EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0082

Regulamentul (CE) nr. 82/2001 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă în comerțul dintre teritoriul vamal al Comunității și Ceuta și Melilla

OJ L 20, 20.1.2001, p. 1–104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 117 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 117 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 152 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/82/oj

02/Volumul 13

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

117


32001R0082


L 020/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 82/2001 AL CONSILIULUI

din 5 decembrie 2000

privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă în comerțul dintre teritoriul vamal al Comunității și Ceuta și Melilla

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, în special protocolul nr. 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

De la intrarea în vigoare a Regulamentului (CEE) nr. 1135/88 al Consiliului din 7 martie 1988 privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă în comerțul dintre teritoriul vamal al Comunității și Ceuta, Melilla și Insulele Canare (1), normele privind originea aplicabile în cadrul diferitelor acorduri de liber schimb încheiate de Comunitate au suferit modificări importante. Sub unele aspecte, aceste norme sunt mai favorabile decât cele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1135/88, în special în ceea ce privește exigențele referitoare la documente.

(2)

În acordurile menționate anterior care reglementează comerțul dintre Comunitate și partenerii săi comerciali, normele privind originea aplicabile pentru Ceuta și Melilla fac obiectul unor dispoziții speciale. Este necesar să se includă aceste dispoziții și în cadrul schimburilor dintre teritoriul vamal al Comunității și Ceuta și Melilla.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 1911/91 al Consiliului din 26 iunie 1991 privind aplicarea dispozițiilor dreptului comunitar în Insulele Canare (2) a integrat aceste insule în teritoriul vamal al Comunității. În consecință, nu mai este necesar să se prevadă norme speciale privind originea pentru acest teritoriu.

(4)

În scopul clarității, este necesar să se procedeze la reformarea Regulamentului (CEE) nr. 1135/88,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

(a)

   „fabricare” orice prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operațiunile specifice;

(b)

   „material” orice ingredient, materie primă, componentă sau parte etc. care se utilizează la fabricarea produsului;

(c)

   „produs” produsul obținut, chiar dacă este destinat utilizării ulterioare în cadrul unei alte operațiuni de fabricare;

(d)

   „mărfuri” materialele și produsele;

(e)

   „valoare în vamă” valoarea determinată în conformitate cu acordul din 1994 privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind valoarea în vamă);

(f)

   „preț franco fabrică” prețul plătit pentru produs fabricantului din Comunitate sau din Ceuta și Melilla în întreprinderea căruia s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, care include valoarea tuturor materialelor utilizate și deducerea taxelor interne care se restituie sau se pot restitui atunci când produsul obținut se exportă;

(g)

   „valoarea materialelor” valoarea în vamă în momentul importării materialelor neoriginare folosite sau, atunci când această valoare nu se cunoaște sau nu poate fi stabilită, primul preț verificabil plătit pentru aceste materiale în Comunitate sau în Ceuta și Melilla;

(h)

   „valoarea materialelor originare” valoarea acestor materiale în conformitate cu definiția de la litera (g) aplicată mutatis mutandis;

(i)

   „valoare adăugată” prețul franco fabrică al produselor, din care se scade valoarea în vamă a tuturor materialelor folosite, care sunt originare din alte țări, menționate la articolele 3 și 4, sau, dacă valoarea în vamă nu se cunoaște sau nu poate fi stabilită, primul preț verificabil plătit pentru materiale în Comunitate sau în Ceuta și Melilla;

(j)

   „capitole” și „poziții” capitolele și pozițiile (de patru cifre) folosite în nomenclatură, care constituie Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, denumit în continuare „sistem armonizat” sau „SA”;

(k)

   „transport” produsele transportate simultan de același exportator aceluiași destinatar sau transportate cu un document de transport unic de la exportator către destinatar sau, în lipsa unui astfel de document, cu o factură unică;

(l)

   „teritorii” teritoriile, inclusiv apele teritoriale.

Termenul „clasificat” se referă la clasificarea unui produs sau a unui material într-o anumită poziție.

CAPITOLUL II

DEFINIREA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE”

Articolul 2

Condiții generale

(1)   În sensul punerii în aplicare a dispozițiilor care reglementează schimburile dintre teritoriul vamal al Comunității, denumit în continuare „Comunitatea”, și Ceuta și Melilla, se consideră ca fiind produse originare din Comunitate:

(a)

produsele obținute în întregime în Comunitate în sensul articolului 5;

(b)

produsele obținute în Comunitate, conținând materiale care nu au fost obținute în întregime acolo, cu condiția ca aceste materiale să fi fost supuse în Comunitate la suficiente prelucrări și transformări în sensul articolului 6;

(c)

mărfurile originare din Spațiul Economic European (SEE) în sensul protocolului 4 la Acordul SEE.

(2)   Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor care reglementează schimburile dintre teritoriul vamal al Comunității și Ceuta și Melilla, se consideră ca fiind produse originare din Ceuta și Melilla:

(a)

produsele obținute în întregime în Ceuta și Melilla în sensul articolului 5;

(b)

produsele obținute în Ceuta și Melilla, conținând materiale care nu au fost obținute în întregime acolo, cu condiția ca aceste materiale să fi fost supuse în Ceuta și Melilla la suficiente prelucrări și transformări în sensul articolului 6.

Articolul 3

Cumulul în Comunitate

(1)   Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (1), produsele se consideră ca fiind originare din Comunitate dacă sunt obținute acolo prin încorporarea unor materiale originare din Comunitate, din Ceuta și Melilla sau din oricare altă țară cu care Comunitatea a încheiat un acord reciproc care prevede în protocolul privind normele privind originea dispoziții speciale pentru Ceuta și Melilla, cu condiția ca aceste materiale să fi fost supuse în cadrul Comunității la prelucrări sau transformări care le depășesc pe cele menționate la articolul 7. Nu este necesar ca aceste materiale să fi fost supuse la prelucrări sau transformări suficiente.

(2)   Atunci când prelucrările sau transformările efectuate în cadrul Comunității nu depășesc operațiunile menționate la articolul 7, produsul obținut se consideră a fi originar din Comunitate numai dacă valoarea adăugată în cadrul Comunității este mai mare decât valoarea materialelor folosite, originare dintr-una din țările menționate la alineatul (1). În caz contrar, produsul obținut se consideră a fi originar din țara din care provin materialele originare cu valoarea cea mai mare folosite în procesul de fabricare în Comunitate.

(3)   Produsele originare dintr-o țară menționată la alineatul (1), care nu sunt supuse nici unei prelucrări sau transformări în Comunitate, își păstrează originea atunci când se exportă într-una din aceste țări.

(4)   Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria C, lista țărilor și data la care cumulul din Comunitate se poate aplica.

Articolul 4

Cumulul în Ceuta și Melilla

(1)   Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), produsele se consideră ca fiind originare din Ceuta și Melilla dacă sunt obținute acolo prin încorporarea unor materiale originare din Ceuta și Melilla, din Comunitate sau din oricare altă țară cu care Comunitatea a încheiat un acord reciproc care prevede în protocolul privind regulile de origine dispoziții speciale pentru Ceuta și Melilla, cu condiția ca aceste materiale să fi fost supuse la prelucrări sau transformări în Ceuta și Melilla care le depășesc pe cele menționate la articolul 7. Nu este necesar ca aceste materiale să fi fost supuse la prelucrări sau transformări suficiente.

(2)   Atunci când prelucrările sau transformările efectuate în Ceuta și Melilla nu depășesc operațiunile menționate la articolul 7, produsul obținut se consideră a fi originar din Ceuta și Melilla numai dacă valoarea adăugată acolo este mai mare decât valoarea materialelor folosite, originare dintr-una din țările menționate la alineatul (1). În caz contrar, produsul obținut se consideră a fi originar din țara din care provin materialele originare cu valoarea cea mai mare folosite în procesul de fabricare în Ceuta și Melilla.

(3)   Produsele originare dintr-una din țările menționate la alineatul (1) care nu au fost supuse nici unei operațiuni în Ceuta și Melilla își păstrează originea atunci când se exportă într-una dintre aceste țări.

(4)   Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria C, lista țărilor și data la care cumulul din Ceuta și Melilla se poate aplica.

Articolul 5

Produse obținute în întregime

(1)   Se consideră a fi produse obținute în întregime în Comunitate sau în Ceuta și Melilla:

(a)

produsele minerale extrase din solul sau din adâncul mărilor sau oceanelor acestora;

(b)

produsele din regnul vegetal care se recoltează de pe teritoriul lor;

(c)

animalele vii născute și crescute pe teritoriul acestora;

(d)

produsele care provin de la animale vii crescute pe teritoriul acestora;

(e)

produsele pescărești și de vânătoare obținute pe teritoriul acestora;

(f)

produsele de pescuit maritim și alte produse obținute din mare în afara apelor teritoriale ale Comunității sau ale Ceuta și Melilla, de către navele acestora;

(g)

produsele fabricate la bordul navelor fabrică, exclusiv din produsele menționate la litera (f);

(h)

articolele uzate care nu se pot utiliza decât la recuperarea materiilor prime, inclusiv anvelopele uzate care nu se pot utiliza decât la reșapare sau ca deșeuri;

(i)

deșeurile care provin din operațiunile de fabricare efectuate pe teritoriul acestora;

(j)

produsele extrase din solul sau subsolul marin situat în afara apelor lor teritoriale, cu condiția ca acestea să aibă drepturi exclusive de exploatare asupra acestui sol sau subsol;

(k)

mărfurile fabricate pe teritoriul acestora, exclusiv din produsele menționate la literele (a)-(j).

(2)   În sensul alineatului (1) literele (f) și (g), se consideră a fi nave și nave-uzină ale Comunității sau ale Ceuta și Melilla, navele și navele-uzină:

(a)

care sunt înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru sau, în ceea ce privește Ceuta și Melilla, cele care sunt înmatriculate în registrele de înmatriculare a navelor ale autorității locale competente (Registros de Matrícula de Buques de la respectiva Capitanía Marítima);

(b)

care se află sub pavilionul unui stat membru;

(c)

care aparțin în proporție de cel puțin 50 % resortisanților statelor membre sau unei societăți al cărei sediu principal este situat într-unul dintre aceste state, al cărei administrator sau administratori, președinte al Consiliului de administrație sau de supraveghere și majoritatea membrilor acestor consilii sunt resortisanți ai statelor membre și, în plus, în ceea ce privește societățile de persoane sau societățile cu răspundere limitată, cel puțin jumătate din capitalul acestora aparține respectivelor state, unor colectivități publice sau unor resortisanți din aceste state;

(d)

al căror stat major este format din resortisanți ai statelor membre și

(e)

al căror echipaj este format, într-o proporție de cel puțin 50 %, din resortisanți ai statelor membre.

Articolul 6

Produse prelucrate sau transformate suficient

(1)   În sensul punerii în aplicare a articolului 2, produsele care nu sunt obținute în întregime se consideră ca fiind suficient prelucrate sau transformate dacă se îndeplinesc condițiile indicate în lista din anexa B.

Aceste condiții indică, pentru toate produsele reglementate de dispozițiile protocolului nr. 2 la actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, prelucrarea sau transformarea care trebuie efectuată asupra materialelor neoriginare folosite la fabricarea acestor produse și ele se aplică exclusiv acestor materiale. Prin urmare, în cazul în care un produs care a dobândit statutul de produs originar prin îndeplinirea condițiilor stabilite în listă pentru acest produs este folosit la fabricarea unui alt produs, condițiile aplicabile produsului în care este încorporat nu i se aplică și nu se iau în considerare materialele neoriginare care au putut fi folosite la fabricarea sa.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), materialele neoriginare care, în conformitate cu condițiile prevăzute în lista din anexa B pentru un anumit produs, nu trebuie folosite la fabricarea acestui produs pot fi totuși folosite, cu condiția ca:

(a)

valoarea lor totală să nu depășească 10 % din prețul franco fabrică al produsului;

(b)

aplicarea prezentului paragraf să nu atragă după sine depășirea procentajului sau procentajelor indicate în listă în ceea ce privește valoarea maximă a materialelor neoriginare.

Prezentul paragraf nu se aplică produselor încadrate la capitolele 50-63 din Sistemul Armonizat.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică sub rezerva articolului 7.

Articolul 7

Prelucrări sau transformări insuficiente

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), următoarele prelucrări sau transformări se consideră a fi insuficiente pentru a conferi statutul de produs originar, indiferent dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile prevăzute la articolul 6:

(a)

manipulările destinate să asigure păstrarea în aceeași stare a produselor în timpul transportului și stocării (aerare, întindere, uscare, refrigerare, punere în saramură, în soluție apoasă de dioxid de sulf sau de alte substanțe, îndepărtare a părților avariate și alte operațiuni similare);

(b)

operațiunile simple de îndepărtare a prafului, cernere, sortare, clasificare, asortare (inclusiv alcătuirea seturilor de articole), spălare, vopsire, decupare;

(c)

(i)

schimbarea ambalajului precum și împărțirea și gruparea coletelor;

(ii)

simpla punere în sticle, flacoane, saci, etuiuri, cutii, fixarea pe planșete etc., precum și orice alte operațiuni simple de ambalare;

(d)

aplicarea pe produse sau pe ambalajele acestora a mărcilor, etichetelor sau a altor semne distinctive similare;

(e)

simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite, atunci când una sau mai multe părți componente din amestec nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament pentru a putea fi considerate originare din Comunitate sau din Ceuta și Melilla;

(f)

simpla reunire a părților în vederea constituirii unui produs complet;

(g)

cumularea a două sau mai multe operațiuni menționate la literele (a)-(f);

(h)

sacrificarea animalelor.

(2)   Toate operațiunile efectuate fie în Comunitate, fie în Ceuta și Melilla asupra unui anumit produs sunt luate în considerare împreună pentru a se stabili dacă prelucrarea sau transformarea la care a fost supus acest produs trebuie considerată insuficientă în sensul alineatului (1).

Articolul 8

Unitatea care se ia în considerare

(1)   Unitatea care se ia în considerare pentru aplicarea dispozițiilor prezentului regulament este produsul considerat ca unitate de bază pentru determinarea clasificării fondate pe nomenclatura Sistemului Armonizat.

Prin urmare:

(a)

atunci când un produs alcătuit dintr-un grup sau dintr-un ansamblu de articole se clasifică în condițiile Sistemului Armonizat la o singură poziție, ansamblul constituie unitatea care se ia în considerare;

(b)

atunci când un transport este alcătuit dintr-un anumit număr de produse identice clasificate la aceeași poziție a Sistemului Armonizat, se aplică dispozițiile prezentului regulament fiecărui produs considerat individual.

(2)   Atunci când, prin aplicarea regulii generale nr. 5 din Sistemul Armonizat, ambalajele se clasifică împreună cu produsul pe care îl conțin, în scopul determinării originii se va considera că acestea formează un tot împreună cu produsul.

Articolul 9

Accesorii, piese de schimb și unelte

Accesoriile, piesele de schimb și uneltele livrate împreună cu un material, o mașină, un aparat sau un vehicul, care fac parte din echipamentul normal și care sunt incluse în preț sau nu sunt facturate separat, se consideră ca formând un tot cu materialul, mașina, aparatul sau vehiculul respectiv.

Articolul 10

Seturi

În sensul normei generale nr. 3 din Sistemul Armonizat, seturile se consideră a fi originare cu condiția ca toate articolele ce intră în compoziția lor să fie originare. Cu toate acestea, un set format din articole originare și neoriginare se consideră a fi originar în ansamblul său cu condiția ca valoarea articolelor neoriginare să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 11

Elemente neutre

Pentru a stabili dacă un produs este originar, nu este necesar să se stabilească originea următoarelor elemente care pot fi folosite la fabricarea sa:

(a)

energia și combustibilul;

(b)

instalații și echipamente;

(c)

mașini și unelte;

(d)

mărfuri care nu intră și care nu sunt destinate să intre în compoziția finală a produsului.

CAPITOLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 12

Principiul teritorialității

(1)   Condițiile enunțate în capitolul II în ceea ce privește dobândirea statutului de produs originar trebuie îndeplinite în orice moment și fără întrerupere în Comunitate sau în Ceuta și Melilla, sub rezerva articolului 2 alineatul (1) litera (c) și a articolelor 3 și 4.

(2)   Atunci când mărfurile originare exportate din Comunitate sau din Ceuta și Melilla către o altă țară se returnează, sub rezerva articolelor 3 și 4, ele se consideră ca fiind neoriginare, cu excepția cazului în care se demonstrează, la solicitarea autorităților vamale:

(a)

că mărfurile returnate sunt aceleași cu cele care au fost exportate și

(b)

că ele nu au fost supuse la nici o altă operațiune, decât la cele necesare pentru a asigura păstrarea lor în aceeași stare în timp ce s-au aflat în respectiva țară sau în timpul exportului.

Articolul 13

Transportul direct

(1)   Regimul preferențial prevăzut de prezentul regulament se aplică numai produselor care îndeplinesc condițiile prezentului regulament și care se transportă direct între Comunitate și Ceuta și Melilla sau prin teritoriile altor țări menționate la articolele 3 și 4.

Cu toate acestea, transportarea produselor care constituie un singur transport se poate efectua prin tranzitarea altor teritorii, după caz, cu transbordare sau antrepozitare temporară pe aceste teritorii, cu condiția ca produsele să rămână sub supravegherea autorităților vamale din țara de tranzit sau de antrepozitare și să nu fie supuse altor operațiuni în afară de descărcare, reîncărcare sau orice altă operațiune menită să asigure păstrarea lor în aceeași stare.

