Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0883

Regulamentul (CE) nr. 883/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe

OJ L 128, 10.5.2001, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 172 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 172 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 172 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 172 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 172 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 172 - 201
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 172 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 172 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 172 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 115 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 115 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrogat prin 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/883/oj

03/Volumul 37

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

115


32001R0883


L 128/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2001 AL CONSILIULUI

din 24 aprilie 2001

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2826/2000 (2) în special articolul 1 alineatul (3), articolul 46, articolul 59 alineatul (3), articolul 60 alineatul (4), articolul 61 alineatul (4), articolul 63 alineatul (8), articolul 64 alineatul (5) și articolul 68 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Titlul VII din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 stabilește normele generale ale comerțului cu țările terțe se referă în rest la norme de aplicare ce urmează să fie adoptate de Comisie.

(2)

Până în prezent, aceste norme au fost prevăzute într-un mare număr de regulamente ale Comunității. În interesul atât al operatorilor economici din Comunitate, cât și al autorităților responsabile cu aplicarea normelor Comunității, toate normele ar trebui reunite într-un singur text, iar regulamentele Comisiei cu privire la chestiunile care fac obiectul prezentului regulament ar trebui abrogate, și anume: Regulamentul (CEE) nr. 3388/81 din 27 noiembrie 1981 de stabilire a normelor de aplicare cu privire la licențele de import și export în sectorul vitivinicol (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2739/1999 (4), Regulamentul (CEE) nr. 3389/81 din 27 noiembrie 1981 de stabilire a normelor de aplicare privind restituirile la export în sectorul vitivinicol (5) astfel cum au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2730/95 (6), Regulamentul (CEE) nr. 3590/85 din 18 decembrie 1985 privind certificatul și buletinul de analiză solicitat pentru importul de vin, de suc de struguri și de must de struguri (7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 960/98 (8); Regulamentul (CE) nr. 1685/95 din 11 iulie 1995 de stabilire a unui sistem pentru eliberarea licenței de export în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3388/81 de stabilire a normelor de aplicare privind acordarea licențelor de import și export în sectorul vitivinicol (9), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2512/2000 (10) și Regulamentul (CE) nr. 1281/1999 din 18 iunie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a regimului prețurilor de import pentru sucul de struguri și mustul de struguri (11).

(3)

Prezentul regulament ar trebui să includă normele curente și ar trebui să le adapteze la noile cerințe ale Regulamentului (CE) nr. 1493/1999. De asemenea, aceste norme ar trebui simplificate, ar trebui să fie mai coerente și eliminate anumite lacune.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei stabilește normele comune detaliate pentru aplicarea sistemului de licențe de import și export și a certificatelor privind stabilirea anticipată pentru produsele agricole (12). Aceste norme ar trebui suplimentate cu norme specifice sectorului vitivinicol, în special în ceea ce privește prezentarea cererilor și informațiilor care trebuie să apară în cererile de certificat sau în certificate.

(5)

Conform articolului 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 toate importurile în Comunitate necesită prezentarea unei licențe de import. Acordarea restituirilor la export se face pe baza prezentării unei licențe de export.

(6)

Pentru a ține seama de modificarea tăriei alcoolice cauzate de călătoriile lungi, în special în timpul încărcării și descărcării produselor, ar trebui acordată o toleranță suplimentară peste marja de eroare prevăzută de metoda de analiză aplicată conform Regulamentului nr. 2676/90 al Comisiei din 17 septembrie 1990 care privind stabilirea metodelor comunitare de analiză a vinurilor (13), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 (14).

(7)

Pentru ca sistemul de licențe pentru import și export să funcționeze corect, un număr de informații minimale trebuie prevăzute în licențe. În consecință, este esențial ca autoritățile competente care emit certificatele să fie informate de către partea interesată cu privire la țara de origine sau de destinație a produsului. Ar trebui să se permită importatorilor și exportatorilor să ceară modificarea țării de origine sau de destinație, în anumite situații.

(8)

Experiența a arătat că ar trebui să existe unei singure licențe care să corespundă subpozițiilor din Tariful Vamal Comun privind sucul de struguri și mustul concentrat, sucul de struguri și mustul neconcentrat și vinul din struguri proaspeți.

(9)

Perioada de valabilitate a licențelor de import și export ar trebui să reflecte practicile și perioadele de livrare obișnuite în comerțul internațional. În cazul licențelor de export, această perioadă trebuie să fie mai scurtă pentru a se preveni speculațiile cu cereri de licențe de export.

(10)

Articolul 59 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 prevede că eliberarea licențelor de import și export este condiționată de constituirea unei garanții, care este reținută în totalitate sau parțial în cazul în care tranzacția nu este efectuată sau este efectuată numai parțial. Ar trebui stabilit cuantumul acestei garanții.

(11)

Pentru a permite Comisiei să aibă o vedere de ansamblu asupra tendințelor comerțului, statele membre ar trebui să comunice periodic Comisiei informații privind cantitățile și produsele pentru care au emis licențe de import. Este de dorit ca aceste comunicări să fie trimise săptămânal și să aibă un format unitar. Cu toate acestea, pentru a se asigura administrarea corespunzătoare a pieței vinului, statele membre ar trebui să informeze de îndată Comisia în cazul în care cantitățile pentru care au fost prezentate cereri de licență de import ar putea cauza dereglarea pieței.

(12)

Articolul 63 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 prevede licențele de export ca bază pentru asigurarea conformității cu obligațiile privind volumul la export ce rezultă din acordurile încheiate în timpul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay. În consecință, trebuie stabilite norme precise privind prezentarea cererilor și eliberarea licențelor.

(13)

Experiența anterioară în aplicarea normelor privind eliberarea licențelor de export în sectorul vitivinicol arată că ar trebui să se distribuie mai bine de-a lungul anului viticol cantitățile disponibile pentru export, pentru a nu fi epuizate prematur. Cantitatea totală disponibilă în fiecare an viticol ar trebui împărțită în perioade de două luni, fiecare fiind supusă măsurilor de gestionare care prevăd în special ca acele cantități care nu sunt folosite într-o perioadă să fie reportate în perioada următoare.

(14)

La începutul fiecărui an viticol este necesară o perioadă de reflecție pentru evaluarea situației de pe piață în vederea stabilirii ratelor de restituire la niveluri corespunzătoare. În consecință, nu ar trebui să se prezinte nici o cerere de licență până la data de 16 septembrie a fiecărui an.

(15)

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de restituiri la exportul de produse agricole (15), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 90/2001 (16), prevede posibilitatea de a se extinde valabilitatea licențelor de export pentru alte produse decât cele prevăzute de licență , cu condiția ca aceste produse să aparțină acelorași categorii sau grupe de produse care se vor stabili. De asemenea, ar trebui să se introducă în sectorul vitivinicol grupele de produse menționate în articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 din motive de proporționalitate, pentru a se preveni penalitățile în exces.

(16)

Comisia ar trebui să poată adapta măsurile speciale pe care le-ar putea adopta pentru a asigura respectarea volumului disponibil pentru fiecare perioadă, în funcție de categoria de produse și zona de destinație. În afară de aceasta, pentru a împiedica anumiți exportatori să depună cereri de licențe speculative pentru cantități care le depășesc cu mult cerințele și pentru a preveni ca astfel de practici să-i afecteze pe exportatorii care prezintă cereri conforme cu necesitățile lor reale, volumul care poate fi solicitat de un exportator ar trebui limitat la cantitatea disponibilă pentru fiecare perioadă.

(17)

Deciziile privind cererile de licențe de export ar trebui comunicate numai după o perioadă de analiză. Această perioadă trebuie să permită Comisiei să evalueze cantitățile solicitate și cheltuielile aferente și să adopte măsuri speciale aplicabile cererilor de licențe în cauză.

(18)

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a regimului și pentru prevenirea speculei, licențele nu ar trebui să fie transmisibile.

(19)

Pentru a gestiona acest regim, Comisia ar trebui să dețină informații precise privind cererile de licențe depuse și folosirea certificatelor eliberate. Pentru o mai mare eficiență administrativă ar trebui să se utilizeze un formular standard pentru comunicările dintre statele membre și Comisie.

