EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0018R(02)

Korigendum k smernici 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 106 zo 17. apríla 2001)

ST/5615/2021/INIT

OJ L 129, 15.4.2021, p. 161–161 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/corrigendum/2021-04-15/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

15.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/161


Korigendum k smernici 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 106 zo 17. apríla 2001)

1.

Na strane 90, článok 28 ods. 1:

namiesto:

„1.

V prípadoch, keď príslušný orgán alebo Komisia, pokiaľ ide o riziká GMO pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie, vznesie a trvá na námietke v súlade s článkami 15 ods. 1, 17 ods. 4, 20 ods. 3 alebo 23 alebo keď hodnotiaca správa uvedená v článku 14 uvádza, že GMO by sa mal umiestniť na trh, Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu prerokuje takúto námietku s príslušným vedeckým výborom.“

má byť:

„1.

V prípadoch, keď príslušný orgán alebo Komisia, pokiaľ ide o riziká GMO pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie, vznesie a trvá na námietke v súlade s článkami 15 ods. 1, 17 ods. 4, 20 ods. 3 alebo 23 alebo keď hodnotiaca správa uvedená v článku 14 uvádza, že GMO by sa nemal umiestniť na trh, Komisia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu prerokuje takúto námietku s príslušným vedeckým výborom.“

2.

Na strane 90, článok 28 ods. 2:

namiesto:

„2.

Komisia môže rokovať s príslušným vedeckým výborom, aj na základe jeho iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu, o akejkoľvek záležitosti patriacej do pôsobnosti tejto smernice, ktorá by mohla mať nepriaznivý účinok na ľudské zdravie a na životné prostredie.“

má byť:

„2.

Komisia môže tiež rokovať s príslušným vedeckým výborom z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu o akejkoľvek záležitosti patriacej do pôsobnosti tejto smernice, ktorá by mohla mať nepriaznivý účinok na ľudské zdravie a na životné prostredie.“

Top