EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0046

Directiva 2001/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2001 de modificare a Directivei 95/53/CE a Consiliului de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor oficiale în domeniul hranei animalelor și a Directivelor 70/524/CEE, 96/25/CE și 1999/29/CE privind hrana animalelor

OJ L 234, 1.9.2001, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 52 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 52 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/46/oj

03/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

52


32001L0046


L 234/55

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2001/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 iulie 2001

de modificare a Directivei 95/53/CE a Consiliului de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor oficiale în domeniul hranei animalelor și a Directivelor 70/524/CEE, 96/25/CE și 1999/29/CE privind hrana animalelor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Siguranța produselor destinate hranei animalelor este de interes major și este necesar să se asigure că produsele puse în circulație în Comunitate pentru hrana animalelor nu sunt dăunătoare. Directiva 95/53/CE a Consiliului din 25 octombrie 1995 de stabilire a principiilor ce reglementează organizarea controalelor oficiale în domeniul hranei animalelor (4) contribuie la realizarea acestui obiectiv.

(2)

Directiva 74/63/CEE a Consiliului fost abrogată prin articolul 16 din Directiva 1999/29/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 cu privire la substanțele nedorite și produsele din hrana animalelor (5). Prin urmare, trimiterile la Directiva 74/63/CEE trebuie modificate în conformitate cu tabelul din anexa IV din Directiva 1999/29/CE.

(3)

În ceea ce privește trimiterea la circulația produselor care urmează să fie folosite în hrana animalelor este necesar să se armonizeze definițiile date în Directivele 70/524/CEE (6), 95/53/CE și 96/25/CE (7) din domeniul nutriției animale.

(4)

Recent au avut loc două contaminări grave cu dioxină în produsele ce urmau a fi utilizate în hrana animalelor. Având în vedere experiența dobândită în urma acestor incidente, este necesar să se îmbunătățească procedura aplicabilă cazurilor în care un produs destinat hranei animalelor prezintă riscuri grave pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu, sau atunci când se observă unele încălcări ale Directivei 1999/29/CE. Scopul este ca în acest fel să se îmbunătățească controlul riscurilor care ar împiedica protecția sănătății omului și animalelor, precum și pe cea a mediului, așa cum se prevede în reglementările comunitare privind nutriția animală și în acest timp evitând ca acele proceduri speciale să devină comune prin aplicarea lor sistematică în unele probleme minore.

(5)

Un control al Comisiei, efectuat ca urmare a contaminării cu dioxine a lanțului alimentar, atât animal, cât și uman, a arătat că statele membre au avut dificultăți în gestionarea unor astfel de crize neobișnuite. În lumina experienței dobândite, și pentru a se asigura că riscurile grave pe care le implică un produs destinat hranei animalelor sunt controlate cu garanții de eficiență similare în toată Comunitatea, este necesar să se introducă prevederi care să impună statelor membre să aibă întocmite planuri operaționale pentru evenimente neprevăzute, pentru a face față situațiilor de urgență în domeniul hranei animalelor.

(6)

În cazul în care în statele membre apare un risc grav pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu, datorat produselor destinate hranei animalelor și dacă acel risc nu poate fi îndepărtat în mod satisfăcător de către statul membru/statele membre în cauză, Comisia trebuie să poată lua toate măsurile necesare de prevedere și să aibă în special autoritatea de a suspenda importul și exportul de produse destinate hranei animalelor din toate sau o parte din statele membre în cauză sau să stabilească condiții speciale pentru produsele și substanțele respective.

(7)

Directiva 1999/29/CE stabilește nivelurile maxime permise pentru anumite substanțe și produse nedorite în materiile prime pentru furaje si hrana animalelor.

(8)

S-a stabilit deja un sistem care permite statelor membre să fie informate de către operatori în toate etapele lanțului de producție a furajelor, despre cazurile de nerespectare a normelor privind produsele și substanțele nedorite. În conformitate cu experiența dobândită și cu măsurile similare prevăzute de normele comunitare cu privire la siguranța generală a produselor, acel sistem trebuie îmbunătățit și extins pentru a acoperi toate cazurile în care un operator descoperă că un produs destinat hranei animale prezintă un risc grav pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu.

(9)

În prezent există obligația de a informa celelalte state membre și Comisia atunci când un lot de materii prime pentru furaje sau hrana animalelor care nu respectă nivelurile maxime de substanțe și produse nedorite ar putea fi trimis în alte state membre.

