EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0118

Directiva 2003/118/CE a Comisiei din 5 decembrie 2003 de modificare a anexelor la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de acefat, 2,4-D și paration-metilText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 327, 16.12.2003, p. 25–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 383 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 304 - 311
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 304 - 311

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrogare implicită prin 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/118/oj

03/Volumul 51

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

304


32003L0118


L 327/25

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/118/CE A COMISIEI

din 5 decembrie 2003

de modificare a anexelor la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de acefat, 2,4-D și paration-metil

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/895/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/60/CE (2), în special articolul 5,

având în vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe cereale (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/62/CE a Comisiei (4), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe și din produsele alimentare de origine animală (5), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/60/CE, în special articolul 10,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (6), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/69/CE (7), în special articolul 7,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (8), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/84/CE a Comisiei (9), în special articolul 4 alineatul (1) litera (f),

întrucât:

(1)

Prin Deciziile 2003/219/CE (10) și 2003/166/CE (11) ale Comisiei s-a decis ca substanțele active existente acefat și paration-metil să nu fie incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Respectivele decizii prevăd ca utilizarea produselor fitosanitare care conțin aceste substanțe active să nu mai fie autorizată în Comunitate.

(2)

Pentru a răspunde așteptărilor legitime în ceea ce privește utilizarea stocurilor de pesticide existente, deciziile Comisiei menționate la motivul (1) au prevăzut o perioadă de eliminare progresivă a utilizării acestor substanțe, iar aplicarea limitelor maxime aplicabile reziduurilor (LMR), bazată pe principiul în conformitate cu care utilizarea substanței în cauză nu este permisă în Comunitate, nu este necesar să intre în vigoare decât la sfârșitul perioadei de eliminare progresivă stabilit pentru respectiva substanță.

(3)

LMR comunitare și conținuturile recomandate de Codex alimentarius (12) sunt stabilite și evaluate în conformitate cu proceduri similare. În Codex s-a stabilit un număr limitat de LMR pentru acefat și paration-metil. LMR prevăzute în prezenta directivă s-au stabilit ținându-se seama de aceste conținuturi. LMR din Codex a căror retragere urmează să fie recomandată în viitorul apropiat nu au fost luate în considerare. LMR bazate pe cele prevăzute în Codex au fost evaluate din punctul de vedere al riscurilor pe care le prezintă pentru consumatori, dar nu s-a stabilit nici un risc.

(4)

Pentru a garanta o protecție adecvată a consumatorului împotriva expunerii la reziduurile rezultate în urma utilizării neautorizate a produselor fitosanitare, este necesară stabilirea unor LMR provizorii pentru combinațiile de produs/pesticid în cauză la un nivel egal cu limita de detectare.

(5)

Prin urmare, toate reziduurile de pesticide rezultate în urma utilizării respectivelor produse fitosanitare ar trebui incluse în anexele la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE pentru a permite supravegherea corespunzătoare și controlul adecvat al interzicerii utilizării lor și pentru protecția consumatorului.

(6)

Ar trebui stabilite limitele maxime aplicabile reziduurilor de paration-metil în Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE, iar dispozițiile corespunzătoare trebuie eliminate din Directiva 76/895/CEE.

(7)

În lipsa unei LMR comunitare sau a unei LMR comunitare provizorii, cum este cazul unei LMR aplicabile substanței 2,4-D la citrice în Directiva 2002/97/CE a Comisiei (13), statele membre stabilesc, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE, o LMR națională provizorie, înainte de autorizarea produselor fitosanitare care conțin substanțele active în cauză. Datele furnizate de un stat membru au demonstrat că, pentru citrice, se poate stabili o LMR mai ridicată, pentru a reflecta utilizarea substanței 2,4-D în anumite țări terțe. Datele prezentate au demonstrat că, în Comunitate, aceste reziduuri nu prezintă un risc pentru consumator.

(8)

Prin urmare, anexele la Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui modificate în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În anexa II la Directiva 76/895/CEE, mențiunile privind substanța paration-metil se elimină.

