EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0560

Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului din 12 aprilie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș

OJ L 95, 14.4.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 347–354 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 183 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 183 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 80 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrogat prin 32016R0907 . Latest consolidated version: 22/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/560/oj

18/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

183


32005R0560


L 095/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 560/2005 AL CONSILIULUI

din 12 aprilie 2005

de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60, 301 și 308,

având în vedere Poziția comună 2004/852/PESC a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind unele măsuri restrictive împotriva Coastei de Fildeș (1)

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

În Rezoluția 1572 (2004) din 15 noiembrie 2004, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, hotărând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite și deplângând reluarea ostilităților în Coasta de Fildeș și încălcările repetate ale acordului de încetare a focului din 3 mai 2003, a decis impunerea anumitor măsuri financiare restrictive împotriva Coastei de Fildeș.

(2)

Poziția comună 2004/852/PESC prevede punerea în aplicare a măsurilor instituite de Rezoluția 1572 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, inclusiv a înghețării fondurilor și a resurselor economice ale persoanelor desemnate de Comitetul pentru sancțiuni al Organizației Națiunilor Unite și care constituie o amenințare la adresa procesului de pace și de reconciliere națională în Coasta de Fildeș, în special acele persoane care blochează punerea în aplicare a acordurilor de la Linas-Marcoussis și de la Accra III, oricare alte persoane considerate răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional în Coasta de Fildeș, pe baza informațiilor relevante, oricare alte persoane care incită în public la ură și violență, precum și oricare alte persoane identificate de către comitet ca încălcând embargoul asupra armelor, impus, de asemenea, de Rezoluția 1572 (2004).

(3)

Aceste măsuri se înscriu în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, pentru evitarea oricărei denaturări a concurenței, este necesar ca legislația comunitară să le pună în aplicare în ceea ce privește Comunitatea. În sensul prezentului regulament, se consideră că teritoriul Comunității cuprinde teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile instituite de tratat.

(4)

Pentru a se garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)

„Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în conformitate cu alineatul (14) din Rezoluția 1572 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)

„fonduri” înseamnă active financiare și beneficii de orice natură, care includ, dar nu se limitează la:

(a)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(b)

depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri de cont, creanțe și titluri de creanțe;

(c)

valori mobiliare tranzacționate în cadru public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri de valoare și acțiuni, certificate sub formă de valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, warrant-uri, obligațiuni negarantate și contracte pe instrumente derivate;

(d)

dobânzi, dividende și alte venituri generate sau majorate de active;

(e)

creditul, dreptul la compensare, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(f)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(g)

documente care atestă participații la fonduri sau resurse financiare;

(h)

orice alt instrument de finanțare a exporturilor.

(3)

„înghețarea fondurilor” înseamnă prevenirea oricărei mișcări, oricărui transfer, oricărei modificări, utilizări, accesări sau manipulări de fonduri în orice fel care ar avea ca rezultat schimbarea volumului, a cantității, a locului, a deținerii, a posesiei, a caracterului, a destinației fondurilor sau alte schimbări care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;

(4)

„resurse economice” înseamnă active de orice natură, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(5)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă prevenirea utilizării acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii pe orice cale, în special dar nu numai prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea resurselor economice.

Articolul 2

(1)   Toate fondurile și resursele economice deținute sau controlate, direct sau indirect, de către persoanele fizice, persoanele juridice sau entitățile menționate în anexa I se îngheață.

(2)   Nu se pun la dispoziția persoanelor fizice, persoanelor juridice sau a entităților menționate în anexa I, direct sau indirect sau în beneficul acestora, fonduri sau resurse economice.

(3)   Se interzice participarea intenționată la activități al căror obiect sau efect este sustragerea, directă sau indirectă, de la măsurile menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt prevăzute în anexa II, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice în condițiile pe care acestea le cred de cuviință, cu condiția ca autoritățile competente să fi notificat Comitetul pentru sancțiuni despre intenția lor de a autoriza accesul la asemenea fonduri sau resurse economice și să nu fi primit un răspuns negativ din partea Comitetului pentru sancțiuni în termen de două zile lucrătoare de la data unei astfel de notificări, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice respective sunt:

(a)

necesare pentru cheltuielile de bază, inclusiv pentru plata produselor alimentare, a chiriilor sau a ipotecilor, a medicamentelor și a tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurări și a taxelor pentru serviciile de utilități publice;

(b)

destinate exclusiv plății onorariilor profesionale rezonabile și a rambursării cheltuielilor asociate cu prestarea de servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății taxelor sau a cheltuielilor ocazionate de depozitarea sau de întreținerea fondurilor sau a resurselor economice înghețate.

