EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0072

Directiva 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene

OJ L 207, 18.8.2003, p. 25–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 338 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 207 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 207 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 140 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/72/oj

05/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

207


32003L0072


L 207/25

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/72/CE A CONSILIULUI

din 22 iulie 2003

de completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 308 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (3),

întrucât:

(1)

Pentru a atinge obiectivele tratatului, Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului (4) instituie statutul societății cooperative europene (SCE).

(2)

Regulamentul menționat anterior are scopul de a crea un cadru juridic uniform, în care cooperativele și alte entități și persoane fizice din diferite state membre ar trebui să fie capabile să planifice și să îndeplinească reorganizarea activității lor într-o formă cooperativă, la scară comunitară.

(3)

Pentru a promova obiectivele sociale ale Comunității, este necesar să se adopte dispoziții speciale, în special în domeniul participării lucrătorilor, pentru a se garanta că înființarea SCE nu determină dispariția sau reducerea sistemului de participare a lucrătorilor existenți în entitățile participante la stabilirea SCE; acest obiectiv ar trebui să fie urmărit prin stabilirea unei reglementări în domeniu, care să completeze dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1435/2003.

(4)

Datorită faptului că obiectivele acțiunii propuse, așa cum s-a menționat anterior, nu pot fi îndeplinite corespunzător de către statele membre, deoarece, date fiind amploarea și efectul acțiunii propuse, stabilirea unei reglementări privind participarea lucrătorilor aplicabile la nivelul SCE poate fi realizată mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat; în conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut în articolul menționat anterior, prezenta directivă constituie mijlocul cel mai potrivit de atingere a obiectivelor propuse.

(5)

Marea diversitate de norme și practici existente în statele membre, cu privire la modul în care reprezentanții salariaților participă la procesul decizional din cooperative face inoportună stabilirea unui model european unic de participare a salariaților, aplicabil la nivelul SCE.

(6)

Procedurile de informare și consultare la nivel transnațional ar trebui să fie asigurate în toate cazurile în care se constituie o SCE, realizându-se adaptările necesare pentru SCE-urile nou constituite, dacă acest lucru este justificat de dimensiunea lor, evaluată în funcție de numărul de locuri de muncă.

(7)

Dacă într-una sau mai multe dintre entitățile care constituie o SCE există drepturi de participare, acestea ar trebui în principiu să fie menținute, prin transferul lor către SCE încă de la înființarea acesteia, cu excepția cazului în care părțile decid altfel.

(8)

La nivel transnațional, procedurile concrete de informare și consultare a lucrătorilor, precum și, dacă este cazul, cele de participare, care se aplică fiecărei SCE, ar trebui să fie definite în primul rând printr-un acord între părțile interesate ori, în absența acestuia, prin aplicarea unui set de norme subsidiare.

(9)

Este necesar să fie lăsată statelor membre posibilitatea să nu aplice normele standard referitoare la participare în cazul unei fuziuni, având în vedere diversitatea sistemelor naționale de participare a salariaților; la nivelul entităților participante, dacă este cazul, sistemele și practicile de participare existente trebuie să fie menținute prin adaptarea normelor de înregistrare.

(10)

Regulile de vot în cadrul grupului special care îi reprezintă pe lucrători în scopuri de negociere, în special la încheierea de acorduri care să ofere un nivel de participare inferior celui existent într-una sau mai multe dintre entitățile participante, ar trebui să fie proporționale cu riscul dispariției sau reducerii sistemelor și practicilor de participare existente; riscul este mai mare în cazul unei SCE înființate printr-o transformare sau fuziune, decât dacă se constituie o nouă SCE.

(11)

În lipsa unui acord ulterior negocierii dintre reprezentanții lucrătorilor și organele competente ale entităților participante, este necesar să se adopte anumite dispoziții de referință, care să se aplice unei SCE de la constituirea sa; aceste dispoziții de referință ar trebui să asigure practici eficiente de informare și consultare transnațională a lucrătorilor, precum și participarea acestora în cadrul organelor relevante ale SCE, dacă, înainte de constituirea SCE, în entitățile participante a existat o asemenea participare.

(12)

Dacă aplicarea procedurilor menționate la entitățile participante la constituirea unei noi SCE nu se poate justifica din cauza dimensiunii mici a acestor entități, apreciate în funcție de numărul de lucrători, SCE trebuie să se supună normelor naționale privind participarea lucrătorilor, norme aflate în vigoare în statul membru unde își stabilește sediul social, sau în statele membre unde își are filiale sau unități; acest lucru nu ar trebui să aducă atingere obligației impuse unei SCE deja existente, de a pune în aplicare aceste proceduri, la solicitarea unui număr semnificativ de lucrători.

(13)

În cazul lucrătorilor care participă la adunări generale trebuie să se aplice dispoziții speciale, în măsura în care legislațiile naționale o permit; aplicarea acestor dispoziții nu exclude posibilitatea punerii în aplicare a altor forme de participare.

(14)

Statele membre trebuie să asigure, prin dispoziții adecvate, ca în cazul unor schimbări structurale, produse ca urmare a constituirii unei SCE, să poată fi, la nevoie, renegociate modalitățile de participare a lucrătorilor.

(15)

Pentru reprezentanții lucrătorilor care acționează în cadrul prezentei directive trebuie să se adopte o dispoziție potrivit căreia aceștia să beneficieze în timpul exercitării funcțiilor lor de aceeași protecție și aceleași garanții ca și cele prevăzute pentru reprezentanții lucrătorilor de legislația și/sau practica țării în care sunt angajați; ei nu ar trebui să fie supuși nici unei discriminări sau hărțuiri, ca rezultat al exercitării legitime a activităților lor și ar trebui să se bucure de o protecție adecvată, în ceea ce privește concedierea și alte sancțiuni.

