Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0647

Regulamentul (CE) nr. 647/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii nesalariați și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71

OJ L 117, 4.5.2005, p. 1–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 211 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 211 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 108 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/647/oj

05/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

211


32005R0647


L 117/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 647/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 aprilie 2005

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii nesalariați și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 42 și 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Pentru a lua în considerare evoluțiile recente ale jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene, pentru a facilita aplicarea acestor regulamente și pentru a reflecta schimbările survenite în legislația statelor membre în domeniul securității sociale, trebuie aduse unele modificări Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 (3) și (CEE) 574/72 (4).

(2)

Pentru a ține seama de evoluțiile jurisprudenței, trebuie desprinse concluziile care se impun în urma hotărârilor pronunțate în special în cauza Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) și în cauza Office national de l'emploi/Calogero Spataro (6).

(3)

Hotărârile pronunțate în cauza Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter și în cauza Ghislain Leclere și Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales (7) privind clasificarea prestațiilor speciale în numerar cu caracter necontributiv necesită, din motive de securitate juridică, precizarea celor două criterii cumulative de luat în considerare pentru ca astfel de prestații să poată figura în anexa IIa la Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Pe această bază, trebuie revizuită anexa, luându-se în considerare și modificările legislative survenite în statele membre în legătură cu acest tip de prestații, care, dată fiind natura lor mixtă, fac obiectul unor coordonări specifice. De asemenea, este important să se precizeze dispozițiile tranzitorii privind prestația care a făcut obiectul hotărârii pronunțate în cauza Jauch, în scopul protejării drepturilor beneficiarilor.

(4)

Pe baza jurisprudenței privind raporturile dintre Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și dispozițiile convențiilor bilaterale în domeniul securității sociale, este necesară revizuirea anexei III la regulamentul menționat anterior. Mențiunile din partea A a anexei III se justifică numai în două cazuri: în situația în care ele sunt mai favorabile pentru lucrătorii migranți (8) sau în situația în care se referă la situații specifice și excepționale, în cea mai mare parte a timpului legate de împrejurări istorice. De asemenea, nu trebuie acceptate mențiunile din partea B, cu excepția cazului în care situații excepționale și obiective justifică o derogare de la articolul 3 alineatul (1) din regulamentul respectiv și de la articolele 12, 39 și 42 din tratat (9).

(5)

Pentru a facilita aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1408/71, este necesar să se prevadă unele dispoziții referitoare, pe de o parte, la funcționarii sau la personalul asimilat și, pe de altă parte, la personalul rulant sau navigant al întreprinderilor de transporturi internaționale de călători sau de mărfuri feroviare, rutiere, aeriene sau pe cale navigabilă și să se precizeze, de asemenea, modalitățile de determinare a valorii medii de luat în calcul în cadrul articolului 23 din regulamentul menționat.

(6)

Revizuirea anexei IIa la Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 va determina eliminarea unor mențiuni și, luând în considerare modificările legislative survenite în unele state membre, includerea unor noi mențiuni. În acest al doilea caz, statele membre în cauză sunt cele care trebuie să examineze dacă este necesară aplicarea de măsuri tranzitorii sau de soluții bilaterale pentru a lua în considerare situația persoanelor ale căror drepturi dobândite ar putea fi afectate de această situație,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), termenii „care își au reședința pe teritoriul unuia dintre statele membre” se elimină;

(b)

la alineatul (3), termenii „precum și dispozițiile convențiilor încheiate în temeiul articolului 8 alineatul (1)” se elimină.

2.

La articolul 4, alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

„(2a)   Prezentul articol se aplică prestațiilor speciale în numerar cu caracter necontributiv, acordate conform unei legislații care, prin domeniul de aplicare personal, obiectivele și/sau condițiile de eligibilitate, posedă atât caracteristicile legislației în domeniul securității sociale la care se face referire la alineatul (1), cât și cele de asistență socială.

Se înțelege prin «prestații speciale în numerar cu caracter necontributiv» prestațiile:

(a)

care sunt destinate:

(i)

acoperirii, cu titlu suplimentar, subsidiar sau de înlocuire, a riscurilor corespunzătoare sectoarelor securității sociale menționate la alineatul (1) și asigurării, celor interesați, a unui venit minim de subzistență luându-se în considerare mediul economic și social din statul membru respectiv

sau

(ii)

numai asigurării protecției specifice persoanelor cu handicap, fiind strâns legate de mediul social al acestor persoane în statul membru respectiv;

și

(b)

care sunt finanțate exclusiv din contribuții fiscale obligatorii destinate acoperirii cheltuielilor publice generale și ale căror condiții de atribuire și modalități de calcul nu depind de nici o contribuție din partea beneficiarilor. Cu toate acestea, prestațiile acordate pentru a suplimenta o prestație contributivă nu se consideră, din acest motiv, prestații contributive;

și

(c)

care sunt enumerate la anexa IIa.”

