Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0911

Regulamentul (CE) nr. 911/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind crotaliile, pașapoartele și registrele exploatațiilorText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 163, 30.4.2004, p. 65–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 192 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/911/oj

03/Volumul 58

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

201


32004R0911


L 163/65

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 911/2004 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2004

de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind crotaliile, pașapoartele și registrele exploatațiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (1), în special articolul 7 alineatul (1) și articolul 10 literele (a), (b) și (c),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2629/97 al Comisiei din 29 decembrie 1997 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului privind crotaliile, registrele exploatațiilor și pașapoartele, în contextul sistemului de identificare și înregistrare a bovinelor (2) a fost modificat substanțial în repetate rânduri. În interesul clarității și coerenței legislației comunitare, este necesar ca normele de aplicare să fie reunite într-un act unic. Este așadar necesar ca prezentul regulament să abroge și să înlocuiască Regulamentul (CEE) nr. 2629/97.

(2)

Crotaliile trebuie să cuprindă informații privind statul membru de origine, precum și despre animalul respectiv. Tipul de codificare adecvat pentru aceste informații este codul țării, constând din două litere, urmat de cel mult douăsprezece cifre. Pe lângă combinația compusă din codul țării și cel mult douăsprezece cifre poate fi autorizată și utilizarea codurilor de bare.

(3)

Este necesar să fie luate în considerare dificultățile semnalate de autoritățile competente ale unor state membre cu privire la codurile de identificare a bovinelor și acestea să fie autorizate să utilizeze crotalii cu un cod alfanumeric, până la expirarea unei perioade de tranziție. În plus, este necesar să fie luate în considerare dificultățile semnalate de autoritatea competentă din Italia, care trebuie să fie autorizată să utilizeze cel mult trei caractere suplimentare, sub rezerva ca acestea să nu figureze deja în codul numeric respectiv.

(4)

În scopul evitării dificultăților în schimburile intracomunitare de bovine și al clarificării reglementărilor actuale, este necesară autorizarea deținătorilor de animale de a obține în prealabil, dacă doresc astfel și cu respectarea dispozițiilor naționale, o cantitate de crotalii proporțională cu necesitățile lor pe o perioadă de cel mult un an.

(5)

În cazul pierderii crotaliilor, este necesar să se prevadă transferul informațiilor pe crotalii de înlocuire.

(6)

Este necesar să se stabilească anumite reglementări uniforme minime privind proiectarea și modelul crotaliilor.

(7)

Dispozițiile privind conținutul crotaliilor trebuie să fie revizuite, luându-se în considerare crearea bazei de date informatizate prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului.

(8)

Informațiile înscrise în pașaport și în registru trebuie să fie prezentate sub o formă care să permită identificarea animalului.

(9)

Informațiile respective trebuie să fie coerente în raport cu datele ce urmează a fi introduse în baza de date informatizată prevăzută de Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de sănătate animală care afectează comerțul intracomunitar cu bovine și porcine (3).

(10)

Termenul de care dispun deținătorii de animale pentru notificarea deplasărilor, nașterilor și deceselor animalelor, a cărui durată este stabilită de statele membre de la trei la șapte zile, trebuie să aibă legătură cu data evenimentului avut în vedere. Cu toate acestea, este necesar să se țină seama de dificultățile semnalate de către statele membre în ceea ce privește notificarea nașterilor în termenele menționate anterior și, în consecință, statele membre să fie autorizate să stabilească termenele respective începând cu data de la care animalul este marcat cu o crotalie.

(11)

Este necesar să fie luate în considerare dificultățile semnalate de statele membre cu privire la informațiile care trebuie să fie înscrise în pașapoartele de însoțire a bovinelor născute înainte de 1 ianuarie 1998. De asemenea, este necesar să fie luate în considerare dificultățile semnalate cu ocazia pregătirii aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei în ceea ce privește pașapoartele de însoțire a animalelor născute înainte de 1 ianuarie 2004.

(12)

Este necesar ca menționarea anumitor date în pașapoartele bovinelor născute înainte de 1 ianuarie 1998, pe de-o parte, și, pe de alta, ale bovinelor născute în Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia înainte de 1 ianuarie 2004 să devină facultativă. Această derogare nu trebuie să repună în cauză obligativitatea menționării datelor respective în pașapoartele bovinelor născute pe teritoriul unui stat membru, dacă acest lucru este prevăzut de legislația națională a acestuia.

(13)

În perspectiva măsurilor de control privind regimul ajutoarelor comunitare, este necesar să se includă în pașapoarte unele informații privind primele, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (4).

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

CROTALIILE

Articolul 1

(1)   Crotaliile poartă numele, codul sau sigla autorității competente care le eliberează, precum și caracterele menționate la alineatul (2).

