EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1445

Regulamentul (CE) nr. 1445/2005 al Comisiei din 5 septembrie 2005 de definire a criteriilor adecvate de evaluare a calității și a conținutului rapoartelor de calitate privind statisticile asupra deșeurilor în sensul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al ConsiliuluiText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 229, 6.9.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 82–88 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 53 - 59

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1445/oj

15/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

98


32005R1445


L 229/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1445/2005 AL COMISIEI

din 5 septembrie 2005

de definire a criteriilor adecvate de evaluare a calității și a conținutului rapoartelor de calitate privind statisticile asupra deșeurilor în sensul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 privind statisticile asupra deșeurilor (1), în special articolul 6 litera (d),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, Comisia are obligația de a adopta măsurile necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului menționat.

(2)

În conformitate cu articolul 6 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, Comisia are obligația de a defini criteriile de evaluare adecvate a calității și conținutul rapoartelor de calitate prevăzute de respectivul regulament.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Criteriile de evaluare a calității și conținutul rapoartelor de calitate astfel cum sunt prevăzute în secțiunea 7 din anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 sunt cele prevăzute în anexa la prezentul regulament. Statele membre prezintă un raport de calitate în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(2)   Alineatul (1) se aplică datelor prezentate cu privire la primul an de referință 2004 și toate perioadele de referință următoare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 septembrie 2005.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 332, 9.12.2002, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 783/2005 al Comisiei (JO L 131, 25.5.2005, p. 38).

(2)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


ANEXĂ

CONȚINUTUL RAPORTULUI DE CALITATE ȘI CRITERIILE DE EVALUARE PENTRU STATISTICILE ASUPRA DEȘEURILOR

PREAMBUL LA CONȚINUTUL RAPORTULUI DE CALITATE

Mediul „multimetode”

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002, fiecare transmitere a unui set de date sau a unei combinații de seturi de date trebuie să fie însoțită de un raport de calitate. Respectivul regulament nu prescrie o metodă specifică de întocmire a statisticilor asupra deșeurilor. Pot exista diferențe între metode de la o țară la alta, între seturile de date dintr-o țară și chiar între seturile separate de date. Modul de evaluare a calității depinde de metodele aplicate. În scopul de a clarifica mediul „multimetode”, partea I din raportul de calitate prezintă o descriere generală a datelor; identifică și oferă o prezentare generală a metodelor. Partea a II-a reia elementele standard folosite pentru a defini calitatea conform Sistemului Statistic European.

Structura

Raportul de calitate care trebuie să fie prezentat de statele membre trebuie să urmeze structura prevăzută în capitolul „Conținutul raportului de calitate” prezentat în continuare. Raportul va conține, de asemenea, paragrafele care nu se aplică sau pentru care nu există informații disponibile; o trimitere explicită la respectivele paragrafe trebuie inclusă în raportul de calitate respectiv.

Revizuirea datelor

În cazul în care a avut loc o revizuire a datelor, trebuie să se adauge o notă la raportul de calitate. Nota trebui să specifice domeniul reglementat de revizuire; trebuie, de asemenea, să explice de ce a fost necesară o revizuire și să clarifice impactul revizuirii asupra rezultatelor.

Datele provizorii

Furnizarea de date provizorii nu este în conformitate cu regulamentul privind statisticile asupra deșeurilor. În cazul în care un set conține date provizorii, acesta trebuie explicat în partea I. Revizuirea respectivelor date trebuie, de asemenea, planificată.

Agregatele-cheie

În raportul de calitate este necesar uneori să se evalueze impactul ipotezelor sau erorilor. Această evaluare se poate limita la impactul asupra agregatelor cheie. În cazul generării deșeurilor, agregatele cheie sunt:

deșeuri periculoase produse de gospodării;

deșeuri nepericuloase produse de gospodării;

deșeuri periculoase produse de întreprinderi (totalul categoriilor NACE);

deșeuri nepericuloase produse de întreprinderi (totalul categoriilor NACE).

