Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2336

Regulamentul (CE) nr. 2336/2003 al Comisiei din 30 decembrie 2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă

OJ L 346, 31.12.2003, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 274 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; abrogat prin 32017R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2336/oj

03/Volumul 52

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

99


32003R2336


L 346/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2336/2003 AL COMISIEI

din 30 decembrie 2003

de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 670/2003 al Consiliului din 8 aprilie 2003 de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă (1), în special articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 3 alineatul (3) primul paragraf, articolul 4 alineatul (4) și articolul 11,

întrucât:

(1)

Pentru a permite Comisiei să întocmească bilanțul comunitar al alcoolului prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 670/2003 și să aibă o viziune de ansamblu asupra evoluției schimburilor comerciale, statele membre trebuie să comunice periodic Comisiei, într-un format uniform, datele privind cantitățile de alcool produs, importat, exportat și comercializat, precum și stocurile la sfârșitul anului de comercializare și estimări privind producția.

(2)

Alcoolul etilic de origine neagricolă poate înlocui, pentru anumite utilizări, alcoolul de origine agricolă. Prin urmare, bilanțul comunitar trebuie să cuprindă și acest tip de produs.

(3)

Statele membre și Comisia trebuie să poată urmări în permanență evoluția schimburilor comerciale, pentru a evalua mai bine evoluția pieței. În acest scop, trebuie să se prevadă eliberarea de licențe de import. Săptămânal, trebuie să se prezinte comunicări privind licențele de import eliberate.

(4)

Perioada de valabilitate a licențelor trebuie stabilită în funcție de utilizările și termenele de livrare din comerțul internațional.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 670/2003, eliberarea licențelor este condiționată de constituirea unei garanții care nu se mai rambursează, integral sau parțial, în cazul în care operațiunea nu se realizează sau se realizează doar parțial. Prin urmare, trebuie să se stabilească cuantumul garanției.

(6)

Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel, Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (2) și Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole (3) trebuie să se aplice licențelor de import și garanțiilor prevăzute de prezentul regulament.

(7)

Regulamentul (CEE) nr. 2541/84 al Comisiei din 4 septembrie 1984 de stabilire a unei taxe compensatorii pentru importurile în celelalte state membre de alcool etilic de origine agricolă obținut în Franța (4) este caduc și, prin urmare, trebuie abrogat.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a vinului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare privind bilanțul comunitar al alcoolului etilic și sistemul licențelor de import, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 670/2003.

CAPITOLUL II

BILANȚUL COMUNITAR

Articolul 2

Întocmirea bilanțului comunitar

Comisia întocmește bilanțul comunitar al alcoolului etilic pentru anul precedent, până la data de 31 martie a fiecărui an. Bilanțul, care conține informațiile privind piața alcoolului etilic la nivel comunitar, este prezentat Comitetului de gestionare a vinului în formatul definit la anexa I și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Informații privind alcoolul etilic de origine agricolă

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, până în ultima zi lucrătoare a celei de-a doua luni de la sfârșitul perioadei în cauză, următoarele informații privind alcoolul etilic de origine agricolă prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 670/2003:

(a)

importurile trimestriale provenind din țări terțe, defalcate pe coduri din Nomenclatura Combinată și pe țări de origine, identificate folosind codurile din nomenclatura țărilor pentru statisticile privind comerțul exterior ale Comunității, instituită de Regulamentul (CE) nr. 1779/2002 al Comisiei (5);

(b)

exporturile trimestriale în țări terțe, inclusiv eventualele exporturi de alcool de origine neagricolă;

(c)

producția trimestrială, defalcată pe produsele din care se obține alcoolul, în formatul definit de anexa II la prezentul regulament;

(d)

volumul comercializat în cursul trimestrului anterior, defalcat pe diversele sectoare de destinație, în formatul definit de anexa III la prezentul regulament;

(e)

stocurile disponibile la producătorii de alcool din țara lor, la sfârșitul fiecărui an, în formatul definit de anexa IV la prezentul regulament;

(f)

estimări privind producția anului în curs, elaborate de două ori pe an, înainte de 28 februarie și, respectiv, înainte de 31 august, în formatul definit de anexa V la prezentul regulament.

În sensul primului paragraf litera (d), prin comercializare se înțelege cesionarea alcoolului etilic de către un producător de alcool sau un importator în vederea prelucrării sau ambalării.

Cifrele comunicate se exprimă în hectolitri de alcool pur.

Statele membre pot prevedea scheme de declarații pentru a asigura colectarea informațiilor prevăzute la primul paragraf literele (c), (d), (e) și (f).

