EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0219

Decizia Comisiei din 12 martie 2001 privind măsurile temporare pentru situații de urgență cu privire la ambalajele din lemn care conțin, în totalitate sau parțial, lemn de conifere netransformat, originar din Canada, China, Japonia și Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2001) 694]

OJ L 81, 21.3.2001, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 18 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2005; abrogat prin 32005D0829 Data de expirare a valabilității se bazează pe data publicării actului de abrogare care intră în vigoare la data notificării sale. Actul de abrogare a fost notificat, dar data notificării nu este disponibilă pe EUR-Lex – se utilizează în locul său data publicării.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/219/oj

03/Volumul 37

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

18


32001D0219


L 081/39

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 12 martie 2001

privind măsurile temporare pentru situații de urgență cu privire la ambalajele din lemn care conțin, în totalitate sau parțial, lemn de conifere netransformat, originar din Canada, China, Japonia și Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2001) 694]

(2001/219/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în interiorul Comunității (1), în special articolul 16 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Dacă un stat membru consideră că există un pericol iminent de introducere pe teritoriul sau a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle și colab., nematoda lemnului de pin (NLP), dintr-o țară nemembră, acesta adoptă, temporar, orice măsuri suplimentare necesare pentru a se proteja de acest pericol.

(2)

Finlanda a informat celelalte state membre și Comisia că, în inspecțiile efectuate în cursul anului 2000, s-au găsit numeroase cazuri de infestare cu NLP a materialului de ambalare din lemn de conifere netransformat, originar din Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii. În plus, Suedia și Franța au raportat de asemenea infestări ale materialului de ambalare din lemn de conifere netransformat, originar din Canada și respectiv din China.

(3)

Finlanda adoptă, oficial, măsuri de urgență, stipulând că, începând cu data de 31 mai 2000, materialul de ambalare din lemn de conifere, cu excepția Thuja L., care include și lemnul pentru componentele de susținere sau pentru cele de consolidare cu pene ale ambalajelor pentru mărfuri, originar din țările nemembre în care este cunoscută existența NLP (Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite ale Americii), trebuie să fie, la intrarea în Finlanda, însoțit de un certificat fitosanitar care să ateste că lemnul a suferit tratamentele specificate în măsurile de urgență adoptate în această țară.

(4)

Directiva 2000/29/CE prevede ca, pentru a se proteja Comunitatea împotriva introducerii NLP, lemnul de conifere netransformat originar din țările nemembre în care s-a identificat nematoda să nu aibă scoarță și orificii de curățire și să prezinte un conținut de umiditate mai mic de 20 %. Informațiile menționate anterior, din Finlanda, Franța și Suedia, arată că aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a proteja în mod adecvat Comunitatea împotriva introducerii NLP, atunci când acest lemn este importat din Canada, China, Japonia și Statele Unite ale Americii. În consecință, sunt necesare măsuri temporare pentru situații de urgență.

(5)

Se recomandă aplicarea acestor măsuri de urgență la importurile în Comunitate de ambalaje din lemn netransformat, obținute în întregime sau parțial din lemn de conifere, originar din Canada, China, Japonia și Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, nu este necesară aplicarea acestor măsuri la lemnul de Thuja L., deoarece Thuja L. nu este susceptibil la NLP.

(6)

Se recomandă ca măsurile de urgență să se aplice în două etape. În prima etapă, statele membre ar trebui să adopte, imediat, orice măsuri adecvate pentru controlul oficial al lemnului menționat, pentru a se reduce în continuare riscul introducerii sau răspândirii în Comunitate a NLP. Aceasta ar da posibilitatea țărilor în care este cunoscută existența nematodei să organizeze, în a doua etapă, tratamentul ambalajelor din lemn, care conțin, în totalitate sau parțial, lemn de conifere netransformat, cu excepția acelora din Thuja L., conform dispozițiilor din prezenta decizie.

(7)

Ar trebui specificate măsurile ce urmează a fi adoptate în cazul neaducerii la îndeplinire a acestor dispoziții.

(8)

Dacă se constată că măsurile de urgență prevăzute de prezenta decizie nu sunt suficiente pentru prevenirea introducerii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle și colab. sau nu au fost aduse la îndeplinire, ar trebui avute în vedere măsuri mai severe sau de alt tip.

(9)

Se recomandă evaluarea permanentă a efectului măsurilor de urgență până la 15 iunie 2002, în special pe baza informațiilor ce urmează a fi prezentate de statele membre. Se iau în considerare posibile măsuri ulterioare, având în vedere rezultatele acestei evaluări.

(10)

Măsurile de urgență menționate anterior se analizează având în vedere, de asemenea, rezultatul discuțiilor care se poartă în prezent referitor la elaborarea unui standard internațional FAO cu privire la „Orientările pentru reglementarea ambalajelor din lemn netransformat, utilizate la transportul mărfurilor”.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În sensul prezentei decizii, „lemn susceptibil” reprezintă ambalajele din lemn care conțin, în totalitate sau parțial, lemn de conifere (Coniferales) netransformat, cu excepția celui de Thuja L., originar din Canada, China, Japonia și Statele Unite ale Americii, sub formă de lădițe, cutii, lăzi, butoaie și alte ambalaje similare, paleți, paleți cutii și alte scânduri pentru încărcături, elemente de prindere pentru paleți, indiferent dacă se utilizează curent sau nu în transportul obiectelor de orice tip.