(20)

Articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 prevede că, pentru sucul de struguri și mustul pentru care aplicarea taxelor vamale depinde de prețul de import al produsului, valoarea efectivă a acestui preț se verifică fie prin controlarea fiecărui lot, fie prin aplicarea unei rate forfetare de import. Caracteristicile curente ale regimului privind importul de suc de struguri și must în Comunitate, în special caracterul neperiodic al acestor importuri din punct de vedere al volumului, frecvenței, locurilor de unde se face importul și originii acestor produse nu permit calcularea unei valori forfetare reprezentative a importului pentru verificarea prețului efectiv de import. În aceste condiții, prețul ar trebui stabilit prin verificarea fiecărui lot.

(21)

Prețul de import pe baza căruia produsele importate sunt clasificate în Tariful Vamal Comun este egal cu prețul FOB al acelor produse la care se adaugă costul de asigurare și transport la locul de intrare pe teritoriul vamal al Comunității.

(22)

Restituirile ar trebui stabilite periodic. Experiența dobândită în privința tendințelor prețurilor în comerțul internațional a demonstrat că este indicat să se stabilească restituirile cel puțin o dată într-un an viticol.

(23)

Ar trebui luate măsuri pentru ca vinurile de masă eligibile pentru restituire au caracteristicile calitative ale vinurilor de masă din regiunea de producție din care provin, iar statele membre ar trebui să ia toate măsurile pentru a efectua verificările necesare.

(24)

Pentru a obține o restituire, ar trebui să se ceară exportatorilor să facă dovada că produsele în cauză sunt conforme cu standardele de calitate comunitare și să anunțe autoritatea competentă a statului membru cu privire la originea vinului și la cantitatea de vin. În acest scop, ei trebuie să comunice, pe lângă alte informații, numerele și datele documentelor însoțitoare prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2238/93 al Comisiei din 26 iulie 1993 privind documentele însoțitoare pentru transportul de produse vitivinicole și evidențele obligatorii (17), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1592/1999 (18). Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2238/93, statul membru poate să prevadă că în anumite cazuri nu este necesară întocmirea documentului menționat pentru anumite produse. Prin urmare, pentru garantarea unei supravegheri eficiente, este necesar să se prevadă că statele membre nu se pot prevala de această prevedere în contextul sistemului de restituiri.

(25)

În cazul livrărilor pentru aprovizionarea navelor și avioanelor ce îndeplinesc condițiile de restituire nu este întotdeauna ușor să se obțină documentele necesare în timp util, în special în statele membre neproducătoare, din cauza dificultății de a stabili în avans datele livrării. Ar trebui să se aibă în vedere că prezentarea dovezilor necesare poate reprezenta o sarcină disproporționată față de cantitățile mici de vin de masă incluse în mod normal în asemenea livrări individuale pentru comercianții care nu folosesc procedura stabilită la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 sau în Regulamentul (CEE) nr. 565/80 al Consiliului din 4 martie 1980 privind plata în avans a restituirilor la export aferente produselor agricole (19), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2026/83 (20).

(26)

Articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 prevede că produsele importate prevăzute la articolul respectiv trebuie să fie însoțite de un certificat și de un buletin de analiză eliberate de o instituție sau serviciu desemnat de țara terță din care provin produsele. Ar trebuie stabilite cerințele pe care trebuie să le respecte buletinul de analiză.

(27)

În temeiul articolului 68 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, ar trebui să se prevadă eliminarea certificatului și a buletinului de analiză în cazul produselor importate din țările terțe în cantități mici și ambalate în recipiente de capacitate mică. Pentru simplificarea controalelor, se consideră că sunt îndeplinite cerințele referitoare la cantitate în cazul importurilor din țări terțe al căror export anual total către Comunitate este deja foarte mic. În acest caz, pentru a se evita devierea comerțului, vinurile nu trebuie doar să fie produse în acele țări, ci și să fie importate din acele țări.

(28)

Pentru armonizare, scutirea de obligația de a prezenta certificate și buletine de analiză pentru produsele vitivinicole importate în Comunitate ar trebui să fie aliniată normelor vamale referitoare la scutire și la regimul aplicabil documentelor ce însoțesc transporturile de produse vitivinicole în interiorul Comunității.

(29)

Unele țări terțe care dispun de un sistem eficient de inspecție a propriilor producători de vin, aplicat de către organismele sau serviciile lor, la care se face referire în articolul 68 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, și-au exprimat interesul față de posibilitatea ca producătorii înșiși să fie autorizați să emită certificate și buletine de analiză. Pentru a se facilita comerțul cu aceste țări terțe, cu condiția ca respectivele țări să fi încheiat cu Comunitatea convenții ce includ clauze privitoare la o cooperare mai strânsă privind prevenirea fraudei și ca ele să mențină relații comerciale bune cu Comunitatea, ar trebui să se autorizeze ca documentele emise de producătorii înșiși să fie considerate drept documente emise de organismele sau serviciile menționate din țările terțe într-o manieră similară cu cea deja permisă pentru vinurile produse în Comunitate, cu condiția ca țările terțe să ofere asigurări corespunzătoare și să exercite un control corespunzător la nivel de experți asupra eliberării unor astfel de documente. Ar trebui prevăzut de la început că aceste norme se aplică doar pentru o perioadă de probă pentru a testa eficiența noului sistem.

(30)

Listele ce conțin numele și adresele agențiilor și laboratoarelor autorizate în țări terțe să întocmească certificatele și buletinele de analiză ar trebui să fie publicate pentru ca autoritățile din Comunitate ce supraveghează importul de produse vitivinicole să poată efectua, dacă este cazul, verificările necesare.

(31)

Pentru a facilita controalele autorităților competente ale satelor membre, ar trebui stabilite forma și, dacă este necesar, conținutul certificatelor și buletinelor de analiză, precum și cerințele referitore la utilizarea acestora.

(32)

Certificatul și, acolo unde este cazul, buletinul de analiză pentru fiecare lot de produs importat trebuie să fie verificate pentru a se preveni fraudele. În acest scop documentul (documentele) trebuie să însoțească fiecare lot până când acesta ajunge sub control comunitar.

(33)

Pentru a se ține seama de practicile comerciale, în cazul în care un lot de vin este divizat, ar trebui ca autoritățile competente să fie împuternicite să dețină extrase ale certificatelor și buletinelor de analiză, întocmite sub directa lor supraveghere, care să însoțească fiecare lot rezultat din divizare.

(34)

Având în vedere necesitatea de a asigura protecția eficientă și rapidă a consumatorului, este esențial să se prevadă posibilitatea de a suspenda noul regim înainte de sfârșitul perioadei de probă, în eventualitatea unei fraude dacă există un risc pentru sănătatea consumatorului.

(35)

De asemenea, ar trebui stabilite norme simple privind documentele necesare pentru importuri dintr-o țară terță, alta decât țara de origine a produsului vitivinicol, în cazul în care produsul nu a fost supus unei prelucrări majore.

(36)

Din articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 rezultă că produsele vitivinicole pot fi oferite în Comunitate pentru consum uman direct numai dacă au fost produse pe baza practicilor oenologice permise în Comunitate. În plus, atunci când un produs importat a fost supus unui proces de îmbogățire, acidifiere sau dezacidifiere, ar trebui să se prevadă autorizarea consumului uman direct al acelui produs în Comunitate numai dacă au fost respectate limitele specificate pentru zonele viticole ale Comunității ale căror condiții de producție naturale sunt echivalente cu cele din regiunea din care provine produsul importat.

(37)

Ar trebui simplificate atribuțiile exportatorilor și ale autorităților, prin prevederea unei declarații, ce urmează a fi inclusă în documentul V I 1, care să menționeze că alcoolul adăugat în vinurile licoroase și în vinurile alcoolizate pentru distilare este de origine vinicolă, fără să fie necesar un document separat pentru această declarație. Din același motiv, ar trebui ca documentul V I 1 să servească drept certificat care să ateste denumirea de origine cerută pentru importul de vinuri eligibile pentru reduceri tarifare. Totuși, în cazul anumitor vinuri, nu se cere certificatul sau buletinul de analiză, cu condiția să se prezinte un certificat de atestare a originii. Ar trebui să se permită utilizarea documentului V I 1 pentru a certifica denumirea originii vinurilor licoroase menționate, nefiind necesară completarea rubricii referitoare la buletinul de analiză.

(38)

În temeiul articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, vinurile, în afară de cele spumante și de cele licoroase, originare dintr-o țară terță și destinate consumului uman direct, nu pot fi importate în Comunitate în cazul în care tăria alcoolică totală în volume sau aciditatea totală depășește sau se situează sub anumite valori limită. Cu toate acestea, articolul 68 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv prevede excepții pentru vinurile denumite cu o indicație geografică și cu caracteristici calitative speciale.

