Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1150

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților

OJ L 130, 31.5.2000, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 12 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32014R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1150/oj

01/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

184


32000R1150


L 130/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000 AL CONSILIULUI

din 22 mai 2000

privind punerea în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 279 al acestuia,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolul 183 al acestuia,

având în vedere Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul resurselor proprii ale Comunităților (1) și, în special, articolul 8 alineatul (2) al acesteia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Curții de Conturi (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1552/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de punere în aplicare a Deciziei 88/376/CEE, Euratom privind resursele proprii ale Comunităților (4) a fost frecvent și substanțial modificat (5). Prin urmare, din motive de claritate și organizare, regulamentul menționat trebuie codificat.

(2)

Comunitatea trebuie să dispună de resursele proprii la care se referă articolul 2 din Decizia 94/728/CE, Euratom, în cele mai bune condiții. În acest sens, trebuie stabilite acorduri pentru ca statele să pună la dispoziția Comisiei resursele proprii alocate Comunităților.

(3)

Resursele proprii tradiționale sunt colectate de statele membre în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative care, la nevoie, sunt adaptate cerințelor reglementărilor comunitare. Comisia trebuie să monitorizeze aceste adaptări și să facă propuneri, dacă este cazul.

(4)

Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliu, au adoptat rezoluția din 13 noiembrie 1991 cu privire la protecția intereselor financiare ale Comunității (6).

(5)

Trebuie definit conceptul constatării și precizate condițiile în care se realizează obligația de constatare cu privire la resursele proprii la care se referă articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din Decizia 94/728/CE, Euratom.

(6)

În legătură cu resursele proprii ce provin din taxele pe zahăr care trebuie recuperate în exercițiul bugetar corespunzător anului comercializării la care se referă cheltuiala, trebuie să se prevadă că statele membre pun la dispoziția Comisiei resursele provenind din taxele pe zahăr în cursul exercițiului bugetar în care acestea au fost constatate.

(7)

Este necesar să se amelioreze transparența sistemului resurselor proprii, precum și informarea autorității bugetare.

(8)

Statele membre trebuie să țină la dispoziția Comisiei și, dacă este cazul, să îi prezinte documentele și informațiile necesare exercitării competențelor sale în domeniul resurselor proprii ale Comunităților.

(9)

Administrațiile naționale care au răspunderea colectării resurselor proprii trebuie să țină în permanență la dispoziția Comisiei dovezile acestor colectări.

(10)

Sistemul de informare a Comisiei de către statele membre are rolul de a permite urmărirea acțiunilor acestora din urmă privind colectarea resurselor proprii, în special în caz de fraudă și nereguli.

(11)

Trebuie să se prevadă înregistrări contabile separate, în special privind drepturile neîncasate. Aceste înregistrări, precum și transmiterea unui extras de cont trimestrial, trebuie să ajute Comisia să urmărească mai bine acțiunile statelor membre privind colectarea resurselor proprii, în special în caz de fraudă și nereguli.

(12)

Trebuie stabilit un termen de prescriere în relațiile dintre statele membre și Comisie, în sensul că noile constatări efectuate de statele membre în legătură cu încasările din anii precedenți trebuie considerate ca fiind constatări ale exercițiului în curs.

(13)

Cu privire la resursele proprii provenite din taxa pe valoare adăugată, numite „resurse TVA”, la care se referă articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 94/728/CE, Euratom, trebuie să se prevadă că statele membre vor pune la dispoziția Comunității, sub formă de douăsprezecimi lunare constante, resursele proprii intrate la buget și, ulterior, vor efectua regularizarea sumelor puse la dispoziție în funcție de baza reală de „resurse TVA”, de îndată ce aceasta este cunoscută în totalitate.

(14)

Această procedură se aplică, de asemenea, la resursa complementară la care se referă articolul 2 alineatul (1) litera (d) din decizia menționată, numită în continuare „resursă complementară”, stabilită în conformitate cu Directiva 89/130/CEE, Euratom a Consiliului din 13 februarie 1989 privind armonizarea raportării produsului național brut la prețurile pieței (7).

(15)

Resursele proprii se pun la dispoziție sub forma înregistrării sumelor creditate din contul deschis în acest scop, în numele Comisiei, la trezoreria fiecărui stat membru sau a organismului desemnat de către statul membru respectiv. Pentru a restrânge mișcarea de fonduri la ceea ce este necesar pentru execuția bugetară, Comunitatea trebuie să se limiteze la retrageri din conturile menționate pentru a acoperi numai cererile la nivelul trezoreriei Comisiei.

(16)

Plata ajutoarelor rezultate din aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1765/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 prin care se instituie un regim de sprijinire a producătorilor de anumite culturi arabile (8) se concentrează, în esență, în primele luni ale exercițiului și Comisia trebuie să dispună de fonduri adecvate în trezorerie pentru a asigura aceste plăți.

(17)

Decizia 94/729/CE a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind disciplina bugetară (9) prevede înscrierea în bugetul general al Uniunii Europene a unei rezerve pentru împrumuturile și garanțiile împrumuturilor acordate de Comunitate statelor terțe și a unei rezerve pentru ajutoare de urgență. Din acest motiv, trebuie să se prevadă dispoziții cu privire la înregistrarea resurselor proprii corespunzătoare acestor rezerve.

(18)

Pentru a asigura, în toate cazurile, finanțarea bugetului Comunității, trebuie să se stabilească modalitățile de punere la dispoziție a contribuțiilor raportate la produsul național brut, numite în continuare „contribuții financiare PNB”, prevăzute la articolul 2 alineatul (7) din Decizia 88/376/CEE, Euratom.

