EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0793

Regulamentul (CE) nr. 793/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor pe aeroporturile comunitare

OJ L 138, 30.4.2004, p. 50–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 171 - 181
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 171 - 181
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 171 - 181
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 171 - 181
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 171 - 181
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 171 - 181
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 171 - 181
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 171 - 181
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 171 - 181
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 14 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 14 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 017 P. 16 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/793/oj

07/Volumul 14

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

14


32004R0793


L 138/50

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 793/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 21 aprilie 2004

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor pe aeroporturile comunitare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

În urma concluziilor Consiliului European de la Stockholm din 23 și 24 martie 2001, prezentul regulament reprezintă o primă etapă a unui proces de revizuire completă. Pentru a ține seama de evoluția situației, în special cu privire la noii operatori și accesul pe piață, prezentul regulament ar trebui să fie revăzut după o perioadă de aplicare stabilită.

(2)

Experiența a demonstrat necesitatea consolidării Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului (4) pentru a asigura utilizarea la maximum și cât mai flexibilă a aeroporturilor supraaglomerate.

(3)

Prin urmare, sunt necesare modificarea regulamentului menționat conform articolului 14 din acesta și clarificarea unor dispoziții din acest regulament.

(4)

Este de dorit să se respecte terminologia internațională și, prin urmare, să se utilizeze termenii „aeroport cu facilități orare” și „aeroport coordonat” în loc de „aeroport coordonat” și respectiv „aeroport complet coordonat”.

(5)

Ar trebui ca aeroporturile cu insuficiențe majore de capacitate să fie desemnate drept „aeroporturi coordonate” pe baza unor criterii obiective, după realizarea unui studiu de capacitate. La aeroporturile coordonate este necesar să se aplice norme detaliate pentru a se asigura respectarea în totalitate a principiilor de transparență, neutralitate și nediscriminare. Activități specifice precum exploatarea elicopterelor nu ar trebui să constituie obiectul regulilor de alocare a sloturilor, dacă acest lucru nu este necesar.

(6)

Pe aeroporturile cu facilități orare, agentul de facilități orare ar trebui să acționeze în mod independent. Pe aeroporturile coordonate, coordonatorul joacă un rol central în procesul de coordonare. Prin urmare, coordonatorii ar trebui să aibă o poziție complet independentă și ar trebui să se specifice detaliat responsabilitățile acestora.

(7)

Este necesară descrierea detaliată a rolului comitetului de coordonare care este înființat pentru a îndeplini funcții de consultanță și mediere în legătură cu alocarea sloturilor. Ar trebui ca reprezentanții statelor membre să fie invitați la reuniunile comitetului de coordonare în calitate de observatori, fără drept de vot. Acest statut de observator nu ar trebui să aducă atingere posibilității ca acești reprezentanți să poată prezida reuniunile comitetului. Este important să se asigure că acest comitet de supraveghere nu are putere de luare a deciziilor care ar putea să-l angajeze pe coordonator.

(8)

De asemenea, este necesar să se indice în mod clar că alocarea sloturilor ar trebui considerată ca o permisiune acordată operatorilor de transport aerian pentru a accede la facilitățile aeroportuare de aterizare și decolare la date și momente precise în intervalul de timp pentru care este acordată permisiunea. Ar trebui să se examineze necesitatea de a se elabora norme și proceduri pentru coordonarea alocării sloturilor pe aeroporturi și a sloturilor de navigație aeriană.

(9)

Cu toate acestea, în interesul stabilității operațiilor, sistemul existent prevede realocarea sloturilor care beneficiază de prioritate stabilită ca urmare a utilizării prealabile („drepturi dobândite”) operatorilor de transport aerian care le dețin deja. Pentru încurajarea operațiilor cu caracter regulat pe aeroporturile coordonate, este necesar să se prevadă că drepturile dobândite se referă la o serie de sloturi. În același timp, ar trebui ca atunci când stabilesc parametrii de capacitate, statele membre să aibă posibilitatea să țină seama de constrângerile operaționale și de cele referitoare la mediu.

(10)

Sloturile cu prioritate de vechime ar trebui să respecte calculul ratei de utilizare precum și alte dispoziții pertinente din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, astfel încât operatorii de transport aerian să poată să revendice în continuare sloturile respective în perioada de planificare orară echivalentă viitoare. Ar trebui să fie clarificată situația drepturilor dobândite în cazul unor acorduri de operațiuni comune, de partajare a codului sau de franșiză.

(11)

Serviciilor cu caracter regulat din aeroporturi ar trebui să li se acorde o prioritate care să fie strict administrată, fără a face distincție între serviciile cu caracter regulat și cele cu caracter neregulat.

(12)

Ar trebui ca definiția termenului „nou operator” să întărească furnizarea de servicii aeriene adecvate în regiuni și să crească concurența potențială pe rutele intracomunitare.

(13)

Pentru a garanta mai bine că, printre altele, țările terțe acordă transportatorilor comunitari un tratament comparabil, ar trebui stabilită o procedură care să permită Comunității să adopte măsuri mai eficiente împotriva țărilor terțe care nu acordă un tratament comparabil cu cel acordat în cadrul Comunității.

(14)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor executive conferite Comisiei (5).

(15)

Pe aeroporturile coordonate, accesul unui operator de transport aerian este posibil doar în cazul în care acestuia i s-a alocat un slot. Ar trebui să se introducă măsuri pentru a garanta aplicarea prezentului regulament, în special pentru situațiile în care operatorii de transport aerian, în mod repetat și intenționat, nu respectă normele de alocare a sloturilor.

