EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0115

Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (versiune codificată)

OJ L 376, 27.12.2006, p. 28–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 14 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 14 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 218 - 225

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/oj

17/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

14


32006L0115


L 376/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/115/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2006

privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale

(versiune codificată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Directiva 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (2) a fost modificată substanțial de mai multe ori (3). Din motive de claritate și raționalitate, directiva menționată ar trebui codificată.

(2)

Închirierea și împrumutul de opere care fac obiectul dreptului de autor și de obiecte protejate prin drepturi conexe capătă o importanță crescândă, în special pentru autorii, artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme și de filme. Pirateria devine o amenințare din ce în ce mai gravă.

(3)

Protecția corespunzătoare, prin drepturile de închiriere și de împrumut, a operelor care fac obiectul dreptului de autor și a obiectelor protejate prin drepturi conexe, precum și protecția obiectelor prin dreptul de fixare, dreptul de distribuție, dreptul de radiodifuziune și televiziune și dreptul de comunicare publică pot fi considerate, în consecință, ca având o importanță fundamentală pentru dezvoltarea economică și culturală a Comunității.

(4)

Dreptul de autor și protecția conferită prin drepturile conexe trebuie să se adapteze realităților economice noi, cum ar fi noile forme de exploatare.

(5)

Pentru continuitatea activității creatoare și artistice a autorilor și artiștilor interpreți sau executanți este necesar ca aceștia să primească un venit corespunzător, iar investițiile necesare, în special pentru producția de fonograme și de filme, sunt extrem de ridicate și de riscante. Numai o protecție juridică adecvată a titularilor de drepturi permite garantarea efectivă a posibilităților de a primi acest venit și de a amortiza aceste investiții.

(6)

Aceste activități creatoare, artistice și de impresariat sunt desfășurate, în mare măsură, de persoane care desfășoară activități independente. Exercitarea acestor activități trebuie să fie ușurată prin asigurarea unei protecții armonizate din punct de vedere juridic în Comunitate. În măsura în care aceste activități constituie în principal servicii, prestarea acestora trebuie să fie facilitată în egală măsură prin crearea unui cadru juridic armonizat în Comunitate.

(7)

Se impune armonizarea legislațiilor statelor membre într-un mod care să nu contravină respectării convențiilor internaționale pe care sunt fondate legislațiile referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe din numeroase state membre.

(8)

Cadrul juridic comunitar privind drepturile de închiriere și de împrumut, precum și unele drepturi conexe dreptului de autor, poate fi limitat la dispoziții prin care statele membre să fie obligate să prevadă drepturi de închiriere și de împrumut pentru anumite grupuri de titulari și, în plus, drepturile de fixare, distribuție, radiodifuziune și televiziune și comunicare publică pentru anumite grupuri de titulari în domeniul protecției drepturilor conexe.

(9)

Este necesar să se definească noțiunile de închiriere și de împrumut în sensul prezentei directive.

(10)

Este de dorit, pentru o mai mare claritate, să se excludă de la închiriere și de la împrumut, în sensul prezentei directive, anumite forme de punere la dispoziție, de exemplu, punerea la dispoziție de fonograme sau de filme în scopul reprezentării publice sau radiodifuziunii, punerea la dispoziție în scop de expunere sau punerea la dispoziție în scopul consultării imediate. Împrumutul în sensul prezentei directive nu ar trebui să includă punerea la dispoziție între unități accesibile publicului.

(11)

Atunci când împrumutul efectuat de o unitate accesibilă publicului presupune o plată al cărei cuantum nu depășește necesarul pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale unității, nu există avantaj economic sau comercial direct sau indirect în sensul prezentei directive.

(12)

Este necesar să se introducă un regim care să asigure o remunerație echitabilă, la care nu se poate renunța, a autorilor și artiștilor interpreți sau executanți, care trebuie să-și păstreze posibilitatea de a încredința gestiunea acestui drept unor societăți de gestiune colectivă care îi reprezintă.

