EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0019

Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 mai 2001 de modificare a directivelor 89/48/CEE și 92/51/CEE ale Consiliului privind sistemul general de recunoaștere a calificărilor profesionale și a directivelor 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE și 93/16/CEE ale Consiliului privind profesiile de asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moașă, arhitect, farmacist și medic (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 206, 31.7.2001, p. 1–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/19/oj

05/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

60


32001L0019


L 206/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2001/19/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 mai 2001

de modificare a directivelor 89/48/CEE și 92/51/CEE ale Consiliului privind sistemul general de recunoaștere a calificărilor profesionale și a directivelor 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE și 93/16/CEE ale Consiliului privind profesiile de asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moașă, arhitect, farmacist și medic

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 40, articolul 47 alineatul (1) și alineatul (2) prima și a treia teză și articolul 55 ale acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 15 ianuarie 2001,

întrucât:

(1)

La 16 februarie 1996, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului raportul său privind punerea în aplicare a sistemului general de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior, întocmit în conformitate cu articolul 13 din Directiva 89/48/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani (4). În raportul respectiv, Comisia s-a angajat să examineze posibilitatea de a incorpora în directiva menționată anterior obligația de a lua în considerare, la examinarea cererii de recunoaștere, experiența dobândită după obținerea diplomei, precum și posibilitatea introducerii conceptului de formare reglementată. Comisia s-a angajat, de asemenea, să examineze modalitățile prin care ar putea fi dezvoltat rolul grupului de coordonare prevăzut la articolul 9 alineatul (2) din Directiva 89/48/CEE, pentru a se asigura aplicarea și o interpretare mai uniformă a directivei menționate anterior.

(2)

Conceptul de formare reglementată introdus prin Directiva 92/51/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind al doilea sistem general de recunoaștere a formării profesionale, care completează Directiva 89/48/CEE (5) (ambele directive sunt denumite în continuare directive privind sistemul general) trebuie extins asupra sistemului general inițial și fondat pe aceleași principii prin aplicarea acelorași reguli. Este de competența fiecărui stat membru să aleagă modalitățile de definire a profesiilor care fac obiectul unei formări reglementate.

(3)

Directivele privind sistemul general permit statului membru gazdă să impună, în anumite condiții, măsuri de compensare din partea solicitantului, în special dacă formarea primită a cuprins materii teoretice și practice substanțial diferite de cele acoperite de diploma impusă în statul membru gazdă. În temeiul articolelor 39 și 43 din tratat, interpretate de Curtea de Justiție a Comunităților Europene (6), statului membru gazdă îi revine obligația să stabilească dacă experiența profesională poate compensa cunoștințele care nu au fost dobândite prin programul de studii. Pentru mai multă claritate și securitate juridică în ceea ce-i privește pe cetățenii care doresc să-și exercite profesia într-un alt stat membru, este de dorit ca obligația statului membru gazdă, de a examina dacă experiența profesională acumulată de către solicitant după obținerea diplomei sau diplomelor acoperă materiile menționate anterior, să fie integrată în cadrul directivele privind sistemul general.

(4)

Este necesară îmbunătățirea și simplificarea procedurii de coordonare prevăzute de directivele privind sistemul general, permițând grupului de coordonare să emită și să publice avize referitoare la aspectele de aplicare practică a sistemului general, care îi sunt prezentate de Comisie.

(5)

În Comunicarea sa către Parlamentul European și Consiliu privind inițiativa SLIM, Comisia s-a angajat să prezinte propuneri de simplificare a procedurii de actualizare a listelor de diplome care pot beneficia de recunoaștere automată. Directiva 93/16/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri (7) prevede o procedură simplă în cazul medicilor generaliști. Întrucât experiența a arătat că procedura respectivă conferă o securitate juridică suficientă, este de dorit ca aceasta să se extindă și asupra diplomelor, certificatelor și altor titluri de asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moașă, farmacist și medic, prevăzute de directivele 77/452/CEE (8), 77/453/CEE (9), 78/686/CEE (10), 78/687/CEE (11), 78/1026/CEE (12), 78/1027/CEE (13), 80/154/CEE (14), 80/155/CEE (15), 85/432/CEE (16), 85/433/CEE (17) și 93/16/CEE ale Consiliului, denumite în continuare directive sectoriale.

(6)

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene, statele membre nu au obligația de a recunoaște diplomele, certificatele și alte titluri care nu atestă o formare dobândită într-unul din statele membre ale Comunității (18). Totuși, statele membre trebuie să țină cont de experiența profesională dobândită într-un alt stat membru de persoana în cauză (19). În aceste condiții, în directivele sectoriale trebuie să se precizeze că recunoașterea de către un stat membru a unei diplome, a unui certificat sau a altui titlu care atestă o formare de asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moașă, arhitect, farmacist sau medic dobândită într-o țară terță, precum și experiența profesională acumulată de persoana respectivă într-un stat membru constituie elemente comunitare pe care alte state membre trebuie să le ia în considerare.

(7)

Este necesar să fie precizat termenul în care statele membre urmează să ia deciziile referitoare la cererile de recunoaștere a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moașă, arhitect, farmacist sau medic, obținute într-o țară terță.

(8)

Având în vedere rapiditatea evoluției tehnicii și a progresului științific, se acordă o importanță deosebită în domeniul medical învățării pe tot parcursul vieții. Statelor membre le revine sarcina de a stabili modalitățile care vor contribui, grație unei formări continue corespunzătoare după încheierea ciclului de studii, la informarea medicilor cu privire la progresele în domeniul medical. Sistemul actual de recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale rămâne neschimbat.

(9)

Decizia de respingere sau neadoptarea unei decizii în termenul prevăzut trebuie să poată fi supusă căilor de atac prevăzute de dreptul intern. Statele membre trebuie să motiveze astfel de decizii privind recunoașterea diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de asistent medical generalist, medic dentist, medic veterinar, moașă, arhitect, farmacist sau medic. Dacă un stat membru decide să recunoască o diplomă, un certificat sau alt titlu, acesta poate să motiveze sau nu decizia sa.

(10)

Din motive de echitate, trebuie prevăzute măsuri tranzitorii în favoarea anumitor medici dentiști din Italia, care sunt titulari ai unor diplome, certificate și alte titluri în medicină, eliberate în Italia, dar care atestă o formare de medic începută după data limită prevăzută la articolul 19 din Directiva 78/686/CEE.

(11)

Articolul 15 din Directiva 85/384/CEE (20) prevede o derogare pentru o perioadă tranzitorie care a expirat. Această dispoziție trebuie eliminată.

(12)

Este necesar să se distingă în mod clar, la articolul 24 din Directiva 85/384/CEE, între formalitățile necesare în cazul stabilirii și cele necesare în cazul prestărilor de servicii, pentru a se eficientiza astfel libera prestare de servicii în cazul arhitecților.

(13)

Este necesar să fie prevăzute, din motive de egalitate de tratament, măsuri tranzitorii în beneficiul anumitor titulari de diplome, certificate și alte titluri în farmacie, eliberate în Italia, care atestă o formare ce nu este conformă în totalitate cu dispozițiile Directivei 85/432/CEE;

(14)

Este de dorit să se extindă efectele recunoașterii reciproce a diplomelor, certificatelor și a altor titluri în farmacie, astfel încât să fie facilitată exercitarea efectivă a dreptului de stabilire între Grecia și celelalte state membre. Derogarea prevăzută la articolul 3 din Directiva 85/433/CEE trebuie așadar eliminată.

(15)

În Raportul său privind formarea specifică în medicină generală prevăzută în titlul IV din Directiva 93/16/CEE, Comisia recomandă ca cerințele aplicabile în cazul formării cu frecvență parțială în medicină generală să fie aliniate cu cele aplicabile în cazul specializărilor medicale.