(19)

Trebuie să se definească soldul exercițiului de reportat în exercițiul financiar următor.

(20)

Statele membre trebuie să facă verificările în legătură cu constituirea și punerea la dispoziție a resurselor proprii. Comisia trebuie să-și exercite competențele în condițiile definite de prezentul regulament. Trebuie stabilite competențele Comisiei cu privire la controlul resursei complementare.

(21)

O colaborare strânsă între statele membre și Comisie este de natură să faciliteze aplicarea corectă a regulilor financiare referitoare la resursele proprii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Resursele proprii ale Comunității, prevăzute de Decizia 94/728/CE, Euratom, denumite în continuare „resurse proprii”, sunt puse la dispoziția Comisiei și controlate în condițiile prevăzute de prezentul regulament, fără a aduce atingere Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1553/89 (10) și Directivei 89/130/CEE, Euratom.

Articolul 2

(1)   În scopul aplicării prezentului regulament, dreptul Comunității asupra resurselor proprii la care se referă articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din Decizia 94/728/CE, Euratom se constată de îndată ce sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulamentul vamal privind înregistrarea sumei cuvenite și notificarea debitorului.

(2)   Data stabilită la care se referă dispozițiile din alineatul (1) trebuie să fie data înregistrării, prevăzută de regulamentul vamal.

În ceea ce privește taxele și alte drepturi legate de organizarea generală a pieței zahărului, data constatării la care se referă alineatul (1) este data notificării de către regulamentele din domeniul zahărului.

În cazul în care notificarea nu este prevăzută explicit, data trebuie să fie data stabilirii de către statele membre a sumelor datorate de debitori, când este necesar, sub formă de acont sau de plată din sold.

(3)   În situații de contencios, autoritățile administrative competente trebuie să poată calcula, în sensul constatării celor precizate la alineatul (1), suma cuvenită cel târziu la data primei decizii administrative de notificare către debitor a datoriei sau data introducerii acțiunii judiciare, dacă aceasta intervine prima.

Data constatării prevăzută la alineatul (1) este data deciziei sau data calculului ce trebuie efectuat după procedura judiciară menționată la alineatul precedent.

(4)   Alineatul (1) se aplică atunci când o notificare trebuie rectificată.

Articolul 3

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru ca documentele justificative privind constatarea și punerea la dispoziție a resurselor proprii să fie păstrate cel puțin trei ani calendaristici, începând de la sfârșitul anului la care se referă aceste documente.

Documentele justificative referitoare la proceduri și la bazele statistice la care se referă articolele 4 și 5 din Directiva 89/130/CEE, Euratom se păstrează de către statele membre până la 30 septembrie al celui de-al patrulea an următor exercițiului respectiv. Documentele justificative referitoare la baza resurselor TVA se păstrează pentru aceeași perioadă.

În cazul în care verificarea documentelor justificative la care se referă primul și al doilea alineat, efectuată în conformitate cu articolele 18 și 19 din prezentul regulament sau cu articolul 11 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89, arată că sunt necesare rectificări, perioada de conservare a documentelor justificative este mai mare decât cea menționată la primul alineat, astfel încât să se poată efectua rectificarea și controlul acestora.

Articolul 4

(1)   Fiecare stat membru trebuie să comunice Comisiei:

(a)

numele serviciilor sau organismelor responsabile de constatarea, rectificarea, punerea la dispoziție și controlul resurselor proprii, precum și dispozițiile de bază privind rolul și funcționarea acestor servicii și organisme;

(b)

dispozițiile legislative, administrative, de reglementare și contabile cu caracter general privind constatarea, colectarea, punerea la dispoziție și controlul resurselor proprii;

(c)

titlul exact al tuturor rapoartelor administrative și contabile în care sunt înregistrate sumele constatate specificate la articolul 2, în special cele utilizate la înregistrările contabile prevăzute la articolul 6.

Orice modificare a acestor denumiri sau dispoziții se comunică imediat Comisiei.

(2)   Comisia comunică statelor membre, la cerere, informațiile la care se referă alineatul (1).

Articolul 5

Taxa la care se referă articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia 94/728/CE, Euratom stabilită prin procedura bugetară se calculează ca procent din suma produselor naționale brute (numit PNB în continuare) prevăzute de statele membre în așa fel încât să acopere în întregime partea de buget nefinanțată din taxele vamale, taxele agricole, alte taxe și drepturi prevăzute în organizarea comună a pieței zahărului, resursele TVA, contribuțiile financiare la programele complementare de cercetare și dezvoltare tehnologică, alte venituri și, dacă este cazul, contribuții financiare PNB.

Taxa se exprimă în buget printr-un număr care conține câte zecimale sunt necesare pentru dividerea în întregime a resurselor bazate pe PNB între statele membre.

TITLUL II

Contabilitatea resurselor proprii

Articolul 6

(1)   Contabilitatea resurselor proprii se ține de către trezoreria fiecărui stat membru sau a organismului desemnat de către fiecare stat membru și se structurează în funcție de natura resurselor.

(2)   În scopul ținerii contabilității resurselor proprii, situația contabilă se efectuează cel mai devreme la ora 13.00 din ultima zi lucrătoare din luna constatării.

(3)

(a)

Drepturile constatate în conformitate cu articolul 2 se înregistrează în contabilitate, conform literei (b) din prezentul alineat, cel târziu în prima zi lucrătoare după data de 19 din luna a doua următoare celei în care a fost constatat dreptul respectiv.

