EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0139

Directiva 2006/139/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului în ceea ce privește restricțiile de introducere pe piață și utilizare a compușilor arsenicului în scopul adaptării anexei I la progresul tehnicText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 314M , 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

13/Volumul 58

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

104


32006L0139


L 384/94

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/139/CE A COMISIEI

din 20 decembrie 2006

de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului în ceea ce privește restricțiile de introducere pe piață și utilizare a compușilor arsenicului în scopul adaptării anexei I la progresul tehnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (1), în special articolul 2a,

întrucât:

(1)

Directiva 76/769/CEE permite utilizarea anumitor compuși ai arsenicului cum ar fi biocidele pentru tratarea lemnului și stabilește norme de comercializare și utilizare a lemnului tratat cu arsenic.

(2)

Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide sunt, de asemenea, reglementate de Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide (2). Efectul Directivei 98/8/CE, coroborat cu Regulamentul (CE) nr. 2032/2003 al Comisiei din 4 noiembrie 2003 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1896/2000 (3), este că, de la 1 septembrie 2006, introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide care conțin arsenic și compuși ai arsenicului în scopuri de conservare a lemnului nu mai este posibilă, decât în cazul în care substanțele respective sunt autorizate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE.

(3)

Prin urmare, pentru a asigura o aplicare coerentă a legislației în cauză, este necesar ca normele privind produsele biocide care conțin compuși ai arsenicului din Directiva 76/769/CEE să fie adaptate la normele Directivei 98/8/CE.

(4)

Normele din Directiva 76/769/CEE privind lemnul tratat cu compuși ai arsenicului nu fac o distincție corespunzătoare între prima introducere pe piață și reutilizarea lemnului menționat anterior. Prin urmare, este necesar să se clarifice normele respective, în special, introducerea lemnului în cauză pe piața produselor second-hand.

(5)

Prin urmare, Directiva 76/769/CEE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directiva sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor pentru eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului cu substanțe și preparate periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa 1 la Directiva 76/769/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 30 iunie 2007 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică textul dispozițiilor în cauză Comisiei, precum și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții până la 30 septembrie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședintele


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2005/90/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 28).

(2)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/50/CE a Comisiei (JO L 142, 30.5.2006, p. 6).

(3)  JO L 307, 24.11.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1048/2005 (JO L 178, 9.7.2005, p. 1).


ANEXĂ

La anexa I la Directiva 76/769/CEE punctul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„20.

Compușii arsenicului

1.

Nu se introduc pe piață și nu se utilizează ca atare și în preparate destinate utilizării pentru a preveni contaminarea cu microorganisme, plante sau animale a:

cocilor vapoarelor;

cuștilor, flotoarelor, năvoadelor și oricărui alt dispozitiv sau echipament utilizat în piscicultură sau conchiliocultură;

oricărui dispozitiv sau echipament total sau parțial submersibil.

2.

Nu se introduc pe piață și nu se utilizează ca atare și în preparate destinate utilizării în tratarea apelor industriale, indiferent de destinația acestora.

3.

Nu se utilizează pentru conservarea lemnului. De asemenea, lemnul astfel tratat nu poate fi introdus pe piață.

4.

Cu toate acestea, prin derogare:

(a)

În ceea ce privește substanțele și preparatele pentru conservarea lemnului: acestea pot fi utilizate numai în instalații industriale care utilizează vidul sau presiunea pentru impregnarea lemnului în cazul în care sunt soluții de compuși anorganici ai cuprului, cromului, arsenicului (CCA) de tipul C și sunt autorizate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE. Lemnul astfel tratat poate fi introdus pe piață numai după fixarea conservantului.

(b)

Lemnul tratat cu soluții CCA în instalații industriale în conformitate cu litera (a) poate fi introdus pe piață pentru uzul profesional sau industrial, cu condiția ca integritatea structurală a lemnului să fie solicitată pentru siguranța oamenilor sau a animalelor și să existe o posibilitate extrem de redusă ca populația să intre în contact cu acesta în timpul duratei sale de viață:

ca lemn de structură în clădiri publice și agricole, în clădiri de birouri și construcții industriale;

în poduri și construcția podurilor;

ca lemn de construcție în zonele cu apă dulce și apă salmastră, de exemplu jetele și poduri;

ca bariere de zgomot;

în controlul avalanșelor;

în gardurile și barierele de siguranță de pe autostrăzi;

ca stâlpi din lemn rotund de conifere decojit pentru gardurile de împrejmuire a animalelor;

în structurile de susținere a solului;

ca stâlpi pentru transmiterea energiei electrice și pentru telecomunicații;

ca traverse la șinele subterane.

(c)

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și preparatelor periculoase, orice lemn tratat introdus pe piață este etichetat individual: «Destinat exclusiv instalațiilor și uzului profesional și industrial, conține arsenic». De asemenea, orice lemn introdus pe piață în ambalaje este etichetat cu următorul text: «A se purta mănuși la manipularea acestui lemn. A se purta o mască antipraf și de protecție pentru ochi la tăierea sau prelucrarea acestui lemn. Deșeurile din acest lemn sunt tratate ca deșeuri periculoase de către o întreprindere autorizată».

(d)

Lemnul tratat menționat la litera (a) nu poate fi utilizat:

în construcțiile de locuințe, indiferent de scop;

în orice aplicație care prezintă riscul de a intra în contact frecvent cu pielea;

în apele marine;

în scopuri agricole, altele decât pentru stâlpii gardurilor de împrejmuire a animalelor și pentru structuri, în conformitate cu litera (b);

în orice dispozitiv în care lemnul tratat poate intra în contact cu produse intermediare sau finite destinate consumului uman și/sau animal.

5.

Lemnul tratat cu compuși ai arsenicului care a fost utilizat în Comunitate înainte de 30 septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piață în conformitate cu normele prezentei directive poate rămâne în uz până la sfârșitul duratei sale de viață.

6.

Lemnul tratat cu CCA de tipul C care a fost utilizat în Comunitate înainte de 30 septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piață în conformitate cu normele prezentei directive:

poate fi utilizat sau reutilizat, cu condiția respectării condițiilor sale de utilizare menționate la punctul 4 literele (b), (c) și (d);

poate fi introdus pe piața la mâna a doua cu condiția respectării condițiilor sale de utilizare menționate la punctul 4 literele (b), (c) și (d).

7.

Statele membre pot permite ca lemnul tratat cu alte tipuri de soluții CCA, care a fost utilizat în Comunitate înainte de 30 septembrie 2007:

să fie utilizat sau reutilizat cu condiția respectării condițiilor sale de utilizare menționate la punctul 4 literele (b), (c) și (d);

să fie introdus pe piața produselor second-hand cu condiția respectării condițiilor sale de utilizare menționate la punctul 4 literele (b), (c) și (d).”


Top