(16)

Prin urmare, este necesară modificarea directivelor privind sistemul general și a directivelor sectoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA 1

MODIFICĂRI ALE DIRECTIVELOR PRIVIND SISTEMUL GENERAL

Articolul 1

Directiva 89/48/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

din care rezultă că titularul a promovat un ciclu de studii postliceale cu o durată de cel puțin trei ani sau cu o durată echivalentă cu frecvență redusă, efectuat într-o universitate sau o instituție de învățământ superior sau într-o altă instituție cu un nivel de formare echivalent și, dacă este cazul, că titularul a promovat cursurile de formare profesională necesare în completarea ciclului de studii postliceale și”;

(b)

se introduce următoarea literă:

„(d)

a prin formarea reglementată se înțelege orice formare:

orientată direct spre exercitarea unei profesii determinate și

care constă dintr-un ciclu de studii postliceale cu o durată de cel puțin trei ani sau cu o durată echivalentă cu frecvență redusă, efectuat într-o universitate sau instituție de învățământ superior sau într-o altă instituție cu un nivel de studii echivalent și include, eventual, o formare profesională, un stagiu profesional sau o practică profesională impusă în completarea ciclului de studii postliceale; structura și nivelul formării profesionale, stagiului profesional sau practicii profesionale trebuie stabilite prin intermediul actelor cu putere de lege sau al actelor administrative ale statului membru în cauză sau trebuie să fie supuse unui control sau unei aprobări din partea unei autorități desemnate în acest scop.”

2.

La articolul 3 litera (b), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Cu toate acestea, cei doi ani de experiență profesională menționați la primul paragraf nu pot fi impuși în cazul în care titlul sau titlurile de formare deținute de solicitant și menționate în prezenta literă atestă o formare reglementată.”

3.

La articolul 4 alineatul (1) litera (b), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Dacă statul membru gazdă intenționează să impună solicitantului încheierea unui stagiu de adaptare sau promovarea unei probe de aptitudini, statul membru gazdă trebuie să verifice întâi măsura în care cunoștințele dobândite de către solicitant în cursul experienței sale profesionale pot compensa, în tot sau în parte, diferența substanțială menționată la primul paragraf.”

4.

La articolul 6 se adaugă următoarele alineate:

„(5)   În cazul în care, pentru accesul sau exercitarea unei profesii reglementate în statul membru gazdă, trebuie făcută dovada capacității financiare, acest stat membru consideră atestările eliberate de băncile statului membru de origine sau de proveniență ca fiind echivalente cu cele eliberate pe teritoriul său.

(6)   În cazul în care, pentru accesul la o profesie reglementată sau pentru exercitarea acesteia, autoritatea competentă a statului membru gazdă impune resortisanților săi dovada că aceștia dispun de o asigurare împotriva consecințelor financiare ale responsabilității lor profesionale, acest stat membru acceptă atestările eliberate de organismele de asigurare din alte state membre ca fiind echivalente cu cele eliberate pe teritoriul său. Aceste atestări trebuie să precizeze că asigurătorul s-a conformat cerințelor legale și de reglementare în vigoare în statul membru gazdă privind modalitățile și durata garanției. Vechimea acestor atestări nu trebuie să depășească, în momentul prezentării lor, trei luni de la data eliberării.”

5.

La articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf, prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei directive, în special prin adoptarea și publicarea avizelor privind aspectele care îi sunt prezentate de Comisie,”.

Articolul 2

Directiva 92/51/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (1) litera (b), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Dacă statul membru gazdă intenționează să impună solicitantului încheierea unui stagiu de adaptare sau promovarea unei probe de aptitudini, statul membru gazdă trebuie să verifice întâi măsura în care cunoștințele dobândite de către solicitant în cursul experienței sale profesionale pot compensa, în tot sau în parte, diferența substanțială menționată la primul paragraf.”

2.

La articolul 5, după al doilea paragraf se introduce următorul paragraf:

„Dacă statul membru gazdă intenționează să impună solicitantului încheierea unui stagiu de adaptare sau promovarea unei probe de aptitudini, statul membru gazdă trebuie să verifice întâi măsura în care cunoștințele dobândite de către solicitant în cursul experienței sale profesionale pot compensa, în tot sau în parte, diferența substanțială între diplomă și certificat.”

3.

La articolul 7 litera (a), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Dacă statul membru gazdă intenționează să impună solicitantului încheierea unui stagiu de adaptare sau promovarea unei probe de aptitudini, statul membru gazdă trebuie să verifice întâi în ce măsură cunoștințele dobândite de către solicitant în cursul experienței sale profesionale pot compensa, în tot sau în parte, diferența substanțială menționată la primul paragraf.”

4.

La articolul 10 se adaugă următoarele alineate:

„(5)   În cazul în care, pentru accesul sau exercitarea unei profesii reglementate în statul membru gazdă, trebuie făcută dovada capacității financiare, acest stat membru consideră atestările eliberate de băncile statului membru de origine sau de proveniență ca fiind echivalente cu cele eliberate pe teritoriul său.

(6)   În cazul în care, pentru accesul la o profesie reglementată sau pentru exercitarea acesteia, autoritatea competentă a statului membru gazdă impune resortisanților săi dovada că aceștia dispun de o asigurare împotriva consecințelor financiare ale responsabilității lor profesionale, acest stat membru acceptă atestările eliberate de organismele de asigurare din alte state membre ca fiind echivalente cu cele eliberate pe teritoriul său. Aceste atestări trebuie să precizeze că asigurătorul s-a conformat cerințelor legale și de reglementare în vigoare în statul membru gazdă privind modalitățile și durata garanției. Vechimea acestor atestări nu trebuie să depășească, în momentul prezentării lor, trei luni de la data eliberării.”

5.

La articolul 13 alineatul (2) al doilea paragraf, prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei directive, în special prin adoptarea și publicarea avizelor privind aspectele care îi sunt prezentate de Comisie;”.

6.

La articolul 15 se adaugă următorul alineat:

„(8)   Modificările aduse listelor ciclurilor de formare din anexele C și D pe baza procedurii definite mai sus sunt aplicabile imediat la data stabilită de Comisie.”

SECȚIUNEA 2

MODIFICĂRI ALE DIRECTIVELOR SECTORIALE

Secțiunea 2.1

Asistenții medicali generaliști

Articolul 3

Directiva 77/452/CEE se modifică după cum urmează:

1.

(privește numai versiunea în limba greacă).

2.

La articolul 2, cuvintele „enumerate la articolul 3” se înlocuiesc cu cuvintele „enumerate în anexă”.

3.

Articolul 3 se elimină.

4.

Trimiterile la articolul 3 trebuie interpretate ca trimiteri la anexă.

5.

(privește numai versiunea în limba greacă).

6.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 18a

Comisiei îi sunt notificate de statele membre actele cu putere de lege și actele administrative pe care le acestea le adoptă în vederea eliberării diplomelor, certificatelor și altor titluri în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia publică o comunicare corespunzătoare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, indicând denumirile adoptate de statele membre pentru diplome, certificate și alte titluri de formare și, dacă este cazul, pentru titlul profesional corespunzător.

Articolul 18b

În cazul resortisanților statelor membre ale căror diplome, certificate și alte titluri nu corespund denumirilor care figurează în prezenta directivă pentru respectivul stat membru, fiecare stat membru recunoaște ca dovadă suficientă diplomele, certificatele și alte titluri eliberate de aceste state membre și însoțite de un certificat eliberat de autoritățile sau organismele lor competente. Certificatul respectiv atestă că respectivele diplome, certificate și alte titluri recunosc o formare conformă cu dispozițiile prezentei directive și sunt asimilate de statul membru care le-a eliberat celor ale căror denumiri sunt prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 18c

Statele membre examinează diplomele, certificatele și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă pe care titularul le-a dobândit în afara Uniunii Europene, în cazul în care aceste diplome, certificate sau alte titluri au fost recunoscute într-un stat membru, precum și formarea și experiența profesională dobândite într-un stat membru. Statul membru este obligat să adopte o decizie în termen de trei luni de la depunerea de către solicitant a dosarului complet.

Articolul 18d

În cazul în care cererile de recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă sunt respinse, deciziile de respingere adoptate de statele membre trebuie motivate în mod corespunzător.

Aceste decizii trebuie să poată fi atacate potrivit dreptului intern. Solicitantul poate introduce o acțiune și în cazul neadoptării unei decizii în termenul stabilit.”

7.

Se adaugă anexa prevăzută în anexa I la prezenta directivă.

Articolul 4

La articolul 1 alineatul (1) din Directiva 77/453/CEE, cuvintele „prevăzute la articolul 3 din Directiva 77/452/CEE” se înlocuiesc cu cuvintele „prevăzute în anexa la Directiva 77/452/CEE”.