(16)

Confidențialitatea informațiilor delicate ar trebui să fie asigurată și după ce expiră mandatele reprezentanților lucrătorilor și trebuie adoptată o dispoziție care să permită organului competent al SCE să nu divulge informații care ar putea, în cazul în care ar fi făcute publice, să producă daune grave funcționării SCE.

(17)

Dacă o SCE și filialele și unitățile sale sunt supuse Directivei 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (5), dispozițiile directivei menționate și dispozițiile care o transpun în legislația națională nu ar trebui să se aplice nici la SCE, nici la filialele și unitățile sale decât dacă grupul special de negociere decide să nu înceapă negocierile sau să încheie negocierile deja începute.

(18)

Prezenta directivă nu ar trebui să afecteze alte drepturi existente privind participarea și nu este nevoie să afecteze alte structuri de reprezentare existente, prevăzute de legislația și practica națională și comunitară.

(19)

Statele membre ar trebui să ia măsuri adecvate în cazul în care nu se respectă obligațiile prevăzute în prezenta directivă.

(20)

Tratatul nu prevede competențele necesare Comunității pentru a adopta prezenta directivă, cu excepția celor prevăzute la articolul 308 din tratat.

(21)

Principiul fundamental și obiectivul declarat al prezentei directive este acela de a asigura drepturile dobândite ale lucrătorilor, privind participarea la deciziile companiei. Drepturile lucrătorilor existente înaintea constituirii SCE-urilor ar trebui să stea la baza drepturilor lucrătorilor de participare la SCE (principiul continuității); în consecință, abordarea respectivă ar trebui să se aplice nu numai constituirii inițiale a unei SCE, ci și schimbărilor structurale ce intervin într-o SCE existentă, precum și entităților afectate de procese de schimbare structurală; prin urmare, dacă sediul social al unei SCE se transferă dintr-un stat membru în altul, ar trebui să se aplice în continuare cel puțin același nivel de drepturi de participare a lucrătorilor; mai mult, dacă după înregistrarea unei SCE se atinge sau se depășește pragul de participare a lucrătorilor, aceste drepturi ar trebui să se aplice în același mod în care s-ar fi aplicat dacă pragul ar fi fost atins sau depășit înainte de înregistrare.

(22)

Statele membre pot să prevadă ca reprezentanții sindicatelor să poată fi membri ai unui grup special de negociere, indiferent dacă aceștia sunt sau nu lucrători ai unei entități care a participat la constituirea SCE; în acest context, statele membre ar trebui în special să poată institui acest drept în cazurile în care reprezentanți ai sindicatelor au dreptul să fie membri ai organelor de supraveghere sau administrative ale societății sau să voteze în cadrul acestor organe, în conformitate cu legislația națională.

(23)

În mai multe state membre, participarea lucrătorilor și alte aspecte ale relațiilor dintre partenerii sociali se bazează atât pe legislația cât și pe practica națională, care în acest context, se interpretează și ca reglementând acorduri colective la diferite niveluri naționale, sectoriale și/sau de întreprindere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectivul

(1)   Prezenta directivă reglementează participarea lucrătorilor în activitatea societăților cooperative europene (denumite în continuare „SCE-uri”), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1435/2003.

(2)   În acest scop, în cadrul fiecărei SCE se iau măsuri pentru participarea lucrătorilor, în conformitate cu procedura de negociere menționată la articolele 3-6 sau în condițiile prevăzute la articolele 7 și 8, în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

(a)

„SCE” înseamnă orice societate de cooperare înființată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1435/2003;

(b)

„entități juridice participante” reprezintă societățile, în sensul articolului 48 alineatul (2) din tratat, inclusiv cooperativele, precum și entitățile juridice constituite în conformitate cu și reglementate de legislația unui stat membru care participă direct la înființarea unei SCE;

(c)

„filiala” unei entități juridice participante sau unei SCE înseamnă o întreprindere asupra căreia entitatea juridică sau SCE respectivă exercită o influență dominantă, definită în conformitate cu articolul 3 alineatele (2)-(7) din Directiva 94/45/CE;

(d)

„filiala sau unitatea respectivă” înseamnă o filială sau o unitate a unei entități juridice participante, care este propusă să devină filială sau unitate a SCE, la înființarea acesteia;

(e)

„reprezentanții lucrătorilor” sunt reprezentanții lucrătorilor prevăzuți de legislația și/sau practica națională;

(f)

„organ reprezentativ” este organul reprezentativ al lucrătorilor, instituit prin acordurile menționate la articolul 4 sau în conformitate cu dispozițiile din anexă, având scopul de a informa și consulta lucrătorii unei SCE și ai filialelor și unităților sale situate în Comunitate și, dacă este cazul, de a exercita drepturi de participare în legătură cu SCE;

(g)

„grup special de negociere” înseamnă grupul instituit în conformitate cu articolul 3, pentru a negocia cu organul competent al entităților juridice participante cu privire la instituirea de modalități privind participarea lucrătorilor în cadrul SCE;

(h)

„participarea lucrătorilor” înseamnă informarea, consultarea și participarea efectivă și orice alt mecanism prin care reprezentanții lucrătorilor pot exercita o influență asupra deciziilor ce urmează să fie luate într-o întreprindere;

(i)

