplică plăților cu caracter tranzitoriu pentru zahăr.

CAPITOLUL 10f

AJUTOR COMUNITAR ACORDAT PRODUCĂTORILOR DE SFECLĂ DE ZAHĂR ȘI DE TRESTIE DE ZAHĂR

Articolul 110q

Sferă de aplicare

(1)   În statele membre care au acordat un ajutor pentru restructurarea prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 pentru cel puțin 50 % din cota pentru zahăr, stabilită de anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006, se acordă un ajutor comunitar producătorilor de sfeclă de zahăr și trestie de zahăr.

(2)   Ajutorul se acordă pentru o perioadă maximă de cinci ani consecutivi începând cu anul de comercializare în decursul căruia s-a atins plafonul de 50 % prevăzut la alineatul (1), dar cel târziu pentru anul de comercializare 2013/2014.

Articolul 110r

Condiții de eligibilitate

Ajutorul se acordă pentru cantitatea de zahăr în cadrul cotei obținute din sfeclă de zahăr sau din trestie de zahăr livrată în cadrul contractelor încheiate în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

Articolul 110s

Valoarea ajutorului

Ajutorul se exprimă în tone de zahăr alb de calitate standard. Ajutorul se ridică la jumătate din valoarea obținută prin împărțirea valorii plafonului prevăzut de anexa VII punctul K punctul 2 pentru statul membru în cauză pentru anul corespunzător la totalitatea cotelor de zahăr și sirop de inulină stabilite de anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

16.

La articolul 143b alineatul (3), ultima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

ajustată prin utilizarea procentajului corespunzător prevăzut la articolul 143a în ceea ce privește introducerea progresivă a plăților directe, cu excepția sumelor disponibile în conformitate cu anexa VII punctul K punctul 2 sau în conformitate cu diferența dintre sumele în cauză și cele aplicate în mod curent, astfel cum sunt prevăzute la articolul 143ba alineatul (4).”

17.

Următorul articol se inserează după articolul 143b:

„Articolul 143ba

Plată separată pentru zahăr

(1)   Prin derogare de la articolul 143b, noile state membre care aplică schema de plăți unice pe suprafață pot decide, până la 30 aprilie 2006, să acorde pentru anii 2006, 2007 și 2008 o plată separată pentru zahăr agricultorilor eligibili în cadrul schemei de plăți unice pe suprafață. Plata în cauză se acordă pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, precum:

cantitățile de sfeclă de zahăr, de trestie de zahăr sau de cicoare care fac obiectul unor contracte de livrare încheiate în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001;

cantitățile de zahăr sau de sirop de inulină produse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1260/2001;

numărul mediu de hectare destinate culturii sfeclei de zahăr, a trestiei de zahăr sau a cicoarei utilizate pentru producția de zahăr sau sirop de inulină și care fac obiectul unor contracte de livrare încheiate în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001

și pentru o perioadă reprezentativă, care ar putea fi diferită pentru fiecare produs, din unul sau mai mulți ani de comercializare 2004/2005, 2005/2006 și 2006/2007, care urmează să fie stabiliți de statele membre înainte de 30 aprilie 2006.

Cu toate acestea, în cazul în care perioada reprezentativă include anul de comercializare 2006/2007, anul în cauză se înlocuiește cu anul de comercializare 2005/2006, pentru agricultorii afectați de o renunțare la cotă în timpul anului de comercializare 2006/2007, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006.

În cazul în care este ales anul de comercializare 2006/2007, trimiterile la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 din primul alineat se înlocuiesc cu trimiterile la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(2)   Plata separată pentru zahăr se acordă în limitele plafoanelor stabilite de anexa VII punctul K.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), fiecare nou stat membru în cauză poate decide, până la 31 martie 2006, pe baza unor criterii obiective, să pună în aplicare, în cazul plății separate pentru zahăr, un plafon inferior celui prevăzut de anexa VII punctul K.

