EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0550

Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European (regulament privind prestarea de servicii) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 96, 31.3.2004, p. 10–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 239 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 239 - 248
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 75 - 84

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj

07/Volumul 12

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

239


32004R0550


L 096/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 550/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 10 martie 2004

privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European

(regulament privind prestarea de servicii)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat (4), având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 11 decembrie 2003,

întrucât:

(1)

Statele membre și-au restructurat, în proporții diferite, prestatorii naționali de servicii de navigație aeriană prin creșterea nivelului de autonomie și libertate a acestora de a furniza servicii. Este din ce în ce mai necesar să se asigure că în acest nou context sunt îndeplinite cerințele minime de interes public.

(2)

Raportul Grupului la nivel înalt pentru cerul unic european din noiembrie 2000 a confirmat necesitatea normelor la nivel comunitar care să facă distincția între reglementare și prestarea de servicii, a introducerii unui sistem de certificare destinat să păstreze cerințele de interes public, mai ales cu privire la siguranță, precum și a îmbunătățirii sistemului de tarifare.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 (regulamentul cadru) (5) stabilește cadrul pentru crearea cerului unic european.

(4)

Pentru crearea cerului unic european, ar trebui adoptate măsuri care să asigure prestarea în condiții de siguranță și eficiență a serviciilor de navigație aeriană în consonanță cu organizarea și utilizarea spațiului aerian, conform Regulamentului (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european (regulamentul privind spațiul aerian) (6). Stabilirea unei organizări armonizate pentru prestarea acestor servicii este importantă pentru a răspunde în mod adecvat cererii utilizatorilor spațiului aerian și pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță și cu eficacitate a traficului aerian.

(5)

Prestarea de servicii aeriene, așa cum este preconizată în prezentul regulament, este legată de exercitarea atribuțiilor unei autorități publice care nu prezintă un caracter economic ce justifică aplicarea normelor din tratat privind concurența.

(6)

Statele membre sunt responsabile pentru monitorizarea prestării sigure și eficiente a serviciilor de navigație aeriană și pentru verificarea respectării de către prestatorii de servicii de navigație aeriană a cerințelor comune stabilite la nivel comunitar.

(7)

Statelor membre ar trebui să li se permită să apeleze la organizații recunoscute, care dispun de experiență tehnică, pentru verificarea conformității prestatorilor de servicii de navigație aeriană cu cerințele comune stabilite la nivel comunitar.

(8)

Buna funcționare a sistemului de transport aerian necesită, de asemenea, standarde înalte și unitare de siguranță pentru prestatorii de servicii de navigație aeriană.

(9)

Ar trebui adoptate dispoziții pentru armonizarea sistemelor de licențiere pentru controlori, pentru a îmbunătăți disponibilitatea controlorilor și pentru a promova recunoașterea reciprocă a licențelor.

(10)

Garantându-se în același timp continuitatea prestării de servicii, ar trebui înființat un sistem comun de certificare a prestatorilor de servicii de navigație aeriană, care să constituie un mijloc de definire a drepturilor și obligațiilor acestor prestatori și de monitorizare regulată a respectării acestor cerințe.

(11)

Condițiile aferente certificării ar trebui să fie justificate în mod obiectiv și ar trebui să fie nediscriminatorii, proporționale, transparente și compatibile cu standardele internaționale relevante.

(12)

Certificatele ar trebui recunoscute reciproc de către toate statele membre, pentru a permite prestatorilor de servicii de navigație aeriană să ofere servicii într-un stat membru altul decât țara în care au obținut certificatele, în limitele cerințelor legate de siguranță.

(13)

Prestarea de servicii de comunicare, navigație și supraveghere, precum și de servicii de informații aeronautice, ar trebui organizată în condiții de piață, luându-se în considerare caracteristicile speciale ale acestor servicii și păstrând un nivel înalt de siguranță.

(14)

În interesul facilitării operării în condiții de siguranță a traficului aerian peste frontierele statelor membre în avantajul utilizatorilor spațiului aerian și al călătorilor, sistemul de certificare ar trebui să prevadă un cadru care să permită statelor membre să desemneze prestatorii de servicii de trafic aerian, indiferent de locul în care au fost certificați.