„informarea” reprezintă informarea organului reprezentativ al lucrătorilor și/sau a reprezentanților lucrătorilor de către organul competent al SCE asupra unor subiecte de interes pentru SCE sau pentru oricare dintre filialele și unitățile sale situate în alt stat membru, ori asupra unor subiecte care depășesc competențele organelor decizionale dintr-un stat membru, astfel încât momentul, maniera și conținutul informării să permită reprezentanților lucrătorilor să întreprindă o evaluare aprofundată a efectelor posibile și, dacă este cazul, să pregătească consultări cu organul competent al SCE;

(j)

„consultarea” înseamnă stabilirea unui dialog și al unui schimb de opinii între organul reprezentativ al lucrătorilor și organul competent al SCE, astfel încât momentul, maniera și conținutul consultării să permită reprezentanților lucrătorilor, pe baza informației oferite, să-și exprime avizul cu privire la măsurile preconizate de organul competent, aviz ce ar putea fi luat în considerație în procesul decizional din SCE;

(k)

„participarea” înseamnă influența pe care organul reprezentativ al lucrătorilor și/sau reprezentanții lucrătorilor o exercită asupra activității unei entități juridice prin:

dreptul de a alege sau de a numi anumiți membri ai organului de supraveghere sau administrativ al entității juridice sau

dreptul de a recomanda și/sau de a se opune numirii unora sau tuturor membrilor organului de supraveghere sau administrativ al entității juridice.

SECȚIUNEA II

PROCEDURA DE NEGOCIERE APLICABILĂ UNOR SCE-URI ÎNFIINȚATE DE CĂTRE CEL PUȚIN DOUĂ ENTITĂȚI JURIDICE SAU PRIN TRANSFORMARE

Articolul 3

Crearea unui grup special de negociere

(1)   Dacă organele de gestionare sau administrative ale entităților juridice participante realizează un plan pentru înființarea unei SCE, acestea fac demersurile necesare cât mai curând posibil, inclusiv prin furnizarea de informații cu privire la identitatea entităților juridice participante și a filialelor și unităților lor, precum și la numărul lucrătorilor, pentru a începe negocierile cu reprezentanții lucrătorilor entităților juridice privind modalitățile referitoare la participarea lucrătorilor în cadrul SCE.

(2)   În acest scop, se creează un grup special de negociere, reprezentând lucrătorii entităților juridice participante și ai filialelor și unitățile în cauză, în conformitate cu următoarele dispoziții:

(a)

la alegerea sau numirea membrilor grupului special de negociere, trebuie să se asigure:

(i)

că sunt aleși sau numiți membri în număr proporțional cu numărul de lucrători angajați în fiecare stat membru de către entitățile juridice participante și filialele sau unitățile în cauză, alocându-se statelor membre câte un loc pentru fiecare grup de lucrători angajați în statul membru respectiv care echivalează cu 10 % din numărul de lucrători angajați în toate statele membre luate împreună sau o fracțiune din respectivul grup;

(ii)

că în cazul unei SCE formate prin fuziune, există din fiecare stat membru un număr suficient de membri suplimentari pentru a se asigura ca grupul special de negociere să includă cel puțin un membru reprezentând fiecare cooperativă participantă care este înregistrată și are lucrători în statul membru respectiv și care se preconizează că va înceta să existe ca persoană juridică distinctă după înregistrarea SCE, în măsura în care:

numărul acestor membri suplimentari nu depășește 20 % din numărul de membri desemnat conform literei (i) și

alcătuirea grupului special de negociere nu implică o dublă participare a lucrătorilor respectivi.

Dacă numărul acestor cooperative este mai mare decât numărul de locuri suplimentare disponibile conform primului paragraf, cooperativelor din diferite state membre li se atribuie locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a numărului lor de lucrători.

(b)

statele membre hotărăsc metoda utilizată pentru alegerea sau numirea membrilor grupului special de negociere, aleși sau numiți pe teritoriul lor. Ele iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în măsura în care acest lucru este posibil, acești membri includ cel puțin un membru reprezentând fiecare entitate juridică participantă care are lucrători în statele membre respective. Aceste măsuri nu trebuie să crească numărul total de membri. Metodele utilizate pentru a nominaliza, alege sau numi reprezentanți ai lucrătorilor ar trebui să încerce să promoveze echilibrul dintre bărbați și femei.

Statele membre pot să prevadă ca acești membri să includă reprezentanți ai sindicatelor, indiferent dacă sunt sau nu lucrători ai unei entități juridice participante sau subsidiare sau sediu.

Fără a aduce atingere legislației și/sau practicii naționale care stabilește pragurile necesare pentru instituirea unui organ reprezentativ, statele membre asigură ca, în întreprinderile sau unitățile în care nu există reprezentanți ai lucrătorilor, din motive independente de voința lor, au dreptul să aleagă sau să numească membri ai unui grup special de negociere.

(3)   Grupul special de negociere și organele competente ale entităților juridice participante stabilesc, printr-un acord scris, modalități pentru participarea lucrătorilor în cadrul SCE.

În acest scop, organele competente ale entităților juridice participante informează grupul special de negociere cu privire la planul și la desfășurarea reală a procesului de înființare a SCE, până la înregistrarea acesteia.

(4)   Sub rezerva alineatului (6), grupurile speciale de negociere iau decizii cu o majoritate absolută a membrilor, cu condiția ca această majoritate să reprezinte și o majoritate absolută a lucrătorilor. Fiecare membru are un vot. Cu toate acestea, dacă rezultatul negocierilor determină o reducere a drepturilor de participare, majoritatea necesară pentru a decide aprobarea acordului constă în voturile a două treimi din membrii grupului special de negociere reprezentând cel puțin două treimi dintre lucrători, inclusiv voturile membrilor reprezentând lucrătorii angajați în cel puțin două state membre:

în cazul unei SCE care se înființează prin metoda fuziunii, dacă participarea acoperă cel puțin 25 % din numărul total de lucrători din cooperativele participante sau

în cazul unei SCE care se înființează prin orice altă metodă, dacă participarea acoperă cel puțin 50 % din numărul total de lucrători ai entităților juridice participante.