(16)

Ar trebui să existe o procedură de revizuire a deciziilor adoptate de coordonator.

(17)

Pentru a se evita orice ambiguitate, ar trebui să se specifice că aplicarea dispozițiilor prezentului regulament nu aduce atingere normelor referitoare la concurență din tratat, în special articolelor 81 și 82 și Regulamentului (CEE) nr. 4064/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind controlul operațiilor de concentrare între întreprinderi (6),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 95/93 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament se aplică aeroporturilor comunitare.”

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

Literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

«slot» înseamnă permisiunea acordată de un coordonator, în conformitate cu prezentul regulament, de utilizare a tuturor infrastructurilor aeroportuare necesare pentru prestarea unui serviciu aerian pe un aeroport coordonat la o dată și oră precise, în vederea aterizării sau decolării, potrivit alocării făcute de un coordonator conform prezentului regulament;

(b)

«nou operator» înseamnă:

(i)

un operator de transport aerian care solicită, în cadrul unei serii de sloturi, un slot la un aeroport într-o anumită zi, unde, în cazul în care solicitarea operatorului de transport ar fi acceptată, acesta ar putea să dețină în total mai puțin de cinci sloturi pe aeroportul respectiv, în ziua respectivă sau

(ii)

un operator de transport aerian care solicită să-i fie alocate o serie de sloturi pentru un serviciu de pasageri, cu caracter regulat, fără escală între două aeroporturi comunitare unde cel mult alți doi operatori de transport aerian operează același serviciu cu caracter regulat, fără escală, între aceste aeroporturi sau sisteme aeroportuare în ziua respectivă, unde, în cazul în care solicitarea operatorului de transport aerian ar fi acceptată, acesta ar deține totuși mai puțin de cinci sloturi pe acel aeroport, în respectiva zi, pentru serviciul fără escală respectiv sau

(iii)

un operator de transport aerian care solicită să-i fie alocate o serie de sloturi la un aeroport pentru un serviciu de pasageri, cu caracter regulat, fără escală între aeroportul respectiv și un aeroport regional unde nici un alt operator de transport aerian nu operează un serviciu de pasageri, cu caracter regulat, fără escală între aceste aeroporturi sau sisteme aeroportuare în ziua respectivă, unde, în cazul în care solicitarea operatorului de transport aerian ar fi acceptată, acesta ar deține totuși mai puțin de cinci sloturi la acel aeroport, în acea zi, pentru serviciul fără escală respectiv.

Un operator de transport aerian care deține mai mult de 5 % din totalul sloturilor disponibile în ziua respectivă la un aeroport dat sau mai mult de 4 % din totalul sloturilor disponibile în ziua respectivă într-un sistem aeroportuar din care face parte respectivul aeroport nu se consideră fi un nou operator în aeroportul respectiv;”.

(b)

Literele (f) și (g) se înlocuiesc cu următorul text:

„(f)

(i)

«operator de transport aerian» înseamnă o întreprindere de transport aerian care deține o licență de exploatare valabilă sau un document echivalent la 31 ianuarie pentru sezonul de vară următor sau la 31 august pentru sezonul de iarnă următor. În sensul articolelor 4, 8, 8a și 10, definiția de operator de transport aerian mai include operatorii din aviația comercială, atunci când aceștia operează conform unei planificări orare; în sensul articolelor 7 și 14, definiția de operator de transport aerian mai include toți operatorii de aeronave civile;

(ii)

«grup de operatori de transport aerian» înseamnă doi sau mai mulți operatori de transport aerian care realizează împreună operații comune, operații în franșiză sau cu partajare de cod în vederea exploatării unui serviciu aerian determinat;

(g)

«aeroport coordonat» înseamnă un aeroport unde este necesar ca, pentru aterizare sau decolare, un coordonator să fi alocat un slot unui operator de transport aerian sau oricărui alt operator de aeronave, cu excepția zborurilor de stat, aterizărilor de urgență și zborurilor umanitare;”.

(c)

Se adaugă următoarele litere:

„(i)

«aeroport cu facilități orare» înseamnă un aeroport susceptibil de supraaglomerare în anumite momente ale zilei, ale săptămânii sau ale anului, problemă care se poate rezolva prin cooperarea benevolă între operatorii de transport aerian și unde a fost numit un agent de facilități orare care să faciliteze operațiile operatorilor de transport aerian care prestează servicii sau urmează să presteze servicii la aeroportul respectiv;

(j)

«organism de administrare a unui aeroport» înseamnă organismul care, împreună cu sau fără alte activități, are ca sarcină conform legislației sau reglementărilor interne să administreze și să gestioneze facilitățile aeroportuare, să coordoneze și să controleze activitățile diferiților operatori prezenți pe aeroport sau în sistemul aeroportuar în cauză;

(k)

«serie de sloturi» înseamnă cel puțin cinci sloturi care au fost solicitate pentru aceeași perioadă de planificare orară în mod regulat pentru aceeași oră din aceeași zi a săptămânii și care sunt alocate în acest mod sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, sunt alocate la aproximativ aceeași oră;

(l)

«aviație comercială» înseamnă sectorul aviației generale care se ocupă de exploatarea sau utilizarea aeronavelor de către companii pentru transportul de pasageri sau mărfuri pentru a le ajuta să-și deruleze afacerile, zborurile aeronavelor fiind în general considerate ca nefiind destinate publicului și fiind efectuate de piloți care posedă, cel puțin, permis de pilot comercial valabil, cu o calificare de zbor cu instrumente;

(m)

«parametri de coordonare» reprezintă expresia, în termeni operaționali, a capacității totale disponibile pentru alocarea de sloturi pe un aeroport în cursul fiecărei perioade de coordonare, care reflectă ansamblul factorilor tehnici, operaționali și de mediu care afectează performanța infrastructurii aeroportuare și a diferitelor subsisteme ale acesteia.”

