EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0058

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare

OJ L 11, 16.1.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 256 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 256 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 83 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj

01/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

256


32003R0058


L 011/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 58/2003 AL CONSILIULUI

din 19 decembrie 2002

de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 308 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Curții de Conturi (3),

întrucât:

(1)

Se creează din ce în ce mai multe programe într-o gamă largă de domenii destinate unor categorii variate de beneficiari, în cadrul activităților prevăzute în articolul 3 din tratat. Comisia este, în principiu, responsabilă de adoptarea măsurilor de punere în aplicare a acestor programe (programe comunitare).

(2)

Punerea în aplicare a programelor comunitare este finanțată, cel puțin în parte, din credite prevăzute în bugetul general al Uniunii Europene.

(3)

În temeiul articolului 274 din tratat, Comisia răspunde de executarea bugetului.

(4)

Pentru a răspunde în mod corespunzător în fața cetățenilor, Comisia trebuie să se axeze în primul rând pe sarcinile sale instituționale. În consecință, Comisia trebuie să poată delega unele dintre sarcinile legate de gestionarea programelor comunitare unor terțe părți. Externalizarea anumitor sarcini de gestionare poate fi, în plus, un mod de realizare mai eficientă a obiectivelor programelor comunitare.

(5)

Cu toate acestea, externalizarea sarcinilor de gestionare trebuie să se mențină în limitele sistemului instituțional, astfel cum este acesta prevăzut de tratat. Aceasta înseamnă că sarcinile repartizate instituțiilor prin tratat pentru care sunt necesare atribuții discreționare pentru transpunerea opțiunilor politice în acțiune nu pot fi externalizate.

(6)

Externalizarea trebuie, în plus, să facă obiectul unei analize costuri-beneficii care să ia în considerare mai mulți factori, cum ar fi identificarea sarcinilor pentru care se justifică externalizarea, o analiză costuri-beneficii care include costurile de conducere și control, impactul asupra resurselor umane, eficiența și flexibilitatea îndeplinirii sarcinilor externalizate, simplificarea procedurilor utilizate, gradul de proximitate al activităților externalizate față de beneficiarii finali, vizibilitatea Comunității ca promotor al programului comunitar și nevoia menținerii unui nivel adecvat de know-how în interiorul Comisiei.

(7)

O formă de externalizare constă în folosirea organismelor comunitare cu personalitate juridică (agenții executive).

(8)

Pentru a asigura uniformitatea agențiilor executive în termeni instituționali, trebuie stabilit statutul acestora, în special în ceea ce privește anumite aspecte esențiale ale structurii, sarcinilor, funcționării, sistemului bugetar, personalului, supravegherii și răspunderii acestora.

(9)

Ca instituție care răspunde de punerea în aplicare a diverselor programe comunitare, Comisia este cea mai competentă să evalueze dacă și în ce măsură este adecvat să încredințeze unei agenții executive sarcini de gestionare legate de unul sau mai multe programe comunitare specifice. Cu toate acestea, recurgerea la o agenție executivă nu exonerează Comisia de răspunderile care îi revin conform tratatului, în special conform articolului 274. De aceea Comisia trebuie să poată restrânge acțiunile oricărei agenții executive și să poată păstra controlul asupra funcționării acestora, în special asupra organismelor care le guvernează.

(10)

Prin urmare, Comisia trebuie să poată decide crearea și, dacă este cazul, desființarea unei agenții executive, în conformitate cu prezentul regulament. Întrucât decizia de înființare a unei agenții executive este o măsură de aplicare generală în sensul articolului 2 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4), astfel de decizii trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE.

(11)

Comisia trebuie, de asemenea, să poată numi atât membrii comitetului director al fiecărei agenții executive cât și directorii acestora pentru a se asigura că, prin delegarea către o agenție executivă a sarcinilor care constituie prerogative care îi sunt proprii, Comisia nu renunță la controlul lor.