(b)

Drepturile constatate și neînregistrate în contabilitatea la care se referă litera (a), deoarece nu au fost recuperate încă și nu s-a furnizat nici o cauțiune, se înscriu într-o contabilitate separată, în termenul prevăzut la litera (a). Statele membre pot proceda în același mod atunci când drepturile constatate și acoperite de garanții fac obiectul contestărilor și sunt susceptibile de a suporta variații în urma diferendelor apărute.

(c)

Cu toate acestea, resursele TVA și resursa complementară se înregistrează în contabilitatea la care se referă litera (a):

în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru doisprezecimea menționată la articolul 10 alineatul (3);

anual, în ceea ce privește soldurile prevăzute la articolul 10 alineatele (4) și (7), precum și ajustările prevăzute la articolul 10 alineatele (6) și (8), cu excepția ajustărilor speciale prevăzute la articolul 10 alineatul (6) prima liniuță, care se înregistrează în contabilitate în prima zi lucrătoare a lunii care urmează acordului încheiat între statul membru respectiv și Comisie.

(d)

Drepturile constatate cu privire la cotizații și alte drepturi prevăzute în cadrul organizării comune a piețelor zahărului se înregistrează în conturile la care se referă litera (a). Dacă ulterior aceste drepturi nu sunt recuperate în termenele prevăzute, statele membre pot rectifica înregistrarea efectuată și, în mod excepțional, să înregistreze sumele respective într-o contabilitate separată.

(4)   Fiecare stat membru transmite Comisiei, în termenul stabilit la alineatul (3):

(a)

un extras lunar de conturi privind sumele la care se face referire în alineatul (3) litera (a).

În completarea acestor extrase, statele membre transmit referiri sau extrase privind deducerile la resursele proprii pe baza dispozițiilor privind teritoriile cu statut special;

(b)

un extras de conturi trimestrial separat, conform alineatului (3) litera (b).

Modul de efectuare a extraselor lunare și trimestriale la care se face referire în primul paragraf, precum și a oricăror altor modificări întemeiate, se stabilește de către Comisie după consultarea comitetului menționat la articolul 20. Dacă este cazul, se prevăd termene corespunzătoare pentru punerea în aplicare.

(5)   În decursul celor două luni după finele fiecărui trimestru, fiecare stat membru trimite Comisiei o descriere a fraudelor și neregulilor identificate și care depășesc 10 000 EUR.

În acest scop, fiecare stat membru prezintă, pe cât posibil, detalii privind:

tipul de fraudă și/sau neregulă (categorie, regim vamal);

valoarea resurselor deturnate;

bunurile implicate (poziție tarifară, origine și proveniență);

descriere succintă a mecanismului de fraudare;

tipul de control prin care s-a descoperit frauda sau neregula;

serviciile sau organismele naționale care au efectuat constatarea fraudei sau a neregulii;

stadiul procedurii, inclusiv stadiul recuperării, cu menționarea constatării, dacă a fost efectuată deja;

referire la notificarea cazului, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului (11);

dacă este cazul, statele membre implicate;

măsurile luate sau preconizate pentru a se preveni repetarea cazului de fraudă sau neregulă deja depistat.

În completarea comunicării trimestriale la care se face referire în primul paragraf, fiecare stat membru transmite situația cazurilor de fraudă sau nereguli raportate deja Comisiei, a căror recuperare, anulare sau nerecuperare nu a fost arătată anterior.

În acest scop, fiecare stat membru indică, pentru fiecare dintre cazurile menționate la primul paragraf:

trimitere la comunicarea inițială;

soldul restant de recuperat în trimestrul precedent;

data constatării;

data înregistrării în contabilitatea separată prevăzută la alineatul (3) litera (b);

sumele recuperate în trimestrul respectiv;

rectificări ale bazei (rectificări/anulări) în timpul trimestrului respectiv;

sumele amortizate;

stadiul procedurilor administrative și juridice;

soldul de recuperat la finele trimestrului respectiv.

Detalii ale celor descrise mai sus și ale modificărilor bine întemeiate se stabilesc de către Comisie după consultarea comitetului la care se referă articolul 20. Dacă este cazul, se prevăd termene corespunzătoare pentru punerea în aplicare.

Articolul 7

(1)   Fiecare stat membru întocmește anual un cont recapitulativ al sumelor constatate înregistrate în contabilitate, conform articolului 6 alineatul (3) litera (a) și îl transmite Comisiei până la data de 1 aprilie a anului următor exercițiului respectiv. Se menționează orice diferență între suma totală a contului recapitulativ și suma extraselor lunare transmise de statul membru în perioada ianuarie – decembrie. Comisia verifică dacă există o concordanță între contul recapitulativ și totalul sumelor puse la dispoziție în cursul anului; ea dispune de o perioadă de două luni cu începere de la data primirii contului recapitulativ pentru a comunica, dacă este cazul, observațiile sale statului membru implicat.

(2)   După 31 decembrie al celui de-al treilea an următor exercițiului, nu se mai rectifică contul recapitulativ anual menționat la alineatul (1), cu excepția punctelor notificate înaintea acestei scadențe fie de către Comisie, fie de către statul membru interesat.

Articolul 8

Rectificările efectuate conform articolului 2 alineatul (4) se adaugă ori se scad din suma totală a drepturilor constatate. Ele se înregistrează în contabilitatea la care se face referire în articolul 6 alineatul (3) literele (a) și (b), precum și în extrasele de cont prevăzute la articolul 6 alineatul (4), corespunzător datei rectificărilor.

Rectificările fac obiectul unei mențiuni speciale atunci când se referă la fraude sau nereguli deja comunicate Comisiei.