3.

La articolul 7 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

unele dispoziții ale convențiilor în domeniul securității sociale pe care statele membre le-au încheiat anterior datei de la care se aplică prezentul regulament, în cazul în care ele sunt mai favorabile beneficiarilor sau dacă ele decurg din împrejurări istorice specifice și au un efect limitat în timp și dacă ele sunt prezentate în anexa III.”

4.

Articolul 9a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9a

Prelungirea perioadei de referință

În cazul în care legislația unui stat membru condiționează recunoașterea dreptului la o prestație de încheierea unei perioade minime de asigurare pe o perioadă determinată anterioară faptului asigurat (perioadă de referință) și prevede că perioadele în cursul cărora prestațiile au fost plătite în conformitate cu legislația statului membru sau perioadele consacrate educației copiilor pe teritoriul acestui stat membru prelungesc această perioadă de referință, perioadele în cursul cărora pensiile de invaliditate sau de limită de vârstă sau prestațiile de boală, de șomaj, de accident de muncă sau de boală profesională au fost plătite conform legislației unui alt stat membru și perioadele consacrate educației copiilor pe teritoriul unui alt stat membru prelungesc, de asemenea, perioada de referință menționată.”

5.

La articolul 10a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Dispozițiile articolului 10 și ale titlului III nu se aplică prestațiilor speciale în numerar cu caracter necontributiv menționate la articolul 4 alineatul (2a). Persoanele cărora li se aplică prezentul regulament beneficiază de aceste prestații exclusiv pe teritoriul statului membru în care ele își au reședința și în conformitate cu legislația acestui stat, cu condiția ca aceste prestații să fie menționate la anexa IIa. Prestațiile sunt plătite și suportate de instituția locului de reședință.”

6.

La articolul 23, se introduce următorul alineat:

„(2a)   Dispozițiile alineatelor (1) și (2) se aplică și atunci când legislația aplicată de instituția competentă prevede o perioadă de referință specială, iar această perioadă coincide, după caz, în tot sau în parte, cu perioadele realizate de persoana interesată în conformitate cu legislația unuia sau mai multor state membre.”

7.

La articolul 35, alineatul (2) se elimină.

8.

La articolul 69, alineatul (4) se elimină.

9.

Se inserează următoarele articole:

„Articolul 95f

Dispoziții tranzitorii referitoare la anexa II, secțiunea I, rubricile «D. GERMANIA» și «R. AUSTRIA»

(1)   Anexa II, secțiunea I, rubricile «D. GERMANIA» și «R. AUSTRIA», astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 647/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii nesalariați și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului (10), nu prevede nici un drept pentru perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2005.

(2)   Orice perioadă de asigurare, precum și, după caz, orice perioadă de activitate salariată, de activitate independentă sau de reședință realizată în conformitate cu legislația unui stat membru înainte de 1 ianuarie 2005 este luată în considerare pentru determinarea drepturilor dobândite în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(3)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (1), un drept este dobândit în temeiul prezentului regulament, chiar dacă el se raportează la un fapt survenit înainte de 1 ianuarie 2005.

(4)   Orice prestație care nu a fost acordată sau care a fost suspendată pe criterii de cetățenie sau de reședință a celui interesat este, la cererea acestuia, acordată sau reluată de la 1 ianuarie 2005, sub rezerva faptului că drepturile pentru care anterior au fost acordate prestații nu au generat plata capitalului inițial.

(5)   Drepturile celor interesați care au obținut înainte de 1 ianuarie 2005 acordarea unei pensii sau a unei rente pot fi revizuite la cererea acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Această dispoziție se aplică și celorlalte prestații prevăzute la articolul 78.

(6)   În cazul în care o cerere menționată la alineatul (4) sau (5) este prezentată în termen de doi ani de la 1 ianuarie 2005, drepturile care decurg din prezentul regulament sunt dobândite de la această dată, fără ca dispozițiile legislației oricărui stat membru privind pierderea sau prescrierea drepturilor să poată fi opozabile persoanelor interesate.

(7)   În cazul în care cererea menționată la alineatul (4) sau (5) este prezentată după expirarea termenului de doi ani de la 1 ianuarie 2005, drepturile care nu sunt pierdute sau care nu au fost prescrise sunt dobândite de la data cererii, sub rezerva dispozițiilor mai favorabile ale legislației oricărui stat membru.

Articolul 95g

Dispoziții tranzitorii privind eliminarea menționării la anexa IIa a alocației de îngrijire austriece (Pflegegeld).

În cazul în care cererile pentru alocații de îngrijire, în temeiul legii federale austriece privind alocația de îngrijiri (Bundespflegegeldgesetz), depuse până la 8 martie 2001, în temeiul articolului 10a alineatul (3) din prezentul regulament, această dispoziție se aplică în continuare atât timp cât beneficiarul alocației de îngrijire își are reședința în Austria după 8 martie 2001.