(12)

Activitățile desfășurate de o agenție executivă trebuie să respecte în totalitate programarea stabilită de Comisie pentru programele comunitare în a căror gestionare este implicată agenția. De aceea programul anual de lucru al agenției trebuie să facă obiectul aprobării de către Comisie și să respecte deciziile bugetare.

(13)

Pentru a se asigura că externalizarea este eficientă și că se obțin toate beneficiile care decurg din atribuțiile unei agenții executive, Comisia trebuie să îi poată delega integral sau în parte sarcinile de punere în aplicare a unuia sau a mai multor programe comunitare, cu excepția celor pentru care sunt necesare atribuții discreționare pentru transpunerea opțiunilor politice în acțiune. Sarcinile care pot fi delegate includ gestionarea tuturor sau a anumitor etape de pe durata unui anumit proiect, executarea bugetului, colectarea și prelucrarea informațiilor ce urmează a fi transmise Comisiei și elaborarea recomandărilor pentru Comisie.

(14)

Deoarece bugetul unei agenții executive este destinat numai finanțării costurilor de funcționare ale acesteia, venitul său trebuie să fie reprezentat în principal de o subvenție prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene și provenind din alocația financiară pentru programul comunitar în a cărui gestionare este implicată agenția.

(15)

În vederea punerii în aplicare a articolului 274 din tratat, creditele de funcționare pentru programele comunitare în a căror gestionare sunt implicate agenții executive trebuie prevăzute în continuare în bugetul general al Uniunii Europene și trebuie puse în aplicare prin debitarea directă în bugetul respectiv. Prin urmare, operațiunile financiare legate de aceste credite trebuie efectuate în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5).

(16)

Unei agenții executive i se pot încredința sarcinile de punere în aplicare privind gestionarea programelor care sunt finanțate din alte surse decât bugetul general al Uniunii Europene. Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie să dea naștere, nici măcar indirect, la costuri administrative suplimentare care trebuie acoperite din credite suplimentare prevăzute în bugetul general în cauză. În astfel de cazuri se aplică prezentul regulament, sub rezerva dispozițiilor specifice din actele fundamentale privind programele comunitare în cauză.

(17)

Obiectivul transparenței și al fiabilității gestionării agențiilor executive necesită efectuarea de controale interne și externe cu privire la funcționarea acestora. În acest scop, agențiile executive trebuie să răspundă pentru acțiunile lor, iar Comisia trebuie să supravegheze din punct de vedere administrativ agențiile executive, fără a elimina posibilitatea realizării unui audit de către Curtea de Justiție.

(18)

Publicul trebuie să aibă acces la documentele deținute de agențiile executive în termeni și în limite similare cu cele prevăzute în articolul 255 din tratat.

(19)

Fiecare agenție executivă trebuie să colaboreze intens și în mod continuu cu departamentele Comisiei care răspund de programele comunitare în a căror gestionare este implicată. Pentru a facilita astfel de colaborări cât mai mult posibil, fiecare agenție executivă trebuie să se afle în locul în care se află și Comisia și departamentele acesteia în conformitate cu Protocolul privind stabilirea sediilor instituțiilor și ale anumitor organisme și departamente ale Comunităților Europene și ale Europol anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(20)

Pentru adoptarea prezentului regulament, în tratat nu sunt prevăzute alte competențe decât cele conferite de articolul 308,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Scop

Prezentul regulament stabilește statutul agențiilor executive cărora Comisia le poate încredința, sub controlul și pe răspunderea sa, anumite sarcini legate de gestionarea programelor comunitare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)

„agenție executivă” înseamnă o persoană juridică înființată în conformitate cu prezentul regulament;

(b)

„program comunitar” înseamnă orice activitate, set de activități sau alte inițiative pe care Comisia trebuie să le pună în aplicare conform instrumentului de bază sau autorizației bugetare relevante în beneficiul uneia sau al mai multor categorii de beneficiari specifici, prin asumarea de cheltuieli.

