Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0108

Directiva 2006/108/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a Directivelor 90/377/CE și 2001/77/CE din domeniul energetic, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

OJ L 363, 20.12.2006, p. 414–415 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 929–930 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 003 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 003 P. 37 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/108/oj

12/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

37


32006L0108


L 363/414

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/108/CE A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2006

de adaptare a Directivelor 90/377/CE și 2001/77/CE din domeniul energetic, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, în cazul în care actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie să fie adaptate ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în Actul de aderare sau în anexele sale, actele necesare vor fi adoptate de Consiliu, cu excepția cazului în care actul original a fost adoptat de Comisie.

(2)

Actul final al Conferinței care a elaborat Tratatul de aderare a arătat faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic asupra unei serii de adaptări ale actelor adoptate de instituții necesare ca urmare a aderării și au invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare, adaptări completate și actualizate, după caz, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Directivele 90/377/CEE (2) și 2001/77/CE (3) ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 90/377/CEE și 2001/77/CE se modifică după cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și a României.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  JO L 185, 17.7.1990, p. 16.

(3)  JO L 283, 27.10.2001, p. 33.


ANEXĂ

ENERGIE

1.

31990 L 0377: Directiva 90/377/CEE a Consiliului din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie (JO L 185, 17.7.1990, p. 16), astfel cum a fost modificată prin:

31993 L 0087: Directiva 93/87/CEE a Comisiei din 22.10.1993 (JO L 277, 10.11.1993, p. 32),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor– aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(a)

La anexa I alineatul (11) se adaugă următorul text:

„Bulgaria: Sofia,”

„România: București,”;

(b)

La anexa II punctul (I).(2) se adaugă următorul text:

„Bulgaria: în întreaga țară,”

„România: în întreaga țară”.

2.

32001 L 0077: Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricității produse din surse de energie regenerabile pe piața internă a electricității (JO L 283, 27.10.2001, p. 33), astfel cum a fost modificată prin:

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(a)

În anexă, după datele privind Belgia se introduc următoarele:

„Bulgaria

1,7

6

11(7)”

și, după datele privind Portugalia:

„România

14,9

28

33”

(b)

În anexă, datele privind Comunitatea se înlocuiesc cu următoarele:

„Comunitate

372

13,2

21”

(c)

În anexă, notele de subsol (**) și (***) se înlocuiesc cu următoarele:

„(**)

Datele se referă la producția internă de SER-E în 1997, cu excepția Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei, pentru care datele se referă la 1999. Pentru Bulgaria și România datele se referă la 2001.

(***)

Contribuțiile procentuale ale SER-E în 1997 (în perioada 1999 – 2000 pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia, și în 2001 pentru Bulgaria și România) și 2010 se calculează pornind de la producția internă de SER-E împărțită la consumul intern brut de electricitate. Pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia, consumul intern brut de electricitate se calculează pe baza datelor pentru anul 2000. Pentru Bulgaria și România, consumul intern brut de electricitate se calculează pe baza datelor pentru anul 2001. În cazul comerțului intern cu SER-E (cu certificare recunoscută sau origine înregistrată), calcularea acestor procentaje va influența datele pentru 2010 pe stat membru, dar nu și totalul comunitar.”.

(d)

În anexă, se adaugă următoarea notă de subsol cu referire la datele privind Bulgaria:

„(7)

În baza analizei preliminare și a informațiilor actualizate, obiectivul unui consum de 11 % se bazează pe dezvoltarea pozitivă a surselor de energie regenerabile și pe condiții climatice favorabile. Posibilitatea realizării acestui obiectiv depinde foarte mult de cantitatea totală anuală de precipitații, de variația precipitațiilor pe parcursul anului și afluxul de apă, precum și de alți factori climatici care afectează puternic nivelul producției hidroelectrice și utilizarea energiei solare și eoliene. În afară de aceasta, utilizarea SER este limitată de legislația națională din domeniul mediului și din domeniile similare corespunzătoare legislației Uniunii Europene în domeniu.”.


Top