Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Regulamentul (CE) nr. 1682/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 septembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1655/2000 privind instrumentul financiar pentru mediu (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

15/Volumul 12

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

50


32004R1682


L 308/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1682/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 septembrie 2004

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1655/2000 privind instrumentul financiar pentru mediu (LIFE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Instrumentul financiar pentru mediu, LIFE, instituit de Regulamentul (CE) nr. 1655/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (3), se pune în aplicare în etape, dintre care a treia urmează să se încheie la 31 decembrie 2004.

(2)

Dată fiind contribuția pozitivă pe care o are LIFE la realizarea obiectivelor politicii comunitare în domeniul mediului și în vederea unei contribuții suplimentare la punerea în aplicare, la actualizarea și la dezvoltarea politicii comunitare în domeniul mediului, precum și a legislației comunitare privind mediul, în special în ceea ce privește integrarea mediului în celelalte politici, și, totodată, la dezvoltarea durabilă, etapa a treia trebuie prelungită până la 31 decembrie 2006.

(3)

Un al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu a fost adoptat la 22 iulie 2002 prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4). Regulamentul (CE) nr. 1655/2000 trebuie adaptat la obiectivele și prioritățile stabilite de respectivul program.

(4)

Trebuie asigurată continuitatea între expirarea etapei a treia LIFE și noile perspective financiare după 2006, pentru o perioadă de doi ani, până la 31 decembrie 2006.

(5)

LIFE trebuie consolidat ca instrument financiar specific, complementar altor programe de cercetare comunitare, fondurilor structurale și programelor de dezvoltare rurală. Trebuie depuse eforturi pentru a încuraja utilizarea mai eficientă a acestor instrumente financiare comunitare pentru finanțarea componentelor proiectelor de mediu și axate pe natură. Trebuie, de asemenea, luate măsuri adecvate pentru a preveni riscul dublei finanțări.

(6)

Comunicarea intitulată „Elaborarea unui plan de acțiune privind tehnologia ecologică” a fost adoptată de Comisie la 25 martie 2003. Această comunicare a fost urmată de un plan de acțiune privind tehnologia ecologică adoptat la 28 ianuarie 2004, care ar trebui să servească drept referință în elaborarea orientărilor privind LIFE Mediu.

(7)

Raportul special nr. 11/2003 al Curții de Conturi (5) a analizat conceperea, gestionarea și punerea în aplicare a LIFE. Trebuie să se țină seama de recomandările Curții.

(8)

La 1 mai 2004, 10 noi state membre au aderat la Uniunea Europeană, iar acest lucru ar trebui reflectat în mod corespunzător la alocarea bugetului pentru LIFE.

(9)

Exploatarea și difuzarea rezultatelor ar trebui îmbunătățite, iar suma alocată în buget în acest scop ar trebui să crească.

(10)

Proiectele în derulare la sfârșitul anului 2006 ar trebui să fie în continuare monitorizate și verificate.

(11)

În hotărârea sa din 21 ianuarie 2003 (6), Curtea de Justiție a Comunităților Europene a anulat articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1655/2000. Curtea a declarat că „efectele articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1655/2000 trebuie menținute integral până atunci când Parlamentul și Consiliul adoptă noi dispoziții privind procedura comitetului căreia i se supun măsurile de punere în aplicare a respectivului regulament”.

(12)

În conformitate cu articolul 233 din tratat, instituțiile al căror act este declarat nul trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții de Justiție.

(13)

Măsurile pe care Comisia este împuternicită să le adopte în cadrul competențelor de punere în aplicare pe care i le conferă Regulamentul (CE) nr. 1655/2000 sunt măsuri de gestionare privind punerea în aplicare a unui program cu implicații bugetare substanțiale în sensul articolului 2 litera (a) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normele de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (7). Prin urmare, respectivele măsuri ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de gestionare prevăzută la articolul 4 din decizia în cauză, fără a aduce atingere procedurii comitetului care urmează a fi aleasă pentru dezvoltarea ulterioară a LIFE sau a unui instrument financiar privind exclusiv domeniul mediului.