TITLUL III

Punerea la dispoziție a resurselor proprii

Articolul 9

(1)   Conform procedurii definite la articolul 10, fiecare stat membru înscrie resursele proprii în creditul contului deschis în acest scop în numele Comisiei la trezoreria sa sau la organismul pe care l-a desemnat.

Contul se menține fără a se plăti taxe.

(2)   Sumele înscrise sunt preschimbate în euro de către Comisie și introduse în contabilitate, conform Regulamentului (CECO, CE, Euratom) nr. 3418/93 (12).

Articolul 10

(1)   După deducerea cu 10 % sub formă de cheltuieli de încasare, conform articolului 2 alineatul (3) din Decizia 94/728/CE, Euratom, înregistrarea resurselor proprii la care se referă articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din decizia menționată trebuie făcută cel târziu în prima zi lucrătoare după data de 19 a celei de a doua luni următoare aceleia în care s-a constatat dreptul, conform articolului 2 din prezentul regulament.

Cu toate acestea, în ceea ce privește sumele înregistrate în contabilitate separată, conform articolului 6 alineatul (3) litera (b), înscrierea trebuie să intervină cel târziu în prima zi lucrătoare după data de 19 a celei de a doua luni următoare lunii în care a avut loc recuperarea.

(2)   Dacă este cazul, statele membre pot fi invitate de către Comisie să anticipeze cu o lună înregistrarea resurselor, altele decât resursele TVA și resursa complementară, pe baza informațiilor de care dispun la data de 15 a aceleiași luni.

Regularizarea fiecărei înregistrări anticipate se efectuează în luna următoare, cu ocazia înscrierii menționate la alineatul (1). Ea constă din înregistrarea negativă a unei sume egale cu aceea care a făcut obiectul înregistrării anticipate.

(3)   Înregistrarea resurselor TVA, a resursei complementare, cu excepția unei sume corespunzătoare rezervei monetare a FEOGA (Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă), rezervei pentru operațiuni de credite și rezervei pentru ajutoare de urgență și, dacă este cazul, cu excepția contribuțiilor financiare PNB, se efectuează în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, sub forma unei doisprezecimi din sumele ce rezultă din buget la acest capitol, transformate în monedă națională la rata de schimb din ultima zi de cotație a anului calendaristic care precede exercițiul bugetar, așa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria C.

Pentru efectuarea cheltuielilor din FEOGA Secțiunea Garanție, conform Regulamentului (CEE) nr. 1765/92 și în funcție de situația trezoreriei Comunității, statele membre pot fi invitate de către Comisie să anticipeze cu una sau două luni din primul trimestru al unui exercițiu bugetar înregistrarea unei doisprezecimi sau unei fracțiuni de doisprezecime din sumele prevăzute în buget ca resurse TVA și/sau resursă complementară, cu excepția resurselor proprii prevăzute pentru rezerva monetară FEOGA, pentru rezerva aferentă garanției creditelor și pentru rezerva constituită ca ajutor de urgență.

După acest prim trimestru, înregistrarea lunară solicitată nu poate depăși a douăsprezecea parte din resursele obținute din TVA și din PNB, tot în limita sumelor înscrise la acest capitol în buget.

Comisia informează în prealabil statele membre, cel târziu cu două săptămâni înainte de înregistrarea solicitată.

În cazul înregistrărilor anticipate, se aplică dispozițiile referitoare la sumele ce trebuie înregistrate în luna ianuarie din fiecare exercițiu, prevăzute la al unsprezecelea paragraf din prezentul alineat, precum și dispozițiile aplicabile în situația în care bugetul nu este adoptat definitiv, înainte de începerea exercițiului, prevăzute la paragraful al doisprezecelea din prezentul alineat.

Intrările aferente rezervei monetare FEOGA menționate la articolul 6 din Decizia 94/728/CE, rezervei pentru operațiuni de credit și de garanție a creditelor, precum și rezervei pentru ajutoare de urgență, instituite prin Decizia 94/729/CE, se efectuează în prima zi lucrătoare a lunii care urmează debitării la buget a cheltuielilor respective, până la concurența acestor cheltuieli, dacă debitarea are loc înainte de data de 16 a lunii. În caz contrar, înscrierea se face în prima zi lucrătoare a celei de a doua luni după debitare.

Prin derogare de la articolul 6 din Regulamentul Financiar din 21 decembrie 1977 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (13), denumit în continuare „regulament financiar”, aceste intrări sunt luate în calcul la exercițiul corespunzător.

Cu toate acestea, dacă situația execuției bugetare din exercițiul respectiv este de așa natură încât înregistrările referitoare la rezerva monetară FEOGA și la rezerva pentru ajutoare de urgență nu sunt necesare pentru a asigura echilibrul între încasările și cheltuielile din exercițiul respectiv, Comisia renunță la aceste înscrieri sau la o parte dintre ele.

Orice modificare a cotei unitare a resurselor TVA, a corecției operate în beneficiul Regatului Unit al Marii Britanii și a finanțării acestei cote la care se face referire în articolul 5 din Decizia 94/728/CE, Euratom, precum și a cotei din resursa complementară sau, dacă este cazul, din contribuțiile PNB, este motivată prin adoptarea definitivă a bugetului rectificativ ori suplimentar și implică ajustarea doisprezecimilor înregistrate de la începutul exercițiului.