10.

Anexele II, IIa, III, IV și VI se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 574/72 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (11) se elimină.

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 10c

Formalitățile prevăzute în cazul aplicării articolului 13 alineatul (2) litera (d) din regulamentul pentru funcționari și personalul asimilat

Pentru aplicarea articolului 13 alineatul (2) litera (d), instituția desemnată de autoritatea competentă a statului membru a cărui legislație este aplicabilă eliberează un certificat care atestă că funcționarul sau membrul personalului asimilat face obiectul legislației sale.”

3.

Articolul 12a se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Norme aplicabile în raport cu persoanele prevăzute la articolul 14 alineatele (2) și (3), articolul 14a alineatele (2)-(4) și articolul 14c din regulament, care exercită în mod normal o activitate salariată sau independentă pe teritoriul a două sau mai multe state membre”;

(b)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru aplicarea dispozițiilor articolului 14 alineatele (2) și (3), ale articolului 14a alineatele (2)-(4) și ale articolului 14c din regulament, sunt aplicabile următoarele norme:”;

(c)

se introduce următorul alineat:

„(1a)   În cazul în care, în conformitate cu dispozițiile articolului 14 alineatul (2) litera (a) din regulament, o persoană care face parte din personalul rulant sau navigant al unei întreprinderi de transporturi internaționale face obiectul legislației statului membru pe teritoriul căreia se află, după caz, fie sediul său social sau sediul principal, fie sucursala sau reprezentanța permanentă care îl încadrează în muncă, fie locul în care își are reședința și este încadrată în muncă în mod preponderent, instituția desemnată de către autoritatea competentă a statului membru respectiv îi eliberează un certificat care atestă că aceasta face obiectul legislației sale.”

4.

Articolul 32a se elimină.

5.

Anexele se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 alineatul (9), în ceea ce privește articolul 95f din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, anexa I punctul 1 literele (a) și (b) și anexa II punctele 2 și 4, se aplică de la 1 ianuarie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 13 aprilie 2005.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. P. BORELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  JO C 80, 30.3.2004, p. 118.

(2)  Avizul Parlamentului European din 11 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 15 noiembrie 2004 (JO C 38 E, 15.2.2005, p. 21) și Poziția Parlamentului European din 8 martie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 149, 5.7.1971, p. 2, regulament actualizat prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 (JO L 28, 30.1.1997, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 631/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 100, 6.4.2004, p. 1) și abrogat cu efect de la data intrării în vigoare a regulamentului de aplicare de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).

(4)  JO L 74, 27.3.1972, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 631/2004.

(5)  Hotărârea Curții de Justiție din 18 aprilie 2002, pronunțată în cauza nr. C-290/00, Culegere 2002, p. I-3567.

(6)  Hotărârea Curții de Justiție din 13 iunie 1996, pronunțată în cauza nr. C-170/95, Culegere 1996, p. I-2921.

(7)  Hotărârile Curții de Justiție din 8 martie, pronunțată în cauza C-215/99, Culegere 2001, p. I-1901, și din 31 mai 2001, pronunțată în cauza C-43/99, Culegere 2001, p. I-4265.

(8)  Principiul tratamentului celui mai favorabil a fost amintit de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene în hotărârile din 7 februarie 1991, pronunțată în cauza C-227/89, Culegere 1991, p. I-323, din 9 noiembrie 1995, pronunțată în cauza C-475/93, Culegere 1995, p. I-3813, din 9 noiembrie 2000, pronunțată în cauza C-75/99, Culegere 2000, p. I-9399, și din 5 februarie 2002, pronunțată în cauza C-277/99, Culegere 2002, p. I-1261.

(9)  Hotărârile din 30 aprilie 1996, pronunțată în cauza C-214/94, Culegere 1996, p. I-2253, din 30 aprilie 1996, pronunțată în cauza C-308/93, Rec. 1996, p. I-2097, și din 15 ianuarie 2002, pronunțată în cauza C-55/00, Culegere 2002, p. I-413.

(10)  JO L 117, 4.5.2005, p. 1.”


ANEXA I

Anexele la Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la secțiunea I, la rubrica „D. GERMANIA”, textul se înlocuiește cu mențiunea „Fără obiect”;

(b)

la secțiunea I, la rubrica „R. AUSTRIA”, textul se înlocuiește cu mențiunea „Fără obiect”;

(c)

secțiunea II se modifică după cum urmează:

(i)

la rubrica „G. SPANIA”, mențiunea „nici una” se înlocuiește cu:

„Indemnizațiile de naștere (alocații în numerar sub forma unei plăți unice pentru nașterea celui de-al treilea copil și a copiilor următori și prestații în numerar sub forma unei plăți unice în caz de naștere multiplă)”;

(ii)

la rubrica „H. FRANȚA”, textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Indemnizația de naștere sau de adopție (alocație pentru nou-născut)”;

(iii)

la rubrica „W. FINLANDA”, textul se înlocuiește cu următorul text:

„Indemnizația globală de maternitate, indemnizația fixă de maternitate și ajutorul sub forma unei sume fixe destinate compensării costului adopției internaționale, în aplicarea legii privind indemnizațiile de maternitate”;

(d)

la secțiunea III, rubrica „D. GERMANIA”, litera (b) se elimină.