Transportul prin conducte al produselor originare se poate efectua prin tranzitarea altor teritorii decât cele menționate în primul paragraf.

(2)   Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1) se aduce autorităților vamale competente din Comunitate sau din Ceuta și Melilla prin prezentarea:

(a)

fie a unui document de transport unic cu care s-a efectuat traversarea țării de tranzit;

(b)

fie a unui certificat eliberat de autoritățile vamale ale țării de tranzit conținând:

(i)

o descriere exactă a produselor;

(ii)

data descărcării și reîncărcării produselor, cu, după caz, indicarea navelor sau altor mijloace de transport utilizate și

(iii)

certificarea condițiilor în care produsele au staționat în țara de tranzit;

(c)

fie, în lipsa acestora, a oricăror documente doveditoare.

Articolul 14

Expoziții

(1)   Produsele originare trimise pentru a fi expuse într-o altă țară decât cele menționate la articolele 3 și 4 și care, la închiderea expoziției, se vând și se importă în Comunitate sau în Ceuta și Melilla, beneficiază la import de dispozițiile protocolului nr. 2 la actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, cu condiția să se demonstreze la solicitarea autorităților vamale:

(a)

că un exportator a expediat aceste produse din Comunitate sau din Ceuta și Melilla către țara în care este organizată expoziția și că le-a expus acolo;

(b)

că acest exportator a vândut produsele sau le-a cedat unui destinatar din Comunitate sau din Ceuta și Melilla;

(c)

că produsele au fost expediate în timpul expoziției sau imediat după aceasta, în aceeași stare în care au fost expediate pentru expoziție și

(d)

că, din momentul în care au fost expediate pentru expoziție, produsele nu au fost folosite în alte scopuri decât pentru prezentarea lor la această expoziție.

(2)   Se eliberează sau se întocmește, în conformitate cu dispozițiile capitolului V, o dovadă de origine, care se prezintă în condiții normale autorităților vamale competente din Comunitate sau din Ceuta și Melilla. În această dovadă se menționează denumirea și adresa expoziției. După caz, se poate solicita o dovadă documentară suplimentară referitoare la natura acestor produse și la condițiile în care au fost expuse.

(3)   Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor și manifestărilor publice similare cu caracter comercial, industrial, agricol sau meșteșugăresc, cu excepția celor organizate în interes particular în spații sau magazine comerciale, care au ca scop vânzarea produselor străine și în timpul cărora produsele rămân sub controlul vamal.

CAPITOLUL IV

RESTITUIREA SAU SCUTIREA DE DREPTURI VAMALE

Articolul 15

Interzicerea restituirilor sau a scutirilor de drepturi vamale

(1)   Materialele neoriginare folosite la fabricarea produselor originare din Comunitate, din Ceuta și Melilla sau dintr-o altă țară menționată la articolele 3 și 4, pentru care se eliberează sau se întocmește o dovadă de origine în conformitate cu dispozițiile capitolului V, nu beneficiază nici în Comunitate, nici în Ceuta și Melilla de nici un fel de restituire sau de scutire de drepturi vamale.

Produsele clasificate la capitolul 3 și la pozițiile nr. 1604 și nr. 1605 din Sistemul Armonizat care sunt originare din Comunitate în sensul prezentului regulament, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (1) litera (c), pentru care se eliberează sau se întocmește o dovadă de origine în conformitate cu dispozițiile capitolului V, nu beneficiază în Comunitate de nici un fel restituire sau de scutire de drepturi vamale.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică oricărui aranjament de rambursare, de remitere sau de neplată parțială sau totală a drepturilor vamale sau a taxelor cu efect echivalent aplicabile în Comunitate sau în Ceuta și Melilla materialelor utilizate la fabricare, precum și produselor reglementate de alineatul (1) al doilea paragraf, dacă această rambursare, remitere sau neplată se aplică în mod expres sau în fapt, atunci când produsele obținute din materialele menționate se exportă și nu sunt destinate consumului intern.

(3)   Exportatorul produselor pe baza unei dovezi de origine trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale, orice documente corespunzătoare care dovedesc că nu s-a obținut nici o restituire pentru materialele neoriginare folosite la fabricarea produselor în cauză și că s-au achitat efectiv toate drepturile vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile acestor materiale.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) se aplică de asemenea ambalajelor menționate la articolul 8 alineatul (2), accesoriilor, pieselor de schimb și uneltelor menționate la articolul 9 și produselor care fac parte din seturi prevăzute la articolul 10, atunci când acestea nu sunt originare.

(5)   Alineatele (1)-(4) nu interzic aplicarea unui sistem de restituiri la export pentru produsele agricole, aplicabil la export.

CAPITOLUL V

DOVADA ORIGINII

Articolul 16

Condiții generale

(1)   Produsele originare din Comunitate, importate în Ceuta și Melilla, precum și produsele originare din Ceuta și Melilla, importate în Comunitate, beneficiază de dispozițiile protocolului nr. 2 la actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, prin prezentarea:

(a)

fie a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, al cărui model este cuprins în anexa C;

(b)

fie, în cazurile prevăzute la articolul 21 alineatul (1), a unei declarații, al cărei text este cuprins în anexa D, întocmită de exportator pe o factură, pe o notă de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauză într-o manieră suficient de detaliată pentru a permite identificarea lor (denumită în continuare „declarație pe factură”).

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), produsele originare în sensul prezentului regulament sunt recunoscute, în cazurile prevăzute la articolul 26, ca beneficiind de acest regim fără a mai fi necesar să se prezinte vreunul din documentele menționate la alineatul (1).

Articolul 17

Procedură de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autoritățile vamale competente din Comunitate sau din Ceuta și Melilla pe baza unei cereri scrise a exportatorului sau, pe răspunderea acestuia, a reprezentantului său autorizat.

(2)   În acest scop, exportatorul sau reprezentantul său autorizat completează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 și formularul de cerere, ale căror modele sunt cuprinse în anexa C. Aceste formulare se completează într-una din limbile oficiale ale Comunității. Formularele completate de mână trebuie completate cu cerneală și cu majuscule. Produsele trebuie descrise în căsuța destinată acestui scop, fără a se lăsa rânduri libere. Atunci când căsuța nu se completează în întregime, se trasează o linie orizontală sub ultimul rând al descrierii, iar spațiul neutilizat se barează.

(3)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să poată prezenta în orice moment, la solicitarea autorităților vamale competente din Comunitate sau din Ceuta și Melilla unde se eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, toate documentele necesare care dovedesc statutul originar al produselor în cauză, precum și îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în prezentul regulament.

(4)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autoritățile competente din Comunitate sau din Ceuta și Melilla dacă produsele în cauză pot fi considerate ca fiind produse originare din Comunitate, din Ceuta și Melilla sau dintr-una din celelalte țări menționate la articolele 3 și 4 și dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament.

(5)   Autoritățile vamale care eliberează certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 iau toate măsurile necesare pentru a controla statutul originar al produselor și pentru a verifica dacă toate celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament sunt îndeplinite. În acest scop, acestea sunt autorizate să solicite orice document justificativ și să efectueze orice inspecție a documentelor de contabilitate ale exportatorului sau orice alt control considerat necesar.

Autoritățile vamale însărcinate cu eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să se asigure că formularele menționate la alineatul (2) sunt completate corespunzător. Acestea verifică în special dacă spațiul rezervat descrierii produselor a fost completat în așa fel încât să excludă orice posibilitate de adăugire frauduloasă.

(6)   Data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie indicată în căsuța 11 a certificatului.

(7)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autoritățile vamale și este pus la dispoziția exportatorului de îndată ce exportul real a fost efectuat sau asigurat.

Articolul 18

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate a posteriori

(1)   Prin derogare de la articolul 17 alineatul (7), se poate elibera certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, în condiții excepționale, după exportul produselor la care se referă:

(a)

dacă nu s-a eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanțe speciale sau

(b)

dacă se demonstrează, la solicitarea autorităților vamale, că s-a eliberat un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, dar că acesta nu a fost acceptat la import din motive tehnice.

(2)   În sensul alineatului (1), exportatorul indică în cererea sa locul și data exportului de produse la care se referă certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 precum și motivele cererii sale.

(3)   Autoritățile vamale nu pot elibera un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 a posteriori decât după ce au verificat dacă informațiile cuprinse în cererea exportatorului sunt conforme cu cele din dosarul corespunzător.

(4)   Certificatele EUR.1 eliberate a posteriori cuprind una dintre următoarele mențiuni:

„EXPEDIDO A POSTERIORI”,

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

„EKΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,

„ISSUED RETROSPECTIVELY”,

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

„RILASCIATO A POSTERIORI”,

„AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

„EMITIDO A POSTERIORI”,

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

„UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

(5)   Mențiunea prevăzută la alineatul (4) se aplică în căsuța „Observații” a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

Articolul 19

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   În caz de furt, pierdere sau distrugere a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, exportatorul poate solicita autorităților vamale care l-au eliberat, un duplicat întocmit pe baza documentelor de export aflate în posesia lor.

(2)   Duplicatul eliberat trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni:

„DUPLICADO”,

„DUPLIKAT”,

„DUPLIKAT”,

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,

„DUPLICATE”,

„DUPLICATA”,

„DUPLICATO”,

„DUPLICAAT”,

„SEGUNDA VIA”,

„KAKSOISKAPPALE”,

„DUPLIKAT”.

(3)   Mențiunea prevăzută la alineatul (2) se aplică în căsuța „Observații” a duplicatului certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

(4)   Duplicatul, pe care se înscrie data certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 original, intră în vigoare la această dată.

Articolul 20

Eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 pe baza unei dovezi de origine eliberate sau întocmite anterior

Atunci când produsele originare sunt plasate sub controlul unui birou vamal din Comunitate sau din Ceuta și Melilla, se poate înlocui dovada de origine inițială cu unul sau mai multe certificate de circulație a mărfurilor EUR.1, în scopul transportului acestor produse sau al unora dintre ele în Comunitate sau în Ceuta și Melilla. Certificatele de înlocuire EUR.1 se eliberează de către biroul vamal sub controlul căruia sunt plasate produsele.

Articolul 21

Condițiile de întocmire a unei declarații pe factură

(1)   Declarația pe factură prevăzută la articolul 16 alineatul (1) litera (b) se poate întocmi:

(a)

de către un exportator autorizat în sensul articolului 22;

(b)

de către orice exportator pentru orice transport alcătuit dintr-unul sau mai multe colete conținând produse originare a căror valoare totală nu depășește 6 000 EUR.

(2)   Declarația pe factură se poate întocmi dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Comunitate, din Ceuta și Melilla sau dintr-una din celelalte țări menționate la articolele 3 și 4 și dacă acestea îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament.

(3)   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură trebuie să poată prezenta în orice moment, la solicitarea autorităților vamale ale țării exportatoare, toate documentele necesare care stabilesc caracterul originar al produselor în cauză și care dovedesc îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de prezentul regulament.

(4)   La întocmirea declarației pe factură, exportatorul dactilografiază, ștampilează sau imprimă pe factură, pe nota de livrare sau pe orice alt document comercial declarația al cărei text este cuprins în anexa D, folosind una dintre versiunile lingvistice din această anexă, în conformitate cu prevederile de drept intern din țara exportatoare. De asemenea, declarația poate fi scrisă de mână; în acest caz, ea trebuie scrisă cu cerneală și cu majuscule.

(5)   Declarațiile pe factură poartă semnătura originală olografă a exportatorului. Cu toate acestea, un exportator autorizat în sensul articolului 22 nu este obligat să semneze aceste declarații, cu condiția să prezinte autorităților vamale ale țării exportatoare un angajament scris prin care își asumă responsabilitatea deplină a oricărei declarații pe factură care îl identifică, ca și când ar fi semnat-o personal.

(6)   O declarație pe factură poate fi întocmită de către exportator atunci când produsele la care se referă se exportă sau după export, cu condiția ca prezentarea sa în statul importator să nu se facă la mai mult de doi ani după importul produselor la care se referă.

Articolul 22

Exportatori autorizați

(1)   Autoritățile vamale ale statului membru exportator pot autoriza orice exportator, denumit în continuare „exportator autorizat”, care efectuează frecvent exporturi de produse în baza prezentului regulament și care oferă, la solicitarea autorităților vamale, toate garanțiile pentru controlul caracterului originar al produselor și care respectă toate celelalte condiții ale prezentului regulament, să întocmească declarații pe factură, oricare ar fi valoarea produselor în cauză.

(2)   Autoritățile vamale pot supune acordarea statutului de exportator autorizat oricăror condiții pe care le consideră necesare.

(3)   Autoritățile vamale atribuie exportatorului autorizat un număr de autorizație vamală, care trebuie să figureze pe declarația pe factură.

(4)   Autoritățile vamale controlează folosirea autorizației de către exportatorul autorizat.

(5)   Autoritățile vamale pot revoca autorizația în orice moment. Ele trebuie să o facă atunci când exportatorul autorizat nu mai oferă garanțiile menționate la alineatul (1), nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (2) sau abuzează de autorizație.

Articolul 23

Valabilitatea dovezii privind originea

(1)   Dovada privind originea este valabilă timp de patru luni de la data eliberării în țara exportatoare și trebuie prezentată în acest timp autorităților vamale ale țării importatoare.

(2)   Dovezile privind originea prezentate autorităților vamale ale țării importatoare după expirarea termenului de prezentare prevăzut la alineatul (1) pot fi acceptate în vederea aplicării regimului preferențial, atunci când nerespectarea termenului se datorează unor împrejurări excepționale.

În celelalte cazuri de prezentare întârziată, autoritățile vamale ale țării importatoare pot accepta dovezile privind originea atunci când produsele le-au fost prezentate înainte de expirarea termenului respectiv.

Articolul 24

Prezentarea dovezii privind originea

Dovezile privind originea se prezintă autorităților vamale ale țării importatoare în conformitate cu procedurile aplicabile în respectiva țară. Aceste autorități pot solicita traducerea unei dovezi privind originea. De asemenea, ele pot cere ca declarația de import să fie însoțită de o declarație prin care importatorul atestă că produsele îndeplinesc condițiile cerute pentru aplicarea prezentului regulament.

Articolul 25

Importul prin transporturi eșalonate

În cazul în care, la cererea importatorului și în condițiile stabilite de către autoritățile vamale ale țării importatoare, produsele demontate sau neasamblate în sensul normei generale 2 (a) din Sistemul Armonizat, care se încadrează la secțiunile XVI și XVII sau la pozițiile nr. 7308 și nr. 9406 din Sistemul Armonizat, se importă prin transporturi eșalonate, autorităților vamale li se prezintă o singură dovadă privind originea, la importul primului transport.

Articolul 26

Scutire de obligația prezentării dovezii privind originea

(1)   Se admit ca produse originare, fără a mai fi necesară prezentarea unei dovezi privind originea, produsele trimise în colete mici de la persoane particulare către persoane particulare sau cele care fac parte din bagajele personale ale călătorilor, cu condiția ca produsele să reprezinte importuri lipsite de orice caracter comercial, de îndată ce sunt declarate ca îndeplinind condițiile prezentului regulament și când nu există nici o îndoială cu privire la corectitudinea unei astfel de declarații. În cazul în care produsele se expediază prin poștă, această declarație se poate face pe declarația vamală CN22/CN23 sau pe o foaie de hârtie anexată acestui document.

(2)   Se consideră importuri lipsite de orice caracter comercial importurile care au un caracter ocazional și care constau numai în produse pentru uzul personal sau familial al destinatarilor sau al călătorilor, dacă aceste produse nu trădează prin natura sau prin cantitatea lor nici un interes de ordin comercial.

Valoarea totală a acestor produse nu trebuie să depășească 500 EUR în ceea ce privește coletele mici sau 1 200 EUR în ceea ce privește conținutul bagajelor personale ale călătorilor.

Articolul 27

Documente justificative

Documentele menționate la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 21 alineatul (3), menite să stabilească statutul de produse originare din Comunitate, din Ceuta și Melilla sau dintr-una din celelalte țări menționate la articolele 3 și 4 al produselor menționate într-un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau într-o declarație pe factură și care îndeplinesc celelalte condiții ale prezentului regulament se pot prezenta în special sub următoarele forme:

(a)

dovadă directă a operațiunilor efectuate de către exportator sau de către furnizor pentru a obține mărfurile în cauză, conținută, de exemplu, în conturile sale sau în contabilitatea internă;

(b)

documente care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau întocmite în Comunitate sau în Ceuta și Melilla unde aceste documente se folosesc în conformitate cu dreptul intern;

(c)

documente care stabilesc prelucrările sau transformările la care sunt supuse materialele în Comunitate sau în Ceuta și Melilla, întocmite sau eliberate în Comunitate sau în Ceuta și Melilla unde aceste documente se folosesc în conformitate cu dreptul intern;

(d)

certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau declarații pe factură care stabilesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau întocmite în Comunitate sau în Ceuta și Melilla, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, sau într-una din celelalte țări menționate la articolele 3 și 4, în conformitate cu norme identice privind originea cu normele prezentului regulament.

Articolul 28

Păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

(1)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 păstrează timp de cel puțin trei ani documentele prevăzute la articolul 17 alineatul (3).

(2)   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură păstrează timp de cel puțin trei ani copia acestei declarații pe factură, precum și documentele prevăzute la articolul 21 alineatul (3).

(3)   Autoritățile vamale ale țării exportatoare care eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 păstrează timp de cel puțin trei ani formularul de cerere prevăzut la articolul 17 alineatul (2).

(4)   Autoritățile vamale ale țării importatoare păstrează timp de cel puțin trei ani certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 și declarațiile pe factură care le sunt prezentate.

