EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0070

Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoare de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

OJ L 10, 13.1.2001, p. 33–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 141 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 98 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 98 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/70/oj

08/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

98


32001R0070


L 010/33

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 70/2001 AL COMISIEI

din 12 ianuarie 2001

privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoare de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (1), în special articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și litera (b),

după publicarea proiectului prezentului regulament (2),

după consultarea Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 994/98 împuternicește Comisia să declare în conformitate cu articolul 87 din tratat că, în anumite condiții, ajutorul acordat întreprinderilor mici și mijlocii este compatibil cu piața comună și nu este supus obligației de notificare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) din tratat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 994/98 conferă, de asemenea, Comisiei competența de a declara, în conformitate cu articolul 87 din tratat, că ajutorul care respectă harta aprobată de Comisie pentru fiecare stat membru, pentru acordarea ajutorului regional, este compatibil cu piața comună și nu este supus obligației de notificare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) din tratat.

(3)

În numeroase decizii, Comisia a aplicat articolele 87 și 88 din tratat întreprinderilor mici și mijlocii stabilite atât în zone asistate, cât și în afara lor și și-a expus politica în acest domeniu, cel mai recent în orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (3) și în orientările privind ajutorul de stat regional (4). În temeiul experienței considerabile dobândite de către Comisie în aplicarea articolelor menționate în cazul întreprinderilor mici și mijlocii și în temeiul textelor generale cu privire la întreprinderile mici și mijlocii și la ajutorul regional, publicate de Comisie în baza articolelor menționate, este necesar, pentru a garanta o supraveghere eficientă și pentru a simplifica procedurile administrative, fără a diminua controlul pe care Comisia îl exercită, ca aceasta să facă uz de competențele pe care i le conferă Regulamentul (CE) nr. 994/98.

(4)

Prezentul regulament nu exclude posibilitatea ca statele membre să notifice un ajutor în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii. Comisia va examina această notificare, mai ales în temeiul criteriilor stabilite de prezentul regulament. Orientările privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii vor fi abrogate de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, conținutul lor fiind înlocuit de prezentul regulament.

(5)

Întreprinderile mici și mijlocii joacă un rol determinant în crearea de locuri de muncă și, într-un sens mai larg, acționează ca un factor de stabilitate socială și de dinamism economic. Dezvoltarea acestor întreprinderi poate totuși să fie limitată de imperfecțiunile pieței. Adesea, le este dificil să aibă acces la capital sau credit, dat fiind reticențele anumitor piețe financiare de a-și asuma riscurile, precum și garanțiile deseori limitate pe care acestea le pot oferi. Resursele lor limitate pot, de asemenea, limita posibilitățile de acces la informație, mai ales în ceea ce privește noile tehnologii și piețele potențiale. Având în vedere aceste considerente, ajutoarele exceptate în temeiul prezentului regulament trebuie să aibă ca scop facilitarea dezvoltării activităților economice ale întreprinderilor mici și mijlocii, fără să afecteze condițiile de comerț într-o măsură contrară interesului comun.

(6)

Prezentul regulament trebuie să excepteze orice ajutor individual care îndeplinește toate condițiile relevante prevăzute de acesta, precum și orice schemă de ajutor, cu condiția ca orice ajutor care poate fi acordat în cadrul unei asemenea scheme să îndeplinească toate condițiile relevante prevăzute de prezentul regulament. Pentru a garanta o supraveghere eficientă și pentru a simplifica procedurile administrative fără a diminua controlul exercitat de Comisie, schemele de ajutor și ajutoarele individuale acordate în afara oricărei scheme de ajutor trebuie să conțină o referire expresă la prezentul regulament.

(7)

Prezentul regulament trebuie să se aplice fără să aducă atingere regulilor speciale stabilite de anumite regulamente și directive privind ajutorul de stat în anumite sectoare, cum ar fi regulile existente pentru construcțiile navale, dar nu se aplică în sectoarele agriculturii, pescuitului și/sau acvaculturii.

(8)

Pentru a elimina orice diferență care poate determina denaturări ale concurenței, pentru a facilita coordonarea între diferitele inițiative comunitare și naționale privind întreprinderile mici și mijlocii și din motive de claritate administrativă și de certitudine juridică, definiția întreprinderilor mici și mijlocii utilizată de prezentul regulament trebuie să fie cea din Recomandarea nr. 96/280/CE a Comisiei din 3 aprilie 1996, privind definirea întreprinderilor mici și mijlocii (5), definiție ce a fost, de asemenea, utilizată în orientările privind ajutorul de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii (6).