(39)

În cazul anumitor vinuri provenite din Ungaria și Elveția, cu calități speciale proprii și produse în cantități limitate, tăria alcoolică totală maximă sau aciditatea minimă depășesc sau se situează sub valori limită, din cauza metodelor tradiționale de producție. Comercializarea acelor vinuri pe piața Comunității ar trebui permisă. Cu toate acestea, pentru a asigura respectarea cerințelor ce trebuie îndeplinite înainte ca acel drept să poată fi folosit, ar trebui să se prevadă, pe documentul de import prevăzut de prezentul regulament, certificarea de către un organism oficial din țara de origine.

(40)

Atunci când acordurile privind controlul și protecția reciprocă a denumirilor de vinuri au fost încheiate între Comunitatea Europeană și Ungaria, respectiv România (21), Comunitatea s-a angajat să acorde o derogare aplicabilă vinurilor din Ungaria pentru o perioadă nelimitată, și o derogare identică pentru anumite vinuri de calitate din România.

(41)

Definițiile anumitor produse prevăzute de anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 pot fi aplicate numai produselor obținute în Comunitate. Prin urmare este necesar să fie definite produsele corespunzătoare originare dintr-o țară terță. Definițiile produselor originare dintr-o țară terță aflate sub incidența prezentului regulament ar trebui să fie cât mai apropiate de definițiile produselor comunitare.

(42)

Regulamentul (CE) nr. 1608/2000 (22) al Comisiei, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 731/2001 (23) de stabilire a măsurilor tranzitorii până la introducerea normelor definitive de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a menținut în vigoare, până la 31 ianuarie 2001, anumite dispoziții cu privire la chestiunile prevăzute de prezentul regulament. În consecință, pentru a preveni orice întrerupere în comerțul cu produsele care fac obiectul acestor dispoziții și prezentului regulament, acesta din urmă ar trebui să se aplice din data de 1 februarie 2001.

(43)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru gestionarea vinurilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

LICENȚE DE IMPORT ȘI EXPORT

Articolul 1

Normele comune de aplicare

Normele comune de aplicare a sistemului de licențede import și export și de certificate pentru stabilirea în avans a restituirii aferentă produselor agricole prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1291/2001 se aplică și în cazul certificatelor menționate în prezentul capitol.

Articolul 2

Informațiile prevăzute de licențe

(1)   În cazul în care codul Nomenclaturii Combinate precizează tăria alcoolică a unui produs, se admite o toleranță de 0,4 % în volume față de specificație, în sensul licenței .

Rubrica 20 a licențelor de import conține una dintre următoarele formulări:

„Tolerancia de 0,4 % vol”

„Tolerance 0,4 % vol”

„Toleranz 0,4 % vol”

„Ανοχή 0,4 % vol”

„Tolerance of 0,4 % vol”

„Tolérance de 0,4 % vol”

„Tolleranza di 0,4 % vol”

„Tolerantie van 0,4 % vol”

„Tolerância de 0,4 % vol”

„Sallittu poikkeama 0,4 til-%”

„Tolerans 0,4 vol %”.

(2)   Rubrica 8 a cererilor de licență de import și de certificat de export indică țara de origine.

Rubrica 7 a cererilor de licențe de export și a licențelor indică țara de destinație sau zona de destinație, conform dispozițiilor articolului 9 alineatul (6) din prezentul regulament. Atunci când se indică zona de destinație, se bifează rubrica „obligatoriu: da”, când țara de destinație este indicată, se bifează rubrica „obligatoriu: nu”. În afară de aceasta, rubrica 20 a cererii de licențe de export și a licențelor conține: „zona X obligatorie”. La cererea părții interesate, țara de destinație poate fi înlocuită cu altă țară care aparține aceleași zone de destinație.

(3)   Rubrica 14 a cererilor de certificat de import și a licențelor de import conține următoarele informații suplimentare în privința culorii vinului sau a mustului: „alb” sau „roșu/rosé”.

(4)   Solicitanții pot include într-o singură cerere de licență de import produse aparținând mai multor poziții tarifare, prin completarea rubricilor 15 și 16 din cerere, astfel:

Rubrica 15: descrierea produsului, astfel cum apare în Nomenclatura Combinată,

Rubrica 16: codurile NC

Descrierea produsului și codurile NC menționate în cerere se prevăd, de asemenea, în licența de import.

Articolul 3

Perioada de validitate

(1)   Licențele de import sunt valabile de la data eliberării, conform articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, până la sfârșitul celei de a patra luni de la data respectivă.

(2)   Licențele de export sunt valabile de la data eliberării, conform articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, până la sfârșitul celei de a doua luni de la data respectivă, dar în nici un caz nu poate rămâne valabil după 31 august a anului GATT în curs.

Articolul 4

Garanțiile

(1)   Garanțiile pentru licențele de import sunt următoarele:

suc de struguri concentrat și must de struguri concentrat: 2,5 EUR/hl;

alte tipuri de sucuri de struguri și de must: 1,25 EUR/hl;

vinuri limpezi și vinuri alcoolizate: 1,25 EUR/hl;

vinuri spumante și vinuri licoroase: 2,5 EUR/hl.

(2)   Garanția aferentă licențelor de export este de 8 EUR/hl pentru produsele încadrate în codurile NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51, 2009 60 71, 2204 30 92 și 2204 30 96 și de 2,5 EUR/hl pentru toate celelalte produse.

Articolul 5

Comunicările privind licențele de import

În fiecare joi sau, în cazul în care ziua de joi este o sărbătoare oficială, în prima zi lucrătoare care urmează zilei de joi, statele membre înaintează Comisiei, folosind modelul din anexa I, informații privind cantitățile și țările de origine ale produselor pentru care au fost eliberate licențe de import în cursul săptămânii precedente, defalcate pe codurile Nomenclaturii Combinate, cât și pe codurile nomenclaturii țărilor respective, în vederea întocmirii statisticilor comunitare privind comerțul exterior.

În cazul în care cantitățile pentru care s-au solicitat licențe de import într-un stat membru sunt de natură să denatureze piața, statul membru respectiv informează de îndată Comisia și îi transmite cantitățile, defalcate pe tipuri de produse.

CAPITOLUL II

REGIM SPECIAL PRIVIND LICENȚA DE EXPORT, CONFORM ACORDURILOR GATT

Articolul 6

Obiectul

În temeiul Acordului privind agricultura încheiat în urma negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, denumit în continuare „acord”, prezentul capitol stabilește normele suplimentare privind eliberarea licențelor de export cu stabilirea în avans a restituirii.

Articolul 7

Eșalonarea cantităților totale pe parcursul anului și depunerea cererilor

(1)   Cantitatea totală disponibilă pentru fiecare an GATT se divide în șase părți. Se pot prezenta cereri de licențe de export pentru:

25 % din cantitatea totală, până la 15 noiembrie;

25 % din cantitatea totală, până la 15 ianuarie;

15 % din cantitatea totală, până la 15 martie;

15 % din cantitatea totală, până la 30 aprilie;

10 % din cantitatea totală, până la 30 iunie;

10 % din cantitatea totală, până la 31 august.

(2)   Cantitățile nefolosite dintr-o perioadă se transferă automat în perioada următoare a aceluiași an.

(3)   Cererile de licențe de export pentru prima perioadă pot fi depuse începând cu 16 septembrie a fiecărui an.

Articolul 8

Categoriile și grupele de produse

(1)   Categoriile de produse menționate în articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 sunt prezentate în anexa II la prezentul Regulament.

(2)   Grupele de produse menționate din articolul 4 alineatul (2) primului paragraf a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 care pot fi menționate în cererea de licență și în licență, conform articolului 14 al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, sunt menționate în anexa III.

Articolul 9

Cererile pentru licențe de export

(1)   Cererile pentru licențe de export pot fi prezentate autorităților competente de miercuri până marțea următoare la ora 13.

(2)   Cererile pentru licențe de export prezentate pentru o perioadă menționată în alineatul (1) de un singur exportator nu pot depăși o cantitate maximă de 30 000 hectolitri pentru una dintre zonele de destinație menționate în alineatul (6). Cererile referitoare la aceeași zonă trebuie înaintate organismelor competente și grupate într-o singură comunicare.