Articolul 29

Neconcordanțe și erori formale

(1)   Constatarea unor mici neconcordanțe între mențiunile făcute pe o dovadă privind originea și cele făcute pe documentele prezentate biroului vamal în vederea îndeplinirii formalităților pentru importul produselor nu conduce ipso facto la anularea dovezii privind originea, dacă se stabilește în mod corespunzător că acest document corespunde produsului prezentat.

(2)   Erorile formale evidente precum greșelile de dactilografiere de pe o dovadă privind originea nu atrag după sine respingerea documentului dacă aceste erori nu sunt de natură să pună la îndoială acuratețea declarațiilor conținute în acest document.

Articolul 30

Sumele exprimate în euro

(1)   Sumele exprimate în moneda națională a statului membru exportator sau care se utilizează în Ceuta și Melilla ca fiind echivalente sumelor exprimate în euro reprezintă echivalentul în această monedă națională al sumelor exprimate în euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 1999 și se comunică statelor membre prin intermediul Comisiei.

(2)   Atunci când sumele sunt mai mari decât sumele corespunzătoare stabilite de către statul membru importator, acesta din urmă le acceptă dacă produsele sunt facturate în moneda statului membru exportator. Atunci când produsele sunt facturate în moneda unui alt stat membru, statul membru importator recunoaște suma notificată de acest stat.

CAPITOLUL VI

METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 31

Asistența reciprocă

(1)   Autoritățile vamale spaniole și autoritățile vamale ale celorlalte state membre își comunică reciproc, prin intermediul Comisiei, specimenele de ștampilă folosite în birourile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, precum și adresele autorităților vamale competente pentru verificarea acestor certificate și a declarațiilor pe factură.

(2)   Pentru a garanta aplicarea corectă a prezentului regulament, Spania și celelalte state membre își acordă asistență reciprocă prin intermediul administrațiilor vamale respective, pentru verificarea autenticității certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 sau a declarațiilor pe factură și a acurateței informațiilor furnizate în aceste documente.

Articolul 32

Verificarea dovezilor privind originea

(1)   Verificarea a posteriori a dovezilor privind originea se efectuează prin sondaj sau de fiecare dată când autoritățile vamale ale statului membru importator au suspiciuni întemeiate în ceea ce privește autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor în cauză sau respectarea celorlalte condiții prevăzute de prezentul regulament.

(2)   În sensul punerii în aplicare a alineatului (1), autoritățile vamale ale statului membru importator returnează autorităților vamale ale statului membru exportator certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 și factura, în cazul în care aceasta a fost prezentată, declarația pe factură sau o copie a acestor documente, indicând, după caz, motivele de formă sau de fond care justifică o anchetă. În sprijinul cererii lor de verificare a posteriori, acestea furnizează toate documentele și toate informațiile obținute care sugerează că mențiunile din dovada privind originea sunt incorecte.

(3)   Verificarea a posteriori se efectuează de către autoritățile vamale ale statului membru exportator. În acest scop, ele sunt împuternicite să solicite orice dovadă și să efectueze orice verificare asupra conturilor exportatorului sau orice alt control considerat necesar.

(4)   Dacă autoritățile vamale ale statului membru importator hotărăsc suspendarea acordării tratamentului preferențial produsului în cauză în așteptarea rezultatelor verificării, ele acordă importatorului liberul de vamă pentru aceste produse, sub rezerva măsurilor de precauție considerate necesare.

(5)   Autoritățile vamale care solicită verificarea a posteriori sunt informate în cel mai scurt timp posibil asupra rezultatelor acesteia. Rezultatele trebuie să indice clar dacă documentele sunt autentice și dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Comunitate, din Ceuta și Melilla sau dintr-una din celelalte țări menționate la articolele 3 și 4 și dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul regulament.

(6)   În cazul unor suspiciuni întemeiate și în absența unui răspuns la expirarea unui termen de zece luni de la data cererii de verificare a posteriori sau dacă răspunsul nu conține informații suficiente pentru a determina autenticitatea documentului în cauză sau originea reală a produselor, autoritățile vamale care solicită verificarea refuză acordarea preferințelor, cu excepția împrejurărilor excepționale.

Articolul 33

Soluționarea litigiilor

În cazul în care litigiile apărute cu ocazia verificărilor menționate la articolul 32 nu se pot soluționa între autoritățile vamale care au solicitat verificarea și autoritățile vamale responsabile cu realizarea acesteia sau atunci când se ridică o problemă de interpretare a prezentului regulament, ele sunt supuse Comitetului Codului Vamal instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (3).

Soluționarea litigiilor între importator și autoritățile vamale ale țării importatoare se supune legislației țării respective.

Articolul 34

Sancțiuni

Se aplică sancțiuni oricărei persoane care întocmește sau care determină întocmirea unui document care conține date inexacte în scopul obținerii regimului preferențial pentru un produs. Sancțiunile astfel prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive.

Articolul 35

Zone libere

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a evita ca produsele comercializate pe baza unei dovezi privind originea și care, în cursul transportului, staționează într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor să fie înlocuite sau supuse altor manipulări decât cele obișnuite menite să asigure păstrarea lor în aceeași stare.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), atunci când produse originare din Comunitate sau din Ceuta și Melilla importate într-o zonă liberă pe baza unei dovezi privind originea sunt supuse unor prelucrări sau transformări, autoritățile vamale competente eliberează un nou certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 la cererea exportatorului, dacă prelucrările sau transformările la care s-a procedat sunt în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 36

Abrogare

Regulamentul (CEE) nr. 1135/88 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 37

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2000.

Pentru Consiliu

Președintele

C. PIERRET


(1)  JO L 114, 2.5.1988, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 3902/89 (JO L 375, 23.12.1989, p. 5).

(2)  JO L 171, 29.6.1991, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2674/1999 (JO L 326, 18.12.1999, p. 3).

(3)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXA A

NOTE INTRODUCTIVE LA LISTA DIN ANEXA B

Nota 1

În listă sunt prezentate, pentru toate produsele, condițiile cerute pentru ca aceste produse să poată fi considerate ca fiind prelucrate sau transformate suficient în sensul articolului 6 din prezentul regulament.

Nota 2

2.1.   Primele două coloane din listă descriu produsul obținut. Prima coloană indică numărul poziției sau al capitolului din Sistemul Armonizat, iar a doua cuprinde denumirea mărfurilor încadrate în sistem la respectiva poziție sau capitol. Pentru fiecare mențiune făcută în primele două coloane, se enunță o regulă în coloana 3 sau 4. Atunci când, în unele cazuri, numărul din prima coloană este precedat de un „ex”, aceasta înseamnă că regula din coloana 3 sau 4 nu se aplică decât părții din poziție descrisă în coloana 2.

2.2.   Atunci când mai multe numere de poziții tarifare sunt grupate în coloana 1 sau dacă în această coloană este menționat un număr de capitol, iar descrierile din coloana 2 au, în consecință, caracter general, norma corespunzătoare enunțată în coloana 3 sau 4 se aplică tuturor produselor care, în cadrul Sistemului Armonizat, sunt clasificate la diferitele poziții ale capitolului respectiv sau la pozițiile grupate în coloana 1.

2.3.   Atunci când lista conține norme diferite aplicabile unor produse diferite care intră sub incidența aceleiași poziții, fiecare liniuță conține descrierea acelei părți a poziției care face obiectul normei corespunzătoare din coloana 3 sau 4.

2.4.   Atunci când, pentru fiecare mențiune făcută în primele două coloane, este enunțată o normă în coloanele 3 și 4, exportatorul poate alege între aplicarea normei enunțate în coloana 3 sau a celei enunțate în coloana 4. Dacă în coloana 4 nu se prevede nici o normă, se aplică norma enunțată în coloana 3.

Nota 3

Se aplică dispozițiile articolului 6 din prezentul regulament privind produsele care au dobândit caracterul originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse, indiferent dacă acest caracter a fost dobândit în fabrica în care s-au folosit aceste produse sau într-o altă fabrică din Comunitate sau din Ceuta și Melilla.

Exemplu:

Un motor de la poziția 8407, pentru care regula prevede că valoarea materialelor neoriginare care pot fi folosite nu poate depăși 40 % din prețul franco fabrică, este fabricat din eboșe de forjă din oțeluri aliate de la poziția ex 7224.

Dacă această eboșă a fost obținută în Comunitate prin forjarea unui lingou neoriginar, ea a dobândit deja statutul de produs originar în virtutea aplicării normei prevăzute în lista produselor de la poziția ex 7224. În consecință, această eboșă poate fi considerată produs originar în calcularea valorii motorului, indiferent dacă a fost sau nu produsă în aceeași fabrică cu motorul sau în altă fabrică din Comunitate. Valoarea lingoului neoriginar nu se mai ia în considerare la determinarea valorii materialelor neoriginare folosite.

3.2.   Norma care figurează în listă stabilește gradul minim de prelucrare sau transformare ce trebuie efectuată; rezultă că efectuarea de prelucrări sau transformări ce depășesc acest grad conferă de asemenea statutul de produs originar și că, dimpotrivă, prelucrările sau transformările care nu ating acest grad nu conferă statutul de produs originar. Astfel, dacă o normă prevede că se pot utiliza unele materiale neoriginare care se găsesc într-un anumit stadiu de fabricație, atunci folosirea unor astfel de materiale aflate într-un stadiu de fabricație mai puțin avansat este de asemenea autorizată, în timp ce folosirea unor astfel de materiale într-un stadiu de fabricație mai avansat nu este autorizată.

3.3.   Fără a aduce atingere notei 3.2, în cazul în care o normă precizează că se pot utiliza materiale încadrate la orice poziție, materialele de la aceeași poziție ca și produsul se pot utiliza de asemenea, fiind cu toate acestea supuse unor restricții speciale care pot fi de asemenea menționate în normă. Cu toate acestea, expresia „fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr.…” implică faptul că se pot utiliza numai materiale clasificate în aceeași poziție ca și produsul, cu o denumire diferită de cea a produsului așa cum apare aceasta în coloana 2 a listei.

Atunci când o normă din listă precizează că un produs poate fi fabricat din mai multe materiale, aceasta înseamnă că se poate utiliza unul sau mai multe dintre aceste materiale. În mod evident, aceasta nu implică faptul că toate aceste materiale trebuie folosite simultan.

Exemplu:

Norma care se aplică țesăturilor de la pozițiile nr. 5208-5212 prevede că se pot folosi fibrele naturale și că, printre altele, se pot de asemenea utiliza substanțe chimice. Această normă nu presupune că fibrele naturale și substanțele chimice trebuie să fie folosite simultan; se pot utiliza unele sau celelalte sau chiar ambele.

Atunci când o normă din listă prevede ca un produs să fie fabricat dintr-un anumit material, în mod evident această condiție nu împiedică folosirea altor materiale, care, prin natura lor, nu pot îndeplini norma (a se vedea de asemenea nota 6.2 referitoare la materialele textile).

Exemplu:

Norma referitoare la produsele alimentare preparate de la poziția nr. 1904, care exclude în mod expres folosirea cerealelor sau a derivatelor acestora, în mod evident nu interzice folosirea sărurilor minerale, a substanțelor chimice sau a altor aditivi, cu condiția ca aceștia să nu fie obținuți din cereale.

Cu toate acestea, norma menționată nu se aplică produselor care, deși nu se pot fabrica din materialele menționate în listă, se pot fabrica dintr-un material de aceeași natură aflat într-un stadiu de fabricație mai puțin avansat.

Exemplu:

În cazul unui articol vestimentar de la ex capitolul 62 fabricat din materiale nețesute, dacă se prevede că acest tip de articol se poate obține numai din fire neoriginare, atunci nu se poate utiliza material textil nețesut, chiar dacă acesta nu se poate fabrica în mod normal din fire. În asemenea cazuri, materialul care trebuie folosit este cel aflat în stadiul de prelucrare imediat anterior firelor, și anume stadiul de fibre.

3.6.   Dacă într-o normă din listă se specifică două procente privind valoarea maximă a materialelor neoriginare care se pot folosi, aceste procente nu se adună. Prin urmare, valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare folosite nu poate depăși niciodată procentul cel mai ridicat dintre cele menționate. Rezultă că, având în vedere aceste dispoziții, procentele specifice care se aplică anumitor produse nu trebuie depășite.

Nota 4

4.1.   Termenul „fibre naturale” utilizat în listă se referă la alte fibre decât cele artificiale sau sintetice și se limitează la fibrele aflate în oricare dintre stadiile dinaintea filării, inclusiv deșeuri, și, dacă nu se specifică altfel, cuprinde fibrele care au fost cardate, pieptănate sau altfel prelucrate în vederea filării, dar netoarse.

4.2.   Termenul „fibre naturale” cuprinde părul de cal de la poziția nr. 0503, mătasea de la pozițiile nr. 5002 și 5003, precum și lâna, părul fin și grosier de animale de la pozițiile nr. 5101-5105, fibrele din bumbac de la pozițiile nr. 5201-5203 și celelalte fibre de origine vegetală de la pozițiile nr. 5301-5305.

4.3.   Termenii „paste textile”, „substanțe chimice” și „materiale pentru fabricarea hârtiei” folosiți în listă desemnează materiale neîncadrate la capitolele 50-63, care se pot utiliza la fabricarea fibrelor sau firelor sintetice sau artificiale sau a fibrelor sau firelor de hârtie.

4.4.   Termenul „fibre sintetice sau artificiale discontinue” folosit în listă cuprinde cabluri de filament, fibrele discontinue și deșeurile de fibre sintetice sau artificiale discontinue de la pozițiile nr. 5501-5507.

Nota 5

5.1.   În cazul în care se face trimitere la prezenta notă introductivă pentru un anumit produs din listă, condițiile expuse în coloana 3 nu se aplică diferitelor materiale textile de bază folosite la fabricarea acestui produs, dacă luate împreună acestea reprezintă 10 % sau mai puțin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază folosite (a se vedea de asemenea notele 5.3 și 5.4).

Cu toate acestea, toleranța menționată la nota 5.1 se aplică numai produselor amestecate, care au fost obținute din două sau mai multe materiale textile de bază.

Materialele textile de bază sunt:

mătasea;

lâna;

părul grosier de animal;

părul fin de animal;

părul de cal;

bumbacul;

materialele utilizate la fabricarea hârtiei și hârtia;

inul;

cânepa;

iuta și alte fibre textile liberiene;

sisalul și alte fibre textile din genul Agave;

nuca de cocos, cânepa de Manila, ramia și alte fibre textile vegetale;

filamentele sintetice;

filamentele artificiale;

filamente conductoare electrice;

fibrele sintetice discontinue de polipropilenă;

fibrele sintetice discontinue de poliester;

fibrele sintetice discontinue de poliamidă;

fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril;

fibrele sintetice discontinue de poliimidă;

fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilenă;

fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen;

fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil;

alte fibre sintetice discontinue;

fibrele artificiale discontinue de viscoză;

celelalte fibre artificiale discontinue;

firele din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu;

firele din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;

produsele de la poziția nr. 5605 (fire metalice și fire metalizate) formate dintr-un miez ce constă fie dintr-o bandă subțire de aluminiu, fie dintr-o peliculă de material plastic, acoperit sau nu cu pulbere de aluminiu, de o lățime ce nu depășește 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule din material plastic cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat;

alte produse de la poziția nr. 5605.

Exemplu:

Un fir de la poziția nr. 5205 obținut din fibre de bumbac de la poziția nr. 5203 și din fibre sintetice discontinue de la poziția nr. 5506 este un fir în amestec. De aceea, fibrele sintetice discontinue neoriginare care nu îndeplinesc regulile de origine (care cer fabricare din substanțe chimice sau paste textile) se pot utiliza până la o valoare de 10 % din greutatea firului.

Exemplu:

O țesătură din lână de la poziția nr. 5112 obținută din fire din lână de la poziția nr. 5107 și din fire sintetice discontinue de la poziția nr. 5509 este o țesătură în amestec. De aceea, firele sintetice care nu îndeplinesc regulile de origine (care cer fabricare din substanțe chimice sau paste textile) sau firele din lână care nu îndeplinesc regulile de origine (care cer fabricare din fibre naturale care să nu fie cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinație între aceste două tipuri de fire se pot folosi, cu condiția ca greutatea lor totală să nu depășească 10 % din greutatea țesăturii.

Exemplu:

O suprafață textilă plușată de la poziția nr. 5802 obținută din fire de bumbac de la poziția nr. 5205 și dintr-o țesătură de bumbac de la poziția nr. 5210 se consideră a fi un produs în amestec numai dacă țesătura de bumbac este ea însăși țesătură în amestec, fiind fabricată din fire clasificate la două poziții diferite sau dacă firele de bumbac folosite sunt la rândul lor în amestec.

Exemplu:

Dacă aceeași suprafață textilă plușată este fabricată din fire de bumbac de la poziția nr. 5205 și dintr-o țesătură sintetică de la poziția nr. 5407, atunci este evident că firele folosite sunt două materiale textile diferite și că țesătura textilă plușată este în consecință un produs în amestec.

5.3.   În cazul produselor care încorporează „fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din polieter, izolate sau nu”, această toleranță este de 20 % în ceea ce privește firele.

5.4.   În cazul produselor formate dintr-un „miez ce constă fie dintr-o bandă subțire de aluminiu, fie dintr-o peliculă de material plastic, acoperit sau nu cu pulbere de aluminiu, de o lățime ce nu depășește 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule din material plastic”, această toleranță este de 30 % pentru miez.