(14)

Prezentul regulament stabilește, pentru întreaga durată a programului, un cadru financiar care să constituie referința centrală, în sensul punctului 33 din Acordul Interinstituțional din 6 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și ameliorarea procedurii bugetare (8), pentru autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1655/2000 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3):

(i)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

50 % pentru proiectele de conservare a naturii, 100 % din costurile eligibile exclusiv cheltuielile generale și mărfurile durabile pentru măsurile complementare în temeiul alineatului (2) litera (b) punctele (i) și (ii) și 100 % din costuri pentru măsurile complementare în temeiul alineatului (2) litera (b) punctul (iii);”

(ii)

se adaugă următoarea literă:

„(c)

cheltuielile cu salariile funcționarilor publici sunt considerate eligibile numai în măsura în care acestea sunt legate de costul activităților pe care autoritatea publică relevantă nu le-ar desfășura în cazul în care proiectul în cauză nu ar fi pus în aplicare.”;

(b)

se inserează următorul alineat:

„(3a)   Acordarea de asistență în cazul unui proiect care implică achiziția de teren este condiționată de rezervarea pe termen lung a terenului achiziționat cu scopul de a fi utilizat în conformitate cu obiectivul LIFE-Natură definit la alineatul (1). Statele membre asigură, prin transfer sau prin alt mijloc, rezervarea pe termen lung a terenului în cauză în scopul conservării naturii.”;

(c)

la alineatul (7), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„În conformitate cu articolul 116 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9), Comisia adoptă o decizie privind proiectele acceptate și se încheie acorduri de subvenționare cu beneficiarii prin care se fixează valoarea asistenței financiare, procedurile financiare și de control, precum și condițiile tehnice specifice pentru proiectul aprobat.”

(d)

alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   La inițiativa Comisiei:

(a)

și după consultarea comitetului menționat la articolul 21 din Directiva 92/43/CEE, măsurile complementare finanțate în temeiul alineatului (2) litera (b) punctele (i) și (ii) fac obiectul unor cereri de ofertă. Statele membre pot prezenta Comisiei propuneri de măsuri complementare;

(b)

măsurile complementare finanțate în temeiul alineatului (2) litera (b) punctul (iii) fac obiectul unor cereri de ofertă. Toate cererile de ofertă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precizând criteriile specifice care trebuie întrunite.”

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3)

(i)

paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„Rata asistenței financiare comunitare este de 100 % din costurile eligibile exclusiv cheltuielile generale și mărfurile durabile pentru măsurile complementare în temeiul alineatului (2) litera (c) punctul (i) și 100 % din costurile măsurilor complementare în temeiul alineatului (2) litera (c) punctul (ii).”

(ii)

se adaugă paragraful următor:

„Cheltuielile cu salariile funcționarilor publici sunt considerate eligibile numai în măsura în care acestea sunt legate de costul activităților pe care autoritatea publică relevantă nu le-ar desfășura în cazul în care proiectul în cauză nu ar fi pus în aplicare.”

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În ceea ce privește proiectele demonstrative menționate la alineatul (2) litera (a), Comisia stabilește orientări, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (2), care vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Respectivele orientări indică domeniile prioritare și obiectivele proiectelor demonstrative cu trimitere explicită la prioritățile prevăzute de Decizia nr. 1600/2002/CE (10).

Orientările garantează complementaritatea LIFE-Mediu cu programele de cercetare comunitare, precum și cu fondurile structurale și programele de dezvoltare rurală.

De asemenea, Comisia stabilește orientările privind proiectele pregătitoare menționate la alineatul (2) litera (b). Comisia asigură publicarea acestor orientări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și informează comitetul menționat la articolul 11 alineatul (1) cu privire la publicarea acestora.

(c)

la alineatul (6), literele (d) și (e) se înlocuiesc cu următorul text:

„(d)

sunt capabile să promoveze larga aplicare și difuzare a practicilor, tehnologiilor și/sau produselor ce favorizează protecția mediului;

(e)

vizează dezvoltarea și transferul tehnologiilor sau metodelor inovatoare care pot fi utilizate în situații identice sau similare, în special în noile statele membre;”

(d)

alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   La inițiativa Comisiei:

(a)

și după consultarea comitetului menționat la articolul 11 alineatul (1), proiectele finanțate în temeiul alineatului (2) litera (b) și măsurile complementare finanțate în temeiul alineatului (2) litera (c) punctul (i) fac obiectul unor cereri de ofertă. Statele membre pot prezenta Comisiei propuneri de proiecte finanțate în temeiul alineatului (2) litera (b) și de măsuri complementare finanțate în temeiul alineatului (2) litera (c) punctul (i);

(b)

măsurile complementare finanțate în temeiul alineatului (2) litera (c) punctul (ii) fac obiectul unor cereri de ofertă. Toate cererile de ofertă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precizând criteriile specifice care trebuie întrunite.”