(15)

Pe baza analizei lor cu privire la considerentele legate de siguranță, statele membre ar trebui să desemneze unul sau mai mulți prestatori de servicii meteorologice cu privire la întreg spațiul aerian sau la o parte din acesta de care sunt responsabile, fără a fi nevoie să organizeze o licitație.

(16)

Prestatorii de servicii de navigație aeriană ar trebui să stabilească și să mențină o strânsă cooperare cu autoritățile militare responsabile de activități care ar putea afecta traficul aerian general, prin dispoziții corespunzătoare.

(17)

Conturile tuturor prestatorilor de servicii de navigație aeriană ar trebui să fie caracterizate prin maximă transparență.

(18)

Introducerea principiilor și condițiilor armonizate pentru accesul la datele operaționale ar trebui să faciliteze prestarea de servicii de navigație aeriană și exploatarea utilizatorilor spațiului aerian și a aeroporturilor într-un nou context.

(19)

Condițiile de tarifare aplicate utilizatorilor spațiului aerian ar trebui să fie echitabile și transparente.

(20)

Taxele percepute utilizatorilor ar trebui să constituie remunerația pentru instalațiile și serviciile asigurate de prestatorii de servicii de navigație aeriană și statele membre. Nivelul acestor taxe trebuie să fie proporțional cu costul, luând în considerare obiectivele securității și eficienței economice.

(21)

Nu ar trebui să existe nici o discriminare între utilizatorii spațiului aerian cu privire la prestarea de servicii echivalente de navigație aeriană.

(22)

Prestatorii de servicii de navigație aeriană oferă anumite infrastructuri și servicii direct legate de operarea aeronavelor, ale căror costuri ar trebui să le poată recupera pe baza principiului „utilizatorul plătește”, ceea ce înseamnă că utilizatorii spațiului aerian ar trebui să suporte costurile pe care le generează la locul utilizării sau cât mai aproape posibil de acesta.

(23)

Este important să se asigure transparența costurilor care decurg din aceste infrastructuri și servicii. În consecință, orice modificări aduse sistemului sau nivelului de taxare ar trebui explicate utilizatorilor spațiului aerian; aceste schimbări sau investiții propuse de prestatorii de servicii de navigație aeriană ar trebui să fie explicate în cadrul unui schimb de informații între organismele lor de gestiune și utilizatorii spațiului aerian.

(24)

Ar trebui să existe o marjă pentru micșorarea tarifelor care contribuie la maximizarea capacității globale a sistemului. Stimulentele financiare ar putea constitui un mod util de accelerare a introducerii de echipamente la sol sau aeriene care să mărească capacitatea, de recompensare a unei înalte performanțe sau de compensare a inconvenientului alegerii unor rute mai puțin dezirabile.

(25)

În contextul acestor redevențe percepute pentru a genera un randament rezonabil al activelor și în directă legătură cu economiile realizate datorită creșterii eficienței, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea creării unei rezerve destinate să reducă impactul unei creșteri subite a taxelor percepute utilizatorilor spațiului aerian în momente când nivelul traficului este redus.

(26)

Comisia ar trebui să evalueze fezabilitatea organizării unui ajutor financiar temporar pentru măsurile de mărire a capacității întregului sistem european de control al traficului aerian.

(27)

Stabilirea și perceperea de taxe pentru utilizatorii spațiului aerian ar trebui să fie revizuite de Comisie în mod regulat, în colaborare cu Eurocontrol, precum și cu autoritățile naționale de supraveghere și utilizatorii spațiului aerian.

(28)

Datorită sensibilității deosebite a informațiilor privind prestatorii de servicii de navigație aeriană, autoritățile naționale de supraveghere nu ar trebui să divulge informațiile care fac obiectul secretului profesional, fără a aduce atingere organizării unui sistem pentru monitorizarea și publicarea randamentului acestor prestatori.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniu de aplicare și obiective

(1)   În domeniul de aplicare a regulamentului-cadru, prezentul regulament privește prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul european unic. Obiectivul prezentului regulament este acela de a stabili cerințe comune pentru prestarea în condiții de siguranță și eficiență a serviciilor de navigație aeriană în Comunitate.