Reducerea drepturilor de participare înseamnă o proporție a membrilor organelor din SCE, în sensul articolului 2 litera (k), care este mai mică decât cea mai mare proporție existentă în cadrul entităților juridice participante.

(5)   În scopul negocierilor, grupul special de negociere poate solicita experți la alegerea sa, de exemplu reprezentanți ai organizațiilor sindicale adecvate la nivel comunitar, pentru a-l ajuta în activitatea sa. Acești experți pot fi prezenți la adunările de negociere în calitate de consultanți, la cererea grupului special de negociere, dacă este cazul pentru a promova coerența și consecvența la nivel comunitar. Grupul special de negociere poate decide să informeze reprezentanții organizațiilor externe adecvate, inclusiv ai sindicatelor, cu privire la începerea negocierilor.

(6)   Grupul special de negociere poate decide cu majoritatea prevăzută la al doilea paragraf să nu se înceapă negocieri sau să se încheie negocieri deja începute și să se bazeze pe normele privind informarea și consultarea lucrătorilor ce se aplică în statele membre în care SCE are lucrători. Această decizie oprește procedura de încheiere a acordului menționat la articolul 4. Dacă se adoptă o asemenea decizie, nu se aplică nici una dintre dispozițiile anexei.

Majoritatea necesară pentru a decide să nu se înceapă sau să se încheie negocierile constă în voturile a două treimi dintre membri reprezentând cel puțin două treimi din lucrători, inclusiv voturile membrilor reprezentând lucrătorii angajați în cel puțin două state membre.

În cazul unei SCE înființate prin transformare, prezentul alineat nu se aplică dacă există participare în cooperativa ce urmează să fie transformată.

Grupul special de negociere este convocat din nou la cererea scrisă a cel puțin 10 % dintre lucrătorii SCE, ai filialelor și unităților sale sau a reprezentanților acestora, după cel puțin doi ani de la decizia menționată, cu excepția cazului în care părțile convin ca negocierile să fie redeschise mai devreme. Dacă grupul special de negociere decide să redeschidă negocierile cu conducerea, dar nu se ajunge la nici un acord ca rezultat al acestor negocieri, nu se aplică nici una dintre dispozițiile anexei.

(7)   Toate cheltuielile legate de funcționarea grupului special de negociere și, în general, de negocieri sunt suportate de entitățile juridice participante, astfel încât să se permită grupului special de negociere să-și îndeplinească sarcina în mod adecvat.

În conformitate cu acest principiu, statele membre pot să prevadă norme bugetare privind operarea grupului special de negociere. Statele membre pot în special să limiteze finanțarea, astfel încât să acopere costurile pentru un singur expert.

Articolul 4

Conținutul acordului

(1)   Organele competente ale entităților juridice participante și grupul special de negociere negociază în spirit de cooperare, în vederea încheierii unui acord privind modalitățile referitoare la participarea lucrătorilor în SCE.

(2)   Fără a aduce atingere autonomiei părților și sub rezerva alineatului (4), acordul dintre organele competente ale entităților juridice participante și grupul special de negociere, menționat la alineatul (1), precizează:

(a)

domeniul de aplicare al acordului;

(b)

alcătuirea, numărul de membri și acordarea de sedii în organul reprezentativ care va fi interlocutorul organului competent al SCE în privința modalităților privind informarea și consultarea lucrătorilor din SCE, filialele și unitățile sale;

(c)

atribuțiile și procedura de informare și consultare a organului reprezentativ;

(d)

frecvența adunărilor organului reprezentativ;

(e)

resursele financiare și materiale ce sunt alocate organului reprezentativ;

(f)

dacă, în timpul negocierilor, părțile decid să instituie una sau mai multe proceduri de informare și de consultare în locul unui organ reprezentativ, modalitățile pentru punerea în aplicare a acestor proceduri;

(g)

dacă, în timpul negocierilor, părțile decid să adopte modalitățile de participare, fondul acestor dispoziții, inclusiv (dacă este cazul) numărul de membri din organul administrativ sau de supraveghere al SCE, pe care lucrătorii au dreptul să-i aleagă, numească, recomande sau conteste, procedurile privind modul în care acești membri pot fi aleși, numiți, recomandați sau contestați, precum și drepturile lor;

(h)

data intrării în vigoare a acordului și durata acestuia, cazurile în care acordul ar trebui să fie renegociat, precum și procedura de renegociere a acestuia, inclusiv, dacă este cazul, în eventualitatea unor schimbări structurale în SCE și filialele și unitățile acesteia, apărute după crearea SCE.

(3)   Dacă nu există dispoziții contrare acestui acord, acordul nu face obiectul dispozițiilor de referință menționate în anexă.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 15 alineatul (3) litera (a), în cazul unei SCE înființate prin transformare, acordul prevede cel puțin același nivel privind toate elementele de participare a lucrătorilor ca și cele existente în cooperativa care trebuie transformată în SCE.

(5)   Acordul poate preciza modalitățile prin care lucrătorii sunt împuterniciți să participe la adunările generale sau la adunările pe secție sau sector, în conformitate cu articolul 9 din prezenta directivă și articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1435/2003.

Articolul 5

Durata negocierilor

(1)   Negocierile încep de îndată ce se înființează grupul special de negociere și pot continua șase luni după aceasta.