(4)   Fondurile puse la dispoziție pentru acordarea plății separate pentru zahăr în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol nu sunt incluse în pachetul financiar anual prevăzut la articolul 143b alineatul (3). În cazul aplicării dispozițiilor alineatului (3) din prezentul articol, diferența dintre plafonul menționat la punctul K din anexa VII și cel aplicat efectiv este inclus în pachetul financiar anual prevăzut la articolul 143b alineatul (3).

(5)   Articolele 143a și 143c nu se aplică plăților separate pentru zahăr.”

18.

La articolul 145, următoarea literă se inserează după litera (da):

„(db)

norme privind includerea unui sprijin pentru sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare în cadrul schemei de plăți unice și al plăților prevăzute la capitolele 10e și 10f.”

19.

Articolul 155 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 155

Alte reguli tranzitorii

Conform procedurii prevăzute la articolul 144 alineatul (2) din prezentul regulament, se pot adopta alte măsuri necesare pentru facilitarea trecerii de la dispozițiile prevăzute de regulamentele menționate la articolele 152 și 153 și de Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 la cele stabilite de prezentul regulament, în special cele privind aplicarea articolelor 4 și 5 și a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 și aplicarea articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1251/1999, precum și trecerea de la dispozițiile privind planurile de ameliorare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1035/72 la cele prevăzute la articolele 83-87 din prezentul regulament. Regulamentele și articolele prevăzute la articolele 152 și 153 continuă să se aplice în scopul stabilirii sumelor de referință prevăzute de anexa VII.”

20.

Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PRÖLL


(1)  Aviz emis la 19 ianuarie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Aviz emis la 26 octombrie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1.

(4)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2183/2005 al Comisiei (JO L 347, 30.12.2005, p. 56).

(5)  JO L 58, 28.2.2006, p. 42.

(6)  JO L 178, 30.6.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 39/2004 al Comisiei (JO L 6, 10.1.2004, p. 16).

(7)  JO L 58, 28.2.2006, p. 42.

(8)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1.”


ANEXĂ

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I, după rândul privind hameiul, se inserează următoarele rânduri:

„Sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare utilizate pentru producția de zahăr sau de sirop de inulină

Titlul IV capitolul 10e din prezentul regulament (*****)

Titlul IVa articolul 143ba din prezentul regulament

Plăți decuplate

Sfeclă de zahăr și trestie de zahăr utilizate pentru producția de zahăr

Titlul IV capitolul 10f din prezentul regulament

Ajutor la producție”

2.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

Plafoanele naționale prevăzute la articolul 12 alineatul (2)

(milioane EUR)

Stat membru

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgia

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Danemarca

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Germania

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grecia

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Spania

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Franța

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Irlanda

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italia

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luxemburg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Țările de Jos

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Austria

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugalia

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finlanda

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Suedia

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Regatul Unit

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5”

3.

La anexa VI se adaugă următorul rând:

„Sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare utilizate pentru producția de zahăr și sirop de inulină

Regulamentul (CE) nr. 1260/2001

Sprijin pentru producătorii de sfeclă de zahăr sau de trestie de zahăr și de cicoare utilizate pentru producția de zahăr sau sirop de inulină”

4.

La anexa VII se adaugă următorul text:

„K.

Sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare

1.

Statele membre stabilesc valoarea care trebuie inclusă în valoarea de referință pentru fiecare agricultor pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, precum:

cantitățile de sfeclă de zahăr, de trestie de zahăr sau de cicoare care fac obiectul unor contracte de livrare încheiate în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001;

cantitățile de zahăr sau de sirop de inulină produse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1260/2001;

numărul mediu de hectare destinate culturii sfeclei de zahăr, trestiei de zahăr sau cicoarei utilizate pentru producția de zahăr sau sirop de inulină și care fac obiectul unor contracte de livrare încheiate în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001

și pentru o perioadă reprezentativă, care ar putea fi diferită pentru fiecare produs, din unul sau mai mulți ani de comercializare începând cu 2000/2001 și, în cazul noilor state membre, 2004/2005, până în 2006/2007, care urmează să fie stabiliți de statele membre înainte de 30 aprilie 2006.