Ajustările se efectuează la prima înregistrare următoare aprobării definitive a bugetului rectificativ ori suplimentar, dacă adoptarea are loc înainte de data de 16 a lunii. În caz contrar, ajustările se efectuează la cea de a doua înregistrare după adoptarea definitivă. Prin derogare de la articolul 6 al regulamentului financiar, ajustările sunt luate în calcul la exercițiul bugetului rectificativ ori suplimentar corespunzător.

Doisprezecimile aferente înregistrării din luna ianuarie a fiecărui exercițiu se calculează pe baza sumelor prevăzute în proiectul de buget, exclusiv cele destinate finanțării rezervei monetare FEOGA, menționate la articolul 78 alineatul (3) din tratatul CECO, articolul 272 alineatul (3) din tratatul CE și articolul 177 alineatul (3) din tratatul CEEA și convertite în monedă națională la rata de schimb din prima zi de cotație după data de 15 decembrie din anul calendaristic precedent exercițiului bugetar; regularizarea acestor sume are loc cu ocazia înregistrărilor din luna următoare.

Atunci când bugetul nu este adoptat definitiv înaintea începerii exercițiului, statele membre înregistrează în prima zi lucrătoare din fiecare lună, inclusiv în luna ianuarie, o doisprezecime din sumele prevăzute la resurse TVA și la resursa complementară, cu excepția celor destinate finanțării rezervei monetare FEOGA și, dacă este cazul, a contribuțiilor financiare PNB din ultimul buget adoptat definitiv. Regularizarea are loc la prima scadență următoare adoptării definitive a bugetului, dacă este adoptat înainte de data de 16 a lunii. În caz contrar, regularizarea se face cu ocazia ultimei scadențe următoare adoptării definitive a bugetului.

(4)   Pe baza declarației anuale a bazei resurselor TVA prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89, fiecare stat este debitat cu suma ce rezultă din datele înscrise în extras prin aplicarea cotei uniforme pentru exercițiul precedent și creditat din cele douăsprezece înregistrări care au avut loc în cursul acestui exercițiu. Cu toate acestea, baza resurselor TVA ale unui stat membru la care se aplică rata menționată nu poate depăși procentajele stabilite la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 94/728/CE, Euratom, așa cum se prevede în prima teză din alineatul (7) din prezentul articol. Comisia stabilește soldul și îl comunică statelor membre în timp util pentru ca acestea să îl poată introduce în contul prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament, în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an.

(5)   În continuare, Comisia calculează ajustările contribuțiilor financiare pentru a reface, pe baza produsului efectiv al resurselor TVA, distribuția inițială din buget între acestea din urmă și contribuțiile financiare PNB. Pentru calcularea acestor ajustări, soldurile la care se referă alineatul (4) se transformă în euro la rata de schimb aplicată din prima zi lucrătoare după data de 15 noiembrie care precede înregistrările prevăzute la alineatul (4). Suma soldurilor resurselor TVA rezultă, pentru fiecare stat membru vizat, din raportul dintre contribuțiile financiare care trebuie vărsate, înscrise în buget și resursele TVA. Rezultatele acestui calcul sunt comunicate de către Comisie statelor membre care au înscris în cursul exercițiului precedent contribuții financiare PNB, pentru ca statele membre să le poată înscrie, în funcție de situație, la creditul sau la debitul contului menționat la articolul 9 alineatul (1), în prima zi lucrătoare a lunii decembrie a aceluiași an.

(6)   Eventualele rectificări ale bazei de resurse TVA menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 au drept rezultat, pentru fiecare stat membru vizat a cărui bază nu depășește procentajele determinate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 94/728/CE, Euratom, luându-se în calcul aceste rectificări, o ajustare a soldului stabilit prin aplicarea alineatului (4) din acest articol, în următoarele condiții:

rectificările menționate la articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 efectuate până la 31 iulie necesită o ajustare globală care se înscrie în contul menționat la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament în prima zi lucrătoare a lunii decembrie a aceluiași an. Cu toate acestea, o ajustare specială poate fi înscrisă înainte de acea dată, dacă statul membru vizat și Comisia sunt de acord;

atunci când măsurile adoptate de Comisie în vederea rectificării bazei, așa cum se prevede la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89, dau naștere la o ajustare a înscrierilor în contul menționat la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament, acest lucru se face la scadența stabilită de către Comisie în aplicarea măsurilor la care s-a făcut referire.

Modificările din PNB prevăzute la alineatul (8) din prezentul articol implică, de asemenea, o ajustare a soldului statului membru a cărui bază, luându-se în calcul rectificările, este limitată la procentajele stabilite la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 94/728/CE, Euratom. Ajustările ce urmează a se efectua la soldurile TVA până în prima zi lucrătoare din luna decembrie a fiecărui an în temeiul primului paragraf din prezentul alineat au ca rezultat, de asemenea, stabilirea de către Comisie a unor ajustări suplimentare a contribuțiilor financiare PNB. Pentru calcularea acestor ajustări suplimentare se utilizează ratele de schimb de la calcului inițial menționat la alineatul (5).

Comisia comunică aceste ajustări statelor membre în timp util, pentru ca acestea să le poată înscrie în contul menționat la articolul 9 alineatul (1), în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an.

Cu toate acestea, o ajustare specială poate fi înscrisă în orice moment, dacă statul membru și Comisia sunt de acord.

(7)   În baza cifrelor pentru PNB total la prețurile pieței și a componentelor sale din exercițiul anterior, furnizate de către statele membre în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 89/130/CEE, Euratom, fiecare stat membru este debitat cu o sumă ce rezultă din aplicarea la PNB a cotei reținute pentru exercițiul precedent și modificată, dacă este cazul, în funcție de utilizarea rezervei monetare FEOGA, a rezervei referitoare la operații de credit și garanție a creditelor și a rezervei pentru ajutoare de urgență și creditat cu înregistrările survenite în cursul acestui exercițiu. Comisia stabilește soldul și îl comunică statelor membre în timp util pentru ca acestea să îl poată înscrie în contul menționat la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an.