În cazul tratării deșeurilor, agregatele cheie sunt:

deșeuri periculoase folosite drept combustibil;

deșeuri nepericuloase folosite drept combustibil;

deșeuri periculoase incinerate;

deșeuri nepericuloase incinerate;

deșeuri periculoase recuperate;

deșeuri nepericuloase recuperate;

deșeuri periculoase eliminate;

deșeuri nepericuloase eliminate.

Numele fișierului

Raportul de calitate se prezintă în format electronic într-un document cu o denumire de fișier formată din cinci părți:

Raport de calitate

2

Valoare: QR

Domeniu

5

Valoare: WASTE

Cod de țară

2

Cod de țară din două caractere

An

4

Anul de referință (primul an de referință 2004)

Revizuire

1

Numărul revizuirii, zero (0) pentru prima prezentare

Părțile din numele fișierului se separă cu liniuță de subliniere. De exemplu, raportul de calitate din Belgia pentru 2004 după prima revizuire va avea numele: QR_WASTE_BE_2004_1.

CONȚINUTUL RAPORTULUI DE CALITATE

Partea I:   Descrierea datelor

Identificarea

Țara

Anul de referință

Setul (seturile) de date

Data transmiterii.

Coordonatele persoanei (persoanelor) responsabile de calitatea statisticilor asupra deșeurilor

Numele

Numărul de telefon

Adresa poștală

Organizația și unitatea.

Este necesar să se facă trimiteri la derogările care se aplică setului de date.

Descrierea părților implicate/surselor folosite în colectarea datelor. Relația dintre părți/surse și domeniile din regulamentul privind statisticile asupra deșeurilor. Care este temeiul legal al sursei de date? Cum se evaluează continuitatea?

Descrierea generală a metodelor care sunt folosite și în care parte din setul de date. Această descriere servește ca trimitere în partea a II-a a raportului. Diferitele metode sunt:

studiul;

sursele administrative;

modelarea;

altele (a se specifica).

Schimbările făcute în legătură cu anul de referință anterior trebuie raportate, împreună cu o evaluare a impactului lor asupra calității datelor. O atenție specială trebuie acordată comparabilității în timp. Detalii privind comparabilitatea vor fi raportate în partea a II-a la punctul 5: Comparabilitatea. Pentru primul an de referință, nu există obligația de a întocmi un raport privind comparabilitatea în ceea ce privește colectarea de date voluntară pe baza chestionarului OCDE/Eurostat privind deșeurile.

Statele membre au obligația de a întocmi o listă cu principalele schimbări anticipate în metodele care urmează a fi folosite în următorul an de referință.

Partea a II-a:   Raportul privind atributele calității

1.   Relevanța

Este necesară întocmirea unui rezumat, care să cuprindă o descriere a utilizatorilor și a nevoilor la nivel național.

Statele membre trebuie să indice gradul de exhaustivitate al seturilor de date. Statele membre trebuie să identifice variabilele și/sau defalcările solicitate de regulamentul privind statisticile asupra deșeurilor care nu sunt disponibile (de exemplu, valoarea celulei este indicată ca „M” sau „L” în setul de date transmise). În cazurile care nu sunt reglementate de o derogare, este necesară o explicație. În cazul celulelor indicate ca lipsă, sunt necesare, de asemenea, măsuri de corectare a deficienței.

2.   Acuratețea

2.1.   Erori de eșantionare

Trebuie să se facă trimitere la partea I pentru o delimitare a domeniului de studiu relevant. Trebuie furnizate informații privind următoarele aspecte:

bază de eșantionare aplicată;

planul de eșantionare aplicat;

stratificarea (de exemplu: se specifică dacă se face după mărimea clasei, după grupul NACE etc.);

volumele eșantioanelor: se specifică numărul de întreprinderi dintr-o populație și numărul din anchetă (per strat, în cazul în care este relevant);

coeficientul de variație pentru cantitatea totală de deșeuri generate și defalcarea în patru agregate-cheie. Numitorul coeficientului este cantitatea totală de deșeuri generate în agregatul relevant; acesta include straturile care nu au fost estimate folosind metodele de eșantionare. Pentru a estima variația, trebuie să se ia în considerare nivelul de non-răspuns;

coeficientul de variație pentru cantitatea totală de deșeuri tratate și defalcarea în opt agregate cheie. Numitorul coeficientului este cantitatea totală de deșeuri tratate în agregatul relevant; acesta include straturile care nu au fost estimate folosind metodele de eșantionare. Pentru a estima variația, trebuie să se ia în considerare nivelul de non-răspuns.