2.

Anexa IIa se înlocuiește cu următorul text, care include, fără a le modifica, mențiunile care figurează în actul de aderare din 2003:

„ANEXA IIa

Prestații speciale în numerar cu caracter necontributiv

(Articolul 10a)

A.   BELGIA

(a)

Indemnizația de înlocuire a veniturilor (Legea din 27 februarie 1987)

(b)

Venitul garantat persoanelor în vârstă (Legea din 22 martie 2001).

B.   REPUBLICA CEHĂ

Ajutorul social (Legea privind asistența socială nr. 117/1995 Sb.).

C.   DANEMARCA

Ajutor de locuință pentru pensionari (Legea privind ajutorul pentru locuința individuală, codificată prin Legea nr. 204 din 29 martie 1995)

D.   GERMANIA

Venitul minim individual garantat persoanelor în vârstă sau celor cu o capacitate redusă de a-și câștiga existența, în conformitate cu dispozițiile Codului Social, cartea XII, capitolul 4.

E.   ESTONIA

(a)

Indemnizația pentru persoana adultă cu handicap (Legea din 27 ianuarie 1999 privind prestațiile sociale pentru persoane cu handicap)

(b)

Indemnizația de șomaj (Legea din 1 octombrie 2000 privind protecția socială a șomerilor).

F.   GRECIA

Prestații speciale pentru persoanele în vârstă (Legea 1296/82).

G.   SPANIA

(a)

Venitul minim garantat (Legea nr. 13/82 din 7 aprilie 1982)

(b)

Prestații în numerar pentru asistența acordată persoanelor în vârstă și invalizilor cu incapacitate de muncă (Decret regal nr. 2620/81 din 24 iulie 1981)

(c)

Pensii de invaliditate și de limită de vârstă, de tip necontributiv, prevăzute la articolul 38 alineatul (1) din textul consolidat al legii generale privind securitatea socială, aprobat prin Decretul-lege regal nr. 1/1994 din 20 iunie 1994

(d)

Indemnizații de mobilitate și pentru cheltuielile de transport (Legea nr. 13/1982 din 7 aprilie 1982).

H.   FRANȚA

(a)

Indemnizația suplimentară din Fondul Special de Invaliditate și din Fondul de Solidaritate pentru Limită de Vârstă (Legea din 30 iunie 1956, codificată în cartea VIII din Codul de Securitate Socială)

(b)

Indemnizația pentru persoanele adulte cu handicap (Legea din 30 iunie 1975, codificată în cartea VIII din Codul de Securitate Socială)

(c)

Indemnizație specială (Legea din 10 iulie 1952, codificată în cartea VIII din Codul de Securitate Socială).

I.   IRLANDA

(a)

Ajutor de șomaj [Legea (consolidată) din 1993 privind protecția socială, partea a treia, capitolul 2]

(b)

Pensia pentru limită de vârstă (necontributivă) [Legea (consolidată) din 1993 privind protecția socială, partea a treia, capitolul 4]

(c)

Pensii de urmaș (necontributive) [Legea (consolidată) din 1993 privind protecția socială, partea a treia, capitolul 6, astfel cum a fost modificată de partea a cincea a Legii din 1997 privind protecția socială]

(d)

Indemnizație de invaliditate (Legea din 1996 privind protecția socială, partea a patra)

(e)

Indemnizație de mobilitate (Legea din 1970 privind sănătatea, articolul 61)

(f)

Pensia pentru nevăzători [Legea (consolidată) din 1993 privind protecția socială, partea a treia, capitolul 5].

J.   ITALIA

(a)

Pensiile sociale pentru persoanele fără venituri (Legea nr. 153 din 30 aprilie 1969)

(b)

Pensii și indemnizații pentru mutilați și invalizi civili (Legile nr. 118 din 30 martie 1974, nr. 18 din 11 februarie 1980 și nr. 508 din 23 noiembrie 1988)

(c)

Pensii și indemnizații pentru surdo-muți (Legile nr. 381 din 26 mai 1970 și nr. 508 din 23 noiembrie 1988)

(d)

Pensii și indemnizații pentru nevăzători civili (Legile nr. 382 din 27 mai 1970 și nr. 508 din 23 noiembrie 1988)

(e)

Supliment la pensia minimă (Legile nr. 218 din 4 aprilie 1952, nr. 638 din 11 noiembrie 1983 și nr. 407 din 29 decembrie 1990)

(f)

Supliment la indemnizația de invaliditate (Legea nr. 222 din 12 iunie 1984)

(g)

Ajutor social (Legea nr. 335 din 8 august 1995)

(h)

Majorare socială [articolul 1 alineatele (1) și (12) din Legea nr. 544 din 29 decembrie 1988 și modificările ulterioare].

