EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0866

Regulamentul (CE) nr. 866/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind regimul stabilit în temeiul dispozițiilor articolului 2 din Protocolul nr. 10 din Actul de aderare din 2003

JO L 161, 30.4.2004, p. 128–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/oj

01/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

44


32004R0866


L 161/128

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 866/2004 AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

privind regimul stabilit în temeiul dispozițiilor articolului 2 din Protocolul nr. 10 din Actul de aderare din 2003

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 10 privind Ciprul din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace, precum și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (1) și, în special, articolul 2 al acestuia,

având în vedere Protocolul nr. 3 privind zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru (2) din Actul de aderare menționat și, în special, articolul 6 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (3),

întrucât:

(1)

Consiliul European a subliniat în numeroase ocazii opțiunea sa clară privind aderarea Ciprului ca insulă reunificată. În mod regretabil, nu s-a ajuns încă la o soluționare globală în această privință. În conformitate cu alineatul (12) din concluziile Consiliului European de la Copenhaga, Consiliul și-a prezentat la 26 aprilie 2004 poziția sa cu privire la situația actuală din insulă.

(2)

Prin urmare, până la reglementarea situației, punerea în aplicare a acquis-ului la data aderării a fost suspendată în temeiul articolului 1 alineatul (1) din Protocolul nr. 10, în zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (1) din Protocolul nr. 10, în urma acestei suspendări este necesar să fie stabilite condițiile în care dispozițiile relevante din legislația Uniunii Europene se aplică liniei de demarcație dintre zonele menționate și zonele în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv. Pentru a asigura eficiența acestor norme, aplicarea lor trebuie extinsă la frontiera dintre zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv și zona estică de suveranitate a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(4)

Întrucât linia de demarcație menționată nu reprezintă o frontieră externă a Uniunii Europene, Republica Cipru este prima chemată să stabilească normele speciale privind trecerea liniei de demarcație de către mărfuri, servicii și persoane. Având în vedere că zonele sus-menționate se află temporar în afara teritoriului vamal și fiscal al Comunității și în afara spațiului de libertate, justiție și securitate, normele speciale ar trebui să garanteze un nivel de protecție a siguranței echivalent cu cel care se aplică în Uniunea Europeană în ceea ce privește imigrația ilegală, amenințările la adresa ordinii publice și interesele economice legate de circulația mărfurilor. Până la obținerea unor informații suficiente privind sănătatea animalelor din zonele menționate, circulația animalelor și a produselor animale va fi interzisă.

(5)

Articolul 3 din Protocolul nr. 10 prevede în mod expres că suspendarea acquis-ului nu împiedică adoptarea de măsuri pentru stimularea dezvoltării economice în zonele menționate. Prezentul regulament are ca obiectiv facilitarea schimburilor comerciale și a celorlalte legături între zonele menționate și zonele în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv, asigurând în același timp menținerea unor niveluri corespunzătoare de protecție a siguranței, așa cum s-a prevăzut mai sus.

(6)

În ceea ce privește persoanele, politica Guvernului Republicii Cipru permite în prezent trecerea liniei de demarcație de către toți cetățenii Republicii, de către cetățenii Uniunii Europene și de către resortisanții țărilor terțe care domiciliază în mod legal în partea de nord a Ciprului și de către toți cetățenii Uniunii Europene și ai țărilor terțe care au intrat pe insulă trecând prin zonele controlate de guvern.

(7)

Ținând seama de preocuparea legitimă a Guvernului Republicii Cipru, este necesar să se stabilească regulile minime care să permită cetățenilor Uniunii Europene să-și exercite dreptul la liberă circulație în interiorul Uniunii Europene și să se definească regulile minime de efectuare a controlului persoanelor la linia de demarcație și să se asigure supravegherea eficientă a acesteia, pentru combaterea imigrației ilegale a resortisanților țărilor terțe, precum și oricărei amenințări la adresa siguranței și a ordinii publice. De asemenea, este necesar să se prevadă condițiile în care resortisanții din țările terțe sunt autorizați să treacă linia de demarcație.

(8)

În ceea ce privește controlul persoanelor, prezentul regulament nu ar trebui să afecteze dispozițiile adoptate prin Protocolul nr. 3 și, în special, articolul 8 al acestuia.

(9)

Prezentul regulament nu afectează în nici un fel mandatul Organizației Națiunilor Unite în zona-tampon.