(9)

În conformitate cu practica constantă a Comisiei și pentru o mai bună garantare a faptului că ajutorul este proporțional și limitat la cuantumul necesar, pragurile trebuie exprimate în termeni de intensitate a ajutorului în raport cu un ansamblu de costuri eligibile, mai degrabă decât în termeni de cuantumuri maxime ale ajutorului.

(10)

Pentru a determina dacă un ajutor este sau nu compatibil cu piața comună în aplicarea prezentului regulament, este necesar să se ia în considerare intensitatea ajutorului și, deci, cuantumul ajutorului exprimat în echivalent subvenție. Calculul echivalentului subvenție al ajutoarelor plătibile în mai multe tranșe și al ajutoarelor acordate sub formă de credite preferențiale necesită utilizarea ratelor dobânzilor în vigoare pe piață în momentul acordării ajutorului. În vederea unei aplicări uniforme, transparente și simple a regulilor privind ajutoarele de stat, trebuie să se considere că ratele pieței aplicabile în sensul prezentului regulament sunt ratele de referință, cu condiția ca, în cazul unui credit preferențial, creditul să fie susținut de garanții normale și să nu implice un risc anormal. Ratele de referință trebuie să fie cele stabilite periodic de Comisie, pe baza criteriilor obiective și care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene și pe Internet.

(11)

Având în vedere diferențele care există între întreprinderile mici și mijlocii, trebuie fixate plafoane diferite ale intensității ajutorului pentru fiecare dintre aceste două categorii de întreprinderi.

(12)

Plafoanele de intensitate a ajutorului trebuie să fie fixate, pe baza experienței dobândite de Comisie, la un nivel care să răspundă atât necesității de a reduce la minimum denaturarea concurenței în sectorul respectiv, cât și obiectivului care constă în a favoriza dezvoltarea activităților economice ale întreprinderilor mici și mijlocii.

(13)

Este necesar să se definească condiții suplimentare ce trebuie îndeplinite de orice schemă de ajutor sau de orice ajutor individual exceptat de prezentul regulament. Având în vedere articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat, asemenea ajutoare nu trebuie, în mod normal, să aibă drept unic efect reducerea permanentă sau periodică a cheltuielilor de exploatare pe care beneficiarul ar trebui să le suporte în mod normal și care ar trebui să fie proporționale cu dificultățile ce trebuie depășite pentru a garanta beneficiile socio-economice considerate a fi în interesul comun. Trebuie așadar să se limiteze domeniul de aplicare a prezentului regulament la ajutoarele acordate pentru anumite investiții în active corporale și necorporale, anumite servicii furnizate beneficiarilor și anumite alte activități. Având în vedere capacitatea excedentară din sectorul transporturilor în Comunitate, cu excepția materialului feroviar, cheltuielile de investiții eligibile pentru întreprinderile a căror activitate economică principală se desfășoară în sectorul transporturilor nu trebuie să includă și mijloacele și echipamentele de transport.

(14)

Prezentul regulament trebuie să excepteze ajutoarele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, indiferent de situarea lor geografică. Investițiile și crearea de locuri de muncă pot contribui la dezvoltarea economică a regiunilor defavorizate ale Comunității. Întreprinderile mici și mijlocii stabilite în aceste regiuni se confruntă atât cu un dezavantaj structural legat de situarea lor geografică, cât și cu dificultăți determinate de mărimea lor. Este necesar, așadar, să se prevadă plafoane mai mari ale intensității ajutorului pentru întreprinderile mici și mijlocii cu sediul în regiunile asistate.

(15)

Pentru a nu favoriza factorul „capital” al unei investiții în raport cu factorul „muncă”, prezentul regulament trebuie să prevadă posibilitatea de a determina ajutoarele pentru investiții fie pe baza cheltuielilor de investiții, fie pe baza cheltuielilor aferente noilor locuri de muncă legate de realizarea proiectului de investiții.