(2)   Prezentul regulament se aplică prestării de servicii de navigație aeriană pentru traficul aerian general în conformitate cu regulamentul-cadru și în domeniul de aplicare a acestuia.

Articolul 2

Sarcinile autorităților naționale de supraveghere

(1)   Autoritățile naționale de supraveghere prevăzute în articolul 4 din regulamentul cadru asigură supravegherea corespunzătoare a aplicării prezentului regulament, în special cu privire la funcționarea sigură și eficientă a prestatorilor de servicii de navigație aeriană care oferă servicii legate de spațiul aerian de care este responsabil statul membru care a desemnat sau a înființat autoritatea în cauză.

(2)   În acest scop, fiecare autoritate națională de supraveghere organizează inspecții și studii corespunzătoare pentru a verifica respectarea cerințelor din prezentul regulament. Prestatorul de servicii de navigație aeriană facilitează aceste acțiuni.

(3)   În ceea ce privește blocurile funcționale ale spațiului aerian care se extind asupra spațiului aerian care se găsește sub responsabilitatea a mai mult decât un stat membru, statele membre în cauză încheie un acord privind supravegherea prevăzută în prezentul articol cu privire la prestatorii de servicii de navigație aeriană care furnizează servicii legate de aceste blocuri. Statele membre pot încheia un acord privind supravegherea prevăzută în prezentul articol cu privire la prestatorul de servicii de navigație aeriană care furnizează servicii într-un alt stat membru decât acela în care prestatorul își are sediul principal de operare.

(4)   Autoritățile naționale de supraveghere adoptă dispozițiile necesare pentru o strânsă cooperare reciprocă pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a prestatorilor de servicii de navigație aeriană care dețin un certificat valabil de la un stat membru și care furnizează și servicii legate de spațiul aerian aflat sub responsabilitatea altui stat membru. Această cooperare include dispoziții pentru abordarea cazurilor de nerespectare a cerințelor comune aplicabile stabilite în articolul 6 sau a condițiilor stabilite în anexa II.

Articolul 3

Organizații recunoscute

(1)   Autoritățile naționale de supraveghere pot decide să delege integral sau parțial inspecțiile și studiile prevăzute în articolul 2 alineatul (2) unor organizații recunoscute care îndeplinesc cerințele stabilite în anexa I.

(2)   Recunoașterea acordată de o autoritate națională de supraveghere este valabilă pe teritoriul Comunității pe o perioadă de trei ani, perioadă ce poate fi prelungită. Autoritățile naționale de supraveghere pot cere oricăreia dintre organizațiile recunoscute situate în Comunitate să întreprindă aceste inspecții și studii.

Articolul 4

Cerințe legate de siguranță

Comisia, în conformitate cu procedura stabilită în articolul 5 alineatul (3) din regulamentul cadru, identifică și adoptă cerințele de reglementare cu privire la siguranță ale Eurocontrol (ESARR) și modificările ulterioare ale acestor cerințe în cadrul prezentului regulament care sunt obligatorii în temeiul legislației comunitare. Publicarea se face sub formă de trimiteri la ESARR în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Acordarea de licențe pentru controlori

În cel mai scurt timp după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, dacă este cazul, o propunere cu privire la acordarea de licențe pentru controlori.

CAPITOLUL II

NORME PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

Articolul 6

Cerințe comune

Cerințele comune pentru prestarea de servicii de navigație aeriană se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 5 alineatul (3) din regulamentul cadru. Cerințele comune includ următoarele:

competența și aptitudinea tehnică și operațională,

sisteme și procedee pentru gestionarea securității și calității,

sisteme de raportare,

calitatea serviciilor,

capacitatea financiară,

răspundere și acoperirea riscurilor,

structură de proprietate și organizatorică, inclusiv prevenirea conflictelor de interese,

resurse umane, inclusiv planuri de personal corespunzătoare,

siguranță.