(13)

Această remunerație echitabilă poate fi achitată pe baza uneia sau mai multor plăți în orice moment la încheierea contractului sau ulterior. Ea trebuie să ia în considerare importanța contribuției autorilor și artiștilor interpreți sau executanți în cauză la fonogramă sau film.

(14)

Este necesar, de asemenea, să se protejeze cel puțin drepturile autorilor în cazul împrumutului public prin prevederea unor dispoziții specifice. Cu toate acestea, orice măsuri adoptate prin derogare de la dreptul exclusiv de împrumut public ar trebui să respecte în special articolul 12 din tratat.

(15)

Dispozițiile prevăzute de prezenta directivă cu privire la drepturile conexe dreptului de autor nu ar trebui să împiedice statele membre să extindă asupra acestor drepturi exclusive prezumția menționată în prezenta directivă cu privire la contractele pentru producția de film încheiate, individual sau colectiv, de artiștii interpreți sau executanți cu un producător de film. În plus, aceste dispoziții nu ar trebui să împiedice statele membre să prevadă o prezumție simplă de autorizație de exploatare pentru drepturile exclusive ale artiștilor interpreți sau executanți, prevăzute prin dispozițiile pertinente ale prezentei directive, în măsura în care această prezumție este compatibilă cu Convenția internațională pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune (denumită în continuare „Convenția de la Roma”).

(16)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să prevadă, pentru titularii de drepturi conexe dreptului de autor, dispoziții de protecție mai amplă decât dispozițiile prezentei directive cu privire la radiodifuziune sau televiziune și la comunicarea publică.

(17)

Drepturile de închiriere și de împrumut armonizate și protecția armonizată în domeniul drepturilor conexe dreptului de autor nu ar trebui să fie exercitate astfel încât să constituie restricții deghizate în comerțul între statele membre sau să fie contrare regulii de exploatare cronologică a mijloacelor de informare în masă, recunoscută în hotărârea pronunțată în Cauza „Société Cinéthèque c. FNCF” (4).

(18)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea în legislația lor națională a directivelor stabilite în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DREPTUL DE ÎNCHIRIERE ȘI DE ÎMPRUMUT

Articolul 1

Obiectul armonizării

(1)   În conformitate cu dispozițiile din prezentul capitol, statele membre prevăd, sub rezerva articolului 6, dreptul de a autoriza sau de a interzice închirierea și împrumutul originalelor și copiilor operelor protejate prin dreptul de autor, precum și al altor obiecte menționate la articolul 3 alineatul (1).

(2)   Drepturile menționate în alineatul (1) nu se epuizează prin vânzare sau orice alt act de difuzare de originale și de copii de opere protejate de dreptul de autor sau de alte obiecte menționate la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„închiriere” înseamnă punerea la dispoziție în scopul utilizării, pentru o perioadă limitată și în vederea unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect;

(b)

„împrumut” înseamnă punerea la dispoziție în scopul utilizării, pentru o perioadă limitată și fără vreun avantaj economic sau comercial direct sau indirect, atunci când aceasta se realizează prin intermediul unor unități accesibile publicului;

(c)

„film” înseamnă o operă cinematografică sau audiovizuală sau o secvență animată de imagini, însoțită sau nu de sunet.

(2)   Realizatorul principal al unei opere cinematografice sau audiovizuale este considerat autorul său sau unul dintre autorii săi. Statele membre pot să prevadă ca alte persoane să fie considerate coautori.

Articolul 3

Titularii și obiectul dreptului de închiriere și de împrumut

(1)   Dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice închirierea și împrumutul aparține:

(a)

autorului, în ceea ce privește originalul și copiile operei sale;

(b)

artistului interpret sau executant, în ceea ce privește fixările interpretării sale;

(c)

producătorului de fonograme, în ceea ce privește fonogramele sale;

(d)

producătorului primei fixări a unui film, în ceea ce privește originalul și copiile filmului său.

(2)   Prezenta directivă nu reglementează drepturile de închiriere și de împrumut în ceea ce privește operele de arhitectură și operele de artă aplicată.