K.   CIPRU

(a)

Pensia socială [Legea privind pensia socială din 1995 (legea 25 (I)/95), astfel cum a fost modificată]

(b)

Indemnizația pentru persoanele cu handicap motor grav (Deciziile Consiliului de miniștri nr. 38210 din 16 octombrie 1992, nr. 41370 din 1 august 1994, nr. 46183 din 11 iunie 1997 și nr. 53675 din 16 mai 2001)

(c)

Indemnizația specială pentru nevăzători [Legea din 1996 privind alocațiile speciale (Legea 77(I)/96), astfel cum a fost modificată].

L.   LETONIA

(a)

Indemnizația de securitate socială (Legea privind asistența socială din 26 octombrie 1995)

(b)

Indemnizații pentru cheltuielile de transport pentru persoanele cu handicap de mobilitate (Legea privind asistența socială din 26 octombrie 1995).

M.   LITUANIA

(a)

Pensia socială (Legea din 1994 privind pensiile sociale)

(b)

Indemnizația specială de transport pentru persoanele cu handicap de mobilitate (Legea din 2000 privind indemnizațiile de transport, articolul 7).

N.   LUXEMBURG

Venitul pentru persoanele cu handicap grav [Legea din 12 septembrie 2003, articolul 1 alineatul (2), cu excepția persoanelor recunoscute ca lucrători cu handicap care sunt încadrați pe piața muncii obișnuite sau într-un atelier protejat].

O.   UNGARIA

(a)

Renta de invaliditate [Decretul Consiliului de miniștri nr. 83/1987 (XII 27) privind renta de invaliditate]

(b)

Pensia pentru limită de vârstă necontributivă (Legea III din 1993 privind administrația socială și prestațiile sociale)

(c)

Indemnizația de transport [Decretul Guvernului nr. 164/1995 (XII 27) privind indemnizațiile de transport pentru persoanele cu handicap grav].

P.   MALTA

(a)

Indemnizația suplimentară [articolul 73 din Legea privind securitatea socială (Capitolul 318) din 1987]

(b)

Pensia pentru limită de vârstă [Legea privind securitatea socială (Capitolul 318) din 1987].

Q.   ȚĂRILE DE JOS

(a)

Legea privind asistența de incapacitate pentru tinerii cu handicap, din 24 aprilie 1997 (Wajong)

(b)

Legea privind prestațiile suplimentare din 6 noiembrie 1986 (TW).

R.   AUSTRIA

Indemnizația compensatorie [Legea federală din 9 septembrie 1955 privind asigurarea socială generală (ASVG), Legea federală din 11 octombrie 1978 privind asigurarea socială pentru persoanele care exercită o activitate industrială sau comercială (GSVG) și Legea federală din 11 octombrie 1978 privind asigurarea socială pentru agricultori (BSVG)].

S.   POLONIA

Pensia socială (Legea din 29 noiembrie 1990 privind asistența socială).

T.   PORTUGALIA

(a)

Pensia socială necontributivă pentru limită de vârstă și invaliditate (Decretul-lege nr. 464/80 din 13 octombrie 1980)

(b)

Pensia de urmaș necontributivă (Decretul de reglementare nr. 52/81 din 11 noiembrie 1981).

U.   SLOVENIA

(a)

Pensia de stat (Legea din 23 decembrie 1999 privind pensiile și asigurarea de invaliditate)

(b)

Sprijinirea veniturilor pensionarilor (Legea din 23 decembrie 1999 privind pensiile și asigurarea de invaliditate)

(c)

Alocația de subzistență (Legea din 23 decembrie 1999 privind pensiile și asigurarea de invaliditate).

V.   SLOVACIA

Ajustarea pensiilor care constituie unica sursă de venit (Legea nr. 100/1988 Zb.).

W.   FINLANDA

(a)

Indemnizația de invaliditate (Legea privind indemnizația de invaliditate, 124/88)

(b)

Indemnizația pentru îngrijirea copiilor (Legea privind indemnizația pentru îngrijirea copiilor, 444/69)

(c)

Indemnizația de locuință pentru pensionari (Legea privind indemnizația de locuință pentru pensionari, 591/78)

(d)

Sprijinirea pieței muncii (Legea privind indemnizațiile de șomaj, 1290/2002)

(e)

Asistență specială pentru imigrați (Legea privind asistența specială pentru imigrați, 1192/2002).