(2)   Lemnul susceptibil se poate introduce pe teritoriul Comunității, doar dacă satisface măsurile de urgență stabilite la anexa la prezenta decizie.

(3)   Dispozițiile specificate la punctele 1, 2 și la punctul 3 a doua liniuță din anexa la prezenta decizie se aplică doar lemnului susceptibil destinat Comunității și care provine din țările menționate anterior la sau după 1 octombrie 2001. Dispozițiile specificate la punctul 3 prima liniuță din anexa la prezenta decizie se aplică de la data notificării prezentei decizii către statele membre, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 4.

(4)   Măsurile prevăzute în partea A secțiunea I punctul 1.3 din anexa IV la Directiva 2000/29/CE nu se aplică lemnului susceptibil care a fost tratat în conformitate cu dispozițiile din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Atunci când, pe baza controlului prevăzut la punctul 3 din anexa la prezenta decizie, rezultă că dispozițiile prevăzute în anexa la prezenta decizie nu au fost îndeplinite referitor la lemnul susceptibil, statul membru în cauză asigură ca lemnul susceptibil să fie:

tratat printr-o metodă aprobată oficial, care să elimine Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle și colab. sau

refuzat la intrarea în Comunitate sau

distrus prin:

incinerare sau

îngropare adâncă în locuri aprobate de organele oficiale abilitate menționate de Directiva 2000/29/CE sau

prelucrare printr-o metodă aprobată oficial care să elimine Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle și colab.

Toate aceste măsuri sunt aduse la îndeplinire sub supravegherea oficială a statului membru în cauză.

Articolul 3

Fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 94/3/CE a Comisiei (2), fiecare stat membru care importă lemn susceptibil prezintă Comisiei și celorlalte state membre, până la 28 februarie 2002, un raport tehnic detaliat privind rezultatele controlului pe care l-a efectuat, în conformitate cu punctul 3 din la anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Statele membre adaptează până la 30 septembrie 2001 măsurile pe care le-au adoptat pentru a se proteja împotriva introducerii și răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle și colab., astfel încât măsurile să respecte articolele 1, 2 și 3, și informează de îndată Comisia cu privire la măsurile adaptate.

Articolul 5

Prezenta decizie se revizuiește până la data de 15 iunie 2002.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2001.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 32, 5.2.1994. Corrigendum (JO L 59, 3.3.1995, p.30).


ANEXĂ

În sensul dispozițiilor articolului 1, se aduc la îndeplinire următoarele măsuri de urgență:

1.

Lemnul susceptibil originar din Canada, Japonia sau Statele Unite ale Americii:

(i)

se tratează termic sau se usucă în cuptor de ardere până la o temperatură internă minimă de 56 °C timp de minimum 30 minute într-o cameră închisă sau într-un cuptor de ardere care a fost testat, evaluat și aprobat oficial în acest sens.

În afară de aceasta, lemnul susceptibil trebuie să prezinte un marcaj aprobat oficial pentru tratament termic și uscare în cuptor de ardere, care să permită identificarea locului unde și a persoanei care a realizat tratamentul menționat anterior sau

(ii)

se tratează sub presiune (cu impregnare) cu o substanță chimică aprobată în condiții tehnice recunoscute oficial. În afară de aceasta, lemnul susceptibil poartă un marcaj care permite identificarea locului unde s-a efectuat tratamentul, precum și a persoanei care l-a efectuat sau

(iii)

se afumă cu o substanță chimică aprobată în condiții tehnice recunoscute oficial. În afară de aceasta, lemnul susceptibil poartă un marcaj care permite identificarea locului unde s-a efectuat tratamentul, precum și a persoanei care l-a efectuat.

2.

Lemnul susceptibil originar din China se supune uneia din măsurile menționate la punctul 1 de la prezenta anexă și este însoțit de certificatul specificat la articolele 7 și 8 din Directiva 2000/29/CE care atestă măsurile aplicate.

Prin derogare și fără a aduce atingere dispozițiilor stabilite în anexa IV la Directiva 2000/29/CE, măsurile menționate la punctul 1 din prezenta anexă nu se aplică lemnului susceptibil originar din zonele stabilite de China în care se cunoaște că Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle și colab. nu este prezent, ținând seama de rezultatele inspecțiilor efectuate în aceste zone. Comisia realizează o listă cu zonele în care se cunoaște că Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle și colab. nu este prezent și transmite această listă Comitetului permanent fitosanitar și statelor membre.

3.

Aducerea la îndeplinire a dispozițiilor specificate la:

Partea A secțiunea I punctul 14 litera (a) din anexa I partea A secțiunea I punctul 8 litera (a) de la anexa II și, până la 30 septembrie 2001, partea A secțiunea I punctul 1.3 din anexa IV la Directiva 2000/29/CE și

punctele 1 și 2 din prezenta anexă,

se urmărește în conformitate cu un plan stabilit de organele oficiale abilitate, în conformitate cu măsurile prevăzute de Directiva 2000/29/CE.


Top