(16)

În temeiul Acordului Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind subvențiile și măsurile compensatorii (7), prezentul regulament nu trebuie să excepteze ajutoarele pentru export, nici ajutoarele care favorizează producția națională în raport cu produsele importate. Ajutoarele ce urmăresc acoperirea costurilor de participare la târgurile comerciale, costul studiilor sau serviciilor de consultanță necesare lansării unui nou produs sau lansării unui produs existent pe o piață nouă, nu constituie în mod normal ajutoare pentru export.

(17)

Având în vedere necesitatea găsirii unui echilibru adecvat între reducerea la minimum a denaturării concurenței în sectorul care beneficiază de ajutor și obiectivele prezentului regulament, aceasta nu trebuie să excepteze ajutoarele individuale ce depășesc un cuantum maxim determinat, fie că sunt sau nu acordate în cadrul unei scheme de ajutor exceptate de prezentul regulament.

(18)

Pentru a avea certitudinea că ajutorul este necesar și că este de natură să stimuleze dezvoltarea anumitor activități, prezentul regulament nu ar trebui să excepteze ajutoarele destinate activităților pe care beneficiarul le-ar putea deja exercita numai în condițiile pieței.

(19)

Prezentul regulament nu trebuie să excepteze cumulul ajutoarelor cu alte ajutoare de stat, fie că acestea sunt acordate de autoritățile naționale, regionale sau locale, ori cu o finanțare comunitară, în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă acest cumul depășește pragurile prevăzute de prezentul regulament.

(20)

Pentru a asigura transparența și monitorizarea eficientă a ajutoarelor, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/98, trebuie să se stabilească un formular, tip prin intermediul căruia statele membre să furnizeze Comisiei un anumit număr de informații succinte ori de câte ori, în aplicarea prezentului regulament, este pusă în aplicare o schemă de ajutor sau este acordat un ajutor individual în afara unei astfel de scheme, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Pentru aceleași considerente, este necesar să se stabilească reguli privind evidențele pe care statele membre trebuie să le păstreze cu privire la ajutoarele exceptate de prezentul regulament. Comisia trebuie să stabilească obligații precise în ceea ce privește raportul anual pe care statele membre, trebuie să îl transmită acesteia, inclusiv, ținând cont de disponibilitatea extinsă a tehnologiilor necesare, pentru informațiile ce trebuie furnizate în format electronic.

(21)

Având în vedere experiența dobândită de Comisie în acest domeniu și, mai ales, frecvența cu care este, în general, necesară revizuirea politicii în materia ajutoarelor de stat, perioada de aplicare a prezentului regulament trebuie limitată. În cazul în care prezentul regulament expiră fără să fi fost prelungit, schemele de ajutor deja exceptate în conformitate cu prezentul regulament vor continua să fie exceptate pe o perioadă de șase luni,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)   Fără să aducă atingere regulamentelor sau directivelor comunitare specifice, adoptate în temeiul dispozițiilor Tratatului CE, care reglementează acordarea ajutoarelor de stat în sectoare specifice, și pentru ca regulamentele și directivele menționate să fie mai mult sau mai puțin restrictive decât prezentul regulament, acesta se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor mici și mijlocii din toate sectoarele.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

activităților legate de producția, prelucrarea sau comercializarea produselor prevăzute la anexa I la tratat;

(b)

ajutoarelor în favoarea activităților legate de export, și anume ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, de constituirea și funcționarea unei rețele de distribuție sau a altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

(c)

ajutoarelor subordonate utilizării produselor naționale de preferință față de produsele importate.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)

„ajutor” înseamnă orice măsură ce îndeplinește toate criteriile enunțate la articolul 87 alineatul (1) din tratat;

(b)

„întreprinderi mici și mijlocii” înseamnă întreprinderile, așa cum sunt definite la anexa I;

(c)

„investiții în active corporale” înseamnă orice investiție în active fixe corporale legate de crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente sau angajarea într-o activitate care implică o schimbare fundamentală în produsul sau procesul de producție al unei unități existente (mai ales prin raționalizare, diversificare sau modernizare). O investiție în active fixe, realizată sub forma preluării unei unități care s-a închis sau care s-ar fi închis fără această preluare trebuie să fie, de asemenea, considerată o investiție în active corporale;

(d)

„investiții în active necorporale” înseamnă orice investiție în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet, a licențelor, a know-how-ului sau a cunoștințelor tehnice nebrevetate;

(e)

