EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0801

Decizia Comisiei din 20 decembrie 2000 privind neincluderea lindanului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor eliberate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă [notificată cu numărul C(2000) 4014]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 324, 21.12.2000, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 77 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 196 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 196 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 63 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/801/oj

03/Volumul 35

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

196


32000D0801


L 324/42

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 decembrie 2000

privind neincluderea lindanului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor eliberate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă

[notificată cu numărul C(2000) 4014]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2000/801/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/80/CE a Comisiei (2), în special articolul 8 alineatul (2) al patrulea paragraf,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 al Comisiei din 11 decembrie 1992 de stabilire a normelor de aplicare a fazei întâi din programul de lucru prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2266/2000 (4), în special articolul 7 alineatul (3a) litera (b),

întrucât:

(1)

În conformitate cu prevederile articolului 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, Comisia pune în aplicare un program de lucru pentru examinarea substanțelor active utilizate în produsele fitosanitare existente pe piață la data de 15 iulie 1993. Regulamentul (CEE) nr. 3600/92 definește normele de aplicare a acestui program.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 933/94 al Comisiei din 27 aprilie 1994 de stabilire a listei de substanțe active din produsele fitosanitare și de desemnare a statelor membre raportoare pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3600/92 (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2230/95 (6), a stabilit substanțele active care trebuie evaluate conform Regulamentului (CEE) nr. 3600/92, a desemnat statul membru raportor pentru evaluarea fiecărei substanțe active și a identificat producătorii fiecărei substanțe active care au prezentat o notificare în termenul stabilit, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(3)

Lindanul este una dintre cele 90 de substanțe active prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 933/94.

(4)

În conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92, în calitate de stat membru raportor desemnat, Austria a prezentat Comisiei raportul de evaluare a informațiilor prezentate de autorii notificărilor la 17 decembrie 1998, în conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul (1) din prezentul regulament.

(5)

După primirea raportului statului membru raportor, Comisia a început consultările cu experții statelor membre și cu autorul notificării principale (CIEL), în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(6)

Statele membre și Comisia au examinat raportul de evaluare prezentat de Austria în cadrul Comitetului permanent fitosanitar. Această examinare a fost finalizată la 13 iulie 2000, iar concluziile au fost consemnate în raportul de reexaminare al Comisiei pentru lindan, în conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 3600/92.

(7)

Evaluările efectuate pe baza informațiilor prezentate nu au demonstrat că, în condițiile de utilizare avute în vedere, produsele fitosanitare care conțin lindan pot îndeplini, în general, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește securitatea operatorilor care pot fi expuși la lindan, modul de transformare și comportamentul substanței în mediul înconjurător și impactul potențial asupra organismelor care nu sunt vizate în utilizarea acestei substanțe.

(8)

În consecință, această substanță activă nu poate fi inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(9)

Termenele de grație pe care un stat membru le acordă pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse fitosanitare care conțin lindan, în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE, vor fi de cel mult 18 luni, în scopul de a permite utilizarea stocurilor existente în termen de cel mult o perioadă de vegetație suplimentară.

(10)

Prezenta decizie nu aduce atingere nici unei acțiuni pe care Comisia poate să o întreprindă ulterior cu privire la această substanță activă, în conformitate cu Directiva 79/117/CEE a Consiliului (7).

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lindanul nu este inclus ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(1)

se retrag autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin lindan, în termen de șase luni de la data adoptării prezentei decizii;

(2)

nu se mai acordă nici o autorizație pentru produsele fitosanitare care conțin lindan și se suspendă orice autorizație, în sensul derogării prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 3

Termenele de grație pe care un stat membru le acordă, în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE, trebuie să fie cât mai scurte posibil și să nu depășească 18 luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2000.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 309, 9.12.2000, p. 14.

(3)  JO L 366, 15.12.1992, p. 10.

(4)  JO L 259, 13.10.2000, p. 27.

(5)  JO L 107, 28.4.1994, p. 8.

(6)  JO L 225, 22.9.1995, p. 1.

(7)  JO L 33, 8.2.1979, p. 36.


Top