EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1655

Regulamentul (CE) nr. 1655/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale,precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1416/76

OJ L 245, 29.9.2003, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 152 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrogare implicită prin 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1655/oj

05/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

237


32003R1655


L 245/41

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1655/2003 AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2003

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale,precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1416/76

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 308 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Curții de Conturi (3),

întrucât:

(1)

Este necesar ca anumite dispoziții din Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului european pentru dezvoltarea formării profesionale (4) să fie puse în concordanță cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5) (denumit în continuare „regulamentul financiar general”) și, în special, cu articolul 185 al acestuia. În conformitate cu articolul menționat anterior, Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale trebuie să adopte un regulament financiar în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul-cadru financiar pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6). Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 1416/76 al Consiliului din 1 iunie 1976 privind dispozițiile financiare care se aplică Centrului european pentru dezvoltarea formării profesionale (7) trebuie abrogat de la data intrării în vigoare a regulamentului financiar adoptat de consiliul de administrație al Centrului.

(2)

Principiile generale și limitele care reglementează dreptul de acces la documente, prevăzut de articolul 255 din tratat, au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (8).

(3)

La adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, cele trei instituții au convenit, printr-o declarație comună, că agențiile și organele similare trebuie să pună în aplicare normele conforme cu regulamentul menționat anterior.

(4)

Este așadar necesară includerea în Regulamentul (CEE) nr. 337/75 a dispozițiilor necesare pentru ca Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 să se aplice și Centrului european pentru dezvoltarea formării profesionale, precum și a unei dispoziții privind calea de atac împotriva refuzului accesului la documente.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 337/75 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 10, 11, 12 și 12a se înlocuiesc cu textul următor:

„Articolul 10

(1)   Toate veniturile și cheltuielile Centrului fac obiectul unor estimări pentru fiecare exercițiu bugetar, care coincide cu anul calendaristic, și sunt înscrise în bugetul Centrului, care cuprinde și o listă a posturilor.

(2)   În cadrul bugetului Centrului, veniturile și cheltuielile trebuie să fie echilibrate.

Articolul 11

(1)   În fiecare an, consiliul de administrație, pe baza proiectului întocmit de director, elaborează o estimare a veniturilor și cheltuielilor Centrului pentru exercițiul financiar următor. Această estimare, care cuprinde și un proiect de listă a posturilor, este transmisă de către consiliul de administrație Comisiei până la data de 31 martie a fiecărui an.

(2)   Estimarea se transmite de către Comisie Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare «autoritatea bugetară») împreună cu anteproiectul bugetului general al Uniunii Europene.

(3)   Pe baza estimării, Comisia înscrie în anteproiectul bugetului general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare în ceea ce privește lista posturilor și cuantumul subvenției incluse în bugetul general, în legătură cu care sesizează autoritatea bugetară în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(4)   Autoritatea bugetară autorizează creditele reprezentând subvenția destinată Centrului.

Autoritatea bugetară aprobă o listă a posturilor Centrului.

(5)   Consiliul de administrație adoptă bugetul Centrului. Acesta devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene. Dacă este cazul, bugetul Centrului se ajustează în consecință.

(6)   Consiliul de administrație notifică, în cel mai scurt timp, autorității bugetare intenția sa de a realiza orice proiect care poate avea efecte financiare semnificative asupra finanțării bugetului, în special proiectele de natură imobiliară, precum închirierea sau achiziționarea de imobile. Consiliul informează Comisia cu privire la aceasta.

Dacă o componentă a autorității bugetare își manifestă intenția de a prezenta un aviz, aceasta transmite avizul respectiv consiliului de administrație în termen de șase săptămâni de la notificarea proiectului.

Articolul 12

(1)   Regulamentul financiar aplicabil Centrului este adoptat de către consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acesta poate fi diferit de dispozițiile Regulamentului-cadru financiar (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul-cadru financiar pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9) numai dacă cerințele specifice funcționării Centrului impun acest lucru și numai cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 12a

(1)   Directorul execută bugetul Centrului.

(2)   Până la 1 martie cel târziu după încheierea exercițiului financiar, contabilul Centrului comunică situația provizorie a conturilor împreună cu raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului contabilului Comisiei. Contabilul Comisiei efectuează consolidarea situației provizorii a conturilor instituțiilor și organismelor descentralizate în conformitate cu articolul 128 din regulamentul financiar general.

(3)   Până la 31 martie cel târziu după încheierea exercițiului financiar, contabilul Comisiei transmite situația provizorie a conturilor Centrului împreună cu raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului Curții de Conturi. Raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului se transmite și Parlamentului European și Consiliului.

(4)   După primirea observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la situația provizorie a conturilor Centrului, în conformitate cu dispozițiile articolul 129 din regulamentul financiar general, directorul elaborează situația definitivă a conturilor Centrului pe proprie răspundere și o transmite spre avizare consiliului de administrație.

(5)   Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la situația definitivă a conturilor Centrului.

(6)   Directorul transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi situația definitivă a conturilor, împreună cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie a fiecărui an, ulterioară încheierii exercițiului financiar.

(7)   Situația definitivă a conturilor se publică.

(8)   Directorul adresează Curții de Conturi un răspuns la observațiile transmise de aceasta până la data de 30 septembrie a fiecărui an. El transmite acest răspuns și consiliului de administrație.

(9)   Directorul furnizează Parlamentului European, la cererea acestuia, după cum se prevede la articolul 146 alineatul (3) din regulamentul financiar general, orice informație necesară bunei derulări a procedurii de descărcare pentru exercițiul financiar în cauză.

(10)   Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, dă descărcare directorului, înainte de data de 30 aprilie a anului N + 2, pentru executarea bugetului exercițiului financiar N.

2.

the following Article shall be inserted:

„Articolul 12 ter

(1)   Consiliul de administrație adoptă raportul anual privind activitățile și perspectivele Centrului și îl transmite până la data de 15 iunie a fiecărui an Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi.

(2)   Centrul transmite anual autorității bugetare orice informație pertinentă privind rezultatele procedurii de evaluare.”;

3.

Se introduce un nou articol, având următorul text:

„Articolul 14a

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (10) se aplică și documentelor deținute de Centru.

(2)   Consiliul de administrație adoptă modalitățile practice de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1655/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 privind înființarea Centrului european pentru dezvoltarea formării profesionale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1416/76 (11).

(3)   Deciziile adoptate de Centru în aplicarea articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului sau al unei căi de atac în fața Curții de Justiție, în condițiile prevăzute la articolul 195 și, respectiv, articolul 230 din tratat.

Articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 1416/76 se abrogă de la data intrării în vigoare a regulamentului financiar adoptat de consiliul de administrație în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 337/75.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi a lunii următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 18 iunie 2003.

Pentru Consiliu.

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 331 E, 31.12.2002, p. 82.

(2)  Aviz prezentat la 27 martie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 285, 21.11.2002, p. 4.

(4)  JO L 39, 13.2.1972, p. 1, regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 354/95 (JO L 41, 23.2.1995, p. 1).

(5)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1, rectificat în JO L 25, 30.1.2003, p. 43.

(6)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72, rectificat în JO L 2, 7.1.2003, p. 39.

(7)  JO L 164, 24.6.1976, p. 1, regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1948/93 (JO L 181, 23.7.1993, p. 15).

(8)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72, rectificat în JO L 2, 7.1.2003, p. 39.”

(10)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(11)  JO L 245, 29.9.2003, p. 41.”


Top