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

(a)

Un stat membru nu are obligația să desemneze un aeroport ca fiind unul cu facilități orare sau coordonat, cu excepția cazului în care se respectă dispozițiile din prezentul regulament.

(b)

Un stat membru nu desemnează un aeroport ca fiind coordonat, cu excepția cazului în care respectă dispozițiile de la alineatul (3).”

(b)

La alineatul (2), termenul „aeroport coordonat” se înlocuiește cu „aeroport cu facilități orare”.

(c)

Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   La un aeroport fără statut de desemnare sau la un aeroport cu facilități orare, statul membru care are în răspundere aeroportul respectiv asigură realizarea unei analize aprofundate de capacitate de către organismul de administrare a aeroportului respectiv sau de către orice alt organism competent, atunci când statul membru în cauză consideră că acest lucru este necesar sau în termen de șase luni:

(i)

ca urmare a unei solicitări scrise din partea operatorilor de transport aerian care reprezintă mai mult de jumătate din operațiile de pe un aeroport sau a organismului de administrare a aeroportului, dacă oricare dintre aceștia consideră că în anumite perioade capacitatea nu este suficientă pentru operațiile prezente sau viitoare sau

(ii)

la solicitarea Comisiei, în special în cazul în care un aeroport este accesibil în realitate doar pentru operatorii de transport aerian cărora li s-au alocat sloturi sau în cazul în care operatorii de transport aerian, în special noii operatori, se confruntă cu probleme grave în asigurarea posibilităților de aterizare și decolare la aeroportul în discuție.

Analiza menționată, care se bazează pe metode general recunoscute, stabilește orice deficit de capacitate, ținând seama de constrângerile de mediu existente pe aeroportul în cauză. Analiza studiază posibilitățile de remediere a acestui deficit printr-o infrastructură nouă sau modificată, modificări operaționale sau orice altă modificare, precum și calendarul avut în vedere pentru rezolvarea problemelor. Analiza este actualizată, în cazul în care se invocă alineatul (5) sau în cazul în care intervin schimbări pe aeroport care influențează semnificativ capacitatea acestuia și utilizarea acestei capacități. Atât analiza cât și metoda utilizată se pun la dispoziția părților care au solicitat analiza și, la cerere, și altor părți interesate. Analiza se comunică concomitent și Comisiei.”

(d)

Alineatul (4) se înlocuiește cu următoarele alineate:

„(4)   Pe baza analizei, statul membru se consultă cu privire la situația capacității pe aeroport cu organismul de administrare a aeroportului, cu operatorii de transport aerian care utilizează în mod regulat aeroportul, cu organizațiile care îi reprezintă, cu reprezentanții aviației generale care utilizează în mod regulat aeroportul și cu autoritățile pentru controlul traficului aerian.

(5)   În cazul în care apar probleme legate de capacitate cel puțin într-o perioadă de planificare orară, statul membru asigură ca aeroportul respectiv să fie desemnat drept aeroport coordonat pe perioadele respective, doar când sunt întrunite următoarele condiții:

(a)

insuficiențele de capacitate sunt foarte grave, astfel încât nu este posibilă evitarea unor întârzieri importante pe aeroport;

(b)

nu există posibilități de rezolvare a problemelor menționate în termen scurt.

(6)   Prin derogare de la alineatul (5), statele membre pot, în situații excepționale, să desemneze aeroporturile afectate drept aeroporturi coordonate pe perioada respectivă.”

(e)

Actualul alineat (5) devine alineatul (7) și termenul „aeroport complet coordonat” se înlocuiește cu termenul „aeroport coordonat”.

4.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

Titlul se înlocuiește cu următorul text: „Agentul de facilități orare și coordonatorul”.

(b)

Alineatele (1) - (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Statul membru care are în răspundere un aeroport cu facilități orare sau unul coordonat asigură numirea în funcția de agent de facilități orare sau, respectiv, de coordonator de aeroport a unei persoane fizice sau juridice calificate, după consultarea în prealabil a operatorilor de transport aerian care utilizează aeroportul în mod regulat, a organizațiilor care îi reprezintă și a organismului de administrare a aeroportului, precum și a comitetului de coordonare, în cazul în care există un astfel de comitet. Se poate numi același agent de facilități orare sau coordonator pentru mai multe aeroporturi.

(2)   Statul membru care are în răspundere un aeroport cu facilități orare sau un aeroport coordonat asigură:

(a)

ca pe un aeroport cu facilități orare, agentul de facilități orare să acționeze conform prezentului regulament în mod independent, neutru, nediscriminatoriu și transparent;

(b)

pe un aeroport coordonat, independența coordonatorului prin separarea funcțională a coordonatorului de orice parte interesată. Sistemul de finanțare a activităților coordonatorilor este astfel conceput încât să garanteze independența acestora;

(c)

ca activitatea coordonatorului să se desfășoare în conformitate cu prezentul regulament, de o manieră neutră, nediscriminatorie și transparentă.

(3)   Agentul de facilități orare și coordonatorul participă la conferințele internaționale de planificare orară ale operatorilor de transport aerian care sunt autorizate de dreptul comunitar.