În cazul în care un exportator înaintează cereri pentru o cantitate totală mai mare de 30 000 hectolitri pentru o singură zonă, toate cererile respective se resping de către organismul competent căruia i-au fost înaintate.

Atunci când cantitatea totală încă disponibilă pentru o zona este mai mică de 30 000 hectolitri, organismul competent căruia îi sunt prezentate cererile reduce cererile exportatorilor care o depășesc, pentru a se încadra în cantitatea disponibilă.

(3)   Licențele de export se eliberează în lunea ce urmează zilei de marți la care se face referire în alineatul (1) sau în următoarea zi lucrătoare, dacă lunea respectivă este o sărbătoare oficială, cu condiția ca între timp Comisia să nu fi luat alte măsuri speciale.

(4)   În cazul în care cantitățile pentru care au fost întocmite cererile de licențe notificate Comisiei în ziua stabilită în articolul 12 alineatul (1) depășesc cantitățile încă disponibile pentru o perioadă, conform dispozițiilor articolului 7 alineatul (1), Comisia stabilește un procentaj de acceptare ce se aplică tuturor cererilor în cauză și suspendă înaintarea cererilor de licențe până la începutul perioadei următoare.

(5)   În cazul în care eliberarea licențe pentru care s-au înaintat cereri atrag după sine riscul de a se epuiza prematur bugetul pentru sectorul vitivinicol stabilit prin acord, Comisia poate accepta cererile în curs sau respinge cererile pentru care nu au fost încă acordate licențele de export și poate suspenda înaintarea cererilor pentru cel mult zece zile lucrătoare, cu toate că se poate adopta, în temeiul procedurii stabilite în articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, o decizie de prelungire a suspendării.

În cazul în care eliberarea licențelor pentru care s-au înaintat cereri atrag după sine riscul de depășirii bugetului pentru sectorul vitivinicol stabilit prin acord, Comisia poate stabili un procentaj de acceptare a cererilor în curs și poate suspenda prezentarea cererilor până la sfârșitul anului viticol.

(6)   Măsurile prevăzute la alineatele (4) și (5) pot fi adaptate pentru categoriile de produse și zonele de destinație. Zonele de destinație sunt următoarele:

zona 1: Africa;

zona 2: Asia și Australia;

zona 3: Europa de Est, inclusiv CSI, și

zona 4: Europa de Vest.

Țările din fiecare zonă de destinație sunt menționate în anexa IV.

(7)   În cazurile în care cantitatea solicitată este refuzată sau redusă, garanția menționată în articolul 4 alineatul (2) se eliberează imediat pentru cantitatea pentru care nu s-a dat curs cererii.

(8)   Prin derogare de la alineatul (3), în cazul în care s-a stabilit un procentaj unic de acceptare mai mic de 85 %, licențele se emit în a treia zi lucrătoare de la publicarea acestui procent în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Înainte de emiterea licențelor exportatorii își pot retrage cererile, caz în care garanția menționată în articolul 4 alineatul (2) din regulament se eliberează imediat, sau pot accepta în mod explicit licența , caz în care se eliberează imediat licența .

Articolul 10

Transferul de certificate

Licențele de export emise nu sunt transmisibile.

Articolul 11

Toleranța

Cantitățile suplimentare exportate în limita toleranței menționate în articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 nu sunt eligibile pentru restituire.

Cel puțin una dintre următoarele mențiuni trebuie să apară în rubrica 22 a licențelor:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

Restitutionen omfatter højst … (den mængde, licensen er udstedt for)

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

Articolul 12

Comunicările de la statele membre

(1)   Statele membre, în fiecare miercuri sau în următoarea zi lucrătoare atunci când ziua de miercuri este o sărbătoare oficială, informează Comisia cu privire la:

(a)

cererile pentru licențe de export cu o restituire stabilită în avans depuse între miercurea din săptămâna precedentă și ziua de marți, sau absența cererilor;

(b)

cantitățile pentru care au fost eliberate licențe de export în ziua de luni precedentă sau, eventual, în intervalul menționat în articolul 9 alineatul (8);

(c)

cantitățile pentru care cererile de licență au fost retrase conform articolului 9 alineatul (8) în cursul săptămânii precedente.

Acele informări specifică și zona de destinație menționată în articolul 9 alineatul (6).

(2)   Statele membre informează Comisia înainte de data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă:

(a)

cantitățile pentru care au fost eliberate licențe dar nu au fost utilizate, împreună cu zona de destinație menționată în articolul 9 alineatul (6);

(b)

cantitățile pentru restituirile ce au fost acordate fără licență , conform articolului 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 800/1999.

Aceste informări precizează cantitățile menționate în alineatul (1) și rata restituirii.

(3)   Informările din alineatul (1) precizează:

(a)

cantitățile în hectolitri pentru fiecare produs cu un cod de 12 caractere din nomenclatorul produselor agricole pentru restituirea la export. Atunci când se emite o licență pentru mai mult de un produs cu un cod de 11 caractere aparținând categoriei prevăzute de anexa II, se va menționa numărul categoriei;

(b)

cantitatea pentru fiecare cod, defalcată pe destinații, în cazul în care ratele de restituire diferă de la o destinație la alta;

(c)

rata de restituire aplicabilă în cazul cantităților prevăzute la alineatul (1) litera (c).

În cazul în care rata de restituire este modificată în timpul perioadei de depunere a cererilor de licențe , cererile trebuie defalcate pentru fiecare perioadă ce are o rată de restituire diferită.

(4)   Toate modificările prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), inclusiv notificările „0”, se efectuează pe baza modelului din anexa V.

Articolul 13

Deciziile Comisiei

(1)   În cazul în care, în lumina notificărilor prevăzute la articolul 12 alineatul (2) litera (a), o cantitate adecvată devine din nou disponibilă, Comisia poate decide să se redeschidă procedura de prezentare a cererilor pentru licențe de export.

(2)   Comisia informează statele membre o data pe lună cu privire la gradul în care au fost folosite cantitățile și cheltuielile specificate în angajamentul anual prevăzut de Acordul pentru anul GATT și, la timpul potrivit, anunță epuizarea acestora.

CAPITOLUL III

REGIMUL PRIVIND PREȚURILE DE INTRARE PENTRU SUCUL DE STRUGURI ȘI MUST

Articolul 14

Verificarea loturilor

(1)   Pentru produsele încadrate în codurile NC 2009 60 și 2204 30 menționate în anexa I partea a treia secțiunea I anexa 2 din Tarifului Vamal Comun și supuse regimului privind prețul de intrare, prețul efectiv de import este certificat prin verificarea fiecărui lot.

(2)   „Lot” reprezintă bunurile prezentate într-o declarație de punere în liberă circulație. Fiecare declarație poate să prevadă numai bunurile care au o singură și aceeași origine încadrate într-un singur cod din Nomenclatura Combinată.

Articolul 15

Verificări

(1)   Prețul de import în baza căruia produsele menționate în articolul 14 sunt clasate în Nomenclatura Combinată trebuie să fie egal cu prețurile FOB al acelor produse în țara de origine, la care se adaugă costul asigurării și transportului până la locul de intrare pe teritoriul vamal al Comunității.

(2)   Atunci când prețul de import nu poate să fie calculat pe baza alineatului (1) din prezentul articol, produsele menționate în articolul 14 sunt clasificate în Nomenclatura Combinată pe baza valorii vamale stabilită în conformitate cu articolul 30 și articolul 31 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 (24) al Consiliului.

CAPITOLUL IV

RESTITUIRILE LA EXPORT ÎN SECTORUL VITIVINICOL

Articolul 16

Frecvența

Restituirile la export în sectorul vitivinicol se reexaminează periodic, cel puțin o dată în fiecare an viticol.

Articolul 17

Obligativitatea licenței

Cu excepția livrărilor pentru nevoile speciale prevăzute la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 și a livrării cantităților menționate în anexa III (K) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, restituirile se acordă dacă se face dovada că produsele au fost exportate în temeiul unei licențe de export.

Articolul 18

Dovada

(1)   Se acordă restituiri dacă se prezintă dovada că produsele exportate au fost însoțite, în timpul exportului, de un certificat de analiză, eliberat de un organism oficial al statului membru producător sau al statului membru exportator, care au atestat că produsele sunt conforme cu standardele de calitate comunitare pentru produsele în cauză sau, în absența acestor standarde, cu standardele naționale aplicate de statul membru exportator.

