EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0087

Directiva 2005/87/CE a Comisiei din 5 decembrie 2005 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind substanțele nedorite din furaje în ceea ce privește plumbul, fluorul și cadmiulText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 321M , 21.11.2006, p. 321–326 (MT)
OJ L 318, 6.12.2005, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 188 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 188 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 63 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/87/oj

03/Volumul 67

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

188


32005L0087


L 318/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2005/87/CE A COMISIEI

din 5 decembrie 2005

de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind substanțele nedorite din furaje în ceea ce privește plumbul, fluorul și cadmiul

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (1), în special articolul 8 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (2), în special articolul 13 alineatul (2) teza a treia,

întrucât:

(1)

Directiva 2002/32/CE interzice utilizarea produselor destinate furajelor al căror conținut de substanțe nedorite depășește conținutul maxim fixat în anexa I.

(2)

Odată cu adoptarea Directivei 2002/32/CE, Comisia a anunțat că dispozițiile anexei I la respectiva decizie vor fi reexaminate pe baza evaluărilor științifice ale riscurilor actualizate și ținând seama de interzicerea oricărei diluții a produselor contaminate și neconforme destinate ca hrană pentru animale.

(3)

La 2 iunie 2004, grupul științific privind substanțele contaminante din lanțul alimentar al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA) adoptă un aviz în urma unei cereri a Comisiei privind plumbul ca substanță nedorită din furaje.

(4)

Contaminarea produselor alimentare cu plumb reprezintă o problemă de sănătate publică. Plumbul se acumulează într-o oarecare măsură în țesuturile renale și hepatice, țesuturile musculare conținând cantități reziduale foarte mici, iar trecerea sa în lapte este limitată. Prin urmare, produsele alimentare de origine animală nu constituie o sursă majoră de expunere a oamenilor la plumb.

(5)

Bovinele și ovinele sunt speciile cele mai sensibile la toxicitatea acută a plumbului. S-au raportat intoxicații individuale în urma ingestiei de materii prime furajere provenind din regiuni poluate sau în urma ingestiei accidentale de surse de plumb. Cu toate acestea, conținuturile evidențiate în materiile prime furajere comercializate în Uniunea Europeană nu produc semne clinice de toxicitate.

(6)

Actele cu putere de lege existente în ceea ce privește plumbul din produsele pentru furaje sunt în general corespunzătoare, astfel încât respectivele produse să nu reprezinte nici un pericol pentru sănătatea oamenilor, pentru sănătatea animalelor și să nu aibă nici un efect negativ asupra producției de șeptel.

(7)

Dat fiind faptul că bovinele și ovinele sunt speciile cele mai sensibile și că furajele verzi reprezintă un element important al rației lor zilnice, trebuie prevăzută o revizuire în vederea unei posibile reduceri ulterioare a conținutului maxim de plumb din furajele verzi.

(8)

De asemenea, ar trebui fixat un conținut maxim de plumb pentru aditivii care aparțin grupei funcționale de oligoelemente, de lianți și de agenți antiaglomeranți și pentru preamestecuri. Conținutul maxim stabilit pentru preamestecuri ține seama de aditivii care prezintă cel mai ridicat conținut de plumb și nu sensibilitatea la plumb a diverselor specii de animale. Prin urmare, pentru a proteja sănătatea animalelor și sănătatea publică, producătorul de preamestecuri se asigură că, în afara conținuturilor maxime aplicabile preamestecurilor, modul de întrebuințare a preamestecului respectă conținuturile maxime aplicabile furajelor complementare și complete.

(9)

La 22 septembrie 2004, grupul științific privind substanțele contaminante din lanțul alimentar al AESA adoptă un aviz în urma unei cereri a Comisiei privind fluorul ca substanță nedorită din furaje.

(10)

Fluorul se acumulează în special în țesuturile de calcificare. În schimb, transferul în țesuturile comestibile, în special ouă și lapte, este limitat. Prin urmare, concentrațiile de fluorură din alimentele de origine animală nu contribuie decât în mică măsură la expunerea oamenilor.

(11)

În Uniunea Europeană, nivelurile de fluorură din pășuni, ierburilor și furajelor combinate sunt, în general, scăzute, astfel încât expunerea animalelor la fluorură se află, în general, sub nivelurile care au efecte prejudiciabile. Cu toate acestea, în anumite regiuni geografice și, ocazional, în apropierea așezărilor industriale, unde emisiile de fluorură sunt ridicate, expunerea excesivă este asociată cu anomalii ale dentiției și ale scheletului.