„intensitatea brută a ajutorului” înseamnă cuantumul ajutorului exprimat ca procentaj din costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Atunci când este acordat un ajutor sub o altă formă decât o subvenție, cuantumul ajutorului este echivalentul său subvenție. Ajutoarele plătibile în mai multe tranșe sunt actualizate la valoarea lor din momentul acordării. Rata dobânzii care trebuie folosită pentru actualizare și pentru calcularea cuantumului ajutorului în cazul unui credit preferențial, este rata de referință aplicabilă în momentul acordării ajutorului;

(f)

„intensitatea netă a ajutorului” înseamnă cuantumul ajutorului net, după impozitare, exprimat ca procentaj al costurilor eligibile ale proiectului;

(g)

„numărul de angajați” înseamnă numărul unităților de muncă pe an (UMA), și anume numărul angajaților cu normă întreagă într-un an, munca cu normă parțială și cea sezonieră fiind fracțiuni ale UMA.

Articolul 3

Condiții de exceptare

(1)   Ajutoarele individuale acordate în afara oricărei scheme de ajutor, care îndeplinesc toate condițiile prezentului regulament, sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat, cu condiția să conțină o referință expresă la prezentul regulament, prin citarea titlului acestuia și indicarea referinței de publicare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(2)   Schemele de ajutor care îndeplinesc toate condițiile prezentului regulament sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat, cu condiția ca:

(a)

ajutoarele care pot fi acordate în cadrul acestor scheme să îndeplinească toate condițiile prezentului regulament;

(b)

schemele de ajutor să conțină o referință expresă la prezentul regulament, prin citarea titlului acestuia și indicarea referinței de publicare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(3)   Ajutoarele acordate în conformitate cu schemele menționate la alineatul (2) sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat, dacă îndeplinesc imediat toate condițiile prezentului regulament.

Articolul 4

Investiții

(1)   Ajutoarele pentru investiții în active corporale și necorporale, în cadrul și în afara Comunității, sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat, și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat, dacă îndeplinesc condițiile enunțate la alineatele (2)-(6).

(2)   Intensitatea brută a ajutorului nu poate depăși:

(a)

15 % pentru întreprinderile mici;

(b)

7,5 % pentru întreprinderile mijlocii.

(3)   Atunci când investiția este realizată într-o regiune care poate beneficia de ajutoare regionale, intensitatea ajutorului nu depășește plafonul ajutoarelor regionale pentru investiții fixat în harta aprobată de Comisie pentru fiecare stat membru cu mai mult de:

(a)

10 puncte procentuale brute în regiunile care intră sub incidența articolului 87 alineatul (3) litera (c) din tratat, cu condiția ca intensitatea netă totală a ajutorului să nu depășească 30 % sau

(b)

15 puncte procentuale brute în regiunile care intră sub incidența articolului 87 alineatul (3) litera (a) din tratat, cu condiția ca intensitatea netă totală a ajutorului să nu depășească 75 %.

Plafoanele de ajutor regional mai mari nu se vor aplica decât dacă ajutorul este acordat sub rezerva ca investiția să fie menținută în regiunea beneficiară timp de minimum cinci ani și ca beneficiarul să contribuie la finanțarea sa într-un procentaj de cel puțin 25 %.

(4)   Plafoanele fixate la alineatele (2) și (3) se aplică intensității ajutorului, calculată fie ca procentaj din cheltuielile de investiții eligibile, fie ca procentaj din cheltuielile salariale aferente locurilor de muncă create prin realizarea investiției (ajutoare pentru crearea locurilor de muncă), sau prin combinarea celor două, cu condiția ca ajutorul să nu depășească cuantumul cel mai favorabil care rezultă din aplicarea unuia sau altuia dintre aceste moduri de calcul.

(5)   În cazul în care ajutorul este calculat pe baza cheltuielilor de investiții, costurile eligibile ale unei investiții în active corporale implică costurile terenurilor, ale clădirilor și ale echipamentului. În sectorul transporturilor, cu excepția materialului feroviar rulant, mijloacele și materialul de transport nu sunt incluse în costurile eligibile. Costurile eligibile ale unei investiții în active necorporale reprezintă costurile de achiziție a tehnologiei.