2.2.   Erori care nu se datorează eșantionării

2.2.1.   Erori de acoperire

Pentru anexa I privind generarea deșeurilor: descrierea metodei (metodelor) folosite pentru a atinge o acoperire de 100 %;

Pentru anexa II privind tratarea deșeurilor: descrierea instalațiilor de tratare a deșeurilor care sunt excluse din raport și motivul excluderii lor;

Descrierea modului în care se evaluează cantitatea de deșeuri comerciale generate de întreprinderi/magazine incluse în deșeurile menajere; metoda folosită pentru a estima deșeurile pur menajere;

Descrierea principalelor probleme de eroare de clasificare, acoperire incompletă sau acoperire excesivă întâlnite în timpul colectării datelor.

2.2.2.   Erori de măsurare

Care unități statistice sunt aplicate pentru care parte a setului de date? Care este rezultatul evaluării erorilor potențiale din aplicarea unităților statistice?

Erori în precizia cantităților: se descrie modalitatea în care cântărirea și înregistrarea ulterioară sunt efectuate și procedurile de validare aplicate pentru a detecta erorile de cântărire. Care este rezultatul procedurilor de detectare a erorilor instituite?

Este necesară o descriere a calității informațiilor instrumentului de colectare a datelor. De exemplu, în cazul anchetelor prin sondaj pe bază de chestionar: a fost chestionarul validat într-un focus grup? Pentru datele administrative: există stimulente în unitatea de raportare sau în administrația propriu-zisă pentru supraraportare, subraportare sau întârzieri?

2.2.3.   Erori de prelucrare

Sumarul etapelor de prelucrare dintre colectarea și producerea statisticilor, inclusiv măsurile de detectare și corectare a erorilor de prelucrare;

Lista erorilor de prelucrare identificate, dimensiunea și impactul acestora;

Erorile de codificare la codificarea categoriei de deșeuri, a categoriei NACE, a tipului de operațiune de tratare și a regiunii. Este necesar să se prezinte o descriere a modului în care se efectuează codificarea și ce proceduri de validare se aplică pentru a detecta erorile de codificare. Care este rezultatul procedurilor instituite pentru detectarea erorilor?

Procentajul din categoria „deșeuri generate de gospodării” care, de fapt, provine de la întreprinderi. Cum se evaluează această clasificare eronată?

2.2.4.   Erori de non-răspuns

Rata răspunsurilor la nivelul agregatelor cheie;

Descrierea tratării non-răspunsurilor (non-răspunsuri pe unitate și întrebare) în studii;

Determinarea erorilor previzibile rezultate din non-răspunsuri.

2.2.5.   Erori în ipotezele modelului

Descrierea modelelor, a ipotezelor legate de aplicarea modelului și a erorilor preconizate și modul de rezolvare a acestora;

Rezultatele analizei sensibilității;

Sursele folosite (trimitere la descrierea surselor din partea I).

3.   Actualitatea și punctualitatea

Descrierea etapelor de colectare a datelor cheie în procesul de stabilire a seturilor de date într-un calendar;

Descrierea etapelor de prelucrare a datelor cheie (de exemplu, datele de început și final de la verificarea exhaustivității, codificării și verosimilității, validarea datelor și măsurile de nedivulgare) într-un calendar;

Descrierea etapelor-cheie de publicare într-un calendar (de exemplu, când sunt calculate, validate și difuzate rezultatele preliminare și cele detaliate).