(8)   Eventualele modificări aduse produselor naționale brute din exercițiile precedente, în aplicarea articolului 3 alineatul (2) din Directiva 89/130/CEE, Euratom, sub rezerva articolului 6, sunt însoțite, pentru fiecare stat membru vizat, de o ajustare a soldului stabilit în aplicarea alineatului (7). Ajustarea se stabilește în condițiile fixate la alineatul (6) primul paragraf. Comisia comunică statelor membre aceste ajustări de solduri, pentru ca ele să le poată introduce în conturile menționate la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an. După data de 30 septembrie din cel de al patrulea an următor exercițiului respectiv, eventualele modificări ale PNB nu mai sunt luate în considerare, cu excepția punctelor notificate înainte de această scadență fie de către Comisie, fie de către statul membru.

(9)   Operațiile la care se referă alineatele (4)-(8) reprezintă modificări ale încasărilor din exercițiul în care au loc.

Articolul 11

Orice întârziere în intrările în conturi prevăzute la articolul 9 alineatul (1) au drept rezultat plata de către statul membru vizat a unei dobânzi la o rată egală cu rata dobânzii aplicate finanțărilor pe termen scurt în ziua scadenței pe piața monetară a statului membru, majorată cu două puncte. Această rată este majorată cu 0,25 puncte pentru fiecare lună de întârziere. Rata majorată se aplică întregii perioade de întârziere.

TITLUL IV

Gestionarea lichidităților

Articolul 12

(1)   Comisia dispune de sumele înscrise în conturile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) în măsura în care este nevoie să acopere necesarul de lichidități rezultat din execuția bugetului.

(2)   Atunci când necesarul de lichidități depășește sumele din conturi, Comisia poate ridica sume mai mari decât totalul acestor lichidități, cu condiția ca în buget să fie disponibile credite în limita resurselor proprii prevăzute în buget. În acest caz, ea informează în prealabil statele membre cu privire la depășirile previzibile.

(3)   În cazul singular în care un beneficiar nu plătește un împrumut contractat sau garantat în conformitate cu regulamentele și deciziile Consiliului, în condiții în care Comisia nu poate aplica alte măsuri prevăzute în dispozițiile financiare referitoare la aceste împrumuturi în perioada de timp necesară pentru a asigura respectarea obligațiilor legale ale Comunității față de creditori, se pot aplica provizoriu alineatele (2) și (4), independent de condițiile de la alineatul (2), cu scopul de a face față serviciului datoriilor Comunității.

(4)   Diferența dintre totalul activelor și necesarul de lichidități se distribuie între statele membre, pe cât posibil, proporțional cu venitul la buget estimat a fi obținut de la statele membre.

(5)   Statele membre sau organismul desemnat de către acestea în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) trebuie să execute ordinele de plată primite de la Comisie în termenul optim, dar cel târziu în cele șapte zile lucrătoare de la primirea ordinelor și, de asemenea, să trimită un extras de cont la Comisie în maximum șapte zile lucrătoare de la efectuarea fiecărei operații.

Cu toate acestea, în cazul operațiilor cu lichidități, statele membre trebuie să execute ordinele la termenele impuse de către Comisie.

TITLUL V

Modul de aplicare a articolului 2 alineatul (7) din Decizia 88/376/CEE, Euratom

Articolul 13

(1)   Prezentul articol se aplică în măsura în care este necesar să se recurgă la derogările provizorii prevăzute la articolul 2 alineatul (7) din Decizia 88/376/CEE, Euratom.

(2)   PNB-ul la prețurile pieței se calculează de către Biroul de Statistică al Comunităților Europene, pe baza statisticilor determinate conform Sistemului European al Conturilor Economice Integrate (SEC) și corespunzând, pentru fiecare stat membru, mediei aritmetice a primilor trei ani din cincinalul ce precede exercițiul pentru care se aplică articolul 2 alineatul (7) din Decizia 88/376/CEE, Euratom. Nu se iau în calcul eventualele revizuiri ale datelor statistice efectuate după adoptarea definitivă a bugetului.

(3)   PNB din fiecare an de referință se stabilește în euro pe baza ratei medii a euro din anul luat în calcul.

(4)   În situația în care derogarea prevăzută la articolul 2 alineatul (7) din Decizia 88/376/CEE Euratom se aplică unuia sau mai multor state membre, Comisia fixează în bugetul preliminar procentajul care corespunde contribuțiilor financiare ale acelor state membre în funcție de cota parte din produsul lor național brut raportat la suma produselor naționale brute ale statelor membre, și stabilește suma din partea de buget finanțată de resursele TVA la rata uniformă și contribuțiile financiare PNB.

Aceste cifre se adoptă în cadrul procedurii bugetare.

Articolul 14

(1)   Definirea PNB la prețurile pieței este cea prevăzută la articolele 1 și 2 din Directiva 89/130/CEE, Euratom.

(2)   Cifrele folosite la calcularea procentajului contribuțiilor financiare PNB sunt cele date prin aplicarea articolului 3 alineatul (2) din Directiva 89/130/CEE, Euratom, sub rezerva articolului 6. În absența acestor cifre, Biroul Statistic al Comunităților Europene utilizează datele de care dispune.