Secțiunea 2.2

Medicii dentiști

Articolul 5

Directiva 78/686/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, cuvintele „enumerate la articolul 3” se înlocuiesc cu cuvintele „enumerate în anexa A”.

2.

Articolul 3 se elimină.

3.

Titlul capitolului III se înlocuiește cu următorul text:

„Diplome, certificate și alte titluri de medic specialist în stomatologie”.

4.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Fiecare stat membru pe teritoriul căruia sunt în vigoare acte cu putere de lege și acte administrative în acest domeniu recunoaște diplomele, certificatele și alte titluri de medic specialist în stomatologie în ortodonție și chirurgie orală, eliberate resortisanților statelor membre de către celelalte state membre în conformitate cu articolele 2 și 3 din Directiva 78/687/CEE și enumerate în anexa B, acordând unor astfel de calificări același efect pe teritoriul lor ca și cel al diplomelor, certificatelor și celorlalte titluri eliberate de statul membru respectiv.”

5.

Articolul 5 se elimină.

6.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„De asemenea, ține cont de experiența profesională, formarea complementară și formarea continuă în stomatologie.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   După ce au verificat conținutul și durata perioadei de formare a persoanelor în cauză pe baza diplomelor, certificatelor sau a altor titluri prezentate și ținând cont de experiența sa profesională, de formarea complementară și de formarea continuă în stomatologie, autoritățile sau organismele competente ale statului membru gazdă informează persoana respectivă cu privire la perioada de formare suplimentară necesară, precum și la domeniile pe care aceasta trebuie să le cuprindă.”;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   Statul membru trebuie să adopte o decizie în termen de patru luni de la depunerea de către solicitant a dosarului complet.”

7.

La articolul 19, cele două paragrafe existente devin alineatul (1) și se adaugă următorul alineat:

„(2)   Statele membre recunosc diplomele, certificatele și alte titluri de medic eliberate în Italia persoanelor care și-au început formarea universitară de medic după 28 ianuarie 1980 și până la 31 decembrie 1984, însoțite de o atestare eliberată de autoritățile italiene competente, certificând că:

persoanele în cauză au promovat proba de aptitudini organizată de autoritățile italiene competente pentru a verifica dacă acestea posedă un nivel de cunoștințe și competențe comparabil cu cel al persoanelor titulare ale diplomei menționate pentru Italia în anexa A;

persoanele în cauză au exercitat în Italia efectiv, legal și în principal activitățile menționate la articolul 5 din Directiva 78/687/CEE pe o durată minimă de trei ani consecutivi din ultimii cinci ani care preced data eliberării atestării și

acestea sunt autorizate să exercite sau exercită efectiv, legal, în principal și în aceleași condiții ca și titularii diplomei, certificatului sau ai altui titlu menționate pentru Italia în anexa A la prezenta directivă, activitățile menționate la articolul 5 din Directiva 78/687/CEE.

Sunt scutite de proba de aptitudini menționată la primul paragraf persoanele care au promovat un ciclu de studii de minimum trei ani, atestat de autoritățile competente ca fiind echivalent cu formarea menționată la articolul 1 din Directiva 78/687/CEE.”

8.

Trimiterile la articolele 3 și 5 trebuie interpretate ca trimiteri la anexele A și B.

9.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 23a

Comisiei îi sunt notificate de către statele membre actele cu putere de lege și actele administrative pe care acestea le adoptă în vederea eliberării diplomelor, certificatelor și altor titluri în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia publică o comunicare corespunzătoare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, indicând denumirile adoptate de statele membre pentru diplome, certificate și alte titluri de formare și, dacă este cazul, pentru titlul profesional corespunzător.

Articolul 23b

În cazul resortisanților statelor membre ale căror diplome, certificate și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă nu corespund denumirilor care figurează în prezenta directivă pentru respectivul stat membru, fiecare stat membru recunoaște ca dovadă suficientă diplomele, certificatele și alte titluri eliberate de aceste state membre și însoțite de un certificat eliberat de autoritățile sau organismele lor competente. Certificatul respectiv atestă că respectivele diplome, certificate și alte titluri recunosc o formare conformă cu dispozițiile prezentei directive și sunt asimilate de statul membru care le-a eliberat celor ale căror denumiri sunt prevăzute de prezenta directivă.

Articolul 23c

Statele membre examinează diplomele, certificatele și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă pe care titularul le-a dobândit în afara Uniunii Europene în cazul în care aceste diplome, certificate sau alte titluri au fost recunoscute într-un stat membru, precum și formarea și experiența profesională dobândite într-un stat membru. Statul membru este obligat să adopte o decizie în termen de trei luni de la depunerea de către solicitant a dosarului complet.

Articolul 23d

În cazul în care cererile de recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă sunt respinse, deciziile de respingere adoptate de statele membre trebuie motivate în mod corespunzător.

Aceste decizii trebuie să poată fi atacate potrivit dreptului intern. Solicitantul poate introduce o acțiune și în cazul neadoptării unei decizii în termenul stabilit.”

10.

Se adaugă anexele A și B care sunt prevăzute în anexa II la prezenta directivă.

Articolul 6

La articolul 1 alineatul (1) din Directiva 78/687/CEE, cuvintele „prevăzute la articolul 3 din directiva menționată” se înlocuiesc cu cuvintele „prevăzute în anexa A la prezenta directivă”.

Secțiunea 2.3

Medicii veterinari

Articolul 7

Directiva 78/1026/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, cuvintele „la articolul 3” se înlocuiesc cu cuvintele „în anexă”.

2.

Articolul 3 se elimină.

3.

Trimiterile la articolul 3 se interpretează ca trimiteri la anexă.

4.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 17a

Comisiei îi sunt notificate de statele membre actele cu putere de lege și actele administrative pe care acestea le adoptă în vederea eliberării diplomelor, certificatelor și altor titluri în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia publică o comunicare corespunzătoare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, indicând denumirile adoptate de statele membre pentru diplome, certificate și alte titluri de formare și, dacă este cazul, pentru titlul profesional corespunzător.

Articolul 17b

În cazul resortisanților statelor membre ale căror diplome, certificate și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă nu corespund denumirilor prevăzute de prezenta directivă pentru respectivul stat membru, fiecare stat membru recunoaște ca dovadă suficientă diplomele, certificatele și alte titluri eliberate de aceste state membre și însoțite de un certificat eliberat de autoritățile sau organismele lor competente. Certificatul respectiv atestă că respectivele diplome, certificate și alte titluri recunosc o formare conformă cu dispozițiile prezentei directive și sunt asimilate de statul membru care le-a eliberat celor ale căror denumiri sunt prevăzute de prezenta directivă.

Articolul 17c

Statele membre examinează diplomele, certificatele și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă pe care titularul le-a dobândit în afara Uniunii Europene, în cazul în care aceste diplome, certificate sau alte titluri au fost recunoscute într-un stat membru, precum și formarea și experiența profesională dobândite într-un stat membru. Statul membru este obligat să adopte o decizie în termen de trei luni de la depunerea de către solicitant a dosarului complet.

Articolul 17d

În cazul în care cererile de recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă sunt respinse, deciziile de respingere adoptate de statele membre trebuie motivate în mod corespunzător.

Aceste decizii trebuie să poată fi atacate potrivit dreptului intern. Solicitantul poate introduce o acțiune și în cazul neadoptării unei decizii în termenul stabilit.”

5.

Se adaugă anexa prevăzută în anexa III la prezenta directivă.

Articolul 8

La articolul 1 alineatul (1) din Directiva 78/1027/CEE, cuvintele „prevăzute la articolul 3 din Directiva 78/1026/CEE” se înlocuiesc cu cuvintele „prevăzute în anexa la Directiva 78/1026/CEE”.

Secțiunea 2.4

Moașele

Articolul 9

Directiva 80/154/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (1), cuvintele „enumerate la articolul 3” se înlocuiesc cu cuvintele „enumerate în anexă”.

2.

La articolul 2 alineatul (1) a patra și a cincea liniuță, cuvintele „după cum se menționează la articolul 3 din Directiva 77/452/CEE” se înlocuiesc cu cuvintele „după cum se menționează în anexa la Directiva 77/452/CEE”.

3.

Articolul 3 se elimină.

4.

Trimiterile la articolul 3 se interpretează ca trimiteri la anexă.