Articolul 3

Înființarea și lichidarea agențiilor executive

(1)   Comisia poate decide, după efectuarea unei analize costuri-beneficii prealabile, înființarea unei agenții executive pentru a i se încredința acesteia anumite sarcini legate de gestionarea unuia sau a mai multor programe comunitare. Comisia stabilește durata existenței agenției executive.

Analiza costuri-beneficii ia în considerare mai mulți factori, cum ar fi identificarea sarcinilor pentru care externalizarea este justificată, o analiză costuri-beneficii care include costurile de conducere și control, impactul asupra resurselor umane, posibilele economii în cadrul bugetului general al Uniunii Europene, eficiența și flexibilitatea îndeplinirii sarcinilor externalizate, simplificarea procedurilor utilizate, gradul de proximitate al activităților externalizate față de beneficiarii finali, vizibilitatea Comunității ca promotor al programului comunitar în cauză și nevoia menținerii unui nivel adecvat de know-how în interiorul Comisiei.

(2)   La data stabilită în momentul înființării unei agenții executive, Comisia poate prelungi existența acesteia pe o perioadă care nu depășește perioada prevăzută inițial. Această prelungire poate fi reînnoită. Atunci când Comisia consideră că nu mai are nevoie de serviciile unei agenții executive pe care a înființat-o sau că existența acesteia nu mai respectă principiile gestiunii financiare sigure, aceasta decide lichidarea agenției. În acest caz Comisia numește doi lichidatori. Comisia stabilește condițiile de lichidare a agenției executive. Rezultatul net după lichidare este inclus în bugetul general al Uniunii Europene. Decizia de a prelungi existența unei agenții, reînnoirea prelungirii sau lichidarea agenției se adoptă pe baza analizei costuri-beneficii prevăzută în alineatul (1).

(3)   Comisia adoptă deciziile prevăzute în alineatele (1) și (2) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2). Acestea sunt modificate în conformitate cu aceeași procedură. Comisia transmite comitetului menționat la articolul 24 alineatul (1) toate informațiile necesare în acest context, în special analiza costuri-beneficii prevăzută în alineatul (1) din prezentul articol și evaluarea rapoartelor prevăzute la articolul 25.

(4)   La adoptarea unui program comunitar, Comisia informează autoritatea bugetară dacă intenționează sau nu să înființeze o agenție executivă care să pună în aplicare programul.

(5)   Toate agențiile executive înființate în conformitate cu alineatul (1) din acest articol respectă prezentul regulament.

Articolul 4

Statut juridic

(1)   O agenție executivă este un organism comunitar cu rol de serviciu public.

(2)   Agențiile executive au personalitate juridică. În fiecare stat membru, acestea beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice conform legislației naționale. Agențiile pot, în special, să achiziționeze sau să lichideze bunuri mobile și imobile și să fie parte în procese. În acest scop, agenția este reprezentată de directorul acesteia.

Articolul 5

Sediu

(1)   Agențiile executive au sediul în locul în care se află Comisia și departamentele acesteia, în conformitate cu Protocolul privind stabilirea sediilor instituțiilor și al anumitor organisme și departamente ale Comunităților Europene și ale Europol.

(2)   Agențiile își organizează propriile departamente în funcție de necesitățile de gestionare a programelor comunitare de care răspund și în conformitate cu criteriile bunei gestionări financiare.

Articolul 6

Sarcini

(1)   Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1), Comisia poate încredința unei agenții executive sarcinile necesare pentru punerea în aplicare a programului comunitar, cu excepția sarcinilor în cazul cărora sunt necesare atribuții discreționare pentru transpunerea în acțiune a opțiunilor politice.

(2)   Agențiilor executive le pot fi încredințate în special următoarele sarcini:

(a)

gestionarea uneia sau a tuturor etapelor din existența unui proiect, în legătură cu proiecte individuale specifice, în contextul punerii în aplicare a unui program comunitar și al efectuării controalelor necesare în acest sens, prin adoptarea de decizii relevante pe baza atribuțiilor care le sunt delegate de Comisie;

(b)

adoptarea instrumentelor de execuție bugetară a veniturilor și cheltuielilor și desfășurarea tuturor activităților necesare punerii în aplicare a programului comunitar pe baza atribuțiilor delegate de Comisie și, în special, a activităților legate de acordarea contractelor și a fondurilor nerambursabile;

(c)

colectarea, analizarea și transmiterea către Comisie a tuturor informațiilor necesare pentru direcționarea punerii în aplicare a unui program comunitar.