(4)   Agentul de facilități orare acordă consultanță operatorilor de transport aerian și recomandă ore de sosire și de plecare alternative pentru situațiile în care există riscul supraaglomerării.

(5)   Coordonatorul este singura persoană care răspunde de alocarea sloturilor. Acesta procedează la alocarea sloturilor în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și asigură ca, în situații de urgență, să fie posibilă alocarea sloturilor și în afara orelor de program.

(6)   Agentul de facilități orare urmărește conformitatea operațiilor operatorilor de transport aerian cu orarele recomandate acestora. Coordonatorul urmărește conformitatea operațiilor operatorilor de transport aerian cu sloturile alocate acestora. Verificările de conformitate menționate se realizează în cooperare cu organismul de administrare a aeroportului și cu autoritățile de control al traficului aerian și țin seama de oră și alți parametri relevanți referitori la aeroportul în cauză. La cerere, coordonatorul prezintă statelor membre interesate și Comisiei un raport de activitate anual privind, în special, aplicarea articolelor 8a și 14, precum și toate reclamațiile referitoare la aplicarea articolelor 8 și 10 care au fost prezentate comitetului de coordonare, precum și măsurile luate pentru rezolvarea acestora.

(7)   Toți agenții de facilități orare și coordonatorii cooperează pentru detectarea incoerențelor din orare.”

(c)

Actualul alineat (7) devine alineatul (8) și partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„La cerere și în termen rezonabil, coordonatorul pune la dispoziția părților interesate, în special a membrilor sau observatorilor comitetului de coordonare, fără plată, fie în formă scrisă, fie în orice altă formă ușor accesibilă, următoarele informații:”.

(d)

Actualul alineat (8) devine alineatul (9) și se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Informațiile menționate la alineatul (8) se pun la dispoziție cel târziu la data conferințelor de planificare orară relevante și, după caz, în timpul conferințelor și după acestea. La cerere, coordonatorul prezintă un rezumat al acestor informații. Pentru comunicarea acestor informații sub formă de rezumat se poate percepe o taxă în funcție de cost.”

(e)

Se adaugă următorul alineat:

„(10)   În cazul în care sunt disponibile norme relevante și general acceptate referitoare la informațiile privind orarele, agentul de facilități orare, coordonatorul și operatorii de transport aerian le aplică, cu condiția ca acestea să respecte dreptul comunitar.”

5.

Articolele 5 - 9 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 5

Comitetul de coordonare

(1)   Statul membru care are în răspundere un aeroport coordonat asigură înființarea unui comitet de coordonare pe acesta. Este posibilă desemnarea aceluiași comitet de coordonare pentru mai multe aeroporturi. Participarea la comitetul menționat este deschisă cel puțin operatorilor de transport aerian care utilizează în mod regulat aeroportul (aeroporturile) în discuție și organizațiilor care îi reprezintă, organismului de administrare a aeroportului respectiv, autorităților de control al traficului aerian relevante și reprezentanților aviației generale care utilizează în mod regulat aeroportul.

Comitetul de coordonare are următoarele atribuții:

(a)

să facă propuneri sau să ofere consultanță coordonatorului și statului membru privind:

posibilitățile de creștere a capacității aeroportului, determinate în conformitate cu articolul 3, sau de îmbunătățire a utilizării acestuia;

parametrii de coordonare, ce se determină în conformitate cu articolul 6;

metodele pentru controlul utilizării sloturilor alocate;

orientările locale pentru alocarea sloturilor sau controlul utilizării sloturilor alocate, ținând seama, inter alia, de eventuale considerații de mediu, conform dispozițiilor prevăzute în articolul 8 alineatul (5);

îmbunătățirea condițiilor de trafic predominante pe aeroportul în cauză;

problemele grave cu care se confruntă noii operatori, conform dispozițiilor prevăzute în articolul 10 alineatul (9);

ansamblul problemelor referitoare la capacitatea aeroportului;

(b)

să asigure medierea între toate părțile interesate privind reclamațiile referitoare la alocarea sloturilor, conform dispozițiilor prevăzute în articolul 11.

(2)   Reprezentanții statelor membre și coordonatorul sunt invitați la reuniunile comitetului de coordonare în calitate de observatori.

(3)   Comitetul de coordonare elaborează în scris regulamentul de procedură care cuprinde dispoziții referitoare, inter alia, la participare, alegeri, frecvența reuniunilor și limba sau limbile utilizate. Orice membru al comitetului de coordonare poate să propună orientări locale, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatul (5). La solicitarea coordonatorului, comitetul de coordonare procedează la examinarea orientărilor locale propuse pentru alocarea sloturilor, precum și a celor propuse pentru controlul utilizării sloturilor alocate. Un raport privind dezbaterile comitetului de coordonare se prezintă statului membru interesat, cu indicarea punctelor de vedere respective exprimate în cadrul comitetului.

Articolul 6

Parametrii de coordonare

(1)   La un aeroport coordonat, statul membru careîl are în răspundere asigură determinarea parametrilor pentru alocarea sloturilor de două ori pe an, ținând seama în același timp de ansamblul constrângerilor de natură tehnică, de exploatare și de mediu relevante.

Această acțiune are la bază o analiză obiectivă a posibilităților de satisfacere a traficului aerian, ținând seama de diferitele tipuri de trafic din aeroport, de posibilitatea supraaglomerării spațiului aerian în timpul perioadei de coordonare și de situația din punct de vedere al capacității.