5.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 19a

Comisiei îi sunt notificate de statele membre actele cu putere de lege și actele administrative pe care acestea le adoptă în vederea eliberării diplomelor, certificatelor și altor titluri în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia publică o comunicare corespunzătoare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, indicând denumirile adoptate de statele membre pentru diplome, certificate și alte titluri de formare și, dacă este cazul, pentru titlul profesional corespunzător.

Articolul 19b

În cazul resortisanților statelor membre ale căror diplome, certificate și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă nu corespund denumirilor prevăzute în prezenta directivă pentru respectivul stat membru, fiecare stat membru recunoaște ca dovadă suficientă diplomele, certificatele și alte titluri eliberate de aceste state membre și însoțite de un certificat eliberat de autoritățile sau organismele lor competente. Certificatul respectiv atestă că respectivele diplome, certificate și alte titluri recunosc o formare conformă cu dispozițiile prezentei directive și sunt asimilate de statul membru care le-a eliberat celor ale căror denumiri sunt prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 19c

Statele membre examinează diplomele, certificatele și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă pe care titularul le-a dobândit în afara Uniunii Europene, în cazul în care aceste diplome, certificate sau alte titluri au fost recunoscute într-un stat membru, precum și formarea și experiența profesională dobândite într-un stat membru. Statul membru este obligat să adopte o decizie în termen de trei luni de la depunerea de către solicitant a dosarului complet.

Articolul 19d

În cazul în care cererile de recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă sunt respinse, deciziile de respingere adoptate de statele membre trebuie motivate în mod corespunzător.

Aceste decizii trebuie să poată fi atacate potrivit dreptului intern. Solicitantul poate introduce o acțiune și în cazul neadoptării unei decizii în termenul stabilit.”

6.

Se adaugă anexa prevăzută în anexa IV la prezenta directivă.

Articolul 10

Directiva 80/155/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (1), cuvintele „prevăzute la articolul 3” se înlocuiesc cu cuvintele „prevăzute în anexă”.

2.

La articolul 1 alineatul (2) a doua liniuță, cuvintele „prevăzute la articolul 3 din Directiva 77/452/CEE” se înlocuiesc cu cuvintele „prevăzute în anexa la Directiva 77/452/CEE”.

Secțiunea 2.5

Arhitecții

Articolul 11

Directiva 85/384/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 6

Statele membre examinează diplomele, certificatele și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă pe care titularul le-a dobândit în afara Uniunii Europene, în cazul în care aceste diplome, certificate sau alte titluri au fost recunoscute într-un stat membru, precum și formarea și experiența profesională dobândite într-un stat membru. Statul membru este obligat să adopte o decizie în termen de trei luni de la depunerea de către solicitant a dosarului complet.

Articolul 6a

În cazul în care cererile de recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă sunt respinse, deciziile de respingere adoptate de statele membre trebuie motivate în mod corespunzător.

Aceste decizii trebuie să poată fi atacate potrivit dreptului intern. Solicitantul poate introduce o acțiune și în cazul neadoptării unei decizii în termenul stabilit.”

2.

Articolul 15 se elimină.

3.

La articolul 24 alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu articolele 17 și 18” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu articolele 17 și 18 în cazul stabilirii și în conformitate cu articolul 22 în cazul prestării de servicii”.

Secțiunea 2.6

Farmaciștii

Articolul 12

La articolul 2 din Directiva 85/432/CEE se adaugă următorul punct:

„(6)

Cu titlu tranzitoriu și prin derogare de la punctele (3) și (5), Italia, ale cărei acte cu putere de lege și acte administrative prevedeau o formare care n-a fost aliniată în totalitate la condițiile de formare din prezentul articol în termenul prevăzut la articolul 5, poate aplica în continuare aceste dispoziții persoanelor care si-au început formarea în domeniul farmaciei înainte de 1 noiembrie 1993 și au încheiat-o înainte de 1 noiembrie 2003.

Fiecare stat membru gazdă este autorizat să impună titularilor de diplome, certificate și alte titluri în farmacie eliberate în Italia și atestând formări începute înainte de 1 noiembrie 1993 și încheiate înainte de 1 noiembrie 2003 ca diplomele, certificatele și alte titluri pe care le dețin să fie însoțite de o atestare care să certifice că aceștia au exercitat efectiv și legal activitățile menționate la articolul 1 alineatul (2) pe o durată minimă de trei ani consecutivi din ultimii cinci ani care preced data eliberării atestării, în măsura în care această activitate este reglementată în Italia”.

Articolul 13

Directiva 85/433/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, cuvintele „prevăzute la articolul 4” se înlocuiesc cu cuvintele „prevăzute în anexă”.

2.

Articolul 3 se elimină.

3.

Articolul 4 se elimină.

4.

Trimiterile la articolul 4 se interpretează ca trimiteri la anexă.

5.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 18a

Comisiei îi sunt notificate de statele membre actele cu putere de lege și actele administrative pe care le adoptă în vederea eliberării diplomelor, certificatelor și altor titluri în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia publică o comunicare corespunzătoare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, indicând denumirile adoptate de statele membre pentru diplome, certificate și alte titluri de formare și, dacă este cazul, pentru titlul profesional corespunzător.

Articolul 18b

În cazul resortisanților statelor membre ale căror diplome, certificate și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă nu corespund denumirilor prevăzute în prezenta directivă pentru respectivul stat membru, fiecare stat membru recunoaște ca dovadă suficientă diplomele, certificatele și alte titluri eliberate de aceste state membre și însoțite de un certificat eliberat de autoritățile sau organismele lor competente. Certificatul respectiv atestă că respectivele diplome, certificate și alte titluri recunosc o formare conformă cu dispozițiile prezentei directive și sunt asimilate de statul membru care le-a eliberat celor ale căror denumiri prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 18c

Statele membre examinează diplomele, certificatele și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă pe care titularul le-a dobândit în afara Uniunii Europene, în cazul în care aceste diplome, certificate sau alte titluri au fost recunoscute într-un stat membru, precum și formarea și experiența profesională dobândite într-un stat membru. Statul membru este obligat să adopte o decizie în termen de trei luni de la depunerea de către solicitant a dosarului complet.

Articolul 18d

În cazul în care cererile de recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă sunt respinse, deciziile de respingere adoptate de statele membre trebuie motivate în mod corespunzător.

Aceste decizii trebuie să poată fi atacate potrivit dreptului intern. Solicitantul poate introduce o acțiune și în cazul neadoptării unei decizii în termenul stabilit.”

6.

Se adaugă anexa prevăzută în anexa V la prezenta directivă.

Secțiunea 2.7

Medicii

Articolul 14

Directiva 93/16/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, cuvintele „enumerate la articolul 3” se înlocuiesc cu cuvintele „enumerate în anexa A”.

2.

Articolul 3 se elimină.

3.

Titlul capitolului II se înlocuiește cu următorul text:

„Diplome, certificate și alte titluri de medic specialist”.

4.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Fiecare stat membru pe teritoriul căruia sunt în vigoare acte cu putere de lege și acte administrative în materie recunoaște diplomele, certificatele și alte titluri de medic specialist eliberate resortisanților statelor membre de către alte state membre în conformitate cu dispozițiile articolelor 24, 25, 26 și 29 și enumerate în anexele B și C, recunoscându-le același efect pe teritoriul său ca și cel al diplomelor, certificatelor și celorlalte titluri eliberate de statul membru respectiv.”

5.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Diplomele, certificatele și alte titluri menționate la articolul 4 sunt cele care, fiind eliberate de autoritățile sau organismele competente indicate în anexa B, corespund, pentru formarea specializată în cauză, denumirilor menționate în anexa C pentru statele membre în care există.”

6.

Titlul capitolului III și articolele 6 și 7 se elimină.

7.

La articolul 8:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„De asemenea, ține cont de experiența profesională, formarea complementară și formarea continuă în medicină.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   După ce au verificat conținutul și durata perioadei de formare a persoanelor în cauză pe baza diplomelor, certificatelor sau a altor titluri prezentate și ținând cont de experiența sa profesională, de formarea complementară și de formarea continuă în medicină, autoritățile sau organismele competente ale statului membru gazdă informează persoana respectivă cu privire la perioada de formare suplimentară necesară, precum și la domeniile pe care aceasta trebuie să le cuprindă.”;

(c)

se introduce următorul alineat:

„(4)   Statul membru este obligat să adopte o decizie în termen de patru luni de la depunerea de către solicitant a dosarului complet.”