(2)   Codul de identificare care figurează pe crotalii constă din următoarele caractere:

(a)

primele două poziții identifică statul membru al exploatației în care a fost identificat animalul pentru prima dată. În acest scop, se utilizează codul din două litere al țării, care figurează în anexă;

(b)

după codul țării urmează cel mult douăsprezece caractere de tip numeric. Cu toate acestea, Spania, Irlanda, Italia, Portugalia și Regatul Unit pot să-și mențină sistemul de codificare alfanumerică pentru cele douăsprezece caractere care urmează după codul țării în cazul animalelor născute cel târziu la 31 decembrie 1999, în cazul Spaniei, Irlandei, Italiei și Portugaliei, și al animalelor născute cel târziu la 30 iunie 2000, în cazul Regatului Unit.

(3)   Pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (1), autoritatea competentă poate autoriza un cod de bare.

(4)   Prin derogare de la limita numărului de caractere stabilite la alineatul (2), litera (b), autoritatea competentă din Italia poate înscrie până la trei caractere suplimentare după secvența de caractere prevăzută de alineatul menționat. Totuși, caracterele respective nu trebuie să figureze în codul de identificare menționat la alineatul (2).

(5)   Deținătorii de animale sunt autorizați să obțină în prealabil, dacă doresc astfel și cu respectarea dispozițiilor naționale, o cantitate de crotalii proporțională cu necesitățile lor pentru o perioadă de cel mult un an. În cazul exploatațiilor care dețin cel mult cinci animale, autoritatea competentă nu este autorizată să furnizeze anticipat mai mult de cinci crotalii.

(6)   În cazul pierderii unei crotalii, crotalia de înlocuire poate cuprinde, pe lângă informațiile solicitate, o mențiune separată, în cifre romane, care să indice numărul de ordine al crotaliei de înlocuire. Într-un astfel de caz, codul de identificare prevăzut la alineatul (2) rămâne neschimbat. Crotaliile de înlocuire utilizate de un stat membru pentru animalele născute într-un alt stat membru trebuie să poarte cel puțin același cod de identificare, pe lângă codul sau sigla autorității competente emitente.

Articolul 2

Crotaliile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a)

să fie fabricate din masă plastică flexibilă;

b)

să nu poată fi falsificate și să rămână clar lizibile pe întreaga durată de viață a animalului;

c)

să nu fie reutilizabile;

d)

să fie astfel construite încât să rămână prinse de animal fără ca acesta să sufere;

e)

să poarte numai inscripții permanente în conformitate cu prevederile articolului 1.

Articolul 3

Prima crotalie trebuie să fie conformă cu următorul model:

a)

să fie constituită din două elemente, unul pentru mascul și celălalt pentru femelă;

b)

fiecare din elementele respective să conțină numai informațiile prevăzute la articolul 1;

c)

lungimea fiecărui element să fie de cel puțin 45 milimetri;

d)

lățimea fiecărui element să fie de cel puțin 55 milimetri;

e)

mărimea minimă a caracterelor să fie de 5 milimetri.

Articolul 4

Statele membre pot alege alte materiale sau modele pentru a doua crotalie și pot decide includerea unor informații suplimentare, sub rezerva respectării cerințelor de la articolul 1 alineatele (1) și (2) privind datele care trebuie să fie înscrise.

Articolul 5

Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre și Comisiei modelele primei și celei de-a doua crotalii menționate la articolele 3 și 4.

CAPITOLUL II

PAȘAPOARTELE ȘI REGISTRELE EXPLOATAȚIILOR

Articolul 6

(1)   Pașaportul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a)

informațiile menționate la articolul 14, alineatul (3) punctul C, subpunctul (1), prima până la a șaptea liniuță din Directiva 64/432/CEE;

b)

informațiile menționate:

(i)

la articolul 14, alineatul (3), punctul C, subpunctul (2), a doua liniuță, din Directiva respectivă,

(ii)

la articolul 14, alineatul (3), punctul C, subpunctul (2), prima liniuță, dacă baza de date prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 este în întregime operațională;

c)

semnătura deținătorului sau semnăturile deținătorilor, cu excepția transportatorului. În cazul în care baza de date prevăzută la articolul 6, alineatul (3), prima liniuță, din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 este în întregime operațională, se aplică numai semnătura ultimului deținător;

d)

numele autorității care a emis pașaportul;

e)

data emiterii pașaportului.

(2)   Fără a aduce atingere capitolului I.A.1 din anexa la Directiva 91/628/CEE a Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului (5), un vițel în vârstă de cel puțin patru săptămâni poate fi transportat numai dacă are ombilicul cicatrizat. În acest caz, statul membru poate să prevadă atribuirea unui pașaport temporar cuprinzând cel puțin informațiile menționate la alineatul (1), într-un format aprobat de autoritatea competentă.