Articolul 7

Certificarea prestatorilor de servicii de navigație aeriană

(1)   Prestarea tuturor serviciilor de navigație aeriană în interiorul Comunității se face sub rezerva certificării de către statele membre.

(2)   Cererile pentru certificare se depun la autoritatea națională de supraveghere a statului membru în care solicitantul își are locul principal de operare și, dacă este cazul, sediul.

(3)   Autoritățile naționale de supraveghere emit certificate pentru prestatorii de servicii de navigație aeriană dacă aceștia respectă cerințele comune menționate în articolul 6. Certificatele pot fi emise individual pentru fiecare tip de serviciu de navigație aeriană definit în articolul 2 din regulamentul cadru, sau pentru un pachet de asemenea servicii, inter alia, în cazul în care un prestator de servicii de trafic aerian, oricare ar fi statutul juridic al acestuia, operează și își întreține propriile sisteme de comunicare, navigație și supraveghere. Certificatele se verifică cu regularitate.

(4)   Certificatele specifică drepturile și obligațiile prestatorilor de servicii de navigație aeriană, inclusiv accesul fără discriminare la servicii pentru utilizatorii spațiului aerian, în special cu privire la siguranță. Certificarea poate fi supusă numai condițiilor prevăzute în anexa II. Aceste condiții sunt justificate în mod obiectiv, sunt nediscriminatorii, proporționale și transparente.

(5)   Sub rezerva alineatului (1), statele membre pot permite prestarea de servicii de navigație aeriană în întreg spațiul aerian de care sunt direct responsabile sau într-un segment din acesta fără certificare, dacă prestatorul acestor servicii le oferă în primul rând mișcărilor de aeronave altele decât traficul aerian general. În aceste cazuri, statul membru în cauză informează Comisia și celelalte state membre cu privire la decizia sa și la măsurile luate pentru a asigura conformitatea maximă cu cerințele comune.

(6)   Fără a se aduce atingere articolului 8 și sub rezerva articolului 9, emiterea de certificate conferă prestatorilor de servicii de navigație aeriană posibilitatea de a-și oferi serviciile altor prestatori de servicii de navigație aeriană, utilizatorilor spațiului aerian și aeroporturilor din interiorul Comunității.

(7)   Autoritățile naționale de supraveghere monitorizează respectarea cerințelor comune și a condițiilor aferente certificatelor. Detaliile acestei monitorizări sunt incluse în rapoartele anuale care urmează să fie prezentate de către statele membre conform articolului 12 alineatul (1) din regulamentul cadru. Dacă o autoritate națională de supraveghere consideră că deținătorul unui certificat nu mai satisface aceste cerințe sau condiții, aceasta ia măsurile corespunzătoare, asigurând continuitatea serviciilor. Aceste măsuri pot include revocarea certificatului.

(8)   Un stat membru recunoaște orice certificat emis într-un alt stat membru în conformitate cu prezentul articol.

(9)   În circumstanțe excepționale, statele membre pot amâna respectarea prezentului articol timp de șase luni de la data care rezultă din articolul 19 alineatul (2). Statele membre notifică Comisiei această amânare, menționând motivele pentru aceasta.

Articolul 8

Desemnarea prestatorilor de servicii de trafic aerian

(1)   Statele membre asigură prestarea de servicii de trafic aerian în exclusivitate în cadrul blocurilor specifice ale spațiului aerian cu privire la spațiul aerian de care sunt responsabile. În acest scop, statele membre desemnează un prestator de servicii de trafic aerian care deține un certificat valabil în Comunitate.

(2)   Statele membre definesc drepturile și obligațiile care trebuie îndeplinite de prestatorii de servicii desemnați. Obligațiile pot include condiții pentru prestarea la timp a informațiilor pertinente care permit identificarea tuturor mișcărilor aeronavelor în spațiul aerian de care sunt responsabile.

(3)   Statele membre dispun de competențe discreționare în alegerea unui prestator de servicii, cu condiția ca acesta din urmă să îndeplinească cerințele și condițiile stabilite în articolele 6 și 7.