(2)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt menționate în anexa II, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția să fi notificat acest fapt Comitetului pentru sancțiuni și să fi primit aprobarea comitetului, în condițiile prevăzute la alineatul (14) litera (e) din Rezoluția 1572 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 4

Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt menționate în anexa II, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice sunt supuse unei măsuri judiciare, administrative sau arbitrale stabilite înainte de 15 noiembrie 2004 sau unei hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale emise anterior datei menționate;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru satisfacerea cererilor garantate printr-o astfel de măsură sau vor fi considerate valide prin această hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative în vigoare care reglementează drepturile persoanelor care pot avea asemenea cereri;

(c)

măsura sau hotărârea nu este în beneficiul nici unei persoane sau entități menționate în anexa I;

(d)

recunoașterea măsurii sau a hotărârii nu contravine politicii publice a statului membru interesat;

(e)

autoritățile competente au notificat Comitetul pentru sancțiuni despre măsura sau hotărârea respectivă.

Articolul 5

Autoritatea competentă în cauză informează autoritățile competente ale celorlalte state membre, precum și Comisia, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul articolelor 3 sau 4.

Articolul 6

Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică majorărilor conturilor înghețate efectuate sub forma:

(a)

dobânzilor sau a altor venituri generate de aceste conturi sau

(b)

plăților cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au apărut anterior datei la care acestor conturi li s-a aplicat prezentul regulament,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri sau plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

Articolul 7

Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare care primesc fonduri transferate de către terți în contul persoanelor sau entităților menționate în anexa I, cu condiția ca orice majorare a acestor conturi să fie, de asemenea, înghețată. Instituțiile financiare informează de îndată autoritățile competente cu privire la asemenea tranzacții.

Articolul 8

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la raportare, confidențialitate și secretul profesional sau dispozițiilor articolului 284 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată orice informații care ar facilita respectarea prezentului regulament, de exemplu despre conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2 autorităților competente ale statelor membre prevăzute în anexa II în care acestea își au reședința sau sunt situate și transmit Comisiei asemenea informații, direct sau prin intermediul acestor autorități competente;

(b)

cooperează cu autoritățile competente menționate în anexa II pentru verificarea acestor informații.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de către Comisie sunt puse la dispoziția autorităților competente ale statului membru în cauză.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopurile pentru care acestea au fost furnizate sau primite.

Articolul 9

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună credință pe baza faptului că asemenea acțiuni sunt în conformitate cu prezentul regulament, nu va implica nici un fel de răspundere din partea persoanei fizice sau juridice sau a entității care pune în aplicare regulamentul, nici din partea directorilor sau angajaților acestora, cu excepția cazului în care se dovedește că înghețarea fondurilor sau a resurselor economice este rezultatul neglijenței.

Articolul 10

Comisia și statele membre se informează reciproc de îndată cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și își furnizează reciproc orice informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații despre încălcarea regulamentului, despre problemele întâmpinate în aplicarea acestuia și despre hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești naționale.

Articolul 11

Comisia este împuternicită să:

(a)

modifice anexa I pe baza deciziilor adoptate de Comitetul pentru sancțiuni;

(b)

modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de către statele membre.

Articolul 12

Statele membre adoptă normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Comisia va fi notificată de către statele membre despre aceste norme fără întârziere după data intrării în vigoare a prezentului regulament, precum și despre orice altă modificare ulterioară.

Articolul 13

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Comunității, inclusiv spațiul aerian;

(b)

la bordul aparatelor de zbor și al navelor aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

tuturor resortisanților unui stat membru în interiorul sau în afara teritoriului comunitar;

(d)

tuturor persoanelor juridice, entităților și organismelor înregistrate sau constituite în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

tuturor persoanelor juridice, grupurilor și entităților care exercită o activitate economică în cadrul Comunității.

Articolul 14

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 12 aprilie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 368, 15.12.2004, p. 50.

(2)  Aviz emis la 24 februarie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


ANEXA I

Lista persoanelor fizice sau juridice sau a entităților menționate la articolele 2, 4 și 7


ANEXA II

Lista autorităților competente menționate la articolele 3, 4, 5, 7 și 8

BELGIA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBLICA CEHĂ

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

DANEMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

În privința înghețării fondurilor:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

În privința asistenței tehnice:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

GRECIA

A.

Înghețarea fondurilor

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Restricții import-export

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

SPANIA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANȚA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction „Politique commerciale et investissements”

Service „Investissements et propriété intellectuelle”

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

IRLANDA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Telephone + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Telephone + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CIPRU

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LETONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LITUANIA

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères et de l'immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

UNGARIA

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

ȚĂRILE DE JOS

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

AUSTRIA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

POLONIA

Autoritatea principală:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Autoritatea de coordonare:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGALIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SLOVACIA

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SUEDIA

Articles 3, 4 and 5:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articles 7 and 8:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

REGATUL UNIT

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. +44 (0) 20 7270 5977

Fax: +44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. +44 (0) 20 7601 4607

Fax: +44 (0) 20 7601 4309

COMUNITATEA EUROPEANĂ

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 296 75 63


Top