X.   SUEDIA

(a)

Indemnizație de locuință pentru pensionari (Lege din 2001: 761)

(b)

Ajutor financiar pentru persoanele în vârstă (Lege din 2001: 853)

(c)

Indemnizație de invaliditate și indemnizație pentru îngrijirea copiilor cu handicap (Lege din 1998: 703)

Y.   REGATUL UNIT

(a)

Creditul de pensie (Legea din 2002 privind creditul de pensie)

(b)

Indemnizațiile pe baza venitului pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă [Legea din 28 iunie 1995 privind persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, articolul 1 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) și articolul 3 și Regulamentul din 18 octombrie 1995 privind persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (Irlanda de Nord), articolul 3 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) și articolul 5]

(c)

Suplimentarea resurselor [Legea din 25 iulie 1986 privind securitatea socială, articolele 20-22 și articolul 23 și Regulamentul din 5 noiembrie 1986 privind securitatea socială (Irlanda de Nord), articolele 21-24]

(d)

Indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap [Legea din 27 iunie 1991 privind indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap și indemnizația de incapacitate de muncă pentru persoanele cu handicap, articolul 1 și Regulamentul din 24 iulie 1991 privind indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap și indemnizația de incapacitate de muncă pentru persoanele cu handicap (Irlanda de Nord), articolul 3]

(e)

Indemnizația de îngrijire acordată unei terțe persoane [Legea din 20 martie 1975 privind securitatea socială, articolul 35, și Legea din 20 martie 1975 privind securitatea socială (Irlanda de Nord), articolul 35]

(f)

Indemnizația pentru însoțitor de invalid [Legea din 20 martie 1975 privind securitatea socială, articolul 37, și Legea din 20 martie 1975 privind securitatea socială (Irlanda de Nord), articolul 37].”

3.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

la începutul anexei, sub „Observații de ordin general”, se adaugă următorul alineat:

„(3)

Având în vedere dispozițiile articolului 6 din prezentul regulament, trebuie observat că dispozițiile convențiilor bilaterale care nu se referă la domeniul de aplicare a prezentului regulament și care rămân în vigoare între statele membre nu sunt incluse în această anexă, în special dispozițiile care prevăd totalizarea perioadelor de asigurare realizate într-o țară terță.”;

(b)

în partea A, se elimină următoarele puncte:

Punctele 2, 3 litera (b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71 literele (a) și (c), 73 literele (a) și (b), 74, 75, 83 literele (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300;

(c)

în partea A punctul 3 litera (a) (Belgia - Germania), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolele 3 și 4 din Protocolul final din 7 decembrie 1957 la Convenția generală de la aceeași dată, în forma care figurează în Protocolul suplimentar din 10 noiembrie 1960 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate în unele regiuni frontaliere înainte, în timpul și după al doilea război mondial)”;

(d)

în partea A punctul 67 (Danemarca - Finlanda), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10 din Convenția nordică în domeniul securității sociale din 15 iunie 1992 privind acoperirea cheltuielilor suplimentare de călătorie în caz de boală pe durata unui sejur într-o altă țară nordică prin majorarea costului călătoriei de întoarcere în țara de reședință”;

(e)

în partea A punctul 68 (Danemarca - Suedia), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10 din Convenția nordică în domeniul securității sociale din 15 iunie 1992 privind acoperirea cheltuielilor suplimentare de călătorie în caz de boală pe durata unui sejur într-o altă țară nordică prin majorarea costului călătoriei de întoarcere în țara de reședință”;

(f)

în partea A punctul 71 litera (b) (Germania - Grecia), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8 alineatul (1), alineatul (2) litera (b) și alineatul (3), articolele 9-11 și capitolele I și IV, în măsura în care ele se referă la aceste articole, din Convenția privind ajutorul de șomaj din 31 mai 1961, precum și nota la procesul-verbal din 14 iunie 1980 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare pentru indemnizațiile de șomaj în cazul transferului reședinței dintr-un stat în altul)”;

(g)

în partea A punctul 72 (Germania - Spania), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 45 alineatul (2) din Convenția privind securitatea socială din 4 decembrie 1973 (reprezentare la nivelul autorităților diplomatice și consulare)”;

(h)

în partea A, punctul 73 literele (c), (d), (e) și (f) (Germania - Franța), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Acordul suplimentar nr. 4 din 10 iulie 1950 la Convenția generală de la aceeași dată, în forma care figurează în Acordul suplimentar nr. 2 din 18 iunie 1955 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate între 1 iulie 1940 și 30 iunie 1950);

(b)

titlul I din Acordul suplimentar nr. 2 menționat anterior (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate înainte de 8 mai 1945);

(c)

punctele 6, 7 și 8 din Protocolul general din 10 iulie 1950 la Convenția generală de la aceeași dată (dispoziții administrative);