(10)

Este necesar să se introducă acest sistem de schimb rapid de informații în Directiva 95/53/CE și să se stabilească procedurile standard de funcționare, astfel încât să poată fi aplicat în viitor în toate cazurile în care un produs pune în pericol sănătatea omului și a animalelor sau mediul și în scopul îmbunătățirii sistemului de control în ansamblul său. Din motive de simplificare și eficiență, sistemul trebuie de asemenea, să se aplice atunci când un stat membru refuză un produs dintr-o țară terță la verificarea pentru import. Aceste proceduri standard pot, în urma unor modificări, să fie identice cu acelea stabilite pentru schimbul de informații în cazuri de urgență în conformitate cu Directiva 92/59/CEE a Consiliului din 29 iunie 1992 privind siguranța generală a produselor (8).

(11)

Este imposibil să se întocmească o listă a tuturor tipurilor de posibile contaminări periculoase de origine biologică sau chimică, care ar putea surveni accidental sau în urma unor acțiuni ilegale și care ar putea afecta un produs destinat hranei animalelor.

(12)

Trebuie luate în considerare riscurile provenite din etichetarea greșită, din manevrare, transport, depozitare sau transformare.

(13)

Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de inspecție și pe cea a măsurilor de inspecție în cauză, atunci când se bănuiește o contaminare din care să rezulte riscuri grave pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu, statele membre trebuie să ceară verificarea naturii și nivelului de contaminare și să facă toate eforturile pentru a identifica originea ei în vederea detectării altor posibile contaminări.

(14)

Directiva 95/53/CE impune statelor membre să trimită Comisiei informațiile referitoare la rezultatele controalelor efectuate în fiecare an, prima dată înainte de 1 aprilie 2000. Se stabilește de asemenea, că rapoartele respective vor fi folosite de Comisie pentru a pregăti și întocmi un raport sintetic general cu privire la controalele efectuate la nivelul Comunității, împreună cu o propunere de program de control coordonat pentru anul următor. Informațiile referitoare la contaminarea ce afectează siguranța unui produs destinat hranei animalelor sunt luate în considerare de către statele membre și de către Comisie în stabilirea priorităților pentru programele de controale anuale coordonate. Toate informațiile adunate cu privire la riscurile pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu, legate de circulația sau utilizarea de produse pentru hrana animalelor, pot fi mai bine analizate dacă sunt oferite într-o formă standardizată și armonizată.

(15)

Având în vedere cele de mai sus, Directivele 95/53/CE, 70/524/CEE, 96/25/CE și 1999/29/CE trebuie modificate,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 95/53/CE a Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

articolul 2 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text

„—

Directiva 1999/29/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind substanțele și produsele nedorite în hrana animalelor (9).

(b)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

«produs destinat hranei animalelor» sau «produs»: hrană animală sau orice substanță folosită în hrana animalelor;”;

(c)

litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

«punerea în circulație» sau «circulația»: deținerea, inclusiv oferirea oricărui produs destinat hranei animalelor în scopul vânzării, sau pentru orice altă formă de transfer, gratuit sau nu, unor terțe părți, precum și vânzarea sau chiar alte forme de transfer.”;

2.

se adaugă următorul articol după articolul 4:

„Articolul 4a

(1)   Statele membre întocmesc planuri operaționale pentru evenimente neprevăzute și stabilesc măsurile ce trebuie puse imediat în practică atunci când există dovezi că un produs destinat hranei animalelor prezintă riscuri grave pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu, precizându-se competențele și responsabilitățile, precum și canalele de transmitere a informațiilor. Statele membre revizuiesc aceste planuri ori de câte ori este necesar, în special în urma schimbărilor în organizarea serviciilor de control și a experienței dobândite, inclusiv prin exerciții de simulare.

(2)   Statele membre prezintă Comisiei planurile operaționale pe care le-au întocmit pentru evenimente neprevăzute, împreună cu toate modificările aferente.