Punctualitatea transmiterii datelor către Eurostat se va evalua în conformitate cu regulamentul privind statisticile asupra deșeurilor, care specifică periodicitatea și termenele de transmitere a datelor. Orice întârziere necesită o explicație. În afară de aceasta, raportul trebuie să declare ce măsuri au fost luate pentru a evita întârzierile în viitor.

4.   Accesibilitatea și claritatea

Organizația de raportare națională (identificată în partea I a raportului de calitate) trebuie să descrie:

politica privind difuzarea statisticilor asupra deșeurilor;

măsurile și instrumentele de stabilire/îmbunătățire a clarității;

politica relevantă de confidențialitate.

5.   Comparabilitatea

În scopul de a evalua comparabilitatea între datele naționale generate folosind diferite metodologii, este necesar să se clarifice impactul restricțiilor cu privire la acoperirea și precizia datelor (pe baza elementelor de acuratețe anterioare);

Cum se validează comparabilitatea regională a datelor privind instalațiile de tratare a deșeurilor? Ce unitate statistică se folosește? Cum se gestionează instalațiile mobile de tratare a deșeurilor?

Comparabilitatea în timp: se raportează atât schimbările legate de perioada de referință anterioară, cât și schimbările preconizate în perioada de referință următoare. Se precizează detaliile schimbărilor din definiții, acoperire sau metode (vezi partea I). Se efectuează o evaluare a consecințelor.

6.   Coerența

Statisticile asupra mediului:

Coerența difuzării naționale cu datele raportate în conformitate cu regulamentul privind statisticile asupra deșeurilor.

Nu este necesar raportul asupra coerenței cu privire la:

chestionarul comun OCDE/Eurostat;

obligațiile specifice de raportare a deșeurilor (vehicule scoase din uz, deșeuri din echipamente electrice și electronice, deșeuri din ambalare și ambalaje, transportul deșeurilor etc.);

raportarea pentru prevenirea și controlul integrat al poluării (PCIP);

raportarea la Agenția Europeană de Mediu.

Comisia (Eurostat) se va ocupa de acest lucru în mod direct.

Statistici socio-economice:

Statisticile asupra comerțului;

Contabilitatea integrată economie-mediu, inclusiv contabilitatea națională;

Producerea de indicatori structurali.

Comentariile privind respectivele articole ar putea include identificarea diferențelor din aplicarea unităților și clasificărilor statistice.

7.   Sarcinile respondenților

Este necesară o evaluare a sarcinilor respondenților în termeni fizici (timpul necesar pentru răspuns) și a numărului real de respondenți. Pentru sursele administrative, este necesar să se evalueze sarcinile respondenților rezultate din întrebările suplimentare în scopuri statistice.

CRITERII DE EVALUARE

Comisia (Eurostat) va evalua informațiile colectate în baza regulamentului privind statisticile asupra deșeurilor după următoarele cinci criterii generale:

1.

Exhaustivitatea seturilor de date

Exhaustivitatea seturilor de date este definită de formatul pentru transmiterea statisticilor asupra deșeurilor [Regulamentul (CE) nr. 782/2005 al Comisiei din 24 mai 2005 (1)].

2.

Exhaustivitatea raportului de calitate

Exhaustivitatea raportului de calitate este definită de prezentul regulament.

3.

Actualitatea

Actualitatea seturilor de date și a raportului de calitate însoțitor este definită de Regulamentul privind statisticile asupra deșeurilor (în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de referință).

4.

Aplicarea corectă a definițiilor și clasificărilor

Manualul privind statisticile asupra deșeurilor va stabili sensul comun al definițiilor și clasificărilor.

5.

Aplicarea metodelor statistice sigure

Regulamentul privind statisticile asupra deșeurilor nu prescrie nici o metodă specifică de întocmire a statisticilor asupra deșeurilor. Manualul privind statisticile asupra deșeurilor va asigura orientarea pentru bunele practici.

Comisia (Eurostat) informează persoana responsabilă de calitatea statisticilor asupra deșeurilor din statul membru cu privire la rezultatul evaluării în termen de două luni de la termenul pentru transmiterea datelor.


(1)  JO L 131, 25.5.2005, p. 26.


Top