(4)   Cu privire la blocurile funcționale ale spațiului aerian, stabilite în conformitate cu articolul 5 din regulamentul privind spațiul aerian, care se extind peste spațiul aerian de care sunt responsabile mai multe state membre, statele membre în cauză desemnează împreună unul sau mai mulți prestatori de servicii de trafic aerian, cel puțin cu o lună înainte de stabilirea blocului spațiului aerian.

(5)   Statele membre informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la orice decizie luată în cadrul prezentului articol privind desemnarea prestatorilor de servicii de trafic aerian în interiorul anumitor blocuri ale spațiului aerian cu privire la spațiul aerian de care sunt responsabile.

Articolul 9

Desemnarea prestatorilor de servicii meteorologice

(1)   Statele membre pot desemna în exclusivitate un prestator de servicii meteorologice care să furnizeze toate datele meteorologice sau o parte din acestea în tot spațiul aerian de care sunt responsabile, sau într-un segment din acesta, ținând seama de considerentele legate de siguranță.

(2)   Statele membre informează fără întârziere Comisia și celelalte state membre în legătură cu orice decizie luată în cadrul prezentului articol cu privire la desemnarea prestatorilor de servicii meteorologice.

Articolul 10

Relațiile dintre prestatorii de servicii

(1)   Prestatorii de servicii de navigație aeriană pot recurge la serviciile altor prestatori de servicii care sunt certificați în Comunitate.

(2)   Prestatorii de servicii de navigație aeriană își oficializează relațiile de lucru prin intermediul acordurilor scrise sau al unor aranjamente juridice echivalente, stabilind îndatoririle și funcțiile specifice asumate de fiecare prestator și permițând schimbul de date operaționale între toți prestatorii în ceea ce privește traficul aerian general. Aceste aranjamente se notifică autorității sau autorităților naționale de supraveghere în cauză.

(3)   În cazurile care implică prestarea de servicii de trafic aerian este necesară aprobarea statelor membre respective. În cazurile care implică prestarea de servicii meteorologice este necesară aprobarea statelor membre respective dacă acestea au desemnat în exclusivitate un prestator în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

Articolul 11

Relațiile cu autoritățile militare

În contextul politicii comune a transporturilor, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura încheierea unor acorduri scrise între autoritățile competente civile și militare sau a altor acorduri juridice echivalente cu privire la gestionarea unor blocuri ale spațiului aerian.

Articolul 12

Transparența situației contabile

(1)   Prestatorii de servicii de navigație aeriană, indiferent de sistemul de proprietate sau de forma lor juridică, întocmesc, prezintă spre auditare și fac publică situația contabilă. Aceasta este conformă cu standardele contabile internaționale adoptate de Comunitate. În cazul în care, din cauza statutului juridic al prestatorului de servicii, nu este posibilă conformitatea deplină cu standardele contabile internaționale, prestatorul depune toate eforturile pentru a asigura un nivel cât mai mare de conformitate cu aceste standarde.

(2)   În toate cazurile, prestatorii de servicii de navigație aeriană publică un raport anual și sunt auditați cu regularitate de un auditor independent.

(3)   În cazul în care furnizează un pachet de servicii, prestatorii de servicii de navigație aeriană identifică în contabilitatea lor internă costurile și veniturile aferente serviciilor de navigație aeriană, defalcate în conformitate cu principiile Eurocontrol de stabilire a bazei de costuri pentru taxele de infrastructură rutieră și de calculare a ratelor unitare și, dacă este cazul, au conturi consolidate pentru alte servicii, care nu au legătură cu navigația aeriană, la fel cum ar trebui să procedeze dacă serviciile respective ar fi prestate de întreprinderi separate.

(4)   Statele membre desemnează autoritățile competente care au drept de acces la conturile prestatorilor de servicii care prestează servicii în spațiul aerian de care răspund.

(5)   Statele membre pot aplica dispozițiile tranzitorii din articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie privind aplicarea standardelor contabile internaționale (7) în cazul prestatorilor de servicii de navigație aeriană care fac obiectul acestui regulament.

Articolul 13

Accesarea și protecția datelor

(1)   În ceea ce privește traficul aerian general, toți prestatorii de servicii de navigație aeriană, utilizatorii spațiului aerian și aeroporturile fac schimb de date operaționale pertinente, în timp real, pentru a răspunde necesităților operaționale ale acestora. Datele se utilizează numai în scopuri operaționale.