(d)

titlurile II, III și IV din Acordul din 20 decembrie 1963 (securitatea socială a landului Saar);”

(i)

în partea A punctul 79 (Germania - Luxemburg), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolele 4, 5, 6 și 7 din Tratatul din 11 iulie 1959 (luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate între septembrie 1940 și iunie 1946)”;

(j)

în partea A, punctul 83 literele (h) și (i) (Germania - Austria), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1 alineatul (5) și articolul 8 din Convenția privind ajutorul de șomaj din 19 iulie 1978, precum și articolul 10 din Protocolul Final la respectiva convenție (acordarea de către statul locului de muncă anterior de indemnizații de șomaj lucrătorilor frontalieri) se aplică în continuare persoanelor care exercită o activitate de lucrător frontalier la 1 ianuarie 2005 sau o exercitau înaintea acestei date și devin șomeri înainte de 1 ianuarie 2011”;

(k)

în partea A, punctul 90 literele (a), (b) și (c) (Germania – Regatul Unit), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Articolul 7 alineatele (5) și (6) din Convenția privind securitatea socială din 20 aprilie 1960 (legislație aplicabilă civililor care lucrează pentru forțele armate);

(b)

Articolul 5 alineatele (5) și (6) din Convenția privind ajutorul de șomaj din 20 aprilie 1960 (legislație aplicabilă civililor care lucrează pentru forțele armate);”

(l)

în partea A punctul 142 (Spania - Portugalia), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22 din Convenția generală din 11 iunie 1969 (exportul de prestații de șomaj)”;

(m)

în partea A punctul 180 (Irlanda – Regatul Unit), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8 din Acordul din 14 septembrie 1971 privind securitatea socială (privind transferul și luarea în considerare a unor cotizații creditate în materie de invaliditate)”;

(n)

în partea A punctul 267 (Țările de Jos - Portugalia), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 31 din Convenția din 19 iulie 1979 (exportul de prestații de șomaj)”;

(o)

în partea A punctul 298 (Finlanda - Suedia), textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10 din Convenția nordică privind securitatea socială din 15 iunie 1992 referitor la acoperirea cheltuielilor suplimentare de călătorie în caz de boală pe durata unui sejur într-o altă țară nordică prin majorarea costului călătoriei de întoarcere în țara de reședință”;

(p)

în partea B, următoarele mențiuni se elimină:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300.

4.

La anexa IV, secțiunea B se modifică după cum urmează:

(a)

la rubrica „D. GERMANIA”, textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Asigurarea pentru limită de vârstă pentru agricultori (Alterssicherung der Landwirte)”;

(b)

la rubrica „J. ITALIA”, textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Sistemele de asigurare de pensie pentru (Assicurazione pensioni per):

medici (medici)

farmaciști (farmacisti)

medici veterinari (veterinari)

infirmieri (infirmiere), personal medical auxiliar, supraveghetori de copii (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

psihologi (psicologi)

ingineri și arhitecți (ingegneri ed architetti)

geometri (geometri)

avocați (avvocati)

economiști (dottori commercialisti)

experți-contabili și experți în sectorul afacerilor (ragionieri e periti commerciali)

consultanți în probleme de muncă (consulenti del lavoro)

notari (notai)

comisionari în vamă (spedizionieri doganali)

biologi (biologi)

agronomi și experți agricoli (agrotecnici e periti agrari)

agenți și reprezentanți comerciali (agenti e rappresentanti di commercio)

jurnaliști (giornalisti)

experți industriali (periti industriali)

actuari, chimiști, doctori în agronomie, doctori în arboricultură, geologi (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi);”

(c)

la rubrica „R. AUSTRIA”, textul actual se înlocuiește cu următorul text:

„Sistemele de pensii ale organismelor de asigurări de pensii ale asociațiilor profesiilor liberale (Kammern der Freien Berufe)”.

5.

Anexa VI se modifică după cum urmează:

(a)

la rubrica „C. DANEMARCA”, punctul 6 litera (b) se elimină;

(b)

la rubrica „C. DANEMARCA”, se adaugă următorul text:

„11.

Prestația interimară acordată șomerilor care au fost admiși pentru sistemul de «flexjob» (ledighedsydelse) (Legea nr. 455 din 10 iunie 1997) este reglementată de dispozițiile din titlul III, capitolul 6 (prestații de șomaj). În privința șomerilor care merg într-un alt stat membru, dispozițiile articolelor 69 și 71 din prezentul regulament se aplică în situația în care statul membru respectiv dispune de condiții de încadrare în muncă similare pentru aceeași categorie de persoane.”;

(c)

la rubrica „D. GERMANIA”, se elimină punctele 3, 11 și 17 și se adaugă următoarele puncte:

„24.