În vederea conferințelor de planificare orară, parametrii se comunică coordonatorului aeroportului în timp util, înaintea inițierii alocării sloturilor.

(2)   În vederea operației menționate la alineatul (1), coordonatorul definește, în cazul în care statul membru nu a făcut acest lucru, intervalele de coordonare relevante, după consultarea comitetului de coordonare și în funcție de capacitatea stabilită.

(3)   Determinarea parametrilor și metodologia utilizată precum și toate modificările aferente acesteia se examinează în detaliu în cadrul comitetului de coordonare în vederea creșterii capacității și numărului de sloturi care se pot aloca, înainte de adoptarea unei decizii finale privind parametrii pentru alocarea sloturilor. Toate documentele relevante se pun, la cerere, la dispoziția părților interesate.

Articolul 7

Informații pentru agenții de facilități orare și coordonatori

(1)   Operatorii de transport aerian care activează sau intenționează să activeze pe un aeroport cu facilități orare sau pe un aeroport coordonat prezintă agentului de facilități orare sau, respectiv, coordonatorului toate informațiile relevante solicitate de aceștia. Toate informațiile relevante se prezintă în formatul și în termenul specificate de agentul de facilități orare sau de coordonator. În special, în momentul în care solicită alocarea, operatorul de transport aerian face cunoscut coordonatorului în cazul în care ar beneficia de statutul de nou operator, conform definiției din articolul 2 litera (b), în ce privește sloturile solicitate.

Pentru toate celelalte aeroporturi fără un statut special, organismul de administrare a aeroportului prezintă, la solicitarea unui coordonator, orice informații pe care le deține cu privire la serviciile planificate ale operatorilor de transport aerian.

(2)   În cazul în care un operator de transport aerian nu prezintă informațiile menționate la alineatul (1), cu excepția cazului în care poate să demonstreze în mod satisfăcător existența unor circumstanțe atenuante, sau furnizează informații false sau înșelătoare, coordonatorul nu ia în considerare cererea sau cererile pentru alocarea de sloturi conținând informații insuficiente, false sau înșelătoare pe care le prezintă operatorul de transport aerian respectiv. Coordonatorul oferă operatorului de transport aerian respectiv posibilitatea să-și prezinte observațiile.

(3)   Agentul de facilități orare sau coordonatorul, organismul de administrare a aeroportului și autoritățile de control al traficului aerian procedează la schimburi de informații necesare exercitării funcțiilor lor respective, inclusiv datele de zbor și cele referitoare la sloturi.

Articolul 8

Procedura de alocare a sloturilor

(1)   Seriile de sloturi se alocă, din gruparea de sloturi, transportatorilor solicitanți sub formă de autorizații de utilizare a infrastructurii aeroportuare în vederea aterizării și decolării în perioada de planificare orară pentru care au formulat cererea, la expirarea cărora sloturile trebuie să revină la gruparea de sloturi, conform dispozițiilor din articolul 10.

(2)   Fără a aduce atingere articolelor 7, 8a, 9, articolului 10 alineatul (1) și articolului 14, alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

o serie de sloturi a fost utilizată de un operator de transport aerian pentru prestarea de servicii de transport aerian cu caracter regulat și servicii programate cu caracter neregulat;

operatorul de transport aerian respectiv poate să dovedească coordonatorului că a exploatat seria de sloturi în discuție, fiind autorizat de coordonator, timp de cel puțin 80 % din perioada de planificare orară pentru care i-a fost alocată.

În acest caz, seria respectivă de sloturi îi conferă operatorului de transport aerian în cauză dreptul la aceeași serie de sloturi în perioada următoare de planificare orară echivalentă, în cazul în care operatorul de transport aerian respectiv solicită acest lucru în termenul prevăzut în articolul 7 alineatul (1).

(3)   Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (2), într-o situație în care nu este posibilă satisfacerea tuturor solicitărilor de sloturi ale operatorilor de transport aerian interesați, se acordă prioritate serviciilor aeriene comerciale, în special serviciilor cu caracter regulat și serviciilor programate cu caracter neregulat. În cazul unor cereri concurente din aceeași categorie de servicii, se acordă prioritate operațiilor care au loc tot timpul anului.

(4)   Reprogramarea seriei de sloturi înaintea alocării în favoarea celorlalți operatori de transport aerian solicitanți a sloturilor rămase de la gruparea menționată în articolul 10 se acceptă doar din motive operaționale sau în cazul în care programarea sloturilor operatorilor de transport aerian solicitanți s-ar îmbunătăți în raport cu programarea solicitată inițial. Ea nu devine efectivă decât după confirmarea expresă din partea coordonatorului.

(5)   Coordonatorul ține seama și de normele și orientările complementare stabilite de sectorul de transport aerian la nivel mondial sau comunitar, precum și de orientările locale propuse de comitetul de coordonare și aprobate de statul membru sau orice alt organism competent care are în răspundere aeroportul în cauză, cu condiția ca aceste norme și orientări să nu aducă atingere independenței coordonatorului, să respecte dreptul comunitar și să aibă drept scop îmbunătățirea utilizării eficace a capacității aeroportuare. Statele membre în cauză comunică Comisiei aceste norme.

(6)   În cazul în care solicitarea unui slot nu poate să fie satisfăcută, coordonatorul informează operatorul de transport aerian solicitant cu privire la motiv și îi indică cel mai apropiat slot orar disponibil.