(3)   Drepturile prevăzute la alineatul (1) pot fi transferate, cedate sau pot face obiectul unei licențe contractuale.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (6), atunci când un contract privind producerea unui film este încheiat, individual sau colectiv, de artiști interpreți sau executanți cu un producător de film se prezumă, sub rezerva unor clauze contractuale contrare, că artistul interpret sau executant parte la acest contract a cedat dreptul său de închiriere, sub rezerva articolului 5.

(5)   Statele membre pot prevedea o prezumție similară celei prevăzute la alineatul (4) în ceea ce privește autorii.

(6)   Statele membre pot să prevadă că semnarea unui contract încheiat între un artist interpret sau executant și un producător de film pentru realizarea unui film implică autorizația de închiriere, cu condiția ca acest contract să prevadă o remunerație echitabilă în sensul articolului 5. Statele membre pot să prevadă în egală măsură că prezentul alineat se aplică mutatis mutandis drepturilor incluse în capitolul II.

Articolul 4

Închirierea programelor pentru calculator

Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor articolului 4 litera (c) din Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (5).

Articolul 5

Dreptul la o remunerație echitabilă care nu poate face obiectul unei renunțări

(1)   În cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat sau cedat dreptul său de închiriere în ceea ce privește o fonogramă sau un original sau o copie a unui film unui producător de fonograme sau de filme, autorul sau artistul interpret sau executant păstrează dreptul de a obține o remunerație echitabilă pentru închiriere.

(2)   Dreptul de a obține o remunerație echitabilă pentru închiriere nu poate face obiectul unei renunțări din partea autorilor sau a artiștilor interpreți sau executanți.

(3)   Gestionarea dreptului de a obține o remunerație echitabilă poate fi încredințată unor organisme de gestiune colectivă reprezentând autori sau artiști interpreți sau executanți.

(4)   Statele membre pot reglementa dacă și în ce măsură gestionarea prin organisme de gestiune colectivă a dreptului de a obține o remunerație echitabilă poate fi impusă, precum și de la cine poate fi solicitată sau percepută această remunerație.

Articolul 6

Derogare de la dreptul exclusiv de împrumut public

(1)   Statele membre pot deroga de la dreptul exclusiv pentru împrumutul public prevăzut la articolul 1, cu condiția ca cel puțin autorii să obțină o remunerație în temeiul acestui împrumut. Statele membre au libertatea de a determina această remunerație, luând în considerare obiectivele lor de promovare culturală.

(2)   În cazul în care statele membre nu aplică dreptul exclusiv de împrumut prevăzut la articolul 1 cu privire la fonograme, filme și programe pentru calculator, acestea introduc o remunerație, cel puțin pentru autori.

(3)   Statele membre pot excepta anumite categorii de unități de la plata remunerației menționate la alineatele (1) și (2).

CAPITOLUL II

DREPTURI CONEXE DREPTULUI DE AUTOR

Articolul 7

Dreptul de fixare

(1)   Statele membre prevăd pentru artiștii interpreți sau executanți dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice fixarea interpretării lor.

(2)   Statele membre prevăd pentru organismele de radiodifuziune dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice fixarea emisiunilor lor, fie că sunt difuzate cu sau fără fir, inclusiv prin cablu sau prin satelit.

(3)   Dreptul prevăzut la alineatul (2) nu este prevăzut pentru un distribuitor prin cablu, în cazul în care acesta se limitează la retransmiterea prin cablu a emisiunilor organismelor de radiodifuziune.

Articolul 8

Radiodifuziunea și comunicarea publică

(1)   Statele membre prevăd pentru artiștii interpreți sau executanți dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice radiodifuziunea prin intermediul undelor radioelectrice și comunicarea publică a interpretării lor, cu excepția cazului în care interpretarea este ea însăși deja o interpretare radiodifuzată sau efectuată pornind de la o fixare.