8.

La articolul 9 se adaugă următorul alineat:

„(2) a   Statele membre recunosc titlul de medic specialist eliberat în Spania medicilor care au încheiat un curs de formare specializată înainte de 1 ianuarie 1995, care nu corespunde cerințelor minime de formare prevăzute la articolele 24 și 27, dacă acest titlu este însoțit de un certificat eliberat de autoritățile spaniole competente, care atestă că persoana în cauză a promovat proba de competență profesională specifică, organizată în cadrul măsurilor excepționale de regularizare prevăzute în Decretul regal 1497/99, cu scopul de a verifica dacă solicitantul posedă un nivel de cunoștințe și competențe comparabil cu cel al medicilor care posedă titlul de medic specialist definit, pentru Spania, la articolul 5 alineatul (3) și la articolul 7 alineatul (2).”

9.

La articolul 23 se adaugă următorul alineat:

„(6)   Formarea continuă asigură, în conformitate cu modalitățile proprii fiecărui stat membru, că persoanele care și-au încheiat studiile pot urmări progresele înregistrate de medicină.”

10.

La articolul 24 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

presupune absolvirea și validarea a șase ani de studii din cadrul ciclului de formare menționat la articolul 23, pe parcursul căruia s-au însușit cunoștințele corespunzătoare de medicină generală;”.

11.

Articolele 26 și 27 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 26

Statele membre pe teritoriul cărora sunt în vigoare acte cu putere de lege și acte administrative în materie asigură că duratele minime ale formărilor specializate nu sunt inferioare duratelor menționate pentru fiecare din aceste formări în anexa C. Aceste durate minime se modifică în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 44a alineatul (3).”

12.

Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

Fiecare stat membru care asigură pe teritoriul său formarea completă menționată la articolul 23 instituie o formare de specialitate în medicină generală care să întrunească cel puțin condițiile prevăzute la articolul 31 și 32, astfel încât primele diplome, certificate sau alte titluri eliberate la încheierea cursurilor să fie eliberate până la date de 1 ianuarie 2006.”

13.

La articolul 31 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

are o durată de cel puțin trei ani pe bază de program integral și se efectuează sub supravegherea autorităților sau organismelor competente.”

14.

La articolul 31, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care ciclul de formare menționat la articolul 23 include o formare practică într-un spital autorizat, dotat cu echipament și servicii corespunzătoare de medicină generală, într-o unitate de medicină generală autorizată ori într-un centru autorizat în care medicii asigură îngrijire medicală primară, durata acestei formări practice poate fi inclusă, în limita unui an, în cadrul duratei prevăzute la alineatul (1) litera (b). Această posibilitate este oferită doar statelor membre în care durata formării de specialitate în medicină generală este de doi ani la 1 ianuarie 2001.

În cazul în care, în aplicarea prezentului alineat, Comisia constată apariția într-un stat membru a unor dificultăți majore în ceea ce privește formarea prevăzută la alineatul (1) litera (b), aceasta solicită avizul Comitetului înalților funcționari din domeniul sănătății publice, constituit în temeiul Deciziei 75/365/CEE a Consiliului (21) și informează Parlamentul și Consiliul cu privire la aceasta. Comisia prezintă Parlamentului European și, dacă este cazul, Consiliului propuneri în vederea unei coordonări mai bune a duratei formării de specialitate în medicină generală.

15.

La articolul 34 alineatul (1) a doua liniuță, procentul de „60 %” se înlocuiește cu „50 %”.

16.

Trimiterile la articolele 3, 6, 7 și 27 eliminate se interpretează ca trimiteri la anexa A, articolul 4, articolul 5 și articolul 26.

17.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 42a

Comisiei îi sunt notificate de statele membre actele cu putere de lege și actele administrative pe care le adoptă în vederea eliberării diplomelor, certificatelor și altor titluri în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia publică o comunicare corespunzătoare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, indicând denumirile adoptate de statele membre pentru diplome, certificate și alte titluri de formare și, dacă este cazul, pentru titlul profesional corespunzător.

Articolul 42b

În cazul resortisanților statelor membre ale căror diplome, certificate și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă nu corespund denumirilor prevăzute în prezenta directivă pentru respectivul stat membru, fiecare stat membru recunoaște ca dovadă suficientă diplomele, certificatele și alte titluri eliberate de aceste state membre și însoțite de un certificat eliberat de autoritățile sau organismele lor competente. Certificatul respectiv atestă că respectivele diplome, certificate și alte titluri recunosc o formare conformă cu dispozițiile prezentei directive și sunt asimilate de statul membru care le-a eliberat celor ale căror denumiri sunt prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 42c

Statele membre examinează diplomele, certificatele și alte titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă pe care titularul le-a dobândit în afara Uniunii Europene, în cazul în care aceste diplome, certificate sau alte titluri au fost recunoscute într-un stat membru, precum și formarea și experiența profesională dobândite într-un stat membru. Statul membru este obligat să adopte o decizie în termen de trei luni de la depunerea de către solicitant a dosarului complet.

Articolul 42d

În cazul în care cererile de recunoaștere a diplomelor, certificatelor și a altor titluri din domeniul reglementat de prezenta directivă sunt respinse, deciziile de respingere adoptate de statele membre trebuie motivate în mod corespunzător.

Aceste decizii trebuie să poată fi atacate potrivit dreptului intern. Solicitantul poate introduce o acțiune și în cazul neadoptării unei decizii în termenul stabilit.”

18.

Articolul 44a se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), cuvântul „procedurilor” se înlocuiește cu cuvântul „procedurii”;

(b)

alineatul (2) se elimină.

19.

Se adaugă anexele A, B și C, prevăzute în anexa VI la prezenta directivă.

SECȚIUNEA 3

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

Până la data de 1 ianuarie 2008, Comisia prezintă Parlamentului European un raport privind aplicarea în statele membre a dispozițiilor articolului 1 punctele 1 și 2.

După efectuarea tuturor audierilor necesare, Comisia își prezintă concluziile privind eventualele modificări ale sistemului menționate la articolul 1 punctele 1 și 2. În cazul în care este necesar, Comisia prezintă, de asemenea, propuneri privind îmbunătățirea sistemului existent.

Articolul 16

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 1 ianuarie 2003. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 18

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 mai 2001.

Pentru Parlamentul European

Președintele

N. FONTAINE

Pentru Consiliu

Președintele

A. LINDH


(1)  JO C 28, 26.1.1998, p. 1.

(2)  JO C 235, 27.7.1998, p. 53.

(3)  Avizul Parlamentului European din 2 iulie 1998 (JO C 226; 20.7.1998, p. 26), confirmat la 27 octombrie 1999, Poziția comună a Consiliului din 20 martie 2000 (JO C 119; 27.4.2000, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 5 iulie 2000 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 1 februarie 2001 și Decizia Consiliului din 26 februarie 2001.

(4)  JO L 19, 24.1.1989, p. 16.

(5)  JO L 209, 24.7.1992, p. 25. Directivă modificată ultima dată de Directiva 2000/5/CEE a Comisiei (JO L 54, 26.2.2000, p. 42).

(6)  C-340/89, Culegere 1991 (Vlassopoulou), p. I-2357.

(7)  JO L 165, 7.7.1993, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 1999/46/CE (JO L 139, 2.6.1999, p. 25).

(8)  JO L 176, 15.7.1977, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(9)  JO L 176, 15.7.1977, p. 8. Directivă modificată ultima dată de Directiva 89/595/CEE (JO L 341, 23.11.1989, p. 30).

(10)  JO L 233, 24.8.1978, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(11)  JO L 233, 24.8.1978, p. 10. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(12)  JO L 362, 23.12.1978, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(13)  JO L 362, 23.12.1978, p. 7. Directivă modificată ultima dată de Directiva 89/594/CEE (JO L 341, 23.11.1989, p. 19).

(14)  JO L 33, 11.2.1980, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(15)  JO L 33, 11.2.1980, p. 8. Directivă modificată ultima dată de Directiva 89/594/CEE.

(16)  JO L 253, 24.9.1985, p. 34.

(17)  JO L 253, 24.9.1985, p. 37. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(18)  C-154/93, Culegere 1994 (Tawil Albertini), p. I-451.