În cazul vinurilor de masă sau vinurilor licoroase, altele decât vinurile licoroase DOC, se furnizează dovada că ele au fost aprobate de un comitet de degustare numit de statul membru exportator. În cazul în care statul membru nu este producătorul, se arată dovada, de asemenea, că vinul respectiv este un vin de masă sau vin licoros comunitar.

Certificatul prevăzut la primul paragraf menționează cel puțin următoarele:

(a)

pentru vinuri de masă și vinuri licoroase, altele decât vinurile licoroase DOC:

culoarea;

tăria alcoolică totală în volume;

tăria alcoolică dobândită în volume;

aciditatea totală;

dacă este cazul, că vinul în cauză este un vin menționat în articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, produs peste cantitatea normală, sau cantitatea din acest vin în cazul exportului de vinuri rezultate din cupaj și amestecuri;

(b)

pentru mustul de struguri concentrat, măsurătorile înregistrate la temperatura de 20 °C cu un refractometru, utilizat în conformitate cu metoda menționată în anexa I alineatul (6) la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.

(2)   Exportatorii sunt obligați să informeze autoritatea competentă a statelor membre:

(a)

pentru vinuri rezultate din cupaj, asupra originii și cantității vinurilor folosite;

(b)

numerele și datele documentelor de însoțire.

(3)   Dacă vinurile de masă pentru restituirea solicitată este un rezultat al cupajului, conform definiției din titlul II capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 sau din amestecul vinurilor de masă care îndeplinesc condiții pentru rate de restituire diferite, suma restituirii se calculează proporțional cu cantitățile de vin de masă din cupaj sau amestec.

Articolul 19

Verificările efectuate de statele membre

(1)   Statele membre pot prevedea ca aprobarea menționată în articolul 18 alineatul (1) a doua liniuță să fie acordată de comitete regionale care atestă că vinul are caracteristicile calitative ale vinurilor de masă din zonele originare de producție.

(2)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a efectua verificările menționate în articolele 17 și 18. Cu toate acestea, articolul 18, cu excepția alineatului (2) litera (b), nu se aplică livrărilor de vin de masă menționat în articolul 36 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 pentru care nu se aplică procedura menționată în articolul 26 din regulamentul menționat anterior sau din Regulamentul (CE) nr. 565/80.

(3)   În sensul articolului 18 alineatul (2) litera (b), statele membre exportatoare nu se pot prevala de prevederile articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2238/93.

CAPITOLUL V

CERTIFICATE ȘI BULETINE DE ANALIZĂ PENTRU VIN, SUC DE STRUGURI ȘI MUST PENTRU IMPORT

Secțiunea 1

Generalități

Articolul 20

Documentele necesare

Certificatele și buletinele de analiză menționate în articolul 68 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și, respectiv, punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 formează un singur document:

(a)

„certificatul”, din care o parte se întocmește de un organism al țării terțe din care provine produsul;

(b)

„buletinul de analiză”, din care o parte se întocmește de un laborator oficial recunoscut de țara terță de proveniență a produsului.

Articolul 21

Conținutul buletinului de analiză

Buletinul de analiză cuprinde următoarele informații:

(a)

în cazul vinurilor și mustului de struguri în fermentație:

tăria alcoolică totală în volume;

tăria alcoolică dobândită în volume;

(b)

în cazul mustului de struguri și a sucului de struguri, densitatea;

(c)

în cazul vinurilor, a mustului și a sucului de struguri:

extractul sec total;

aciditatea totală;

conținutul de acid volatil;

conținutul de acid citric;

conținutul total de dioxid de sulf;

prezența varietăților obținute din încrucișări interspecifice (hibrizi producători direcți sau alte varietăți ce nu aparțin speciei Vitis vinifera).

Articolul 22

Scutirile

(1)   Nu trebuie prezentat un certificat sau buletin de analiză în cazul produselor originare și importate dintr-o țară terță, în recipiente etichetate de maximum 5 litri, prevăzute cu un dispozitiv de închidere de unică folosință, atunci când cantitatea minimă transportată, fie că este sau nu împărțită în loturi separate, nu depășește 100 litri.

(2)   În afară de aceasta, sunt scutite de prezentarea certificatului sau a buletinului de analiză:

(a)

cantitățile de produse ce nu depășesc 30 litri per călător, conținute în bagajul personal al călătorului, în limitele prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 (25) al Consiliului;

(b)

cantitățile de vin ce nu depășesc 30 litri trimise în transporturi de la o persoană fizică la alta, în limitele prevăzute la articolul 29 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83;

(c)

vinul și sucul de struguri în recipiente etichetate de maximum 5 litri, prevăzute cu un dispozitiv de închidere de unică folosință, provenite dintr-o țară terță ale cărei exporturi anuale către Comunitate sunt mai mici de 1 000 de hectolitri. Țările în cauză sunt enumerate în anexa VI;

(d)

vinul și sucul de struguri care fac parte din proprietățile persoanelor particulare care își schimbă domiciliul;

(e)

vinuri și sucuri de struguri pentru târgurile comerciale menționate în prevederile Regulamentului (CEE) nr. 918/83, cu condiția ca produsele respective să fie puse în recipiente etichetate de maximum 2 litri, prevăzute cu dispozitiv de închidere de unică folosință;

(f)

cantitățile de vin, must și suc de struguri importate în scopul experimentelor științifice și tehnice, în limita maximă de un hectolitru;

(g)

vinurile și sucul de struguri destinate instituțiilor diplomatice, consulare sau similare acestora, în cadrul scutirilor de taxe de care beneficiază aceste instituții;

(h)

vinurile și sucul de struguri prevăzute ca provizii la bordul mijloacelor de transport internațional.

(3)   Cazul scutirilor prevăzute la alineatul (1) nu poate fi coroborat cu cazurile scutirilor prevăzute la alineatul (2).

Articolul 23

Excluderea

Prezentul capitol nu se aplică vinurilor licoroase Boberg însoțite de un certificat privind denumirea de origine.

Secțiunea 2

Condiții ce trebuie îndeplinite și norme detailate pentru întocmirea și utilizarea certificatului și buletinului de analiză pentru importul de vin, suc de struguri și must de struguri

Articolul 24

Documentul V I 1

(1)   Certificatul și buletinul de analiză pentru fiecare lot ce urmează a fi importat de Comunitate se întocmește pe un singur document V I 1. „Lot” se referă la cantitatea produsului trimis de către un expeditor unui destinatar.

Acest document se întocmește pe un formular V I 1 conform modelului din anexa VII și cu respectarea cerințelor tehnice menționate în anexa VIII. Se semnează de către un reprezentant al unui organism oficial și de către un reprezentant al unui laborator recunoscut, conform prevederilor articolului 29.

(2)   În cazul în care produsul în cauză nu este destinat consumului uman direct, nu este necesar să se completeze secțiunea din formularul V I 1 referitoare la buletinul de analiză.

În cazul vinului îmbuteliat în recipiente cu capacitatea maximă de 60 de litri care nu au dispozitive de închidere refolosibile, cu condiția ca țara de origine să fie prevăzută de anexa IX, care prezintă garanții speciale acceptate de Comunitate, secțiunea pentru buletinul de analiză a formularului V I 1 se completează numai în ceea ce privește:

tăria alcoolică eefctivă, în volume;

aciditatea totală;

conținutul total de dioxid de sulf.

Articolul 25

Descrierea documentelor

(1)   Formularele V I 1 cuprind un original dactilografiat sau scris de mână și o copie obținută în momentul redactării originalului, în această ordine. Formularele V I 2 vor cuprinde un original și două copii, în această ordine. Formularul V I 2 este un extras întocmit în conformitate cu modelul din anexa X, care conține datele ce apar într-un document V I 1 sau într-un alt extras V I 2 ștampilat de oficiul vamal al Comunității.

Atât originalul, cât și copia însoțesc produsul. Formularele V I 1 și V I 2 trebuie completate fie prin dactilografiere ori de mână, fie într-un mod tehnic echivalent, recunoscut de un organism oficial. Formularele scrise de mână se completează cu cerneală și cu majuscule. Nu sunt premise ștersăturile sau scrisul pe deasupra. Orice corecturi sunt făcute prin tăierea cuvintelor greșite și, unde se poate, adăugarea celor cerute. Orice schimbare făcută astfel este aprobată de autorul ei și stampilată, după caz, de agenția oficială, laborator sau autoritățile vamale.