Nota 6

6.1.   Pentru produsele textile confecționate, însoțite, în listă, de o notă de subsol care face trimitere la prezenta notă introductivă, se pot utiliza materiale textile, cu excepția căptușelilor și dublurilor, care nu se conformează normei stabilite în coloana 3 a listei pentru produsul respectiv, cu condiția ca ele să fie clasificate la altă poziție decât cea a produsului și ca valoarea lor să nu depășească 8 % din prețul franco fabrică al produsului.

Fără a aduce atingere notei 6.3, materialele care nu sunt clasificate la capitolele 50-63 pot fi folosite în mod liber la fabricarea produselor textile, indiferent dacă acestea conțin sau nu materiale textile.

Exemplu:

În cazul în care o normă din listă prevede că trebuie folosite fire pentru un anumit articol din material textil, cum ar fi pantalonii, aceasta nu interzice folosirea unor articole din metal, cum ar fi nasturii, deoarece aceștia din urmă nu sunt clasificați la capitolele 50-63. Din același motiv, nu se interzice folosirea fermoarelor, chiar dacă acestea conțin în mod normal materiale textile.

6.3.   În cazul în care se aplică o normă de procentaj, se ia în considerare valoarea materialelor care nu sunt clasificate la capitolele 50-63 la calcularea valorii materialelor neoriginare încorporate.

Nota 7

7.1.   „Procesele specifice”, în sensul pozițiilor nr. ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 și ex 3403, sunt următoarele:

(a)

distilare sub vid;

(b)

redistilare printr-un procedeu de fracționare foarte minuțioasă (1);

(c)

cracare;

(d)

reformare;

(e)

extragere prin solvenți selectivi;

(f)

procesul ce cuprinde următoarele operațiuni: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu agenți alcalini, decolorare și epurare cu pământ natural activ, pământ activat, carbon activat sau bauxită;

(g)

polimerizare;

(h)

alchilare;

(i)

izomerizare.

7.2.   „Procesele specifice” în sensul pozițiilor nr. 2710-2712 sunt următoarele:

(a)

distilare sub vid;

(b)

redistilare printr-un procedeu de fracționare foarte minuțioasă (1);

(c)

cracare;

(d)

reformare;

(e)

extragere prin solvenți selectivi;

(f)

procesul ce cuprinde următoarele operațiuni: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu agenți alcalini, decolorare și epurare cu pământ natural activ, pământ activat, carbon activat sau bauxită;

(g)

polimerizare;

(h)

alchilare;

(ij)

izomerizare;

(k)

desulfurare cu hidrogen, numai pentru uleiurile grele clasificate la poziția ex 2710, care să ducă la o reducere cu cel puțin 85 % a conținutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266-59 T);

(l)

deparafinare prin alte procedee decât simpla filtrare, numai pentru produsele clasificate la poziția nr. 2710;

(m)

tratarea cu hidrogen, alta decât desulfurarea, numai pentru uleiurile grele clasificate la poziția ex 2710, în care hidrogenul participă activ într-o reacție chimică realizată la o presiune mai mare de 20 bari și la o temperatură mai mare de 250 °C, cu ajutorul unui catalizator. În schimb, procesele de finisare cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante care intră sub incidența poziției ex 2710, având în special ca scop îmbunătățirea culorii sau a stabilității (de exemplu, hidrofinisarea sau decolorarea) nu se consideră procese specifice;

(n)

distilarea atmosferică, numai pentru fuel oils clasificate la poziția ex 2710, cu condiția ca mai puțin de 30 % din aceste produse să fie distilate în volum la 300 °C, inclusiv pierderile, prin metoda ASTM D 86;

(o)

tratarea prin emanație electrică de înaltă frecvență, numai pentru uleiurile grele, altele decât motorina și păcura de la poziția ex 2710;

7.3.   În sensul pozițiilor nr. ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 și ex 3403, operațiunile simple, precum curățarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obținerea unui anumit conținut de sulf ca rezultat al amestecului de produse cu concentrații de sulf diferite, orice combinare a acestor operațiuni sau a unor operațiuni similare nu conferă statutul de produs originar.


(1)  A se vedea nota explicativă complementară 4 (b) din capitolul 27 din Nomenclatura Combinată.


ANEXA B

LISTA PRELUCRĂRILOR SAU TRANSFORMĂRILOR CARE TREBUIE APLICATE MATERIALELOR NEORIGINARE PENTRU CA PRODUSUL TRANSFORMAT SĂ POATĂ OBȚINE STATUTUL DE PRODUS ORIGINAR

Nu toate produsele menționate în listă sunt reglementate de prezentul regulament. De aceea este necesar să se consulte și celelalte părți ale protocolului nr. 2 la Actul de aderare a Spaniei și a Portugaliei.

Poziția SA

Denumirea mărfurilor

Prelucrare sau transformare aplicată materialelor neoriginare care conferă statutul de produs originar

(1)

(2)

(3) sau (4)

Capitolul 1

Animale vii

Toate animalele de la capitolul 1 folosite sunt obținute în întregime

 

Capitolul 2

Carne și organe comestibile

Fabricare la care toate materialele de la capitolele 1 și 2 folosite sunt obținute în întregime

 

Capitolul 3

Pește și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 3 folosite sunt obținute în întregime

 

ex Capitolul 4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 4 folosite sunt obținute în întregime

 

0403

Zară, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte tipuri de lapte și smântână fermentate sau acidifiate, chiar concentrate, aromatizate, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau cu adaos de fructe sau cacao

Fabricare la care:

toate materialele de la capitolul 4 folosite trebuie obținute în întregime,

sucurile de fructe (cu excepția sucurilor de ananas, de Citrus aurantifolia, de lămâi verzi sau de grepfrut) de la poziția nr. 2009 folosite sunt deja originare și

valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 5

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 5 folosite sunt obținute în întregime

 

ex 0502

Păr de porc sau mistreț, prelucrat

Curățare, dezinfectare, sortare și îndreptare a părului de porc sau mistreț

 

Capitolul 6

Plante vii sau produse de floricultură

Fabricare la care:

toate materialele de la capitolul 6 folosite sunt obținute în întregime și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 7 folosite sunt obținute în întregime

 

Capitolul 8

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni

Fabricare la care:

toate fructele comestibile folosite sunt obținute în întregime și

valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 9

Cafea, ceai, mate și mirodenii; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 9 folosite sunt obținute în întregime

 

0901

Cafea, chiar și prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori ai cafelei conținând cafea în orice proporție

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

0902

Ceai, chiar și aromatizat

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

ex 0910

Amestecuri de mirodenii

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

Capitolul 10

Cereale

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 10 folosite sunt obținute în întregime

 

ex Capitolul 11

Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu; cu excepția:

Fabricare la care legumele, cerealele, tuberculii și rădăcinile de la poziția nr. 0714 sau fructele folosite sunt obținute în întregime

 

ex 1106

Făină, griș și praf din legume păstăi uscate, de la poziția nr. 0713, curățate de păstăi

Uscarea și măcinarea legumelor păstăi de la poziția nr. 0708

 

Capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 12 folosite sunt obținute în întregime

 

1301

Șelac, gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri) naturale

Fabricare la care valoarea materialelor de la poziția nr. 1301 folosite nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1302

Seve și extracte vegetale; materii pectice; pectinați și pectați; agar-agar și alte produse mucilaginoase și agenți de îngroșare derivați din produse vegetale, chiar și modificați:

 

 

— Mucilaginoase și agenți de îngroșare derivați din produse vegetale, modificați

Fabricare din mucilaginoase și agenți de îngroșare, nemodificați

 

— Altele

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 14

Materiale pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 14 folosite sunt obținute în întregime

 

ex Capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; tipuri de ceară de origine animală sau vegetală, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

1501

Untură de porc (inclusiv untură topită) și de pasăre, altele decât cele de la poziția nr. 0209 sau nr. 1503:

 

 

— Grăsimi din oase sau resturi

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la pozițiile nr. 0203, 0206 sau 0207 sau a oaselor de la poziția nr. 0506

 

— Altele

Fabricare din carne sau organe comestibile de porcine de la pozițiile nr. 0203 sau 0206, sau din carne sau organe comestibile de pasăre de la poziția nr. 0207

 

1502

Grăsimi de bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția nr. 1503:

 

 

— Grăsimi din oase sau resturi

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la pozițiile nr. 0201, 0202, 0204 sau 0206 sau a oaselor de la poziția nr. 0506

 

— Altele

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 2 folosite sunt obținute în întregime

 

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiile lor, de pește sau de mamifere marine, chiar și rafinate, dar nemodificate chimic:

 

 

— Fracții solide

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 1504

 

— Altele

Fabricare la care toate materialele de la capitolele 2 și 3 folosite sunt obținute în întregime

 

ex 1505

Lanolina rafinată

Fabricare din usuc de la poziția nr. 1505

 

1506

Alte grăsimi și uleiuri animale și fracțiile lor, chiar și rafinate, dar nemodificate chimic:

 

 

— Fracții solide

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 1506

 

— Altele

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 2 folosite sunt obținute în întregime

 

1507 la 1515

Uleiuri vegetale și fracțiile lor:

 

 

— Uleiuri de soia, de arahide, de palmier, de cocos (de copra), de miez de palmier, de babasu, de tung (Aleurites cordata) de oleococași de oiticica, ceară de myrica, ceară de Japonia; fracții ale uleiurilor de jojoba și uleiuri pentru utilizări tehnice sau industriale, altele decât fabricarea produselor pentru alimentația umană

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

— Fracții solide, cu excepția celor de ulei de jojoba

Fabricare din celelalte materiale de la pozițiile nr. 1507 la 1515

 

— Altele

Fabricare la care toate materialele vegetale folosite sunt obținute în întregime

 

1516

Uleiuri și grăsimi animale sau vegetale și fracțiile lor, hidrogenate parțial sau în întregime, interesterificate; re-esterificate sau elaidinizate, chiar și rafinate, dar nepreparate altfel

Fabricare la care:

toate materialele de la capitolul 2 folosite sunt obținute în întregime și

toate materialele vegetale folosite sunt obținute în întregime. Cu toate acestea, se pot folosi materialele de la pozițiile nr. 1507, 1508, 1511 și 1513

 

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracții de diferite grăsimi sau uleiuri de la acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare sau fracțiile acestora de la poziția nr. 1516

Fabricare la care:

toate materialele de la capitolele 2 și 4 folosite sunt obținute în întregime și

toate materialele vegetale folosite sunt obținute în întregime. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la pozițiile nr. 1507, 1508, 1511 și 1513

 

Capitolul 16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

Fabricare din animale de la capitolul 1. Toate materialele de la capitolul 3 folosite trebuie obținute în întregime

 

ex Capitolul 17

Zahăr și produse zaharoase; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr și zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă, cu adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți

Fabricare la care valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), pure din punct de vedere chimic, în stare solidă; siropuri din zaharuri fără adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți; înlocuitori ai mierii, chiar și amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

 

 

— Maltoză sau fructoză, pure din punct de vedere chimic

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 1702

 

— Alte zaharuri în stare solidă, cu adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți

Fabricare la care valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt deja originare

 

ex 1703

Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului, cu adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți

Fabricare la care valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1704

Produse zaharoase care nu conțin cacao (inclusiv ciocolata albă)

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 18

Cacao și preparate din cacao

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul, și

valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao în proporție de mai puțin de 40 % din greutate, calculate pe o bază complet degresată, nedenumite sau necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produse de la pozițiile nr. 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao în proporție de mai puțin de 5 % din greutate, calculate pe o bază complet degresată, nedenumite sau necuprinse în altă parte:

 

 

— Extracte de malț

Fabricare din cerealele de la capitolul 10

 

— Altele

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul, și

valoarea materialelor de la fiecare dintre capitolele 4 și 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1902

Aluaturi alimentare, preparate sau nepreparate, umplute sau neumplute (cu carne sau alte substanțe) sau altfel preparate, ca de exemplu spaghete, macaroane, tăiței, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; cușcuș, preparat sau nu:

 

 

— Care conțin carne, organe, pește, crustacee sau moluște în proporție de 20 % în greutate sau mai puțin

Fabricare la care toate cerealele și derivatele lor folosite (cu excepția grâului dur și a derivatelor lui) sunt obținute în întregime

 

— Care conțin carne, organe, pește, crustacee sau moluște, în proporție de peste 20 % în greutate

Fabricare la care:

cerealele și derivatele lor folosite (cu excepția grâului dur și a derivatelor lui) sunt obținute în întregime și

toate materialele de la capitolele 2 și 3 folosite sunt obținute în întregime

 

1903

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe lustruite, criblură sau forme similare

Fabricare din materiale de la oricare poziție tarifară cu excepția feculei din cartofi de la poziția nr. 1108

 

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu, fulgi de porumb); cereale, altele decât porumb sub formă de boabe sau fulgi sau alte boabe prelucrate (cu excepția făinii și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare:

din materiale clasificate la orice poziție, cu excepția materialelor de la poziția nr. 1806,

la care cerealele și făina (cu excepția grâului dur și a derivatelor lui, precum și a porumbului Zea indurata) folosite sunt obținute în întregime (1) și

la care valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1905

Produse de panificație, de patiserie și de tipul biscuiților, cu sau fără adaos de cacao; ostii, capsule goale de tipul celor folosite pentru medicamente, prescuri, foi de plăcintă din făină, din amidon sau din feculă și produse similare

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la capitolul 11

 

ex Capitolul 20

Preparate din legume, fructe, sau din alte părți de plante; cu excepția:

Fabricare la care fructele și legumele folosite sunt obținute în întregime

 

ex 2001

Igname, batați și părți similare de plante comestibile, cu o concentrație în greutate de amidon sau feculă egală cu sau mai mare de 5 %, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 2004și ex 2005

Cartofi sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

2006

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, conservate în zahăr (stoarse, glasate sau cristalizate)

Fabricare la care valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, piureuri și paste din fructe obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 2008

— Fructe cu coajă lemnoasă, fără adaos de zahăr sau alcool

Fabricare la care valoarea fructelor cu coajă și a semințelor oleaginoase originare de la pozițiile nr. 0801, 0802 și 1202-1207 folosite depășește 60 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Unt de arahide; amestecuri pe bază de cereale; miez de palmier; porumb

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

— Altele, cu excepția fructelor (inclusiv a fructelor cu coajă lemnoasă), fierte altfel decât în apă sau în aburi, fără adaos de zahăr, congelate

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2009

Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) sau de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 21

Preparate alimentare diverse, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate având la bază aceste produse sau pe bază de cafea, ceai sau mate; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei și extractele lor, esențe și concentrate

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

cicoarea folosită este obținută în întregime

 

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare amestecate; făină de muștar și muștar preparat:

 

 

— Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și mirodenii asortate

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza făina de muștar și muștarul preparat.

 

— Făină de muștar și muștar preparat

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

ex 2104

Preparate pentru supe și ciorbe; supe și ciorbe preparate

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția legumelor preparate sau conservate de la pozițiile nr. 2002-2005.

 

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea materialelor de la oricare dintre capitolele 4 și 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 22

Băuturi, băuturi spirtoase și oțeturi, cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

strugurii sau materialele derivate din struguri folosite sunt obținute în întregime

 

2202

Ape, inclusiv apele minerale și apele gazoase, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de substanțe aromatizante și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau legume de la poziția nr. 2009

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul,

valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului și

sucurile de fructe folosite (cu excepția sucurilor de ananas, de Citrus aurantifolia, de lămâie verde sau de grepfrut) sunt deja originare

 

2207

Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică în volume de 80 % sau mai mare; alcool etilic și rachiu denaturat, de orice concentrație

Fabricare:

din materiale neclasificate la pozițiile nr. 2207 sau 2208 și

la care strugurii sau materialele derivate din struguri folosite sunt obținute în întregime sau la care, dacă toate celelalte materiale utilizate sunt deja originare, se poate utiliza aracul în proporție de până la 5 % din volum

 

2208

Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație alcoolică în volume mai mică de 80 %; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

Fabricare:

din materiale neclasificate la pozițiile nr. 2207 sau 2208 și

la care strugurii sau materialele derivate din struguri folosite sunt obținute în întregime sau la care, dacă toate celelalte materiale utilizate sunt deja originare, se poate utiliza aracul în proporție de până la 5 % din volum

 

ex Capitolul 23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; nutrețuri, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 2301

Făină de balenă; făină, praf și pelete din pește sau din crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

Fabricare la care toate materialele de la capitolele 2 și 3 folosite sunt obținute în întregime

 

ex 2303

Reziduuri de la fabricarea amidonului de porumb (cu excepția apelor de înmuiere concentrate), cu o concentrație de proteine, calculată la materialul uscat, de peste 40 % din greutate

Fabricare la care porumbul folosit este obținut în întregime

 

ex 2306

Șrot și alte reziduuri solide rezultate din extracția uleiului de măsline, cu un conținut de peste 3 % de ulei de măsline

Fabricare la care măslinele folosite sunt obținute în întregime

 

2309

Preparate de tipul celor folosite în hrana animalelor

Fabricare la care:

cerealele, zahărul, melasele, carnea sau laptele folosite sunt deja originare și

toate materialele de la capitolul 3 folosite sunt obținute în întregime

 

ex Capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele de la capitolul 24 folosite sunt obținute în întregime

 

2402

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), cigarillos și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

Fabricare la care cel puțin 70 % din greutatea tutunului neprelucrat sau a deșeurilor de tutun de la poziția nr. 2401 folosite sunt deja originare

 

ex 2403

Tutun de fumat

Fabricare la care cel puțin 70 % din greutatea tutunului neprelucrat sau a deșeurilor de la poziția nr. 2401 folosite sunt deja originare