Articolul 2

La anexa II partea A la Directiva 86/362/CEE se adaugă următoarele linii:

Reziduuri de pesticide

Conținut maxim în mg/kg

„Acefat

0,02 (14) cereale

Paration-metil (suma reziduurilor de paration-metil și paraoxon, exprimată în paration-metil)

0,02 cereale (14)

Articolul 3

În anexa II partea B la Directiva 86/363/CEE, se adaugă următoarele linii:

Reziduuri de pesticide

Conținut maxim (mg/kg)

Carne, inclusiv grăsimi, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate în anexa I la codurile NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 și 1602

Lapte și produse lactate enumerate în anexa I la codurile NC 0401, 0402, 0405 00 și 0406

Ouă proaspete fără coajă, în ouă de pasăre și în gălbenușurile de ou enumerate în anexa I la codurile NC 0407 00 și 0408

„Acefat (I)

0,02 (15)

0,02 (15)

0,02 (15)

Paration-metil (suma reziduurilor de paration-metil și paraoxon, exprimată în paration-metil)

0,02 (15)

0,02 (15)

0,02 (15)

Articolul 4

Anexa II la Directiva 90/642/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Limitele maxime aplicabile reziduurilor de pesticide (LMR) stabilite în anexa la prezenta directivă se adaugă la anexa II la Directiva 90/642/CEE.

2.

Limitele maxime de reziduuri de pesticide aplicabile substanței 2,4-D („suma dintre 2,4-D și esterii săi, exprimată în 2,4-D”) pentru citrice se modifică pentru a deveni 1(p) mg/kg

Articolul 5

Statele membre adoptă și publică dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 noiembrie 2004, cu excepția dispoziției prevăzute la articolul 4 alineatul (2), pe care statele membre o adoptă și o publică până la data de 31 martie 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu data de 1 decembrie 2004, cu excepția dispoziției prevăzute la articolul 4 alineatul (2), care se aplică de la data de 1 aprilie 2004.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2003.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 340, 9.12.1976, p. 26.

(2)  JO L 155, 24.6.2003, p. 15.

(3)  JO L 221, 7.8.1986, p. 37.

(4)  JO L 154, 21.6.2003, p. 70.

(5)  JO L 221, 7.8.1986, p. 43.

(6)  JO L 350, 14.12.1990, p. 71.

(7)  JO L 175, 15.7.2003, p. 37.

(8)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(9)  JO L 247, 30.9.2003, p. 20.

(10)  JO L 82, 29.3.2003, p. 40.

(11)  JO L 67, 10.3.2003, p. 18.

(12)  http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm.

(13)  JO L 343, 18.12.2002, p. 23.

(14)  Indică limita de detectare.”

(15)  Indică limita de detectare.”


ANEXĂ

Grupe și exemple de produse cărora li se aplică LMR

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)

Acefat

Paration-metil (suma reziduurilor de paration-metil și paraoxon, exprimată în paration-metil)

1.

Fructe, proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin congelare, fără adaos de zahăr; nuci

0,02 (1)

0,02 (1)

(i)   

CITRICE

Grepfrut

 

 

Lămâi

 

 

Lămâi verzi

 

 

Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)

 

 

Portocale

 

 

Pomelo

 

 

Altele

 

 

(ii)   

FRUCTE CU COAJĂ (cu coajă sau fără)

Migdale

 

 

Nuci de Brazilia

 

 

Anacard

 

 

Castane comestibile și necomestibile

 

 

Nuci de cocos

 

 

Alune

 

 

Nuci de Macadamia

 

 

Nuci Pecan

 

 

Semințe de pin dulce

 

 

Fistic

 

 

Nuci comune

 

 

Altele

 

 

(iii)   

FRUCTE CU SEMINȚE

Mere

 

 

Pere

 

 

Gutui

 

 

Altele

 

 

(iv)   

FRUCTE CU SÂMBURI

Caise

 

 

Cireșe

 

 

Piersici (inclusiv nectarine și hibrizi similari)

 

 

Prune

 

 

Altele

 

 

(v)   

BACE ȘI FRUCTE MICI

(a)   

Struguri de masă și struguri de vin

Struguri de masă

 

 

Struguri de vin

 

 

(b)

Căpșune (altele decât sălbatice)

 

 

(c)   

Fructe de pădure (altele decât sălbatice)

Mure sălbatice

 

 

Mure din culturi

 

 

Zmeură Logan

 

 

Zmeură

 

 

Altele

 

 

(d)   

Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

Afine

 

 

Răchițele

 

 

Coacăze (roșii, negre sau albe)

 

 

Strugurei

 

 

Altele

 

 

(e)

Bace și fructe sălbatice

 

 

(vi)   

FRUCTE DIVERSE

Avocado

 

 

Banane

 

 

Curmale

 

 

Smochine

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Cireșe chinezești

 

 

Mango

 

 

Măsline

 

 

Fructul pasiunii

 

 

Ananas

 

 

Rodii

 

 

Altele

 

 

2.