(2)   Accesul la datele operaționale pertinente se acordă autorităților competente, prestatorilor autorizați de servicii de navigație aeriană, utilizatorilor spațiului aerian și aeroporturilor, fără discriminare.

(3)   Prestatorii certificați de servicii, utilizatorii spațiului aerian și aeroporturile stabilesc condiții standard de acces la datele lor operaționale, altele decât cele menționate la alineatul (1). Autoritățile naționale de supraveghere aprobă aceste condiții standard. Normele legate de aceste condiții se stabilesc, dacă este cazul, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 5 alineatul (3) din regulamentul cadru.

CAPITOLUL III

SCHEME DE TARIFARE

Articolul 14

Generalități

În conformitate cu cerințele din articolele 15 și 16, se instituie o schemă de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană menită să contribuie la realizarea unei mai mari transparențe cu privire la stabilirea, aplicarea și colectarea tarifelor la utilizatorii spațiului aerian. Schema este conformă, de asemenea, cu articolul 15 din Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională și cu sistemul de tarifare Eurocontrol pentru tarifele de rută.

Articolul 15

Principii

(1)   Schema de tarifare se bazează pe contabilizarea costurilor serviciilor de navigație aeriană suportate de prestatorii de servicii pentru utilizatorii spațiului aerian. Schema distribuie aceste costuri între categoriile de utilizatori.

(2)   Următoarele principii se aplică la stabilirea bazei de calcul a tarifelor în funcție de costuri:

(a)

costul care urmează să fie distribuit între utilizatorii spațiului aerian este costul integral al prestării de servicii de navigație aeriană, inclusiv sumele corespunzătoare pentru dobânzile pentru investițiile de capital și amortizarea activelor, precum și costurile de întreținere, operare, gestionare și administrare;

(b)

costurile care se iau în considerare în acest context sunt cele estimate în raport cu infrastructura și serviciile prestate și aplicate în conformitate cu Planul OACI de navigație aeriană regională pentru regiunea europeană. Acestea pot include și costurile suportate de autoritățile naționale de supraveghere și/sau organizațiile recunoscute, precum și alte costuri suportate de statul membru și prestatorul de servicii în cauză în legătură cu prestarea de servicii de navigație aeriană;

(c)

costul diferitelor servicii de navigație aeriană se identifică separat, conform articolului 12 alineatul (3);

(d)

subvențiile încrucișate între diferitele servicii de navigație aeriană sunt permise numai dacă sunt justificate din motive obiective și sub rezerva identificării clare;

(e)

se asigură transparența bazei de calcul a tarifelor în funcție de costuri. Se adoptă norme de aplicare pentru prestarea de informații de către prestatorii de servicii care să permită estimarea costurilor prestatorilor de servicii, a costurilor reale și a încasărilor. Autoritățile naționale de supraveghere, prestatorii de servicii, utilizatorii spațiului aerian, Comisia și Eurocontrol fac un schimb constant de informații.

(3)   Fără a se aduce atingere sistemului de tarifare Eurocontrol pentru tarifele de rută, statele membre respectă următoarele principii atunci când stabilesc tarifele în conformitate cu alineatul (2):

(a)

tarifele pentru prestarea de servicii de navigație aeriană se stabilesc în condiții nediscriminatorii. La aplicarea de tarife diferiților utilizatori ai spațiului aerian pentru utilizarea aceluiași serviciu, nu se face distincție cu privire la naționalitatea sau categoria utilizatorului;

(b)

scutirea anumitor utilizatori, în special a aeronavelor ușoare și aeronavelor de stat, poate fi permisă, cu condiția de a nu se transfera costul acestei scutiri asupra altor utilizatori;

(c)

serviciile de navigație aeriană pot aduce suficiente venituri pentru a depăși toate costurile de exploatare directe și indirecte și pentru a asigura o rentabilitate rezonabilă a activelor astfel încât să contribuie la finanțarea îmbunătățirii necesare a mijloacelor fixe;