(6)   În cazul în care ajutorul este calculat pe baza locurilor de muncă create, cuantumul ajutorului este exprimat ca procentaj din cheltuielile salariale aferente locurilor de muncă create pe o perioadă de doi ani în conformitate cu următoarele condiții:

(a)

crearea de locuri de muncă trebuie să fie legată de executarea unui proiect de investiții în active corporale sau necorporale. Locurile de muncă trebuie să fie create în termen de trei ani de la realizarea investiției;

(b)

proiectul de investiții trebuie să conducă la o creștere netă a numărului de salariați din unitatea respectivă, în raport cu media celor douăsprezece luni precedente și

(c)

locurile de muncă create trebuie să fie menținute pe o perioadă de minimum cinci ani.

Articolul 5

Servicii de consultanță și alte servicii și activități

Ajutoarele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, care îndeplinesc următoarele condiții, sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat:

(a)

pentru serviciile furnizate de către consilierii externi, ajutorul brut nu depășește 50 % din costurile aferente serviciilor menționate. Serviciile în cauză nu constituie o activitate permanentă sau periodică și nu sunt legate de cheltuielile normale de funcționare a întreprinderii, ca de exemplu serviciile obișnuite de consultanță fiscală sau juridică, sau publicitate;

(b)

pentru participarea la târguri și expoziții, ajutorul brut nu depășește 50 % din costurile suplimentare ce rezultă din închirierea, amenajarea și funcționarea standului. Această exceptare nu este valabilă decât pentru prima participare a unei întreprinderi la un anumit târg sau o anumită expoziție.

Articolul 6

Ajutoare individuale într-un cuantum ridicat

Prezentul regulament nu exceptează ajutoarele individuale ce ating unul dintre cele două praguri următoare:

(a)

totalul costurilor eligibile ale întregului proiect este de cel puțin 25 de milioane de euro și

(i)

în regiunile care nu se califică pentru ajutor regional, intensitatea brută a ajutorului atinge cel puțin 50 % din plafoanele prevăzute la articolul 4 alineatul (2);

(ii)

în regiunile care se califică pentru ajutor regional, intensitatea netă a ajutorului atinge cel puțin 50 % din plafonul net al ajutorului definit în harta ajutoarelor regionale pentru regiunea respectivă; sau

(b)

valoarea brută totală a ajutorului atinge cel puțin 15 milioane de euro.

Articolul 7

Necesitatea ajutorului

Ajutorul nu este exceptat de prezentul regulament decât în cazul în care, înainte de începerea lucrărilor de executare a proiectului care face obiectul ajutorului:

beneficiarul a adresat o cerere de ajutor statului membru sau

statul membru a adoptat dispoziții legislative care instituie un drept la ajutor pe baza unor criterii obiective și fără ca statul membru să exercite suplimentar puteri discreționare.

Articolul 8

Cumul

(1)   Plafoanele de ajutor prevăzute la articolele 4, 5 și 6 sunt aplicabile indiferent dacă ajutorul pentru proiect este finanțat integral din resursele statului sau parțial din resurse comunitare.

(2)   Ajutoarele exceptate de prezentul regulament nu pot fi cumulate cu nici un alt ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din tratat, nici cu alte finanțări comunitare care privesc aceleași costuri eligibile, dacă un asemenea cumul atinge o intensitate a ajutorului mai mare decât cea prevăzută de prezentul regulament.

Articolul 9

Transparență și control

(1)   În cazul punerii în aplicare a unei scheme de ajutor sau a acordării a unui ajutor individual în afara oricărei scheme, atunci când această schemă de ajutor sau acest ajutor individual sunt exceptate de prezentul regulament, statele membre înaintează Comisiei, într-un termen de 20 de zile lucrătoare, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, o sinteză a informațiilor legate de această schemă de ajutor sau de acest ajutor individual, în forma prevăzută la anexa II.

(2)   Statele membre păstrează evidențe detaliate cu privire la schemele de ajutor exceptate de prezentul regulament, ajutoarele individuale acordate în cadrul acestor scheme și ajutoarele individuale exceptate în temeiul prezentului regulament, acordate în afara oricărei scheme de ajutor existente. Aceste evidențe conțin toate informațiile necesare pentru a se stabili dacă condițiile de exceptare definite de prezentul regulament sunt îndeplinite, inclusiv informații legate de statutul de întreprindere mică sau mijlocie. În ceea ce privește ajutoarele individuale, statele membre păstrează aceste evidențe pe o perioadă de zece ani de la data la care a fost acordat ajutorul, iar în ceea ce privește schemele de ajutor, pe o perioadă de zece ani de la data acordării ultimului ajutor individual în cadrul schemei respective de ajutor. La solicitarea scrisă a Comisiei, statele membre în cauză vor comunica Comisiei, într-un termen de 20 de zile lucrătoare sau într-o perioadă mai lungă fixată în această solicitare, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru a putea determina dacă condițiile prezentului regulament au fost respectate.