(2)   Documentele V I 1 și extrasele V I 2 poartă un număr de serie alocat, în cazul documentelor V I 1, de către agențiile oficiale al căror membru semnează certificatul și, în cazul extraselor V I 2, de oficiul vamal care le ștampilează în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) și alineatul (3).

Articolul 26

Procedura simplificată

(1)   Documentele V I 1 întocmite de producătorii de vinuri din țările terțe menționate în anexa IX care au oferit garanții speciale acceptate de Comunitate sunt considerate certificate sau buletine de analiză întocmite de agențiile și laboratoarele incluse în lista menționată în articolul 29, cu condiția ca producătorii să fi primit aprobări individuale de la autoritățile competente din țările terțe respective și să facă obiectul controlului acestor autorități.

(2)   Producătorii aprobați menționați în alineatul (1) folosesc formularele V I 1, prin completarea la rubrica 10 a numelui și adresei organismului oficial din țara terță care i-a aprobat. Producătorii completează formularul adăugând:

la rubrica 1, numele și adresele lor și numerele lor de înregistrare în țările terțe menționate în anexa IX;

la rubrica 11, cel puțin informațiile menționate în articolul 24 alineatul (2).

Ei semnează în spațiile prevăzute la rubricile 10 și 11 după ce taie cuvintele „numele și titlul oficialului”.

Nu sunt necesare nici ștampila, nici numele sau adresa laboratorului.

Articolul 27

Derogările

(1)   Aplicarea articolului 24 alineatul (2) și articolului 26 poate fi suspendată în cazul în care se constată că produsele la care se aplică aceste măsuri au fost contrafăcute, astfel încât pot prezenta un pericol pentru sănătatea consumatorilor, ori au suferit procedee și tratamente oenologice neautorizate în Comunitate.

(2)   Articolul 24 alineatul (2) și articolul 26 se aplică până la intrarea în vigoare a acordului rezultat din negocierile cu Statele Unite ale Americii asupra unui acord cu privire la comerțul cu vin, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003.

Articolul 28

Utilizarea

(1)   Originalul și copia documentelor V I 1 sau a extraselor V I 2 se prezintă autorităților competente ale statului membru în care se derulează formalitățile vamale necesare pentru punerea în liberă circulație a lotului pe care îl însoțesc, la încheierea acelor formalități.

Autoritățile, acolo unde este necesar, andosează verso-ul documentului V I 1 sau extrasul V I 2. Se înapoiază originalul persoanei interesate și se păstrează o copie cel puțin 5 ani.

(2)   În cazul în care un lot este reexpediat complet înainte de a intra în libera circulație, noul expeditor predă autorităților vamale care supraveghează lotul documentul V I 1 sau extrasul V I 2 cu privire la acel lot și, dacă este necesar, un formular V I 2 completat ulterior.

Autoritățile se asigură că specificațiile înscrise în documentul V I 1 corespund celor înscrise în formularul V I 2 și că specificațiile înscrise în extrasul V I 2 corespund celor înscrise în formularul V I 2 completat ulterior și îl ștampilează pe acesta din urmă, care devine astfel echivalent extrasului V I 2, și andosează documentul sau extrasul precedent. Se înapoiază extrasul și originalul documentului V I 1 sau extrasului V I 2 precedent noului expeditor și se păstrează o copie a documentului sau a extrasului precedent timp de cel puțin 5 ani.

Cu toate acestea, nu se completează formularul V I 2 în cazul în care un lot al unui produs este reexportat într-o țară terță.

(3)   În cazul în care un lot este fracționat înainte de a intra în liberă circulație, persoana interesată prezintă originalul și copia documentului V I 1 sau a extrasului V I 2 ce însoțesc lotul ce urmează să fie fracționat autorităților vamale responsabile cu acel lot, împreună cu un formular V I 2 și două copii completate ulterior pentru fiecare nou lot.

Autoritățile verifică dacă specificațiile înscrise în documentul V I 1 sau în extrasul V I 2 corespund mențiunilor din formularul V I 2 completate consecutiv pentru fiecare lot nou, după care îl ștampilează pe acesta din urmă, care devine din acel moment devine echivalentul extrasului V I 2, și andosează corespunzător verso-ul documentului V I 1 sau extrasul V I 2 pe care s-a bazat. Înapoiază persoanei interesate extrasul V I 2 împreună cu documentul V I 1 sau extrasul V I 2 completat anterior și păstrează o copie a fiecărui document timp de cel puțin 5 ani.

Articolul 29

Lista organismelor competente

(1)   Comisia întocmește și actualizează listele care conțin numele și adresele agențiilor și laboratoarelor, a producătorilor de vin autorizați să întocmească documentele V I 1, pe baza notificărilor făcute de autoritățile competente din țările terțe. Aceste liste se publică în seria „C” a Jurnalului Oficial al Comunităților Europene.

(2)   Notificările autorităților competente din țări terțe menționate în alineatul (1) conțin:

(a)

numele și adresele agențiilor oficiale și laboratoarelor aprobate sau numite să întocmească documentele V I 1;

(b)

numele, adresele și numerele înregistrării oficiale a producătorilor de vin autorizați să întocmească documentele V I 1.

Listele conțin numai agențiile și laboratoarele prevăzute la litera (a) primul paragraf, care au fost autorizate de către autoritățile competente din țara terță interesată să furnizeze Comisiei și statelor membre, la cerere, orice informații necesare pentru evaluarea datelor care apar în document.

(3)   Listele se actualizează pentru a se ține seama, în special, de modificarea numelor sau adreselor agențiilor sau laboratoarelor.

Articolul 30

Importurile indirecte

În cazul în care un vin este exportat dintr-o țară terță pe teritoriul căreia a fost preparat (denumită în continuare: „țara de origine”) într-o altă țară terță (denumită în continuare: „țara exportatoare”), de unde ulterior este exportat în Comunitate, autoritățile competente ale țării exportatoare pot întocmi documentul V I 1 pentru vinul în cauză pe baza unui document V I 1 sau echivalent cu acesta din urmă, întocmit de autoritățile competente ale țării de origine, fără a fi necesară analiza ulterioară a vinului, în cazul în care vinul:

(a)

a fost deja îmbuteliat și etichetat în țara de origine și rămâne astfel sau

(b)

este exportat în vrac din țara de origine și este îmbuteliat și etichetat în țara exportatoare fără prelucrări ulterioare.

Autoritatea competentă din țara exportatoare certifică în documentul V I 1 că vinul în cauză este unul din vinurile menționate în primul paragraf și că îndeplinește condițiile stabilite la acest paragraf.

Articolul 31

Conformitatea procedeelor oenologice

(1)   Sub rezerva articolului 45 și articolului 46 alineatul (1) litera (a), litera (b) și litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 și a dispozițiilor adoptate pentru punerea sa în aplicare, produsele originare din țări terțe pot fi oferite sau livrate pentru consum uman direct numai dacă au fost produse, în cazul procedeelor oneologice la care se face referire în anexa V(C), (D) și (E) la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, în conformitate cu limitele specificate pentru zona vitivinicolă a Comunității în care condițiile naturale de producție sunt echivalente cu cele din regiunea de producție din care sunt originare.

Evaluarea echivalenței condițiilor de producție se efectuează pe baza propunerilor făcute de autoritățile competente ale țării terțe interesate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.

(2)   În cazul în care autoritățile competente ale statului membru suspectează că un produs originar dint-o țară terță nu respectă prevederile alineatului (1), ele informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 32

Normele speciale pentru anumite vinuri

(1)   În cazul vinurilor licoroase și al celor alcoolizate pentru distilare, documentele V I 1 sunt recunoscute valabile numai în cazul în care organismul menționat în articolul 29 a introdus următorul text la rubrica 15:

„se certifică că alcoolul adăugat la acest vin este de origine vinicolă”.

Mențiunea este însoțită de informațiile următoare:

(a)

numele complet și adresa agenției care o eliberează;

(b)

semnătura unui reprezentant al agenției;

(c)

ștampila agenției.

(2)   Pentru vinurile care pot beneficia de o reducere a tarifului de import în Comunitate, documentele V I 1 pot servi drept certificat de atestare a originii desemnate care are dreptul la astfel de mențiuni, atunci când agenția a făcut următoarele mențiuni la rubrica 15:

„se atestă că vinul prevăzut de acest document este produs în regiunea vitivinicolă… și a primit denumirea de origine menționată la rubrica 6, în conformitate cu dispozițiile țării de origine”.