(12)

Actele cu putere de lege existente privind fluorul din produsele destinate pentru furaje sunt în general corespunzătoare, astfel încât respectivele produse să nu reprezinte nici un pericol pentru sănătatea oamenilor, pentru sănătatea animalelor și să nu aibă nici un efect negativ asupra producției de șeptel.

(13)

Cum metoda de extracție utilizată are o influență semnificativă asupra rezultatului analizei, ar trebui definită respectiva metodă. Se pot utiliza metode echivalente care au o eficiență de extracție egală demonstrată.

(14)

Conținutul de fluor din crustaceele marine, cum ar fi krillul, trebuie modificat pentru a avea în vedere noile tehnici de transformare care au drept scop îmbunătățirea calității nutriționale și reducerea pierderii de biomasă, dar care implică, de asemenea, conținuturi crescute de fluor în produsul final.

(15)

Directiva 84/547/CEE a Comisiei din 26 octombrie 1984 de modificare a anexelor la Directiva 70/524/CEE a Consiliului privind aditivii din furaje (3) stabilește un conținut maxim de fluor în vermiculită (E 561). Domeniul de aplicare a Directivei 2002/32/CE prevede posibilitatea de a stabili conținuturi maxime de substanțe nedorite din aditivi și, pentru mai multă claritate, ar trebui regrupate într-un singur text dispozițiile privind substanțele nedorite.

(16)

La 2 iunie 2004, grupul științific privind substanțele contaminante din lanțul alimentar al AESA adoptă un aviz în urma unei cereri a Comisiei privind cadmiul ca substanță nedorită din furaje.

(17)

Contaminarea produselor alimentare cu cadmiu reprezintă o problemă de sănătate publică. Acumularea de cadmiu în țesuturile animalelor este funcție de concentrația din hrană și durata expunerii. Durata redusă de viață a animalelor, cum ar fi porcii pentru îngrășare și păsările, minimalizează riscul concentrațiilor nedorite de cadmiu din țesuturile lor comestibile. Cu toate acestea, pe perioada vieții lor, rumegătoarele și caii pot fi expuși la cadmiul prezent pe pășuni. În unele regiuni, acest lucru poate produce o acumulare nedorită de cadmiu, în special în rinichi.

(18)

Cadmiul este toxic pentru toate speciile de animale. În cazul majorității speciilor domestice, inclusiv porcii, considerați ca fiind specia cea mai sensibilă, este puțin probabilă apariția unor simptome clinice grave, în cazul în care concentrațiile de cadmiu din hrană rămân sub 5 mg/kg de furaje.

(19)

Actele cu putere de lege existente privind cadmiul din produsele pentru furaje sunt în general corespunzătoare, astfel încât respectivele produse să nu reprezinte nici un pericol pentru sănătatea oamenilor, pentru sănătatea animalelor sau să nu aibă nici un efect negativ asupra producției de efective de vite.

(20)

În prezent, nu s-a stabilit nici un conținut maxim pentru hrana animalelor de casă și materiile prime pentru furajele de origine minerală, în afară de fosfați. Ar trebui stabilit un conținut maxim pentru produsele respective destinate hranei animalelor. Ar trebui modificat conținutul maxim actual de cadmiu din hrana pentru pești, ținând seama de evoluția recentă a formulării hranei pentru pești care conține proporții mai mari de ulei de pește și făină de pește. De asemenea, ar trebui stabilit un conținut maxim de cadmiu pentru aditivii care aparțin grupei funcționale a oligoelementelor, lianților și agenților antiaglomeranți și pentru preamestecuri. Conținutul maxim stabilit pentru preamestecuri ține seama de aditivii care prezintă cel mai ridicat conținut de cadmiu și nu de sensibilitatea la cadmiu a diverselor specii de animale. În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, pentru a proteja sănătatea animalelor și sănătatea publică, producătorul de preamestecuri se asigură că, în afara conținuturilor maxime aplicabile preamestecurilor, modul de întrebuințare a preamestecului respectă conținuturile maxime aplicabile furajelor complementare și complete.

(21)

Prin urmare, directivele 2002/32/CE și 84/547/CEE ar trebui modificate în consecință.

(22)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 2002/32/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Fără a aduce atingere altor condiții privind autorizarea aditivului vermiculită care aparține grupei de lianți, de agenți antiaglomeranți și de coagulanți, astfel cum au fost prevăzute de Directiva 70/524/CEE, conținutul maxim de fluor este cel prevăzut în anexa la prezenta directivă.

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 140, 30.5.2002, p. 10. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/8/CE a Comisiei (JO L 27, 29.1.2005, p. 44).

(2)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 297, 15.11.1984, p. 40.