 

ex Capitolul 25

Sare, sulf, pământuri și pietre; tipuri de ipsos, oxid de calciu și ciment, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 2504

Grafit natural cristalin, îmbogățit cu carbon, purificat și măcinat

Îmbogățirea cu carbon, purificarea și măcinarea grafitului brut cristalin

 

ex 2515

Marmură, simplu debitată cu ferăstrăul sau altfel, în blocuri sau plăci pătrate sau dreptunghiulare, de o grosime care să nu depășească 25 cm

Debitarea marmurei, cu ferăstrăul sau altfel, (chiar dacă este deja tăiată cu ferăstrăul) de o grosime de peste 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre ornamentale sau pentru construcții, tăiate simplu, cu ferăstrăul sau altfel, în blocuri sau plăci pătrate sau dreptunghiulare, de o grosime care să nu depășească 25 cm

Tăierea marmurei, cu ferăstrăul sau altfel, (chiar dacă este deja tăiată cu ferăstrăul) de o grosime de peste 25 cm

 

ex 2518

Dolomita calcinată

Calcinarea dolomitei necalcinate

 

ex 2519

Carbonat de magneziu natural (magnezit), măcinat și pus în recipiente închise ermetic și oxid de magneziu, chiar și pur, cu excepția magneziei electrotopite și a magneziei calcinate arse (sinterizată)

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se poate utiliza carbonatul de magneziu natural (magnezit)

 

ex 2520

Ipsos stomatologic

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 2524

Fibre de azbest

Fabricare din minereu de azbest (concentrat de azbest)

 

ex 2525

Praf de mică

Măcinarea micii sau a deșeurilor de mică

 

ex 2530

Pământuri colorate, calcinate sau pulverizate

Calcinarea sau măcinarea pământurilor colorate

 

Capitolul 26

Minereuri, zgură și cenușă

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora, materii bituminoase; ceruri minerale; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 2707

Uleiuri în care componentele aromatice predomină în greutate în raport cu componentele nearomatice, similare uleiurilor minerale obținute prin distilarea gudroanelor de huilă de înaltă temperatură, care distilează peste 65 % din volumul lor până la 250 °C (inclusiv amestecurile de benzină de petrol și de benzol), destinate utilizării drept carburanți sau combustibili

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (2)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate trebuie clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 2709

Uleiuri brute obținute din minerale bituminoase

Distilarea pirogenată a mineralelor bituminoase

 

2710

Uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate 70 % sau mai mult uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, aceste uleiuri constituind elementul de bază al produselor respective

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (3)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate trebuie clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2711

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (3)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate trebuie clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2712

Vaselină; parafină, ceară microcristalină de petrol, slack wax, ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte ceruri minerale și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (3)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate trebuie clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri din uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (2)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate trebuie clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2714

Bitum și asfalt, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltite și roci asfaltice

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (2)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate trebuie clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2715

Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt sau de bitum naturale, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, masticuri bituminoase, cut-backs)

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (2)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate sunt clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor din pământuri rare sau ai izotopilor, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2805

Mischmetal

Fabricare prin tratare electrolitică sau termică, în care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 2811

Trioxid de sulf

Fabricare din dioxid de sulf

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2833

Sulfat de aluminiu

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 2840

Perborat de sodiu

Fabricare din tetraborat pentahidrat de sodiu

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 29

Produse chimice organice, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2901

Hidrocarburi aciclice folosite drept carburanți sau combustibili

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (2)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate trebuie clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 2902

Ciclani și ciclene (cu excepția azulenelor), benzen, toluen, xilen, folosite drept carburanți sau combustibili

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (2)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate trebuie clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 2905

Alcoolați metalici ai alcoolurilor de la prezenta poziție și ai etanolului

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 2905. Cu toate acestea, se pot utiliza alcoolații metalici de la prezenta poziție, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele lor, halogenuri, peroxizi și peroxiacizi; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea materialelor de la pozițiile nr. 2915 și 2916 folosite nu poate depăși 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 2932

— Eteri interni și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea materialelor de la poziția nr. 2909 folosite nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

— Acetali ciclici și semi-acetali interni și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

Fabricare din materiale de la orice poziție

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

2933

Compuși heterociclici cu heteroatomi de azot în exclusivitate

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea materialelor de la pozițiile nr. 2932 și 2933 folosite nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

2934

Acizi nucleici și sărurile lor; alți compuși heterociclici

Fabricare din materiale de la orice poziție. Cu toate acestea, valoarea materialelor de la pozițiile nr. 2932, 2933 și 2934 folosite nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 30

Produse farmaceutice, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3002

Sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte componente sanguine, produse imunologice modificate, chiar și obținute pe cale biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de micro-organisme (cu excepția drojdiilor) și produse similare:

 

 

— Produse formate din două sau mai multe componente care au fost amestecate pentru utilizări terapeutice sau profilactice sau neamestecate pentru aceste utilizări, prezentate sub formă de doze sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 3002. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele prezentate la această poziție, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele:

 

 

— — Sânge uman

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 3002. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele prezentate la această poziție, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— — Sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice sau profilactice

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 3002. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele prezentate la această poziție, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— — Componente sanguine, cu excepția antiserurilor, hemoglobinei, globulinei de sânge și a sero-globulinei

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 3002. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele prezentate la această poziție, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— — Hemoglobina, globulina de sânge și sero-globulina

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 3002. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele prezentate la această poziție, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— — Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 3002. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele prezentate la această poziție, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3003 și 3004

Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile nr. 3002, 3005 sau 3006):

 

 

— Obținute din amicacin de la poziția nr. 2941

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, materialele de la pozițiile nr. 3003 și 3004 se pot folosi, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, materialele de la pozițiile nr. 3003 și 3004 se pot folosi, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 31

Îngrășăminte, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3105

Îngrășăminte minerale sau chimice ce conțin două sau trei elemente fertilizante: azot, fosfor și potasiu; alte îngrășăminte; produse de la prezentul capitol prezentate fie sub formă de tablete sau forme similare, fie în ambalaje de o greutate brută care să nu depășească 10 kg, cu excepția:

nitratului de sodiu

cianamidei calcice

sulfatului de potasiu

sulfatului de magneziu și potasiu

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 32

Extracte tanante sau de tincturi; tanini și derivații lor; pigmenți și alte materiale colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3201

Taninuri și sărurile lor, eteri, esteri și alți derivați

Fabricare din extracte tanante de origine vegetală

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3205

Lacuri colorante; preparate menționate la nota 3 din prezentul capitol pe bază de lacuri colorante (4)

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția pozițiilor nr. 3203, 3204 și 3205. Cu toate acestea, materialele de la poziția nr. 3205 pot fi folosite, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu) inclusiv cele numite „concrete” sau „absolute”; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, uleiuri stabile, ceruri sau materiale analoge obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale ale deterpenizării uleiurilor esențiale; ape distilate aromatizate și soluții apoase de uleiuri esențiale

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din materiale clasificate la alt „grup” (5) din prezenta poziție. Cu toate acestea, materialele de la același grup cu produsul se pot folosi, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 34

Săpunuri, agenți activi de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceruri artificiale, ceruri preparate, produse de întreținere, lumânări și articole similare, paste de modelat, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3403

Preparate lubrifiante conținând în greutate mai puțin de 70 % uleiuri din petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

Operații de rafinare și/sau unul sau mai multe procese specifice (2)

sau

Alte operațiuni, în care toate materialele utilizate trebuie clasificate la o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3404

Ceară artificială și ceară preparată:

 

 

— Pe bază de parafine, de ceară de petrol sau de minerale bituminoase, de reziduuri de parafină

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția:

uleiurilor hidrogenate având caracteristicile cerii de la poziția nr. 1516,

acizilor grași cu compoziție chimică nedefinită și alcooli grași industriali având caracteristicile cerii de la poziția nr. 3823,

materialelor de la poziția nr. 3404

Aceste materiale pot fi totuși folosite, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 35

Materii albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3505

Dextrina și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonurile și feculele pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidonuri sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate:

 

 

— Eteri și esteri de amidonuri sau de fecule

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la poziția nr. 3505

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

— Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la poziția nr. 1108

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3507

Enzime preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 36

Pulberi și explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3701

Plăci și filme plane, fotografice, sensibilizate, neexpuse, din alte materiale decât hârtie, carton sau textile; filme fotografice plane cu developare și tragere instantanee, sensibilizate, neexpuse, aflate sau nu în dispozitivul de încărcare:

 

 

— Filme color pentru aparate fotografice cu developare instantanee, în dispozitivul de încărcare

Fabricare la care materialele utilizate sunt clasificate la alte poziții decât nr. 3701 sau 3702. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la poziția nr. 3702, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 30 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

— Altele

Fabricare la care materialele utilizate sunt clasificate la alte poziții decât nr. 3701 sau 3702. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la pozițile nr. 3701 și 3702, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3702

Peliculele fotografice sensibilizate, neexpuse, în role, din alte materiale decât hârtie, carton sau textile; pelicule fotografice cu developare și tragere instantanee, în role, sensibilizate, neexpuse

Fabricare la care materialele utilizate sunt clasificate la alte poziții decât nr. 3701 sau 3702.

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3704

Plăci, pelicule, filme, hârtii, cartoane și textile, fotografice, expuse, dar nedevelopate

Fabricare la care materialele utilizate sunt clasificate la alte poziții decât nr. 3701-3704.

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 38

Produse diverse ale industriei chimice; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3801

— Grafit coloidal în suspensie în ulei și grafit semi-coloidal; paste carbonoase pentru electrozi

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Grafit din pastă constând dintr-un amestec de grafit în proporție de peste 30 % din greutate și din uleiuri minerale

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor de la poziția nr. 3403 folosite nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3803

Ulei de tal rafinat

Rafinarea uleiului de tal brut

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3805

Esență rezultată din prelucrarea lemnului cu sulfat, epurată

Epurare ce comportă distilarea sau rafinarea esenței brute rezultate din prelucrarea lemnului cu sulfat

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3806

Gume esteri

Fabricare din acizi rezinici

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3807

Smoală (din gudron de lemn sau gudron vegetal)

Distilare a gudronului de lemn

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

3808

Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante, dezinfectanți și produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau sub formă de preparate sau de articole precum panglici, fitiluri și lumânări sulfuroase și hârtie contra muștelor

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3809

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a materiilor colorante și alte produse și preparate (preparate pentru scrobit și preparate pentru mordansare, de exemplu) de tipul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3810

Preparate pentru decaparea metalelor; flux de sudură sau de brazare și alte preparate auxiliare pentru sudarea sau brazarea metalelor; paste și pulberi de sudură sau de brazare compuse din metale și din alte produse; preparate de tipul celor folosite pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3811

Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanți, amelioratori de vâscozitate, aditivi anticorosivi și alți aditivi preparați, pentru uleiuri minerale (inclusiv benzină) sau pentru alte lichide folosite în aceleași scopuri ca și uleiurile minerale:

 

 

— Aditivi preparați pentru lubrifianți conținând uleiuri din petrol sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

Fabricare la care valoarea materialelor de la poziția nr. 3811 folosite nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3812

Preparate numite „acceleratori de vulcanizare”; plastifianți compuși pentru cauciuc sau materiale plastice, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate antioxidante și alți stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3813

Compoziții și încărcături pentru aparate extinctoare; grenade și bombe extinctoare

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3814

Solvenți și diluanți organici compuși, nedenumiți și neîncadrați la alte poziții tarifare; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau a lacurilor

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3818

Elemente chimice impurificate în vederea folosirii lor în electronică, sub formă de discuri, plăci sau forme similare; compuși chimici impurificați în vederea folosirii lor în electronică

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3819

Lichide pentru frâne hidraulice și alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu conțin nici uleiuri din petrol, nici minerale bituminoase sau care le conțin în proporție de mai puțin de 70 % în greutate

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3820

Preparate antigel și lichide preparate pentru degivrare

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3822

Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice suport, reactivi de diagnostic sau de laborator preparați, chiar prezentați pe un suport, alții decât cei de la pozițiile nr. 3002 sau 3006

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3823

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali:

 

 

— Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

Alcooli grași industriali

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 3823

 

3824

Lianți preparați pentru forme sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriilor chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele reprezentând amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

— Următoarele produse de la prezenta poziție:

— — Lianți preparați pentru forme sau miezuri de turnătorie, pe bază de produse rășinoase naturale

— — Acizi naftenici, sărurile lor insolubile în apă și esterii lor

— — Sorbitol, altul decât cel de la poziția nr. 2905

— — Sulfonați de petrol, cu excepția sulfonaților de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniacului sau etanolaminelor; acizi sulfonici ai uleiurilor de minerale bituminoase, tiofenați și sărurile lor

— — Schimbători de ioni

— — Compoziții absorbante pentru desăvârșirea vidului în tuburile sau valvele electrice

— — Oxizi de fier alcalinizați pentru epurarea gazelor

— — Ape amoniacale și amoniac brut provenind de la epurarea gazului de iluminat

— — Acizi sulfonaftenici și sărurile lor insolubile în apă și esterii lor

— — Uleiurile fusel și ulei Dippel

— — Amestecuri de săruri având anioni diferiți

— — Paste pe bază de gelatină pentru reproduceri grafice, chiar pe un suport din hârtie sau din materiale textile

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul de fabrică al produsului

— Altele

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3901-3915

— Materiale plastice sub forme primare; deșeuri și resturi din materiale plastice; cu excepția produselor de la pozițiile nr. ex 3907 și 3912 pentru care regulile sunt cele specificate mai jos:

 

 

— Produse de omopolimerizare de adiție la care un singur monomer contribuie cu mai mult de 99 % în greutate la conținutul total al polimerului

Fabricare la care

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 folosite nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului (6)

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

— Altele

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 folosite nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului (6)

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3907

— Copolimeri obținuți din copolimeri policarbonați și copolimeri acrilonitril-butadien-stiren (ABS)

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza materialele de la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului (6)

 

— Poliester

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 folosite nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului și/sau fabricare din policarbonat de tetrabrom (bifenol A)

 

3912

Celuloză și derivatele sale chimice, nedenumite și necuprinse în altă parte, sub forme primare

Fabricare la care valoarea materialelor clasificate în aceeași poziție cu produsul nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

3916-3921

Semifabricate și produse din materiale plastice, cu excepția produselor de la pozițiile nr. ex 3916, ex 3917, ex 3920 și ex 3921, pentru care se aplică regulile prezentate în continuare:

 

 

— Produse plate prelucrate altfel decât la suprafață sau decupate într-o formă alta decât cea pătrată sau dreptunghiulară; alte produse prelucrate altfel decât la suprafață

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 folosite nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

— Altele:

 

 

— — Produse de omopolimerizare de adiție la care un monomer contribuie cu mai mult de 99 % în greutate la conținutul total al polimerului

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 folosite nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului (6)

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

— — Altele

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor de la capitolul 39 folosite nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului (6)

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3916 și ex 3917

Profiluri și tuburi

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea materialelor de la aceeași poziție cu produsul nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 3920

— Folii sau pelicule de ionomeri

Fabricare dintr-o sare parțială de material termoplastic care este un copolimer de etilenă și acid metacrilic parțial neutralizat cu ioni metalici, în special de zinc și de sodiu

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

— Folii de celuloză regenerată, din poliamide sau din polietilenă

Fabricare la care valoarea materialelor clasificate în aceeași poziție cu produsul nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 3921

Benzi metalizate din material plastic

Fabricare din benzi foarte transparente din poliester cu o grosime mai mică de 23 microni (7)

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

3922-3926

Articole din material plastic

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 40

Cauciuc și articole din cauciuc, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 4001

Plăci din crep de cauciuc pentru tălpi

Laminare a foliilor din crep de cauciuc natural

 

4005

Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau în plăci, folii sau benzi

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor folosite, cu excepția cauciucului natural, nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

4012

Anvelope pneumatice reșapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile pentru anvelope și „flapsuri”, din cauciuc:

 

 

— Anvelope pneumatice și bandaje (pline sau cu cave) reșapate din cauciuc

Reșapare a anvelopelor pneumatice sau a bandajelor (pline sau cave) uzate

 

— Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la pozițiile nr. 4011 sau 4012

 

ex 4017

Articole din cauciuc întărit

Fabricare din cauciuc întărit

 

ex Capitolul 41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei tăbăcite; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 4102

Piei brute de ovine, deparate

Deparare a pieilor de ovine

 

4104 la 4107

Piei brute sau piei netăbăcite depilate, preparate, altele decât pieile brute sau netăbăcite de la pozițiile nr. 4108 sau 4109

Retăbăcire a pieilor brute sau a pieilor netăbăcite pretanate

sau

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

4109

Piei lăcuite sau placate; piei metalizate

Fabricare din pieile brute sau netăbăcite de la pozițiile nr. 4104 la 4107, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 42

Articole din piele; articole de șelărie sau curelărie; articole de voiaj, genți și articole similare; articole obținute prin prelucrarea intestinelor de animale

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 43

Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 4302

Blănuri tăbăcite sau finite, asamblate:

 

 

— Acoperitoare, genți, haine combinate și obiecte similare

Albire sau vopsire, tăiere și asamblare a pieilor tăbăcite sau finisate, neasamblate

 

— Altele

Fabricare din piei tăbăcite sau finisate, neasamblate

 