(3)   Termenele, criteriile, parametrii și procedurile care trebuie respectate de agențiile executive la îndeplinirea sarcinilor prevăzute în alineatul (2) și detaliile privind controalele care trebuie efectuate de departamentele Comisiei răspunzătoare de programele comunitare în a căror gestionare este implicată o agenție sunt definite de către Comisie în instrumentul de delegare.

Articolul 7

Structura

(1)   O agenție executivă este condusă de un comitet director și de un director.

(2)   Directorul agenției executive are autoritate asupra personalului acesteia.

Articolul 8

Comitetul director

(1)   Comitetul director este format din cinci membri numiți de Comisie.

(2)   Durata mandatului membrilor comitetului director este în principiu de doi ani și ține seama de durata de timp stabilită pentru punerea în aplicare a programului comunitar a cărui gestionare i-a fost încredințată agenției executive. Mandatul acestora poate fi reînnoit. La expirarea duratei mandatului sau dacă aceștia demisionează, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor.

(3)   Comitetul director alege un președinte și un vicepreședinte din rândul membrilor săi.

(4)   Comitetul director se întrunește la cererea președintelui, de cel puțin patru ori pe an. De asemenea, acesta se poate întruni la cererea majorității simple a membrilor săi sau la cererea directorului.

(5)   Orice membru al comitetului director care nu poate participa la o ședință poate fi reprezentat de un alt membru împuternicit în mod special pentru ședința în cauză. Fiecare membru poate reprezenta numai un singur alt membru. Dacă președintele nu poate participa, comitetul director este prezidat de vicepreședinte.

(6)   Deciziile comitetului director se adoptă cu majoritate simplă. În eventualitatea unui balotaj, președintele are votul decisiv.

Articolul 9

Atribuțiile comitetului director

(1)   Comitetul director stabilește propriul regulament de procedură.

(2)   Pe baza unui proiect prezentat de director și după obținerea aprobării Comisiei, comitetul director adoptă, până cel târziu la începutul fiecărui an, programul anual de lucru al agenției executive cuprinzând obiective detaliate și indicatori de performanță. Programul de lucru trebuie să respecte programarea definită de Comisie în conformitate cu instrumentele instituite prin programele comunitare în a căror gestionare este implicată agenția executivă. Programul anual de lucru poate fi modificat pe parcursul anului în conformitate cu aceeași procedură, în special pentru a lua în considerare deciziile Comisiei privind programele comunitare. Proiectele incluse în programul anual de lucru sunt însoțite de o estimare a necesarului de cheltuieli.

(3)   Comitetul director adoptă bugetul administrativ al agenției executive conform procedurii prevăzute la articolul 13.

(4)   Comitetul director obține acordul Comisiei înainte de a decide să accepte cadouri, moșteniri și fonduri nerambursabile din alte surse decât cele comunitare.

(5)   Comitetul director hotărăște cu privire la organizarea departamentelor agenției executive.

(6)   Comitetul director adoptă orice norme speciale necesare pentru punerea în aplicare a dreptului de acces la documentele agenției executive în conformitate cu articolul 23 alineatul (1).

(7)   În fiecare an, până la data de 31 martie, comitetul director adoptă și prezintă Comisiei un raport de activitate anual, împreună cu informații financiare și de gestionare. Raportul este elaborat în conformitate cu articolul 60 alineatul (7) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Raportul se referă atât la execuția creditelor de funcționare corespunzătoare programului comunitar gestionat de agenția executivă, cât și la executarea bugetului administrativ al acesteia.