(2)   Părțile pot decide, printr-un acord comun, să extindă negocierile dincolo de termenul menționat la alineatul (1), până un an, în total, de la instituirea grupului special de negociere.

Articolul 6

Legislația aplicabilă procedurii de negociere

Legislația aplicabilă procedurii de negociere prevăzută la articolele 3-5 este legislația statului membru în care se află sediul social al SCE, cu excepția dispozițiilor contrare din prezenta directivă.

Articolul 7

Dispoziții de referință

(1)   Pentru a atinge obiectivul prevăzut la articolul 1, statele membre stabilesc dispoziții de referință privind participarea lucrătorilor, care trebuie să satisfacă dispozițiile prevăzute în anexă.

Dispozițiile de referință prevăzute de legislația statului membru în care se va situa sediul social al SCE se aplică de la data înregistrării SCE, dacă:

(a)

părțile convin în acest mod sau

(b)

până la termenul prevăzut la articolul 5, nu s-a încheiat nici un acord și:

organul competent al fiecăreia dintre entitățile juridice participante decide să accepte aplicarea normelor standardizate privind SCE și astfel să continue înregistrarea SCE și

grupul special de negociere nu a luat decizia prevăzută la articolul 3 alineatul (6).

(2)   Mai mult, dispozițiile de referință stabilite de legislația națională a statului membru de înregistrare, în conformitate cu partea 3 din anexă, se aplică doar:

(a)

în cazul unei SCE înființate prin transformare, dacă normele unui stat membru referitoare la participarea lucrătorilor în organul administrativ sau de supraveghere s-au aplicat la cooperativa transformată în SCE;

(b)

în cazul unei SCE înființată prin fuziune:

dacă, înainte de înregistrarea SCE, una sau mai multe forme de participare s-au aplicat într-una sau mai multe dintre cooperativele participante, cuprinzând cel puțin 25 % din numărul total al lucrătorilor angajați de către acestea sau

dacă, înainte de înregistrarea SCE, una sau mai multe forme de participare s-au aplicat într-una sau mai multe dintre cooperativele participante, cuprinzând mai puțin de 25 % din numărul total al lucrătorilor angajați ai acestora și dacă grupul special de negociere decide astfel;

(c)

în cazul unei SCE înființate în orice alt mod:

dacă, înainte de înregistrarea SCE, una sau mai multe forme de participare s-au aplicat într-una sau mai multe dintre entitățile juridice participante, acoperind cel puțin 50 % din numărul total al lucrătorilor angajați de către acestea sau

dacă, înainte de înregistrarea SCE, una sau mai multe forme de participare s-au aplicat la una sau mai multe dintre entitățile juridice participante, acoperind mai puțin de 50 % din numărul total al lucrătorilor angajați de către acestea și dacă grupul special de negociere decide astfel.

Dacă la diferitele entități juridice participante au existat mai multe forme de participare, grupul special de negociere decide care dintre aceste forme se instituie în SCE. Statele membre pot stabili normele care sunt aplicabile dacă nu există nici o decizie în această privință, pentru o SCE înregistrată pe teritoriul lor. Grupul special de negociere informează organele competente ale entităților juridice participante cu privire la orice decizie luată în temeiul prezentului alineat.

(3)   Statele membre pot să prevadă ca dispozițiile de referință menționate în partea 3 din anexă să nu se aplice în cazul prevăzut la alineatul (2) litera (b).

SECȚIUNEA III

DISPOZIȚIILE APLICABILE SCE-URILOR INSTITUITE EXCLUSIV DE PERSOANE FIZICE SAU DE O SINGURĂ ENTITATE JURIDICĂ ȘI PERSOANE FIZICE

Articolul 8

(1)   În cazul unei SCE instituită exclusiv de persoane fizice sau de o singură entitate juridică și persoane fizice, care utilizează împreună cel puțin 50 de lucrători în cel puțin două state membre, se aplică dispozițiile articolelor 3-7.

(2)   În cazul unei SCE instituite exclusiv de persoane fizice sau de o singură entitate juridică și persoane fizice, care utilizează împreună mai puțin de 50 de lucrători sau cel puțin 50 de lucrători în același stat membru, participarea lucrătorilor este reglementată de dispozițiile următoare:

în cadrul SCE, se aplică dispozițiile statului membru în care se află sediul social al SCE, care sunt aplicabile și altor entități de același tip;

în cadrul filialelor și unităților SCE, se aplică dispozițiile statului membru în care acestea sunt situate, care sunt aplicabile și altor entități de același tip.

În cazul în care sediul unui SCE reglementat de norme de participare se transferă dintr-un stat membru în altul, continuă să se aplice cel puțin același nivel al drepturilor de participare ale lucrătorilor.

(3)   Dacă, după înregistrarea unei SCE conform alineatului (2), cel puțin o treime din numărul total al lucrătorilor din SCE, filialele și unitățile acesteia, din două state membre diferite, solicită acest lucru sau dacă numărul total al lucrătorilor atinge sau depășește 50 de lucrători în cel puțin două state membre, se aplică mutatis mutandis dispozițiile articolelor 3-7. În acest caz, cuvintele „entități juridice participante” și „filialele sau unitățile în cauză” se înlocuiesc cu cuvintele „SCE” și respectiv „filialele sau unitățile SCE”.