(d)

tarifele reflectă costul serviciilor de navigație aeriană și al infrastructurilor puse la dispoziția utilizatorilor spațiului aerian, luându-se în considerare capacitățile productive relative ale diferitelor tipuri de aeronavă în cauză;

(e)

tarifele încurajează prestarea în condiții de siguranță, eficacitate și eficiență a serviciilor de navigație aeriană în vederea realizării unui înalt nivel de siguranță și a eficienței costurilor și stimulează prestarea de servicii integrate. În acest sens, tarifele respective pot fi aplicate pentru a asigura:

mecanisme, inclusiv măsuri de stimulare care constau în avantaje și dezavantaje financiare pentru a încuraja prestatorii de servicii de navigație aeriană și/sau utilizatorii spațiului aerian să sprijine îmbunătățirea gestionării fluxului traficului aerian, cum ar fi creșterea capacității și reducerea întârzierilor, păstrând în același timp un nivel optim de siguranță. Decizia cu privire la aplicarea acestor mecanisme rămâne numai în responsabilitatea fiecărui stat membru,

venituri în beneficiul proiectelor destinate să ajute categorii specifice de utilizatori ai spațiului aerian și/sau prestatori de servicii de navigație aeriană pentru a îmbunătăți infrastructurile colective de navigație aeriană, prestarea de servicii de navigație aeriană și utilizarea spațiului aerian.

(4)   Măsurile de punere în aplicare în domeniile care fac obiectul alineatelor (1), (2) și (3) se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 8 din regulamentul-cadru.

Articolul 16

Revizia tarifării

(1)   Comisia monitorizează în permanență respectarea principiilor și măsurilor prevăzute în articolele 14 și 15, hotărând în cooperare cu statele membre. Comisia depune toate eforturile pentru instituirea mecanismelor necesare prin care să se beneficieze de expertiza Eurocontrol.

(2)   La cererea unuia sau mai multor state membre care consideră că principiile și măsurile susmenționate nu au fost aplicate corect, sau din proprie inițiativă, Comisia întreprinde o investigație cu privire la orice presupusă nerespectare sau neaplicare a principiilor și/sau măsurilor în cauză. În termen de două luni de la primirea unei cereri, după audierea statului membru în cauză și după consultarea Comitetului pentru cerul unic în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 5 alineatul (2) din regulamentul-cadru, Comisia adoptă o decizie privind aplicarea articolelor 14 și 15 și stabilește dacă practica respectivă poate continua.

(3)   Comisia notifică decizia statelor membre și informează prestatorul de servicii cu privire la aceasta, în măsura în care prestatorul este implicat legal. Orice stat membru poate înainta Consiliului, în termen de o lună, decizia Comisiei. Consiliul, hotărând cu o majoritate calificată, poate adopta o altă decizie în termen de o lună.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 17

Adaptări la progresul tehnic

(1)   Pentru adaptarea lor la progresul tehnic, în anexe pot fi aduse modificări în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 5 alineatul (3) din regulamentul-cadru.

(2)   Comisia publică normele de aplicare adoptate pe baza prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 18

Confidențialitate

(1)   Nici autoritățile naționale de supraveghere, care hotărăsc în conformitate cu dreptul intern, nici Comisia nu divulgă informațiile de natură confidențială, în special informațiile referitoare la prestatorii de servicii de navigație aeriană, relațiile de afaceri ale acestora sau componentele costurilor lor.

(2)   Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului autorităților naționale de supraveghere de a dezvălui informații în cazul în care acest lucru este esențial pentru îndeplinirea îndatoririlor acestora, situație în care dezvăluirea informațiilor este proporțională și are în vedere interesele legitime ale prestatorilor de servicii de navigație aeriană cu privire la protejarea secretelor lor de afaceri.

(3)   În plus, alineatul (1) nu împiedică divulgarea unor informații, altele decât cele de natură confidențială, cu privire la condițiile și performanțele prestării de servicii.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Cu toate acestea, articolele 7 și 8 intră în vigoare la un an de la publicarea cerințelor comune menționate la articolul 6, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 10 martie 2004.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

D. ROCHE


(1)  JO C 103 E, 30.4.2002, p. 26.