TITLUL VI

Modul de aplicare a articolului 7 din Decizia 94/728/CE, Euratom

Articolul 15

În scopul aplicării articolului 7 din Decizia 94/728/CE, Euratom, soldul exercițiului se constituie prin diferența dintre:

totalul sumelor colectate în exercițiul respectiv

și

totalul plăților efectuate din creditele exercițiului, majorat cu valoarea creditelor reportate din același exercițiu, în aplicarea articolului 7 alineatele (1) și (2) litera (b) din regulamentul financiar.

Această diferență se majorează sau se diminuează, pe de o parte, prin suma netă rezultată din creditele anulate și reportate ale exercițiilor anterioare și, pe de altă parte, prin derogare de la articolul 5 alineatul (1) din regulamentul financiar, prin:

depășiri, sub formă de plăți, datorate variației cursului euro, ale creditelor nedisociate și reportate din exercițiul precedent, conform articolului 7 alineatul (1) din regulamentul financiar;

și

soldul beneficiilor și pierderilor rezultate din cursul de schimb, înregistrate în timpul exercițiului.

Articolul 16

Înainte de finele lunii octombrie a fiecărui exercițiu, Comisia estimează, pe baza datelor pe care le deține până la acea dată, nivelul colectării de resurse proprii pe întregul an

Dacă apar diferențe importante în raport cu cifrele prevăzute, ele pot fi incluse într-un act adițional de rectificare a proiectului de buget din exercițiul următor sau în bugetul rectificativ suplimentar la exercițiul în curs.

Atunci când se efectuează operațiile vizate la articolul 10 alineatele (4)-(8), suma încasărilor la bugetul din exercițiul în derulare poate fi majorată sau diminuată prin bugetul rectificativ din sumele obținute din aceste operații.

TITLUL VII

Dispoziții referitoare la măsuri de verificare

Articolul 17

(1)   Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca sumele corespunzătoare drepturilor constatate conform articolului 2 să fie puse la dispoziția Comisiei în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(2)   Statele membre sunt libere de obligația de a pune la dispoziția Comisiei suma corespunzând drepturilor constatate doar dacă a fost imposibilă colectarea acestor sume, din motive de forță majoră. În plus, în cazuri specifice, statele membre pot să nu pună la dispoziția Comisiei aceste sume atunci când se constată, după examinarea aprofundată a tuturor datelor pertinente privind cazul respectiv, că este absolut imposibil să se procedeze la colectarea sumelor din motive care nu pot fi imputate statelor membre. Aceste cazuri trebuie menționate în raportul prevăzut la alineatul (3), în măsura în care sumele depășesc 10 000 EUR convertiți în monedă națională la rata din prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul calendaristic precedent; raportul trebuie să indice motivele care au împiedicat statul membru să pună la dispoziție sumele respective. Dacă este cazul, Comisia dispune de un termen de șase luni pentru a comunica statului membru implicat observațiile sale.

(3)   Statele membre trimit Comisiei un raport anual privind activitatea și rezultatele controalelor, precum și datele globale și problemele de principiu referitoare la situațiile cele mai importante apărute, în special în plan contencios, ca rezultat al aplicării prezentului regulament. Raportul se transmite Comisiei înainte de data de 30 aprilie a anului care urmează exercițiului.

Modelul de raport, precum și modificările justificate, se stabilesc de către Comisie după consultarea comitetului menționat la articolul 20. Dacă este cazul, se prevăd termene de aplicare corespunzătoare.

Înainte de data de 30 iunie a anului care urmează exercițiului menționat în primul paragraf, teza a doua, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport care sintetizează notificările făcute de către statele membre, la care se face referire în prezentul articol și în articolul 6 alineatul (5).

Articolul 18

(1)   Statele membre dau curs verificărilor și cercetărilor privind constatarea și punerea la dispoziție a resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) din Decizia 94/728/CE, Euratom. Comisia își exercită competențele în condițiile prevăzute de prezentul articol.

(2)   Conform cu alineatul (1), statele membre:

(a)

trebuie să efectueze controale suplimentare la cererea Comisiei. În cererea sa, Comisia trebuie să prezinte motivele pentru care se efectuează controlul suplimentar;

(b)

asociază Comisia, la cererea sa, la controalele pe care le efectuează.

Statele membre iau toate măsurile de natură să faciliteze aceste controale. Atunci când Comisia este asociată acestora, statele membre pun la dispoziția Comisiei documentele justificative menționate la articolul 3.

Pentru limitarea la maximum a controalelor suplimentare:

(a)

Comisia poate solicita, în cazuri specifice, să-i fie transmise anumite documente;

(b)

în situația lunară contabilă prevăzută la articolul 6 alineatul (4), sumele intrate în contabilitate reprezentând nereguli sau întârzieri din punct de vedere al constatării, al contabilizării și al punerii la dispoziție, identificate cu ocazia controalelor menționate, se prezintă prin adnotări corespunzătoare.

(3)   Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), Comisia poate întreprinde ea însăși verificări la fața locului. Agenții mandatați de către Comisie să întreprindă aceste verificări au acces, în măsura în care aplicarea corectă a regulamentului o cere, la documentele justificative precizate la articolul 3 și la orice alt document aferent acestor documente justificative. Printr-o comunicare motivată corespunzător, Comisia anunță statul membru în timp util cu privire la verificarea preconizată.

(4)   Controalele menționate la alineatele (1), (2) și (3) nu trebuie să aducă atingere:

(a)

controalelor efectuate de către statele membre în conformitate cu dispozițiile lor legislative, de reglementare și administrative;

(b)

măsurilor prevăzute la articolele 246, 247, 248 și 276 din tratatul CE, precum și articolelor 160a, 160b, 160c și 180b din tratatul CEEA;

(c)

controalelor organizate în temeiul articolului 279 litera (c) din tratatul CE și articolului 183 litera (c) din tratatul CEEA.