(2)   Statele membre prevăd un drept pentru a asigura că o remunerație echitabilă unică este plătită de utilizator, atunci când o fonogramă publicată în scopuri comerciale sau o reproducere a acestei fonograme este utilizată în scopul unei radiodifuzări prin intermediul undelor radioelectrice sau pentru orice comunicare publică și că această remunerație este repartizată între artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme în cauză. În absența unui acord între artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme, statele membre pot stabili condițiile repartizării remunerației între aceștia.

(3)   Statele membre prevăd pentru organismele de radiodifuziune dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice retransmiterea emisiunilor lor prin intermediul undelor radioelectrice, precum și comunicarea publică a emisiunilor lor, în cazul în care această comunicare este făcută în locuri accesibile publicului prin plata unei taxe de intrare.

Articolul 9

Dreptul de distribuție

(1)   Statele membre prevăd dreptul exclusiv de punere la dispoziția publicului, prin vânzare sau altfel, a obiectelor indicate la literele (a)-(d), inclusiv a copiilor acestora, denumit în continuare „drept de distribuție”:

(a)

pentru artiștii interpreți sau executanți, în privința fixărilor interpretărilor lor;

(b)

pentru producătorii de fonograme, în privința fonogramelor lor;

(c)

pentru producătorii primelor fixări de filme, în privința originalului și a copiilor filmelor lor;

(d)

pentru organismele de radiodifuziune, în privința fixărilor emisiunilor lor, după cum se prevede la articolul 7 alineatul (2).

(2)   Dreptul de distribuție referitor la un obiect menționat la alineatul (1) nu este epuizat în cadrul Comunității, cu excepția cazului în care prima vânzare a acestui obiect în cadrul Comunității se face de către titularul dreptului sau cu consimțământul acestuia.

(3)   Dreptul de distribuție nu trebuie să aducă atingere dispozițiilor specifice ale capitolului I, în special ale articolului 1 alineatul (2).

(4)   Dreptul de distribuție poate fi transferat, cedat sau poate constitui obiectul unei licențe contractuale.

Articolul 10

Limitarea drepturilor

(1)   Statele membre au posibilitatea de a prevedea limitări ale drepturilor menționate în prezentul capitolul în cazul:

(a)

unei utilizări personale;

(b)

utilizării a scurte extrase în scopul informării asupra unor evenimente de actualitate;

(c)

unei fixări efemere efectuată de către un organism de radiodifuziune prin propriile sale mijloace și pentru propriile sale emisiuni;

(d)

utilizării numai în scop educativ sau de cercetare științifică.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), orice stat membru poate să prevadă, în ceea ce privește protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme, a organismelor de radiodifuziune și a producătorilor primelor fixări de filme, limitări de aceeași natură ca și cele prevăzute de legislația pentru protecția dreptului de autor privind operele literare și artistice.

Cu toate acestea, licențe obligatorii nu pot fi prevăzute decât în măsura în care sunt compatibile cu Convenția de la Roma.

(3)   Limitările menționate la alineatele (1) și (2) se aplică numai în anumite cazuri speciale, care nu contravin unei exploatări normale a obiectului protejat și nu prejudiciază în mod nerezonabil interesele legitime ale titularului de drepturi.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 11

Aplicarea în timp

(1)   Prezenta directivă se aplică tuturor operelor protejate de dreptul de autor, interpretărilor, fonogramelor, emisiunilor și primelor fixări de filme menționate în prezenta directivă care la 1 iulie 1994 erau încă protejate de legislația statelor membre în domeniul dreptului de autor sau al drepturilor conexe sau care, la data respectivă, îndeplineau criteriile de protecție prevăzute de prezenta directivă.

(2)   Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere actelor de exploatare realizate înainte de 1 iulie 1994.

(3)   Statele membre pot să prevadă că titularii de drepturi sunt prezumați a fi autorizat închirierea sau împrumutul unui obiect menționat la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(d) în cazul în care se dovedește că a fost pus la dispoziția unor terți în acest scop sau în cazul în care a fost dobândit înainte de 1 iulie 1994.

Cu toate acestea, în special în cazul în care acest obiect este o înregistrare digitală, statele membre pot să prevadă că titularii de drepturi au dreptul de a obține o remunerație adecvată pentru închirierea sau împrumutarea acestui obiect.