(3)   Comisia analizează planurile și recomandă statelor membre în cauză modificările prin care planurile operaționale ale statelor membre pot să ofere garanții similare de eficiență. Atunci când este necesar, pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23, poate stabili unele orientări privind armonizarea planurilor operaționale pentru evenimente neprevăzute.”;

3.

articolul 12 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritățile competente din statele membre de destinație pot verifica la locul de destinație dacă produsele sunt în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (1) litera (a), prin controale nediscriminatorii aleatorii. În special și numai în măsura necesară efectuării acestor controale aleatorii, statele membre pot cere operatorilor să raporteze autorității competente sosirea produselor. Statele membre informează Comisia atunci când aplică această posibilitate.”;

4.

la articolul 13 alineatul (1), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

decontaminarea produselor, atunci când este cazul,”;

5.

la articolul 14, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„în caz de distrugere, utilizare în alte scopuri, re-livrare către țara de origine sau dezintoxicarea produselor așa cum se prevede la articolul 13 alineatul (1), statul membru de destinație contactează fără întârziere statul membru care a făcut livrarea. Statul membru care a făcut livrarea ia toate măsurile necesare și informează statul membru de destinație despre natura și rezultatul controalelor efectuate, despre decizia luată și motivele acestei decizii.”;

6.

următoarea secțiune se adaugă după articolul 15:

„Secțiunea 3a

Clauză de salvgardare

Articolul 15a

(1)   Atunci când apare o problemă cauzată de un produs pentru hrana animalelor, care prezintă riscuri grave pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu în unul sau mai multe din statele membre și nu poate fi rezolvată satisfăcător prin măsurile luate de statul membru/statele membre în cauză, Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 litera (a), din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, adoptă imediat, în funcție de gravitatea situației, următoarele măsuri:

suspendă punerea în circulație în Comunitate, utilizarea în hrana animalelor sau exporturile către terțe țări a produselor din statul membru respectiv/statele membre respective, toate statele sau o parte din ele ori din una sau mai multe unități de producție situate pe teritoriul Comunității sau

stabilește condiții speciale pentru punerea în circulație în Comunitate, utilizarea în hrana animalelor sau exporturile către terțe țări a produselor din statul membru respectiv/statele membre respective, toate statele sau o parte din ele, sau din una sau mai multe unități de producție situate pe teritoriul Comunității.

(2)   Cu toate acestea, în cazuri de urgență, Comisia poate adopta provizoriu măsurile menționate în primul paragraf după consultarea statului membru respectiv/statelor membre respective și după informarea celorlalte state membre. Ea prezintă problema Comitetului permanent pentru hrana animalelor, înființat în temeiul articolului 1 din Decizia 70/372/CEE (10) pentru obținerea avizului în termen de zece zile lucrătoare, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 23 litera (a), în vederea extinderii, modificării sau abrogării acelor măsuri.

În cazul în care un stat membru informează oficial Comisia despre necesitatea luării unor măsuri de protecție și în cazul în care Comisia nu a recurs la măsurile menționate în primul paragraf, acel stat membru poate adopta temporar măsuri de protecție cu privire la utilizare sau punere în circulație. În cazul în care un stat membru adoptă astfel de măsuri, acesta informează de îndată celelalte state membre și Comisia. Aceasta prezintă problema Comitetului permanent pentru hrana animalelor, pentru obținerea avizului său în termen de zece zile lucrătoare, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 23 litera (a) în vederea extinderii, modificării sau abrogării măsurilor temporare de protecție luate de acel stat membru.

Articolul 15 b

Comisia informează Parlamentul European cu privire la măsurile luate în temeiul articolului 9 litera (a) și articolului 15 litera (a).

7.

după articolul 16 se adaugă următorul capitol:

„CAPITOLUL III A

SISTEM DE INFORMARE PRIVIND RISCURILE INDUSE DE HRANA PENTRU ANIMALE

Articolul 16a

Statele membre dispun ca persoanele responsabile pentru unitățile de producție să informeze imediat autoritățile competente ale statelor membre în cazul în care au dovezi că un lot de produse pentru hrănirea animalelor pe care ei l-au adus pe teritoriul Comunității dintr-o țară terță ori l-au pus în circulație și pe care îl dețin sau îl au în proprietate:

depășește nivelurile maxime stabilite la secțiunea A din anexa II din Directiva 1999/29/CE, dincolo de care produsul nu poate fi dat animalelor ca hrană, ca atare sau amestecat cu alte produse pentru hrana animalelor sau

nu respectă una dintre celelalte dispoziții din articolul 2 alineatul (1) litera (a) din prezenta directivă și, din cauza aceasta dar și din perspectiva scopului căruia îi este destinat, prezintă un risc grav pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu.