(7)   Coordonatorul se străduiește ca, în afară de alocarea sloturilor planificate pentru perioada de planificare orară, să satisfacă cererile izolate de sloturi prezentate cu foarte puțin timp înainte, pentru orice tip de aviație, inclusiv aviația generală. În acest sens, se pot utiliza sloturile rămase în gruparea menționată în articolul 10 după distribuirea în rândul operatorilor de transport solicitanți, precum și sloturile devenite disponibile în ultimul moment.

Articolul 8a

Mobilitatea sloturilor

(1)   Sloturile pot fi:

(a)

transferate de un operator de transport aerian de la o rută sau tip de servicii la altă rută sau tip de servicii prestate de același operator de transport aerian;

(b)

transferate:

(i)

între societatea mamă și filiale, precum și între filialele aceleași societăți mamă,

(ii)

în cadrul achiziției controlului capitalului unui operator de transport aerian,

(iii)

în cazul unei preluări totale sau parțiale, când sloturile sunt legate direct de operatorul de transport aerian preluat;

(c)

schimbate, unul cu altul, între operatorii de transport aerian.

(2)   Transferurile sau schimburile menționate la alineatul (1) se notifică coordonatorului și nu devin efective decât după confirmarea expresă a acestuia din urmă. Coordonatorul refuză să confirme transferurile sau schimburile în cazul în care acestea nu sunt conforme cu cerințele prezentului regulament și coordonatorul nu este convins că:

(a)

operațiile aeroportuare nu vor suferi nici un prejudiciu, ținând cont de toate constrângerile de natură tehnică, operațională și de mediu;

(b)

sunt respectate restricțiile impuse conform articolului 9;

(c)

un transfer de sloturi nu se încadrează în sfera alineatului (3).

(3)

(a)

Sloturile alocate unui nou operator, conform definiției de la articolul 2 litera (b), nu se pot transfera conform alineatului (1) litera (b) timp de două perioade de planificare orară echivalente, cu excepția cazului unei preluări autorizate conform legii a activităților unei întreprinderi în faliment.

(b)

Sloturile alocate unui nou operator, conform definiției de la articolul 2 litera (b) punctele (ii) și (iii), nu se pot transfera la o altă rută, conform alineatului (1) litera (a) din prezentul articol, timp de două perioade de planificare orară echivalente, cu excepția cazului în care noul operator s-ar fi bucurat de aceeași prioritate pe noua rută ca și pe rută inițială.

(c)

Sloturile alocate unui nou operator, conform definiției de la articolul 2 litera (b), nu se pot schimba, conform alineatului 1 litera (c) din prezentul articol, timp de două perioade de planificare orară echivalente, decât în vederea îmbunătățirii programării sloturilor pentru serviciile respective în raport cu programarea solicitată inițial.

Articolul 8b

Excluderea cererilor de compensații

Dreptul la o serie de sloturi menționat în articolul 8 alineatul (2) nu generează nici o cerere de compensații în legătură cu orice limitare, restricție sau eliminare a acestora impuse în temeiul dreptului comunitar, în special la aplicarea normelor din tratatul referitor la transportul aerian. Prezentul regulament nu aduce atingere competențelor autorităților publice de a solicita transferul sloturilor între operatorii de transport aerian și de a indica modalitatea de alocare a acestora în temeiul dreptului intern privind concurența sau al articolelor 81 sau 82 din tratat sau al Regulamentului (CEE) nr. 4064/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind controlul concentrărilor între întreprinderi (*). Transferurile menționate pot să aibă loc doar fără compensații financiare.

Articolul 9

Obligații de serviciu public

(1)   În cazul în care pe o rută s-au impus obligații de serviciu public conform articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92, un stat membru poate, pe un aeroport coordonat, să rezerve sloturile necesare pentru operațiile prevăzute pe ruta respectivă. În cazul în care sloturile rezervate pe ruta în cauză nu se utilizează, atunci se pun la dispoziția altui operator de transport aerian interesat în exploatarea rutei în conformitate cu obligațiile de serviciu public, sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (2). În cazul în care nici un alt transportator nu este interesat în exploatarea rutei și statul membru în cauză nu lansează un apel pentru oferte în vederea licitației conform dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92, atunci fie se rezervă sloturile pentru o altă rută supusă obligațiilor de serviciu public, fie se returnează în gruparea de sloturi.

(2)   În cazul în care mai mulți operatori de transport aerian comunitari sunt interesați de exploatarea rutei și nu au putut să obțină sloturi în intervalul de timp cuprins între o oră înainte și o oră după orele solicitate coordonatorului se aplică procedura de licitare stabilită în articolul 4 alineatul (1) literele (d)-(g) și litera (i) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92.

(*)  JO L 395, 30.12.1989, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1310/97 (JO L 180, 9.7.1997, p. 1).”"

6.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Gruparea de sloturi

(1)   Coordonatorul constituie o grupare care conține ansamblul sloturilor ce nu au fost alocate în temeiul articolului 8 alineatele (2) și (4). Noua capacitate de sloturi în ansamblul său, determinată conform articolului 3 alineatul (3), se plasează în grupare.

(2)   O serie de sloturi care a fost alocată unui operator de transport aerian pentru exploatarea unui serviciu aerian cu caracter regulat sau a unui serviciu programat fără caracter regulat nu-i conferă operatorului de transport aerian respectiv dreptul la aceeași serie de sloturi în perioada de planificare orară echivalentă următoare, în cazul în care operatorul de transport aerian nu poate să dovedească coordonatorului că a utilizat sloturile respective, fiind autorizat de coordonator, timp de cel puțin 80 % din perioada de planificare orară pentru care au fost alocate.