SECȚIUNEA IV

PARTICIPAREA LA ADUNAREA GENERALĂ, PE SECȚIE SAU PE SECTOR

Articolul 9

În limitele prevăzute la articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1435/2003, lucrătorii din SCE și/sau reprezentanții acestora sunt împuterniciți să participe la adunarea generală sau, dacă este cazul, la adunarea pe secție sau pe sector, având drept de vot, în următoarele condiții:

1.

dacă părțile decid acest lucru, în acordul menționat la articolul 4 sau

2.

dacă o cooperativă reglementată de un asemenea sistem se transformă într-o SCE sau

3.

dacă, în cazul unei SCE înființată prin alte metode decât transformarea, o cooperativă participantă a fost reglementată de un asemenea sistem și:

(i)

părțile nu pot ajunge la un acord, conform articolului 4, până la termenul prevăzut la articolul 5 și

(ii)

se aplică articolul 7 alineatul (1) litera (b) și partea 3 din anexă și

(iii)

cooperativa participantă, reglementată de un asemenea sistem, are cea mai mare proporție de participare, în sensul articolului 2 litera (k), în cooperativele participante interesate, înainte de înregistrarea SCE.

SECȚIUNEA V

ALTE DISPOZIȚII

Articolul 10

Rezerva și confidențialitatea

(1)   Statele membre prevăd că membrii grupului special de negociere sau ai organului reprezentativ, precum și experții care îi asistă, nu sunt autorizați să dezvăluie nici o informație care le-a fost comunicată cu titlul de confidențialitate.

Aceeași prevedere se aplică reprezentanților lucrătorilor, în contextul unei proceduri de informare și consultare.

Această obligație continuă să se aplice, indiferent unde se află cei interesați, chiar și după ce expiră mandatele acestora.

(2)   Fiecare stat membru prevede, în cazuri speciale și în condițiile și limitele prevăzute de legislația națională, că organul administrativ sau de supraveghere al unei SCE sau al unei entități juridice participante înființate pe teritoriul său nu este obligat să comunice informații, dacă, conform unor criterii obiective, acestea ar putea dăuna grav funcționării SCE (sau, după caz, a unei entități juridice participante) sau filialelor și unităților sale ori le-ar putea aduce prejudicii.

Un stat membru poate acorda asemenea dispense sub rezerva unei autorizări administrative sau judiciare anterioare.

(3)   Fiecare stat membru poate să prevadă dispoziții speciale pentru SCE-urile de pe teritoriul său, urmărind în mod direct și fundamental scopul de îndrumare ideologică cu privire la informarea și exprimarea opiniilor, cu condiția ca, la data adoptării prezentei directive, să existe deja astfel de dispoziții în legislația sa națională.

(4)   La aplicarea alineatelor (1)-(3), statele membre adoptă dispoziții privind procedurile de introducere a unei acțiuni administrative sau judiciare pe care reprezentanții lucrătorilor o pot iniția, dacă organul de supraveghere sau administrativ al unei SCE ori al unei entități juridice participante solicită confidențialitate sau nu oferă informații.

Aceste proceduri pot include măsuri care au drept scop protejarea confidențialității informațiilor respective.

Articolul 11

Funcționarea organului reprezentativ și procedura de informare și consultare a lucrătorilor

Organul competent al SCE și organul reprezentativ lucrează împreună în spirit de cooperare, acordând atenția cuvenită drepturilor și obligațiilor lor reciproce.

Aceasta se aplică și în cazul cooperării dintre organul de supraveghere sau administrativ al SCE și reprezentanții lucrătorilor, coroborat cu o procedură pentru informarea și consultarea lucrătorilor.

Articolul 12

Protecția reprezentanților lucrătorilor

Membrii grupului special de negociere, membrii organului reprezentativ, toți reprezentanții lucrătorilor care exercită funcții conform procedurii de informare și consultare, toți reprezentanții lucrătorilor din organul de supraveghere sau administrativ al unei SCE și sunt lucrători ai SCE, ai filialelor sau unităților sale ori ai unei entități juridice participante, beneficiază în timpul exercitării funcțiilor lor de aceeași protecție și aceleași garanții ca cele prevăzute pentru reprezentanții lucrătorilor de legislația și/sau practica națională a țării unde sunt angajați.

Aceasta se aplică în special în cazul participării la adunări ale grupului special de negociere sau ale organului respectiv, la orice alte adunări conforme cu acordul menționat la articolul 4 alineatul (2) litera (f) ori la orice adunare a organului administrativ sau de supraveghere, precum și la plata salariilor membrilor angajați de o entitate juridică participantă sau SCE sau filialele sau unitățile acesteia, în timpul unei perioade de absență necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Articolul 13

Aplicarea abuzivă a procedurilor

Statele membre iau măsurile adecvate, în conformitate cu dreptul comunitar, în vederea prevenirii utilizării abuzive a unei SCE, în scopul privării lucrătorilor de drepturile în materie de participare sau de a refuza aceste drepturi.

Articolul 14

Respectarea prezentei directive

(1)   Fiecare stat membru asigură că gestionarea unităților unei SCE și organele de supraveghere sau administrative ale filialelor și entităților juridice participante care sunt situate pe teritoriul său, precum și reprezentanții lucrătorilor sau, după caz, lucrătorii înșiși se supun obligațiilor prevăzute de prezenta directivă, indiferent dacă sediul social al SCE se află sau nu pe teritoriul său.

(2)   Statele membre prevăd măsuri adecvate în cazul nerespectării prezentei directive; statele membre asigură în special existența procedurilor administrative sau juridice care să permită îndeplinirea obligațiilor care rezultă din prezenta directivă.

Articolul 15

Legătura dintre prezenta directivă și alte dispoziții

(1)   Dacă o SCE este o întreprindere de dimensiune comunitară sau o întreprindere de control al unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, în sensul Directivei 94/45/CE sau al Directivei 97/74/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 de extindere a directivei menționate la Regatul Unit (6), dispozițiile acestor directive și dispozițiile care le transpun în legislația națională nu se aplică acestora sau filialelor lor.