(19)  C-319/92; Culegere 1994 (Haim), p I-425.

(20)  JO L 223, 21.8.1985, p. 15. Directivă modificată ultima dată de Actul de aderare din 1994.

(21)  JO L 167, 30.6.1975, p. 19.”


ANEXA I

ANEXĂ

Diplome, certificate și alte titluri de asistent medical generalist

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Certificatul care însoțește diploma

Belgique/België/Belgien

1.

Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster

Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)

Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

2.

Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde

Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)

Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

3.

Brevet van verpleegassistent(e)

Brevet d'hospitalier(ère)

Brevet einer Pflegeassistentin

1.

De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen «Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft»

 

Danmark

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

 

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

 

Ελλάς

1.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μιου Αθηνών

2.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυματων (Τ.Ε.Ι.)

3.

Πτυχιο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

4.

Πτυχιο Aδελφών Νοσοκόμον πρώην Ανωτέρον Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5.

Πτυχιο Aδελφών Νοσοκόμον και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρον Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

6.

Πτυχιο Τμήματος Νοσηλευτικής

1.

Πανεπιστήμιο Αθηνών

2.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικα Ιδρύματα Υπουργειο Εθνικής Παιδειας και Θρησκευμάτων

3.

Υπουργειο Εθνικής Άμυνας

4.

Υπουργειο Υγειας και Πρόνοιας

5.

Υπουργειο Υγειας και Πρόνοιας

6.

ΚΑΤΕΕ Υπουργειο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

España

Titulo de Diplomado universitario en Enfermería

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

France

1.

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

2.

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

 

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

 

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

 

Luxembourg

1.

Diplôme d'Etat d'infirmier

2.

Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports

 

Nederland

1.

diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

2.

diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3.

diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

4.

diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4

5.

diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5

1.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

2.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4.

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5.

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

 

Österreich

1.

Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger»

2.

Diplom als «Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger»

1.

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

2.

Allgemeine Krankenpflegeschule

 

Portugal

1.

Diploma do curso de enfermagem geral

2.

Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

3.

Carta de curso de licenciatura em enfermagem

1.

Escolas de Enfermagem

2.

Escolas Superiores de Enfermagem

3.

Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

 

Suomi/Finland

1.

Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen

2.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

1.

Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter

2.

Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor

 

Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

 

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various

 


ANEXA II

ANEXA A

Diplome, certificate și alte titluri de medic dentist

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Certificatul care însoțește diploma

Belgique/België/Belgien

Diploma van tandarts

Diplôme de licencié en science dentaire

1.

De universiteiten/les universités

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

Ελλάς

Πτυχίο Οδοντιατρικής

Πανεπιστήμιο

 

España

Título de Licenciado en Odontología

El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Universités

 

Ireland

Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS)

Universities / Royal College of Surgeons in Ireland

 

Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire

Jury d'examen d'Etat

 

Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»

Medizinische Fakultät der Universität

 

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

Faculdade / Institutos Superiores

 

Suomi/Finland

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Oulun yliopisto

3.

Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

Sverige

Tandläkarexamen

Universitetet i Umeå

Universitetet i Göteborg

Karolinska Institutet

Malmö Högskola

Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

United Kingdom

Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.) / Licentiate in Dental Surgery

Universities / Royal Colleges

 

Anexa B

Diplome, certificate și alte titluri de medic specialist în stomatologie

1.   Ortodonție

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Certificatul care însoțește diploma

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

 

Ελλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής

1)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

2)

Νομαρχία

 

España

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Oulun yliopisto

3.

Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

 


2.   Chirurgie orală

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Certificatul care însoțește diploma

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

 

Ελλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής

1)

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

2)

Νομαρχία

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Oulun yliopisto

3.

Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

 


ANEXA III

ANEXĂ

Diplome, certificate și alte titluri de medic veterinar

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Certificatul care însoțește diploma

Belgique/België/Belgien

Diploma van dierenarts

Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

1.

De universiteiten/les universités

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

 

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

 

Ελλάς

Πτυχίο Κτηνιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 

España

Titulo de Licenciado en Veterinaria

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

 

 

Ireland

1.

Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

2.

Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

 

 

Italia

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire

Jury d'examen d'Etat

 

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen

 

 

Österreich

1.

Diplom-Tierarzt

2.

Magister medicinae veterinariae

Universität

1.

Doktor der Veterinärmedizin

2.

Doctor medicinae veterinariae

3.

Fachtierarzt

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

Universidade

 

Suomi/Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

 

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges Landbruksuniversitet

 

United Kingdom

1.

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2.

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

3.

Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

4.

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)

5.

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)

6.

Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

1.

University of Bristol

2.

University of Liverpool

3.

University of Cambridge

4.

University of Edinburgh

5.

University of Glasgow

6.

University of London

 


ANEXA IV

ANEXĂ

Diplome, certificate și alte titluri de moașă

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Certificatul care însoțește diploma

Belgique/België/Belgien

Diploma van vroedvrouw/

Diplôme d'accoucheuse

1.

De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået jordemodereksamen

Danmarks jordemoderskole

 

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

Staatlicher Prüfungsausschuss

 

Ελλάς

1.

Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2.

Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

3.

Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

1.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

2.

ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 

España

Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura

 

France

Diplôme de sage-femme

L'Etat

 

Ireland

Certificate in Midwifery

An Board Altranais

 

Italia

Diploma d'ostetrica

Schools recognised by State

 

Luxembourg

Diplôme de sage-femme

Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports

 

Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

 

Österreich

Hebammen-Diplom

Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt

 

Portugal

1.

Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

2.

Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

3.

Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1.

Ecolas de Enfermagem

2.

Escolas Superiores de Enfermagem

3.

Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

 

Suomi/Finland

1.

Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen

2.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

1.

Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter

2.

Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor

 

Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller högskola

 

United Kingdom

Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting

Various

 


ANEXA V

ANEXĂ

Diplome, certificate și alte titluri în farmacie

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Belgique/België/Belgien

Diploma van apotheker

Diplôme de pharmacien

1.

De universiteiten / les universités

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

Danmark

Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen

Danmarks Farmaceutiske Højskole

Deutschland

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Zuständige Behörden

Ελλάς

Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

España

Título de licenciado en farmacia

Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad

France

Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Universités

Ireland

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 

Italia

Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Università

Luxembourg

Diplôme d'Etat de pharmacien

Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Faculteit Farmacie

Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

Universidades

Suomi/Finland

Proviisorin tutkinto / provisorexamen

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Kuopion yliopisto

Sverige

Apotekarexamen

Uppsala universitet

United Kingdom

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 


ANEXA VI

ANEXA A

Diplome, certificate și alte titluri de medic

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Certificatul care însoțește diploma

Belgique/België/Belgien

Diploma van arts

Diplôme de docteur en médecine

1.

De universiteiten/les universités

2.

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

1.

Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

2.

Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

Deutschland

1.

Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

2.

Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

1.

Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum

2.

Ελλάς

Πτυχίο Iατρικής

1)

Iατρική Σχολή Πανεπιστημίου

2)

Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Iατρικής Πανεπιστημίου

 

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

Österreich

1.

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

2.

Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

1.

Medizinische Fakultät einer Universität

2.

Österreichische Ärztekammer

 

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

Suomi/Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

ANEXA B

Diplome, certificate și alte titluri de medic specialist

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Certificatul care însoțește diploma

Belgique/België/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Countryesärztekammer

 

Ελλάς

Τίτλος Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

2.

Νομαρχία

 

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

 

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

1. 3. 4.

Universités

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

 

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

 

Italia

Diploma di medico specialista

Università

 

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

 

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

1.

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

2.

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

3.

Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

 

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

 

Portugal

1.

Grau de assistente e/ou

2.

Titulo de especialista

1.

Ministério da Saúde

2.