(4)   Statele membre pot să nu aplice dispozițiile articolului 2 alineatul (2) operelor cinematografice sau audiovizuale create înainte de 1 iulie 1994.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (3) și sub rezerva alineatului (7), prezenta directivă nu aduce atingere contractelor încheiate înainte de 19 noiembrie 1992.

(6)   Statele membre pot să prevadă, sub rezerva dispozițiilor alineatului (7), că atunci când titularii care dobândesc noi drepturi în temeiul dispozițiilor naționale adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei directive și-au dat consimțământul, înainte de 1 iulie 1994, pentru exploatare, se prezumă că aceștia și-au cedat noile drepturi exclusive.

(7)   În ceea ce privește contractele încheiate înainte de 1 iulie 1994, dreptul la o remunerație echitabilă, drept care nu poate face obiectul unei renunțări, prevăzut la articolul 5, nu se aplică decât atunci când autorul sau artistul interpret sau executant sau cei care îl reprezintă au înaintat o cerere în acest scop înainte de 1 ianuarie 1997. În absența unui acord între titularii de drepturi cu privire la nivelul remunerației, statele membre pot fixa nivelul remunerației echitabile.

Articolul 12

Relația dintre dreptul de autor și drepturile conexe

Protecția drepturilor conexe dreptului de autor în temeiul prezentei directive păstrează intactă și nu aduce în nici un fel atingere protecției dreptului de autor.

Articolul 13

Comunicarea

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 14

Abrogarea

Directiva 92/100/CEE se abrogă, fără a se aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea directivelor în legislația lor națională, stabilite în anexa I partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 16

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 12 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

M. PEKKARINEN


(1)  Avizul Parlamentului European din 12 octombrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 346, 27.11.1992, p. 61. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 167, 22.6.2001, p. 10).

(3)  A se vedea partea A din anexa I.

(4)  Cauzele conexate nr. 60/84 și nr. 61/84, Culegere 1985, p. 2605.

(5)  JO L 122, 17.5.1991, p. 42. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/98/CEE (JO L 290, 24.11.1993, p. 9).


ANEXA I

PARTEA A

Directiva abrogată cu modificările sale succesive

Directiva 92/100/CEE a Consiliului

(JO L 346, 27.11.1992, p. 61)

 

Directiva 93/98/CEE a Consiliului

(JO L 290, 24.11.1993, p. 9)

Numai articolul 11 alineatul (2)

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 167, 22.6.2001, p. 10)

Numai articolul 11 alineatul (1)

PARTEA B

Lista termenelor pentru transpunerea în legislația națională

(menționate la articolul 14)

Directivă

Termen pentru transpunere

92/100/CEE

1 iulie 1994

93/98/CEE

30 iunie 1995

2001/29/CE

21 decembrie 2002


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 92/100/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) cuvintele introductive și litera (a)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 3 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 2 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 2 alineatul (1) a patra liniuță prima teză

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

Articolul 2 alineatul (1) a patra liniuță a doua teză

Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5 alineatele (1)-(3)

Articolul 6 alineatele (1)-(3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9 alineatul (1) cuvintele introductive și cuvintele finale

Articolul 9 alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 9 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (a)

Articolul 9 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (b)

Articolul 9 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (c)

Articolul 9 alineatul (1) a patra liniuță

Articolul 9 alineatul (1) litera (d)

Articolul 9 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 9 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2) prima teză

Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 10 alineatul (2) a doua teză

Articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 13 alineatele (1) și (2)

Articolul 11 alineatele (1) și (2)

Articolul 13 alineatul (3) prima teză

Articolul 11 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 13 alineatul (3) a doua teză

Articolul 11 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 13 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (6)

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (7)

Articolul 11 alineatul (6)

Articolul 13 alineatul (8)

Articolul 13 alineatul (9)

Articolul 11 alineatul (7)

Articolul 14

Articolul 12

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Anexa I

Anexa II


Top