Pentru calcularea sumei teoretice prevăzute la articolul 46 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament, în sistemele de pensii pentru profesiile liberale, instituția competentă ia drept referință, pentru fiecare dintre anii de asigurare realizați în temeiul legislației oricărui alt stat membru, media drepturilor anuale la pensie dobândite pe durata perioadei de cotizare a instituției competente prin plata contribuțiilor.

25.

Dispozițiile articolului 79a din acest regulament se aplică, prin analogie, la calcularea pensiilor pentru orfani și la majorările sau suplimentările de pensii pentru copii acordate prin sistemele de pensii pentru profesiile liberale.”;

(d)

la rubrica „H. FRANȚA”, textul de la punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Sub rezerva articolelor 73 și 74 din prezentul regulament, indemnizațiile de locuință și suplimentele la alegerea părinților pentru îngrijirea copilului (prestația pentru copilul nou-născut) se acordă numai persoanelor interesate și membrilor familiilor acestora care locuiesc pe teritoriu francez.”;

(e)

la rubrica „I. IRLANDA”, punctul 11 se elimină;

(f)

la rubrica „R. AUSTRIA”, se adaugă următoarele puncte:

„8.

Pentru calcularea sumei teoretice prevăzute la articolul 46 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament, în ceea ce privește prestațiile, totale sau parțiale, din sistemul de pensii pentru profesiile liberale (Kammern der Freien Berufe) care sunt finanțate exclusiv prin capitalizare sau pe baza unui sistem de conturi pentru pensii, instituția competentă ia în considerare, pentru fiecare lună de asigurare realizată în temeiul legislației oricărui alt stat membru, capitalul proporțional cu capitalul efectiv acumulat în sistemul de pensii respectiv sau considerat ca acumulat într-un asemenea sistem și cu numărul de luni care reprezintă perioadele de asigurare realizate în sistemul de pensii respectiv.

9.

Dispozițiile articolului 79a din prezentul regulament se aplică, prin analogie, pentru calcularea pensiilor de orfan și a majorărilor sau suplimentărilor de pensie pentru copii acordate prin sistemele de pensii ale asociațiilor profesiilor liberale (Kammern der Freien Berufe).”;

(g)

la rubrica „Y. REGATUL UNIT”, textul se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 2 litera (b), se înlocuiesc punctele (i) și (ii) cu următoare le puncte:

„(i)

soțul (soția) sau fostul soț (fosta soție), în cazul în care cererea este făcută de:

o femeie căsătorită sau

o persoană a cărei căsătorie a luat sfârșit altfel decât prin decesul celuilalt soț,

sau

(ii)

fostul soț (fosta soție), în cazul în care cererea este făcută de:

un văduv care, imediat înaintea vârstei de pensionare, nu are dreptul la o indemnizație de părinte văduv («widowed parent's allowance»), sau

o văduvă care, imediat înaintea vârstei de pensionare, nu are dreptul la o indemnizație de mamă văduvă («widowed mother's allowance»), la o indemnizație de părinte văduv sau la o pensie de urmaș sau care nu are dreptul decât la o pensie de urmaș pentru limită de vârstă, calculată în conformitate cu dispozițiile articolului 46 alineatul (2) din prezentul regulament; în acest scop, prin «pensie de urmaș pentru limită de vârstă» se înțelege o pensie de urmaș plătibilă la o rată redusă, în conformitate cu dispozițiile articolului 39 alineatul (4) din Legea din 1992 privind cotizațiile și prestațiile de securitate socială.”;

(ii)

punctul 22 se elimină.


ANEXA II

Anexele la Regulamentul (CEE) nr. 564/72 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa 2, la rubrica, „X. SUEDIA”, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Pentru prestațiile de șomaj: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Biroul suedez pentru asigurări de șomaj)”.

2.

La anexa 4, la rubrica „D. GERMANIA”, se adaugă următorul punct:

„9.

Sistemele de pensii pentru profesiile liberale:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln”.

3.

La anexa 10, la rubrica „C. DANEMARCA”, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Pentru aplicarea dispozițiilor articolului 10c, ale articolului 11 alineatul (1), ale articolului 11a alineatul (1), ale articolului 12a, ale articolului 13 alineatele (2) și (3), și ale articolului 14 alineatele (1)-(3) din regulamentul de aplicare: Den Sociale Sikringsstyrelse, København”.

4.

La anexa 10, la rubrica „R. AUSTRIA”, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Pentru aplicarea articolului 14 alineatul (1) litera (b), a articolului 14a alineatul (1) litera (b) și a articolului 17 din regulament:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (ministru federal pentru securitatea socială, pentru probleme proprii diferitelor generații și pentru protecția consumatorilor), în acord cu administrația publică respectivă în privința sistemelor speciale pentru funcționari publici și cu organismul de asigurări în privința sistemelor de pensii pentru asociațiile profesionale liberale (Kammern der Freien Berufe).”

5.

Anexa 11 se elimină.


Top