(3)   Sloturile alocate unui operator de transport aerian înainte de 31 ianuarie pentru sezonul de vară următor sau înainte de 31 august pentru sezonul de iarnă următor, dar care sunt returnate coordonatorului pentru realocare înaintea datelor menționate, nu se iau în considerare la calcularea procentajului de utilizare.

(4)   În cazul în care nu se poate dovedi că seria de sloturi a fost utilizată în proporție de 80 %, toate sloturile din seria respectivă sunt plasate în gruparea de sloturi, cu excepția cazului în care se poate dovedi că neutilizarea sloturilor se datorează unuia dintre factorii următori:

(a)

situații imprevizibile și inevitabile, asupra cărora operatorul de transport aerian nu are control, care implică:

imobilizarea la sol a tipului de aeronave cu utilizare frecventă pentru asigurarea serviciului aerian respectiv;

închiderea unui aeroport sau spațiu aerian;

perturbarea serioasă a operaților pe aeroporturile în cauză, inclusiv a seriilor de sloturi de pe alte aeroporturi comunitare care au legătură cu rutele afectate de această perturbare, pe parcursul unei părți importante din perioada de planificare orară relevantă;

(b)

întreruperea serviciilor aeriene din cauza unei acțiuni menite să afecteze aceste servicii și care împiedică practic și tehnic operatorul de transport aerian să își desfășoare operațiunile conform planului;

(c)

grave dificultăți financiare ale operatorului de transport aerian comunitar interesat care implică eliberarea de către autoritățile competente a unei licențe temporare până la reorganizarea financiară a operatorului de transport aerian, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92;

(d)

procedură judiciară referitoare la aplicarea articolului 9 pentru rutele unde au fost impuse obligații de serviciu public, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92, având drept consecință suspendarea temporară a exploatării acestor rute.

(5)   La solicitarea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia examinează aplicarea alineatului (4) de către coordonatorul unui aeroport care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

Comisia ia o decizie în termen de două luni de la primirea cererii, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 13 alineatul (2).

(6)   Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (2) din prezentul regulament și fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92, sloturile plasate în grupare se distribuie între operatorii de transport aerian solicitanți. Din aceste sloturi, 50 % se alocă mai întâi noilor operatori, cu excepția cazului în care solicitările noilor operatori reprezintă mai puțin de 50 %. Coordonatorul tratează în mod echitabil cererile noilor operatori și pe cele ale celorlalți operatori, conform perioadelor de coordonare ale fiecărei zile de planificare orară.

Dintre cererile noilor operatori, se tratează preferențial cele ale operatorilor de transport aerian care îndeplinesc condițiile pentru acordarea statutului de operator nou în conformitate cu articolul 2 litera (b) punctele (i) și (ii) sau articolul 2 litera (b) punctele (i) și (iii).

(7)   Un operator nou căruia i s-a oferit o serie de sloturi într-un interval de timp cuprins între o oră înainte și o oră după ora solicitată, dar care nu a acceptat oferta primită, nu mai beneficiază de statutul de operator nou pentru perioada respectivă de planificare orară.

(8)   Pentru serviciile prestate de un grup de operatori de transport aerian, doar unul dintre operatorii de transport aerian participanți poate să solicite sloturile necesare. Operatorul de transport aerian care prestează serviciul respectiv își asumă răspunderea să îndeplinească criteriile de exploatare necesare pentru a-și păstra drepturile dobândite ca urmare a unei utilizări prealabile prevăzute în articolul 8 alineatul (2).

Sloturile alocate unui operator de transport aerian pot fi folosite de unul sau mai mulți operatori de transport aerian care participă la o exploatare comună, cu condiția ca operatorul de transport aerian căruia i-au fost alocate sloturile să-și păstreze codul de identificare pentru zborul partajat, în scopuri de coordonare și de supraveghere. După încetarea acestor operațiuni, sloturile utilizate în acest mod rămân la transportatorul căruia i-au fost alocate inițial. Operatorii de transport aerian implicați în operațiuni de transport comune informează coordonatorii cu privire la detaliile acestor operațiuni înainte de inițierea acestora din urmă.

(9)   În cazul în care noii operatori se confruntă în continuare cu probleme serioase, statul membru asigură convocarea unei reuniuni a comitetului de coordonare a aeroportului. Scopul reuniunii este analizarea posibilităților de normalizare a situației. Comisia este invitată la reuniunea respectivă.”

7.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Plângeri și căi de atac

(1)   Fără a aduce atingere căilor de atac recunoscute de dreptul intern, plângerile referitoare la aplicarea articolului 7 alineatul (2), articolelor 8, 8a, 10 și a articolului 14 alineatele (1)-(4) și (6) se prezintă comitetului de coordonare. Comitetul analizează obiectul plângerii în termen de o lună de la prezentare și, dacă este posibil, formulează propuneri coordonatorului în încercarea de a rezolva problema. În cazul în care nu se poate găsi o soluție, statul membru responsabil poate, în termen de alte două luni, să asigure o mediere de către o organizație reprezentantă a operatorilor de transport aerian sau a aeroporturilor sau de către altă parte terță.

(2)   Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare, în conformitate cu legislația internă, pentru protejarea coordonatorilor cu privire la cererile de despăgubiri legate de exercitarea funcțiilor acestora în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazurilor în care faptele au fost savârșite din culpă gravă sau cu intenție.”

8.