În fiecare an, până la data de 15 iunie, Comisia trimite autorității bugetare un rezumat al rapoartelor anuale ale agenției executive pe anul anterior, care se anexează la cel menționat la articolul 60 alineatul (7) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(8)   Comitetul director adoptă și pune în aplicare măsuri de combatere a fraudelor și a neregulilor.

(9)   Comitetul director îndeplinește celelalte sarcini care îi sunt încredințate prin prezentul regulament.

Articolul 10

Directorul

(1)   Directorul unei agenții executive este numit de Comisie, care numește în acest scop un funcționar, în sensul Statutului funcționarilor Comunităților Europene și regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene prevăzut în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (6) al Consiliului, denumit în continuare „Statutul personalului”.

(2)   Directorul este numit, în principiu, pentru un mandat de patru ani, luându-se în considerare perioada de timp stabilită pentru punerea în aplicare a programului comunitar a cărui gestionare a fost încredințată agenției executive. Mandatul poate fi reînnoit. După ce s-a primit avizul comitetului director, Comisia poate elibera directorul din funcție înainte de expirarea mandatului său.

Articolul 11

Atribuțiile directorului

(1)   Directorul reprezintă agenția executivă și răspunde de gestionarea acesteia.

(2)   Directorul pregătește lucrările comitetului director, în special proiectul programului anual de lucru al agenției executive. Directorul participă la lucrările comitetului director, dar nu participă la vot.

(3)   Directorul asigură punerea în aplicare a programului anual de lucru al agenției executive. În special, directorul răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 6 și adoptă deciziile în materie. Directorul acționează ca ordonator de credite al agenției executive prin delegarea execuției bugetare a creditelor de funcționare legate de programul comunitar în a cărui gestionare este implicată agenția executivă în cazurile în care Comisia a delegat agenției atribuții de execuție bugetară.

(4)   Directorul elaborează declarațiile provizorii de venituri și cheltuieli și, ca ordonator de credite, execută bugetul administrativ al agenției executive în conformitate cu Regulamentul financiar prevăzut la articolul 15.

(5)   Directorul răspunde de pregătirea și publicarea rapoartelor pe care agenția executivă trebuie să le prezinte Comisiei. Acestea sunt rapoartele anuale privind activitățile agenției executive prevăzute la articolul 9 alineatul (7) și celelalte rapoarte, cu caracter general sau specific, a căror elaborare este solicitată agenției executive de către Comisie.

(6)   Directorului îi sunt acordate atribuții conform sistemelor aplicabile celorlalți angajați ai Comunităților Europene în ceea ce privește semnarea contractelor de angajare ale personalului agenției executive. Directorul răspunde de toate celelalte probleme legate de gestionarea personalului agenției executive.

(7)   În conformitate cu Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, directorul instituie sisteme de control intern și de gestiune adaptate sarcinilor încredințate agenției executive, pentru a asigura că activitățile realizate sunt legale, eficiente și în conformitate cu normele.

Articolul 12

Bugetul de funcționare

(1)   Pentru fiecare exercițiu financiar, care corespunde anului calendaristic, se elaborează previziuni privind toate veniturile și cheltuielile agenției executive care sunt incluse și în bugetul de funcționare. Previziunile, care includ și organigrama agenției executive, sunt trimise autorității bugetare, împreună cu documentele privind proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene. Organigrama, care cuprinde numai posturile temporare și numărul, funcțiile și categoriile din care face parte personalul angajat de agenția executivă pe parcursul anului financiar în cauză, este aprobată de autoritatea bugetară și publicată în anexa la secțiunea III - Comisia - a bugetului general al Uniunii Europene.

(2)   Veniturile și cheltuielile din bugetul de funcționare al agenției executive sunt echilibrate.

(3)   Venitul agenției executive cuprinde o subvenție prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene, fără a aduce atingere altor venituri care urmează să fie determinate de autoritatea bugetară, provenind din creditul financiar pentru programele comunitare în a căror gestionare este implicată agenția executivă.

Articolul 13

Pregătirea bugetului de funcționare

(1)   În fiecare an directorul elaborează un proiect de buget de funcționare al agenției executive acoperind costurile curente ale agenției pe anul financiar următor și îl prezintă comitetului director.

