EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0006

Orientarea Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2002 privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE (BCE/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

10/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

118


32002O0006


L 270/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 26 septembrie 2002

privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE

(BCE/2002/6)

(2002/777/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima, a doua și a treia liniuță,

având în vedere articolul 12.1 și articolul 14.3 din statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, coroborate cu articolul 3.1, articolul 18.2 și articolul 30.6 prima, a doua și a treia liniuță,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 105 alineatul (2) prima, a doua și a treia liniuță din tratat, între misiunile fundamentale ale SEBC se numără și definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Comunității, efectuarea operațiunilor de schimb în conformitate cu articolul 111 din tratat și deținerea și gestionarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre.

(2)

Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că este necesar ca BCE și fiecare bancă centrală națională a statelor membre participante să aplice standarde minime atunci când: (i) efectuează operațiuni de politică monetară; (ii) efectuează operațiuni de schimb cu rezervele valutare ale BCE și (iii) gestionează activele din rezervele valutare ale BCE în măsura în care BCN acționează ca mandatar al BCE conform Orientării BCE/2000/1 din 3 februarie 2000 privind gestionarea activelor din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale, precum și documentația juridică aferentă operațiunilor având ca obiect active din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Orientarea BCE/2001/12 (2).

(3)

Articolul 38.1 din statut prevede obligația membrilor organelor de decizie și ai personalului BCE și al BCN de a nu divulga, chiar și după încetarea funcțiilor lor, informații care, prin natura lor, constituie secret profesional.

(4)

Membrii Consiliului guvernatorilor BCE au convenit cu privire la un Protocol privind un acord referitor la aspecte similare în cadrul reuniunii Consiliului guvernatorilor din 16 mai 2002 (3).

(5)

În conformitate cu articolul 12.1 și articolul 14.3 din statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Standarde minime aplicabile BCE și BCN cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE

Cu ocazia desfășurării activităților sau a operațiunilor în legătură cu operațiunile de politică monetară, operațiunile de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE, BCE și fiecare BCN asigură, în cadrul legislației interne aplicabile și a practicilor de pe piața muncii, conformitatea reglementărilor sale interne privind aceste operațiuni sau gestionarea, indiferent că sunt coduri de conduită, regulamentele cu privire la personal sau orice alt tip de regulamente interne, cu următoarele standarde minime.

Regulamentele interne ale BCE și ale BCN trebuie să conțină dispoziții imperative care să asigure că toate activitățile sau operațiunile BCE sau ale BCN în legătură cu politica monetară, operațiunile de schimb cu rezervele valutare ale BCE și gestionarea activelor din rezervele valutare ale BCE sunt conforme cu aceste standarde minime:

Normele cuprinse în cele ce urmează trebuie să fie aplicabile următorilor:

membrii Comitetului executiv al BCE atunci când nu își exercită funcțiile în calitate de membri ai Consiliului guvernatorilor;

membrii organelor de decizie ale BCN, alții decât membrii Consiliului guvernatorilor BCE (și supleanții lor, desemnați în conformitate cu articolul 4.4 din Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii Centrale Europene) care își exercită funcțiile în calitate de membri ai Consiliului guvernatorilor;

toți angajații BCE care desfășoară activități sau operațiuni legate de operațiunile de politică monetară, operațiunile de schimb cu rezervele valutare ale BCE și de gestionarea activelor din rezervele valutare ale BCE și

toți angajații BCN care desfășoară activități sau operațiuni legate de operațiunile de politică monetară, operațiunile de schimb cu rezervele valutare ale BCE și de gestionarea activelor din rezervele valutare ale BCE

(acești membri ai Comitetului executiv al BCE și ai organelor de decizie ale BCN sunt denumiți în continuare, în mod colectiv, „organe de decizie”, iar angajații BCE și BCN sunt denumiți în continuare „angajați”).