4303

Articole și accesorii vestimentare și alte articole din piei cu blană

Fabricare din piei tăbăcite sau finisate, neasamblate, de la poziția nr. 4302

 

ex Capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 4403

Lemn simplu ecarisat

Fabricare din lemn brut, chiar și descojit sau ușor rindeluit

 

ex 4407

Lemn tăiat cu fierăstrăul sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, de o grosime care depășește 6 mm, rabotat, șlefuit sau lipit prin îmbinare la capete

Rabotare, șlefuire sau lipire prin îmbinare la capete

 

ex 4408

Foi de placaj și foi de furnir de o grosime de până la 6 mm, îmbinate și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, tranșate sau cojite, de o grosime de până la 6 mm, rabotate, șlefuite sau lipite prin îmbinare la capete

Îmbinare, rabotare, șlefuire sau lipire prin îmbinare la capete

 

ex 4409

Lemn, profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe, chiar rabotat, șlefuit sau lipit prin îmbinare la capete:

 

 

— Șlefuit sau lipit prin îmbinare la capete

Șlefuire sau lipire prin îmbinare la capete

 

— Baghete și muluri

Transformare sub formă de baghete sau de muluri

 

ex 4410-ex 4413

Baghete și muluri din lemn pentru mobilă, rame, decorațiuni interioare, conductori electrici și produse similare

Transformare sub formă de baghete sau de muluri

 

ex 4415

Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn

Fabricare din scânduri netăiate la dimensiune

 

ex 4416

Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părți ale acestora, din lemn

Fabricare din lemn pentru doage, chiar tăiat cu ferăstrăul pe cele două fețe principale, dar neprelucrat altfel

 

ex 4418

— Articole de tâmplărie și piese de șarpantă pentru construcții, din lemn

— Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza panourile celulare din lemn sau șindrilă („shingles” și „shakes”)

 

— Baghete și muluri

Transformare sub formă de baghete sau de muluri

 

ex 4421

Lemn pregătit pentru chibrituri; cuie din lemn pentru încălțăminte

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția lemnului filat de la poziția nr. 4409

 

ex Capitolul 45

Plută și articole din plută, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

4503

Articole din plută naturală

Fabricare din plută de la poziția nr. 4501

 

Capitolul 46

Articole din împletituri de fibre vegetale sau nuiele

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

Capitolul 47

Pastă de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclate (deșeuri și rebuturi)

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 48

Hârtii și cartoane; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 4811

Hârtii și cartoane liniate simplu sau cadrilate

Fabricare din materiale utilizate la fabricarea hârtiei de la capitolul 47

 

4816

Hârtii carbon, așa-numitele hârtii „autocopiante” și alte hârtii pentru copiere sau transfer (altele decât cele de la poziția nr. 4809), hârtie stencil și plăci offset, din hârtie, chiar și ambalate în cutii

Fabricare din materiale utilizate la fabricarea hârtiei de la capitolul 47

 

4817

Plicuri, cărți scrisori, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență, din hârtie sau carton; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, conținând un set de articole pentru corespondență

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 4818

Hârtie igienică

Fabricare din materiale utilizate la fabricarea hârtiei de la capitolul 47

 

ex 4819

Cutii, saci, mape, cornete și alte ambalaje din hârtie, carton, vată de celuloză sau coli din fibre de celuloză

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 4820

Blocuri de hârtie pentru scrisori

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 4823

Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și coli din fibre de celuloză, decupate la dimensiune

Fabricare din materiale utilizate la fabricarea hârtiei de la capitolul 47

 

ex Capitolul 49

Cărți, ziare sau alte produse ale industriei de imprimare; texte manuscrise sau dactilografiate și planuri, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

4909

Cărți poștale imprimate sau ilustrate; cărți imprimate cu urări sau mesaje personale, chiar și ilustrate, cu sau fără plicuri, ornamente sau aplicații

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la pozițiile nr. 4909 sau 4911

 

4910

Calendare de toate tipurile, imprimate, inclusiv calendarele cu file detașabile:

 

 

— Calendare numite „permanente” sau calendare cu bloc interschimbabil montat pe un suport care nu este din hârtie sau carton

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la pozițiile nr. 4909 sau 4911

 

ex Capitolul 50

Mătase; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 5003

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși de viermi de mătase improprii depănării, deșeuri de fire și deșeuri scămoșate), cardate sau pieptănate

Cardare sau pieptănare a deșeurilor de mătase

 

5004-ex 5006

Fire de mătase și fire din deșeuri de mătase

Fabricare din (8):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardate sau pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

alte fibre naturale care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

5007

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase:

 

 

— care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (8)

 

— altele

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum curățarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

5106-5110

Fire de lână, de păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

Fabricare din (8):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardată sau pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

fibre naturale care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

5111-5113

Țesături din lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal:

 

 

— Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (8)

 

— Altele

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum: spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 52

Bumbac; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

5204-5207

Fire de bumbac

Fabricare din (8):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardată, pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

fibre naturale care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

5208-5212

Țesături din bumbac:

 

 

— Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (8)

 

— Altele

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum: spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie și țesături din fire de hârtie, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

5306-5308

Fire din alte fibre textile vegetale; fire de hârtie

Fabricare din (8):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardată, pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

fibre naturale care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

5309-5311

Țesături din alte fibre vegetale; țesături din fire de hârtie:

 

 

— Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (8)

 

— Altele

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum: spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5401-5406

Fire, monofilamente și fire din filamente sintetice sau artificiale

Fabricare din (8):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardată, pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

fibre naturale care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

5407 și 5408

Țesături din fire din filamente sintetice sau artificiale:

 

 

— Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (8)

 

— Altele

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum: spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5501-5507

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

Fabricare din substanțe chimice sau din paste textile

 

5508-5511

Fire de cusut

Fabricare din (8):

mătase brută sau deșeuri de mătase, cardată, pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

fibre naturale care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

5512-5516

Țesături din fibre sintetice sau artificiale discontinue:

 

 

— Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (8)

 

— Altele

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

hârtie

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum: spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 56

Vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, corzi, funii și frânghii; articole similare, cu excepția:

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

fibre naturale,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

5602

Tipuri de pâslă, chiar și impregnată, îmbibată, acoperită sau stratificată:

 

 

— Pâslă țesută cu ace

Fabricare din (8):

fibre naturale sau

substanțe chimice sau paste textile

Cu toate acestea:

firele din filamente de polipropilenă de la poziția nr. 5402,

fibrele discontinue de polipropilenă de la pozițiile nr. 5503 sau 5506 sau

cablurile de filamente de polipropilenă de la poziția nr. 5501, al căror titru pentru fiecare fibră sau filament constitutiv este, în toate cazurile, mai mic de 9 decitex,

pot fi folosite, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre artificiale discontinue obținute din caseină sau

substanțe chimice sau paste textile

 

5604

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu textile; fire textile, benzi și articole similare de la pozițiile nr. 5404 sau 5405, impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau cu material plastic:

 

 

— Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu textile

Fabricare din fire sau corzi de cauciuc, neacoperite cu materiale textile

 

— Altele

Fabricare din (8):

fibre naturale care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

5605

Fire metalice și fire metalizate, chiar și îmbrăcate, alcătuite din fire textile, benzi sau articole similare de la pozițiile nr. 5404 sau 5405, combinate cu metal sub formă de fire, benzi sau pulbere, sau acoperite cu metal

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

5606

Fire îmbrăcate, benzi și articole similare de la pozițiile nr. 5404 sau 5405, îmbrăcate, altele decât cele de la pozițiile nr. 5605 și altele decât firele de păr de cal îmbrăcate; fire de janilie, fire așa-zise „cu bucleuri”

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

substanțe chimice sau paste textile sau

materiale utilizate la fabricarea hârtiei

 

Capitolul 57

Covoare și alte acoperitoare de sol din materiale textile:

 

 

— Din pâslă țesută cu ace

Fabricare din (8):

fibre naturale sau

substanțe chimice sau paste textile

Cu toate acestea:

firele din filamente de polipropilenă de la poziția nr. 5402,

fibrele discontinue de polipropilenă de la pozițiile nr. 5503 sau 5506 sau

cablurile de filamente de polipropilenă de la poziția nr. 5501, al căror titru pentru fiecare fibră sau filament constitutiv este, în toate cazurile, mai mic de 9 decitex,

pot fi folosite, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

— țesătura de iută poate fi folosită drept întăritură

 

— Din alte tipuri de pâslă

Fabricare din (8):

fibre naturale care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare sau

substanțe chimice sau paste textile

 

— Altele

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos sau de iută,

fire de filamente sintetice sau artificiale,

fibre naturale sau

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare.

Cu toate acestea, țesătura de iută poate fi folosită drept întăritură

 

ex Capitolul 58

Țesături speciale; suprafețe textile cu smocuri; dantele; tapiserie, pasmanterie, broderii; cu excepția:

 

 

— Care conțin fire de cauciuc

Fabricare din fire simple (8)

 

— Altele

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare sau

substanțe chimice sau paste textile

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum: spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5805

Tapiserii țesute manual (tip Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais și similare) și tapiserii lucrate cu acul (de exemplu, cu punct mic, în cruciulițe), inclusiv confecționate

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

5810

Broderii sub formă de bucăți, benzi sau motive decorative

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5901

Țesături acoperite cu clei sau cu substanțe amilacee, de tipul celor folosite pentru legătorie, cartonare, ca materiale de acoperire sau pentru utilizări similare; pânze de copiat sau transparente pentru desen; pânze preparate pentru pictură; vatir și țesături similare întărite de tipul celor folosite pentru confecționarea pălăriilor

Fabricare din fire

 

5902

Țesătură cord pentru anvelope obținute din fire de mare rezistență din nailon sau alte poliamide, din poliesteri sau din viscoză:

 

 

— Conținând maximum 90 % în greutate materiale textile

Fabricare din fire

 

— Altele

Fabricare din substanțe chimice sau paste textile

 

5903

Țesături impregnate, acoperite, învelite, îmbrăcate sau stratificate cu material plastic, altele decât cele de la poziția nr. 5902

Fabricare din fire

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum: spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5904

Linoleum, inclusiv decupat; acoperitoare de podea constând dintr-un material de acoperire sau un înveliș aplicat pe un suport textil, decupate sau nedecupate

Fabricare din fire (8)

 

5905

Tapete din materiale textile:

 

 

— Impregnate, acoperite sau învelite cu cauciuc, material plastic sau alte materiale sau laminate cu cauciuc, material plastic sau alte materiale

Fabricare din fire

 

— Altele

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare sau

substanțe chimice sau paste textile

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum: spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5906

Țesături cauciucate, altele decât cele de la poziția nr. 5902:

 

 

— Tricotate sau croșetate

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare sau

substanțe chimice sau paste textile

 

— Alte țesături obținute din fire de filamente sintetice, conținând mai mult de 90 % în greutate materiale textile

Fabricare din substanțe chimice

 

— Altele

Fabricare din fire

 

5907

Alte țesături impregnate, învelite sau acoperite; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri de atelier sau pentru utilizări asemănătoare

Fabricare din fire

sau

Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum: spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

5908

Fitiluri textile țesute, împletite sau tricotate, pentru lămpi, reșouri, brichete, lumânări și articole similare; manșoane pentru lămpi cu incandescență și tricoturi tubulare pentru confecționarea acestora, inclusiv impregnate:

 

 

— Manșoane pentru lămpi cu incandescență, impregnate

— Fabricare din tricoturi tubulare

 

— Altele

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

5909-5911

Articole textile pentru utilizări tehnice:

 

 

— Discuri și inele de polizat, altele decât cele din pâslă de la poziția nr. 5911

Fabricare din fire, deșeuri textile sau cârpe de la poziția nr. 6310

 

— Țesături pâslite sau nu, de tipul celor folosite în mod frecvent la fabricarea hârtiei sau cu alte utilizări tehnice, inclusiv impregnate sau îmbrăcate, tubulare sau fără capăt, cu urzeală și/sau bătătură simplă sau multiplă, sau țesături plate, cu urzeală și/sau bătătură multiplă de la poziția nr. 5911

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

următoarele materiale:

fire din politetrafluoretilen (9),

fir multiplu de poliamidă, îmbrăcat, impregnat sau acoperit cu rășină fenolică,

fire din poliamidă aromatică, obținută prin policondensarea m-fenilendiaminei și a acidului izoftalic,

monofire de politetrafluoretilen (9),

fire din fibre textile sintetice de poli-p-fenilen-tereftalamidă,

fire din fibră de sticlă, acoperite cu rășină fenoplastă și izolate cu fire acrilice (9),

monofilamente de copoliester dintr-un poliester, o rășină a acidului tereftalic, 1,4-ciclohexandietanol și acid izoftalic,

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare sau

substanțe chimice sau paste textile

 

— Altele

Fabricare din (8):

fire de nucă de cocos,

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare sau

substanțe chimice sau paste textile

 

Capitolul 60

Materiale tricotate sau croșetate

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare sau

substanțe chimice sau paste textile

 

Capitolul 61

Articole și accesorii vestimentare, tricotate sau croșetate:

 

 

— Obținute prin asamblarea prin coasere sau în alt mod a două sau mai multe piese tricotate sau croșetate, care au fost croite sau obținute direct în anumite forme

Fabricare din fire (8)  (10)

 

— Altele

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare sau

substanțe chimice sau paste textile

 

ex Capitolul 62

Articole și accesorii vestimentare, altele decât cele tricotate sau croșetate, cu excepția:

Fabricare din fire (8)  (10)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 și ex 6211

Articole vestimentare pentru femei, fetițe și bebeluși și accesorii vestimentare brodate pentru bebeluși

Fabricare din fire (10)

sau

Fabricare din țesături nebrodate cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (10)

 

ex 6210 și ex 6216

Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu un strat de poliester aluminizat

Fabricare din fire (10)

sau

Fabricare din țesături neacoperite cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (10)

 

6213 și 6214

Batiste, batiste de buzunar, șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și voalete și articole similare

 

 

— Brodate

Fabricare din fire simple neprelucrate (8)  (10)

sau

Fabricare din țesături nebrodate cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (10)

 

— Altele

Fabricare din fire simple neprelucrate (8)  (10)

sau

Fabricare urmată de o imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (precum spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, contracția la apă, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea mărfurilor neimprimate de la pozițiile nr. 6213 și 6214 folosite să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului

 

6217

Alte accesorii confecționate pentru îmbrăcăminte; părți ale articolelor sau ale accesoriilor de îmbrăcăminte, altele decât cele de la poziția nr. 6212:

 

 

— Brodate

Fabricare din fire (10)

sau

Fabricare din țesături nebrodate cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (10)

 

— Echipamente ignifuge din țesături acoperite cu un strat de poliester aluminizat

Fabricare din fire (10)

sau

Fabricare din țesături neacoperite cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului (10)

 

— Căptușeli pentru gulere și manșete, croite

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare din fire (10)

 

ex Capitolul 63

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau cârpe; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

6301-6304

Pături și pleduri, lenjerie de pat etc.; transperante etc.; alte articole de mobilare:

 

 

— Din pâslă și materiale nețesute

Fabricare din (8):

fibre naturale sau

substanțe chimice sau paste textile

 

— Altele

 

 

— — Brodate

Fabricare din fire simple neprelucrate (10)  (11)

sau

Fabricare din țesături (altele decât tricotate sau croșetate) nebrodate a căror valoare să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— — Altele

Fabricare din fire simple neprelucrate (10)  (11)

 

6305

Saci și sacoșe pentru ambalare

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue care nu sunt cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare sau

substanțe chimice sau paste textile

 

6306

Prelate, tende și storuri pentru exterior; corturi; pânze pentru ambarcațiuni, planșe cu velă sau vehicule cu velă; articole de camping:

 

 

— Din materiale nețesute

Fabricare din (8)  (10):

fibre naturale sau

substanțe chimice sau paste textile

 

— Altele

Fabricare din fire simple neprelucrate (8)  (10)

 

6307

Alte articole confecționate, inclusiv tipare de îmbrăcăminte

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

6308

Seturi compuse din bucăți de țesături și fire, cu sau fără accesorii, pentru confecționarea carpetelor, tapiseriilor, a fețelor de masă sau a șervetelor brodate, sau din articole textile similare, prezentate în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul

Fiecare articol din care este alcătuit setul trebuie să respecte regula care i s-ar aplica în cazul în care nu ar fi prezentat în set. Cu toate acestea, se pot încorpora articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor cumulată să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului

 

ex Capitolul 64

Încălțăminte, ghetre și articole similare; cu excepția:

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția asamblărilor formate din fețe fixate pe tălpile interioare sau pe alte componente ale tălpii de la poziția nr. 6406

 

6406

Părți de încălțăminte (inclusiv fețe, chiar și fixate pe tălpi, altele decât tălpile exterioare); tălpi interioare amovibile, branțuri și articole similare amovibile; ghetre, jambiere și articole similare și părți ale acestora

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 65

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

6503

Pălării și alte articole similare din fetru, confecționate cu ajutorul dosurilor sau al platourilor prevăzute la poziția nr. 6501, împodobite sau nu

Fabricare din fire sau fibre textile (10)

 

6505

Pălării și alte articole similare tricotate, croșetate sau confecționate din dantelă, din fetru sau din alte produse textile, din bucăți (dar nu din benzi), împodobite sau nu; plase și fileuri pentru păr din orice material, împodobite sau nu

Fabricare din fire sau fibre textile (10)

 

ex Capitolul 66

Umbrele, umbrele și umbreluțe de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

6601

Umbrele, umbrele și umbreluțe de soare (inclusiv umbrele tip baston, umbrele de grădină și articole similare)

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 67

Pene și puf prelucrate și articole confecționate din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau materiale similare, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 6803