Cu toate acestea, dacă grupul special de negociere decide în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) să nu se înceapă negocieri sau să încheie negocierile deja începute, se aplică Directiva 94/45/CE sau Directiva 97/74/CE și dispozițiile care le transpun în legislația națională.

(2)   Dispozițiile privind participarea lucrătorilor în organele societăților, prevăzute în legislația și/sau practica națională, altele decât cele de punere în aplicare a prezentei directive, nu se aplică în cazul SCE-urilor la care se aplică articolele 3-7.

(3)   Prezenta directivă nu aduce atingere:

(a)

drepturilor lucrătorilor deja existente, prevăzute de legislația și/sau practica națională din statele membre, de care beneficiază lucrătorii SCE și ai filialelor și unităților acesteia, altele decât participarea în cadrul organelor SCE;

(b)

dispozițiilor în materie de participare în organele prevăzute de legislația și/sau practica națională, ce se aplică filialelor SCE ori SCE-urilor la care nu se aplică articolele 3-7.

(4)   În scopul menținerii drepturilor menționate la alineatul (3), statele membre pot lua măsurile necesare pentru a garanta că structurile de reprezentare a lucrătorilor entităților juridice participante care vor înceta să existe ca entități juridice distincte se mențin după înregistrarea SCE.

Articolul 16

Dispoziții finale

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 18 august 2006 sau asigură că până la data respectivă conducerea și forța de muncă adoptă dispozițiile cerute printr-un acord, statele membre fiind obligate să adopte orice dispoziții necesare, care să le permită să garanteze în orice moment rezultatele impuse de prezenta directivă. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 17

Revizuirea de către Comisie

Până la 18 august 2009, Comisia, în consultare cu statele membre și cu parteneri sociali la nivel comunitar, revizuiește aplicarea prezentei directive, pentru a propune modificări adecvate Consiliului, dacă acest lucru este necesar.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 19

Informații privind destinatarii

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

G. ALEMANNO


(1)  JO C 236, 31.8.1993, p. 36.

(2)  JO C 42, 15.2.1993, p. 75.

(3)  JO C 223, 31.8.1992, p. 42.

(4)  Vezi pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(5)  JO L 254, 30.9.1994, p. 64, directivă modificată de Directiva 97/74/CE (JO L 10, 16.1.1998, p. 22).

(6)  JO L 10, 16.1.1998, p. 22.


ANEXĂ

DISPOZIȚII DE REFERINȚĂ

(menționate la articolele 7 și 8)

Partea 1: Componența organului reprezentativ al lucrătorilor

În scopul atingerii obiectivului descris la articolul 1 și în cazurile menționate la articolul 7, se instituie un organ reprezentativ în conformitate cu următoarele norme:

(a)

organul reprezentativ este compus din lucrătorii SCE și ai acelor filiale și unități alese sau numite de către reprezentanții lucrătorilor sau, în absența acestora, de către toți lucrătorii;

(b)

alegerea sau numirea de membri în organul reprezentativ se desfășoară în conformitate cu legislația și/sau practica națională.

Statele membre stabilesc norme pentru a asigura că numărul de membri și atribuirea de sedii în organul reprezentativ sunt adaptate pentru a lua în considerație schimbările care intervin în SCE și în filialele și unitățile acesteia. Metodele utilizate pentru a nominaliza, alege sau numi reprezentanți ai lucrătorilor ar trebui să încerce promovarea echilibrului dintre bărbați și femei.

(c)

dacă dimensiunile organului reprezentativ impun acest lucru, acesta alege un comitet selectat dintre membri săi, care să includă cel mult trei membri;

(d)

organul reprezentativ își stabilește regulamentul de procedură;

(e)

membrii organului reprezentativ sunt aleși sau numiți în număr proporțional cu numărul de lucrători angajați în fiecare stat membru de către SCE și filialele sau unitățile sale, alocându-se statelor membre câte un sediu pentru fiecare grup de lucrători angajați în statul membru respectiv care echivalează cu 10 % din numărul de lucrători angajați în toate statele membre în ansamblu sau o fracțiune din grup;

(f)

organul competent al SCE este informat cu privire la componența organului reprezentativ;

(g)

în termen de patru ani de la înființarea sa, organul reprezentativ cercetează dacă este necesar să deschidă negocieri pentru încheierea acordului menționat la articolele 4 și 7 sau să continue aplicarea dispozițiilor de referință adoptate în conformitate cu prezenta anexă.

Articolul 3 alineatele (4)-(7) și articolele 4-6 se aplică, mutatis mutandis, dacă se ia o decizie privind negocierea unui acord în conformitate cu articolul 4, caz în care termenul „grup special de negociere” se înlocuiește cu „organ reprezentativ”. Dacă până la expirarea termenului stabilit pentru încheierea negocierilor nu se încheie un acord, se aplică în continuare măsurile adoptate inițial în conformitate cu dispozițiile de referință.

Partea 2: Dispoziții de referință de informare și consultare

Competențele organului reprezentativ instituit într-o SCE sunt reglementate de următoarele norme:

(a)

Competența organului reprezentativ se limitează la aspecte ce privesc SCE și oricare dintre filialele și unitățile sale, situate în alt stat membru sau care depășesc competențele organelor decizionale dintr-un singur stat membru.

(b)

Fără a aduce atingere adunărilor ținute în conformitate cu litera (c), organul reprezentativ are dreptul de a fi informat și consultat și, în acest scop, de a se întâlni cu organul competent din SCE cel puțin o dată pe an, pe baza unor rapoarte periodice întocmite de organul competent, privind evoluția activității SCE și perspectivele sale. Direcțiile locale sunt informate cu privire la aceasta.