În articolul 12, titlul și alineatul (1) se înlocuiesc cu următorul text:

„Relații cu țări terțe

(1)   Ori de câte ori se constată că, în privința alocării și utilizării sloturilor, o țară terță:

(a)

nu acordă operatorilor de transport aerian comunitari un tratament comparabil cu cel acordat, în temeiul prezentului regulament, operatorilor de transport aerian din țara respectivă sau

(b)

nu acordă de facto operatorilor de transport aerian comunitari tratamentul național sau

(c)

acordă operatorilor de transport aerian din alte țări terțe un tratament mai favorabil decât operatorilor de transport aerian comunitari,

Comisia poate, în conformitate cu procedura stabilită în articolul 13 alineatul (2), să decidă dacă este necesar ca un stat membru sau mai multe state membre să adopte măsuri, inclusiv suspendarea totală sau parțială a aplicării prezentului regulament cu privire la un operator de transport aerian sau mai mulți operatori de transport aerian din țara terță în cauză în vederea remedierii comportamentului discriminatoriu al țării terțe implicate.”

9.

Articolele 13 și 14 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 13

Procedura comitetului

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor executive conferite Comisiei (**), ținând seama de dispozițiile de la articolul 8 din decizia menționată.

Termenul prevăzut în articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comisia mai poate consulta comitetul cu privire la orice alt subiect referitor la aplicarea prezentului regulament.

(4)   Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 14

Aplicare

(1)   Autoritățile competente din domeniul de gestionare a traficului aerian pot să refuze planul de zbor al unui operator de transport aerian, în cazul în care operatorul de transport aerian intenționează să aterizeze sau să decoleze la un aeroport coordonat, în timpul perioadelor în care aeroportul este coordonat, fără să dispună de un slot alocat de coordonator.

(2)   Coordonatorul retrage seria de sloturi alocate în mod provizoriu unui operator de transport aerian în cursul stabilirii acestora și le plasează în gruparea de sloturi la data de 31 ianuarie pentru sezonul de vară următor sau la data de 31 august pentru sezonul de iarnă următor, în cazul în care întreprinderea nu deține o licență de exploatare sau un document echivalent la data respectivă sau în cazul în care autoritatea competentă de acordare a licențelor nu indică probabilitatea emiterii unei licențe sau a unui document echivalent înainte de începutul perioadei relevante de planificare orară.

(3)   Coordonatorul retrage și plasează în grupare seria de sloturi a unui operator de transport aerian, pe care acesta din urmă a primit-o în urma unui schimb în temeiul articolului 8a alineatul (1) litera (c), în cazul în care sloturile respective nu au fost utilizate așa cum s-a prevăzut.

(4)   Operatorii de transport aerian care exploatează servicii aeriene în mod repetat și intenționat la o oră cu mult diferită de slotul alocat ca parte dintr-o serie de sloturi sau utilizează sloturi într-un mod foarte diferit față de cel indicat în momentul alocării și, astfel, produc daune aeroportului sau operațiilor de trafic aerian își pierd dreptul menționat în articolul 8 alineatul (2). Coordonatorul poate să retragă unui asemenea operator de transport aerian seria de sloturi în cauză pentru perioada de planificare orară rămasă și să le plaseze în grupare, după ce îl ascultă pe operatorul de transport aerian implicat și după ce îi adresează acestuia un singur avertisment.

(5)   Statele membre asigură existența unor sancțiuni efective, proporționale și descurajatoare sau măsuri echivalente pentru cazurile de exploatare repetată și premeditată a serviciilor aeriene la ore cu mult diferite față de sloturile alocate sau de utilizare a sloturilor într-un mod substanțial diferit față de cel indicat în momentul alocării, în cazul în care acest lucru produce daune aeroportului sau operațiilor de trafic aerian.

(6)

(a)

Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (4), în cazul în care un operator de transport aerian nu poate să realizeze rata de utilizare de 80 % definită în articolul 8 alineatul (2), coordonatorul poate să decidă retragerea de la un asemenea operator de transport aerian a seriei de sloturi în cauză pentru perioada de planificare orară rămasă și să le plaseze în grupare, după ce îl ascultă pe operatorul de transport aerian implicat.

(b)

Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (4), în cazul în care după o perioadă reprezentând 20 % din perioada de valabilitate a seriei nu s-a utilizat nici un slot din seria respectivă de sloturi, coordonatorul procedează la plasarea seriei de sloturi în grupare pentru perioada de planificare orară rămasă, după audierea operatorului de transport aerian implicat.

(**)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”"

10.

Se inserează următorul articol:

„Articolul 14a

Raportare și cooperare

(1)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament în decurs de cel mult trei ani de la intrarea sa în vigoare. Raportul se referă în special la aplicarea articolelor 8, 8a și 10.

(2)   Statele membre și Comisia cooperează la aplicarea prezentului regulament, în special în ceea ce privește strângerea informațiilor pentru raportarea menționată la alineatul (1).”

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare după trei luni de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Articolul 11 alineatul (2) și articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93 se aplică de la 30 iulie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 21 aprilie 2004.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

D. ROCHE


(1)  JO C 270 E, 25.9.2001, p. 131.

(2)  JO C 125, 27.5.2002, p. 8.

(3)  Avizul Parlamentului European din 11 iunie 2002 (JO C 261 E, 30.10.2003, p. 116), Poziția comună a Consiliului din 19 februarie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului European din 1 aprilie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 14, 22.1.1993, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1554/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 221, 4.9.2003, p. 1).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 395, 30.12.1989, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1310/97 (JO L 180, 9.7.1997, p. 1).


Top