Articole din ardezie naturală sau aglomerată (ardezină)

Fabricare din ardezie prelucrată

 

ex 6812

Articole din azbest sau din amestecuri pe bază de azbest sau din amestecuri pe bază de azbest și carbonat de magneziu

Fabricare din materiale de la orice poziție

 

ex 6814

Articole din mică, inclusiv mica aglomerată sau reconstituită, pe un suport de hârtie, de carton sau din alte materiale

Fabricare din mică prelucrată (inclusiv mica aglomerată sau reconstituită)

 

Capitolul 69

Produse ceramice

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 70

Sticlă și articole din sticlă; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 7003, ex 7004 și ex 7005

Sticlă cu un strat nereflectorizant

Fabricare din materialele de la poziția nr. 7001

 

7006

Sticla de la pozițiile nr. 7003, 7004 sau 7005, curbată, bizotată, gravată, perforată, emailată sau altfel prelucrată, dar neînrămată și necombinată cu alte materiale:

 

 

— geam plan (substraturi) acoperit cu un strat de metal dielectric, semi-conductor în conformitate cu normele SEMII (12)

Fabricare din geam plan neacoperit (substrat) de la poziția nr. 7006

 

— Altele

Fabricare din materialele de la poziția nr. 7001

 

7007

Geam securit, constând din sticlă călită sau stratificată

Fabricare din materialele de la poziția nr. 7001

 

7008

Geamuri izolante cu straturi multiple

Fabricare din materialele de la poziția nr. 7001

 

7009

Oglinzi din sticlă, înrămate sau nu, inclusiv oglinzi retrovizoare

Fabricare din materialele de la poziția nr. 7001

 

7010

Damigene, sticle, flacoane, borcane, vase, ambalaje tubulare, fiole și alte recipiente din sticlă folosite pentru transportare sau ambalare, din sticlă; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace și alte dispozitive de închidere, din sticlă

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

sau

Tăiere a obiectelor din sticlă, cu condiția ca valoarea obiectelor netăiate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7013

Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, baie, birou, pentru decorarea apartamentelor sau pentru utilizări similare, altele decât cele de la pozițiile nr. 7010 sau 7018

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

sau

Tăiere a obiectelor din sticlă, cu condiția ca valoarea obiectului din sticlă netăiat să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Decorare manuală (cu excepția imprimării serigrafice) a obiectelor de sticlă suflate, cu condiția ca valoarea obiectului de sticlă suflat să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 7019

Articole (altele decât firele) din fibre de sticlă

Fabricare din:

șuvițe, fire răsucite (semitort) sau fire, necolorate, tăiate sau netăiate sau

vată de sticlă

 

ex Capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; bijuterii din imitații; monede; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 7101

Perle naturale sau de cultură, sortate și înșirate temporar pentru facilitarea transportului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 7102, ex 7103 și ex 7104

Pietre prețioase sau semiprețioase prelucrate și pietre sintetice sau reconstituite, prelucrate

Fabricare din pietre prețioase sau semiprețioase, sau din pietre sintetice sau reconstituite, brute

 

7106, 7108 și 7110

Metale prețioase:

 

 

— Sub formă brută

Fabricare din materiale care nu sunt clasificate la pozițiile nr. 7106, 7108 sau 7110

sau

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor prețioase de la pozițiile nr. 7106, 7108 sau 7110

sau

Alierea metalelor prețioase de la pozițiile nr. 7106, 7108 sau 7110 între ele sau cu metale comune

 

— Sub formă semiprelucrată sau de pulbere

Fabricare din metale prețioase sub formă brută

 

ex 7107, ex 7109 și ex 7111

Metale placate sau dublate cu metale prețioase, sub formă semiprelucrată

Fabricare din metale placate sau dublate cu metale prețioase, sub formă brută

 

7116

Obiecte din perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase (naturale, sintetice sau reconstituite)

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7117

Bijuterii din imitații

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

sau

Fabricare din părți de metale comune, neaurite, neargintate, neplatinate, cu condiția ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 72

Fontă, fier și oțel; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

7207

Semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate

Fabricare din materialele de la pozițiile nr. 7201, 7202, 7203, 7204 sau 7205

 

7208-7216

Produse laminate plate, sârmă, tije, bare, profiluri, din fier sau din oțeluri nealiate

Fabricare din fier și din oțeluri nealiate sub formă de lingouri sau alte forme primare de la poziția nr. 7206

 

7217

Sârmă din fier sau din oțeluri nealiate

Fabricare din semifabricatele din fier sau din oțeluri nealiate de la poziția nr. 7207

 

ex 7218,7219-7222

Semifabricate, produse laminate plate, sârmă, bare și profiluri din oțeluri inoxidabile

Fabricare din oțeluri inoxidabile sub formă de lingouri sau alte forme primare de la poziția nr. 7218

 

7223

Sârmă din oțeluri inoxidabile

Fabricare din semifabricatele din oțeluri inoxidabile de la poziția nr. 7218

 

ex 7224,7225-7228

Semifabricate, produse laminate plate, tije și bare rulate în spire nearanjate și profiluri, din alte oțeluri aliate, tije și bare tubulare pentru foraj, din oțeluri aliate sau nealiate

Fabricare din oțeluri sub formă de lingouri sau în alte forme primare similare de la pozițiile nr. 7206, 7218 sau 7224

 

7229

Sârmă din alte oțeluri aliate

Fabricare din semifabricate din alte oțeluri aliate de la poziția nr. 7224

 

ex Capitolul 73

Articole din fontă, fier sau oțel; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 7301

Palplanșe

Fabricare din materialele de la poziția nr. 7206

 

7302

Elemente de cale ferată din fontă, fier sau oțel: șine, contrașine și cremaliere, ace de macaz, inimi de macaz, macazuri și alte elemente de încrucișare sau de schimbare de cale, traverse, eclise, cuzineți, pene de fixare, paturi de șină de cale ferată, plăci de strângere, plăci și bare de ecartament și alte piese pentru instalarea, îmbinarea sau fixarea șinelor

Fabricare din materialele de la poziția nr. 7206

 

7304, 7305 și 7306

Tuburi, țevi și profiluri tubulare, din fier sau din oțel

Fabricare din materialele de la poziția nr. 7206, 7207, 7218 sau 7224

 

ex 7307

Accesorii pentru țevi din oțeluri inoxidabile (ISO nr. X5CrNiMo 1712) constând din mai multe piese

Strunjire, perforare, alezare, filetare, debavurare și sablare a eboșelor de forjare a căror valoare totală nu depășește 35 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7308

Structuri și părți de structuri (de exemplu, poduri și elemente de poduri, porți de ecluze, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși, ferestre și tocurile lor, șambrane și praguri, obloane, balustrade), din fontă, fier sau oțel, cu excepția structurilor prefabricate de la poziția nr. 9406; tablă, bare, profiluri, tuburi și produse similare, din fontă, fier sau oțel, pregătite în vederea folosirii lor în construcții

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, nu se pot utiliza profilurile obținute prin sudare de la poziția nr. 7301

 

ex 7315

Lanțuri antiderapante

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor de la poziția nr. 7315 folosite nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 74

Cupru și articole din cupru; cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7401

Mată de cupru, cupru de cementare (precipitat de cupru)

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

7402

Cupru nerafinat; anozi de cupru pentru rafinare electrolitică

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

7403

Cupru rafinat și aliaje de cupru sub formă brută:

 

 

— Cupru rafinat

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

— Aliaje de cupru și cupru rafinat conținând alte elemente

Fabricare din cupru rafinat, sub formă brută, sau din deșeuri și resturi de cupru

 

7404

Deșeuri și resturi de cupru

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

7405

Aliaje intermediare din cupru

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 75

Nichel și articole din nichel; cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7501 la 7503

Mată de nichel, oxizi de nichel sinterizați și alte produse intermediare din metalurgia nichelului; nichel sub formă brută; deșeuri și resturi de nichel

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 76

Aluminiu și articole din aluminiu; cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7601

Aluminiu sub formă brută

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare prin tratament termic sau electrolitic din aluminiu nealiat sau din deșeuri și resturi de aluminiu

 

7602

Deșeuri și resturi de aluminiu

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 7616

Articole din aluminiu, altele decât sitele metalice (inclusiv sitele continue sau fără sfârșit), grilaje și plase, din sârmă, tablă, metal expandat sau bandă dezdoită, din aluminiu

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza sitele metalice (inclusiv sitele continue sau fără sfârșit), grilaje și plase, din sârmă, tablă, metal expandat sau bandă dezdoită, din aluminiu

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 77

Rezervat pentru o eventuală utilizare ulterioară în Sistemul Armonizat

 

 

ex Capitolul 78

Plumb și articole din plumb; cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7801

Plumb sub formă brută:

 

 

— Plumb rafinat

Fabricare din plumb nerafinat

 

— Altele

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, deșeurile și resturile de la poziția nr. 7802 nu se pot utiliza

 

7802

Deșeuri și resturi de plumb

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 79

Zinc și articole din zinc; cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

7901

Zinc sub formă brută

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, deșeurile și resturile de la poziția nr. 7902 nu se pot utiliza

 

7902

Deșeuri și resturi de zinc

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 80

Staniu și articole din staniu; cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8001

Staniu sub formă brută

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, deșeurile și resturile de la poziția nr. 8002 nu se pot utiliza

 

8002 la 8007

Deșeuri și resturi din staniu; alte articole din staniu

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

Capitolul 81

Alte metale comune; materiale metaloceramice; articole din aceste materiale:

 

 

— Alte metale comune, prelucrate, articole din alte metale comune

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate clasificate în aceeași poziție cu produsul nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex Capitolul 82

Unelte, ustensile, articole de cuțitărie, tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale comune; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

8206

Unelte de la cel puțin două din pozițiile nr. 8202 la 8205, prezentate în seturi pentru vânzarea cu amănuntul

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât nr. 8202 la 8205. Cu toate acestea, uneltele de la pozițiile nr. 8202 la 8205 pot fi folosite la alcătuirea setului, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului respectiv

 

8207

Unelte interschimbabile pentru ustensile manuale, mecanice sau nu, sau pentru mașini-unelte (de exemplu, pentru ambutisare, ștanțare, poansonare, înfiletare, filetare, perforare, alezare, broșare, frezare, strunjire, înșurubare), inclusiv filiere pentru etirarea sau extruziunea metalelor, precum și unelte de forare sau sondare

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8208

Cuțite și lame de tăiat, pentru mașini sau pentru aparate mecanice

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 8211

Cuțite (altele decât cele de la poziția nr. 8208) cu lama ascuțită sau zimțată, inclusiv cosoarele

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza lamele de cuțite și mânerele din metale comune

 

8214

Alte articole de tăiat (de exemplu, mașini de tuns, cuțite de ghilotină, cuțite de tranșat sau de tocat, satâre de măcelărie și de bucătărie și cuțite de tăiat hârtie); instrumente și seturi de instrumente pentru manichiură sau pedichiură (inclusiv pile de unghii)

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza mânerele din metale comune

 

8215

Linguri, furculițe, polonice, spumiere, palete pentru prăjituri, cuțite speciale pentru pește sau unt, clești pentru zahăr și articole similare

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza mânerele din metale comune

 

ex Capitolul 83

Articole diverse din metale comune, cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 8302

Alte garnituri, închizători și articole similare pentru clădiri și sisteme de închidere automată a ușii

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza celelalte materiale de la poziția nr. 8302, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 8306

Statuete și alte obiecte de ornament din metale comune

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza celelalte materiale de la poziția nr. 8306, cu condiția ca valoarea lor să nu depășească 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice, părți ale acestor mașini sau aparate, cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8401

Elemente combustibile nucleare

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul (13)

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8402

Cazane de aburi (generatoare de aburi), altele decât cazanele pentru încălzire centrală menite să producă apă caldă și abur de joasă presiune; cazane „cu apă supraîncălzită”

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8403 și ex 8404

Cazane pentru încălzire centrală, altele decât cele de la poziția nr. 8402 și aparatele auxiliare pentru cazane pentru încălzire centrală

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât nr. 8403 sau 8404

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

8406

Turbine cu abur și alte turbine cu vapori

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8407

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8408

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel)

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8409

Părți destinate exclusiv sau în principal motoarelor de la pozițiile nr. 8407 sau 8408

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8411

Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8412

Alte motoare și mașini motrice

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 8413

Pompe volumetrice rotative

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8414

Ventilatoare, exhaustoare industriale și similare

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8415

Mașini si aparate pentru condiționarea aerului care conțin un ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a temperaturii și a umidității, inclusiv cele în care nu se poate regla separat umiditatea

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8418

Frigidere, congelatoare și alte materiale, mașini și aparate pentru producerea frigului, cu echipament electric sau altfel; pompe de căldură, altele decât mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția nr. 8415

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8419

Mașini pentru industria lemnului, a pastei de hârtie, a hârtiei și a cartonului

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor utilizate, clasificate în aceeași poziție cu produsul, nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8420

Calandre și laminoare, altele decât cele pentru metale sau sticlă și cilindri pentru acestea

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor utilizate, clasificate în aceeași poziție cu produsul, nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8423

Aparate și instrumente de cântărit, inclusiv bascule și balanțe pentru verificarea pieselor industriale, dar cu excepția balanțelor sensibile la o greutate de 5 cg sau mai mică; greutăți pentru orice balanțe

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8425-8428

Mașini și aparate de ridicat, de încărcat, de descărcat sau de manipulat

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor de la nr. 8431 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8429

Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă), gredere, nivelatoare, screpere, lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și încărcătoare cu palete, compactoare și rulouri compresoare, autopropulsate:

 

 

— Rulouri compresoare

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor de la nr. 8431 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8430

Alte mașini și aparate pentru terasarea, nivelarea, decaparea, excavarea, compactarea, extracția sau forarea pământului, a mineralelor sau a minereurilor; sonete pentru baterea piloților și mașini pentru extragerea piloților; pluguri și alte dispozitive de îndepărtat zăpada

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor de la nr. 8431 utilizate nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8431

Părți destinate exclusiv sau în principal rulourilor compresoare

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8439

Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materii fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau a cartonului

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor utilizate, clasificate în aceeași poziție cu produsul, nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8441

Alte mașini și aparate pentru prelucrarea pastei de hârtie, a hârtiei și a cartonului, inclusiv mașinile de tăiat de orice fel

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor utilizate, clasificate în aceeași poziție cu produsul, nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8444-8447

Mașini de la aceste poziții folosite în industria textilă

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 8448

Mașini și aparate auxiliare pentru utilizare cu mașinile de la pozițiile nr. 8444 și 8445

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8452

Mașini de cusut, altele decât mașinile de cusut cărți de la poziția nr. 8440; mobilă, suporți și acoperitoare special concepute pentru mașini de cusut; ace pentru mașini de cusut:

 

 

— Mașini de cusut cu o singură împunsătură de suveică, al căror cap cântărește cel mult 16 kg fără motor sau 17 kg cu motor

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului,

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite la asamblarea capului (motor exclus) nu depășește valoarea materialelor originare folosite și

mecanismele de întindere a firului, mecanismul de agățare și mecanismul zig-zag sunt originare

 

— Altele

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8456-8466

Mașini, mașini-unelte și părțile și accesoriile acestora de la pozițiile nr. 8456-8466

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8469-8472

Mașini și echipamente de birou (de exemplu, mașini de scris, mașini de calculat, mașini automate de prelucrare a datelor, de multiplicat, aparate de capsat)

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8480

Rame pentru turnătorie; plăci de bază pentru matrițe; modele pentru matrițe; matrițe pentru metale (altele decât lingotierele), carburi metalice, sticlă, materiale minerale, cauciuc sau materiale plastice

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8482

Rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu ace

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8484

Garnituri de etanșare metalo-plastice; seturi sau sortimente de garnituri de compoziții diferite prezentate în pungi, plicuri sau ambalaje asemănătoare; garnituri pentru etanșări mecanice

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8485

Părți de mașini sau de aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în prezentul capitol, fără conexiuni electrice, părți izolate electric, bobinaje, contacte sau alte caracteristici electrice

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 85

Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului, aparate de înregistrare sau de reproducere a imaginii și a sunetului în televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate, cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8501

Motoare și generatoare electrice, cu excepția grupurilor electrogene

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor utilizate de la poziția nr. 8503 nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8502

Grupuri electrogene și convertizoare rotative electrice

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea cumulată a materialelor utilizate de la pozițiile nr. 8501 și 8503 nu depășește10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8504

Unități de alimentare electrică de tipul celor folosite cu mașinile automate de prelucrare a datelor

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 8518

Microfoane și suporturile acestora; difuzoare, chiar și montate în carcasele lor; amplificatoare electrice de audiofrecvență; aparate electrice de amplificare a sunetului

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8519

Patefoane, gramofoane, picupuri, casetofoane și alte aparate de reproducere a sunetului, fără dispozitiv de înregistrare a sunetului

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8520

Magnetofoane și alte aparate de înregistrare a sunetului, cu sau fără dispozitiv de reproducere a sunetului

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8521

Aparate de înregistrare sau reproducere videofonice, cu sau fără receptor de semnale videofonice

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8522

Părți și accesorii destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile nr. 8519 la 8521

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8523

Suporturi pregătite pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, dar neînregistrate, altele decât produsele de la capitolul 37

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8524

Discuri, benzi și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matrițele și formele galvanice pentru fabricarea discurilor, dar cu excepția produselor de la capitolul 37:

 

 

— Matrițe și forme galvanice pentru fabricarea discurilor

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor utilizate de la poziția nr. 8523 nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8525

Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune sau televiziune, cu sau fără aparat de recepție, de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune; camere de luat vederi fixe video și alte camere video

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8526

Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar), aparate de radionavigație și aparate de radiotelecomandă

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8527

Aparate de recepție pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar și combinate în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8528

Aparate receptoare de televiziune, chiar și cele care includ un aparat de recepție radio sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor; monitoare video și proiectoare video

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8529

Părți destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile nr. 8525-8528:

 

 

— Destinate exclusiv sau în principal aparatelor de înregistrare sau de reproducere videofonică

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8535 și 8536

Aparatură pentru tăierea, secționarea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor utilizate de la poziția nr. 8538 nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8537

Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi, incluzând mai multe aparate de la pozițiile nr. 8535 sau 8536, pentru comanda sau distribuirea electrică, inclusiv cele care incorporează instrumente sau aparate de la capitolul 90, precum și aparatele cu control numeric, altele decât aparatele de comutare de la poziția nr. 8517

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor utilizate de la poziția nr. 8538 nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8541

Diode, tranzistoare și alte dispozitive similare cu semiconductori, cu excepția discurilor (wafers) nedecupate încă în microplachete

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8542

Circuite integrate și micro-montaje electronice

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor utilizate de la pozițiile nr. 8541 sau 8542 nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

8544

Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) și alți conductori izolați electric (chiar și emailați sau oxidați anodic), cu sau fără piese conectoare; cabluri de fibre optice, alcătuite din fibre izolate individual, chiar și echipate cu conductori electrici sau prevăzute cu piese conectoare

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8545

Electrozi din cărbune, perii de cărbune, cărbuni pentru lămpi sau pentru baterii și alte articole din grafit sau din alt tip de cărbune, cu sau fără metal, pentru utilizări electrice

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8546

Izolatori electrici din orice material

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8547

Piese izolante, în întregime din materiale izolante sau conținând piese metalice de asamblare simple (de exemplu, dulii cu filet), încorporate în masă, pentru mașini, aparate sau instalații electrice, altele decât izolatorii de la poziția nr. 8546; țevi izolatoare și piesele lor de racordare, din metale comune, izolate în interior

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8548

Deșeuri și resturi de pile, de baterii de pile și de acumulatori electrici; pile, baterii de pile electrice scoase din uz și acumulatori electrici scoși din uz; părți electrice de mașini sau aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în prezentul capitol

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 86

Vehicule și echipamente pentru calea ferată sau similare și părți ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de trafic, cu excepția:

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8608

Material fix pentru căi ferate sau similare; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare, de siguranță, de control sau de comandă pentru căile ferate sau similare, rutiere sau fluviale, zone sau parcuri de staționare, instalații portuare sau aerodromuri; părți ale acestora

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 87

Autoturisme, tractoare, vehicule cu două sau trei roți și alte vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora, cu excepția:

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

8709

Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite în fabrici, antrepozite, porturi sau aeroporturi pentru transportarea mărfurilor pe distanțe scurte; autocărucioare de tipul celor folosite în gări; părțile acestora

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8710

Tancuri și automobile blindate de luptă, armate sau nu; părțile acestora

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8711

Motociclete (inclusiv mopede) și vehicule cu două roți echipate cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe:

 

 

— Cu motor cu piston alternativ, cu capacitatea cilindrică:

 

 

— Până la 50 cm3

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 20 % din prețul franco fabrică al produsului

— — Peste 50 cm3

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

— Altele

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8712

Biciclete fără rulmenți cu bile

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la poziția nr. 8714

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8715

Cărucioare și vehicule similare pentru transportul copiilor și părți ale acestora

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

8716

Remorci și semiremorci pentru orice vehicule; alte vehicule neautomobile; părți ale acestora

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 88

Navigație aeriană sau spațială; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 8804

Rotoșute

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv toate materialele de la poziția nr. 8804

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

8805

Aparate și dispozitive pentru lansarea vehiculelor aeriene; aparate și dispozitive pentru apuntarea vehiculelor aeriene și aparate și dispozitive similare; simulatoare de zbor pentru antrenament la sol; părți ale acestora

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

Capitolul 89

Nave și alte structuri plutitoare pentru navigație maritimă sau fluvială

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, tipurile de cocă de la poziția nr. 8906 nu se pot utiliza

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex Capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți și accesorii ale acestor instrumente și aparate; cu excepția:

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9001

Fibre optice și fascicule de fibre optice; cabluri din fibre optice, altele decât cele de la poziția nr. 8544; materiale polarizante sub formă de foi sau plăci; lentile (inclusiv lentilele de contact), prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice materiale, nemontate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9002

Lentile, prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, montate, pentru instrumente sau aparate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9004

Ochelari (de corecție, de protecție sau alții) și articole similare

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 9005

Binocluri, lunete, telescoape optice și monturile acestora

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul,

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 9006

Aparate fotografice; aparate și dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi, pentru producerea luminii de blitz în tehnica fotografică, cu excepția lămpilor și tuburilor cu aprindere electrică

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul,

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9007

Camere și proiectoare cinematografice, chiar conținând aparate pentru înregistrarea sau redarea sunetului

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul,

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9011

Microscoape optice, inclusiv microscoapele pentru fotomicrografie, cinefotomicrografie sau microproiecție

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul,

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 9014

Alte instrumente și aparate de navigație

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9015

Instrumente și aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, de nivelment, de fotogrammetrie, de hidrografie, de oceanografie, de hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, cu excepția busolelor; telemetre

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9016

Balanțe sensibile la o greutate de 5 cg sau mai mică, cu sau fără greutăți

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9017

Instrumente de desen, de trasaj sau de calcul matematic (de exemplu, aparate de desenat, pantografe, raportoare, truse, rigle și cercuri de calcul); instrumente de măsurat lungimi, pentru folosință manuală (de exemplu, metri, micrometre, șublere și calibre), nedenumite și necuprinse în altă parte în prezentul capitol

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9018

Instrumente și aparate pentru medicina generală, chirurgie, stomatologie sau medicina veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie, alte aparate electromedicale, precum și aparate pentru testarea vederii:

 

 

— Fotolii stomatologice încorporând aparate stomatologice

Fabricare din materiale de la orice poziție, inclusiv din celelalte materiale de la poziția nr. 9018

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

— Altele

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

9019

Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate de psihotehnică; aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de aerosolterapie, aparate respiratorii de reanimare și alte aparate de terapie respiratorie

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

9020

Alte aparate respiratorii și măști de gaze, cu excepția măștilor de protecție lipsite de mecanisme și de filtre interschimbabile

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 25 % din prețul franco fabrică al produsului

9024

Mașini și aparate pentru testarea durității, a tracțiunii, a compresiunii, a elasticității sau a altor proprietăți mecanice ale materialelor (de exemplu, metale, lemn, textile, hârtie, materiale plastice)

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9025

Densimetre, areometre și instrumente plutitoare similare, termometre, pirometre, barometre, higrometre și psihrometre, cu înregistrare sau nu, chiar și combinate între ele

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9026

Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlarea debitului, a nivelului, a presiunii sau a altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de căldură), cu excepția instrumentelor și aparatelor de la pozițiile nr. 9014, 9015, 9028 sau 9032

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9027

Instrumente și aparate pentru analize fizice sau chimice (de exemplu, polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare de gaz sau de fum); instrumente și aparate pentru testarea vâscozității, a porozității, a dilatării, a tensiunii superficiale sau similare sau pentru măsurări calorimetrice, acustice sau fotometrice (inclusiv indicatoarele de timp de expunere); microtoame

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9028

Contoare de gaz, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoarele pentru etalonarea acestora:

 

 

— Părți și accesorii

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9029

Alte contoare (de exemplu, contoare de turații, contoare de producție, taximetre, totalizatoare de kilometraj, podometre); indicatoare de viteză și tahometre, altele decât cele de la pozițiile nr. 9014 sau 9015; stroboscoape

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9030

Osciloscoape, analizoare de spectru și alte instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlarea mărimilor electrice; instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea radiațiilor alfa, beta, gama, X, cosmice sau alte radiații ionizante

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9031

Instrumente, aparate și mașini de măsură sau de control, nedenumite și necuprinse în altă parte în prezentul capitol; proiectoare de profiluri

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9032

Instrumente și aparate pentru reglare automată sau control automat

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9033

Părți și accesorii nedenumite și necuprinse în altă parte în prezentul capitol, pentru mașini, aparate, instrumente sau articole de la capitolul 90

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 91

Articole de ceasornicărie; cu excepția

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9105

Ceasuri deșteptătoare, pendule, orologii și aparate de ceasornicărie similare, cu altfel de mecanisme decât cele de ceas de mână

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9109

Mecanisme de ceasornicărie, complete și asamblate, altele decât cele de ceas de mână

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

valoarea tuturor materialelor neoriginare folosite nu depășește valoarea materialelor originare folosite

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9110

Mecanisme de ceasornicărie complete, neasamblate sau parțial asamblate (set de mecanisme), mecanisme de ceasornicărie incomplete, asamblate; eboșe pentru mecanisme de ceasornicărie

Fabricare la care:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului și

în limita indicată mai sus, valoarea materialelor de la poziția nr. 9114 nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9111

Carcase de ceasuri de mână de la pozițiile nr. 9101 și 9102 și părți ale acestora

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9112

Carcase de diferite tipuri de articole de ceasornicărie și părți ale acestora

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

9113

Brățări de ceasuri și părți ale acestora:

 

 

— Din metale comune, chiar și aurite sau argintate, sau placate sau dublate cu metale prețioase

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

— Altele

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 92

Instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 93

Arme, muniții și părți și accesorii ale acestora

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 94

Mobilă; mobilier medico-chirurgical; articole pentru pat și similare; aparate de iluminat, nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

ex 9401 și ex 9403

Mobile din metale comune, conținând țesături neumplute cu bumbac, cu o greutate maximă de 300 g/m2

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

sau

Fabricare din țesături de bumbac sub forme care pot fi deja folosite de la pozițiile nr. 9401 sau 9403, cu condiția ca:

valoarea lor să nu depășească 25 % din prețul franco fabrică al produsului și ca

toate celelalte materiale utilizate să fie originare și clasificate la o altă poziție decât nr. 9401 sau 9403

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 40 % din prețul franco fabrică al produsului

9405

Aparate de iluminat (inclusiv proiectoare și reflectoare) și părți ale acestora, nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare, care au o sursă de iluminat permanentă, fixă și părți ale acestora, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9406

Structuri prefabricate

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex Capitolul 95

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

9503

Alte jucării; modele reduse la scară și modele similare pentru divertisment, animate sau nu; jocuri enigmistice de tip „puzzle” de orice fel

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 9506

Crose de golf și părți de crose

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza eboșele pentru fabricarea capetelor de crose de golf

 

ex Capitolul 96

Articole diverse; cu excepția:

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 

ex 9601 și ex 9602

Articole din materiale de origine animală, vegetală sau minerală, folosite pentru sculptare

Fabricare din materiale utilizate pentru sculptare de la aceste poziții

 

ex 9603

Articole din industria periilor (cu excepția măturilor și măturicilor legate în mănunchiuri, cu sau fără mâner, a pensulelor obținute din păr de jder sau veveriță), mături mecanice pentru folosire manuală, altele decât cele cu motor, tampoane și rulouri pentru vopsit și zugrăvit, raclete din cauciuc sau din materiale elastice similare

Fabricare la care valoarea materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9605

Seturi de voiaj pentru toaleta personală, pentru cusut, pentru curățat încălțăminte sau haine

Fiecare articol care face parte din set trebuie să respecte regula care i s-ar aplica în cazul în care nu ar fi prezentat ca atare în acest set. Cu toate acestea, se pot include și articole neoriginare, cu condiția ca valoarea lor cumulată să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului

 

9606

Nasturi, butoni și capse, forme pentru nasturi și alte părți de nasturi sau de capse; eboșe de nasturi

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

9608

Stilouri și pixuri cu bilă; stilouri și marcatoare cu vârf din fetru sau din alte materiale poroase; stilouri cu peniță și altele tipuri de stilouri; stilete pentru multiplicatoare; creioane cu mine interschimbabile; port-creioane, port-stilouri și articole similare; părți (inclusiv capace și agățători) ale acestor articole, cu excepția celor de la poziția nr. 9609

Fabricare la care toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul. Cu toate acestea, se pot utiliza penițele și vârfurile pentru penițe, clasificate la aceeași poziție cu produsul

 

9612

Panglici pentru mașina de scris și articole similare impregnate cu tuș sau cerneală sau altfel preparate pentru a lăsa amprente, chiar și montate pe bobine sau în cartușe; tușiere, chiar și impregnate cu cerneală, cu sau fără cutie

Fabricare la care:

toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 9613

Aprinzătoare piezoelectrice

Fabricare la care valoarea tuturor materialelor de la poziția nr. 9613 folosite nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex 9614

Pipe, inclusiv capetele de pipă

Fabricare din eboșe

 

Capitolul 97

Obiecte de artă, de colecție sau antichități

Toate materialele utilizate sunt clasificate într-o altă poziție decât produsul

 


(1)  Excepția cu privire la varietatea de porumb Zea indurata se aplică până la 31 decembrie 2002.

(2)  Procesele specifice sunt prezentate în notele introductive 7.1 și 7.3.

(3)  Procesele specifice sunt prezentate în nota introductivă 7.2.

(4)  Nota 3 din capitolul 32 precizează că este vorba despre preparate pe bază de materii colorante de tipul celor folosite pentru a colora orice material sau marfă, menite ca ingrediente la fabricarea preparatelor colorante, cu condiția ca ele să nu fie clasificate la o altă poziție din capitolul 32.

(5)  Prin „grup” se înțelege orice parte a textului de la prezenta poziție cuprinsă între două semne punct și virgulă.

(6)  Pentru produsele alcătuite din materiale clasificate, pe de o parte la pozițiile nr. 3901-3906 și pe de altă parte la pozițiile nr. 3907-3911, prezenta dispoziție se aplică doar categoriei de produse care predomină în greutate.

(7)  Se consideră foarte transparente urmatoarele benzi: benzile a căror lipsă de transparență optică – măsurată după ASTM-D 1003-16 cu nefelometrul Gardner (factor de netransparență) – este mai mică de 2 %.

(8)  Condițiile speciale aplicabile produselor formate dintr-un amestec de materiale textile sunt prezentate în nota introductivă 5.

(9)  Utilizarea acestui produs este limitată la fabricarea țesăturilor de tipul celor utilizate la fabricarea hârtiei.

(10)  A se vedea nota introductivă 6.

(11)  A se vedea nota introductivă 6 pentru articolele din tricot neelastic și necauciucat, obținute prin coasere sau asamblare de părți de materiale din tricot (croite sau tricotate direct în formă).

(12)  SEMII – Institutul de Echipamente și Materiale Semiconductoare (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).

(13)  Această regulă se aplică până la data de 31 decembrie 2005.


ANEXA C

CERTIFICAT DE CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR EUR.1 ȘI CEREREA PENTRU CERTIFICAT

Instrucțiuni de tipărire

1.   Formatul certificatului este de 210 × 297 milimetri, fiind admisă pentru lungime o toleranță maximă de 5 milimetri în minus și de 8 milimetri în plus. Se utilizează hârtie albă, fără paste mecanice, încleiată pentru scris și cântărind cel puțin 25 de grame pe metrul pătrat. Imprimarea pe fond a certificatului este ghiloșată, de culoare verde, scoțând în evidență toate falsificările efectuate cu mijloace mecanice sau chimice.

2.   Autoritățile competente ale statelor membre ale Comunității își pot rezerva dreptul de imprimare a certificatelor sau pot încredința acest drept tipografiilor care au primit autorizație. În acest caz, pe fiecare certificat se face trimitere la această autorizație. Pe fiecare certificat se menționează numele și adresa tipografiei sau se indică un semn care să permită identificarea acesteia. De asemenea, certificatul poartă un număr de serie, tipărit sau nu, menit să îl identifice.

Image

Image

Image

Image


ANEXA D

DECLARAȚIA PE FACTURĂ

Declarația pe factură, al cărei text figurează mai jos, se întocmește în concordanță cu notele de subsol. Cu toate acestea, nu este necesară reproducerea acestor note.

Versiunea engleză

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2).

Versiunea daneză

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2)

Versiunea germană

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … -Ursprungswaren sind (2)

Versiunea greacă

Ο εξαγωγεας των προϊόντων που καλόπτονται από το παρόν έγγραψο (άδεια τελωνείου αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2)

Versiunea spaniolă

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2)

Versiunea finlandeză

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … -alkuperätuotteita (2)

Versiunea franceză

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)

Versiunea italiană

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2)

Versiunea olandeză

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… -oorsprong zijn (2)

Versiunea portugheză

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2)

Versiunea suedeză

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …-ursprung (2)

 (3)

(Locul și data)

 (4)

(Semnătura exportatorului și indicarea numelui complet al persoanei care semnează declarația)


(1)  În cazul în care declarația pe factură se întocmește de către un exportator autorizat în sensul articolului 22 din prezentul regulament, se menționează aici numărul autorizației exportatorului respectiv. În cazul în care declarația pe factură nu se întocmește de către un exportator autorizat, se omite mențiunea dintre paranteze, sau se lasă necompletat spațiul prevăzut.

(2)  Se indică originea produselor.

(3)  Aceste indicații sunt facultative dacă informațiile figurează în documentul propriu-zis.

(4)  A se vedea articolul 21 alineatul (5) din prezentul regulament. În cazurile în care exportatorul nu este obligat să semneze, scutirea de semnătură anulează și obligația de a indica numele semnatarului.


Top