ANEXĂ

Anexa I la Directiva 2002/32/CE se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 2, plumb, se înlocuiește cu următorul text:

Substanțe nedorite

Produse pentru furaje

Conținut maxim în mg/kg (ppm) de furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

(1)

(2)

(3)

„2.

Plumb (*)

Materii prime furajere, cu excepția:

10

— furajelor verzi (**)

30  (***)

— fosfaților și algelor marine calcaroase

15

— carbonatului de calciu

20

— drojdiilor

5

Aditivi care aparțin grupei funcționale a compușilor de oligoelemente, cu excepția:

100

— oxidului de zinc

400  (***)

— oxidului manganos, a carbonatului de fier, a carbonatului de cupru

200  (***)

Aditivi care aparțin grupelor funcționale de lianți și de agenți antiaglomeranți, cu excepția:

30  (***)

— clinoptilolitului de origine vulcanică

60  (***)

Preamestecuri

200  (***)

Furaje complementare, cu excepția:

10

— furajelor minerale

15

Furaje complete

5

2.

Punctul 3, fluor, se înlocuiește cu următorul text:

Substanțe nedorite

Produse pentru furaje

Conținut maxim în mg/kg (ppm) de furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

(1)

(2)

(3)

„3.

Fluor (****)

Materii prime furajere, cu excepția:

150

— furajelor de origine animală, cu excepția crustaceelor marine, cum ar fi krillul

500

— crustaceelor marine, cum ar fi krillul

3 000

— fosfaților

2 000

— carbonatului de calciu

350

— oxidului de magneziu

600

— algelor marine calcaroase

1 000

Vermiculită (E 561)

3 000  (*****)

Furaje complementare

 

— conținând ≤ 4 % fosfor

500

— conținând > 4 % fosfor

125 pentru 1 % fosfor

Furaje complete, cu excepția:

150

— furajelor complete pentru bovine, ovine și caprine

 

— — — — în lactație

30

— — — — altele

50

— furaje complete pentru porci

100

— furaje complete pentru păsări

350

— furaje complete pentru pui de găină

250

3.

Punctul 6, cadmiu, se înlocuiește cu următorul text:

Substanțe nedorite

Produse pentru furaje

Conținut maxim în mg/kg (ppm) de furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

(1)

(2)

(3)

„6.

Cadmiu (******)

Materii prime furajere de origine vegetală

1

Materii prime furajere de origine animală

2

Materii prime furajere de origine minerală, cu excepția:

2

— fosfaților

10

Aditivi care aparțin grupei funcționale a compușilor de oligoelemente, cu excepția:

10

— oxidului de cupru, a oxidului manganos, a oxidului de zinc și a sulfatului manganos monohidrat

30  (*******)

Aditivi care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți

2

Preamestecuri

15  (*******)

Furaje minerale

 

— conținând < 7 % fosfor

5

— conținând ≥ 7 % fosfor

0,75 pentru 1 % fosfor, cu un maxim de 7,5

Hrană complementară pentru animalele de casă

2

Alte furaje complementare

0,5

Furaje complete pentru bovine, ovine și caprine și hrană pentru pești, cu excepția:

1

— hranei complete pentru animale de companie

2

— furajelor complete pentru viței, miei și iezi și alte furaje complete

0,5


(*)  Conținuturile maxime conduc la o determinare analitică a plumbului, extracția efectuându-se în acid nitric (5 % p/p), timp de treizeci de minute, la temperatura de fierbere. Se pot utiliza metode de extracție echivalente, în cazul în care se demonstrează că au o eficiență egală de extracție.

(**)  Furajele verzi conțin produse pentru consumul animal, precum fânul, furajele însilozate, iarba proaspătă etc.

(***)  Conținuturile se reexaminează până la 31 decembrie 2007 pentru a reduce conținuturile maxime.”

(****)  Conținuturile maxime conduc la o determinare analitică a fluorului, extracția efectuându-se cu acid clorhidric 1 N, timp de douăzeci de minute, la temperatura camerei. Se pot utiliza metode de extracție echivalente, în cazul în care se demonstrează că au o eficiență egală de extracție.

(*****)  Conținuturile se reexaminează până la 31 decembrie 2007 pentru a reduce conținuturile maxime.”

(******)  Conținuturile maxime conduc la o determinare analitică a cadmiului, extracția efectuându-se în acid azotic (5 % p/p), timp de treizeci de minute, la temperatura de fierbere. Se pot utiliza metode de extracție echivalente, în cazul în care se demonstrează că au o eficiență egală de extracție.

(*******)  Conținuturile se reexaminează până la 31 decembrie 2007 pentru a reduce conținuturile maxime.”


Top