(10)

Deoarece orice modificare a politicii Guvernului Republicii Cipru cu privire la linia de demarcație ar putea să pună probleme de compatibilitate cu regulile stabilite în prezentul regulament, modificările ar trebui notificate Comisiei înainte de intrarea lor în vigoare, pentru a permite acesteia să adopte măsurile necesare prin care să se evite orice incompatibilitate.

(11)

Comisia ar trebui, de asemenea, să fie autorizată să modifice anexele I și II la prezentul regulament pentru a ține seama de modificările care ar putea apărea și pentru a întreprinde acțiuni imediate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

1.

„linie de demarcație”:

(a)

în scopul controlului persoanelor, în temeiul articolului 2, linia care separă zonele în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv de zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un astfel de control;

(b)

în scopul controlului mărfurilor, în temeiul articolului 4, linia care separă zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv de zonele în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv și de zona estică de suveranitate a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;

2.

„resortisant al unei țări terțe”: orice persoană care nu este cetățean al Uniunii Europene în sensul articolului 17 alineatul (1) din Tratatul CE.

În prezentul regulament, trimiterile la zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv sunt trimiteri exclusiv la zonele din Republica Cipru.

TITLUL II

TRECEREA LINIEI DE DEMARCAȚIE DE CĂTRE PERSOANE

Articolul 2

Controlul persoanelor

(1)   Republica Cipru supune controalelor toate persoanele care trec linia de demarcație, în vederea combaterii imigrației ilegale a resortisanților din țările terțe, identificării și prevenirii oricăror amenințări la adresa ordinii și siguranței publice. Aceste controale se efectuează, de asemenea, asupra vehiculelor și obiectelor aflate în posesia persoanelor care trec linia de demarcație.

(2)   Toate persoanele trebuie să fie supuse cel puțin unui control în vederea stabilirii identității lor.

(3)   Resortisanții din țările terțe sunt autorizați să treacă linia de demarcație numai în cazul în care:

(a)

dețin fie un permis de ședere emis de Republica Cipru, fie un document de călătorie valabil și, dacă este cazul, o viză în vigoare pentru Republica Cipru și

(b)

nu reprezintă o amenințare pentru ordinea publică ori siguranța națională.

(4)   Linia de demarcație poate fi trecută numai în punctele de trecere autorizate de către autoritățile competente din Republica Cipru. Lista acestor puncte de trecere este prezentată în anexa I.

(5)   Controlul persoanelor la frontiera dintre zona estică de suveranitate și zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv se efectuează în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Protocolul nr. 3 din Actul de aderare.

Articolul 3

Supravegherea liniei de demarcație

Republica Cipru efectuează supravegherea efectivă de-a lungul liniei de demarcație, în așa fel încât să descurajeze persoanele să se sustragă controalelor la punctele de trecere menționate la articolul 2 alineatul (4).

TITLUL III

TRECEREA LINIEI DE DEMARCAȚIE DE CĂTRE MĂRFURI

Articolul 4

Tratamentul la care sunt supuse mărfurile provenite din zonele care nu se află sub controlul efectiv al Guvernului Republicii Cipru

(1)   Fără a aduce atingere articolului 6, mărfurile pot fi introduse în zonele în care Guvernul Republicii Cipru exercită un control efectiv, cu condiția ca ele să fi fost obținute în totalitate în zonele care nu se află sub controlul efectiv al Guvernului Republicii Cipru ori au făcut obiectul unei ultime transformări sau prelucrări substanțiale justificate din punct de vedere economic într-o întreprindere utilată în acest scop și, în zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv, în sensul articolelor 23 și 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (4).

(2)   Aceste mărfuri nu sunt supuse taxelor vamale sau altor taxe cu efect echivalent, nici nu fac obiectul declarațiilor vamale, cu condiția de a nu fi eligibile pentru restituiri la export sau pentru măsuri de intervenție. Pentru a asigura efectuarea unor controale eficiente, cantitățile de mărfuri care trec linia de demarcație se înregistrează.

(3)   Mărfurile trec linia de demarcație numai la punctele de trecere enumerate în anexa I și la punctele de trecere Pergamos și Strovilia aflate sub autoritatea zonei estice de suveranitate.

(4)   Mărfurile sunt supuse condițiilor și controalelor impuse de legislația comunitară, menționate la anexa II.