(2)   În fiecare an, până la data de 1 martie, comitetul director adoptă proiectul de buget de funcționare pentru exercițiul financiar următor, inclusiv organigrama, și îl prezintă Comisiei.

(3)   Pe baza acestui proiect de buget și având în vedere programarea Comisiei privind programele comunitare în a căror gestionare este implicată agenția executivă, Comisia propune, ca parte a procedurii bugetare anuale, subvenția anuală pentru bugetul de funcționare al agenției executive.

(4)   La începutul fiecărui exercițiu financiar, comitetul director adoptă bugetul de funcționare al agenției executive pe baza subvenției anuale astfel determinate de autoritatea bugetară, în același timp cu adoptarea programului anual de lucru, ajustând bugetul în funcție de diferitele contribuții acordate agenției executive și de fondurile provenite din alte surse.

(5)   Bugetul de funcționare al agenției nu poate fi adoptat definitiv înainte de adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene.

(6)   În cazul în care Comisia intenționează să înființeze o agenție executivă, aceasta informează autoritatea bugetară în conformitate cu procedura bugetară și respectând principiul transparenței:

(a)

cu privire la resurse, în ceea ce privește creditele și necesarul de posturi pentru funcționarea agenției executive;

(b)

cu privire la detașările planificate ale funcționarilor de la Comisie în agenția executivă;

(c)

cu privire la resursele administrative eliberate prin transferarea sarcinilor de la Comisie la agenția executivă și la realocarea resurselor administrative eliberate.

(7)   În conformitate cu Regulamentul financiar prevăzut la articolul 15, toate modificările aduse bugetului de funcționare, inclusiv organigrama, sunt prezentate în corecția bugetară adoptată în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul articol.

Articolul 14

Execuția bugetului de funcționare și descărcarea de gestiune

(1)   Directorul execută bugetul de funcționare al agenției executive.

(2)   Conturile agenției executive se consolidează cu cele ale Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 127 și 128 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și în conformitate cu următoarele:

(a)

în fiecare an, directorul prezintă comitetului director o situație contabilă provizorie detaliată privind toate veniturile și cheltuielile din exercițiul financiar anterior, pe care comitetul o transmite, până la 1 martie cel târziu, contabilului-șef al Comisiei și Curții de Conturi;

(b)

situația contabilă finală este trimisă contabilului-șef al Comisiei și Curții de Conturi până la data de 1 iulie a anului următor.

(3)   Parlamentul European, hotărând la recomandarea Consiliului, acordă agenției executive o descărcare de gestiune pentru executarea bugetului până cel târziu la data de 29 aprilie a anului n + 2 ulterior examinării raportului de către Curtea de Conturi.

Descărcarea de gestiune este acordată împreună cu autorizația pentru executarea bugetului general al Uniunii Europene.

Articolul 15

Regulamentul financiar aplicabil bugetului de funcționare

Comisia adoptă Regulamentul financiar standard aplicabil bugetului de funcționare al unei agenții executive. Regulamentul standard se poate abate de la Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene numai dacă cerințele specifice de funcționare ale agenției executive impun acest lucru.

Articolul 16

Regulamentul financiar aplicabil creditelor de funcționare

(1)   În cazurile în care Comisia a delegat agenției executive sarcini legate de execuția bugetară a creditelor de funcționare pentru programele comunitare în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) litera (b), aceste credite se includ în bugetul general al Uniunii Europene și sunt executate direct prin imputarea lor din bugetul respectiv pe răspunderea Comisiei.

(2)   Directorul acționează în calitate de ordonator de credite al agenției executive prin delegare în ceea ce privește execuția creditelor de funcționare și respectă în acest sens obligațiile prevăzute în Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Descărcarea de gestiune în legătură cu execuția creditelor de funcționare se acordă în cadrul descărcării de gestiune acordate pentru bugetul general al Uniunii Europene a cărui parte integrantă este, în conformitate cu articolul 276.