Legume, proaspete sau nepreparate, în stare congelată sau uscate

0,02 (1)

0,02 (1)

(i)   

LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI CU TUBERCULI

Sfeclă

 

 

Morcovi

 

 

Țelină

 

 

Hrean

 

 

Topinambur

 

 

Păstârnac

 

 

Pătrunjel rădăcină

 

 

Ridichi

 

 

Barba-caprei

 

 

Cartofi duci

 

 

Nap suedez

 

 

Nap

 

 

Igname

 

 

Altele

 

 

(ii)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU BULBI

Usturoi

 

 

Ceapă

 

 

Ceapă eșalotă

 

 

Ceapă de primăvară

 

 

Altele

 

 

(iii)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUCT

(a)   

Solanacee

Tomate roșii

 

 

Ardei gras

 

 

Pătlăgele vinete

 

 

Altele

 

 

(b)   

Cucurbitacee cu coajă comestibilă

Castraveți

 

 

Castraveți cornișon

 

 

Dovlecei

 

 

Altele

 

 

(c)   

Cucurbitacee cu coajă necomestibilă

Pepene galben

 

 

Dovleac

 

 

Pepene verde

 

 

Altele

 

 

(d)

Porumb zaharat

 

 

(iv)   

LEGUME BRASICACEE

(a)   

Varză (cu inflorescență)

Broccoli

 

 

Conopidă

 

 

Altele

 

 

(b)   

Varză (pentru căpățână)

Varză de Bruxelles

 

 

Varză cu căpățână

 

 

Altele

 

 

(c)   

Varză (pentru frunze)

Varză chinezească

 

 

Varză care nu formează căpățână

 

 

Altele

 

 

(d)

Gulii

 

 

(v)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU FRUNZE ȘI PLANTE AROMATICE

(a)   

Lăptucă și plante similare

Creson

 

 

Untișor

 

 

Lăptucă

 

 

Cicoare de grădină cu frunze întregi

 

 

Altele

 

 

(b)   

Spanac și plante similare

Spanac

 

 

Frunze de sfeclă

 

 

Altele

 

 

(c)

Năsturel

 

 

(d)

Cicoare

 

 

(e)   

Plante aromatice

Asmățui

 

 

Ceapă de iarnă

 

 

Pătrunjel frunze

 

 

Țelină frunze

 

 

Altele

 

 

(vi)   

LEGUME ZARZAVATURI (proaspete)

Fasole (păstăi)

 

 

Fasole (boabe)

 

 

Mazăre (păstăi)

 

 

Mazăre (boabe)

 

 

Altele

 

 

(vii)   

LEGUME CULTIVATE PENTRU TULPINĂ (proaspete)

Sparanghel

 

 

Cardon

 

 

Țelină

 

 

Fenicul

 

 

Anghinare

 

 

Praz

 

 

Rubarbă

 

 

Altele

 

 

(viii)   

CIUPERCI

(a)

Ciuperci de cultură

 

 

(b)

Ciuperci sălbatice

 

 

3.

LEGUME USCATE

0,02 (1)

 

Fasole

 

 

Linte

 

 

Mazăre

 

0,2

Altele

 

0,02 (1)

4.

SEMINȚE OLEAGINOASE

0,05 (1)

0,05 (1)

Semințe de cânepă

 

 

Arahide

 

 

Semințe de mac

 

 

Semințe de susan

 

 

Semințe de floarea soarelui

 

 

Semințe de rapiță

 

 

Boabe de soia

 

 

Semințe de muștar

 

 

Semințe de bumbac

 

 

Altele

 

 

5.

CARTOFI

0,02 (1)

0,02 (1)

Cartofi timpurii

 

 

Cartofi pentru păstrare

 

 

6.

CEAI (frunze și tulpini, uscate, fermentate sau în altă formă, de Camelia sinensis)

0,05 (1)

0,05 (1)

7.

HAMEI (uscat), inclusiv granule de hamei și praf neconcentrat de hamei

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Indică limita de detectare.


Top