Persoanele responsabile pentru unitățile de producție dau detalii care să permită identificarea precisă a produsului în cauză sau a lotului de produse și o descriere cât mai amplă a riscului pe care îl prezintă produsul sau produsele în cauză, precum și toate informațiile disponibile ce pot fi folosite în detectarea produsului sau produselor. Ele informează autoritățile competente din statele membre despre acțiunile care s-au efectuat pentru prevenirea riscurilor pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu, descriind acele acțiuni.

Statele membre stabilesc aceleași condiții de informare cu privire la riscurile prezentate de produsele destinate hranei animalelor pentru persoanele care fac monitorizarea sanitară a exploatațiilor cum sunt cele prevăzute la articolul 10 din Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor substanțe și reziduuri ale acestora existente în animale vii sau în produse animaliere (11), și pentru persoanele care răspund de laboratoarele unde se efectuează analizele.

Atunci când este cazul, autoritățile competente aplică dispozițiile articolelor 8, 11 și 13.

Articolul 16b

(1)   În cazul în care autoritățile competente din statele membre au informații că, pe baza factorilor disponibili de evaluare a riscurilor, un lot de produse destinat hranei animalelor prezintă riscuri serioase pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu, acestea verifică informațiile primite și, unde este cazul, se asigură că se iau măsurile necesare astfel încât lotul să nu fie folosit pentru hrana animalelor, și că lotul este reținut și examinat imediat în ceea ce privește:

natura riscului și, unde este cazul, nivelul de substanțe nedorite;

originea posibilă a substanțelor nedorite sau a riscului,

pentru a evalua riscul mai îndeaproape.

Unde este cazul, evaluarea riscurilor se va extinde și la alte loturi din același produs sau din alte produse din lanțul alimentar, uman sau animal, care ar putea conține substanțe nedorite sau care ar putea prezenta riscuri, avându-se în vedere orice amestecuri de substanțe nedorite în alte produse destinate hranei animalelor și posibila reciclare a produselor periculoase în lanțul alimentar.

(2)   Atunci când se confirmă existența unor riscuri grave, în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că la destinația finală a lotului ce conține substanțe nedorite, inclusiv posibila decontaminare sau alte acțiuni pentru a declara produsele nedăunătoare, reprocesarea sau distrugerea nu pot avea efecte dăunătoare pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu și, atunci când este posibil, că substanțele nedorite sau riscul prezenței acestor substanțe s-a extins și la alte loturi ori la hrană sau în lanțul alimentar, ele identifică imediat și controlează alte loturi de produse ce ar putea fi periculoase și, de asemenea, unde este cazul, identifică animalele hrănite cu produse periculoase și pun în aplicare măsurile prevăzute la Directiva 96/23/CE sau de alte regulamente comunitare privind sănătatea animalelor sau siguranța hranei și produselor de origine animală, asigurând coordonarea între serviciile de control pentru a se evita ca aceste produse periculoase să fie puse în circulație și pentru a impune măsurile de retragere a produselor puse deja în circulație.

Articolul 16c

(1)   Atunci când un stat membru constată că un produs destinat alimentației umane care a fost pus în circulație pe teritoriul său și al altor state membre sau că un produs dintr-o țară terță care a fost adus pe teritoriul comunității pentru a fi pus în circulație în unul sau mai multe state membre:

depășește nivelurile maxime stabilite în secțiunea A din anexa II din Directiva 1999/29/CE dincolo de care acest produs nu trebuie utilizat ca atare ca hrană pentru animale sau în combinație cu alte produse destinate hranei animalelor, sau

nu respectă una dintre celelalte prevederi menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din prezenta directivă și, din această cauză și în perspectiva scopului căruia îi este destinat, prezintă riscuri grave pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu,

acel stat membru va trimite de îndată o notificare Comisiei în acest sens.

Se oferă informații suficiente pentru identificarea produselor în cauză, localizarea și controlul lor, precum și, unde este cazul, a animalelor care au fost hrănite cu aceste produse și se specifică măsurile de siguranță ce urmează a fi adoptate ori au fost deja adoptate, pentru a permite Comisiei să informeze în mod corespunzător celelalte state membre.

(2)   Orice stat membru în cauză notifică imediat Comisia cu privire la oricare măsură ulterioară adoptată în legătură cu riscurile menționate, inclusiv informațiile referitoare la soluționarea situației de risc.