Aceste standarde minime nu au rolul de a exclude sau de a aduce atingere aplicării oricăror alte dispoziții mai stricte prevăzute în regulamentele interne ale BCE și BCN care se aplică atât angajaților, cât și organelor de decizie, de asemenea, aceste standarde minime nu aduc atingere aplicării articolului 38.1 din statutul Sistemului European de Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Controlul activităților angajaților implicați în operațiuni cu parteneri contractuali de pe piață constituie responsabilitatea direcției competente. Autorizațiile și responsabilitățile conform cărora își exercită sarcinile partenerii contractuali de pe piață și personalul auxiliar trebuie stabilite clar, în scris.

Organele de decizie și angajații au obligația de a se abține să ia parte la orice tranzacții economice sau financiare de natură să afecteze independența și imparțialitatea acestora.

Organele de decizie și angajații trebuie să evite orice situații care pot da naștere unui conflict de interese.

BCE și BCN trebuie să interzică organelor de decizie și angajaților să efectueze tranzacții pe bază de informații privilegiate (insider trading) sau să transmită terților informații confidențiale obținute la locul de muncă. De asemenea, organele de decizie și angajații nu pot folosi cunoștințe despre SEBC care nu sunt publice, obținute la locul de muncă, atunci când întreprind tranzacții financiare private.

Se consideră tranzacție pe bază de informații privilegiate (insider trading) activitatea oricărei persoane care, datorită poziției sau sarcinilor sale profesionale, are acces la anumite informații precise care ar putea fi relevante pentru operațiunile de politică monetară, operațiunile de schimb cu rezervele valutare ale BCE și pentru gestionarea activelor din rezervele valutare ale BCE înainte ca aceste informații să devină publice și care profită de informațiile respective, fiind foarte bine informată de starea lucrurilor, care obține și transmite fie în contul său, fie în contul unui terț, direct sau indirect, active (inclusiv titluri de valoare transferabile) sau drepturi (inclusiv drepturile care decurg din contracte privind instrumente derivate) strâns legate de informațiile respective.

BCE și BCN trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a controla dacă tranzacțiile financiare inițiate de organele de decizie și angajați respectă această regulă. De asemenea, aceste măsuri trebuie să se limiteze strict la controlul acelor tipuri de tranzacții care ar putea fi relevante pentru operațiunile de politică monetară, operațiunile de schimb cu rezervele valutare ale BCE și pentru gestionarea activelor din rezervele valutare ale BCE. Aceste controale trebuie să se desfășoare doar în cazurile în care există motive serioase în acest sens.

Organele de decizie și angajații nu pot solicita cadouri sau divertismente de la terți în procesul de efectuare a operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE și, de asemenea, nu pot accepta cadouri sau divertismente care depășesc valoarea obisnuită potrivit uzanțelor sau o valoare neglijabilă, indiferent că este de natură financiară sau nu, de natură să le afecteze independența și imparțialitatea.

Angajații trebuie să fie ținuți să informeze organele de conducere despre orice încercare din partea unui partener contractual de a le oferi cadouri sau divertismente.

Articolul 2

Modificări ale Orientării BCE/2000/1

Articolul 3a din și anexa 4 la Orientarea BCE/2000/1 se abrogă.

Articolul 3

Verificare

BCN transmit BCE detalii cu privire la textele și mijloacele prin care înțeleg să se conformeze prezentei orientări până la 15 octombrie 2002, în măsura în care nu au făcut-o deja în contextul punerii în aplicare a Orientării BCE/2001/5 (4).

Articolul 4

Dispoziții finale

(1)   Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre care au adoptat moneda unică în conformitate cu tratatul.

(2)   Prezenta orientare intră în vigoare la 30 noiembrie 2002.

(3)   Prezenta orientare se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 26 septembrie 2002.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE

Președintele

Willem F. DUISENBERG


(1)  JO L 207, 17.8.2000, p. 24.

(2)  JO L 310, 28.11.2001, p. 31.

(3)  JO C 123, 24.5.2002, p. 9.

(4)  JO L 190, 12.7.2001, p. 26.


Top