Cu toate acestea, în cazul în care perioada reprezentativă include anul de comercializare 2006/2007, anul în cauză se înlocuiește cu anul de comercializare 2005/2006 pentru agricultorii afectați de o renunțare la cotă în timpul anului de comercializare 2006/2007, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006.

În ceea ce privește anii de comercializare 2000/2001 și 2006/2007, trimiterile la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 (1) se înlocuiesc cu trimiterile la articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 2038/1999 și la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

2.

În cazul în care valoarea sumelor stabilite într-un stat membru în conformitate cu punctul 1 depășește plafonul exprimat în milioane de euro prevăzut în tabelul următor, suma pe agricultor se reduce în mod proporțional.

Tabelul 1

Plafoane pentru sumele care urmează să fie incluse în suma de referință pentru agricultori

(mii EUR)

Stat membru

2006

2007

2008

2009 și anii următori

Belgia

48 594

62 454

76 315

83 729

Republica Cehă

27 851

34 319

40 786

44 245

Danemarca

19 314

25 296

31 278

34 478

Germania

154 799

203 380

251 960

277 946

Grecia

17 941

22 455

26 969

29 384

Spania

60 272

74 447

88 621

96 203

Franța

151 163

198 075

244 987

270 081

Ungaria

25 435

31 146

36 857

39 912

Irlanda

11 259

14 092

16 925

18 441

Italia

79 862

102 006

124 149

135 994

Letonia

4 219

5 164

6 110

6 616

Lituania

6 547

8 012

9 476

10 260

Țările de Jos

42 032

54 648

67 265

74 013

Austria

18 931

24 438

29 945

32 891

Polonia

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugalia

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovacia

11 813

14 762

17 712

19 289

Slovenia

2 993

3 746

4 500

4 902

Finlanda

8 255

10 332

12 409

13 520

Suedia

20 809

26 045

31 281

34 082

Regatul Unit

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

Prin derogare de la punctul 2, dacă, în cazul Finlandei, Irlandei, Portugaliei, Spaniei și Regatului Unit, totalul sumelor stabilite în conformitate cu punctul 1 depășește totalul plafoanelor prevăzute pentru statul membru în cauză în tabelul 1, precum și în tabelul 2 de mai jos, valoarea pe agricultor se reduce în mod proporțional.

Tabelul 2

Sumele anuale suplimentare care trebuie incluse în totalul sumelor de referință ale agricultorilor în decursul celor patru ani din perioada 2006-2009

(mii EUR)

Stat membru

Sume anuale suplimentare

Spania

10 123

Irlanda

1 747

Portugalia

611

Finlanda

1 281

Regatul Unit

9 985

Cu toate acestea, statele membre prevăzute la primul paragraf pot reține până la 90 % din suma prevăzută în tabelul 2 din primul paragraf și pot utiliza sumele care rezultă în conformitate cu articolul 69. În acest caz, se aplică derogarea prevăzută la primul paragraf.

4.

Fiecare stat membru calculează numărul de hectare prevăzute la articolul 45 alineatul (2) litera (a), proporțional cu suma stabilită în conformitate cu punctul 1, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii selectate în acest scop sau pe baza numărului de hectare de sfeclă de zahăr, trestie de zahăr sau cicoare, declarate de agricultori în decursul anului reprezentativ stabilit în conformitate cu punctul 1.

5.

Anexa VIII se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIII

Plafoanele naționale prevăzute la articolul 41

(mii EUR)

Stat membru

2005

2006

2007

2008

2009

2010 și anii următori

Belgia

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Danemarca

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Germania

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Grecia

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Spania

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Franța

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Irlanda

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Țările de Jos

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Austria

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugalia

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Finlanda

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Suedia

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Regatul Unit

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

6.

Anexa VIII a se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VIIIa

Plafoanele naționale prevăzute la articolul 71c

(mii EUR)

An calendaristic

Republica cehă

Estonia

Cipru

Letonia

Lituania

Ungaria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

următorii ani

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189”


(1)  JO L 252, 25.9.1999, p. 1. Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2001.”


Top