EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0671

Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism

OJ L 253, 29.9.2005, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 350–352 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 186 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 186 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 92 - 94

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/671/oj

19/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

186


32005D0671


L 253/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA 2005/671/JAI A CONSILIULUI

din 20 septembrie 2005

privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 30 alineatul (1), articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La reuniunea sa extraordinară din 21 septembrie 2001, Consiliul European a declarat că terorismul reprezintă o adevărată provocare la adresa lumii și a Europei și că lupta împotriva terorismului reprezintă un obiectiv prioritar al Uniunii Europene.

(2)

La 19 octombrie 2001, Consiliul European a declarat că este hotărât să combată terorismul în toate formele sale pretutindeni în lume și că își va continua eforturile pentru consolidarea coaliției comunității internaționale în combaterea terorismului sub toate aspectele și în toate formele sale, de exemplu prin consolidarea cooperării între serviciile operaționale responsabile de combaterea terorismului: Europol, Eurojust, serviciile de informații, forțele de poliție și autoritățile judiciare.

(3)

În lupta împotriva terorismului, este esențial ca serviciile în cauză să dețină informații cât mai actualizate și complete în respectivele lor domenii. Serviciile naționale specializate din statele membre, autoritățile judiciare și instituțiile competente ale Uniunii Europene, precum Europol și Eurojust, au o nevoie imperioasă de informații pentru a-și putea îndeplini sarcinile.

(4)

Decizia 2003/48/JAI a Consiliului din 19 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a unor măsuri specifice de cooperare polițienească și judiciară pentru combaterea terorismului în conformitate cu articolul 4 din Poziția comună 2001/931/PESC (2) reprezintă un progres major. Persistența amenințării teroriste și complexitatea fenomenului necesită schimburi de informații din ce în ce mai extinse. Domeniul de aplicare al schimburilor de informații trebuie extins la toate fazele procedurii penale, inclusiv la condamnare, precum și la toate persoanele, grupurile sau entitățile anchetate, urmărite în justiție sau condamnate pentru infracțiuni de terorism.

(5)

Înțelegând că obiectivele prezentei decizii nu pot fi suficient realizate de către statele membre acționând singure și prin urmare, dată fiind nevoia de reciprocitate, pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

(6)

În efectuarea schimburilor de informații, prezenta decizie nu aduce atingere intereselor esențiale de siguranță națională și nu ar trebui să pericliteze siguranța persoanelor sau reușita unei cercetări în curs sau a activităților specifice de informații în domeniul siguranței naționale.

(7)

Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

DECIDE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a)

„infracțiuni de terorism” înseamnă infracțiunile menționate la articolul 1, articolul 2 și articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (3);

(b)

„Convenția Europol” înseamnă convenția din 26 iulie 1995 privind constituirea Oficiului European de Poliție (4);

(c)

„Decizia Eurojust” înseamnă Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (5);

(d)

„grup sau entitate” înseamnă „grupurile teroriste” în sensul articolului 2 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și grupurile și entitățile care figurează pe lista din anexa la Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (6).

Articolul 2

Furnizare de informații privind infracțiunile de terorism către Eurojust, Europol și statele membre

(1)   Fiecare stat membru desemnează un serviciu specializat din cadrul forțelor sale de poliție sau din cadrul altor autorități de aplicare a legii, care, în conformitate cu legislația internă, vor avea acces la și vor colecta toate informațiile relevante care privesc și rezultă în urma cercetărilor penale desfășurate de autoritățile sale de aplicare a legii în cazul infracțiunilor de terorism și le va trimite la Europol în conformitate cu alineatele (3) și (4).

(2)   Fiecare stat membru desemnează una sau, acolo unde sistemul său juridic permite, mai multe autorități, care să acționeze drept corespondenți naționali ai Eurojust în probleme care privesc terorismul, sau o autoritate judiciară sau altă autoritate competentă care, în conformitate cu legislația internă, are acces la și colectează toate informațiile relevante care privesc urmărirea penală și condamnarea pentru infracțiuni de terorism și le trimite la Eurojust în conformitate cu alineatul (5).