Acest pașaport temporar este stabilit de primul deținător al vițelului și este completat de următorii deținători, cu excepția transportatorilor. Deținătorul remite autorității competente pașaportul temporar, înainte ca animalul să atingă vârsta de patru săptămâni sau cel mai târziu în termen de șapte zile de la decesul sau sacrificarea acestuia, dacă acestea survin înaintea vârstei respective. Dacă vițelul depășește această vârstă, autoritatea competentă eliberează un pașaport definitiv conform cu prevederile alineatului (1), în termen de paisprezece zile de la primirea pașaportului temporar. Pașaportul definitiv trebuie să indice toate deplasările vițelului deja înregistrate în pașaportul temporar.

Vițelul însoțit de un pașaport temporar nu poate fi supus la mai mult de două deplasări între exploatații. În sensul prezentului alineat, orice deplasare de la o exploatație la alta prin intermediul unei piețe sau al unui centru de strângere a vițeilor este considerată ca o singură deplasare, cu condiția ca piața sau centrul respectiv să poată furniza, la cerere, autorităților competente, un raport complet privind tranzacțiile efectuate.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), menționarea informațiilor prevăzute la liniuțele a doua și a cincea ale articolului 14, alineatul (3) punctul C subpunctul (1) din Directiva 64/432/CEE nu este obligatorie pentru pașapoartele animalelor născute înainte de 1 ianuarie 1998. Derogarea stabilită de prezentul alineat nu aduce atingere obligativității menționării informațiilor amintite, dacă aceasta este impusă de reglementările naționale. Fiecare stat membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la dispozițiile aplicate efectiv pentru informațiile menționate de prezentul alineat.

(4)   În cazul Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, derogarea prevăzută la alineatul (3) se aplică bovinelor născute înainte de 1 ianuarie 2004.

Articolul 7

Pe lângă informațiile menționate la articolul 6, în pașaport se adaugă următoarele informații privind situația primelor pentru animalele masculi, ca urmare a aplicării articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1254/99 al Consiliului:

(a)

cererea sau acordarea pentru prima categorie de vârstă;

(b)

cererea sau acordarea pentru a doua categorie de vârstă.

Articolul 8

Registrul ținut de fiecare exploatație trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

a)

informațiile actualizate prevăzute la articolul 14, alineatul (3), punctul C.1, prima până la a patra liniuță din Directiva 64/432/CEE;

b)

data decesului animalului în exploatația respectivă;

c)

în cazul animalelor care părăsesc exploatația, numele și adresa deținătorului, cu excepția transportatorului, sau codul de identificare al exploatației unde este transferat animalul, precum și data plecării acestuia;

d)

în cazul animalelor care sosesc în exploatație, numele și adresa deținătorului, cu excepția transportatorului, sau codul de identificare al exploatației de unde a fost transferat animalul, precum și data sosirii acestuia;

e)

numele și semnătura reprezentantului autorității competente care răspunde de verificarea registrului și data efectuării acesteia.

Articolul 9

În ceea ce privește nașterile, la stabilirea termenelor de la trei la șapte zile în care deținătorul trebuie să notifice evenimentele, ca urmare a aplicării articolului 7, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, statele membre pot utiliza ca punct de reper mai degrabă data la care animalului i s-a aplicat crotalia decât data nașterii acestuia, cu condiția ca în acest fel să nu se creeze vreo confuzie, în nici un tip de raport, între datele respective.

Articolul 10

Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre și Comisiei modelul de pașaport și sistemul de exploatații utilizat pe teritoriul acestuia.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 11

(1)   Regulamentul (CE) nr. 2629/97 se abrogă.

(2)   Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 2629/97 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 mai 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 204, 11.8.2000, p. 1. Regulament modificat de actul de aderare din 2003.

(2)  JO L 354, 30.12.1997, p. 9. Regulament modificat ultima dată de actul de aderare din 2003.

(3)  JO L 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 (JO L 5, 9.1.2004, p. 8).

(4)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 340, 11.12.1991, p. 17. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).


ANEXA I

Codul care figurează pe crotalia unei bovine începe cu literele de identificare ale statului membru de origine, în conformitate cu următorul tabel:

Statul membru de origine

Codul ISO

Germania

DE

Austria

AT

Belgia

BE

Cipru

CY

Danemarca

DK

Spania

ES

Estonia

EE

Finlanda

FI

Franța

FR

Grecia

EL

Ungaria

HU

Irlanda

IE

Italia

IT

Letonia

LV

Lituania

LT

Luxemburg

LU

Malta

MT

Țările de Jos

NL

Polonia

PL

Portugalia

PT

Republica Cehă

CZ

Slovacia

SK

Slovenia

SI

Suedia

SE

Regatul Unit

UK


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 2629/97

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6, alineatele (1), (2) și (4)

Articolul 6

Articolul 6, alineatul (3)

Articolul 9

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

-

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 12

Anexă

Anexa I

-

Anexa II


Top