Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1655

Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 al Comisiei din 22 septembrie 2004 de stabilire a normelor aplicabile tranziției de la sistemul de modulare facultativă stabilit în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului și sistemul de modulare obligatorie stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului

OJ L 298, 23.9.2004, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 32–34 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 18 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2007; abrogat prin 32007R1236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1655/oj

03/Volumul 60

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

18


32004R1655


L 298/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1655/2004 AL COMISIEI

din 22 septembrie 2004

de stabilire a normelor aplicabile tranziției de la sistemul de modulare facultativă stabilit în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului și sistemul de modulare obligatorie stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (1), în special articolul 155,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului (2) de la 1 mai 2004. Statele membre pot aplica în continuare modularea facultativă menționată la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 până la 31 decembrie 2004. Un sistem de modulare obligatorie introdus în cadrul noului program va fi aplicabil începând din 2005.

(2)

Rata modulării obligatorii definite la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este mai mică, în stadiu inițial, decât rata modulării facultative definite la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 pentru anumite state membre. Această situație ar putea crea un deficit în ceea ce privește finanțarea măsurilor de însoțire prevăzute de programele de dezvoltare rurală, naționale sau regionale, care sunt finanțate printr-un sprijin comunitar suplimentar, menționat la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999.

(3)

Statele membre în cauză sunt autorizate astfel să aplice în continuare modularea facultativă după 31 decembrie 2004, în măsura în care acest lucru este impus de acoperirea nevoilor financiare determinate de măsurile de însoțire aprobate înainte de 1 ianuarie 2006.

(4)

Prin urmare, sunt necesare măsuri tranzitorii pentru facilitarea trecerii de la modularea facultativă la modularea obligatorie.

(5)

Pentru a se asigura o tranziție armonioasă între perioadele de programare, termenele referitoare la disponibilitatea sumelor care decurg din modularea facultativă trebuie prelungite până la sfârșitul celui de-al patrulea exercițiu financiar ulterior celui în cursul căruia sunt reținute sumele. În acest context, în scopul clarității juridice, ar trebui modificat articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 963/2001 al Comisiei din 17 mai 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului în ceea ce privește ajutorul comunitar suplimentar și comunicarea de informații Comisiei. (3)

(6)

Ținând seama de modificarea adusă articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 963/2001, ar trebui modificat, de asemenea, articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 296/96 al Comisiei (4) privind datele care urmează a fi transmise de statele membre și înscrierea lunară în evidența contabilă a cheltuielilor finanțate în cadrul secțiunii Garantare a FEOGA, pentru a se asigura deplina aplicare a respectivului articol fondurilor care decurg din modularea facultativă.

(7)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 963/2001 și (CE) nr. 296/96 trebuie modificate în consecință.

(8)

Pentru asigurarea trasabilității, sursa de finanțare a fiecărei acțiuni multianuale ar trebui să rămână neschimbată până la expirarea acțiunii. Cu toate acestea, în cazul în care fondurile care decurg din modularea facultativă sunt epuizate, statul membru trebuie autorizat să finanțeze acțiunile multianuale în curs din alte surse.

(9)

Pentru a garanta că fondurile care decurg din modularea facultativă sunt gestionate și monitorizate în mod corespunzător, statele membre trebuie să păstreze o evidență separată pentru sumele reținute și modul în care au fost utilizate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 296/96.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Statele membre care au aplicat reduceri la plățile directe în conformitate cu dispozițiile articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 pot, în afară de reducerile prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, să aplice o reducere suplimentară care poate atinge rata estimată în fiecare an ca fiind necesară pentru a acoperi diferența între suma disponibilă ca urmare a reducerilor prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și suma necesară pentru finanțarea cheltuielilor privind măsurile de însoțire prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului (5) pentru care alocarea și utilizarea sprijinului comunitar suplimentar au fost autorizate înainte de 31 decembrie 2005.

(2)   Reducerea globală a sprijinului acordat unui agricultor în decursul unui anumit an calendaristic, care rezultă din punerea în aplicare a alineatului (1), nu depășește 20 % din suma totală care, făcând abstracție de alineatul menționat anterior și de articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, ar fi fost acordată agricultorului pentru anul calendaristic în cauză.