(2)  JO C 241, 7.10.2002, p. 24.

(3)  JO C 278, 14.11.2002, p. 13.

(4)  Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2002 (JO C 272 E, 13.11.2003, p. 303), Poziția comună a Consiliului din 18 martie 2003 (JO C 129 E, 3.6.2003, p. 16) și Poziția Parlamentului European din 3 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European de la 29 ianuarie 2004 și Decizia Consiliului din 2 februarie 2004.

(5)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(6)  JO L 96, 31.3.2004, p. 20.

(7)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.


ANEXA I

CERINȚE PENTRU ORGANIZAȚIILE RECUNOSCUTE

Organizația recunoscută trebuie:

să fie în măsură să prezinte documente care să ateste o vastă experiență în evaluarea entităților de drept public și privat din sectoarele transportului aerian, în special sectorul prestatorilor de servicii de navigație aeriană, precum și în alte sectoare similare din unul sau mai multe domenii la care se referă prezentul regulament,

să dispună de norme și regulamente cuprinzătoare pentru inspectarea periodică a entităților susmenționate, publicate și îmbunătățite permanent prin programe de cercetare și dezvoltare,

să nu fie controlată de prestatorii de servicii de navigație aeriană, de autoritățile de administrare a aeroporturilor sau de alți terți angajați din punct de vedere comercial în prestarea de servicii de navigație aeriană sau în serviciile de transport aerian,

să dispună de un important personal tehnic, managerial, de suport și cercetare la nivelul atribuțiilor pe care urmează a le îndeplini,

să fie gestionată și administrată în așa fel încât să asigure confidențialitatea informațiilor cerute de administrație,

să fie dispusă să furnizeze informații pertinente autorității naționale de supraveghere în cauză,

să-și fi definit și documentat politica și obiectivele, precum și angajamentul de asigurare a calității și să se asigure că această politică este înțeleasă, pusă în aplicare și respectată la toate nivelurile organizației,

să fi elaborat, aplicat și menținut un sistem intern de calitate eficient, bazat pe elementele corespunzătoare din standardele de calitate recunoscute internațional și în conformitate cu EN 45004 (organele de inspecție) și cu EN 29001, conform interpretării date de Cerințele programului de certificare a sistemelor de calitate IACS,

să prezinte pentru certificare sistemul său de calitate unui organism independent de auditori recunoscut de autoritățile statului membru în care este stabilită organizația.


ANEXA II

CONDIȚII AFERENTE CERTIFICATELOR

1.

Certificatele specifică:

(a)

autoritatea națională de supraveghere care a emis certificatul;

(b)

solicitantul (numele și adresa);

(c)

serviciile autorizate;

(d)

o declarație privind respectarea de către solicitant a cerințelor comune, conform articolului 6 din prezentul regulament;

(e)

data emiterii și perioada de valabilitate a certificatului.

2.

Condițiile suplimentare aferente certificatelor pot, după caz, să vizeze:

(a)

accesul nediscriminatoriu la servicii pentru utilizatorii spațiului aerian și nivelul cerut de performanță al acestor servicii, inclusiv nivelele de siguranță și interoperabilitate;

(b)

specificațiile operaționale pentru fiecare serviciu în parte;

(c)

data până la care serviciile ar trebui prestate;

(d)

diferitele echipamente operaționale care urmează a fi utilizate în cadrul diferitelor servicii;

(e)

delimitarea sau restricționarea operării altor servicii decât cele legate de prestarea de servicii de navigație aeriană;

(f)

contracte, acorduri sau alte aranjamente între prestatorul de servicii și o parte terță și care privesc serviciul (serviciile);

(g)

prestarea de informații rezonabil necesare pentru verificarea conformității serviciilor cu cerințele comune, inclusiv planuri, date financiare și operaționale și schimbări majore în tipul și cuprinderea serviciilor de navigație aeriană furnizate;

(h)

orice alte condiții juridice care nu sunt specifice serviciilor de navigație aeriană, cum ar fi condițiile legate de suspendarea sau retragerea certificatului.


Top