(e)

alineatul (11) se înlocuiește cu următorul text:

„(11)   În conformitate cu articolul 116 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 Comisia adoptă o decizie privind proiectele acceptate și se încheie acorduri de subvenționare cu beneficiarii prin care se fixează valoarea asistenței financiare, procedurile financiare și de control, precum și condițiile tehnice specifice pentru proiectul aprobat.”

3.

La articolul 5, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   La inițiativa Comisiei, măsurile complementare finanțate în temeiul alineatului (2) litera (b) fac obiectul unor cereri de ofertă care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precizând criteriile specifice care trebuie întrunite.”

4.

La articolul 7, titlul și alineatul (1) se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 7

Coerența și complementaritatea între instrumentele financiare

(1)   Fără a aduce atingere condițiilor stabilite la articolul 6 pentru țările candidate la aderare, proiectele care beneficiază de ajutor furnizat în cadrul fondurilor structurale sau al altor instrumente bugetare comunitare nu sunt eligibile pentru obținerea de asistență financiară în conformitate cu prezentul regulament. Comisia asigură că se atrage atenția solicitanților asupra faptului că nu pot cumula subvenții din diferite fonduri comunitare. Se vor lua măsurile adecvate pentru a preveni riscul dublei finanțări.

Comisia și statele membre informează solicitanții cu privire la diferitele instrumente financiare comunitare disponibile pentru finanțarea componentelor proiectelor axate pe mediu și natură.”

5.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Faza a treia se prelungește cu doi ani până la 31 decembrie 2006. Cadrul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament este stabilit la 317,2 milioane EUR. Autoritatea bugetară aprobă creditele anuale în contextul procedurii bugetare anuale și în limitele perspectivelor financiare aplicabile.”

(b)

la alineatul (3), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2006, măsurile complementare se limitează la 6 % din creditele disponibile.”

6.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Comisia se asigură că rezultatele tuturor proiectelor finanțate sunt făcute publice și demonstrează, în același timp, modul cum priceperea și experiența câștigată pot fi valorificate și în altă parte.”

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(6)   Comisia publică anual o listă completă a proiectelor finanțate, cuprinzând o scurtă descriere și un rezumat al fondurilor alocate în fiecare caz.”

7.

Articolul 11 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se fac trimiteri la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, respectând dispozițiile articolului 8 din această decizie.

Perioada menționată la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.”

8.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Evaluarea celei de-a treia etape și continuarea LIFE

(1)   Până la 30 septembrie 2005, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului:

(a)

un raport de actualizare a analizei prezentate la mijloc de termen în noiembrie 2003 și de evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament, a contribuției acestuia la dezvoltarea politicii comunitare în domeniul mediului și a utilizării creditelor și

(b)

după caz, o propunere privind dezvoltarea ulterioară a LIFE sau a unui instrument financiar exclusiv pentru mediu care, inter alia, ține seama de recomandările analizei LIFE, urmând a se aplica din 2007.

(2)   În urma adoptării de către Comisie a unei astfel de propuneri, Parlamentul European și Consiliul, acționând în conformitate cu tratatul, decid până la 1 mai 2006 cu privire la punerea în aplicare a respectivului instrument financiar, de la 1 ianuarie 2007.

(3)   Suma necesară în cadrul programului financiar pentru punerea în aplicare a măsurilor de monitorizare și control în perioada următoare datei de 31 decembrie 2006 este considerată a fi confirmată numai în cazul în care este compatibilă cu noile perspective financiare din 2007.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 15 septembrie 2004.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

A. NICOLAΪ


(1)  JO C 80, 30.3.2004, p. 57.

(2)  Avizul Parlamentului European din 21 aprilie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 iulie 2004.

(3)  JO L 192, 28.7.2000, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 788/2004 (JO L 138, 30.4.2004, p. 17).

(4)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO C 61, 10.3.2004, p. 1.

(6)  Cauza C-378/00, Comisia c. Parlamentul European și Consiliul, Culegere 2003, p. I-937.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO C 172, 18.6.1999, p. 1, acord astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia 2003/429/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 147, 14.6.2003, p. 25).

(9)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.”


Top