(3)   Măsurile de însoțire menționate la alineatul (1) sunt măsuri în temeiul articolelor 10 - 12 (pensionare anticipată), 13-21 (zone defavorizate și zone care fac obiectul unor restricții ecologice), 21a-21d (respectarea standardelor), 22-24 (măsuri privind agromediul și bunăstarea animalelor), 24a-24d (calitatea alimentelor) și 31 (împădurire) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(4)   Reducerea suplimentară prevăzută la alineatul (1) poate fi aplicată la nivel regional.

(5)   Dispozițiile prevăzute la articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 817/2004 al Comisiei (6) se aplică mutatis mutandis aprobării referitoare la repartizarea și utilizarea sumelor reținute în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 2

Fără a aduce atingere articolului 77 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei (7), valoarea reducerii suplimentare prevăzute la articolul 1 se calculează pe baza valorilor plăților directe la care un agricultor ar fi avut dreptul înainte de aplicarea unor eventuale reduceri sau excluderi în temeiul articolelor 6 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau, în cazul programelor de ajutor enumerate în anexa I la regulamentul menționat anterior, dar care nu fac obiectul titlurilor III și IV din respectivul regulament, în temeiul legislației specifice aplicabile în domeniu.

Articolul 3

(1)   Sumele reținute în conformitate cu articolul 1 din prezentul regulament și cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 se utilizează pentru plata sprijinului comunitar suplimentar cel târziu la sfârșitul celui de-al patrulea exercițiu financiar ulterior celui în care se rețin respectivele sume.

(2)   Procentul contribuției comunitare la măsurile finanțate cu ajutorul sumelor reținute în conformitate cu articolul 1 este același cu cel prevăzut în documentul de programare privind dezvoltarea rurală pentru măsura în cauză.

(3)   O acțiune multianuală nu poate fi finanțată alternativ, într-un an prin sprijinul comunitar prevăzut la articolul 48 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 817/2004, iar în anul următor din fondurile care rezultă în urma reducerii suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

Cu toate acestea, în cazul în care fondurile care rezultă în urma reducerii prevăzute de prezentul regulament sunt epuizate, statul membru poate finanța acțiunea multianuală până când expiră în conformitate cu prevederile FEOGA, secțiunea „Garantare”, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

Articolul 4

Dispozițiile prevăzute la articolele 2 și 3 alineatul (6a) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 296/96 se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește înscrierea în evidența contabilă a sumelor reținute și a cheltuielilor rezultate în urma punerii în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 5

Înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, statele membre trebuie să prezinte Comisiei o actualizare a repartizării sumelor reținute în conformitate cu articolul 1, precum și o situație a cheltuielilor menționată la articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 817/2004.

Articolul 6

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 963/2001 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Sumele reținute în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 se folosesc pentru plata spijinului comunitar suplimentar prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din regulamentul menționat anterior cel târziu până la sfârșitul celui de-al treilea exercițiu financiar ulterior celui în care sunt reținute.”

Articolul 7

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 296/96 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Sumele reținute în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 sau în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 al Comisiei (8) și dobânzile care ar putea rezulta din aceste sume, care nu au fost plătite în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 963/2001 sau în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004, se deduc din avansurile în raport cu cheltuielile din luna octombrie a exercițiului financiar în cauză.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2005. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) și articolul 6 se aplică de la 15 octombrie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 septembrie 2004.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 864/2004 (JO L 161, 30.4.2004, p. 48).

(2)  JO L 160, 26.6.1999, p. 113. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 41/2004 (JO L 6, 10.1.2004, p. 19).

(3)  JO L 136, 18.5.2001, p. 4.

(4)  JO L 39, 17.2.1996, p. 5. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2035/2003 (JO L 302, 20.11.2003, p. 6).

(5)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 583/2004 (JO L 91, 30.3.2004, p. 1).

(6)  JO L 153, 30.4.2004, p. 30.

(7)  JO L 153, 30.4.2004, p. 18.

(8)  JO L 298, 23.9.2004, p. 3”.


Top