Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2190

Regulamentul (CE) nr. 2190/2004 al Comisiei din 20 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1433/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește fondurile operaționale, programele operaționale și asistența financiară

OJ L 373, 21.12.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogare implicită prin 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2190/oj

03/Volumul 61

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

87


32004R2190


L 373/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2190/2004 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2004

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1433/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește fondurile operaționale, programele operaționale și asistența financiară

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor (1), în special articolul 48,

întrucât:

(1)

Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1433/2003 al Comisiei (2) prevede că organizațiile de producători deja recunoscute prezintă autorității naționale competente programele operaționale în vederea aprobării.

(2)

Este necesar, de asemenea, să se permită în mod explicit grupurilor de producători care solicită recunoașterea în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 să prezinte în același timp programele lor operaționale. Aceste programe nu trebuie aprobate decât dacă organizația de producători în cauză a fost recunoscută de autoritatea națională până la termenul prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1433/2003.

(3)

Articolele 13 și 14 din Regulamentul (CE) nr. 1433/2003 prevăd că autoritatea națională competentă decide cu privire la programe și fonduri sau modificările acestora, ca urmare a prezentării efectuate de organizațiile de producători în conformitate cu articolele 11 și 14 din regulamentul menționat, până la data limită de 15 decembrie. Având în vedere experiența dobândită în ultimii ani, din motive de suprasarcină administrativă, anumite state membre nu sunt în măsură să examineze toate programele și să ia deciziile referitoare la acestea până la data prevăzută.

(4)

În loc de a recurge la derogări sistematice și pentru a nu aduce prejudicii comercianților și pentru a permite autorităților naționale să continue examinarea acestor cereri, trebuie să se permită statelor membre, din motive justificate adecvat, să prelungească termenul de la 15 decembrie la 20 ianuarie a anului care urmează după depunerea cererii. Statele membre pot adopta dispoziții pentru a permite eligibilitatea cheltuielilor de la 1 ianuarie a anului care urmează după depunerea cererii.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1433/2003 trebuie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1433/2003 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 11 se adaugă următorul paragraf:

„Grupurile de producători care solicită recunoașterea în calitate de organizație de producători în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 pot depune în același timp, spre aprobare, programele operaționale menționate la primul paragraf. Aprobarea acestor programe este condiționată de obținerea recunoașterii până la data prevăzută la articolul 13 alineatul (2).”;

2.

la articolul 13 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, din motive justificate adecvat, statele membre pot lua o decizie cu privire la programele operaționale și la fonduri până la 20 ianuarie a anului care urmează după depunerea cererii. Decizia de aprobare poate prevedea eligibilitatea cheltuielilor de la 1 ianuarie a anului care urmează după depunerea cererii.”;

3.

la articolul 14 alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, din motive justificate adecvat, statele membre pot lua o decizie cu privire la cererile de modificare a unui program operațional până la 20 ianuarie a anului care urmează după depunerea cererii. Decizia de aprobare poate prevedea eligibilitatea cheltuielilor de la 1 ianuarie a anului care urmează după depunerea cererii.”;

4.

la articolul 16 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul în care se aplică articolul 13 alineatul (2) sau articolul 14 alineatul (3) și prin derogare de la primul și al doilea paragraf, aplicarea unui program operațional aprobat în conformitate cu aceste dispoziții începe la 31 ianuarie a anului care urmează după aprobarea acestuia.”;

5.

la articolul 17, al treilea paragraf se înlocuiește cu următoarele paragrafe:

„În cazul în care se aplică articolul 13 alineatul (2) sau articolul 14 alineatul (3) și prin derogare de la al doilea paragraf, statele membre notifică valoarea aprobată a ajutorului până la 20 ianuarie.

Comisiei îi este comunicată de statele membre, până la 31 ianuarie, valoarea globală a ajutorului aprobat pentru ansamblul programelor operaționale.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2004.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 203, 12.8.2003, p. 25. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1813/2004 (JO L 319, 20.10.2004, p. 5).


Top