Organul competent al SCE furnizează organului reprezentativ ordinea de zi a organului administrativ sau, dacă este cazul, a organului de conducere și supraveghere, precum și copii ale tuturor documentelor prezentate la adunarea generală a membrilor săi.

Adunarea se referă în special la structură, situația economică și financiară, evoluția probabilă a activității, a producției și vânzărilor, inițiativele privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, situația și evoluția probabilă a locurilor de muncă, investiții, schimbări substanțiale ce interesează organizația, introducerea de noi procedee de producție, transferuri de producție, fuziuni, reduceri de personal sau închiderea unor întreprinderi, unități sau părți importante din acestea, precum și concedieri colective.

(c)

Dacă există circumstanțe excepționale, ce afectează într-o măsură considerabilă interesele lucrătorilor, în special în eventualitatea unor mutări, transferuri, închideri de unități sau întreprinderi sau concedieri colective, organul reprezentativ are dreptul să fie informat. Organul reprezentativ sau, atunci când decide acest lucru, în special din motive de urgență, comitetul selectat, are dreptul de a se întâlni la cererea proprie cu organul competent din SCE sau cu orice alt nivel de gestionare din SCE care este mai potrivit și are propriile sale competențe decizionale, pentru a fi informat și consultat cu privire la măsurile ce afectează în mod semnificativ interesele lucrătorilor.

Dacă organul competent decide să nu acționeze în conformitate cu avizul exprimat de organul reprezentativ, acest organ are dreptul să se întâlnească din nou cu organul competent din SCE, în vederea realizării unui acord.

În cazul unei adunări organizate cu comitetul selectat, membrii organului reprezentativ care reprezintă lucrătorii direct interesați de măsurile respective au de asemenea dreptul să participe.

Adunările menționate mai sus nu aduc atingere prerogativelor organului competent.

(d)

Statele membre pot institui norme privind președinția adunărilor de informare și consultare.

Înaintea oricărei adunări cu organul competent al SCE, organul reprezentativ sau comitetul selectat, care este la nevoie extins în conformitate cu litera (c) al treilea paragraf, are dreptul să se reunească fără ca reprezentanții organului competent să fie prezenți.

(e)

Fără a aduce atingere articolului 10, membrii organului reprezentativ informează reprezentanții lucrătorilor din SCE, filialele și unitățile acesteia, cu privire la conținutul și rezultatul procedurilor de informare și consultare.

(f)

Organul reprezentativ sau comitetul selectiv poate fi asistat de experți la alegerea sa.

(g)

În măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor, membrii organului reprezentativ au dreptul la concedii pentru formare profesională, fără rețineri din salariu.

(h)

Costurile organului reprezentativ sunt suportate de către SCE, care furnizează membrilor organului resursele financiare și materiale de care aceștia au nevoie, pentru a-și îndeplini îndatoririle într-un mod adecvat.

Dacă nu se convine în alt mod, SCE suportă în special costurile privind organizarea de adunări și interpretariatul, precum și cheltuielile de cazare și transport ale membrilor organului reprezentativ și ai comitetului selectat.

În conformitate cu aceste principii, statele membre pot să prevadă norme bugetare privind funcționarea organului reprezentativ. Statele membre pot în special să limiteze finanțarea, astfel încât să acopere costurile pentru un singur expert.

Partea 3: Dispoziții de referință de participare

Participarea lucrătorilor dintr-o SCE este reglementată de următoarele dispoziții:

(a)

În cazul unei SCE înființate prin transformare, dacă normele unui stat membru referitoare la participarea lucrătorilor în organul administrativ sau de supraveghere s-au aplicat înainte de înregistrare, toate aspectele privind participarea lucrătorilor continuă să se aplice în SCE. Litera (b) se aplică mutatis mutandis în acest scop prin analogie.

(b)

În alte cazuri în care se înființează o SCE, lucrătorii SCE, ai filialelor și unităților sale și/sau ai organului său reprezentativ au dreptul să aleagă, să numească, să recomande ori să se opună numirii pentru un număr de membri din organul administrativ sau de supraveghere al SCE, egal cu cea mai mare proporție în vigoare în societățile participante interesate înainte de înregistrarea SCE.

(c)

Dacă nici una dintre entitățile juridice participante nu s-a supus unor norme de participare înainte de înregistrarea SCE, aceasta din urmă nu este obligată să instituie dispoziții în materie de participare a lucrătorilor.

(d)

Organul reprezentativ decide cu privire la atribuirea de locuri în organul administrativ sau de supraveghere unor membri reprezentând lucrătorii din diferite state membre sau cu privire la modul în care lucrătorii SCE pot să recomande sau să se opună numirii membrilor acestor organe, în conformitate cu proporția de lucrători SCE din fiecare stat membru. Dacă la lucrătorii dintr-unul sau mai multe state membre nu se aplică acest criteriu de proporționalitate, organul reprezentativ numește un membru dintr-una din acele state membre, în special statul membru în care se află sediul social al SCE, dacă acest lucru este adecvat. Fiecare stat membru poate atribui sediile care i se acordă în organul administrativ sau de supraveghere.

(e)

Fiecare membru al organului administrativ sau, dacă este cazul, al organului de supraveghere al SCE, care a fost ales, numit sau recomandat de organul reprezentativ sau, după caz, de către lucrători, este un membru deplin, având aceleași drepturi și obligații ca membri care reprezintă membrii unei cooperative, inclusiv dreptul de vot.


Top