EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0099

Directiva 2006/99/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului societăților comerciale, ca urmare a aderării Bulgariei și a României

OJ L 363, 20.12.2006, p. 137–140 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 765–768 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; abrogare implicită prin 32013L0034 . Latest consolidated version: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/99/oj

17/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32006L0099


L 363/137

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/99/CE A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2006

de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului societăților comerciale, ca urmare a aderării Bulgariei și a României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, atunci când actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie adaptate ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute prin Actul de aderare sau în anexele la acesta, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepția cazului în care actul original a fost adoptat de Comisie.

(2)

Actul final al conferinței pe parcursul căreia a fost elaborat Tratatul de aderare precizează că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la o serie de adaptări care, ca urmare a aderării, trebuie aduse unor acte adoptate de instituții, iar Consiliul și Comisia sunt invitate să adopte, înainte de aderare, aceste adaptări completate și actualizate, după caz, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Este necesar, prin urmare, să se modifice în consecință directivele 68/151/CEE (2), 77/91/CEE (3), 78/660/CEE (4), 78/855/CEE (5), 83/349/CEE (6) și 89/667/CEE (7),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 68/151/CEE, 77/91/CEE, 78/660/CEE, 78/855/CEE, 83/349/CEE și 89/667/CEE se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană. Acestea comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și a României.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  JO L 65, 14.3.1968, p. 8.

(3)  JO L 26, 31.1.1977, p. 1.

(4)  JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

(5)  JO L 295, 20.10.1978, p. 36.

(6)  JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

(7)  JO L 395, 30.12.1989, p. 40.


ANEXĂ

DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

A.   DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

1.

31968 L 0151: prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților și terților (JO L 65, 14.3.1968, p. 8), astfel cum a fost modificată prin:

11972 B: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit (JO L 73, 27.3.1972, p. 14),

11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 L 0058: Directiva 2003/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 (JO L 221, 4.9.2003, p. 13).

Articolul 1 se completează cu următorul text:

„—   în Bulgaria:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   în România:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni.”

2.

31977 L 0091: A doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților și terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora (JO L 26, 31.1.1977, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

31992 L 0101: Directiva 92/101/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1992 (JO L 347, 28.11.1992, p. 64),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

La articolul 1 alineatul (1), se adaugă următorul text:

„—   în Bulgaria:

акционерно дружество;

—   în România:

societate pe acțiuni.”

3.

31978 L 0855: A treia Directivă 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (JO L 295, 20.10.1978, p. 36), astfel cum a fost modificată prin:

11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

La articolul 1 alineatul (1), se adaugă următorul text:

„—   în Bulgaria:

акционерно дружество;

—   în România:

societate pe acțiuni.”

4.

31989 L 0667: A douăsprezecea Directivă 89/667/CEE în materie de drept al societăților comerciale a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (JO L 395, 30.12.1989, p. 40), astfel cum a fost modificată prin:

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

Articolul 1 se completează cu următorul text:

„—   în Bulgaria:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

—   în România:

societate cu răspundere limitată.”

B.   STANDARDE CONTABILE

1.

31978 L 0660: A patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale (JO L 222, 14.8.1978, p. 11), astfel cum a fost modificată prin:

11979 H: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17),

31983 L 0349: A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 (JO L 193, 18.7.1983, p. 1),

31984 L 0569: Directiva 84/569/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1984 (JO L 314, 4.12.1984, p. 28),

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

31989 L 0666: A unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 (JO L 395, 30.12.1989, p. 36),

31990 L 0604: Directiva 90/604/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 (JO L 317, 16.11.1990, p. 57),

31990 L 0605: Directiva 90/605/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 (JO L 317, 16.11.1990, p. 60),

31994 L 0008: Directiva 94/8/CE a Consiliului din 21 martie 1994 (JO L 82, 25.3.1994, p. 33),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

31999 L 0060: Directiva 1999/60/CE a Consiliului din 17 iunie 1999 (JO L 162, 26.6.1999, p. 65),

32001 L 0065: Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 (JO L 283, 27.10.2001, p. 28),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 L 0038: Directiva 2003/38/CE a Consiliului din 13 mai 2003 (JO L 120, 15.5.2003, p. 22),

32003 L 0051: Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 (JO L 178, 17.7.2003, p. 16),

32006 L 0043: Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 (JO L 157, 9.6.2006, p. 87),

32006 L 0046: Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

(a)

La articolul 1 alineatul (1), primul paragraf se completează cu următorul text:

„—   în Bulgaria:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   în România:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni.”

(b)

La articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf se adaugă următorul text:

„—

(z)

în Bulgaria:

събирателно дружество, командитно дружество;

(aa)

în România:

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă.”

2.

31983 L 0349: A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate (JO L 193, 18.7.1983, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

11985 I: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23),

31989 L 0666: A unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 (JO L 395, 30.12.1989, p. 36),

31990 L 0604: Directiva 90/604/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 (JO L 317, 16.11.1990, p. 57),

31990 L 0605: Directiva 90/605/CEE a Consiliului din 8 noiembrie 1990 (JO L 317, 16.11.1990, p. 60),

11994 N: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21),

32001 L 0065: Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 (JO L 283, 27.10.2001, p. 28),

12003 T: Actul privind condițiile de aderare și adaptările tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 L 0051: Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 (JO L 178, 17.7.2003, p. 16),

32006 L 0043: Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 (JO L 157, 9.6.2006, p. 87),

32006 L 0046: Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

La articolul 4 alineatul (1), se adaugă următorul text:

„(z)

în Bulgaria:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

(aa)

în România:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni.”


Top