(3)   Statele membre întocmesc un raport privind aplicarea prezentului regulament pentru fiecare an sau parte de an calendaristic în care acest regulament se aplică, în forma prevăzută la anexa III și în format electronic. Statele membre comunică acest raport Comisiei într-un termen de cel mult trei luni de la încheierea perioadei la care se referă raportul.

Articolul 10

Intrarea în vigoare și valabilitatea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament se aplică până la 31 decembrie 2007.

(2)   La expirarea perioadei de valabilitate a prezentului regulament, schemele de ajutor exceptate în temeiul prezentului regulament continuă să fie exceptate pe o perioadă de adaptare de șase luni.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 ianuarie 2001.

Pentru Comisie

Mario MONTI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 142, 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 89, 28.3.2000, p. 15.

(3)  JO C 213, 23.7.1996, p. 4.

(4)  JO C 74, 10.3.1998, p. 9.

(5)  JO L 107, 30.4.1996, p. 4.

(6)  A se vedea nota de subsol 3.

(7)  JO L 336, 23.12.1994, p. 156.


ANEXA I

Definiția întreprinderilor mici și mijlocii

[Extras din Recomandarea 96/280/CE a Comisiei din 3 aprilie 1996 privind definiția întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 107, 30. 4.1996, p. 4)]

„Articolul 1

(1)   Întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare «IMM», se definesc ca fiind întreprinderi:

care au mai puțin de 250 de angajați și

în cazul cărora:

fie cifra de afaceri anuală nu depășește 40 de milioane de euro,

fie totalul bilanțului anual nu depășește 27 de milioane de euro

și care respectă criteriul de independență prevăzut la alineatul (3).

(2)   În cazul în care este necesar să se distingă între o întreprindere mică și una mijlocie, «întreprinderea mică» se definește ca o întreprindere:

care are mai puțin de 50 de angajați și

în cazul căreia:

fie cifra de afaceri anuală nu depășește 7 milioane de euro,

fie totalul bilanțului anual nu depășește 5 milioane de euro

și care respectă criteriul de independență prevăzut la alineatul (3).

(3)   Sunt considerate independente întreprinderile care nu sunt deținute în proporție de 25 % sau mai mult din capital ori din drepturile de vot de o altă întreprindere sau împreună de mai multe întreprinderi care nu corespund definiției IMM sau a micii întreprinderi, după caz. Acest prag poate fi depășit în două cazuri:

în cazul în care întreprinderea este deținută de societăți publice de investiții, de societăți cu capital de risc sau de investitori instituționali și cu condiția ca aceștia să nu exercite controlul asupra întreprinderii, individual sau în comun,

în cazul în care capitalul este divizat astfel încât să nu se poată determina cine îl deține și dacă întreprinderea declară că poate să presupună, în mod legitim, că nu este deținută, în proporție de 25 % sau mai mult, de o altă întreprindere sau în comun de mai multe întreprinderi care nu corespund definiției IMM sau a micii întreprinderi, după caz.

(4)   Pentru calculul pragurilor prevăzute la alineatele (1) și (2), trebuie să se adune datele întreprinderii beneficiare și ale tuturor întreprinderilor pe care aceasta le controlează direct sau indirect prin deținerea a 25 % sau mai mult din capital sau din drepturile de vot.

(5)   Atunci când este necesar să se distingă între microîntreprinderi și alte tipuri de IMM, acestea se definesc ca fiind întreprinderi care au mai puțin de 10 angajați.

(6)   În cazul în care, la data închiderii bilanțului, o întreprindere depășește, într-un sens sau altul, pragurile referitoare la numărul persoanelor angajate sau pragurile financiare menționate, această împrejurare nu determină dobândirea sau pierderea calității de «IMM», «întreprindere mijlocie», «întreprindere mică» sau «microîntreprindere», decât în cazul în care se repetă pe parcursul a două exerciții financiare consecutive.