(3)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a asigura că cel puțin informațiile menționate la alineatul (4) privind cercetările penale și informațiile menționate la alineatul (5) privind urmărirea penală și condamnarea pentru infracțiunile de terorism care afectează sau pot afecta două sau mai multe state membre, colectate de autoritatea competentă, se transmit către:

(a)

Europol, în conformitate cu legislația internă și cu dispozițiile Convenției Europol, pentru prelucrare și

(b)

Eurojust, în conformitate cu legislația internă și acolo unde dispozițiile Deciziei Eurojust permit.

(4)   Informațiile care trebuie transmise către Europol în conformitate cu alineatul (3) sunt următoarele:

(a)

datele care permit identificarea persoanei, grupului sau entității;

(b)

actele care fac obiectul cercetării și circumstanțele lor specifice;

(c)

calificarea infracțiunii cercetate;

(d)

legăturile cu alte cazuri conexe;

(e)

utilizarea tehnologiilor comunicării;

(f)

amenințarea reprezentată de deținerea de arme de distrugere în masă.

(5)   Informațiile care trebuie transmise către Eurojust în conformitate cu alineatul (3) sunt următoarele:

(a)

datele care permit identificarea persoanei, grupului sau entității care face obiectul unei cercetări sau urmăriri penale;

(b)

infracțiunea cercetată și circumstanțele sale specifice;

(c)

informații despre condamnările definitive pentru infracțiuni de terorism și circumstanțele specifice legate de aceste infracțiuni;

(d)

legăturile cu alte cazuri conexe;

(e)

cererile de asistență judiciară, inclusiv comisiile rogatorii, adresate unui stat membru sau de către un stat membru și răspunsul.

(6)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a asigura că toate informațiile relevante incluse în documente, dosare, elemente de informare, obiecte sau alte mijloace de probă sechestrate sau confiscate în cursul cercetărilor sau procedurilor penale în legătură cu infracțiunile de terorism pot fi puse la dispoziție autorităților din alte state membre interesate cât mai curând posibil, ținând seama de necesitatea de a nu periclita cercetările în curs, în conformitate cu legislația internă și instrumentele juridice internaționale relevante, atunci când se desfășoară sau poate fi inițiată cercetarea penală sau atunci când urmărirea penală este în curs de desfășurare în legătură cu infracțiuni de terorism.

Articolul 3

Echipe comune de cercetare

Atunci când este cazul, statele membre iau măsurile necesare pentru alcătuirea de echipe comune de cercetare pentru desfășurarea unor cercetări penale care privesc infracțiuni de terorism.

Articolul 4

Cereri de asistență judiciară și de executare a hotărârilor judecătorești

Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a asigura că cererile de asistență judiciară din partea altor state membre și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești care au legătură cu infracțiuni de terorism se prelucrează în regim de urgență și li se acordă prioritate.

Articolul 5

Abrogarea dispozițiilor existente

Decizia 2003/48/JAI se abrogă.

Articolul 6

Punere în aplicare

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei decizii până la 30 iunie 2006.

Articolul 7

Aplicare teritorială

Prezenta decizie se aplică în Gibraltar.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 septembrie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BECKETT


(1)  Aviz emis la 7 iunie 2005 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată).

(2)  JO L 16, 22.1.2003, p. 68.

(3)  JO L 164, 22.6.2002, p. 3.

(4)  JO C 316, 27.11.1995, p. 2. Convenție astfel cum a fost modificată ultima dată prin Protocolul din 27.11.2003 (JO C 2, 6.1.2004, p. 3).

(5)  JO L 63, 6.3.2002, p. 1. Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/659/JAI a Consiliului (JO L 245, 29.9.2003, p. 44).

(6)  JO L 344, 28.12.2001, p. 93. Poziție comună astfel cum a fost modificată ultima dată prin Poziția comună 2005/220/PESC (JO L 69, 16.3.2005, p. 59).


Top