Ordem dos Médicos

 

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

 

ANEXA C

Denumirile formărilor medicale specializate

Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Anestezie și terapie intensivă

Durată minimă de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

 

Danmark

Anæstesiologi

 

Deutschland

Anästhesiologie

 

Ελλάς

Αναισθησιολογία

 

España

Anestesiología y Reanimación

 

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

 

Ireland

Anaesthesia

 

Italia

Anestesia e rianimazione

 

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

 

Nederland

Anesthesiologie

 

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

Portugal

Anestesiologia

 

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård

 

Sverige

Anestesi och intensivvård

 

United Kingdom

Anaesthetics

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Chirurgie generală

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie/heelkunde

 

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Chirurgie

 

Ελλάς

Χειρουργική

 

España

Cirugía general y del aparato digestivo

 

France

Chirurgie générale

 

Ireland

General surgery

 

Italia

Chirurgia generale

 

Luxembourg

Chirurgie générale

 

Nederland

Heelkunde

 

Österreich

Chirurgie

 

Portugal

Cirurgia geral

 

Suomi/Finland

Yleiskirurgia / allmän kirurgi

 

Sverige

Kirurgi

 

United Kingdom

General surgery

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Neorochirurgie

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

 

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurochirurgie

 

Ελλάς

Νευροχειρουργική

 

España

Neurocirugía

 

France

Neurochirurgie

 

Ireland

Neurological surgery

 

Italia

Neurochirurgia

 

Luxembourg

Neurochirurgie

 

Nederland

Neurochirurgie

 

Österreich

Neurochirurgie

 

Portugal

Neurocirurgia

 

Suomi/Finland

Neurokirurgia / Neurokirurgi

 

Sverige

Neurokirurgi

 

United Kingdom

Neurosurgery

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Obstetrică-ginecologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde

 

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

 

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Ελλάς

Μαιευτική-Γυναικολογία

 

España

Obstetricia y ginecología

 

France

Gynécologie — obstétrique

 

Ireland

Obstetrics and gynaecology

 

Italia

Ginecologia e ostetricia

 

Luxembourg

Gynécologie — obstétrique

 

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

 

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Portugal

Ginecologia e obstetrícia

 

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar

 

Sverige

Obstetrik och gynekologi

 

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Medicină internă

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/inwendige geneeskunde

 

Danmark

Intern medicin

 

Deutschland

Innere Medizin

 

Ελλάς

Παθολογία

 

España

Medicina interna

 

France

Médecine interne

 

Ireland

General medicine

 

Italia

Medicina interna

 

Luxembourg

Médecine interne

 

Nederland

Inwendige geneeskunde

 

Österreich

Innere Medizin

 

Portugal

Medicina interna

 

Suomi/Finland

Sisätaudit / inre medicin

 

Sverige

Internmedicin

 

United Kingdom

General (internal) medicine

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Oftalmologie

Durată minimă de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

Ophtalmologie/oftalmologie

 

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

 

Deutschland

Augenheilkunde

 

Ελλάς

Οφθαλμολογία

 

España

Oftalmología

 

France

Ophtalmologie

 

Ireland

Ophthalmology

 

Italia

Oftalmologia

 

Luxembourg

Ophtalmologie

 

Nederland

Oogheelkunde

 

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

 

Portugal

Oftalmologia

 

Suomi/Finland

Silmätaudit / ögonsjukdomar

 

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

United Kingdom

Ophthalmology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Otorinolaringologie

Durata minimă a studiilor: 3 ani

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie

 

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

 

Deutschland

Hals-Nase-Ohrenheilkunde

 

Ελλάς

Ωτορινολαρυγγολογία

 

España

Otorrinolaringología

 

France

Oto-rhino-laryngologie

 

Ireland

Otolaryngology

 

Italia

Otorinolaringoiatria

 

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

 

Nederland

keel-, neus- en oorheelkunde

 

Österreich

Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten

 

Portugal

Otorrinolaringologia

 

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar

 

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

United Kingdom

Otolaryngology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Pediatrie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Pédiatrie/pediatrie

 

Danmark

Pædiatri eller sygdomme høs børn

 

Deutschland

Kinderheilkunde

 

Ελλάς

Παιδιατρική

 

España

Pediatría sus áreas específicas

 

France

Pédiatrie

 

Ireland

Paediatrics

 

Italia

Pédiatria

 

Luxembourg

Pédiatrie

 

Nederland

Kindergeneeskunde

 

Österreich

Kinder- und Jugendheilkunde

 

Portugal

Pediatria

 

Suomi/Finland

Lastentaudit / barnsjukdomar

 

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

 

United Kingdom

Paediatrics

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Pneumologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

 

Danmark

Medicinske lungesygdomme

 

Deutschland

Pneumologie

 

Ελλάς

Φυματιολoγία- Πνευμονολογία

 

España

Neumología

 

France

Pneumologie

 

Ireland

Respiratory medicine

 

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

 

Luxembourg

Pneumologie

 

Nederland

Longziekten en tuberculose

 

Österreich

Lungenkrankheiten

 

Portugal

Pneumologia

 

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

United Kingdom

Respiratory medicine

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Urologie

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Urologie

 

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Urologie

 

Ελλάς

Ουρολογία

 

España

Urología

 

France

Urologie

 

Ireland

Urology

 

Italia

Urologia

 

Luxembourg

Urologie

 

Nederland

Urologie

 

Österreich

Urologie

 

Portugal

Urologia

 

Suomi/Finland

Urologia / urologi

 

Sverige

Urologi

 

United Kingdom

Urology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Ortopedie

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

 

Danmark

Ortopædisk kirurgi

 

Deutschland

Orthopädie

 

Ελλάς

Ορθοπεδική

 

España

Traumatología y cirugía ortopédica

 

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

Ireland

Orthopaedic surgery

 

Italia

Ortopedia e traumatologia

 

Luxembourg

Orthopédie

 

Nederland

Orthopedie

 

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

Portugal

Ortopedia

 

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi

 

Sverige

Ortopedi

 

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Anatomie patologică

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologique/pathologische anatomie

 

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

 

Deutschland

Pathologie

 

Ελλάς

Παθολογική Ανατομική

 

España

Anatomía patológica

 

France

Anatomie et cytologie pathologiques

 

Ireland

Morbid anatomy and histopathology

 

Italia

Anatomia patologica

 

Luxembourg

Anatomie pathologique

 

Nederland

Pathologie

 

Österreich

Pathologie

 

Portugal

Anatomia patológica

 

Suomi/Finland

Patologia / patologi

 

Sverige

Klinisk patologi

 

United Kingdom

Histopathology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Neurologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Neurologie

 

Danmark

Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurologie

 

Ελλάς

Νευρολογία

 

España

Neurología

 

France

Neurologie

 

Ireland

Neurology

 

Italia

Neurologia

 

Luxembourg

Neurologie

 

Nederland

Neurologie

 

Österreich

Neurologie

 

Portugal

Neurologia

 

Suomi/Finland

Neurologia / neurologi

 

Sverige

Neurologi

 

United Kingdom

Neurology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Psihiatrie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Portugal

Psiquiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria / psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Radiologie - imagistică medicală

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/röntgendiagnose

 

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

 

Deutschland

Diagnostische Radiologie

 

Ελλάς

Ακτινoδιαγνωστική

 

España

Radiodiagnóstico

 

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

Ireland

Diagnostic radiology

 

Italia

Radiodiagnostica

 

Luxembourg

Radiodiagnostic

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

 

Portugal

Radiodiagnóstico

 

Suomi/Finland

Radiologia / radiologi

 

Sverige

Medicinsk radiologi

 

United Kingdom

Clinical radiology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Radioterapie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie

 

Danmark

Onkologi

 

Deutschland

Strahlentherapie

 

Ελλάς

Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία

 

España

Oncología radioterápica

 

France

Oncologie radiothérapique

 

Ireland

Radiotherapy

 

Italia

Radioterapia

 

Luxembourg

Radiothérapie

 

Nederland

Radiotherapie

 

Österreich

Strahlentherapie/Radioonkologie

 

Portugal

Radioterapia

 

Suomi/Finland

Syöpätaudit / cancersjukdomar

 

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

United Kingdom

Clinical oncology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Medicină de laborator

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Biologie clinique/klinische biologie

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Análisis clínicos

 

France

Biologie médicale

 

Ireland

 

 

Italia

Patologia clinica

 

Luxembourg

Biologie clinique

 

Nederland

 

 

Österreich

Medizinische Biologie

 

Portugal

Patologia clínica

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Hematologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

Hématologie

 

Ireland

 

 

Italia

 

 

Luxembourg

Hématologie biologique

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Hematologia clínica

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Microbiologie-bacteriologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk mikrobiologi

 

Deutschland

Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία

 

España

Microbiología y parasitología

 

France

 

 

Ireland

Microbiology

 

Italia

Microbiologia e virologia

 