(3)   Comisia și statele membre instituie și utilizează un sistem de schimb rapid de informații în condițiile stabilite în conformitate cu procedura stabilită la articolul 23, în vederea transmiterii rapide și difuzarea alertelor menționate în primul paragraf și informațiilor menționate la articolul 8 alineatul (1).

(4)   Comisia informează Parlamentul European cu privire la măsurile luate pentru transmiterea și difuzarea alertelor.

8.

articolul 17 alineatul (2) se înlocuiește cu următoarele:

„(2)   Statele membre prevăd că autoritățile responsabile cu controlul sunt ținute de secretul profesional. Cu toate acestea, prezenta dispoziție nu afectează posibilitatea ca autoritățile competente din statele membre să difuzeze informațiile necesare pentru prevenirea riscurilor grave pentru sănătatea omului și a animalelor sau pentru mediu.”;

9.

articolul 17a se înlocuiește cu următoarele:

„Articolul 17a

(1)   Fără a aduce atingere articolului 15 experții Comisiei pot efectua, atât cât este necesar pentru aplicarea unitară a prezentei directive, controale inopinate în cooperare cu autoritățile competente din statele membre. Statele membre pe teritoriul cărora se efectuează controalele acordă experților întreaga asistență necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin. Comisia informează autoritățile competente, statele membre și Parlamentul European cu privire la rezultatele controalelor efectuate.

(2)   Normele detaliate pentru aplicarea prezentului articol și în special acelea care reglementează condițiile pentru cooperarea cu autoritățile naționale se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 23.”;

10.

articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)

următoarea propoziție se adaugă la sfârșitul paragrafului (2):

„Aceste informații se prezintă sub formă de rapoarte anuale, în conformitate cu modelul redactat în temeiul articolului 23.”;

(b)

următorul paragraf se adaugă la sfârșitul paragrafului 3:

„Raportul global rezumativ menționat la primul paragraf se comunică Parlamentului European.”

Articolul 2

În Directiva 70/524/CEE, articolul 2 litera (k) se înlocuiește cu următoarele:

„(k)

«punerea în circulație» sau «circulația»: deținerea, inclusiv oferirea oricărui produs destinat hranei animalelor pentru vânzare, sau pentru orice alte forme de transfer, gratuite sau nu, unor terțe părți, precum și vânzarea sau chiar alte forme de transfer;”

Articolul 3

În Directiva 96/25/CE, articolul 2 litera (b) se înlocuiește cu următoarele:

„(b)

«punerea în circulație» sau «circulația»: deținerea, inclusiv oferirea oricărui produs destinat hranei animalelor pentru vânzare, sau pentru orice alte forme de transfer, gratuite sau nu, unor terțe părți, precum și vânzarea sau chiar alte forme de transfer;”

Articolul 4

Articolul 12 alineatele (3) și (4) din Directiva 1999/29/CE a Consiliului se abrogă.

Articolul 5

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 1 septembrie 2002 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții cu începere de la 1 mai 2003.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie 2001.

Pentru Parlamentul European

Președintele

N. FONTAINE

Pentru Consiliu

Președintele

A. NEYTS-UYTTEBROECK


(1)  JO C 274 E, 26.9.2000, p. 28 și

JO C 96 E, 27.3.2001, p. 279.

(2)  JO C 367, 20.12.2000, p. 11.

(3)  Avizul Parlamentului European din 4 octombrie 2000 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 12 februarie 2001 (JO C 93, 23.3.2001, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 15 mai 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 19 iunie 2001.

(4)  JO L 265, 8.11.1995, p. 17. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/77/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 333, 29.12.2000, p. 81).

(5)  JO L 115, 4.5.1999, p. 32.

(6)  Directiva 70/524/CEE a Consiliului din noiembrie 1970 cu privire la aditivii din hrana pentru animale (JO L 270, 14.12.1970, p. 1). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/20/CE (JO L 80, 25.3.1999, p. 20).

(7)  Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 cu privire la circulația hranei pentru animale (JO L 125, 23.5.1996, p. 35). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/16/CE Parlamentului European și a Consiliului (JO L 105, 3.5.2000, p. 36).

(8)  JO L 228, 11.8.1992, p. 24.

(9)  JO L 115, 4.5.1999, p. 32”;

(10)  JO L 170, 3.8.1970, p. 1.”;

(11)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.”;


Top