Această mențiune este însoțită de indicațiile prevăzute pentru aceasta în alineatul (1) al doilea paragraf.

CAPITOLUL VI

DEROGĂRI ANALITICE PENTRU ANUMITE VINURI IMPORTATE

Articolul 33

(1)   Vinurile următoare pot fi importate în Comunitate pentru consum uman direct:

(a)

vinuri originare din Ungaria, cu o tărie alcoolică totală în volume de peste 15 % vol., fără îmbogățire, desemnate:

(i)

prin cuvintele „Tokaji Aszu” sau „Tokaji Aszu-eszencia” sau „Tokaji Eszencia” sau „Tokaji Szamorodni” sau

(ii)

prin termenul „Kueloenleges Minoeségue bor” (vin de calitate superioară), la care se adaugă poziția geografică și una din următoarele mențiuni:

„késöl szüretelésü bor”;

„válogatott szüretelesü bor”;

„töppedt szölöböl készült bor”;

„aszubor”;

(b)

vinuri originare din Elveția, comparabile cu vinurile de calitate DOC, atunci când sunt desemnate obligatoriu cu indicația geografică și au o aciditate totală, exprimată ca acid tartric, de maximum 4,5 dar peste 3 grame per litru și derivate în proporție de cel puțin 85 % din struguri ce provin din una sau mai multe dintre următoarele varietăți de viță:

Chasselas;

Müller-Thurgau;

Sylvaner;

Pinot noir;

Merlot;

(c)

vinuri originare din România cu o tărie alcoolică totală de peste 15 % vol., fără îmbogățire, desemnate „VSOC” sau „Vinuri de calitate superioară cu denumire de origine și trepte de calitate” și purtând unul dintre următoarele indicații geografice:

Cernavodă;

Cotnari;

Medgidia;

Murfatlar;

Nazarcea;

Pietroasa.

(2)   Pentru aplicarea prevederilor alineatului (1) litera (a), litera (b) și litera (c), organismul oficial autorizat de țara de origine să întocmească documentul V I 1 după cum se prevede în prezentul regulament, introduce următoarele la rubrica 15 din documentul menționat anterior:

„Se certifică prin prezenta că acest vin îndeplinește condițiile stabilite în articolul 68 alineatul (1) litera (b) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 și din Regulamentul (CE) nr. 883/2001”.

Organismul oficial autentifică prezenta înregistrare prin aplicarea ștampilei.

CAPITOLUL VII

DEFINIREA UNOR PRODUSE DIN SECTORUL VITIVINICOL ORIGINARE DIN ȚĂRI TERȚE

Articolul 34

Definițiile

Definițiile următoarelor produse din sectorul vitivinicol originare din țările terțe și care se încadrează în codurile CN 2009 și 2004, sunt cele menționate în anexa XI:

(a)

must de struguri proaspeți, cu fermentația oprită prin adăugarea de alcool;

(b)

must concentrat de struguri;

(c)

must concentrat rectificat;

(d)

vin licoros;

(e)

vin spumant;

(f)

vin spumos;

(g)

vin petiant;

(h)

vin perlant;

(i)

vin din struguri supracopți.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 35

Abrogarea

Regulamentele (CEE) nr. 3388/81, (CEE) nr. 3389/81, (CEE) nr. 3590/85 și (CE) nr. 1685/95 și (CE) nr. 1281/1999 se abrogă.

Articolul 36

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 februarie 2001.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 aprilie 2001.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1.

(2)  JO L 328, 23.12.2000, p. 2.

(3)  JO L 341, 28.11.1981, p. 19.

(4)  JO L 328, 22.12.1999, p. 60.

(5)  JO L 341, 28.11.1981, p. 24.

(6)  JO L 284, 28.11.1995, p. 6.

(7)  JO L 343, 20.12.1985, p. 20.

(8)  JO L 135, 8.5.1998, p. 4.

(9)  JO L 161, 12.7.1995, p. 2.

(10)  JO L 289, 16.11.2000, p. 21.

(11)  JO L 153, 19.6.1999, p. 38.

(12)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1.

(13)  JO L 272, 3.10.1990, p. 1.

(14)  JO L 194, 31.7.2000, p. 1.

(15)  JO L 102, 17.4.1999, p. 1.

(16)  JO L 14. 18.1.2001, p. 22

(17)  JO L 200, 10.8.1993, p. 10.

(18)  JO L 188, 21.7.1999, p. 33.

(19)  JO L 62, 7.3.1980, p. 5.

(20)  JO L 199, 22.7.1983, p. 12.

(21)  JO L 337, 31.12.1993, p. 94 și 178.

(22)  JO L 185, 25.7.2000, p. 24.

(23)  JO L 102, 12.4.2001, p. 33.

(24)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(25)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.


ANEXA I

Image


ANEXA II

Categoriile de produse menționate în articolul 8 alineatul (1)

Codul

Categoria

2009 60 11 9100

2009 60 19 9100

2009 60 51 9100

2009 60 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3

2204 21 79 9100

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1

2204 21 80 9100

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2

2204 21 79 9200

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1

2204 21 80 9200

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2

2204 21 83 9100

2204 29 83 9100

6.1

2204 21 84 9100

2204 29 84 9100

6.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8


ANEXA III

Grupele de produse menționate în articolul 8 alineatul (2)

Codul produsului din nomenclatura produselor agricole pentru restituiri la export

Grupa

2009 60 11 9100

2009 60 19 9100

2009 60 51 9100

2009 60 71 9100

A

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

B

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

C

2204 21 79 9100

2204 21 79 9200

2204 21 79 9910

2204 21 83 9100

D

2204 21 80 9100

2204 21 80 9200

2204 21 84 9100

E

2204 29 62 9100

2204 29 62 9200

2204 29 62 9910

2204 29 64 9100

2204 29 64 9200

2204 29 64 9910

2204 29 65 9100

2204 29 65 9200

2204 29 65 9910

2204 29 83 9100

F

2204 29 71 9100

2204 29 71 9200

2204 29 72 9100

2204 29 72 9200

2204 29 75 9100

2204 29 75 9200

2204 29 84 9100

G

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

H

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

I

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

J

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

K


ANEXA IV

Lista țărilor după zonele de destinație prevăzute în articolul 9 alineatul (6)

Zona 1:   Africa

Angola, Benin, Botswana, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capul Verde, Republica Central Africana, Ciad, Comore, Congo (Brazzaville), Coasta de Fildeș, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatoriala, Eritreea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mozambic, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Saint Helena și dependențele, Săo Tomé și Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Zona 2:   Asia și Australia

Afganistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladej, Bhutan, Brunei, Cambodgia, China, Cisiordania și Fâșia Gaza, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Fiji, Emiratele Arabe Unite, Filipine, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kiribati, Kuweit, Laos, Liban, Macao, Malaezia, Insulele Maldive, Insulele Marshall, Statele Federale ale Microneziei, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Noua Caledonie și dependințele, Noua Zeelandă, Marianele de Nord, Oceania Americană, Oceania Australiană, Oceania Neo-zeelandă, Oman, Pakistan, Papua-Noua Guinee, Pitcairn, Polinezia Franceză, Quatar, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Siria, Taiwan, Thailanda, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Wallis și Futuna, Yemen.

Zona 3:   Europa de Est și țările din Comunitatea Statelor Independente

Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Republica Cehă, Estonia, Georgia, Kazahstan, Kirghistan, Letonia, Lituania, Republica Moldova, Polonia, Rusia, Slovacia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

Zona 4:   Europa de Vest

Andora, Ceuta și Melila, Gibraltar, Insulele Feroe, Islanda, Liechtenstein, Malta, Norvegia, San Marino, Vatican.


ANEXA V

Notificările menționate în articolul 12 alineatul (4)

Image


ANEXA VI

Lista țărilor menționate în articolul 22

Canada

Iran

Liban

Republica Populară Chineză

Taiwan

India

Bolivia

Republica San Marino


ANEXA VII

Documentul V I 1 menționat în articolul 24 alineatul (1)

Image

Image


ANEXA VIII

Normele tehnice pentru formularele V I 1 și V I 2 menționate în articolele 24 și 25

A.   Tipărirea formularelor

1.   Mărimea formularelor este de aproximativ 210 × 297 mm.

2.   Se folosește hârtie albă de scris, de maximum 40 g/m2.

3.   Fiecare formular poartă numele și adresa sau marca imprimeriei.

4.   Formularele sunt tipărite într-una dintre limbile oficiale ale Comunității; în cazul formularelor V I 2, limba în care este completat formularul este stabilită de autoritățile competente ale statului membru în care este ștampilat formularul.