(5)   Mărfurile sunt însoțite de un document emis de Camera de Comerț Turco-Cipriotă, autorizată corespunzător în acest scop de Comisie de comun acord cu Guvernul Republicii Cipru sau de un alt organism împuternicit de guvern. Camera de Comerț Turco-Cipriotă sau celălalt organism autorizat în mod corespunzător ține evidența tuturor documentelor emise, astfel încât Comisia să poată verifica tipul și volumul mărfurilor care trec linia de demarcație, precum și respectarea dispozițiilor din prezentul articol.

(6)   După ce mărfurile au trecut linia de demarcație și au intrat în zonele aflate sub controlul efectiv al Guvernului Republicii Cipru, autoritățile competente din Republica Cipru verifică autenticitatea documentului menționat la alineatul (5) și verifică dacă acesta este conform cu mărfurile expediate.

(7)   Republica Cipru consideră că mărfurile menționate la alineatul (1) nu sunt importate în sensul articolului 7 alineatul (1) din Directiva 77/388/CEE a Consiliului (5) și articolului 5 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului (6), cu condiția ca mărfurile să fie destinate consumului în Republica Cipru.

(8)   Alineatul (7) nu are incidență asupra resurselor proprii ale Comunităților Europene provenite din TVA.

(9)   Este interzisă circulația animalelor vii și a produselor de origine animală peste linia de demarcație.

(10)   Autoritățile zonei estice de suveranitate pot menține regimul tradițional de aprovizionare a populației turco-cipriote din satul Pyla cu produse provenite din zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv. Ele controlează cantitățile și natura mărfurilor ținând seama de destinația lor.

(11)   Mărfurile care sunt conforme cu condițiile stabilite la alineatele (1)-(10) au statutul de mărfuri comunitare în sensul articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

(12)   Prezentul articol se aplică de îndată, cu începere de la 1 mai 2004, mărfurilor obținute integral în zonele în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv și care îndeplinesc condițiile din anexa II. În ceea ce privește celelalte mărfuri, punerea completă în aplicare a prezentului articol se va face sub rezerva regulilor specifice care țin seama în totalitate de situația specială din insula Cipru, pe baza unei decizii a Comisiei care urmează a fi adoptată în cel mai scurt timp și cel târziu în termen de două luni de la adoptarea prezentului regulament. În acest scop, Comisia este asistată de un comitet și se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (7).

Articolul 5

Mărfurile expediate în zonele care nu se află sub controlul efectiv al Guvernului Republicii Cipru

(1)   Mărfurile autorizate să treacă linia de demarcație nu sunt supuse formalităților de export. Cu toate acestea, autoritățile din Republica Cipru prezintă, la cerere, documentele echivalente necesare, cu respectarea deplină a legislației cipriote interne.

(2)   Nu se plătesc restituiri la export pentru produsele agricole și produsele agricole transformate atunci când acestea trec linia de demarcație.

(3)   Livrarea mărfurilor nu beneficiază de scutirea prevăzută la articolul 15 alineatele (1) și (2) din Directiva 77/388/CEE.

(4)   Este interzisă circulația mărfurilor al căror export sau ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității sunt interzise sau sunt condiționate de autorizații, restricții, taxe vamale sau alte taxe la export prevăzute de legislația comunitară.

Articolul 6

Facilități pentru persoanele care trec linia de demarcație

Nu se aplică Directiva 69/169/CEE a Consiliului (8), însă mărfurile care se află în bagajele personale ale persoanelor care trec linia de demarcație (inclusiv cel mult 20 de țigări și 1/4 litri de băuturi alcoolice) sunt scutite de taxa pe cifra de afaceri și de accize, cu condiția să nu aibă caracter comercial și valoarea lor totală să nu depășească 30 EUR de persoană. Scutirile de la plata taxei pe cifra de afaceri și a accizelor la băuturile alcoolice și produsele din tutun nu se acordă persoanelor care au vârsta sub 17 ani și care trec linia de demarcație.

TITLUL IV

SERVICIILE

Articolul 7

Impozitarea

În măsura în care serviciile sunt furnizate dincolo de linia de demarcație de către și în beneficiul persoanelor stabilite sau cu adresa permanentă ori reședința stabilă în zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv, se consideră, din punct de vedere al TVA, că serviciile respective au fost furnizate sau primite de către persoane stabilite sau cu adresa permanentă ori reședința stabilă în zonele din Republica Cipru care se află sub controlul efectiv al Guvernului Republicii Cipru.

TITLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 8

Punerea în aplicare

Autoritățile din Republica Cipru și autoritățile din zona estică de suveranitate din Cipru iau toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea deplină a dispozițiilor prezentului regulament și pentru a preveni orice eludare a acestora.