(7)   Numărul persoanelor angajate corespunde numărului de unități de muncă pe an (UMA), și anume numărului de salariați angajați cu normă întreagă în cursul unui an, munca sezonieră sau cea cu jumătate de normă constituind fracțiuni de UMA. Anul care trebuie luat în considerare este cel al ultimului exercițiu contabil închis.

(8)   Pragurile reținute pentru cifra de afaceri sau pentru totalul bilanțului sunt cele aferente ultimului exercițiu financiar de douăsprezece luni închis. În cazul unei întreprinderi nou create și ale cărei conturi nu au fost încă închise, pragurile care trebuie luate în considerare fac obiectul unei estimări credibile în cursul exercițiului financiar.”


ANEXA II

Image

Image


ANEXA III

Forma raportului periodic care trebuie comunicat Comisiei

Formularul raportului anual privind schemele de ajutor exceptate printr-un regulament de exceptare pe categorii adoptat în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului

Statele membre sunt invitate să utilizeze formularul prezentat în continuare pentru îndeplinirea obligației de a prezenta rapoarte Comisiei în conformitate cu regulamentele de exceptare pe categorii adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 994/98 al Consiliului.

Rapoartele trebuie furnizate, de asemenea, și în format electronic.

Informațiile care trebuie furnizate pentru toate schemele de ajutor exceptate printr-un regulament de exceptare pe categorii adoptat în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului.

1.

Denumirea schemei de ajutor

2.

Regulamentul de exceptare al Comisiei aplicabil

3.

Cheltuieli

Este necesar să se furnizeze date separate pentru fiecare instrument de ajutor conținut într-o schemă de ajutor sau pentru fiecare ajutor individual (de exemplu, subvenția, creditul preferențial etc.). Sumele trebuie exprimate în euro sau, după caz, în moneda națională. În cazul cheltuielilor fiscale, trebuie indicate pierderile fiscale anuale. În cazul în care nu sunt disponibile sume precise, se pot furniza estimări ale acestor pierderi.

Cheltuielile trebuie indicate după cum urmează:

Pentru fiecare an luat în considerare, furnizați sumele separat pentru fiecare instrument de ajutor conținut în schema respectivă de ajutor (de exemplu, subvenția, creditul preferențial, garanția etc.):

3.1.

Cheltuielile asumate, pierderile fiscale (estimate) și alte venituri neîncasate, garanțiile etc. pentru noile proiecte de ajutor. În cazul schemelor de garanții, trebuie indicată valoarea totală a noilor garanții acordate.

3.2.

Plățile efectuate, pierderile fiscale (estimate) și alte venituri neîncasate, garanțiile etc. pentru noile proiecte și pentru proiectele în curs. În cazul schemelor de garanții, trebuie comunicate următoarele informații: valoarea totală a garanțiilor nerambursate încă, venituri din prime, sumele recuperate, plățile efectuate, excedentul sau deficitul schemei pentru anul în cauză.

3.3.

Numărul noilor proiecte de ajutor.

3.4.

Estimarea numărului total al locurilor de muncă create sau menținute datorită noilor proiecte (dacă este cazul).

3.5.

Estimarea numărului total al investițiilor sprijinite prin noile proiecte.

3.6.

Distribuirea regională a valorilor prevăzute la punctele 3.1, fie pe regiuni la nivelul 2 al NUTS (1) sau la un nivel inferior, fie pe regiuni în temeiul articolului 87 alineatul 3 litera (a), pe regiuni prevăzute la articolul 87 alineatul (3) litera (c) și pe regiuni neasistate.

3.7.

Distribuirea sectorială a valorilor prevăzute la punctul 3.1 pe sectoare de activitate a beneficiarilor (în cazul în care este vizat mai mult de un sector, indicați partea aferentă fiecăruia):

 

Industria cărbunelui

 

Industria prelucrătoare,

 

dintre care:

 

Siderurgie

 

Construcții navale

 

Fibre sintetice

 

Industria de automobile

 

Alte sectoare prelucrătoare (a se preciza)

 

Servicii,

 

dintre care:

 

Servicii de transport

 

Servicii financiare

 

Alte servicii (a se preciza)

 

Alte sectoare (a se preciza).

4.

Alte informații și observații


(1)  NUTS este Nomenclatorul unităților teritoriale statistice din Comunitatea Europeană.


Top