Luxembourg

Microbiologie

 

Nederland

Medische microbiologie

 

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi

 

Sverige

Klinisk bakteriologi

 

United Kingdom

Medical microbiology and virology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Biochimie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk biokemi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Bioquímica clínica

 

France

 

 

Ireland

Chemical pathology

 

Italia

Biochimica clinica

 

Luxembourg

Chimie biologique

 

Nederland

Klinische chemie

 

Österreich

Medizinische und chemische Labordiagnostik

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen kemia / klinisk kemi

 

Sverige

Klinisk kemi

 

United Kingdom

Chemical pathology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Imunologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk immunologi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Immunología

 

France

 

 

Ireland

Clinical immunology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Immunologie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Klinisk immunologi

 

United Kingdom

Immunology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische Chirurgie

 

Ελλάς

Πλαστική Χειρουργική

 

España

Cirugía plástica y reparadora

 

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

Ireland

Plastic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

Luxembourg

Chirurgie plastique

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

 

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

 

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Chirurgie toracică

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax

 

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Herzchirurgie

 

Ελλάς

Χειρουργική Θώρακος

 

España

Cirugía torácica

 

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

Ireland

Thoracic surgery

 

Italia

Chirurgia toracica

 

Luxembourg

Chirurgie thoracique

 

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

 

Österreich

 

 

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

 

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi

 

Sverige

Thoraxkirurgi

 

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Chirurgie pediatrică

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Kinderchirurgie

 

Ελλάς

Χειρουργική Παίδων

 

España

Cirugía pediátrica

 

France

Chirurgie infantile

 

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

 

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

 

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Portugal

Cirurgia pediátrica

 

Suomi/Finland

Lastenkirurgia / barnkirurgi

 

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Chirurgie vasculară

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde

 

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Αγγειοχειρουργική

 

España

Angiología y cirugía vascular

 

France

Chirurgie vasculaire

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia vascolare

 

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Cirurgia vascular

 

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia / kärlkirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Cardiologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

 

Danmark

Kardiologi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Καρδιολογία

 

España

Cardiología

 

France

Pathologie cardio-vasculaire

 

Ireland

Cardiology

 

Italia

Cardiologia

 

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

 

Nederland

Cardiologie

 

Österreich

 

 

Portugal

Cardiologia

 

Suomi/Finland

Kardiologia / kardiologi

 

Sverige

Kardiologi

 

United Kingdom

Cardiology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Gastroenterologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologie/gastroenterologie

 

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Γαστρεντερολογία

 

España

Aparato digestivo

 

France

Gastro-entérologie et hépatologie

 

Ireland

Gastro-enterology

 

Italia

Gastroenterologia

 

Luxembourg

Gastro-entérologie

 

Nederland

Gastro-enterologie

 

Österreich

 

 

Portugal

Gastrenterologia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologia / gastroenterologi

 

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

United Kingdom

Gastro-enterology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Reumatologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Rhumatologie/reumatologie

 

Danmark

Reumatologi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Ρευματολογία

 

España

Reumatología

 

France

Rhumatologie

 

Ireland

Rheumatology

 

Italia

Reumatologia

 

Luxembourg

Rhumatologie

 

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Portugal

Reumatologia

 

Suomi/Finland

Reumatologia / reumatologi

 

Sverige

Reumatologi

 

United Kingdom

Rheumatology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Hematologie

Durată minimă de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Αιματολογία

 

España

Hematología y hemoterapia

 

France

 

 

Ireland

Haematology

 

Italia

Ematologia

 

Luxembourg

Hématologie

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Imuno-hemoterapia

 

Suomi/Finland

Kliininen hematologia / Klinisk hematologi

 

Sverige

Hematologi

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Endocrinologie

Durată minimă de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Ενδοκρινολογία

 

España

Endocrinología y nutrición

 

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

 

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Endocrinologia

 

Suomi/Finland

Endokrinologia / endokrinologi

 

Sverige

Endokrina sjukdomar

 

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Recuperare, medicină fizică și balneologie

Durată minimă de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

Ελλάς

Φυσική Iατρική και Αποκατάσταση

 

España

Rehabilitación

 

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

 

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

 

Österreich

Physikalische Medizin

 

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

 

Suomi/Finland

Fysiatria / fysiatri

 

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Stomatologie

Durată minimă de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Neurologie și psihiatrie

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Ελλάς

Νευρολογία — Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Nederland

Zenuw- en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Dermatovenerologie

Durată minimă de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie

 

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

 

Deutschland

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Ελλάς

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

 

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

France

Dermatologie et vénéréologie

 

Ireland

 

 

Italia

Dermatologia e venerologia

 

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

 

Nederland

Dermatologie en venerologie

 

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Portugal

Dermatovenereologia

 

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Hud- och könssjukdomar

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Dermatologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Dermatology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Dermatology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Venerologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Venereology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Radiologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Ελλάς

Ακτινολογία — Ραδιολογία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

 

 

Italia

Radiologia

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Portugal

Radiologia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Medicină tropicală

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Tropical medicine

 

Italia

Medicina tropicale

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

 

Portugal

Medicina tropical

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Tropical medicine

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Psihiatrie pediatrică

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

 

Ελλάς

Παιδοψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Geriatrie și gerontologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Geriatría

 

France

 

 

Ireland

Geriatrics

 

Italia

Geriatria

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Geriatria / geriatri

 

Sverige

Geriatrik

 

United Kingdom

Geriatrics

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Nefrologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Νεφρολογία

 

España

Nefrología

 

France

Néphrologie

 

Ireland

Nephrology

 

Italia

Nefrologia

 

Luxembourg

Néphrologie

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Nefrologia

 

Suomi/Finland

Nefrologia / nefrologi

 

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

 

United Kingdom

Renal medicine

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Boli infecțioase

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Infektionsmedicin

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Communicable diseases

 

Italia

Malattie infettive

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Infektiosairaudet / infektionssjukdomar

 

Sverige

Infektionssjukdomar

 

United Kingdom

Infectious diseases

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Sănătate publică și management

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Samfundsmedicin

 

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

 

Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

 

España

Medicina preventiva y salud pública

 

France

Santé publique et médecine sociale

 

Ireland

Community medicine

 

Italia

Igiene e medicina sociale

 

Luxembourg

Santé publique

 

Nederland

Maatschappij en gezondheid

 

Österreich

Sozialmedizin

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Terveydenhuolto / hälsovård

 

Sverige

Socialmedicin

 

United Kingdom

Public health medicine

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Farmacologie

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Medicina muncii

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

 

Danmark

Arbejdsmedicin

 

Deutschland

Arbeitsmedizin

 

Ελλάς

Iατρική της Εργασίας

 

España

 

 

France

Médecine du travail

 

Ireland

Occupational medicine

 

Italia

Medicina del lavoro

 

Luxembourg

Médecine du travail

 

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

 

Portugal

Medicina do trabalho

 

Suomi/Finland

Työterveyshuolto / företagshälsovård

 

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

 

United Kingdom

Occupational medicine

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Alergologie

Durată minimă de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

Αλλεργιολογία

 

España

Alergología

 

France

 

 

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

 

Österreich

 

 

Portugal

Imuno-alergologia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Allergisjukdomar

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Chirurgie gastrointestinală

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'apparato digestivo

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Medicină nucleară

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde

 

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

Deutschland

Nuklerarmedizin

 

Ελλάς

Πυρηνική Ιατρική

 

España

Medicina nuclear

 

France

Médecine nucléaire

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina nucleare

 

Luxembourg

Médecine nucléaire

 

Nederland

Nucleaire geneeskunde

 

Österreich

Nuklearmedizin

 

Portugal

Medicina nuclear

 

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Nuclear medicine

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Medicina de urgență

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Accident and emergency medicine

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Accident and emergency medicine

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Neurofiziologie clinică

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiología clínica

 

France

 

 

Ireland

Neurophysiology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi

 

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Chirurgie maxilo-facială (formarea de bază în medicină)

Durată minimă de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

 

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

 

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

 

Nederland

 

 

Österreich

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Țara

Titlul diplomei

Organismul care eliberează diploma

Chirurgie oro-dentară și maxilo-facială (formarea de bază în medicină și stomatologie)

Durată minimă de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

 

Italia

 

 

Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery

 


Top