Articolul 4

Informații privind alcoolul etilic de origine neagricolă

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, până în ultima zi lucrătoare a celei de-a doua luni de la sfârșitul perioadei în cauză, următoarele informații privind alcoolul etilic de origine neagricolă definit la articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 670/2003:

(a)

producția trimestrială, eventual defalcată în alcool sintetic și alte tipuri de alcool;

(b)

importurile trimestriale provenite din țări terțe, în formatul definit de anexa VII la prezentul regulament;

(c)

exporturile trimestriale în țări terțe, cu excepția cazului în care sunt incluse în exporturile comunicate în temeiul articolului 3 litera (b) din prezentul regulament;

(d)

volumul comercializat în cursul trimestrului precedent, eventual defalcat în alcool sintetic și alte tipuri de alcool;

(e)

stocurile disponibile la producătorii de alcool la sfârșitul anului, eventual defalcate în alcool sintetic și alte tipuri de alcool.

În sensul primului paragraf litera (d), se înțeleg „volum comercializat” cantitățile de alcool vândute de industria producătoare pe piața comunitară.

Informațiile prevăzute la primul paragraf literele (a), (d) și (e) se comunică în formatul definit la anexa VI. Cifrele comunicate se exprimă în hectolitri de alcool pur.

CAPITOLUL III

LICENȚE DE IMPORT

Articolul 5

Eliberarea licențelor

(1)   Orice import în Comunitate de produse prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 670/2003 se supune, de la 27 ianuarie 2004, prezentării unei licențe de import. Licența este eliberată de către statele membre oricărei persoane interesate care depune o cerere, indiferent de locul în care este stabilit în Comunitate.

(2)   Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 se aplică licențelor prevăzute la prezentul capitol.

(3)   La rubrica 8 din cererea de licența de import și din licența de import de alcool de origine agricolă se menționează țara de origine. Se bifează rubrica „obligatoriu: da”. La cererea persoanei interesate, administrația care a eliberat licența poate înlocui, o singură dată, țara de origine cu o altă țară.

(4)   Statele membre pot impune menționarea prețului de import (CIF) al alcoolului la rubrica 20.

Articolul 6

Durata de valabilitate

Licența de import este valabilă de la data eliberării în sensul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 până la sfârșitul celei de-a patra luni ulterioare.

Articolul 7

Comunicări privind licențele de import

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre în fiecare joi, sau, dacă această zi este zi de sărbătoare, în prima zi lucrătoare ulterioară informațiile privind cantitățile de produse prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 670/2003, pentru care au fost eliberate licențe de import în săptămâna anterioară, defalcate pe coduri din Nomenclatura Combinată și pe țări de origine.

(2)   În cazul în care un stat membru estimează că există un risc de perturbare a pieței generat de cantitățile pentru care au fost solicitate, în statul membru respectiv, licențe de import, acesta informează de îndată Comisia cu privire la aceasta, comunicându-i cantitățile în cauză pe tipuri de produse. Comisia examinează situația și informează statele membre cu privire la aceasta.

Articolul 8

Garanție

Garanția pentru licențele de import se stabilește la 1 euro per hectolitru.

Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 se aplică garanțiilor prevăzute de prezentul capitol.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 9

Transmiterea comunicărilor

Statele membre pot transmite informațiile prevăzute la articolele 3 și 4, pentru primul trimestru al anului 2004, până la 31 august 2004.

Comunicările prevăzute de prezentul regulament se transmit Comisiei la adresa indicată la anexa VIII.

Articolul 10

Abrogarea

Regulamentul (CEE) nr. 2541/84 se abrogă.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 decembrie 2003.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 97, 15.4.2003, p. 6.

(2)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 325/2003 (JO L 47, 21.2.2003, p. 21).

(3)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1932/1999 (JO L 240, 10.9.1999, p. 11).

(4)  JO L 238, 6.9.1984, p. 16. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 3826/85 (JO L 371, 31.12.1985, p. 1).

(5)  JO L 296, 5.10.2002, p. 6.


ANEXA I

Image


ANEXA II

Producția de alcool etilic de origine agricolă prevăzută la articolul 3 litera (c)

Image


ANEXA III

Volumul de alcool etilic de origine agricolă comercializat, prevăzut la articolul 3 litera (d)

Image


ANEXA IV

Stocuri de alcool etilic de origine agricolă comercializat prevăzute la articolul 3 litera (e)

Image


ANEXA V

Estimări ale producției de alcool etilic de origine agricolă pentru anul în curs, prevăzute la articolul 3 litera (f)

Image


ANEXA VI

Producție, comercializare și stocuri de alcool etilic de origine neagricolă, în conformitate cu articolul 4 literele (a), (d) și (e)

Image


ANEXA VII

Importul de alcool etilic de origine neagricolă prevăzut la articolul 4 litera (b)

Image


ANEXA VIII

Adresa pentru transmiterea comunicărilor, prevăzută la articolul 9

Comisia Europeană — DG „Agricultură” D.4

Fax: (32-2) 295 92 52

Poștă electronică: agri-d4@cec.eu.int


Top