Articolul 17

Programe finanțate din alte surse decât bugetul general al Uniunii Europene

Articolele 13 și 16 se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor specifice prevăzute în instrumentele de bază privind programele finanțate din alte surse decât bugetul general al Uniunii Europene.

Articolul 18

Personalul

(1)   Personalul agenției executive este format din funcționari comunitari detașați ca membri ai personalului temporar de instituții în posturi de răspundere din agenția executivă, și din alți membri ai personalului temporar recrutați direct de agenția executivă, precum și din alți angajați recrutați de agenția executivă pe bază de contracte care pot fi reînnoite. Natura contractului, guvernată fie de dreptul privat, fie de cel public, durata acestuia și amploarea obligațiilor funcționarilor față de agenție, precum și criteriile adecvate de eligibilitate se determină pe baza naturii specifice a atribuțiilor și respectă Statutul personalului precum și legislația națională în vigoare.

(2)   Cu excepția activităților permanente și indiferent de tipul de detașare a funcționarului, instituția de origine:

(a)

pe durata detașării nu poate ocupa posturile ce rămân vacante ca rezultat al acestei detașări;

(b)

la reducerea forfetară ține cont de cheltuielile cu funcționarii transferați la agenții executive.

Cu toate acestea, numărul total de posturi vizate în alineatul (1) și în alineatul (2) primul paragraf nu depășește numărul de posturi necesare pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite agenției executive de către Comisie.

(3)   De comun acord cu Comisia, comitetul director adoptă normele privind gestionarea personalului din cadrul agenției executive, dacă este necesar.

Articolul 19

Privilegii și imunități

Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică atât agențiilor executive cât și personalului acestora, în măsura în care este sub incidența Statutului personalului.

Articolul 20

Controlul

(1)   Punerea în aplicare a programelor comunitare încredințate agențiilor executive este controlată de către Comisie. Acest control respectă procedurile adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(2)   Funcția de auditor intern în agențiile executive se îndeplinește de auditorul intern al Comisiei.

(3)   Comisia și agenția executivă pun în aplicare recomandările auditorilor interni, fiecare în funcție de atribuțiile sale.

(4)   Oficiul European Antifraudă (OLAF), înființat prin Decizia Comisiei 1999/352/CE, CECO, Euratom din 28 aprilie 1999 (7), are aceleași atribuții privind agențiile executive și personalul acestora de care beneficiază și în ceea ce privește departamentele Comisiei. Îndată după înființare, agențiile executive aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF) (8). Comitetul director dă un caracter oficial aderării și adoptă dispozițiile necesare pentru facilitarea anchetelor interne realizate de OLAF.

(5)   Curtea de Conturi examinează evidențele contabile ale agențiilor executive în conformitate cu articolul 248 din tratat.

(6)   Toate actele agenției executive și, în special, toate deciziile adoptate și toate contractele încheiate de aceasta, trebuie să prevadă explicit că auditorul intern al Comisiei, OLAF și Curtea de Conturi pot inspecta la fața locului asupra documentelor tuturor contractanților și subcontractanților care au primit fonduri comunitare, inclusiv la sediile beneficiarilor finali.

Articolul 21

Răspunderea

(1)   Răspunderea contractuală a agenției executive este reglementată de legea aplicabilă contractului respectiv.

(2)   În cazul răspunderii necontractuale, agenția executivă repară orice daună provocată de agenție sau de angajații acesteia în îndeplinirea îndatoririlor lor, în conformitate cu principiile comune legislațiilor statelor membre. Curtea de Justiție se poate pronunța în litigiile legate de compensarea unor astfel de daune.

(3)   Răspunderea personală a personalului față de agenția executivă este guvernată de regulile aplicabile acestuia.

Articolul 22

Legalitatea actelor

(1)   Orice act al unei agenții executive care prejudiciază un terț poate fi contestat în fața Comisiei de către orice persoană interesată direct sau individual sau de un stat membru, în vederea exercitării controlului de legalitate cu privire la acest act.