(5)   Din trei în trei ani, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la funcționarea sistemului și la control.

Articolul 19

Împreună cu statul membru implicat, Comisia verifică în fiecare an sumele totale care i-au fost comunicate, pentru a identifica eventualele erori de evidențiere în conturi, în special în cazurile semnalate în interiorul comitetului de gestionare a PNB. Pentru aceasta, ea poate, în cazuri date, să examineze calculele și statisticile de bază (cu excepția informațiilor referitoare la persoane fizice sau juridice determinate), dacă altfel este în imposibilitatea de a realiza o apreciere realistă și echitabilă. Comisia trebuie să respecte dispozițiile naționale în materie de confidențialitate a datelor statistice.

TITLUL VIII

Dispoziții referitoare la Comitetul consultativ pentru resurse proprii

Articolul 20

(1)   Se instituie un Comitet consultativ pentru resurse proprii, denumit în continuare „comitetul”.

(2)   Comitetul se compune din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei. Fiecare stat membru este reprezentat în comitet prin maxim cinci funcționari.

Comitetul este prezidat de către un reprezentant al Comisiei. Secretariatul comitetului este asigurat de serviciile Comisiei.

(3)   Comitetul își stabilește propriul regulament de procedură.

Articolul 21

(1)   Comitetul examinează problemele prezentate de către președintele comitetului fie la inițiativa acestuia, fie la cererea unui reprezentant al unui stat membru, cu privire la aplicarea prezentului regulament, în special privind:

(a)

informările și rapoartele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b), articolul 6, articolul 7 și articolul 17 alineatul (3);

(b)

cazurile de forță majoră la care se referă articolul 17 alineatul (2);

(c)

controalele și verificările prevăzute la articolul 18 alineatul (2).

În plus, comitetul examinează resursele proprii preliminate.

(2)   La cererea președintelui, comitetul emite avizul său într-o perioadă de timp pe care președintele o poate fixa în funcție de urgența problemei, la nevoie prin supunere la vot. Avizul se consemnează într-un proces-verbal; în plus, fiecare stat membru are dreptul să solicite ca punctul său de vedere să fie consemnat în procesul-verbal. Comisia trebuie să țină cont de avizul comitetului. Ea informează comitetul asupra modului în care a ținut cont de avizul său.

TITLUL IX

Dispoziții finale

Articolul 22

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1552/89 se abrogă.

Trimiterile la acest regulament trebuie înțelese ca fiind trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondențe din anexă, partea A.

Articolul 23

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 mai 2000.

Pentru Consiliu

Președintele

J. GAMA


(1)  JO L 293, 12.11.1994, p. 9, care a înlocuit Decizia 88/376/CE, Euratom (JO L 185, 15.7.1988, p. 24).

(2)  Aviz emis în 18 ianuarie 2000 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 145, 9.5.1998, p. 1.

(4)  JO L 155, 7.6.1989, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1355/96 (JO L 175, 13.7.1996, p. 3).

(5)  A se vedea anexa, partea B.

(6)  JO C 328, 17.12.1991, p. 1.

(7)  JO L 49, 21.2.1989, p. 26.

(8)  JO L 181, 1.7.1992, p. 12, înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 1251/1999 (JO L 160, 26.6.1999, p. 1).

(9)  JO L 293, 12.11.1994, p. 14.

(10)  Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoare adăugată (JO L 155, 7.6.1989, p. 9), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1026/1999 (JO L 126, 20.5.1999, p. 1).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 515 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea din urmă și Comisie pentru a asigura aplicarea corectă a legislației vamale și în probleme agricole (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

(12)  Regulamentul (CECO, CE, Euratom) nr. 3418/93 al Comisiei din 9 decembrie 1993 privind modalitatea de execuție a anumitor dispoziții ale Regulamentului Financiar din 21 decembrie 1997 (JO L 315, 16.12.1993, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia 1999/537/CECO, CE, Euratom (JO L 206, 5.8.1999, p. 24).

(13)  JO L 356, 31.12.1977, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CECO, CE, Euratom) nr. 2673/1999 (JO L 326, 18.12.1999, p. 1).


ANEXĂ

PARTEA A

Tabel de corespondență

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1552/89

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1a)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1b)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1a)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

Articolul 6 alineatul (3) litera (a)

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

Articolul 6 alineatul (3) litera (b)

Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

Articolul 6 alineatul (3) litera (c)

Articolul 6 alineatul (2) litera (d)

Articolul 6 alineatul (3) litera (d)

Articolul 6 alineatul (3), litera (a)

Articolul 6 alineatul (4) primul paragraf litera (a)

Articolul 6 alineatul (3) litera (b) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (4) primul paragraf litera (b)

Articolul 6 alineatul (3) litera (b) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf prima liniuță

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf litera (a)

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf litera (b)

Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 18 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 18 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 18 alineatul (5)

Articolul 18 alineatul (5)

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 21

Articolul 22

-

Articolul 23

-

-

Articolul 22

-

Articolul 23

-

Anexa

PARTEA B

Regulamente de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1552/89

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 3464/93 al Consiliului din 10 decembrie 1993 (JO L 317, 18.12.1993, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2729/94 al Consiliului din 31 octombrie 1994 (JO L 293, 12.11.1994, p. 5).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1355/96 al Consiliului din 8 iulie 1996 (JO L 175, 13.7.1996, p. 3).


Top