Articolul 9

Adaptarea anexelor

Comisia, de comun acord cu Guvernul Ciprului, poate modifica anexele la prezentul regulament. Înainte de modificarea anexelor, Comisia consultă Camera de Comerț Turco-Cipriotă sau orice alt organism autorizat în mod corespunzător de către Guvernul Republicii Cipru, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5), precum și Regatul Unit, în cazul în care sunt afectate zonele de suveranitate. În caz de modificare a anexei II, Comisia urmează procedura adecvată prevăzută de legislația comunitară în domeniu referitoare la chestiunea care face obiectul modificării.

Articolul 10

Modificarea politicii

Orice modificare a politicii Guvernului Republicii Cipru privind trecerea liniei de demarcație de către persoane sau mărfuri intră în vigoare numai după ce aceste modificări au fost notificate Comisiei și numai în cazul în care aceasta nu a formulat obiecții în termen de o lună. Dacă este necesar și după consultarea Regatului Unit în cazul în care sunt afectate zonele de suveranitate, Comisia poate propune modificări ale prezentului regulament pentru a garanta compatibilitatea dispozițiilor naționale cu cele comunitare referitoare la linia de demarcație.

Articolul 11

Revizuirea și actualizarea regulamentului

(1)   Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (12), Comisia prezintă un raport anual Consiliului, cel târziu la un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament și la situația rezultată prin aplicarea acestuia. Dacă este necesar, raportul va fi însoțit de propuneri corespunzătoare de modificare.

(2)   Comisia examinează, în special, aplicarea articolului 4 din prezentul regulament și formele de schimburi comerciale dintre zonele care se află sub controlul efectiv al Guvernului Republicii Cipru și zonele în care nu exercită acest control, inclusiv volumul și valoarea schimburilor și produselor care fac obiectul schimburilor comerciale.

(3)   Orice stat membru poate solicita Consiliului să invite Comisia să examineze și să îi prezinte într-o perioadă de timp dată un raport cu privire la orice chestiune rezultată din aplicarea prezentului regulament.

(4)   În eventualitatea unei situații de urgență care reprezintă o amenințare sau un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, se aplică procedurile adecvate din legislația comunitară prevăzute de anexa II. În cazul altor situații de urgență sau în cazul în care apar alte nereguli sau situații excepționale care necesită o acțiune imediată, Comisia, după consultarea Guvernului Republicii Cipru, poate aplica de îndată acele măsuri care sunt absolut necesare pentru remedierea situației. Măsurile adoptate sunt prezentate Consiliului în termen de 10 zile lucrătoare. Hotărând cu majoritate calificată, Consiliul poate să modifice sau să anuleze măsurile adoptate de Comisie în termen de 21 de zile lucrătoare de la data la care primește notificarea Comisiei.

(5)   Orice stat membru poate invita Comisia să prezinte comitetului permanent sau comitetului de gestionare detalii privind volumul, valoarea și produsele care trec linia de demarcație, cu condiția să își formuleze cererea cu un preaviz de o lună.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data aderării Ciprului la Uniunea Europeană.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 29 aprilie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

M. McDOWELL


(1)  JO L 236, 23.9.2003, p. 955.

(2)  JO L 236, 23.9.2003, p. 940.

(3)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(4)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(5)  JO L 145, 13.6.1977, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Directiva 2004/15/CE (JO L 52, 21.2.2004, p. 61).

(6)  JO L 76, 23.3.1992, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 133, 4.6.1969, p. 6, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/47/CE (JO L 193, 29.7.2000, p. 73).


ANEXA I

Lista punctelor de trecere menționate la articolul 2 alineatul (4)

Ledra Palace

Agios Dhometios


ANEXA II

Cerințele și controalele prevăzute la articolul 4 alineatul (4)

Cerințele și controalele în domeniul veterinar, fitosanitar și de siguranță sanitară a alimentelor prevăzute de măsurile adoptate în temeiul articolului 37 (anterior articolul 43) și/sau în temeiul articolului 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE. În special, plantele, produsele din plante și alte articole sunt supuse controalelor fitosanitare efectuate de experți autorizați în mod corespunzător, pentru a se verifica dacă sunt conforme cu dispozițiile din legislația fitosanitară a Uniunii Europene (Directiva 2000/29/CE a Consiliului (1) înainte ca acestea să treacă linia de demarcație în zonele aflate sub controlul efectiv al Republicii Cipru.


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/31/CE a Comisiei (JO L 85, 23.3.2004, p. 18).


Top