B.   Completarea formularelor

1.   Formularele se completează în limba în care sunt tipărite.

2.   Fiecare formular poartă un numărul de serie atribuit:

în cazul formularelor V I 1, de către organismul oficial care semnează certificarea;

în cazul formularelor V I 2, de către oficiul vamal care le ștampilează.

3.   Descrierea produsului din rubrica 6 din formularul V I 1 și rubrica 5 din extrasul V I 2 se completează cu respectarea prevederilor articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 2392/89.


ANEXA IX

Lista țărilor menționate în articolul 24 alineatul (2) și articolul 26

Australia

Statele Unite ale Americii


ANEXA X

Documentul V I 2 prevăzut la articolul 25 alineatul (1)

Image

Image


ANEXA XI

Definițiile menționate în articolul 34

În sensul dispozițiilor din prezentul Regulament privind importul:

(a)

„must de struguri proaspeți cu fermentație oprită prin adăugarea de alcool” este un produs care:

are o tărie alcoolică dobândită în volume de minimum 12 % vol., dar mai mică de 15 % vol. și

este obținut prin adăugarea unui produs provenit din distilarea vinului la mustul de struguri nefermentat cu o tărie alcoolică naturală de minimum 8,5 % și obținut exclusiv dintr-o varietate de struguri de vin permisă în țara terță de origine;

(b)

„mustul concentrat de struguri” este mustul de struguri necaramelizat care:

este obținut prin deshidratarea parțială a mustului de struguri: trebuie realizată prin orice metodă autorizată de prevederile țării terțe de origine și care nu este interzisă de normele comunitare, alta decât încălzirea directă, astfel încât cifra indicată de refractometru, folosit în conformitate cu metoda menționată în anexa XVIII la Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 la o temperatura de 20 °C, să nu fie mai mică de 50,9 %;

este derivat exclusiv din varietăți de struguri de vin permise în țară terță de origine și

este obținut din must de struguri având minimum de tărie alcoolică naturală în volume prevăzută de țară terță de origine pentru prepararea vinului destinat consumului uman direct; tăria respectivă nu poate fi mai mică de 8,5 % vol.

Se permite o tărie alcoolică dobândită în volume a mustului de struguri concentrat de maximum 1 % vol.

(c)

„must de struguri concentrat rectificat” este produsul lichid necaramelizat care:

(i)

este obținut prin deshidratarea parțială a mustului de struguri, realizată prin orice metodă autorizată de reglementările țării terțe de origine și care nu este interzisă de reglementările comunitare, diferită de încălzirea directă, astfel încât cifra indicată de refractometru, folosit în conformitate cu metoda menționată în anexa XVIII la Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 la o temperatura de 20 °C, să nu fie mai mică de 61,7 %;

(ii)

a fost supus unui tratament de dezacidifiere și de eliminare a altor constituenți în afara zahărului, autorizat de reglementările țării terțe de origine și care nu este interzis de normele comunitare;

(iii)

are următoarele caracteristici:

un pH de maximum 5 la 25° Brix;

o densitate optică la 425 nm pentru o grosime de 1 cm de maximum 0,100 la mustul de struguri concentrat la 25° Brix;

un conținut de zaharoză nedetectabil printr-o metodă de analiză ce urmează a fi definită;

un index Folin-Ciocalteau de maximum 6 la 25° Brix;

o aciditate titratabilă de maximum 15 miliechivalenți per kilogram de zaharuri totale;

un conținut de dioxid de sulf de maximum 25 mg/kg de zaharuri totale;

o cantitate totală de cationi de maximum 8 miliechivalenți per kilogram zaharuri totale;

o conductivitate la 25° Brix și 20 °C de maximum 120 micro-Siemens per cm;

un conținut de hidroximetilfurfural de maximum 25 mg per kilogram de zaharuri;

prezența mezoinositolului;

(iv)

este produs exclusiv din varietăți de struguri de vin permise de țara terță de origine și

(v)

este obținut din must de struguri având cel puțin tăria alcoolică naturală minimă în volume prevăzută de țara terță de origine pentru prepararea vinului destinat consumului uman direct; tăria respectivă nu poate fi mai mică de 8,5 % vol.

Se admite o tărie alcoolică dobândită în volume a mustului de struguri concentrat rectificat de maximum 1 % vol.

(d)

„vinul licoros” este un produs care:

are o tărie alcoolică dobândită în volume de minimum 15 % și nu mai mare de 22 % și o tărie alcoolică totală de minimum 17,5 % vol. și

este obținut din must de struguri în fermentație sau vin ori o combinație de aceste produse, care trebuie să provină din varietăți de viță permise în țara terță de origine pentru producerea de vinuri licoroase și care are o tărie alcoolică naturală inițială de minimum 12 % vol., la care s-a adăugat:

(i)

individual sau în combinație, alcool neutru de origine vinicolă, inclusiv alcoolul produs prin distilarea strugurilor uscați, având o tărie alcoolică dobândită de minimum 96 % vol., și vin sau distilat de struguri uscați, având o tărie alcoolică dobândită în volume de minimum 52 % vol. și nu mai mare de 86 % vol.;

(ii)

împreună cu unul sau eventual mai multe dintre produsele următoare:

must concentrat de struguri;

o combinație dintre unul dintre produsele menționate la punctul (i) cu must de struguri sau cu must de struguri în fermentație.

Cu toate acestea, anumite vinuri licoroase de calitate pentru care condițiile de preparare sunt recunoscute ca fiind echivalente cu cele pentru un vin de calitate DOC și care apar într-o listă ce urmează a fi adoptată:

pot avea o tărie alcoolică totală în volume mai mică de 17,5 % vol., dar nu mai puțin de 15 % vol., acolo unde legislația țării terțe de origine aplicabilă în acest caz a stabilit-o în mod explicit înainte de 1 ianuarie 1985;

pot fi obținute din must de struguri cu o tărie alcoolică naturală în volume de mai puțin de 12 % vol., dar nu mai puțin 10,5 % vol.;

(e)

„vin spumant” este un produs care:

are o tărie alcoolică dobândită de minimum de 8,5 % vol.;

este obținut din prima sau a două fermentație alcoolică a strugurilor proaspeți, a mustului de struguri sau a vinului și

atunci când se deschide recipientul, eliberează dioxid de carbon rezultat exclusiv din fermentație și are o suprapresiune datorată dioxidului de carbon din soluție, de nu mai puțin de 3 bar atunci când este păstrat la o temperatură de 20 °C în recipiente închise;

(f)

„vin spumos” este un produs care:

are o tărie alcoolică dobândită de minimum 8,5 % vol.;

este obținut din vin;

atunci când se deschide recipientul eliberează dioxid de carbon derivat în întregime sau parțial din adăugarea respectivului gaz și

are o suprapresiune datorată dioxidului de carbon din soluție de minimum 3 bar când este păstrat la o temperatura de 20 °C în recipiente închise;

(g)

„vin petiant” este un produs care:

are o tărie alcoolică dobândită de minimum 8,5 % vol.;

are o suprapresiune datorată dioxidului de carbon endogen din soluție de minimum 1 bar și de maximum 2,5 bar atunci când este păstrat la o temperatură de 20 °C în recipiente închise;

(h)

„vin perlant” este un produs care:

are o tărie alcoolică dobândită de minimum 8,5 % vol.;

are o suprapresiune datorată dioxidului de carbon din soluție care a fost adăugat în întregime sau parțial de minimum 1 bar și de maximum 2,5 bar, atunci când este păstrat la o temperatuă de 20 °C în recipiente închise;

(i)

„vin din struguri supracopți” este un produs care:

are o tărie alcoolică naturală în volume de minimum 15 % vol.;

are o tărie alcoolică totală de minimum 16 % vol. și o tărie alcoolică dobândită de minimum 12 % vol.;

este preparat în țara terță de origine din struguri din varietățile de struguri de vin permise în terța țară de origine și recoltați în această țară;

a fost supus tratamentului de îmbătrânire, dacă este cazul.


Top