Contestația administrativă se depune la Comisie în termen de o lună de la data la care partea interesată sau statul membru în cauză a luat la cunoștință de actul contestat.

După ascultarea motivelor prezentate de partea interesată sau de statul membru în cauză și a celor ale agenției executive, Comisia adoptă o decizie privind procedurile administrative în termen de două luni de la data la care au fost inițiate procedurile. Fără a aduce atingere obligației Comisiei de a răspunde în scris cu privire la motivele deciziei sale, în lipsa răspunsului Comisiei în termenul prevăzut acțiunea administrativă se consideră respinsă tacit.

(2)   Comisia se poate sesiza din oficiu cu privire la orice act al unei agenții executive. Comisia adoptă o decizie în termen de două luni de la data sesizării din oficiu, după ascultarea argumentelor prezentate de agenție.

(3)   În cazul în care Comisia este sesizată cu privire la un act în conformitate cu alineatul (1) sau (2), Comisia poate suspenda punerea în aplicare a actului sau poate stabili măsuri cu caracter vremelnic. În decizia sa finală, Comisia poate menține actul agenției executive sau poate decide că agenția trebuie să îl modifice în tot sau în parte.

(4)   Agențiile executive sunt obligate să ia într-un termen rezonabil măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziei Comisiei.

(5)   Decizia expresă sau tacită a Comisiei de respingere a contestației administrative poate face obiectul unei acțiuni în anulare în fața Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 230 din tratat.

Articolul 23

Accesul la documente și confidențialitatea

(1)   Agențiile executive intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului European și ale Comisiei Europene (9) în cazul prezentării unor cereri de acces la documentele aflate în posesia acestora.

Comitetul director adoptă normele speciale necesare pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții în termen de cel mult șase luni de la înființarea agenției executive.

(2)   Membrii comitetului director, directorul și membrii personalului și toate persoanele implicate în activitățile agenției executive au obligația de a nu divulga informații de tipul celor acoperite de obligația secretului profesional, nici după încetarea activității lor.

Articolul 24

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet, denumit în continuare Comitetul pentru agențiile executive.

(2)   În cazul trimiterilor la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Termenul prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește propriul regulament de procedură.

Articolul 25

Evaluare

(1)   Comisia elaborează un raport de evaluare externă privind primii trei ani de funcționare a agenției executive și îl prezintă comitetului director al agenției executive, Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi. Acest raport include analiza costuri-beneficii prevăzută la articolul 3 alineatul (1).

(2)   Evaluarea este apoi repetată din trei în trei ani în aceleași condiții.

(3)   Pe baza rapoartelor de evaluare, agenția executivă și Comisia întreprind acțiunile necesare pentru rezolvarea oricăror probleme identificate.

(4)   Dacă, în urma unei evaluări, Comisia constată că existența unei agenții executive nu se mai justifică din punctul de vedere al principiului bunei gestionări financiare, Comisia hotărăște lichidarea agenției respective.

Articolul 26

Măsuri interimare

Pentru agențiile executive care au fost deja înființate:

(a)

raportul anual de activitate prevăzut la articolul 9 alineatul (7) se întocmește pentru prima dată pentru exercițiul financiar 2003;

(b)

termenul prevăzut la articolul 14 alineatul (2) litera (b) pentru transmiterea evidențelor contabile finale se aplică pentru prima dată pentru exercițiul financiar 2005;

(c)

pentru exercițiile financiare anterioare anului 2005, termenul de transmitere a evidențelor contabile finale este 15 septembrie.

Articolul 27

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a zecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2002.

Pentru Consiliu

Președintele

L. ESPERSEN


(1)  JO C 120 E, 24.4.2001, p. 89, și

JO C 103 E, 30.4.2002, p. 253.

(2)  Aviz emis la 5 iulie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 345, 6.12.2001, p. 1.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 490/2002 (JO L 77, 20.3.2002, p. 1).

(7)  JO L 136, 31.5.1999, p. 20.

(8)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

(9)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.


Top